Troseddau sy’n gysylltiedig â thrwyddedu.

Mae’r gyfraith yn cynnwys sawl mesur i sicrhau bod pobl yn cydymffurfio â’r drefn o drwyddedu Tai Amlfeddiannaeth. Dyma’r troseddau:

 • methu â thrwyddedu Tŷ Amlfeddiannaeth
 • mynd tu hwnt i nifer y meddianwyr a bennir yn y drwydded
 • methu â chydymffurfio ag unrhyw amodau a bennir yn y drwydded

Gall unrhyw unigolyn sy’n ymwneud â’r gwaith o reoli Tŷ Amlfeddiannaeth gael ei erlyn am fethu â thrwyddedu Tŷ Amlfeddiannaeth gyda’r Awdurdod Lleol. Gall y dirwyon am fethu â chydymffurfio fod yn llym (hyd at £20,000). Gall rhywun sy’n wynebu achos am gyflawni’r drosedd hon ddefnyddio’r amddiffyniad fod cais llawn eisoes wedi’i gyflwyno ond nad oes penderfyniad wedi’i wneud arno hyd yma. Ym mhob achos, gellir defnyddio’r amddiffyniad fod esgus rhesymol dros beidio â chydymffurfio â’r gofyniad.

Os bydd deiliad trwydded yn methu â chydymffurfio ag amodau’r drwydded, gall gael ei erlyn yn y llysoedd a gall gael dirwy o hyd at £5,000.

Canlyniadau pellach os na fyddwch yn gwneud cais am drwydded Tŷ Amlfeddiannaeth.

 • Yn ychwanegol at yr uchod, caiff unrhyw un sy’n denant mewn ‘Tŷ Amlfeddiannaeth didrwydded’ wneud cais am Orchymyn Ad-dalu Rhent. Gall hyn beri iddi fod yn ofynnol i’r landlord ad-dalu hyd at 12 mis o arian rhent i’r tenantiaid
 • Ni roddir ‘hysbysiad adran 21’ mewn perthynas â thenantiaeth fyrddaliol ar gyfer ‘Tŷ Amlfeddiannaeth didrwydded’ cyhyd a’i fod yn parhau i fod yn Dŷ Amlfeddiannaeth – [adran21(1)(b) neu (4)(a) o Ddeddf Tai 1988 (c. 50) (adennill meddiant ar ôl terfynu tenantiaeth fyrddaliol)]
 • Os yw’r Awdurdod Lleol yn fodlon nad yw’n debygol iawn y bydd Tŷ Amlfeddiannaeth yn cael ei drwyddedu, mae dyletswydd arno i ysgwyddo’r cyfrifoldeb dros reoli’r eiddo hyd nes i drefniadau trwyddedu boddhaol gael eu gwneud. Gwneir hyn drwy gyfrwng Gorchymyn Rheoli Interim am gyfnod o hyd at flwyddyn. Mae hyn yn golygu bod yr eiddo’n trosglwyddo’n llwyr i’r Awdurdod Lleol. Fodd bynnag, ni all yr Awdurdod Lleol werthu’r eiddo na threfnu tenantiaethau newydd (heb ganiatâd y landlord). Rhaid i’r perchennog ad-dalu’r costau sy’n codi o’r camau hyn i’r Awdurdod Lleol. Bwriedir i’r Awdurdod Lleol ddefnyddio Gorchmynion Rheoli Interim i sicrhau bod eiddo heb drwydded yn cael eu rheoli’n briodol ac i sicrhau:
  • Bod camau’n cael eu cymryd ar unwaith i ddiogelu iechyd, diogelwch neu les y rhai sy’n byw yn y tŷ, neu
  • Fod camau’n cael eu cymryd ar unwaith i ddiogelu iechyd, diogelwch neu les y meddianwyr neu’r tirfeddianwyr eraill yn yr ardal, a
  • Bod unrhyw gamau priodol eraill yn cael eu cymryd i sicrhau bod y tŷ’n cael ei reoli’n briodol hyd nes bod modd trwyddedu’r Tŷ Amlfeddiannaeth neu hyd nes i Orchymyn Rheoli Terfynol gael ei wneud
 • Gall yr Awdurdod Lleol hefyd roi gorchymyn rheoli pan fydd angen iddo wneud hynny i ddiogelu meddianwyr neu gymdogion Tŷ Amlfeddiannaeth rhag ‘niwed’ (ac eithrio oherwydd amodau ffisegol). At y dibenion hyn, gellir tybio bod troi meddianwyr allan yn anghyfreithlon yn gyfystyr â ‘niwed’
 • Ar ôl rhoi Gorchymyn Rheoli Interim, gellir rhoi Gorchymyn Rheoli Terfynol am hyd at 5 mlynedd os nad yw’r landlord wedi llwyddo i gael trwydded briodol ar gyfer y Tŷ Amlfeddiannaeth yn ystod cyfnod y Gorchymyn Rheoli Interim. Yn wahanol i Orchymyn Rheoli Interim, nid oes angen caniatâd y landlord cyn creu tenantiaethau newydd o dan Orchymyn Rheoli Terfynol. Ni all y landlord arfer unrhyw swyddogaethau rheoli na rhoi tenantiaethau
 • Gall fod canlyniadau cyfreithiol eraill (gan ddibynnu ar yr yswiriant a’r morgais sydd ar waith ac ati)
 • Os caiff landlordiaid neu reolwyr eu herlyn am fethu â thrwyddedu Tŷ Amlfeddiannaeth neu am dorri amod trwydded, mae hefyd yn debygol NA fyddant yn cael eu hystyried yn ‘unigolion addas a phriodol’. Gan hynny, ni fydd modd iddynt gael trwydded Tŷ Amlfeddiannaeth ar gyfer unrhyw eiddo arall sy’n cael ei reoli ganddynt