Nid yw gwerthu eiddo gwag yn wahanol i werthu unrhyw fath arall o eiddo.

I gael y cyngor gorau ynghylch gwerthu’ch eiddo, cysylltwch ag asiant gwerthu tai lleol er mwyn iddo brisio’r eiddo a’i roi ar y farchnad.

Asiantau Tai Lleol

Philip Evans Estates 22 Y Ffynnon Haearn, Aberystwyth, SY23 1HX 01970 625333
Alexanders Siambrau Cambrian, Ffordd y Môr, Aberystwyth, SY23 1NY 01970 636000
John Francis 5 Ffordd y Môr, Aberystwyth, SY23 1NY 01970 630721
  8 Sgwâr Alban, Aberaeron, SA46 0AD 01545 570990
  8 Sgwâr Harford, Llanbedr Pont Steffan, SA48 7DX 01570 422846
  Tŷ Cornel, Y Stryd Fawr, Aberteifi, SA43 1JG 01239 612080
Lloyd Herbert & Jones 10 Y Ffynnon Haearn, Aberystwyth 01970 612559
  Heol yr Orsaf, Tregaron, SY25 6HU 01974 298645
Aled Ellis and Co 16 Ffordd y Môr, Aberystwyth, SY23 1NP 01970 626160
Jim Raw Rees 1-3 Y Ffynnon Haearn, Aberystwyth, SY23 1HS 01970 617179
Shearer and Morris 23 Ffordd y Môr, Aberystwyth, SY23 1NP 01970 625020
Morgan and Davies 12 Sgwâr Harford, Llanbedr Pont Steffan, SA48 7DT 01570 423623
  6 Heol y Farchnad, Aberaeron, SA46 0AS 01545 571600
Evans Bro 1 Heol y Farchnad, Aberaeron, SA46 0AS 01545 570462
  39 Y Stryd Fawr, Llanbedr Pont Steffan, SA48 7BB 01570 422395
Fred Davies & Co Awelfryn, Llandysul, SA44 6JA 01545 580005
West Wales Properties 10 Y Stryd Fawr, Aberteifi, SA43 1HJ 01239 615915
  1 Teras Cawdor, Castell-newydd Emlyn, SA38 9AS 01239 712760
JJ Morris 5 Y Stryd Fawr, Aberteifi, SA43 1HJ 01239 612343
Dai Lewis Bronest, Stryd y Gwynt, Llandysul, SA44 4BD 01559 363401
Alan Thomas 3 Sgwâr Emlyn, Castell-newydd Emlyn, SA38 9BG 01239 710790
Fred Rees & Co 42 Heol y Santes Fair, Aberteifi, SA43 1HA 01239 612464
Ceredigion Homes Gerlan, Aberbanc, Llandysul, SA44 5NP 01559 370037

Asiantau Tai Arbenigol

Gallech gysylltu ag asiant gwerthu tai sy’n arbenigo mewn eiddo gwag. Bydd asiant o’r fath yn marchnata’r eiddo ymhlith grwpiau penodol o bobl, fel datblygwyr neu fuddsoddwyr sy’n chwilio am fath penodol o eiddo gwag i’w addasu neu’i adnewyddu.

Ymhlith y gwefannau arbenigol mae:

Arwerthiannau

Gall arwerthiant fod yn ffordd effeithiol o werthu’ch eiddo. Bydd darpar brynwyr yn bidio am yr eiddo ar ddiwrnod yr arwerthiant a bydd rhaid i’r bidiwr llwyddiannus (y sawl sy’n cynnig y pris uchaf) fwrw ymlaen i brynu’r eiddo o fewn nifer benodol o ddyddiau. Mae arwerthiant yn ffordd gyflym a phendant o werthu eiddo. Pan fydd y morthwyl yn disgyn, bydd y bidiwr llwyddiannus yn ymrwymo i gontract gwerthu.

