Mae'r DU wedi dechrau ar y cam oedi o ran y Cynllun Gweithredu Coronafeirws – sy'n golygu ein bod nid yn unig yn ceisio cyfyngu ar y clefyd, hyd y gellir, ond ei atal rhag lledaenu.

Mae grŵp Trefn Rheoli Aur Cyngor Sir Ceredigion yn parhau i gwrdd a gweithio gydag asiantaethau partner, gan gynnwys Iechyd Cyhoeddus Cymru, i baratoi ar gyfer y sefyllfa hon wrth iddi ddatblygu ac ymateb iddi.

Y diweddaraf yng Ngheredigion

 • Aros Adref, Achub Bywydau: Mae’r tywydd yn gwella dros y Sul. Ni’n gwbod y byddai’n hyfryd mwynhau Ceredigion ar ei orau, ond bydd yna gyfle i’w fwynhau rywbryd eto. Drwy aros adref, byddwch yn helpu i leihau nifer y bobl a gaiff eu heintio o’r Coronafeirws.

Diolch i chi am fwynhau’r tywydd adref, ac aros yn ddiogel.

 • Sul y Blodau

Mae Cyngor Sir Ceredigion yn gofyn yn garedig i chi beidio ag ymweld â mynwentydd y sir yn y dyddiau cyn Sul y Blodau na chwaith ar Sul y Blodau ei hun, yn sgil yr angen i osgoi unrhyw deithio ar wahân i deithiau angenrheidiol ar yr adeg hon.  

Er ein bod yn cydnabod pwysigrwydd y traddodiad o roi blodau ar feddau anwyliaid er mwyn cofio amdanynt, eto i gyd mae’n rhaid i ni bwysleisio na fyddai’n briodol nac yn ddiogel ymweld â mynwentydd eleni oherwydd y risgiau sy’n bodoli yn sgil y Coronafeirws. 

Er cymaint y byddai pob un ohonom yn dymuno parhau â’r traddodiad hwn a’r dull hwn o ddangos cariad tuag at yr anwyliaid hynny yr ydym wedi eu colli, ni allwn beryglu ein hiechyd ni a iechyd pobl eraill. Aros Adref, Achub Bywydau. Cadwch hyd braich i leddfu'r baich. 

 • Gohirio etholiadau Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu: Mae Llywodraeth y DU wedi gohirio etholiadau Comisiynydd Heddlu a Throseddu a oedd i’w gynnal ym mis Mai 2020, oherwydd COVID-19. Cynhelir yr etholiad nawr ar 6 Mai 2021.

 • Cytuno ar ddefnyddio tri cyfleuster yng Ngheredigion mewn ymateb i COVID-19

Mae Cyngor Sir Ceredigion a Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda (BIPHDd) yn gweithio gyda'i gilydd mewn ymateb i bandemig COVID-19. Darllenwch mwy yma.

 • Taliadau: Mae Cyngor Sir Ceredigion yn ceisio gwneud taliadau fel arfer yn ystod yr amseroedd heriol hyn. Lle bynnag y bo modd, rhoddir blaenoriaeth i'r busnesau bach, sefydliadau ac unigolion sy'n dibynnu ar daliadau rheolaidd gan y Cyngor, er enghraifft y rhai yn y sectorau gofal a thrafnidiaeth. Dylid anfon ymholiadau sy'n ymwneud â thaliadau at df.payments@ceredigion.gov.uk 

 

 • Hwb Gwybodaeth i blant a theuluoedd Comisiynydd Plant Cymru. Yn gynwysedig mae ystod o gyngor ac arweiniad sy'n briodol i oedran, rhai adnoddau dysgu, gweithgareddau hwyl a hefyd adran Cwestiynau Cyffredin. Mae'r cynnwys yn cael ei ddiweddaru'n ddyddiol felly cofiwch ddod nol i'r wefan yn aml.

Wrth ymateb i’r Coronafeirws, mae Llywodraeth y DU a Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi ystod o fesurau i gefnogi busnesau a gweithwyr. Mae’r rhain yn cynnwys y canlynol:
• Rhyddhad Ardrethi Busnes
• Grantiau Busnes
• Gwasanaethau Cymorth Busnes
• Mynediad at gyllid
• Cymorth i Weithwyr

Darllen mwy yma.

