Mae rhannau o Lwybr Arfordir Ceredigion wedi'u cau dros dro er budd iechyd y cyhoedd.

Y rhannau sydd wedi cau dros dro yw;

 • Aberystwyth – Clarach
 • Aberaeron – Aberarth
 • Aberarth – Llanon
 • Aberporth – Tresaith
 • Aberteifi
 • Borth – Tre Taliesin
 • Clarach – Borth
 • Cwmtydu – Ceinewydd
 • Gwbert – Mwnt
 • Llangrannog – Urdd
 • Llanina – Aberaeron
 • Llanon – Llanrhystud
 • Llanrhystud – Tan y Bwlch
 • Mwnt – Aber-porth
 • Ceinewydd - Llanina
 • Penbryn – Llangrannog
 • Tresaith – Penbryn
 • Urdd - Cwmtydu

I weld map o'r lleoliadau hyn, ewch i wefan y Cyngor yma: http://www.ceredigion.gov.uk/preswyliwr/yr-arfordir-a-chefn-gwlad/  

Bydd y llwybrau cyhoeddus yn cael eu cadw ar gau nes yr ystyrir nad oes angen cau mwyach er mwyn atal, amddiffyn rhag, rheoli neu ddarparu ymateb iechyd cyhoeddus i fynychder neu ledaeniad yr haint gyda'r coronafeirws.

Ar hyn o bryd mae gweddill rhwydwaith Hawliau Tramwy Cyhoeddus Ceredigion yn parhau i fod ar agor i'r cyhoedd ei ddefnyddio. Fodd bynnag, rydym yn annog pawb sy'n mynd i gefn gwlad yn ystod y cyfnod hwn i wneud hynny'n gyfrifol, yn barchus ac i ddilyn cyngor y Llywodraeth ar gadw pellter cymdeithasol wrth wneud un math o ymarfer corff bob dydd.

Rydym yn gofyn i'r cyhoedd gadw draw o leoliadau a llwybrau a allai fod yn brysur sy'n pasio yn agos at dai, gerddi ac iardiau ffermydd. Rhaid i breswylwyr ddefnyddio eu cymdogaeth ar yr adeg hon a pheidio â theithio i leoliadau eraill at y diben hwn.

Mae diweddariadau rheolaidd ar y sefyllfa yng Ngheredigion ar wefan Cyngor: www.ceredigion.gov.uk/coronafeirws. Gallwch hefyd gael y wybodaeth ddiweddaraf trwy Facebook, Twitter ac Instagram.

01/04/2020