Gall hon fod yn ffordd dda o gael gwared ar eiddo sy’n anodd ei werthu. Yn aml, cewch bris da am eiddo sydd wedi mynd â’i ben iddo.

Un o brif fanteision arwerthiant yw bod y gynulleidfa’n aml yn cynnwys datblygwyr, rhai sy’n prynu ag arian parod, buddsoddwyr a landlordiaid â phortffolios. Gall eu gofynion nhw fod yn wahanol i ofynion darpar berchentywyr sy’n prynu tai gan asiantau gwerthu tai.

Mynnwch air ag asiant neu arwerthwr tai lleol i gael gwybod mwy am yr arwerthiannau sy'n cael eu cynnal yn yr ardal.

Mae’n bwysig dewis arwerthwr priodol. Yn amlwg, nid yw’n syniad da ceisio gwerthu tŷ sy’n mynd â’i ben iddo mewn arwerthiant sy’n arbenigo mewn tai crand. Mae gwahanol dai arwerthu’n denu gwahanol fathau o gleientiaid. Y ffordd orau o benderfynu pa arwerthwr i’w ddefnyddio yw dewis y grŵp sydd fwyaf tebygol o fod â diddordeb yn eich eiddo chi. Dylech hefyd ystyried maint y gynulleidfa a allai fynd i’r arwerthiant. Po fwyaf o bobl fydd yn mynd i’r arwerthiant, po fwyaf tebygol fyddwch chi o werthu’r eiddo.

Cewch gipolwg ar gyfraddau llwyddiant gwahanol arwerthwyr. Maen nhw’n amrywio o 60 i 90 y cant. Yn olaf, cewch gipolwg ar y ffioedd gan fod y rheini’n amrywio hefyd. Cofiwch y byddwch chi ar eich ennill o ddefnyddio arwerthwr da sy’n gwerthu eiddo am bris da, hyd yn oed os yw ei ffioedd yn uwch.

Fel arfer, bydd yr arwerthwr yn codi ffi ar y gwerthwr i dalu cyfran o gost marchnata’r eiddo a chynnal yr arwerthiant. Rhaid talu’r ffi hon hyd yn oed os na chaiff yr eiddo’i werthu. Yn ychwanegol at y ffi hon, rhaid i’r gwerthwr dalu comisiwn i’r arwerthwr os caiff yr eiddo’i werthu, yn debyg iawn i’r drefn a ddefnyddir gan asiantau gwerthu tai. Mae’r tâl comisiwn yn debyg i dâl comisiwn asiant gwerthu tai. Fel rheol, mae’n rhaid i’r prynwr, sef y sawl sydd wedi cynnig y pris uchaf, dalu ffi fach i’r arwerthwr hefyd.

Gwerthu i Gymdeithasau Tai

Gallech hefyd werthu’r eiddo i Gymdeithas Dai leol. O dan y drefn Hawl i Brynu, mae Cymdeithasau Tai wedi colli swm sylweddol o’u stoc tai dros y blynyddoedd. Gall fod ganddyn nhw ddiddordeb mewn prynu eiddo gwag i gynyddu’u stoc tai. Mae hyn yn arbennig o wir yn achos unrhyw eiddo gwag sydd wedi’i leoli wrth ymyl eu stoc tai presennol. Nid yw Cyngor Sir Ceredigion yn berchen ar unrhyw stoc tai, ond gallech gysylltu â’r Cymdeithasau Tai isod sy’n gweithredu yn y sir.

Mid Wales Housing Ffordd Croesawdy, Y Drenewydd, Powys, SY16 1AL 0300 111 3030
Tai Wales & West Housing Swyddfa Gorllewin Cymru, Cwrt y Llan, Lôn yr Eglwys, Castell Newydd Emlyn, SA38 9AB 01239 712000
Tai Ceredigion Uned 4, Parc Busnes Pont Steffan, Llanbedr Pont Steffan, SA48 7HH 0345 606 7654