 • Gwasanaeth Cofrestru Ceredigion

  Yn unol â chyhoeddiad diweddaraf y Llywodraeth ar 23 Mawrth 2020, mae apwyntiadau ar gyfer cofrestru genedigaethau wedi’u gohirio am gyfnod amhenodol.

  Cofiwch y gallwch chi bellach hawlio Budd-dal Plant neu’r Credyd Cynhwysol cyn cofrestru’r enedigaeth.

  Mae mwy o wybodaeth ar gael yma.

 • Mae angen i chi fod yn llygaid ac yn glustiau i’r gymuned

Mae unigolion a chymunedau yn gweithio gyda’i gilydd ar draws Ceredigion er mwyn helpu’r bobl mwyaf anghenus. Fodd bynnag, yn yr un modd ag unrhyw argyfwng arall, mae’r coronafeirws yn cynnig cyfle i unigolion diegwyddor gymryd mantais o unigolion agored i niwed. Os ydych chi neu eich grŵp cymunedol yn ymwybodol bod unrhyw un mewn perygl o gael ei dwyllo gan sgamiau, yna mae angen eich help arnom i fynd i’r afael â nhw. Darllenwch mwy yma. 

Adnoddau i Blant

Cysylltu â’r Cyngor

Cau holl feysydd chwarae’r sir

 • Bydd Gwasanaeth Cofrestru Ceredigion yn parhau i gofrestru marwolaethau a genedigaethau yn swyddfeydd Aberystwyth ac Aberaeron*, nes bod yn cael gorchymyn fel arall. Cofrestrir trwy apwyntiad a drefnwyd ymlaen llaw yn unig. (Ffoniwch 01970 633580 i drefnu apwyntiad) * Bydd swyddfa Aberaeron yn symud dros dro i Neuadd Cyngor Ceredigion Penmorfa o 23 Mawrth.

 • Mae nifer o fesurau'n cael eu rhoi ar waith ynghylch y Gwasanaethau Gwastraff.
 • Ar ddiwedd y dydd, ddydd Gwener, 20 Mawrth, bydd y trefniadau ar gyfer talu ac arddangos ym meysydd parcio Cyngor Sir Ceredigion yn cael eu gohirio hyd nes y ceir hysbysiad pellach.
 • Darpariaeth prydiau ysgol am ddim Ceredigion: Bydd taleb archfarchnad yn cael ei ddarparu ar gyfer yr holl ddisgyblion sy’n derbyn prydiau ysgol am ddim. Bydd y talebau naill ai’n cael eu ebostio neu postio at rieni/gwarchodwyr.
 • Darpariaeth Gofal Plant ar gyfer staff gwasanaethau rheng flaen Ceredigion.
 • Bydd swyddfeydd y Cyngor yn cau i'r cyhoedd ar ddiwedd y dydd, dydd Gwener, 20 Mawrth. 
 • Bydd Swyddfeydd Arian Parod yn cau dydd Gwener, 20 Mawrth. Gellir gwneud taliadau, megis Treth y Cyngor, drwy ffonio 01545 570881 neu ar-lein www.ceredigion.gov.uk
 • Bydd Llyfrgelloedd yn cau dydd Gwener, 20 Mawrth. Ni fydd unrhyw ffioedd ar gyfer llyfrau sy’n cael eu dychwelyd i lyfrgelloedd Ceredigion yn hwyr am dri mis.

Mae'r canlynol ar gau hyd nes y clywir yn wahanol:

