Taith Gerdded yr Wythnos yn ail-ddechrau yng Ngheredigion

Taith Gerdded yr Wythnos yn ail-ddechrau yng Ngheredigion

14/05/2021

Bydd cyfres o bosteri ‘Taith Gerdded yr Wythnos’ yn cael eu cyhoeddi yn rheolaidd dros fisoedd yr haf.


Hysbysiad Cosb Benodedig a Hysbysiad Gwella Mangre i dafarn yng Ngheredigion

Hysbysiad Cosb Benodedig a Hysbysiad Gwella Mangre i dafarn yng Ngheredigion

14/05/2021

Mae tafarn yn Ffostrasol wedi derbyn Hysbysiad Cosb Benodedig o £1,000 a Hysbysiad Gwella Mangre ar ôl i gwsmeriaid gael eu darganfod yn yfed y tu mewn i'r adeilad.


Ethol y Cynghorydd Paul Hinge yn Gaderiydd Cyngor Sir Ceredigion 2021-2022

Ethol y Cynghorydd Paul Hinge yn Gaderiydd Cyngor Sir Ceredigion 2021-2022

14/05/2021

Mae’r Cynghorydd Paul Hinge wedi’i ethol yn Gadeirydd Cyngor Sir Ceredigion ar gyfer 2021-2022 mewn Cyfarfod Blynyddol a gynhaliwyd yn rhithiol ddydd Gwener 14 Mai 2021.


Llacio cyfyngiadau ymhellach yn ofalus

Llacio cyfyngiadau ymhellach yn ofalus

14/05/2021

Gyda chyfyngiadau yn llacio ymhellach, atgoffir preswylwyr ac ymwelwyr i fwynhau Ceredigion yn ddiogel ac yn gyfrifol.


Cyfleoedd ymweld diogel mewn Cartrefi Gofal yn cael eu rhoi ar waith

Cyfleoedd ymweld diogel mewn Cartrefi Gofal yn cael eu rhoi ar waith

14/05/2021

Yn dilyn cyhoeddiad Llywodraeth Cymru ynglŷn â symud i Lefel Rhybudd 2 o ddydd Llun, 17 Mai, rhoddir sicrwydd i deuluoedd preswylwyr Cartrefi Gofal y Cyngor fod cyfleoedd ymweld pellach yn cael eu hadolygu a'u datblygu ar hyn o bryd.


Annog Gofalwyr Di-dâl i ddefnyddio pecynnau hunan-brawf COVID cyflym

Annog Gofalwyr Di-dâl i ddefnyddio pecynnau hunan-brawf COVID cyflym

13/05/2021

Ar 11 Mai 2021, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru fod mynediad at becynnau hunan-brawf COVID cyflym (profion llif unffrodd) bellach ar gael i Ofalwyr Di-dâl.


Ailagor darpariaeth hamdden yn gynt

Ailagor darpariaeth hamdden yn gynt

13/05/2021

O ganlyniad i'r cyfraddau heintiau cyfredol yn y sir a'r cyngor diweddaraf gan Iechyd Cyhoeddus Cymru, gwnaed penderfyniad i ddod a dyddiad ailagor y ddarpariaeth chwaraeon dan do a gweithgaredd corfforol yng nghyfleusterau a weithredir gan Gyngor Sir Ceredigion ymlaen.


Ymunwch â Phanel Heddlu a Throseddu Dyfed-Powys fel aelod annibynnol

Ymunwch â Phanel Heddlu a Throseddu Dyfed-Powys fel aelod annibynnol

13/05/2021

Mae Panel Heddlu a Throseddu Dyfed-Powys yn chwilio am ddau aelod i ymuno â'r panel i gefnogi a herio Comisiynydd Heddlu a Throseddu Dyfed Powys.


Llwyddiannau mawr i Geredigion yn y Gwobrau Cymraeg Gwaith Cenedlaethol

Llwyddiannau mawr i Geredigion yn y Gwobrau Cymraeg Gwaith Cenedlaethol

12/05/2021

Dathlodd Cynllun Cymraeg Gwaith Cyngor Sir Ceredigion 3 llwyddiant yn y Gwobrau Cymraeg Gwaith Cenedlaethol ym Mis Ebrill eleni.


Cyhoeddi copi Drafft Cynllun Strategol y Gymraeg mewn Addysg 2022-32

Cyhoeddi copi Drafft Cynllun Strategol y Gymraeg mewn Addysg 2022-32

11/05/2021

Mae dogfen ddrafft ‘Cynllun Strategol y Gymraeg mewn Addysg 2022-32’ Ceredigion yn cynllunio ar gyfer y Gymraeg dros y 10 mlynedd nesaf.


Cynllun Preswylio’n Sefydlog yr UE – 50 diwrnod ar ôl i wneud cais

Cynllun Preswylio’n Sefydlog yr UE – 50 diwrnod ar ôl i wneud cais

10/05/2021

Mae dydd Mawrth, 12 Mai 2021, yn nodi 50 niwrnod hyd nes y dyddiad cau ar 30 Mehefin 2021 i wneud cais ar gyfer Cynllun Preswylio’n Sefydlog yr UE.


Ethol Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu: Ardal Dyfed Powys

Ethol Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu: Ardal Dyfed Powys

09/05/2021

Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu ar gyfer Ardal Dyfed Powys yw Dafydd Llywelyn, Plaid Cymru.


Canlyniad Etholiad Senedd Cymru: Etholaeth Ceredigion

Canlyniad Etholiad Senedd Cymru: Etholaeth Ceredigion

07/05/2021

Mae’r ymgeisydd llwyddiannus wedi’i ethol i gynrychioli Etholaeth Ceredigion yn Senedd Cymru, sef Elin Jones ar ran Plaid Cymru.


Cyhoeddi cynrychiolwyr Senedd Cymru yn Rhanbarth Canolbarth a Gorllewin Cymru

Cyhoeddi cynrychiolwyr Senedd Cymru yn Rhanbarth Canolbarth a Gorllewin Cymru

07/05/2021

Mae’r ymgeiswyr a fydd yn cynrychioli Rhanbarth Canolbarth a Gorllewin Cymru wedi’u cyhoeddi fel a ganlyn:


Ailddechrau’r ddarpariaeth gweithgarwch corfforol a chwaraeon yn raddol

Ailddechrau’r ddarpariaeth gweithgarwch corfforol a chwaraeon yn raddol

05/05/2021

Yn dilyn cyhoeddiad Llywodraeth Cymru ar 23 Ebrill 2021, bydd darpariaeth gweithgarwch corfforol a chwaraeon yn ailddechrau yn raddol yng Ngheredigion.


Cyflwyno diwygiadau i Barth Diogel Aberteifi

Cyflwyno diwygiadau i Barth Diogel Aberteifi

04/05/2021

Gan fod disgwyl i fwy o bobl ymweld â threfi Ceredigion dros yr wythnosau nesaf a misoedd yr haf, mae angen cyflwyno newidiadau i sicrhau bod ein strydoedd yn ddiogel i bawb drwy ganiatáu i bobl gynnal pellter cymdeithasol o 2 fetr ar bob adeg.


Nifer o ddisgyblion yn Ysgol Gyfun Aberaeron i hunan-ynysu yn dilyn achos COVID-19

Nifer o ddisgyblion yn Ysgol Gyfun Aberaeron i hunan-ynysu yn dilyn achos COVID-19

30/04/2021

Gofynnwyd i nifer o ddisgyblion yn Ysgol Gyfun Aberaeron hunan-ynysu am 10 diwrnod ar ôl cadarnhau achos COVID-19 yn yr ysgol.


Cyngor i fusnesau sy'n ailagor lleoliadau lletygarwch awyr agored

Cyngor i fusnesau sy'n ailagor lleoliadau lletygarwch awyr agored

27/04/2021

Gan fod busnesau lletygarwch awyr agored bellach yn cael ailagor yng Nghymru, anogir busnesau yng Ngheredigion i sicrhau eu bod yn gwbl ymwybodol o’r canllawiau diweddaraf.


Prifysgol Aberystwyth a Chyngor Sir Ceredigion yn dod at ei gilydd i ymchwilio i effaith pandemig COVID-19 ar Geredigion

Prifysgol Aberystwyth a Chyngor Sir Ceredigion yn dod at ei gilydd i ymchwilio i effaith pandemig COVID-19 ar Geredigion

27/04/2021

Mae ymchwilwyr ym Mhrifysgol Aberystwyth yn galw ar fusnesau a thrigolion Ceredigion i gyfrannu at astudiaeth i effaith pandemig COVID-19 ar y sir.


Cefnogaeth i fentrau cymunedol

Cefnogaeth i fentrau cymunedol

26/04/2021

Mae Grŵp Gweithredu Lleol Cynnal y Cardi (GLlI), sy'n gweithredu'r cynllun LEADER yng Ngheredigion, eisiau clywed gan unrhyw un sydd angen cefnogaeth i gwmpasu'r posibiliadau ar gyfer cyfleuster neu adeilad cymunedol er mwyn ei ddatblygu fel menter gymunedol.


Galw am farn defnyddwyr am y gwasanaethau cymdeithasol

Galw am farn defnyddwyr am y gwasanaethau cymdeithasol

23/04/2021

Bydd Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) yn cynnal archwiliad sicrwydd o wasanaethau cymdeithasol yng Ngheredigion ar ddechrau mis Mai.


Darparu cymorth i ddarparwyr gofal Ceredigion yn ystod y pandemig

Darparu cymorth i ddarparwyr gofal Ceredigion yn ystod y pandemig

23/04/2021

Dros y flwyddyn ddiwethaf, mae cryn dipyn o gydweithio wedi digwydd rhwng darparwyr gofal Ceredigion a sefydliadau'r sector cyhoeddus.


Rhoi sicrwydd i drigolion Ceredigion bod gorsafoedd pleidleisio yn fannau diogel i bleidleisio

Rhoi sicrwydd i drigolion Ceredigion bod gorsafoedd pleidleisio yn fannau diogel i bleidleisio

23/04/2021

Ddydd Iau 06 Mawrth, bydd trigolion Ceredigion yn bwrw eu pleidlais i ddweud eu dweud ar bwy sy’n eu cynrychioli nhw yn y Senedd ac fel Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu.


Diweddariad i Ganolfannau Cymunedol Amlbwrpas yn dilyn cyhoeddiad y Prif Weinidog

Diweddariad i Ganolfannau Cymunedol Amlbwrpas yn dilyn cyhoeddiad y Prif Weinidog

23/04/2021

Mae’r Prif Weinidog Mark Drakeford wedi datgan y gallai canolfannau cymunedol amlbwrpas, gan gynnwys canolfannau cymunedol, neuaddau pentref, neuaddau eglwysi a chyflusterau cymunedol eraill, ailagor o 03 Mai ymlaen, yn hytrach na’r dyddiad blaenorol o 17 Mai.


Mwynhewch Geredigion mewn ffordd ddiogel a chyfrifol wrth i’r cyfyngiadau lacio

Mwynhewch Geredigion mewn ffordd ddiogel a chyfrifol wrth i’r cyfyngiadau lacio

23/04/2021

Wrth i’r dydd ymestyn, yr haul wenu a’r cyfyngiadau lacio, mae’n braf gweld cynifer o fusnesau Ceredigion yn ailagor a phobl yn mwynhau ein harfordir a’n cefn gwlad hyfryd.


Dim esgus dros ymddygiad gwrthgymdeithasol

Dim esgus dros ymddygiad gwrthgymdeithasol

20/04/2021

Fore Sul, 18 Ebrill, cafwyd siom o weld sbwriel a adawyd ar ôl cynulliad cymdeithasol ar draws y llwybr, y meinciau a’r traeth yn Aberaeron. Gadawyd poteli gwydr, caniau cwrw a chynwysyddion tecawê, gan beri risg sylweddol i fywyd gwyllt, bywyd y môr, pobl a'u hanifeiliaid anwes.


Dwy gronfa newydd ar gael i gefnogi prosiectau sy’n buddsoddi yng Ngheredigion

Dwy gronfa newydd ar gael i gefnogi prosiectau sy’n buddsoddi yng Ngheredigion

20/04/2021

Mae Cronfa Codi’r Gwastad a Chronfa Adfywio Cymunedol ar gael yng Ngheredigion. Nod y cronfeydd yw helpu gyda phrosiectau sy’n canolbwyntio ar fuddsoddi ym musnesau, cymunedau a seilwaith Ceredigion a datblygu sgiliau trigolion Ceredigion.


Cofiwch lenwi’r Cyfrifiad i osgoi dirwy

Cofiwch lenwi’r Cyfrifiad i osgoi dirwy

09/04/2021

Mae’n ofynnol yn ôl y gyfraith i bob cartref lenwi’r Cyfrifiad, ac mae dal amser i'w gwblhau.


Talu teyrnged i Ei Uchelder Brenhinol Dug Caeredin

Talu teyrnged i Ei Uchelder Brenhinol Dug Caeredin

09/04/2021

Mae Cyngor Sir Ceredigion yn ymuno â'r genedl i anfon cydymdeimlad dwysaf at Ei Mawrhydi y Frenhines a'r Teulu Brenhinol yn dilyn marwolaeth Ei Uchelder Brenhinol Dug Caeredin.


Siopa’n lleol ac yn ddiogel yn ein trefi

Siopa’n lleol ac yn ddiogel yn ein trefi

09/04/2021

Wrth i holl wasanaethau manwerthu nad yw'n hanfodol ailagor o ddydd Llun 12 Ebrill, cofiwch siopa'n lleol a siopa'n ddiogel.


Dirwy i fridiwr cŵn o Geredigion am fethu â chydymffurfio â thrwydded bridio cŵn

Dirwy i fridiwr cŵn o Geredigion am fethu â chydymffurfio â thrwydded bridio cŵn

09/04/2021

Ar 27 Tachwedd 2020, a 22 Rhagfyr 2020, clywodd Llys y Goron apêl gan Mr Dorian Wyn Jones, o Dorwan Kennels, Penrheol, Talsarn, yn ymwneud ag euogfarnau am fethu â chydymffurfio ag amodau trwydded bridio cŵn.


Un o drigolion Ceredigion yn cerdded 10,000 o gamau y dydd yn ystod pandemig y coronafeirws

Un o drigolion Ceredigion yn cerdded 10,000 o gamau y dydd yn ystod pandemig y coronafeirws

06/04/2021

Mae un o drigolion Ceredigion wedi cerdded 10,000 o gamau y dydd yn ystod pandemig y coronafeirws er mwyn cadw’n heini ac yn iach. Penderfynodd Gillian o Lanybydder, sydd wedi’i chofrestru ar y rhaglen NERS (y Cynllun Cenedlaethol i Atgyfeirio Cleifion i Wneud Ymarfer Corff), gerdded 10,000 o gamau y dydd er mwyn cadw’n heini yn ystod pandemig y coronafeirws. Fel aelod o grŵp Cerdded er Lles Gorllewin Cymru, mae’n dweud wrthym sut mae cerdded wedi bod o fudd i’w hiechyd corfforol a meddyliol.


Dal amser i drigolion Ceredigion gofrestru i bleidleisio - peidiwch â cholli eich llais!

Dal amser i drigolion Ceredigion gofrestru i bleidleisio - peidiwch â cholli eich llais!

06/04/2021

Anogir trigolion Ceredigion i beidio â cholli eu pleidlais drwy sicrhau eu bod yn cofrestru i bleidleisio cyn etholiadau’r Senedd a Chomisiynydd yr Heddlu a Throseddu a gynhelir ym mis Mai eleni.


Penderfyniad wedi’i wneud ynghylch Ardal Gwella Busnes Aberystwyth

Penderfyniad wedi’i wneud ynghylch Ardal Gwella Busnes Aberystwyth

01/04/2021

Yn dilyn pleidlais swyddogol, mae penderfyniad wedi cael ei wneud i roi’r gorau i gefnogi Ardal Gwella Busnes Aberystwyth.


Caru Ceredigion – Caru Cymru – Gwell Carwr na Chollwr

Caru Ceredigion – Caru Cymru – Gwell Carwr na Chollwr

30/03/2021

Fel rhan o Caru Ceredigion, mae Cyngor Sir Ceredigion wedi ymgymryd ag ymgyrch Glanhau y Gwanwyn.


