Amcanion Llesiant a Gwella Adroddiad Cynnydd

Bob blwyddyn gofynnir i Gyngor Sir Ceredigion gynhyrchu adroddiad blynyddol yn disgrifio pa mor llwyddiannus y buom yn cyflawni'r Amcanion Llesiant a Gwella a osodwyd gennym yn ein Strategaeth Gorfforaethol ar gyfer 2017-22. Mae'r ddogfen isod yn canolbwyntio ar y cynnydd a wnaethpwyd gan y Cyngor yng nghyswllt Amcanion Llesiant a Gwella 2020-21.

Mae adolygiad o’n Hamcanion Llesiant a Gwella yn cadarnhau eu bod yn parhau’n addas at y diben ac y bydd y Cyngor yn parhau i weithio tuag at yr Amcanion.

Am ragor o wybodaeth cysylltwch â’r Perfformiad ac Ymchwil.

Adroddiad Blynyddol Amcanion Llesiant a Gwella 2020-21