 • Amgueddfa Ceredigion.
 • Theatr Felinfach.
 • Archifdy Ceredigion.
 • Cered, Menter iaith.
 • Canolfannau Croeso.
 • Canolfannau Hamdden a Phyllau Nofio: na fydd Ceredigion Actif yn casglu taliadau Debyd Uniongyrchol hyd nes y clywir yn wahanol. Nid oes angen i chi ganslo eich Debyd Uniongyrchol. Fydd Ceredigion Actif yn rhewi pob cyfrif nes bod y Canolfannau a’r Pyllau yn ail-agor.  
 • Coronafeirws: Diweddariad 17.03.2020.
 • Yn dilyn cyngor COBRA, cynghorir y rheiny sy’n 70 oed neu’n hŷn, y rheiny sydd ag afiechyd cronig a menywod beichiog i weithio o gartref. 
 • Ni fydd sesiynau’r Cynllun Cenedlaethol i Atgyfeirio Cleifion i Wneud Ymarfer Corff (NERS) yn cael eu cynnal
 • Mae cyfarfodydd y tu allan i’r sir a’r holl sesiynau hyfforddi na ystyrir eu bod yn rhai hanfodol wedi’u canslo. Rydym yn cynnal nifer cynyddol o gyfarfodydd drwy systemau tele-gynadledda a dulliau digidol eraill.
 • Os bydd staff neu blant mewn ysgol benodol yn dangos symptomau, bydd yr ysgol honno yn cael ei glanhau’n drylwyr. Lle bo angen, caiff yr ysgol ei chau er mwyn ei glanhau. 
 • Bydd y gwasanaeth llyfrgell symudol yn rhoi’r gorau iddi am y tro.
 • Cynghorir y rheiny sy’n hunanynysu i roi dau fag o amgylch eu gwastraff.
 • Canolfannau dydd yn cau am y tro. Darllenwch mwy yma
 • Rhestr wirio wedi cael ei ddanfon i Benaethiaid ysgolion, sy'n cynnwys lincs i gyngor Iechyd Cyhoeddus Cymru, posteri a gwybodaeth am Hwb ac ati.
 • Mae’r ffreutur ym Mhenmorfa, Aberaeron a’r ffreutur yng Nghanolfan Rheidol, Aberystwyth wedi cau am y tro. Gwneir hyn i sicrhau bod y gweithlu yn ddigon gwydn i gefnogi gwasanaethau ar gyfer y defnyddwyr mwyaf bregus.
 • Bydd Porth y Gymuned yn cadw mewn cysylltiad ag unigolion bregus.
 • Etholiad Comisiynydd Heddlu a Throsedd wedi ei ohirio.
 • Rhoddir cyngor ac arweiniad i’r staff gan gynnwys y rheiny sy’n gweithio mewn ysgolion, canolfannau adnoddau a chartrefi gofal. Lle bo’n briodol, darperir cyfarpar diogelu a chynnyrch diogelwch ar eu cyfer.
 • Datblygwyd protocol ar gyfer Cartrefi Gofal Ceredigion. Mae’r protocol hwn yn nodi y dylid atal ymweliadau gan blant, canslo gweithgareddau ac atal darparwyr adloniant ar unwaith. Hefyd, mae’n rhybuddio y gallai ymweliadau â’r cartrefi gael eu cyfyngu yn ystod yr wythnosau nesaf.
 • Atgoffir gweithwyr sy’n casglu sbwriel bod angen iddynt wisgo’r menig a’r dillad priodol ar bob adeg.
 • Mae Grŵp Rheoli Aur COVID-19 Cyngor Sir Ceredigion yn cwrdd bob wythnos ac mae’r is-grwpiau yn cwrdd bob dydd i drafod y datblygiadau diweddaraf o ran y Coronafeirws a’r ffordd orau o ddelio â’r sefyllfa wrth iddi ddatblygu.

Cyngor a lincs defnyddiol

Symptomau coronafeirws

 • Gall achosi symptomau sy’n debyg i’r ffliw, gan gynnwys twymyn, peswch ac anhawster anadlu
 • Nid yw’r haint yn ddifrifol i’r rhan fwyaf o bobl, gan gynnwys plant
 • Nid oes brechlyn ar gael ar hyn o bryd
 • Mae’r rhan fwyaf o bobl yn gwella gyda digon o orffwys, dŵr i’w yfed a meddyginiaeth ar gyfer poen

Sut y gallwch atal achosion o’r coronafeirws rhag lledaenu?

Os oes angen i chi beswch neu disian:

 • Dylech ei ddal â hances bapur
 • Ei daflu i’r bin
 • Ei ddifa drwy olchi eich dwylo â sebon a dŵr neu ddiheintydd dwylo.

Dylech olchi’ch dwylo â sebon a dŵr neu ddiheintydd dwylo:

 • Ar ôl egwyliau a gweithgareddau chwaraeon
 • Cyn coginio a bwyta
 • Wrth gyrraedd unrhyw leoliad gofal plant neu addysgo
 • Ar ôl defnyddio’r toiled
 • Cyn gadael eich cartref

Daw'r cyngor yma gan Iechyd Cyhoeddus Cymru.