Hysbysiad Cau Mangre a Hysbysiad Cosb Benodedig i far yng Ngheredigion

Hysbysiad Cau Mangre a Hysbysiad Cosb Benodedig i far yng Ngheredigion

29/03/2021

Mae bar yn Aberystwyth wedi cael Hysbysiad Cosb Benodedig gwerth £1,000 a Hysbysiad Cau Mangre ar ôl i guddfan yfed danddaearol gael ei datgelu ar noson gêm rygbi Ffrainc yn erbyn Cymru yn y Chwe Gwlad.


Unigolion dynodedig yn gallu ymweld â Chartrefi Gofal yr Awdurdod Lleol unwaith eto

Unigolion dynodedig yn gallu ymweld â Chartrefi Gofal yr Awdurdod Lleol unwaith eto

29/03/2021

Bydd unigolyn dynodedig nawr yn gallu ymweld ag anwyliaid yng Nghartrefi Gofal yr Awdurdod Lleol o ddydd Llun, 29 Mawrth 2021 ymlaen.


Siop Barbwr yng Ngheredigion yn derbyn Hysbysiad Cosb Benodedig a Hysbysiad Gwella Mangre

Siop Barbwr yng Ngheredigion yn derbyn Hysbysiad Cosb Benodedig a Hysbysiad Gwella Mangre

25/03/2021

Mae’r siop ‘Venus Barber’ ar Ffordd y Môr, Aberystwyth, wedi derbyn Hysbysiad Cosb Benodedig a Hysbysiad Gwella Mangre ar ôl methu â chydymffurfio â’r rheoliadau ar sawl achlysur.


Canllawiau ar gyfer busnesau trin gwallt a barbwr

Canllawiau ar gyfer busnesau trin gwallt a barbwr

23/03/2021

Mae canllawiau wedi cael eu rhyddhau ar gyfer siopau trin gwallt a siopau barbwr i sicrhau diogelwch o’r radd flaenaf wrth iddynt ailagor yn unol â rheoliadau COVID-19.


Cyngor yn darparu cynnyrch hylendid i ferched i gymunedau lleol

Cyngor yn darparu cynnyrch hylendid i ferched i gymunedau lleol

18/03/2021

Mae Cyngor Sir Ceredigion, mewn partneriaeth â sefydliadau a grwpiau cymunedol lleol, a thrwy arian o Gynllun Urddas Cyfnod Mislif Llywodraeth Cymru yn sicrhau bod gan fenywod a merched fynediad at gynnyrch hylendid i ferched.


Trefniadau’r Parthau Diogel ar gyfer y Pasg

Trefniadau’r Parthau Diogel ar gyfer y Pasg

18/03/2021

Mae addasiadau i Barthau Diogel Ceredigion wedi’u cynllunio ar gyfer y Pasg.


Ymgyrch Glanhau y Gwanwyn Caru Ceredigion

Ymgyrch Glanhau y Gwanwyn Caru Ceredigion

17/03/2021

Yn rhan o Caru Ceredigion, mae Cyngor Sir Ceredigion yn gwneud trefniadau ar hyn o bryd i gynnal ymgyrch Glanhau y Gwanwyn.


Cyfleoedd newydd yn cael eu cynnig trwy Cymunedau am Waith a Mwy

Cyfleoedd newydd yn cael eu cynnig trwy Cymunedau am Waith a Mwy

17/03/2021

Mae un o drigolion Ceredigion yn ôl yn y gwaith ar ôl derbyn cefnogaeth gan Cymunedau am Waith a Mwy.


Gwasanaeth Ieuenctid Ceredigion yn cynnal gweithgareddau yn ystod y gwyliau

Gwasanaeth Ieuenctid Ceredigion yn cynnal gweithgareddau yn ystod y gwyliau

16/03/2021

Mae gweithgareddau yn ystod y gwyliau i bobl ifanc Ceredigion wedi parhau i gael eu cynnal yn ddigidol.


Mae’n amser llenwi’r Cyfrifiad

Mae’n amser llenwi’r Cyfrifiad

15/03/2021

Mae Diwrnod y Cyfrifiad, sef 21 Mawrth 2021, ar drothwy’r drws ac mae’r paratoadau ar eu hanterth yng Ngheredigion.


Datblygu Gweledigaeth Ynni Gynhwysfawr ar gyfer Canolbarth Cymru

Datblygu Gweledigaeth Ynni Gynhwysfawr ar gyfer Canolbarth Cymru

15/03/2021

Mae partneriaid yng Nghanolbarth Cymru wedi dechrau ar gydweithrediad arloesol a fydd yn cefnogi’r rhanbarth i wneud y newidiadau arwyddocaol a hanfodol sy’n ofynnol er mwyn cyrraedd targedau di-garbon y DU erbyn 2050.


Llwyddiant Cronfa Datblygiad Plant yng Ngheredigion yn ystod COVID-19

Llwyddiant Cronfa Datblygiad Plant yng Ngheredigion yn ystod COVID-19

12/03/2021

Cyfrannodd Cronfa Datblygiad Plant gan Lywodraeth Cymru at allu Ceredigion i ddarparu sawl gwasanaeth ychwanegol rhwng Rhagfyr 2020 a Mawrth 2021.


£1.5 Miliwn ar gyfer Prosiect Twristiaeth

£1.5 Miliwn ar gyfer Prosiect Twristiaeth

12/03/2021

Mae Llwybrau Celtaidd, sef partneriaeth rhwng Cynghorau Sir Ceredigion a Chaerfyrddin ac Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro yng Nghymru a Chynghorau Sir Wicklow, Wexford a Waterford yn Iwerddon, wedi cael £1.5 miliwn yn ychwanegol ar gyfer ail gam prosiect twristiaeth Llwybrau Celtaidd. Gwnaed cais llwyddiannus i'r Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru (WEFO) a fydd yn sicrhau parhad y prosiect hyd at 2023.


Ceredigion a’r Coronafeirws - Blwyddyn ymlaen

Ceredigion a’r Coronafeirws - Blwyddyn ymlaen

12/03/2021

Wrth i ni nodi blwyddyn ers y cyflwynwyd cyfnod clo cyntaf pandemig COVID-19 y Coronafeirws, rydym yn myfyrio ar y gwaith sydd wedi'i wneud i geisio rheoli'r feirws yng Ngheredigion.


Camau gofalus cyntaf allan o’r cyfnod clo

Camau gofalus cyntaf allan o’r cyfnod clo

12/03/2021

Gyda niferoedd y Coronafeirws yn gostwng ar draws Ceredigion a Chymru, mae Llywodraeth Cymru’n llacio rhai cyfyngiadau’n ofalus ac yn raddol er mwyn dechrau dod â Chymru allan o’r cyfnod clo.


Cynigion yn cael eu harchwilio i wella band eang mewn rhai ardaloedd yng Ngheredigion

Cynigion yn cael eu harchwilio i wella band eang mewn rhai ardaloedd yng Ngheredigion

11/03/2021

Cyn bo hir, gallai sawl ardal yng Ngheredigion gael mynediad at rai o'r cyflymderau rhyngrwyd cyflymaf yn y DU yn dilyn nifer o gyflenwyr yn cynnig prosiectau Cysylltiad Ffeibr i'r Adeilad (FTTP) ledled y Sir.


Gosod y sylfeini ar gyfer Bargen Dwf Canolbarth Cymru

Gosod y sylfeini ar gyfer Bargen Dwf Canolbarth Cymru

11/03/2021

Mae dogfennau allweddol sydd yn gosod y sylfeini ar gyfer datblygiad pellach a gweithrediad Bargen Dwf Canolbarth Cymru wedi eu cefnogi gan Fwrdd Tyfu Canolbarth Cymru.


Dewch i ni fynd i'r afael â newid hinsawdd a chyrraedd rhif un y byd

Dewch i ni fynd i'r afael â newid hinsawdd a chyrraedd rhif un y byd

11/03/2021

Gyda 92% o bobl yng Nghymru bellach yn ailgylchu’n rheolaidd*, mae Cymru gam yn nes at gyflawni ei hymgyrch Wych o gyrraedd rhif un yn y byd ar gyfer ailgylchu.


Cymorth ar gael i gymryd rhan yng Nghyfrifiad 2021

Cymorth ar gael i gymryd rhan yng Nghyfrifiad 2021

10/03/2021

Erbyn hyn, bydd pecynnau gwybodaeth ynglŷn â’r Cyfrifiad, gan gynnwys llythyrau a chodau mynediad, wedi dechrau cyrraedd cartrefi ledled Ceredigion.


Cyflwyno Hysbysiad Cosb Benodedig i fusnesau yng Ngheredigion

Cyflwyno Hysbysiad Cosb Benodedig i fusnesau yng Ngheredigion

10/03/2021

Mae dau fusnes yng Ngheredigion wedi derbyn Hysbysiad Cosb Benodedig o £1,000 am fynd yn groes i Reoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Rhif 5) (Cymru) 2020.


Annog trigolion i roi gwybod am droseddau tybaco anghyfreithlon i Crimestoppers

Annog trigolion i roi gwybod am droseddau tybaco anghyfreithlon i Crimestoppers

10/03/2021

Bellach mae trigolion ledled Ceredigion sy’n amau bod rhywun yn gwerthu tybaco anghyfreithlon yn gallu rhoi gwybod amdano’n ddienw trwy ymgyrch newydd.


Gofalwyr Ceredigion yn cael ‘seibiant mewn bocs’ yn ystod COVID-19

Gofalwyr Ceredigion yn cael ‘seibiant mewn bocs’ yn ystod COVID-19

10/03/2021

Mae'r 12 mis diwethaf wedi bod yn anodd i ni i gyd, ac mae wedi bod yn arbennig o anodd i Ofalwyr Di-dâl sy'n darparu gofal i aelodau o'r teulu a ffrindiau ledled Ceredigion.


Cynllun Preswylio’n Sefydlog i Ddinasyddion yr UE: atgoffa dinasyddion i wneud cais

Cynllun Preswylio’n Sefydlog i Ddinasyddion yr UE: atgoffa dinasyddion i wneud cais

09/03/2021

Mae data calonogol iawn wedi dod i’r amlwg o ran nifer y ceisiadau a wnaed yng Ngheredigion ar gyfer y Cynllun Preswylio’n Sefydlog i Ddinasyddion yr UE.


Cyngor yn cymeradwyo’r gyllideb ar gyfer 2021-2022

Cyngor yn cymeradwyo’r gyllideb ar gyfer 2021-2022

05/03/2021

Mae cyllideb Cyngor Sir Ceredigion ar gyfer y flwyddyn ariannol sydd i ddod wedi cael ei chymeradwyo gan Gynghorwyr Sir yn ystod cyfarfod rhithiol o’r Cyngor a gynhaliwyd ddydd Gwener 05 Mawrth 2021.


Croesawu cyhoeddiad gan Lywodraeth y DU am gyllid ar gyfer y fargen dwf

Croesawu cyhoeddiad gan Lywodraeth y DU am gyllid ar gyfer y fargen dwf

05/03/2021

Mae arweinwyr y rhanbarth wedi croesawu'r newyddion y bydd Llywodraeth y DU yn cyflymu ei chyllid ar gyfer Bargen Twf Canolbarth Cymru.


Bydd cwblhau’r Cyfrifiad yn helpu i wella gwasanaethau’r sir

Bydd cwblhau’r Cyfrifiad yn helpu i wella gwasanaethau’r sir

04/03/2021

Wrth i Ddiwrnod y Cyfrifiad agosáu, atgoffir pawb am y manteision o gymryd rhan yn yr arolwg unwaith bob deng mlynedd hwn.


Trigolion Ceredigion i ddweud eu dweud ar lwybrau Teithio Llesol ar gyfer y dyfodol

Trigolion Ceredigion i ddweud eu dweud ar lwybrau Teithio Llesol ar gyfer y dyfodol

03/03/2021

Mae Cyngor Sir Ceredigion wedi cyflogi Sustrans Cymru i gefnogi ei adolygiad o’i Rwydwaith Teithio Llesol.


Creu Partneriaeth Sgiliau Canolbarth Cymru

Creu Partneriaeth Sgiliau Canolbarth Cymru

02/03/2021

Crewyd partneriaeth newydd a fydd yn canolbwyntio ar sgiliau yng Nghanolbarth Cymru, yn ogystal â helpu i yrru twf economaidd trwy sicrhau bod y rhaglenni datblygu sgiliau iawn ar waith.


Lansio rhaglen newydd Gymraeg ar bêl droed ‘Cefn y Rhwyd’

Lansio rhaglen newydd Gymraeg ar bêl droed ‘Cefn y Rhwyd’

01/03/2021

Mae Radio Aber a Cered (Menter Iaith Ceredigion) wedi dod at ei gilydd er mwyn lansio rhaglen radio Gymraeg newydd sbon ar bêl droed o’r enw ‘Cefn y Rhwyd’.


Cystadleuaeth Diwrnod y Llyfr Llyfrgell Ceredigion

Cystadleuaeth Diwrnod y Llyfr Llyfrgell Ceredigion

23/02/2021

Mae Llyfrgell Ceredigion yn cynnal cystadleuaeth ar gyfer Diwrnod y Llyfr eleni er mwyn annog holl blant a phobl ifanc y sir i ymaelodi â’r llyfrgell a mwynhau darllen.


Dathlu Dydd Gŵyl Dewi yng Ngheredigion

Dathlu Dydd Gŵyl Dewi yng Ngheredigion

22/02/2021

Ar 01 Mawrth, bydd y faner yn chwifio ynghyd ȃ gweithgareddau lu i dathlu Dydd Gŵyl Dewi Sant yng Ngheredigion.


Rhybuddion llifogydd mewn grym yng Ngheredigion

Rhybuddion llifogydd mewn grym yng Ngheredigion

19/02/2021

Mae rhybuddion llifogydd wedi cael eu rhyddhau gan Cyfoeth Naturiol Cymru ar gyfer Ceredigion yn dilyn glaw trwm a pharhaus.


Amgueddfa Ceredigion yn dathlu mis hanes LHDTQ+ mewn prosiect straeon digidol

Amgueddfa Ceredigion yn dathlu mis hanes LHDTQ+ mewn prosiect straeon digidol

15/02/2021

Mae Chwefror yn fis i ddathlu hanes LHDTQ+ ac mae Amgueddfa Ceredigion wedi bod yn cydweithio gyda Jane Hoy o’r gymdeithas LHDTQ+, Aberration, i ddatgelu a recordio straeon cudd a rhyfeddol am y gymuned yn Aberystwyth.


Mynd i'r afael ag unigedd a chefnogi rhieni gyda'n gilydd

Mynd i'r afael ag unigedd a chefnogi rhieni gyda'n gilydd

12/02/2021

Mae timau ar draws Ceredigion wedi gweithio gyda'i gilydd i fynd i'r afael ag unigedd a chefnogi sgiliau lles emosiynol a magu plant yn ystod pandemig y coronafeirws.


Cyngor yn parhau â'i gefnogaeth i brentisiaid yn ystod Wythnos Genedlaethol Prentisiaethau

Cyngor yn parhau â'i gefnogaeth i brentisiaid yn ystod Wythnos Genedlaethol Prentisiaethau

10/02/2021

Mae Cyngor Sir Ceredigion yn cefnogi Wythnos Genedlaethol Prentisiaethau drwy daflu goleuni ar gyfraniad ei brentisiaid. Mae'r dathliad wythnos o hyd blynyddol yn parhau tan 14 Chwefror ac yn tynnu sylw at sut mae prentisiaethau yn helpu unigolion i ddatblygu gyrfa werth chweil ac yn galluogi cyflogwyr i adeiladu gweithlu sydd â sgiliau sy’n barod ar gyfer y dyfodol.


Parhewch i ddilyn y canllawiau ar ôl derbyn brechlyn COVID-19

Parhewch i ddilyn y canllawiau ar ôl derbyn brechlyn COVID-19

10/02/2021

Gyda 14,621 o bobl yng Ngheredigion wedi cael eu dos cyntaf o'r brechlyn COVID-19 erbyn 10 Chwefror 2021, atgoffir y rhai sydd wedi ei dderbyn i ddilyn y rheolau.


Rhaid dal ati i ddiogelu ein gilydd

Rhaid dal ati i ddiogelu ein gilydd

02/02/2021

Wrth i nifer yr achosion o’r coronafeirws ddisgyn yng Ngheredigion, atgoffir pobl ei bod dal yn hollbwysig archebu prawf COVID-19 os oes ganddynt unrhyw symptomau.


Bydd pawb yn cael budd o Gyfrifiad 2021

Bydd pawb yn cael budd o Gyfrifiad 2021

02/02/2021

Bydd gofyn i gartrefi ledled Ceredigion gymryd rhan yng Nghyfrifiad 2021 y gwanwyn hwn.


Rhybuddio trigolion am sgamwyr dros frechlyn Covid-19

Rhybuddio trigolion am sgamwyr dros frechlyn Covid-19

28/01/2021

Mae Cyngor Sir Ceredigion wedi dod yn ymwybodol bod troseddwyr wedi bod yn anfon negeseuon testun ac e-byst yn ceisio denu pobl i wneud cais am frechlyn Covid-19.


Cau busnes cludfwyd yn Aberaeron am anwybyddu cyfyngiadau’r coronafeirws

Cau busnes cludfwyd yn Aberaeron am anwybyddu cyfyngiadau’r coronafeirws

28/01/2021

Mae Hysbysiad Cau Mangre wedi cael ei roi i Paradise Pizza, Regent Street, Aberaeron oherwydd diffyg cydymffurfiaeth, dro ar ôl tro, â Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Rhif 5) (Cymru) 2020.


Cefnogi gohirio Eisteddfod Genedlaethol Ceredigion

Cefnogi gohirio Eisteddfod Genedlaethol Ceredigion

26/01/2021

Mae Eisteddfod Genedlaethol wedi cyhoeddi eu bod yn gohirio Eisteddfod Genedlaethol Ceredigion am flwyddyn.


Cynllun peilot i ddarparu lleiniau fforddiadwy i ddiwallu anghenion tai lleol

Cynllun peilot i ddarparu lleiniau fforddiadwy i ddiwallu anghenion tai lleol

26/01/2021

Mae cynllun peilot newydd yn cael ei dreialu gan Gyngor Sir Ceredigion i ddarparu cyfleoedd i bobl leol gael eu troed ar yr ysgol eiddo trwy brynu llain o dir am bris gostyngol.


Cymryd camau ychwanegol i leihau lledaeniad y coronafeirws bellach yn ofyniad cyfreithiol i fangreoedd manwerthu

Cymryd camau ychwanegol i leihau lledaeniad y coronafeirws bellach yn ofyniad cyfreithiol i fangreoedd manwerthu

26/01/2021

Mae gofynion newydd bellach wedi dod i rym sy'n ei gwneud yn ofynnol i fangreoedd manwerthu gymryd camau ychwanegol i amddiffyn gweithwyr a chwsmeriaid rhag y coronafeirws.


Cyngor Sir Ceredigion yn cofio’r Holocost ar Ddiwrnod Rhyngwladol Holocost

Cyngor Sir Ceredigion yn cofio’r Holocost ar Ddiwrnod Rhyngwladol Holocost

25/01/2021

Eleni bydd Cyngor Sir Ceredigion, ynghyd â nifer o Awdurdodau Lleol ledled y Deyrnas Unedig, yn goleuo dau o adeiladau mwyaf eiconig tref Aberystwyth i ddangos undod, parch ac anrhydedd i bob dioddefwr hil-laddiad. Rhwng dydd Gwener 22 Ionawr a dydd Iau 28 Ionawr, bydd y bandstand ar lan y môr yn Aberystwyth a chanolfan Alun R Edwards yn cael eu goleuo'n borffor.


Amgueddfa Ceredigion i arddangos Gwydr Nadd Rhufeinig Prin

Amgueddfa Ceredigion i arddangos Gwydr Nadd Rhufeinig Prin

20/01/2021

Mae partneriaeth rhwng Amgueddfa Ceredigion a Chomisiwn Brenhinol Henebion Cymru wedi denu £1,000 o gyllid gan y Gymdeithas Archaeoleg Rufeinig i arddangos darnau o lestr wydr Rhufeinig a ddarganfuwyd yn y fila Eingl-Rufeinig yn Abermagwr.


Storm Christoph

Storm Christoph

20/01/2021

Y diweddaraf ar Storm Christoph yng Ngheredigion.


Setliad Cyllid Llywodraeth Leol 2021/22

Setliad Cyllid Llywodraeth Leol 2021/22

18/01/2021

Ymateb Arweinydd Cyngor Sir Ceredigion, y Cynghorydd Ellen Ap Gwynn i Setliad Cyllid Llywodraeth Leol 2021/22.


Ceredigion Actif yn darlledu sesiynau byw ar gyfer pobl ifanc bob dydd

Ceredigion Actif yn darlledu sesiynau byw ar gyfer pobl ifanc bob dydd

18/01/2021

Mae Tîm Pobl Ifanc Egnïol Ceredigion Actif wedi dechrau darlledu sesiynau gweithgareddau dwyieithog yn ddyddiol ar gyfer plant a phobl ifanc Ceredigion.


Prosiect i gyrraedd unigolion sy’n fregus ac ynysig yng Ngheredigion

Prosiect i gyrraedd unigolion sy’n fregus ac ynysig yng Ngheredigion

14/01/2021

Mae aelodau Partneriaeth Diogelwch Cymunedol Ceredigion wedi bod yn cydweithio i godi ymwybyddiaeth o droseddau bregusrwydd yn y sir a’u hatal.


Cronfa i Fusnesau dan Gyfyngiadau Symud

Cronfa i Fusnesau dan Gyfyngiadau Symud

13/01/2021

Bydd pecyn cymorth busnes ariannol Llywodraeth Cymru o Grantiau Busnes dan Gyfyngiadau Symud sy'n gysylltiedig â'r cyfyngiadau cloi presennol yn agor ar gyfer ceisiadau newydd ddydd Mercher 13 Ionawr am 10.00am.


Lefelau’r Coronafeirws yn beryglus o uchel yng Ngheredigion

Lefelau’r Coronafeirws yn beryglus o uchel yng Ngheredigion

13/01/2021

Mae lefelau coronafeirws yn dal i fod yn beryglus o uchel yng Ngheredigion.


Ffermwr diegwyddor wedi'i ddedfrydu am droseddau lles anifeiliaid

Ffermwr diegwyddor wedi'i ddedfrydu am droseddau lles anifeiliaid

11/01/2021

Ar 6 Ionawr 2021 yng Nghanolfan Gyfiawnder Aberystwyth, pasiodd yr Ynadon ddedfryd ar Mr. Toby Holland o Faesgwyn, Blaenporth wedi iddo gael ei ganfod yn euog, yn ei absenoldeb, o 10 cyhuddiad yn ymwneud â throseddau sy’n gysylltiedig â Lles Anifeiliaid a Sgil-gynhyrchion Anifeiliaid.


Rhybuddio trigolion am sgamwyr dros frechlyn Covid-19

Rhybuddio trigolion am sgamwyr dros frechlyn Covid-19

07/01/2021

Rhybuddir trigolion Ceredigion am sgamwyr brechlynnau Covid-19.


Bydd Cyfrifiad 2021 yn rhoi ciplun o gymdeithas fodern

Bydd Cyfrifiad 2021 yn rhoi ciplun o gymdeithas fodern

05/01/2021

Bydd gofyn, cyn hir, i gartrefi ledled Ceredigion gymryd rhan yng Nghyfrifiad 2021.


Annog trigolion Ceredigion i aros gartref

Annog trigolion Ceredigion i aros gartref

30/12/2020

Mae trigolion Ceredigion yn cael eu hatgoffa bod yn rhaid i bobl aros gartref yn ystod cyfnod clo lefel rhybudd 4 ac eithrio at ddibenion cyfyngedig iawn. Ni ddylai pobl ymweld ag aelwydydd eraill na chwrdd â phobl eraill nad ydynt yn byw gyda nhw.


Ymgyrch codi arian y Nadolig Tîm Ceredigion

Ymgyrch codi arian y Nadolig Tîm Ceredigion

23/12/2020

Yn hytrach na danfon cardiau ac anrhegion at gydweithwyr, fe aeth staff Tîm Ceredigion ati i roi tuag at elusen gwerthfawr.


Bargen Twf Canolbarth Cymru gwerth £110m yn cyrraedd carreg filltir allweddol

Bargen Twf Canolbarth Cymru gwerth £110m yn cyrraedd carreg filltir allweddol

23/12/2020

Cyrhaeddodd Bargen Twf Canolbarth Cymru garreg filltir bwysig ddoe [dydd Mawrth, 22 Rhagfyr] wrth i Lywodraeth Cymru, Llywodraeth y DU ac awdurdodau lleol y rhanbarth lofnodi Penawdau’r Telerau.


A ninnau ar drothwy’r Nadolig, gofynnwn i chi feddwl yn ofalus am yr hyn y ‘dylech’ ei wneud, yn hytrach na’r hyn y ‘cewch’ ei wneud.

A ninnau ar drothwy’r Nadolig, gofynnwn i chi feddwl yn ofalus am yr hyn y ‘dylech’ ei wneud, yn hytrach na’r hyn y ‘cewch’ ei wneud.

23/12/2020

Mae’r coronaferiws yn carlamu trwy Gymru yn gyflymach nac ar unrhyw adeg arall yn y pandemig.


Llywodraeth Cymru yn cyhoeddi cyngor newydd i’r rhai sy’n eithriadol o agored i niwed yn glinigol

Llywodraeth Cymru yn cyhoeddi cyngor newydd i’r rhai sy’n eithriadol o agored i niwed yn glinigol

23/12/2020

Mae’r cyngor i’r rhai sy’n eithriadol o agored i niwed yn glinigol, y cynllun ‘gwarchod’ gynt, wedi newid o ddoe (22-12-20) ymlaen. Y cyngor nawr yw na ddylai’r rhai yn y grŵp hwn fynd i’r gwaith na’r ysgol y tu allan i’w cartref.


Grantiau Busnes Cyfyngiadau’r Nadolig

Grantiau Busnes Cyfyngiadau’r Nadolig

23/12/2020

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi pecyn o gymorth busnes yn gysylltiedig â chyfyngiadau cyfnod y Nadolig.


Achosion pellach o COVID-19 positif mewn Cartref Gofal y Cyngor

Achosion pellach o COVID-19 positif mewn Cartref Gofal y Cyngor

22/12/2020

Cadarnhawyd achosion positif pellach o COVID-19 yng Nghartref Gofal Preswyl Min y Mor, Aberaeron. Mae sawl aelod o staff a phob preswylydd eisoes wedi profi'n bositif. Mae'r holl breswylwyr yn parhau i gael eu monitro'n ofalus.


Trefniadau Ceredigion ar gyfer Lefel Rhybudd 4

Trefniadau Ceredigion ar gyfer Lefel Rhybudd 4

22/12/2020

Mae trefniadau wedi'u rhoi ar waith ar gyfer Ceredigion yn dilyn cyhoeddiad Llywodraeth Cymru bod Lefel Rhybudd 4 wedi dod i rym yng Nghymru.


Rhybudd i bobl ardal Aberystwyth wrth i nifer yr achosion gynyddu

Rhybudd i bobl ardal Aberystwyth wrth i nifer yr achosion gynyddu

22/12/2020

Rydym wedi sylwi ar gynnydd sylweddol yn y dyddiau diwethaf yn nifer yr achosion o COVID-19 yn ardal Aberystwyth.


Ein cyfrifoldeb ni i gadw’r teulu’n ddiogel rhag COVID-19 y Nadolig hwn

Ein cyfrifoldeb ni i gadw’r teulu’n ddiogel rhag COVID-19 y Nadolig hwn

21/12/2020

Mae nifer yr achosion COVID-19 yng Ngheredigion yn parhau i gynyddu ar raddfa frawychus.


Helpu Siôn a Mrs Corn

Helpu Siôn a Mrs Corn

21/12/2020

Roedd Dwynwen, Pennaeth Theatr Felinfach wrthi yn e-bostio llythyr ei phlant at Siôn Corn, pan yn sydyn, clywodd dincial cloch. Roedd e-bost wedi cyrraedd, ateb wrth Siôn Corn!


Cysylltu â Charedigrwydd – 2021 Caredig

Cysylltu â Charedigrwydd – 2021 Caredig

21/12/2020

Lansiwyd Cysylltu â Charedigrwydd yn Hâf 2020 yn Sir Ceredigion, Sir Gâr a Sir Benfro, gyda’r neges y gall gweithredoedd caredig wneud gwahaniaeth mawr. Y bwriad yw creu dealltwriaeth am les a dylanwad caredigrwydd arnom ni ein hunain, ac eraill yn ein cymuned.


Cyfle Datblygu Harbwr Aberaeron: Digwyddiad Ymgysylltu â Datblygwr / Gweithredwr

Cyfle Datblygu Harbwr Aberaeron: Digwyddiad Ymgysylltu â Datblygwr / Gweithredwr

21/12/2020

Gwahoddir datblygwyr a gweithredwyr harbyrau i glywed am y potensial datblygu sylweddol sy'n deillio o'r cyfle i gymryd prydles i weithredu Harbwr Aberaeron.


Addasiadau i’r Parthau Diogel ar gyfer y Flwyddyn Newydd

Addasiadau i’r Parthau Diogel ar gyfer y Flwyddyn Newydd

21/12/2020

Mae addasiadau ar gyfer Parthau Diogel Ceredigion ar y gweill ar gyfer y Flwyddyn Newydd.


Dau Fasnachwr o Geredigion wedi'u dedfrydu am dwyll gan Lys Ynadon Aberystwyth

Dau Fasnachwr o Geredigion wedi'u dedfrydu am dwyll gan Lys Ynadon Aberystwyth

21/12/2020

Ar 17 Rhagfyr 2020, dedfrydwyd dau fasnachwr o Geredigion gan Lys Ynadon Aberystwyth am dwyll. Mae Danny McClelland sy'n masnachu fel 'DVC Home Improvements' wedi cael ei ddedfrydu i 16 wythnos o garchar wedi’i ohirio am ddwy flynedd, a gorchmynnwyd iddo wneud 200 awr o waith di-dâl, 15 diwrnod o weithgarwch adsefydlu a thalu iawndal o £2,000 i'r dioddefwr ar ôl pledio'n euog i dwyll, tra cafodd Colin Harding o Landysul Orchymyn Cyrffyw 12 mis gyda monitro electronig o 7pm i 7am a gorchmynnwyd iddo dalu £250 o iawndal o fewn 14 diwrnod, costau pellach o £750 i Gyngor Sir Ceredigion, a gordal llys o £90.


Cyfyngiadau lefel uwch i reoli’r coronafeirws yn dod i rym o ganol nos heno

Cyfyngiadau lefel uwch i reoli’r coronafeirws yn dod i rym o ganol nos heno

19/12/2020

Yn dilyn cyfarfod pedair Gwlad y Deyrnas Unedig yn gynt heddiw cyhoeddodd Llywodraeth Cymru y byddai’r cyfyngiadau lefel uwch, sef lefel rhybudd 4 yn dod i rym o ganol nos heno sef ddydd Sadwrn 19 Rhagfyr 2020 ar gyfer Cymru gyfan.


Trefniadau ysgolion Ceredigion i ail-gydio yn y dysgu ym mis Ionawr

Trefniadau ysgolion Ceredigion i ail-gydio yn y dysgu ym mis Ionawr

18/12/2020

Mae trefniadau ar gyfer dychwelyd i ysgolion Ceredigion ar gyfer mis Ionawr 2021 wedi eu cyhoeddi.


Rhybuddion llifogydd mewn grym yng Ngheredigion

Rhybuddion llifogydd mewn grym yng Ngheredigion

18/12/2020

Mae Rhybuddion Llifogydd mewn grym mewn sawl ardal yng Ngheredigion ac ar y ffin.


Citiau Gollwng Olew am ddim i siapio'r dyfodol ar gyfer arfordir cryfach Bae Aberteifi

Citiau Gollwng Olew am ddim i siapio'r dyfodol ar gyfer arfordir cryfach Bae Aberteifi

16/12/2020

Bydd citiau gollwng olew am ddim yn cael eu darparu i ymateb yn gyflym i ddamwain ar hyd arfordir Bae Aberteifi.


Cynllun peilot i wella’r modd y cyflwynir gwastraff a rhoi hwb i ailgylchu

Cynllun peilot i wella’r modd y cyflwynir gwastraff a rhoi hwb i ailgylchu

15/12/2020

Crëwyd arwyddion templed a stensiliau llawr newydd er mwyn helpu i wella'r modd y mae gwastraff yn cael ei gyflwyno mewn cyfleusterau storio biniau o amgylch Ceredigion.


Brwydr y Bylbiau – am Randi-bŵ!

Brwydr y Bylbiau – am Randi-bŵ!

15/12/2020

Wrth edrych tuag at flwyddyn newydd gyda’r gobaith am 2021 llai heriol, mwy caredig – mae criw Panto Felinfach wedi cadw pellter wrth ddod at ei gilydd i greu panto bach i’n harwain tuag at y Nadolig.


Disgyblion mewn Grŵp Cyswllt yn Ysgol Gymraeg, Aberystwyth i hunan-ynysu yn dilyn achos COVID-19

Disgyblion mewn Grŵp Cyswllt yn Ysgol Gymraeg, Aberystwyth i hunan-ynysu yn dilyn achos COVID-19

14/12/2020

Gofynnwyd i ddisgyblion mewn Grŵp Cyswllt yn Ysgol Gymraeg, Aberystwyth hunan-ynysu am 10 diwrnod ar ôl cadarnhau achos COVID-19 yn yr ysgol.


Disgyblion yn Ysgol Bro Teifi i hunan-ynysu yn dilyn achos COVID-19

Disgyblion yn Ysgol Bro Teifi i hunan-ynysu yn dilyn achos COVID-19

14/12/2020

Gofynnwyd i Grŵp Gyswllt o ddisgyblion yn Ysgol Bro Teifi, Llandysul hunan-ynysu am 10 diwrnod ar ôl cadarnhau achos arall o COVID-19 yn yr ysgol.


Disgyblion mewn Grŵp Cyswllt yn Ysgol Gyfun Penweddig i hunan-ynysu yn dilyn achos COVID-19

Disgyblion mewn Grŵp Cyswllt yn Ysgol Gyfun Penweddig i hunan-ynysu yn dilyn achos COVID-19

14/12/2020

Gofynnwyd i disgyblion mewn un Grŵp Cyswllt yn Ysgol Gyfun Penweddig, Aberystwyth hunan-ynysu am 10 diwrnod ar ôl cadarnhau achos COVID-19 yn yr ysgol.


Podlediad newydd Amgueddfa Ceredigion i archwilio straeon cudd Aberystwyth

Podlediad newydd Amgueddfa Ceredigion i archwilio straeon cudd Aberystwyth

14/12/2020

Diolch i gais llwyddiannus am arian o’r gronfa ‘Diwylliant 15 munud’, sy’n bartneriaeth rhwng Cronfa Dreftadaeth y Loteri a Cadw - gwasanaeth amgylchedd hanesyddol Llywodraeth Cymru, bydd Amgueddfa Ceredigion yn arwain prosiect newydd ac arloesol yn 2021, i gasglu straeon cudd Aberystwyth ar blatfformau digidol.


Dathlu’n ddiogel y Nadolig hwn

Dathlu’n ddiogel y Nadolig hwn

14/12/2020

Atgoffir trigolion Ceredigion i fod yn wyliadwrus y Nadolig hwn er mwyn amddiffyn eu hanwyliaid a’r gymuned.


Achosion COVID-19 positif mewn Cartref Gofal y Cyngor

Achosion COVID-19 positif mewn Cartref Gofal y Cyngor

13/12/2020

Cadarnhawyd achosion positif o COVID-19 yng Nghartref Gofal Preswyl Min y Mor, Aberaeron. Mae sawl aelod o staff a phreswylwyr wedi profi'n bositif. Mae'r holl breswylwyr yn parhau i gael eu monitro'n ofalus.


Disgyblion Ysgol Bro Pedr i ddysgu o bell o ddydd Llun, 14 Rhagfyr 2020

Disgyblion Ysgol Bro Pedr i ddysgu o bell o ddydd Llun, 14 Rhagfyr 2020

13/12/2020

Bydd disgyblion Ysgol Bro Pedr, gan gynnwys dosbarthiadau Cynradd yn cael eu dysgu o bell yn dilyn achosion pellach o COVID-19 yn yr ysgol. Yr unig disgyblion bydd ar y safle’r sector Uwchradd yfory bydd disgyblion Canolfan Y Bont a rhai disgyblion sydd â Saesneg fel Iaith Ychwanegol.


Pryder ynghylch cyfradd y cynnydd mewn achosion COVID-19 yng Ngheredigion

Pryder ynghylch cyfradd y cynnydd mewn achosion COVID-19 yng Ngheredigion

12/12/2020

Mae lefel achosion COVID-19 yng Ngheredigion yn parhau i godi. Mae'r ffigurau diweddaraf yn dangos bod 150 o achosion newydd wedi bod dros y 7 diwrnod diwethaf sy'n mynd â'r sir i 206.3 fesul 100,000 o'r boblogaeth (ar 1pm, 10 Rhagfyr 2020).


Hysbysiadau Cau Mangre wedi’u codi ar gyfer pedwar lleoliad cludfwyd yn Aberystwyth

Hysbysiadau Cau Mangre wedi’u codi ar gyfer pedwar lleoliad cludfwyd yn Aberystwyth

11/12/2020

Mae Hysbysiadau Gwella Mangre pedwar lleoliad cludfwyd yn Aberystwyth wedi cael eu terfynu ar ôl iddynt gael eu monitro gan swyddogion o Dîm Diogelu’r Cyhoedd Cyngor Sir Ceredigion.


Cyflwyno Hysbysiad Cosb Benodedig i dafarn yng Ngheredigion

Cyflwyno Hysbysiad Cosb Benodedig i dafarn yng Ngheredigion

11/12/2020

Mae tafarn yn Aberaeron wedi derbyn Hysbysiad Cosb Benodedig o £1000 am fynd yn groes i Reoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Rhif 4) (Cymru) 2020.


Disgyblion yn Ysgol Bro Teifi i hunan-ynysu yn dilyn achos COVID-19

Disgyblion yn Ysgol Bro Teifi i hunan-ynysu yn dilyn achos COVID-19

11/12/2020

Gofynnwyd i Grŵp Gyswllt o ddisgyblion yn Ysgol Bro Teifi, Llandysul hunan-ynysu am 10 diwrnod ar ôl cadarnhau achos COVID-19 yn yr ysgol.


Hysbysiad Gwella Mangre wedi’i gyflwyno i fusnes lletygarwch yng Ngheredigion

Hysbysiad Gwella Mangre wedi’i gyflwyno i fusnes lletygarwch yng Ngheredigion

11/12/2020

Mae gofyniad wedi cael ei gyflwyno i fusnes lletygarwch yn Llwyncelyn wneud gwelliannau i ddiogelu iechyd a llesiant y cyhoedd yn rhan o reoliadau’r coronafeirws.


Lleihau cyfnod Coronafeirws a hunan-ynysu i ddeng niwrnod

Lleihau cyfnod Coronafeirws a hunan-ynysu i ddeng niwrnod

10/12/2020

Bydd yr amser y mae’n rhaid i bobl hunan-ynysu yn cael ei leihau o 14 niwrnod i ddeg.


Lleoliadau amrywiol ar gael i adael anrhegion i breswylwyr cartrefi gofal

Lleoliadau amrywiol ar gael i adael anrhegion i breswylwyr cartrefi gofal

10/12/2020

Mae trefniadau wedi cael eu gwneud i alluogi teuluoedd, ffrindiau ac ewyllyswyr da adael anrhegion ar gyfer preswylwyr cartrefi gofal Ceredigion mewn lleoliadau cymunedol ledled y sir.


Gorchymyn i gadw dofednod dan do mewn ymateb i risg uwch o Ffliw Adar

Gorchymyn i gadw dofednod dan do mewn ymateb i risg uwch o Ffliw Adar

10/12/2020

Mewn ymateb i'r risg uwch o Ffliw Adar, bydd gofyniad cyfreithiol i ddofednod ac adar caeth gael eu cadw mewn siediau neu eu cadw ar wahân i adar gwyllt mewn ffordd arall o 14 Rhagfyr ymlaen yng Nghymru.


Ysgol Uwchradd Aberaeron i ddysgu o bell o ddydd Gwener, 11 Rhagfyr 2020

Ysgol Uwchradd Aberaeron i ddysgu o bell o ddydd Gwener, 11 Rhagfyr 2020

10/12/2020

Bydd disgyblion Ysgol Uwchradd Aberaeron yn cael eu dysgu o bell yn dilyn achosion o COVID-19 yn yr ysgol.


Cyflawniad uchel i'r Gwasanaeth Cwynion a Rhyddid Gwybodaeth

Cyflawniad uchel i'r Gwasanaeth Cwynion a Rhyddid Gwybodaeth

10/12/2020

Bu Adroddiad Blynyddol am Ganmoliaeth, Cwynion a cheisiadau Rhyddid Gwybodaeth – 2019/2020 tu blaen y Cyngor ar 10 Rhagfyr 2020.


Ysgolion Ceredigion i symud i dysgu o bell o ddydd Llun, 14 Rhagfyr 2020

Ysgolion Ceredigion i symud i dysgu o bell o ddydd Llun, 14 Rhagfyr 2020

10/12/2020

Bydd Ysgolion Uwchradd Ceredigion yn rhoi’r gorau i ddysgu wyneb yn wyneb o ddydd Llun, 14 Rhagfyr 2020 a phob Ysgol Gynradd o ddydd Mawrth, 15 Rhagfyr 2020. Rhwng 15 a 18 Rhagfyr, bydd pob disgybl Ceredigion yn cael eu haddysgu o bell.


Disgyblion Dosbarth Meithrin yn Ysgol Gynradd Aberaeron i hunan-ynysu yn dilyn achos COVID-19

Disgyblion Dosbarth Meithrin yn Ysgol Gynradd Aberaeron i hunan-ynysu yn dilyn achos COVID-19

09/12/2020

Gofynnwyd i ddisgyblion Dosbarth Meithrin yn Ysgol Gynradd Aberaeron hunan-ynysu am 14 diwrnod ar ôl cadarnhau achos COVID-19 yn yr ysgol.


Disgyblion yn Ysgol Bro Teifi i hunan-ynysu yn dilyn achosion COVID-19

Disgyblion yn Ysgol Bro Teifi i hunan-ynysu yn dilyn achosion COVID-19

09/12/2020

Gofynnwyd i Grŵp Gyswllt o ddisgyblion yn Ysgol Bro Teifi, Llandysul hunan-ynysu am 14 diwrnod ar ôl cadarnhau achosion COVID-19 yn yr ysgol.


Disgyblion yn Ysgol Bro Pedr i hunan-ynysu yn dilyn achos COVID-19

Disgyblion yn Ysgol Bro Pedr i hunan-ynysu yn dilyn achos COVID-19

09/12/2020

Gofynnwyd i nifer fach o ddisgyblion yn Ysgol Bro Pedr, Llanbedr Pont Steffan hunan-ynysu am 14 diwrnod ar ôl cadarnhau achos COVID-19 yn yr ysgol.


Hysbysiad Cau Mangre wedi’i derfynu mewn lleoliad yn Aberystwyth

Hysbysiad Cau Mangre wedi’i derfynu mewn lleoliad yn Aberystwyth

09/12/2020

Mae Hysbysiad Cau Mangre wedi cael ei derfynu mewn lleoliad cludfwyd yn Aberystwyth wedi i swyddogion o Dîm Diogelu’r Cyhoedd Cyngor Sir Ceredigion gynnal ail arolygiad.


Gwelliannau’n ofynnol mewn fusnes cludfwyd yn Llambed

Gwelliannau’n ofynnol mewn fusnes cludfwyd yn Llambed

09/12/2020

Mae gofyniad wedi cael ei gyflwyno i fusnes cludfwyd yn Llambed wneud gwelliannau i ddiogelu iechyd a llesiant y cyhoedd yn rhan o reoliadau’r coronafeirws.


Disgyblion Blynyddoedd 12 ac 13 Ysgol Bro Pedr i hunan-ynysu yn dilyn achos COVID-19

Disgyblion Blynyddoedd 12 ac 13 Ysgol Bro Pedr i hunan-ynysu yn dilyn achos COVID-19

08/12/2020

Gofynnwyd i ddisgyblion Blynyddoedd 12 ac 13 Ysgol Bro Pedr, Llanbedr Pont Steffan hunan-ynysu am 14 diwrnod ar ôl cadarnhau achos COVID-19 yn yr ysgol.


Disgyblion yn Ysgol Henry Richard i hunan-ynysu yn dilyn achos COVID-19

Disgyblion yn Ysgol Henry Richard i hunan-ynysu yn dilyn achos COVID-19

08/12/2020

Gofynnwyd i disgyblion dosbarth Meithrin a Derbyn yn Ysgol Henry Richard, Tregaron hunan-ynysu am 14 diwrnod ar ôl cadarnhau achos COVID-19 yn yr ysgol.


Hysbysiad cau i leoliad cludfwyd yn Aberystwyth

Hysbysiad cau i leoliad cludfwyd yn Aberystwyth

08/12/2020

Mae lleoliad cludfwyd yn Aberystwyth wedi cael ei gau am beidio â chydymffurfio â hysbysiad gwella mangre.


Galw am farn y cyhoedd i lywio Strategaeth Economaidd Ceredigion

Galw am farn y cyhoedd i lywio Strategaeth Economaidd Ceredigion

08/12/2020

Estynnir gwahoddiad i fusnesau a phreswylwyr Ceredigion fynegi barn ar Strategaeth Economaidd Cyngor Sir Ceredigion ar gyfer y sir.


Disgyblion mewn Grŵp Cyswllt yn Ysgol Gynradd Aberaeron i hunan-ynysu yn dilyn achos COVID-19

Disgyblion mewn Grŵp Cyswllt yn Ysgol Gynradd Aberaeron i hunan-ynysu yn dilyn achos COVID-19

07/12/2020

Gofynnwyd i ddisgyblion mewn Grŵp Cyswllt yn Ysgol Gynradd Aberaeron hunan-ynysu am 14 diwrnod ar ôl cadarnhau achos COVID-19 yn yr ysgol.


Nifer o ddisgyblion yn Ysgol Gyfun Aberaeron i hunan-ynysu yn dilyn achos COVID-19

Nifer o ddisgyblion yn Ysgol Gyfun Aberaeron i hunan-ynysu yn dilyn achos COVID-19

07/12/2020

Gofynnwyd i nifer o ddisgyblion yn Ysgol Gyfun Aberaeron hunan-ynysu am 14 diwrnod ar ôl cadarnhau achos COVID-19 yn yr ysgol.


Meysydd parcio talu ac arddangos Aberteifi

Meysydd parcio talu ac arddangos Aberteifi

07/12/2020

O ddydd Llun 07 Rhagfyr 2020 ymlaen, bydd taliadau heb arian parod yn cael eu cyflwyno ym meysydd parcio talu ac arddangos canlynol y Cyngor Sir yn Aberteifi: • Rhodfa’r Felin • Sgwâr Cae Glas • Mwldan • Stryd y Cei Ni chodir tâl yn Rhes Gloster ar hyn o bryd.


Cyngor Sir Ceredigion yn dathlu Diwrnod Hawliau’r Gymraeg

Cyngor Sir Ceredigion yn dathlu Diwrnod Hawliau’r Gymraeg

07/12/2020

Heddiw, 7 Rhagfyr 2020, mae Cyngor Sir Ceredigion yn cefnogi Diwrnod Hawliau’r Gymraeg.


Nodyn i atgoffa trefnwyr digwyddiadau Nadolig o risgiau a rheoliadau Coronafeirws

Nodyn i atgoffa trefnwyr digwyddiadau Nadolig o risgiau a rheoliadau Coronafeirws

07/12/2020

Wrth i adeg y Nadolig agosáu, atgoffir trefnwyr digwyddiadau cymunedol o'r pwysigrwydd i ddilyn holl reoliadau COVID-19, yn enwedig o ran cynulliadau cymdeithasol dan do ac yn yr awyr agored.


Ergyd i Gylch Caron ond yr uchelgais a’r ymrwymiad yn parhau

Ergyd i Gylch Caron ond yr uchelgais a’r ymrwymiad yn parhau

07/12/2020

Mae prosiect partneriaeth i ddarparu Canolfan Adnoddau Integredig yn Nhregaron – Cylch Caron - wedi'i atal dros dro. Fodd bynnag, dywed partneriaid eu bod wedi’u hymrwymo o hyd i wneud gwelliannau i fodel gwledig gofal cymunedol a thai yn yr ardal.


Annog busnesau i ddilyn rheoliadau diweddaraf Covid-19

Annog busnesau i ddilyn rheoliadau diweddaraf Covid-19

07/12/2020

Wrth i’r Nadolig agosáu, daeth cyfyngiadau newydd i rym ar gyfer busnesau lletygarwch o 6pm ddydd Gwener 04 Rhagfyr 2020 ymlaen.


Angen gwelliannau mewn pum busnes cludfwyd yng Ngheredigion

Angen gwelliannau mewn pum busnes cludfwyd yng Ngheredigion

07/12/2020

Rhybuddiwyd perchnogion pum siop cludfwyd yng Ngheredigion y gallai eu busnesau wynebu gorfod cau os byddant yn methu â chymryd camau rhesymol i ddarparu cyfarpar diogelu personol a gorchuddion wyneb neu sicrhau eu bod yn cael eu defnyddio gan bobl sy’n gweithio yn eu mangreoedd.


Pobl yn ardal Llanbedr Pont Steffan a Dyffryn Aeron yn cael eu hannog i ddilyn canllawiau coronafeirws

Pobl yn ardal Llanbedr Pont Steffan a Dyffryn Aeron yn cael eu hannog i ddilyn canllawiau coronafeirws

06/12/2020

Rydym yn gweld cynnydd yn nifer yr achosion o COVID-19 yn ardal Llanbedr Pont Steffan a Dyffryn Aeron.


Rhybudd i bobl ardal Aberystwyth i ddilyn canllawiau coronafeirws

Rhybudd i bobl ardal Aberystwyth i ddilyn canllawiau coronafeirws

05/12/2020

Mae achosion coronafeirws wedi cynyddu'n sylweddol yn ardal Aberystwyth dros y pum niwrnod diwethaf.


Cyfarwyddyd Mangre bellach wedi'u dirymu ar gyfer busnesau yn Aberteifi

Cyfarwyddyd Mangre bellach wedi'u dirymu ar gyfer busnesau yn Aberteifi

05/12/2020

Mae Cyfarwyddyd Mangre wedi'u dirymu ar gyfer y busnesau yn Aberteifi sy'n golygu y gallant ailagor.


Ysgol Gynradd Dihewyd i gau tan 17 Rhagfyr 2020

Ysgol Gynradd Dihewyd i gau tan 17 Rhagfyr 2020

04/12/2020

Bydd Ysgol Gynradd Dihewyd ar gau tan ddydd Iau, 17 Rhagfyr 2020. Mae’r un Grŵp Cyswllt yn hunan-ynysu am gyfnod o 14 niwrnod oherwydd achos o COVID-19 ac oherwydd diffyg staffio, bydd yr ysgol gyfan yn cau.


Cyfyngiadau newydd ar gyfer y sector lletygarwch a hamdden gan Lywodraeth Cymru

Cyfyngiadau newydd ar gyfer y sector lletygarwch a hamdden gan Lywodraeth Cymru

04/12/2020

Mae Llywodraeth Cymru yn cyflwyno mesurau newydd i leihau lledaeniad y Coronafeirws.


Disgyblion mewn Grŵp Cyswllt yn Ysgol Gynradd Cei Newydd i hunan-ynysu yn dilyn achos COVID-19

Disgyblion mewn Grŵp Cyswllt yn Ysgol Gynradd Cei Newydd i hunan-ynysu yn dilyn achos COVID-19

04/12/2020

Gofynnwyd i ddisgyblion mewn Grŵp Cyswllt yn Ysgol Gynradd Cei Newydd hunan-ynysu am 14 diwrnod ar ôl cadarnhau achos COVID-19 yn yr ysgol.


Ysgolion a gwasanaethau i ailagor yn ardal Aberteifi

Ysgolion a gwasanaethau i ailagor yn ardal Aberteifi

04/12/2020

Dros y dyddiau diwethaf, mae nifer yr achosion positif o’r coronafeirws yn Aberteifi a’r cyffiniau wedi lleihau.


Disgyblion mewn Grŵp Cyswllt yn Ysgol Gynradd Dihewyd i hunan-ynysu yn dilyn achos COVID-19

Disgyblion mewn Grŵp Cyswllt yn Ysgol Gynradd Dihewyd i hunan-ynysu yn dilyn achos COVID-19

03/12/2020

Gofynnwyd i ddisgyblion mewn Grŵp Cyswllt yn Ysgol Gynradd Dihewyd hunan-ynysu am 14 diwrnod ar ôl cadarnhau achos COVID-19 yn yr ysgol.


Ysgol Gynradd Ciliau Parc i gau dros dro yn dilyn achos pellach o COVID-19

Ysgol Gynradd Ciliau Parc i gau dros dro yn dilyn achos pellach o COVID-19

03/12/2020

Bydd Ysgol Gynradd Ciliau Parc, Ciliau Aeron ar gau dros dro wrth i achos COVID-19 pellach gael ei gadarnhau. Mae’r ddau Grŵp Cyswllt allan o dri nawr wedi eu haffeithio ac felly, oherwydd diffyg staffio, bydd yr ysgol gyfan yn cau am gyfnod o amser.


Cyfradd ailgylchu uchaf erioed Ceredigion

Cyfradd ailgylchu uchaf erioed Ceredigion

03/12/2020

Mae ffigurau a ryddhawyd yn ddiweddar yn dangos bod Ceredigion wedi cofnodi ei chyfradd ailgylchu orau erioed o 72% yn 2019/20, sy’n golygu mai Ceredigion sydd â’r perfformiad gorau ond un o blith holl Awdurdodau Lleol Cymru.


Siopa'n lleol ac yn ddiogel dros gyfnod yr ŵyl

Siopa'n lleol ac yn ddiogel dros gyfnod yr ŵyl

03/12/2020

Gyda threfi a thrigolion Ceredigion yn ysbryd yr ŵyl yn gynnar eleni, mae angen cofio siopa'n ddiogel tra’n siopa’n lleol y tymor hwn.


Meysydd parcio talu ac arddangos Ceredigion

Meysydd parcio talu ac arddangos Ceredigion

02/12/2020

O ddydd Mawrth, 01 Rhagfyr 2020, mae dull talu am barcio heb arian parod wedi cael ei gyflwyno yn rhan fwyaf o feysydd parcio talu ac arddangos Cyngor Sir Ceredigion. Bydd y taliadau yn parhau ar gyfradd 2019/2020.


Hysbysiad Cyfarwyddyd Mangre i ddau fusnes arall yn Aberteifi

Hysbysiad Cyfarwyddyd Mangre i ddau fusnes arall yn Aberteifi

02/12/2020

Mae Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Swyddogaethau Llywodraethau lleol etc.) (Cymru) 2020 yn darparu pwerau i awdurdodau lleol yng Nghymru reoli mangreoedd, digwyddiadau a lleoliadau cyhoeddus yn eu hardaloedd er mwyn helpu i reoli’r coronafeirws yn eu hardaloedd. Mae hyn yn cynnwys cau mangreoedd a lleoliadau cyhoeddus ac atal digwyddiadau, lle bo angen.


Disgyblion mewn Grŵp Cyswllt yn Ysgol Gymunedol Llangwyryfon i hunan-ynysu yn dilyn achos COVID-19

Disgyblion mewn Grŵp Cyswllt yn Ysgol Gymunedol Llangwyryfon i hunan-ynysu yn dilyn achos COVID-19

01/12/2020

Gofynnwyd i ddisgyblion mewn Grŵp Cyswllt yn Ysgol Gymunedol Llangwyryfon hunan-ynysu am 14 diwrnod ar ôl cadarnhau achos COVID-19 yn yr ysgol.


Datblygiad Hwb Lles cyntaf Ceredigion wedi ei gymeradwyo

Datblygiad Hwb Lles cyntaf Ceredigion wedi ei gymeradwyo

01/12/2020

Cymeradwywyd y cynnig o ddatblygu Canolfan Lles yn Llanbedr Pont Steffan yng nghyfarfod o’r Cabinet ar 01 Rhagfyr 2020.


Disgyblion mewn Grŵp Cyswllt yn Ysgol Gynradd Ciliau Parc i hunan-ynysu yn dilyn achos COVID-19

Disgyblion mewn Grŵp Cyswllt yn Ysgol Gynradd Ciliau Parc i hunan-ynysu yn dilyn achos COVID-19

30/11/2020

Gofynnwyd i ddisgyblion mewn Grŵp Cyswllt yn Ysgol Gynradd Ciliau Parc, Ciliau Aeron hunan-ynysu am 14 diwrnod ar ôl cadarnhau achos COVID-19 yn yr ysgol.


Gorchuddio wyneb neu wynebu cau

Gorchuddio wyneb neu wynebu cau

30/11/2020

Mae tri pherchennog busnes yng nghanol tref Aberystwyth wedi cael rhybudd y gallai eu busnesau wynebu gorfod cau os na fyddant yn rhoi mesurau rhesymol ar waith i ddarparu neu sicrhau bod cyfarpar diogelu personol a gorchuddion wyneb yn cael eu defnyddio gan bobl sy’n gweithio ar eu safleoedd.


Gwnewch i'r wythnos hon gyfrif i leihau lledaeniad y feirws

Gwnewch i'r wythnos hon gyfrif i leihau lledaeniad y feirws

30/11/2020

Mae nifer achosion y coronafeirws yng Ngheredigion yn parhau i gynyddu a gofynnwn i'r holl drigolion ddilyn y canllawiau i leihau lledaeniad y feirws.


Cyfeiriadur gwasanaethau a lansiwyd gan Uned Gofalwyr Ceredigion fel rhan o Ddiwrnod Hawliau Gofalwyr

Cyfeiriadur gwasanaethau a lansiwyd gan Uned Gofalwyr Ceredigion fel rhan o Ddiwrnod Hawliau Gofalwyr

30/11/2020

P’un a ydych yn ofalwr newydd neu wedi bod yn gofalu am rywun ers peth amser, mae’n bwysig eich bod chi’n deall eich hawliau ac eich bod yn gallu cael gafael ar y cymorth sydd ar gael i chi cyn gynted ag y bydd ei angen arnoch, lle bynnag yr ydych chi ar eich siwrnai ofalu.


Dewis Cymru, eich cyfeiriadur Iechyd a Lles

Dewis Cymru, eich cyfeiriadur Iechyd a Lles

27/11/2020

Mae gan Dewis Cymru gyfeiriadur Cymru gyfan ar-lein, y gall trigolion Ceredigion ei ddefnyddio i ddod o hyd i gyfoeth o adnoddau a chyfleoedd yn y Sir.


Hysbysiad Cyfarwyddyd Mangre i ddau fusnes yn Aberteifi

Hysbysiad Cyfarwyddyd Mangre i ddau fusnes yn Aberteifi

27/11/2020

Mae Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Swyddogaethau Llywodraethau lleol etc.) (Cymru) 2020 yn darparu pwerau i awdurdodau lleol yng Nghymru reoli mangreoedd, digwyddiadau a lleoliadau cyhoeddus yn eu hardaloedd er mwyn helpu i reoli’r coronafeirws yn eu hardaloedd. Mae hyn yn cynnwys cau mangreoedd a lleoliadau cyhoeddus ac atal digwyddiadau, lle bo angen.


Disgyblion Blwyddyn 10 Ysgol Bro Pedr i hunan-ynysu yn dilyn achos COVID-19

Disgyblion Blwyddyn 10 Ysgol Bro Pedr i hunan-ynysu yn dilyn achos COVID-19

27/11/2020

Gofynnwyd i ddisgyblion Blwyddyn 10 Ysgol Bro Pedr, Llanbedr Pont Steffan hunan-ynysu am 14 diwrnod ar ôl cadarnhau achos COVID-19 yn yr ysgol.


Newidiadau i'r defnydd o orchuddion wyneb mewn ysgolion a cholegau

Newidiadau i'r defnydd o orchuddion wyneb mewn ysgolion a cholegau

27/11/2020

Mae Llywodraeth Cymru wedi diweddaru ei chanllawiau gweithredol ar y defnydd o orchuddion wyneb mewn ysgolion uwchradd a cholegau.


Annog myfyrwyr i archebu prawf coronafeirws cyn teithio adref ar gyfer y Nadolig

Annog myfyrwyr i archebu prawf coronafeirws cyn teithio adref ar gyfer y Nadolig

27/11/2020

Anogir myfyrwyr sy’n bwriadu teithio i Geredigion dros yr ŵyl i archebu prawf coronafeirws os oes ganddynt symptomau ai peidio.


Gwelliannau’n ofynnol mewn tafarn ym Mhontarfynach

Gwelliannau’n ofynnol mewn tafarn ym Mhontarfynach

26/11/2020

Mae gofyniad wedi cael ei gyflwyno i fusnes lletygarwch ym Mhontarfynach wneud gwelliannau i ddiogelu iechyd a llesiant y cyhoedd yn rhan o reoliadau’r coronafeirws.


Bwyd a diod i fynd – peidiwch â mynd â’r coronafeirws adref gyda chi hefyd

Bwyd a diod i fynd – peidiwch â mynd â’r coronafeirws adref gyda chi hefyd

26/11/2020

Atgoffir cwsmeriaid a gweithwyr sefydliadau bwyd a diod i wisgo masg.


Cyfle i drigolion Ceredigion ddweud eu dweud yn rhan o Ymgynghoriad Teithio Llesol

Cyfle i drigolion Ceredigion ddweud eu dweud yn rhan o Ymgynghoriad Teithio Llesol

26/11/2020

Mae Cyngor Sir Ceredigion yn gweithio gyda Sustrans Cymru yn rhan o ymgynghoriad Llywodraeth Cymru ar y Map Rhwydwaith Teithio Llesol. Yn y cam cychwynnol hwn, rydym yn ceisio eich adborth ar ble yr hoffech weld gwelliannau i gerdded a beicio yn Aberystwyth, Aberteifi a Llanbedr Pont Steffan.


Hysbysiad gwella wedi’i roi i ddau fangre yn Aberteifi

Hysbysiad gwella wedi’i roi i ddau fangre yn Aberteifi

25/11/2020

Ar 18 Tachwedd 2020, roedd yn ofynnol i ddau fusnes yn Aberteifi wella eu mesurau i leihau'r risg o ddod i gysylltiad â coronafeirws ar eu safle.


Achosion o’r coronafeirws yn Aberteifi: cau ffyrdd unwaith eto dros dro

Achosion o’r coronafeirws yn Aberteifi: cau ffyrdd unwaith eto dros dro

25/11/2020

Wrth i nifer yr achosion o’r coronafeirws yn Aberteifi a’r cyffiniau barhau i gynyddu, mae Cyngor Sir Ceredigion yn cymryd pob cam i helpu i atal y feirws rhag lledaenu ymhellach yn ein cymunedau.


Cyflwyno talu am barcio heb arian parod

Cyflwyno talu am barcio heb arian parod

25/11/2020

Mae talu am barcio heb arian parod yn cael ei gyflwyno yng Ngheredigion i leihau’r risg o drosglwyddo COVID-19 sy'n gysylltiedig â thrin a thrafod arian parod.


Cydweithio i atal y feirws rhag lledaenu

Cydweithio i atal y feirws rhag lledaenu

25/11/2020

Wrth i nifer achosion positif y coronafeirws yn ardal Aberteifi barhau i gynyddu, nawr yw'r amser i ni i gyd weithio gyda'n gilydd i atal y feirws rhag lledaenu. Mae mesurau cymorth ychwanegol bellach wedi'u rhoi ar waith yn Aberteifi.


Disgyblion mewn dau Grŵp Cyswllt yn Ysgol Gyfun Penweddig i hunan-ynysu yn dilyn achosion COVID-19

Disgyblion mewn dau Grŵp Cyswllt yn Ysgol Gyfun Penweddig i hunan-ynysu yn dilyn achosion COVID-19

25/11/2020

O ganlyniad i ddau achos positif o COVID-19 yn Ysgol Gyfun Penweddig mae disgyblion o fwy nag un grŵp cyswllt ynghyd a disgyblion sy’n teithio ar un bws angen hunan ynysu am 14 diwrnod.


Cymorth i drigolion sydd angen hunan-ynysu

Cymorth i drigolion sydd angen hunan-ynysu

24/11/2020

Mae Cyngor Sir Ceredigion yn parhau i weithio gyda phartneriaid yn y trydydd sector i gefnogi unigolion a theuluoedd sydd angen hunan-ynysu oherwydd COVID-19.


Preswylwyr Aberteifi: Helpwch ni i ddiogelu ein staff casglu gwastraffstaff

Preswylwyr Aberteifi: Helpwch ni i ddiogelu ein staff casglu gwastraffstaff

24/11/2020

Yn dilyn y cynnydd mewn achosion positif o COVID-19 yn ardal Aberteifi, mae'r Cyngor yn atgoffa'r holl breswylwyr i feddwl yn ofalus am sut maen nhw'n gwaredu eu gwastraff.


Disgyblion Dosbarth Derbyn Ysgol Bro Pedr i hunan-ynysu yn dilyn achos COVID-19

Disgyblion Dosbarth Derbyn Ysgol Bro Pedr i hunan-ynysu yn dilyn achos COVID-19

23/11/2020

Gofynnwyd i ddisgyblion Nosbarth Derbyn Ysgol Bro Pedr, Llanbedr Pont Steffan hunan-ynysu am 14 diwrnod ar ôl cadarnhau achos COVID-19 yn yr ysgol.


Nifer bach o ddisgyblion yn Ysgol Gyfun Penglais i hunan-ynysu yn dilyn achos COVID-19

Nifer bach o ddisgyblion yn Ysgol Gyfun Penglais i hunan-ynysu yn dilyn achos COVID-19

23/11/2020

Gofynnwyd i nifer bach o ddisgyblion yn Ysgol Gyfun Penglais, Aberystwyth hunan-ynysu am 14 diwrnod ar ôl cadarnhau achos COVID-19 yn yr ysgol.


Cysylltiadau tafarnau Aberteifi i fod yn wyliadwrus

Cysylltiadau tafarnau Aberteifi i fod yn wyliadwrus

23/11/2020

Gofynnir i bobl yn ardal leol Aberteifi i gymryd camau rhagofalus ychwanegol wrth i dystiolaeth ddod i'r fei fod y coronafeirws yn lledaenu yn y gymuned.


Cyngor Sir Ceredigion yn annog pobl i ddilyn y canllawiau i gadw’n gilydd yn ddiogel

Cyngor Sir Ceredigion yn annog pobl i ddilyn y canllawiau i gadw’n gilydd yn ddiogel

22/11/2020

Mae Cyngor Sir Ceredigion yn annog ei drigolion i ddilyn canllawiau'r coronafeirws wrth i nifer yr achosion godi yn y Sir.


Pryder ynghylch cynnydd mewn achosion positif yn ardal Aberteifi

Pryder ynghylch cynnydd mewn achosion positif yn ardal Aberteifi

22/11/2020

Mae Cyngor Sir Ceredigion a sefydliadau partner yn dod yn fwyfwy pryderus am nifer yr achosion positif o COVID-19 yn ardal Aberteifi.


Gwelliannau’n ofynnol mewn tafarn yn Aberteifi

Gwelliannau’n ofynnol mewn tafarn yn Aberteifi

20/11/2020

Mae gofyniad wedi cael ei gyflwyno i dafarn yn Aberteifi wneud gwelliannau i ddiogelu iechyd a llesiant y cyhoedd yn rhan o reoliadau’r coronafeirws.


Cynnal cwis ‘Ar Eich Marciau’ yn rhithiol

Cynnal cwis ‘Ar Eich Marciau’ yn rhithiol

18/11/2020

Oherwydd cyfyngiadau Covid-19, bu rhaid gwneud trefniadau gwahanol iawn i’r arfer eleni ar gyfer cynnal cwis ‘Ar Eich Marciau’.


Gwelliannau’n ofynnol mewn tafarn yn Llanbedr Pont Steffan

Gwelliannau’n ofynnol mewn tafarn yn Llanbedr Pont Steffan

18/11/2020

Mae gofyniad wedi cael ei gyflwyno i dafarn yn Llanbedr Pont Steffan wneud gwelliannau i ddiogelu iechyd a llesiant y cyhoedd yn rhan o reoliadau’r coronafeirws.


Caru Ceredigion: Diolch am gadw ein sir yn lân

Caru Ceredigion: Diolch am gadw ein sir yn lân

17/11/2020

Mae'n bwysig iawn ein bod ni i gyd yn cadw'n ddiogel yn ystod y sefyllfa bresennol, ac yn dilyn canllawiau’r Llywodraeth. Ar yr un pryd, gadewch i ni gofio am yr amgylchedd lleol a chriwiau casglu gwastraff Cyngor Sir Ceredigion.


Dewch i ni arafu symudiad y feirws

Dewch i ni arafu symudiad y feirws

16/11/2020

Gydag achosion yng Ngheredigion ar gynnydd, gadewch i ni feddwl am yr hyn rydym yn ei wneud i sicrhau nad yw niferoedd y coronafirws yn codi ymhellach. Nid y firws sy'n symud, ond pobl sy'n symud y firws.


Grŵp o ddisgyblion ym Mlwyddyn 8 yn Ysgol Gyfun Penglais i hunan-ynysu yn dilyn achos COVID-19

Grŵp o ddisgyblion ym Mlwyddyn 8 yn Ysgol Gyfun Penglais i hunan-ynysu yn dilyn achos COVID-19

16/11/2020

Gofynnwyd i Grŵp o ddisgyblion ym Mlwyddyn 8 yn Ysgol Gyfun Penglais, Aberystwyth hunan-ynysu am 14 diwrnod ar ôl cadarnhau achos COVID-19 yn yr ysgol.


Hysbysiad cau i dafarn yng Ngheredigion

Hysbysiad cau i dafarn yng Ngheredigion

16/11/2020

Mae tafarn yn Llanbedr Pont Steffan wedi cael ei chau am dorri rheoliadau’r coronafeirws.


Rhybuddion Llifogydd yng Ngheredigion

Rhybuddion Llifogydd yng Ngheredigion

14/11/2020

Mae Rhybuddion Llifogydd wedi cael eu rhyddhau ar gyfer ardal y llanw yn Aberteifi ac Y Borth.


Cyfle i rannu syniadau arloesol

Cyfle i rannu syniadau arloesol

13/11/2020

Mae dal gan unigolion, grwpiau, busnesau a sefydliadau yng Ngheredigion amser i gyflwyno syniadau arloesol i dîm Cynnal y Cardi.


Darparu cymorth ac adnoddau i Gartref Gofal Hafan y Waun

Darparu cymorth ac adnoddau i Gartref Gofal Hafan y Waun

13/11/2020

Mae’r sefyllfa yng Nghartref Gofal MHA Hafan y Waun, Waunfawr, Aberystwyth yn dal i fod yn heriol ac mae sefydliadau partner yn parhau i ddelio ag achos sylweddol yn y cartref.


Gwelliannau wedi’u gwneud mewn tafarn yn Aberystwyth

Gwelliannau wedi’u gwneud mewn tafarn yn Aberystwyth

13/11/2020

Mae gwelliannau wedi cael eu gwneud mewn tafarn yn Aberystwyth ac mae’r Hysbysiad Gwella Mangre a oedd mewn grym bellach wedi dod i ben.


Diwrnod ym mywyd Swyddog Olrhain Cysylltiadau

Diwrnod ym mywyd Swyddog Olrhain Cysylltiadau

12/11/2020

Mae Enfys James yn Swyddog Olrhain Cysylltiadau. Mae’n rhan o dîm sy’n gweithio o fewn Tîm Diogelu Iechyd y Cyhoedd i Gyngor Sir Ceredigion. Yma, cewch gipolwg ar ddiwrnod Swyddog Olrhain Cysylltiadau.


Atgoffa’r cyhoedd i beidio ag ymweld â Chartref Gofal

Atgoffa’r cyhoedd i beidio ag ymweld â Chartref Gofal

12/11/2020

Yn dilyn cadarnhau nifer o achosion positif o’r coronafeirws mewn Cartref Gofal yn Aberystwyth, atgoffir y cyhoedd i beidio ag ymweld â’r safle.


Disgyblion mewn Grŵp Cyswllt yn Ysgol Gynradd Llwyn yr Eos i hunan-ynysu yn dilyn achos COVID-19

Disgyblion mewn Grŵp Cyswllt yn Ysgol Gynradd Llwyn yr Eos i hunan-ynysu yn dilyn achos COVID-19

11/11/2020

Gofynnwyd i ddisgyblion mewn Grŵp Cyswllt yn Ysgol Gynradd Llwyn yr Eos, Penparcau, Aberystwyth hunan-ynysu am 14 diwrnod ar ôl cadarnhau achos COVID-19 yn yr ysgol.


Disgyblion Grŵp Dosbarth ym Mlwyddyn 7 yn Ysgol Gyfun Penglais i hunan-ynysu yn dilyn achos COVID-19

Disgyblion Grŵp Dosbarth ym Mlwyddyn 7 yn Ysgol Gyfun Penglais i hunan-ynysu yn dilyn achos COVID-19

09/11/2020

Gofynnwyd i ddisgyblion un Grŵp Dosbarth Blwyddyn 7 yn Ysgol Gyfun Penglais, Aberystwyth hunan-ynysu am 14 diwrnod ar ôl cadarnhau achos COVID-19 yn yr ysgol.


Diweddariad i Gyfleusterau Cymunedol Ceredigion ar reoliadau’r coronafeirws

Diweddariad i Gyfleusterau Cymunedol Ceredigion ar reoliadau’r coronafeirws

09/11/2020

O 9 Tachwedd 2020 ymlaen, caniateir i hyd at 15 o bobl gymryd rhan mewn gweithgareddau dan do cyn belled â'i fod wedi'i drefnu gan glwb neu gorff cydnabyddedig.


Trefniadau Rheoli Achos yn cael eu rhoi mewn lle yng Nghartref Gofal yn Aberystwyth

Trefniadau Rheoli Achos yn cael eu rhoi mewn lle yng Nghartref Gofal yn Aberystwyth

09/11/2020

Caiff staff ym mhob Cartref Gofal ledled Ceredigion eu profi bob pythefnos fel mater o drefn ar gyfer COVID-19, yn unol â chanllawiau'r llywodraeth. O'r profion yr wythnos diwethaf, cadarnhawyd achosion positif COVID-19 yng Nghartref Gofal MHA Hafan y Waun, Waunfawr, Aberystwyth, sy'n Gartref Gofal annibynnol. Cafodd nifer o staff ganlyniadau profion positif ac felly profwyd pob preswylydd. Mae nifer o breswylwyr wedi profi'n bositif am COVID-19 ac mae achos lluosog wedi’i ddatgan yn y Cartref.


Gosod plethdorchau ar ran yr Awdurdod

Gosod plethdorchau ar ran yr Awdurdod

09/11/2020

I nodi Sul y Cofio eleni, gosodwyd plethdorchau ar ran yr Awdurdod ddydd Sul, 08 Tachwedd 2020.


Addasiadau i’r Parthau Diogel yn dilyn y cyfnod atal byr

Addasiadau i’r Parthau Diogel yn dilyn y cyfnod atal byr

06/11/2020

Mae addasiadau i Barthau Diogel Ceredigion yn cael eu rhoi ar waith wrth i’r cyfnod atal byr ddod i ben.


Dewch i ni ddilyn y Cynllun Ffordd Ymlaen i Geredigion

Dewch i ni ddilyn y Cynllun Ffordd Ymlaen i Geredigion

06/11/2020

Mae rheoliadau’r cyfnod atal byr yn parhau mewn grym yng Nghymru tan ddydd Llun, 09 Tachwedd 2020, ac anogir pobl i ddilyn yr holl reolau’n llym y penwythnos hwn, a hynny’n rhan o’n hymgais i adennill rheolaeth o’r coronafeirws.


Pobl Ifanc Aberystwyth a Chwmni Theatr Arad Goch yn lansio ffilm fer bwerus i godi ymwybyddiaeth o Ddigartrefedd Ieuenctid

Pobl Ifanc Aberystwyth a Chwmni Theatr Arad Goch yn lansio ffilm fer bwerus i godi ymwybyddiaeth o Ddigartrefedd Ieuenctid

05/11/2020

Ym mis Chwefror 2020, cwblhaodd pobl ifanc o Glwb Ieuenctid Penparcau, sy'n ffurfio’r Grŵp Llysgenhadon Cymunedol Aberystwyth, prosiect newydd mewn partneriaeth ag Arad Goch. Bu Arad Goch a Gwasanaeth Ieuenctid Ceredigion yn cydweithio i greu ffilm fer mewn ymgais i addysgu a chodi ymwybyddiaeth o ddigartrefedd ymhlith pobl ifanc. Ariannwyd y prosiect gan Gynllun Grant dan Arweiniad Ieuenctid, Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Ceredigion (CAVO) a Chyngor Celfyddydau Cymru.


Torrwch y rheolau a thalwch y ddirwy – rhybudd i drigolion Ceredigion

Torrwch y rheolau a thalwch y ddirwy – rhybudd i drigolion Ceredigion

03/11/2020

Mae trigolion Ceredigion yn cael eu rhybuddio y gallant wynebu dirwyon o hyd at £10,000 a chollfarn droseddol os ydynt yn torri rheolau COVID.


Lansio Cardiau Adnabod Gofalwyr Ifanc

Lansio Cardiau Adnabod Gofalwyr Ifanc

02/11/2020

Yn dilyn lansiad llwyddiannus Cerdyn Gofalwyr Ceredigion a lansiwyd ddechrau mis Hydref, mae Ceredigion yn falch o fod y sir gyntaf yng Nghymru i lansio Cerdyn Gofalwyr Ifanc yn rhan o fenter Cerdyn Adnabod Cenedlaethol Llywodraeth Cymru. Y nod yw y bydd gan bob ardal yng Nghymru Gerdyn Adnabod i Ofalwyr Ifanc erbyn 2022.


Hwb llesiant y gaeaf yn cefnogi trigolion Ceredigion

Hwb llesiant y gaeaf yn cefnogi trigolion Ceredigion

02/11/2020

Mae Hwb Llesiant Gaeaf ar-lein newydd wedi cael ei greu i gefnogi trigolion Ceredigion.


Cynllun Effeithlonrwydd Ynni yn dod i Aberteifi

Cynllun Effeithlonrwydd Ynni yn dod i Aberteifi

29/10/2020

Os ydych yn byw mewn cartref oer yn nhref Aberteifi, efallai y bydd eich cartref yn gymwys am well system gwresogi, deunydd inswleiddio yn y waliau neu’r atig, neu baneli solar am ddim o dan gynllun Arbed Llywodraeth Cymru.


Disgyblion yn Ysgol Henry Richard i hunan-ynysu yn dilyn achos COVID-19

Disgyblion yn Ysgol Henry Richard i hunan-ynysu yn dilyn achos COVID-19

27/10/2020

Gofynnwyd i nifer fach o ddisgyblion yn Ysgol Henry Richard, Tregaron hunan-ynysu am 14 diwrnod ar ôl cadarnhau achos COVID-19 yn yr ysgol.


Lansio Calendr Cysylltu â Charedigrwydd

Lansio Calendr Cysylltu â Charedigrwydd

27/10/2020

Mae bod yn garedig yn bwysicach nag erioed erbyn hyn, a dyna pam y lansiwyd calendr caredigrwydd yn rhan o’r ymgyrch Cysylltu â Charedigrwydd yng Ngheredigion.


Cyfnod atal byr y Coronafeirws: lleoliadau cymunedol i gau

Cyfnod atal byr y Coronafeirws: lleoliadau cymunedol i gau

23/10/2020

Bydd lleoliadau cymunedol ledled Ceredigion yn cau yn unol â chyfnod atal byr y coronafeirws a gyhoeddwyd gan Lywodraeth Cymru.


Holi barn ar barthau diogel Ceredigion

Holi barn ar barthau diogel Ceredigion

23/10/2020

Mae barn trigolion ac ymwelwyr Ceredigion yn cael eu gofyn ar y parthau diogel.


Tafarn yn ailagor ar ôl gwella gweithdrefnau a chyfleusterau

Tafarn yn ailagor ar ôl gwella gweithdrefnau a chyfleusterau

23/10/2020

Mae Tafarn y Ffostrasol Arms, Llandysul wedi cael caniatâd i ailagor ar ôl gwella ei weithdrefnau a'i gyfleusterau mewn ymateb i hysbysiad cau a gyhoeddwyd ar 15 Hydref 2020.


Cyfnod atal byr y coronafeirws: atgoffa myfyrwyr i beidio â theithio

Cyfnod atal byr y coronafeirws: atgoffa myfyrwyr i beidio â theithio

22/10/2020

Gofynnir i fyfyrwyr barhau i fyw yn eu llety prifysgol yn ystod cyfnod atal byr y coronaferiws, a pheidio â theithio i ffwrdd i gyfeiriadau cartref neu i aros gydag eraill.


Cyflwyno hysbysiad gwella i ddwy dafarn yn Aberystwyth

Cyflwyno hysbysiad gwella i ddwy dafarn yn Aberystwyth

22/10/2020

Mae angen i ddwy dafarn yn Aberystwyth wella eu mesurau er mwyn lleihau’r risg o ddod i gysylltiad â’r coronafeirws yn eu mangreoedd.


Trefniadau’r Parthau Diogel yn ystod y cyfnod atal byr

Trefniadau’r Parthau Diogel yn ystod y cyfnod atal byr

21/10/2020

Yn dilyn y cyhoeddiad gan y Prif Weinidog Mark Drakeford a gyflwynodd gyfnod atal byr ledled Cymru, ni fydd Cyngor Sir Ceredigion yn cau’r ffyrdd yn ddyddiol o fewn y parthau diogel rhwng 6pm ddydd Gwener, 23 Hydref ac 11am ar 09 Tachwedd.


Benthyciad ar gael i denantiaid

Benthyciad ar gael i denantiaid

21/10/2020

Mae cynllun Benthyciad Arbed Tenantiaeth newydd i helpu tenantiaid sy’n ei chael hi’n anodd i dalu ôl-ddyledion rhent o ganlyniad i’r coronafeirws wedi lawnsio.


Holi barn ar Bolisi Trwyddedu ac Asesiad Effaith Gronnol Tref Aberystwyth

Holi barn ar Bolisi Trwyddedu ac Asesiad Effaith Gronnol Tref Aberystwyth

21/10/2020

Mae barn trigolion Ceredigion yn cael eu gofyn am adolygiad Datganiad Polisi Trwyddedu ac hefyd Asesiad Effaith Gronnol ar gyfer Tref Aberystwyth gan Gyngor Sir Ceredigion.


Cyhoeddi cyfnod atal byr o bythefnos i Gymru

Cyhoeddi cyfnod atal byr o bythefnos i Gymru

20/10/2020

Bydd cyfnod atal byr am bythefnos yn dod i rym yng Nghymru, er mwyn lleihau lledaeniad y coronafirws.


Gwrthod Apêl yn erbyn Gwrthod Trwydded Bridio Cŵn

Gwrthod Apêl yn erbyn Gwrthod Trwydded Bridio Cŵn

20/10/2020

Ar 16 Hydref 2020, yn Llys Ynadon Abertawe, rhoddwyd dyfarniad ynghylch yr apêl yn erbyn gwrthod adnewyddu trwydded bridio cŵn i David Jones ac Eleri Jones o Benwern, Capel Dewi, Llandysul. Roedd hyn yn dilyn gwrandawiad deuddydd a gynhaliwyd yng Nghanolfan Gyfiawnder Aberystwyth ar 1 a 2 Hydref 2020.


Effaith y Coronafeirws ar Economi Ceredigion

Effaith y Coronafeirws ar Economi Ceredigion

16/10/2020

Mae adroddiad wedi cael ei lunio yn dangos effaith y Coronafeirws ar economi Ceredigion.


Cau busnes yng Ngheredigion am dorri rheoliadau’r Coronafeirws

Cau busnes yng Ngheredigion am dorri rheoliadau’r Coronafeirws

16/10/2020

Mae busnes yng Ngheredigion wedi cael ei gau am dorri rheoliadau’r Coronafeirws.


Ceredigion yn dathlu Diwrnod Shwmae Su’mae 2020

Ceredigion yn dathlu Diwrnod Shwmae Su’mae 2020

15/10/2020

Ar ddiwrnod Shwmae Su’mae 2020 mae Cyngor Sir Ceredigion am annog mwy o ddefnydd o’r Gymraeg.


Cyhoeddwyd dau hysbysiad gwella pellach yng Ngheredigion

Cyhoeddwyd dau hysbysiad gwella pellach yng Ngheredigion

15/10/2020

Bu'n ofynnol i ddau dafarn gwledig yng Ngheredigion wella'r mesurau a gymerant i leihau'r risg o ddod i gysylltiad â coronafeirws yn eu hadeiladau.


Annog trigolion i adnewyddu eu Bathodynnau Glas

Annog trigolion i adnewyddu eu Bathodynnau Glas

14/10/2020

Anogir deiliaid Bathodynnau Glas yng Ngheredigion i adnewyddu eu bathodynnau os ydynt wedi dod i ben yn ystod y cyfnod clo. Nodwch nad oes negeseuon i atgoffa pobl i adnewyddu yn cael eu rhyddhau mwyach.


Cadwch hyd braich i leddfu’r baich y gaeaf hwn

Cadwch hyd braich i leddfu’r baich y gaeaf hwn

14/10/2020

Anogir pobl yng Ngheredigion i gadw hyd braich i leddfu’r baich wrth i'r tymhorau droi ac wrth i'r coronafeirws ddeffro ar gyfer y gaeaf.


Gŵyl yr Enfys yn dathlu creadigrwydd Ceredigion

Gŵyl yr Enfys yn dathlu creadigrwydd Ceredigion

13/10/2020

Dros bedwar dydd Sadwrn ym mis Medi, cynhaliodd Theatr Felinfach Ŵyl yr Enfys.


Panel yn gofyn am farn buddsoddi mewn Teledu Cylch Cyfyng

Panel yn gofyn am farn buddsoddi mewn Teledu Cylch Cyfyng

12/10/2020

Mae Panel Heddlu a Throseddu Dyfed-Powys yn gofyn i breswylwyr roi eu barn am deledu cylch cyfyng.


Gwasanaeth CONNECT newydd yn rhoi tawelwch meddwl i chi a'ch anwyliaid

Gwasanaeth CONNECT newydd yn rhoi tawelwch meddwl i chi a'ch anwyliaid

12/10/2020

Mae gwasanaeth cymorth cofleidiol newydd i'ch helpu chi a'ch anwyliaid i fyw'n annibynnol am gyfnod hwy bellach ar gael yng Ngheredigion.


Theatr Felinfach ar restr hir Gwobr Dyngarwch Achates

Theatr Felinfach ar restr hir Gwobr Dyngarwch Achates

12/10/2020

Mae Theatr Felinfach wedi cael ei chynnwys ar restr hir o blith 121 o enwebiadau ledled y Deyrnas Unedig i greu Arddangosfa Ranbarthol ar gyfer Gwobr Achates 2020.


Barry Rees yn derbyn anrhydedd MBE am ei wasanaeth i gymuned Ceredigion yn ystod COVID-19

Barry Rees yn derbyn anrhydedd MBE am ei wasanaeth i gymuned Ceredigion yn ystod COVID-19

10/10/2020

Dywedodd Barry Rees MBE, Cyfarwyddwr Corfforaethol “Rwy’n falch iawn o dderbyn yr anrhydedd hon i gydnabod y gwaith tîm gwych sydd wedi cyfrannu at frwydr Ceredigion yn erbyn coronafeirws. Byddai'n llawer mwy priodol i hyn fod yn anrhydedd tîm yn hytrach nag un unigol, felly rwyf am gydnabod gwaith llawer o gydweithwyr gwerthfawr sy'n gweithio i Gyngor Sir Ceredigion sydd wedi parhau i ddarparu arweinyddiaeth, cefnogaeth, ysbrydoliaeth, dygnedd a menter barhaus drwy gydol yr argyfwng hwn. Fe wnaeth hyn i gyd ein galluogi i roi fy syniad cychwynnol o system olrhain cyswllt lleol ar waith mewn llai nag wythnos yng nghamau cynnar y pandemig.


Pobl Ifanc Aberystwyth yn creu ffilm fer bwerus i godi ymwybyddiaeth o Ddigartrefedd Ieuenctid

Pobl Ifanc Aberystwyth yn creu ffilm fer bwerus i godi ymwybyddiaeth o Ddigartrefedd Ieuenctid

09/10/2020

Mae Hydref 10, 2020 yn Ddiwrnod Digartrefedd y Byd, sy'n ddiwrnod rhyngwladol i godi ymwybyddiaeth ac annog cymunedau lleol i helpu'r rhai sy'n ddigartref.


Mesurau gwella i dafarn yn Aberystwyth

Mesurau gwella i dafarn yn Aberystwyth

07/10/2020

Mae tafarn yn Aberystwyth wedi cael gofyniad i wella'r mesurau y mae’n eich chymryd i leihau'r risg o ddod i gysylltiad â choronafeirws ar ei safle.


Bridiwr cŵn yn euog o dorri amodau trwydded

Bridiwr cŵn yn euog o dorri amodau trwydded

07/10/2020

Mae bridiwr cŵn o Dalsarn ger Llanbedr Pont Steffan wedi’i gael yn euog o bedwar cyhuddiad yn ymwneud â’i drwydded fridio cŵn.


Masgiau ar gyfer disgyblion Ceredigion

Masgiau ar gyfer disgyblion Ceredigion

06/10/2020

Bydd pob disgybl ysgol uwchradd Ceredigion yn derbyn dau orchudd wyneb ailddefnyddiadwy.


Ple euog ar gyfer cyhuddiadau’n ymwneud â lles anifeiliaid

Ple euog ar gyfer cyhuddiadau’n ymwneud â lles anifeiliaid

06/10/2020

Cafwyd ple euog ar gyfer 9 cyhuddiad yn ymwneud â rheoliadau lles anifeiliaid, sgil-gynhyrchion anifeiliaid a thwbercwlosis buchol mewn fferm da byw a sefydliad bridio cŵn ger Llandysul.


Lansio Cerdyn Gofalwyr yng Ngheredigion

Lansio Cerdyn Gofalwyr yng Ngheredigion

05/10/2020

Mae Cerdyn Gofalwr wedi cael ei lansio i ofalwyr di-dâl sy’n gofalu am aelodau o’r teulu neu ffrindiau, na fyddai’n gallu ymdopi ar eu pennau eu hunain heb y cymorth na’r gofal y mae gofalwr di-dâl yn eu darparu.


Caniatáu i dafarn ailagor ar ôl gwneud gwelliannau

Caniatáu i dafarn ailagor ar ôl gwneud gwelliannau

05/10/2020

Caniatawyd i The Mill Inn yn Aberystwyth ailagor ar ôl gwella eu gweithdrefnau a'u cyfleusterau mewn ymateb i hysbysiad cau a gyflwynwyd fis diwethaf.Gofyn i ganolfannau cymunedol amlbwrpas barhau i fod yn wyliadwrus

Gofyn i ganolfannau cymunedol amlbwrpas barhau i fod yn wyliadwrus

02/10/2020

O ganlyniad i nifer yr achosion o’r Coronafeirws sydd wedi cynyddu’n sydyn yng Ngheredigion, bydd partneriaid Ceredigion yn darparu datganiad ynghylch y sefyllfa ddiweddaraf yng Ngheredigion er mwyn sicrhau iechyd a diogelwch ein cymunedau ymhellach.


Annog trigolion Ceredigion i gadw at reoliadau COVID-19

Annog trigolion Ceredigion i gadw at reoliadau COVID-19

01/10/2020

Yn dilyn cadarnhad bod clwstwr o achosion COVID-19 ymhlith myfyrwyr ym Mhrifysgol Aberystwyth, sefydlwyd Tîm Rheoli Achos Lluosog amlasiantaeth.


Gofyn i’r rhai sy’n gyfrifol am feysydd chwarae plant i fod yn wyliadwrus

Gofyn i’r rhai sy’n gyfrifol am feysydd chwarae plant i fod yn wyliadwrus

30/09/2020

Yn dilyn y cynnydd yn nifer yr achosion COVID-19 yng Ngheredigion, mae Cyngor Sir Ceredigion wedi ysgrifennu at aelodau o'r Rhwydwaith Ardal Chwarae i'w hannog i ystyried eu cyfleuster eu hunain, p'un a ydynt eisoes ar agor i'r cyhoedd neu maent yn bwriadu ailagor yn fuan.


Addasu’r Parthau Diogel

Addasu’r Parthau Diogel

29/09/2020

Ym mis Awst, cyflwynwyd gorchmynion traffig dros dro fel y gallai’r Parthau Diogel ar gyfer pedair tref yng Ngheredigion barhau am hyd at 18 mis yn amodol ar adolygiadau rheolaidd fel y gellir gwneud mân addasiadau.


Gwasanaethau Hamdden i gau fel mesur rhagofalus

Gwasanaethau Hamdden i gau fel mesur rhagofalus

28/09/2020

Gan fod nifer yr achosion o’r Coronafeirws yn cynyddu’n sydyn yng Ngheredigion, penderfynwyd cau pob canolfan hamdden, pwll nofio a chyfleuster a redir gan y Cyngor fel mesur rhagofalus.


Cyflwyno cyfarwyddyd i ddigwyddiad chwaraeon moduro

Cyflwyno cyfarwyddyd i ddigwyddiad chwaraeon moduro

25/09/2020

Mae digwyddiad chwaraeon moduro oedd â chyfleusterau gwersylla ar y safle ac a oedd i fod i gael ei gynnal yng Ngheredigion y penwythnos hwn bellach wedi cael cyfarwyddyd i beidio â mynd yn ei flaen.


Ein cyfrifoldeb i ddilyn y mesurau newydd o ran y coronafeirws yng Nghymru er mwyn cadw Ceredigion yn ddiogel

Ein cyfrifoldeb i ddilyn y mesurau newydd o ran y coronafeirws yng Nghymru er mwyn cadw Ceredigion yn ddiogel

24/09/2020

Mae Llywodraeth Cymru yn cyflwyno mesurau newydd i leihau lledaeniad y Coronafeirws.


Cau busnes yng Ngheredigion am dorri rheoliadau’r Coronafeirws

Cau busnes yng Ngheredigion am dorri rheoliadau’r Coronafeirws

23/09/2020

Mae busnes yng Ngheredigion wedi cael ei gau am dorri rheoliadau’r Coronafeirws.


Gofyn barn ar gynllun amddiffyn yr arfordir ar gyfer Aberaeron

Gofyn barn ar gynllun amddiffyn yr arfordir ar gyfer Aberaeron

22/09/2020

Gofynnir am farn y cyhoedd ar gynllun amddiffyn yr arfordir ar gyfer Aberaeron.


Bydd Wych, Ailgylcha Ceredigion

Bydd Wych, Ailgylcha Ceredigion

22/09/2020

Fel awdurdod ailgylchu blaenllaw yng Nghymru, mae Cyngor Sir Ceredigion yn cefnogi ymgyrch ailgylchu genedlaethol, sef: ‘Bydd Wych, Ailgylcha’ i godi Cymru i’r safle cyntaf i fod y wlad orau yn y byd am ailgylchu.


Tîm Pobl Ifanc Egnïol yn cyflawni'n rhithiol er mwyn annog pobl ifanc Ceredigion i fod yn egnïol

Tîm Pobl Ifanc Egnïol yn cyflawni'n rhithiol er mwyn annog pobl ifanc Ceredigion i fod yn egnïol

21/09/2020

Mae’r tîm Pobl Ifanc Egnïol wedi bod yn gweithio’n rhithiol ers y cyfnod clo er mwyn ymateb i anghenion plant a phobl ifanc dros y misoedd diwethaf.


Cyngor a chanllawiau masgiau mewn Campfeydd a Chanolfannau Hamdden

Cyngor a chanllawiau masgiau mewn Campfeydd a Chanolfannau Hamdden

21/09/2020

Mae Llywodraeth Cymru wedi diweddaru ei chyngor a’i chanllawiau ar fasgiau.


Adroddiad Archwilio Cymru yn dangos bod cyllidau’r cyngor yn cael ei reoli’n dda

Adroddiad Archwilio Cymru yn dangos bod cyllidau’r cyngor yn cael ei reoli’n dda

18/09/2020

Mae Cyngor Sir Ceredigion wedi cymeradwyo’r datganiad o gyfrifon yn dilyn adroddiad gan Archwilio Cymru. Mae’r adroddiad yn dangos perfformiad cadarnhaol o reolaeth ariannol y cyngor.


Cyngor Sir Ceredigon yn pwysleisio neges cadw at reolau hunanynysu

Cyngor Sir Ceredigon yn pwysleisio neges cadw at reolau hunanynysu

17/09/2020

Yn dilyn consyrn nad yw rhai aelodau o’r cyhoedd yn cadw at y rheolau hunanynysu yn llwyr, mae Cyngor Sir Ceredigion yn awyddus i atgoffa trigolion Ceredigion o ganllawiau Llywodraeth Cymru er mwyn diogelu ein cymunedau.


Cipolwg ar wythnosau cyntaf Pennaeth newydd Penweddig

Cipolwg ar wythnosau cyntaf Pennaeth newydd Penweddig

16/09/2020

Mae Ysgol Gyfun Gymunedol Penweddig wedi penodi Pennaeth newydd i arwain yr ysgol.


Atgoffa busnesau i gadw at reolau’r coronafeirws

Atgoffa busnesau i gadw at reolau’r coronafeirws

16/09/2020

Atgoffir busnesau yng Ngheredigion i gadw at reolau’r coronafeirws er mwyn osgoi cynnydd yn nifer yr achosion.


Annog pobl i gymryd cyfrifoldeb i atal lledaenu’r coronafeirws

Annog pobl i gymryd cyfrifoldeb i atal lledaenu’r coronafeirws

14/09/2020

Mae pobl yng Ngheredigion yn cael eu hannog i ddilyn y canllawiau sy’n berthnasol i’r coronafeirws yn llym, a hynny wrth i nifer yr achosion o’r haint gynyddu yng Ngheredigion.


Disgyblion mewn Grŵp Cyswllt yn Ysgol Gynradd Penllwyn i hunan-ynysu yn dilyn achos COVID-19

Disgyblion mewn Grŵp Cyswllt yn Ysgol Gynradd Penllwyn i hunan-ynysu yn dilyn achos COVID-19

11/09/2020

Gofynnwyd i ddisgyblion mewn Grŵp Cyswllt yn Ysgol Gynradd Penllwyn, Capel Bangor hunan-ynysu am 14 diwrnod ar ôl cadarnhau achos COVID-19 yn yr ysgol.


Annog Ceredigion i weithredu nawr i leihau risg y coronafeirws

Annog Ceredigion i weithredu nawr i leihau risg y coronafeirws

11/09/2020

Atgoffir trigolion Ceredigion nad yw'r coronafeirws wedi diflannu a'i fod yn risg i'r cyhoedd o hyd.


Atal ymweliadau dros dro â holl Gartrefi Gofal Ceredigion

Atal ymweliadau dros dro â holl Gartrefi Gofal Ceredigion

11/09/2020

Mae ymweliadau a phob Cartref Gofal yng Ngheredigion wedi cael eu hatal dros dro.


Mesurau i leihau ymddygiad gwrthgymdeithasol sy’n gysylltiedig ag alcohol i barhau am 3 blynedd arall

Mesurau i leihau ymddygiad gwrthgymdeithasol sy’n gysylltiedig ag alcohol i barhau am 3 blynedd arall

11/09/2020

Mae Gorchmynion Diogelu Mannau Agored Cyhoeddus i fynd i'r afael ag Ymddygiad Gwrthgymdeithasol sy’n gysylltiedig ag alcohol wedi cael eu hymestyn am dair blynedd arall mewn tri chanol tref yng Ngheredigion.


Borth Wild Animal Kingdom i ailgartrefu anifeiliaid cigysol Categori 1

Borth Wild Animal Kingdom i ailgartrefu anifeiliaid cigysol Categori 1

11/09/2020

Ar 7 Medi 2020, ymddangosodd Borth Wild Animal Zoo Ltd yn Llys Ynadon Aberystwyth er mwyn ymateb i apêl yn erbyn penderfyniad Cyngor Sir Ceredigion i gyhoeddi Cyfarwyddiadau Cau mewn perthynas â'r Sŵ am fethu â chydymffurfio â nifer o gyfarwyddiadau.


Atgoffa rhieni i gefnogi mesurau diogelwch ysgolion

Atgoffa rhieni i gefnogi mesurau diogelwch ysgolion

10/09/2020

Mae rhieni a gofalwyr ledled Ceredigion yn cael eu hatgoffa i ddilyn canllawiau pellter cymdeithasol wrth gasglu eu plant o ysgolion y sir.


Rhybudd ynghylch Covid-19 gan arweinwyr y Cynghorau

Rhybudd ynghylch Covid-19 gan arweinwyr y Cynghorau

09/09/2020

OS nad ydym yn cadw pellter cymdeithasol, rydym mewn perygl o fod o dan gyfyngiadau symud lleol - dyna'r neges gan arweinwyr awdurdodau lleol de-orllewin Cymru, y bwrdd iechyd a Heddlu Dyfed-Powys.


Addunedau diogelwch cymunedol wrth i fyfyrwyr ddychwelyd i Aberystwyth

Addunedau diogelwch cymunedol wrth i fyfyrwyr ddychwelyd i Aberystwyth

08/09/2020

Mae Prifysgol Aberystwyth wedi lansio pump ‘adduned gymunedol’ fel rhan o’i chynlluniau i sicrhau diogelwch myfyrwyr, staff a’r gymuned ehangach wrth iddi baratoi i groesawu myfyrwyr yn ôl yn ddiweddarach y mis hwn.


Cyngor i drigolion Caerffili sy’n ymweld â Cheredigion

Cyngor i drigolion Caerffili sy’n ymweld â Cheredigion

08/09/2020

Mae cyngor wedi cael ei ddarparu i drigolion Bwrdeistref Sirol Caerffili sydd ar wyliau yng Ngheredigion ac i ddarparwyr llety.


Pontio gwasanaethau iechyd a gofal yng Ngheredigion

Pontio gwasanaethau iechyd a gofal yng Ngheredigion

03/09/2020

Wrth ymdrin â materion iechyd a gofal, mae gwybod bod eich anghenion a’ch gofynion mewn dwylo diogel a phrofiadol yn rhoi tawelwch meddwl amhrisiadwy – a dyna’n union beth y mae Porth Ceredigion yn ei wneud.


Grantiau i drawsnewid canol trefi

Grantiau i drawsnewid canol trefi

28/08/2020

Mae £200,000 o gyllid Trawsnewid Trefi Llywodraeth Cymru wedi’i neilltuo i drefi ar draws Canolbarth Cymru i ariannu addasiadau mewn canol trefi i hwyluso masnachu a diogelwch y cyhoedd mewn ymateb i Coronafeirws. Bydd hyn yn cynnwys pethau fel byrddau a chadeiriau awyr agored, sgriniau, offer cysgodi, gwres awyr agored a chyflenwad trydan awyr agored a goleuadau i fannau masnachu awyr agored i sicrhau bod ardaloedd yn cael eu gwahanu a'u bod yn ddiogel a bod busnesau yn gallu gweithredu o dan y gofynion ymbellhau cymdeithasol cyfredol.


Gosod Cynlluniau yn eu lle yng Nghartrefi Gofal yr Awdurdod Lleol

Gosod Cynlluniau yn eu lle yng Nghartrefi Gofal yr Awdurdod Lleol

28/08/2020

Mae Cyngor Sir Ceredigion yn gosod cynlluniau yn eu lle i ailgychwyn ymweliadau dan do ym mhob un o gartrefi gofal yr Awdurdod Lleol yng Ngheredigion yn unol â chyhoeddiad Prif Weinidog Cymru ar 20fed Awst. Fodd bynnag, er mwyn sicrhau y gallwn gynllunio ar gyfer yr ymweliadau hyn a threfnu bod y mesurau diogelwch priodol yn cael eu rhoi ar waith, ni fyddwn yn caniatáu rhain am y tro.


Ceredigion yn barod i groesawu disgyblion yn ôl yn ddiogel

Ceredigion yn barod i groesawu disgyblion yn ôl yn ddiogel

27/08/2020

Bydd disgyblion Ceredigion yn dychwelyd i’w hysgolion gam wrth gam o fis Medi ymlaen.


Ailagor canolfannau hamdden yn rhannol yng Ngheredigion

Ailagor canolfannau hamdden yn rhannol yng Ngheredigion

27/08/2020

Mae paratoadau bellach yn mynd rhagddynt er mwyn sicrhau’r safonau uchaf o ran diogelwch y cyhoedd pan fydd Canolfannau Hamdden a Phyllau Nofio’r Awdurdod Lleol yn ailagor yn rhannol yng Ngheredigion.


Panel wedi'i sefydlu i gefnogi grwpiau ar ailagor lleoliadau cymunedol yng Ngheredigion yn ddiogel

Panel wedi'i sefydlu i gefnogi grwpiau ar ailagor lleoliadau cymunedol yng Ngheredigion yn ddiogel

26/08/2020

Cyhoeddodd y Prif Weinidog Mark Drakeford y gallai canolfannau cymunedol amlbwrpas gan gynnwys canolfannau cymunedol, neuaddau pentref, neuaddau eglwys a chanolfannau cymunedol eraill ailagor o 30 Gorffennaf. Fodd bynnag, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru newidiadau yn y rheoliadau ar 7 Awst ac mae'r canllawiau cenedlaethol yn cael eu diweddaru ar hyn o bryd. Mae Llywodraeth Cymru wedi cynghori awdurdodau y bydd y rheoliadau ar ymgynnull cymdeithasol yn dal i atal rhai gweithgareddau rhag digwydd.


Rhybudd am wyntoedd cryfion yng Ngheredigion

Rhybudd am wyntoedd cryfion yng Ngheredigion

25/08/2020

Anogir y cyhoedd i fod yn wyliadwrus dros yr oriau nesaf yn sgil rhybudd ambr am wyntoedd cryfion wrth i Storm Francis daro rhannau o Gymru.


Llongyfarch disgyblion Ceredigion ar eu canlyniadau TGAU

Llongyfarch disgyblion Ceredigion ar eu canlyniadau TGAU

20/08/2020

Dymuna Cyngor Sir Ceredigion longyfarch yr holl ddisgyblion sy’n derbyn eu canlyniadau TGAU heddiw.


Annog y cyhoedd i fod yn wyliadwrus yn ystod Storm Ellen

Annog y cyhoedd i fod yn wyliadwrus yn ystod Storm Ellen

20/08/2020

Rhagwelir gwyntoedd cryfion, tonnau mawr a llanw uchel ddydd Iau 20 Awst tan ddydd Gwener 21 Awst.


Yr Hwb yn bencampwyr Bwgan Brain Cymru

Yr Hwb yn bencampwyr Bwgan Brain Cymru

19/08/2020

Yn dilyn cystadlu brwd o bob cwr o Gymru mae Bwgan Brain Yr Hwb Penparcau wedi dod i’r brig gan ennill teitl Pencampwr Bwgan Brain Cymru 2020.


Atgoffir busnesau lletygarwch Ceredigion o fesurau diogelwch Llywodraeth Cymru

Atgoffir busnesau lletygarwch Ceredigion o fesurau diogelwch Llywodraeth Cymru

18/08/2020

Atgoffir bariau, caffis a bwytai yng Ngheredigion nad yw rheolau’r cyfnod clo yn caniatáu i bobl o wahanol aelwydydd estynedig neu ‘swigod cymdeithasol’ gwrdd â’i gilydd er mwyn yfed neu fwyta y tu mewn i’w safleoedd.


Amgueddfa Ceredigion yn derbyn grant Art Fund ar gyfer arddangosfa Cwiltiau Cymreig: Edau Bywyd

Amgueddfa Ceredigion yn derbyn grant Art Fund ar gyfer arddangosfa Cwiltiau Cymreig: Edau Bywyd

18/08/2020

Diolch i grant 'Ymateb ac Ailddychmygu' yr Art Fund, bydd cwilt digidol arloesol yn cael ei greu ar gyfer arddangosfa gwiltiau a fydd yn croesawu ymwelwyr yn ôl i Amgueddfa Ceredigion. Y cwilt fydd yr arddangosyn cyntaf a fydd ar gael yn ddigidol ar gyfer ymwelwyr sydd ddim yn gallu dod i'r Amgueddfa yn gorfforol.


Graddau Asesu’r Ganolfan i'w defnyddio ar gyfer canlyniadau arholiadau

Graddau Asesu’r Ganolfan i'w defnyddio ar gyfer canlyniadau arholiadau

18/08/2020

Ar drothwy cyhoeddi canlyniadau arholiadau TGAU yr wythnos hon, daeth cadarnhad y bydd Graddau Asesu’r Ganolfan yn cael eu defnyddio i ddyfarnu graddau’r disgyblion.


Annog preswylwyr i gadw llygad am eu llythyr cofrestru pleidleiswyr

Annog preswylwyr i gadw llygad am eu llythyr cofrestru pleidleiswyr

14/08/2020

Anogir trigolion lleol i beidio â cholli cyfle i leisio eu barn ar benderfyniadau sy’n effeithio arnyn nhw drwy sicrhau bod eu manylion cofrestru etholiadol yn gyfredol.


Parthau Diogel i barhau yn dilyn ymateb cadarnhaol

Parthau Diogel i barhau yn dilyn ymateb cadarnhaol

14/08/2020

Bydd y parthau diogel sydd mewn pedair tref yng Ngheredigion yn parhau yn dilyn ymgynghoriad diweddar, sydd nawr wedi cau.


Prif Weinidog Cymru yn cyfarfod Mr Walford Hughes MBE trwy fideo-gynhadledda

Prif Weinidog Cymru yn cyfarfod Mr Walford Hughes MBE trwy fideo-gynhadledda

14/08/2020

Er mwyn nodi diwrnod VJ, bu Mr Walford Hughes MBE yn sgwrsio gyda Mark Drakeford, Prif Weinidog Cymru.


Bwgan brain yr hwb ar y brig

Bwgan brain yr hwb ar y brig

10/08/2020

Wedi cystadlu brwd mae CERED yn falch i gael cyhoeddi mai enillydd cystadleuaeth rownd Ceredigion Brwydr y Bwgan Brain yw grwp cymunedol Yr Hwb, Penparcau.


Y Canfas Blynyddol i fynd rhagddo er gwaethaf pandemig y coronafeirws

Y Canfas Blynyddol i fynd rhagddo er gwaethaf pandemig y coronafeirws

07/08/2020

Mae canfas blynyddol 2020 yn ofynnol yn ôl y gyfraith a bydd yn mynd rhagddo er gwaethaf pandemig y coronafeirws.


Ceredigion yn rhan o gynllun peilot ar gyfer band eang ffeibr

Ceredigion yn rhan o gynllun peilot ar gyfer band eang ffeibr

07/08/2020

Nid yw’r galw am gysylltedd cyflym a dibynadwy â’r Rhyngrwyd erioed wedi bod mor amlwg nag yn y misoedd diwethaf, gyda mwy o ddibyniaeth ar wasanaethau ar-lein a mwy o bobl yn gweithio o gartref.


Paratoi at ailagor canolfannau hamdden yn rhannol

Paratoi at ailagor canolfannau hamdden yn rhannol

07/08/2020

Mae paratoadau ar waith i sicrhau’r safonau uchaf o ran diogelwch y cyhoedd pan fydd Canolfannau Hamdden a Phyllau Nofio’r Awdurdod Lleol yn cael ailagor yng Ngheredigion.


‘Cam Nesa’ yn darparu pecynnau lles i bobl ifanc 16-24 oed

‘Cam Nesa’ yn darparu pecynnau lles i bobl ifanc 16-24 oed

06/08/2020

Mae ‘Cam Nesa’ yn rhan o Raglen Weithredol Cronfeydd Strwythurol Ewropeaidd ac yn gweithio gyda phobl ifanc rhwng 16 a 24 oed drwy roi opsiynau iddynt gael mynediad at ystod o gymorth personol wedi’i deilwra a chyfleoedd sy’n gysylltiedig â gwaith i ddiwallu eu hanghenion a’u dyheadau.


Cyngor Sir Ceredigion yn parhau i recriwtio prentisiaid

Cyngor Sir Ceredigion yn parhau i recriwtio prentisiaid

05/08/2020

Mae Cyngor Sir Ceredigion wedi cyhoeddi ei ymgyrch recriwtio prentisiaid ddiweddaraf gyda 6 chyfle newydd a chyffrous bellach yn cael eu hysbysebu ar careers.ceredigion.gov.uk/cy/.


Cystadleuaeth Ffotograffiaeth - Bywyd yn ystod y Cyfnod Clo yng Nghymru

Cystadleuaeth Ffotograffiaeth - Bywyd yn ystod y Cyfnod Clo yng Nghymru

05/08/2020

Mae pobl ifanc rhwng 16 a 25 oed wedi cymryd rhan mewn cystadleuaeth ffotograffiaeth. Nod y gystadleuaeth ffotograffiaeth oedd portreadu’r cyfnod clo trwy lygaid pobl ifanc Ceredigion yn ogystal â rhoi cyfle iddyn nhw gymryd rhan mewn gweithgaredd rhithiol a mynegi eu profiadau personol o’r cyfnod clo.


Dan y Wenallt Dan Glo ar soffa’r Steddfod

Dan y Wenallt Dan Glo ar soffa’r Steddfod

04/08/2020

Mae arlwy Gŵyl AmGen eleni yn cynnwys perfformiad arloesol o ‘Dan y Wenallt’, sef addasiad o gyfieithiad T James Jones o Under Milk Wood, a hynny gan gwmni newydd sbon o’r enw Theatr Soffa a grëwyd ar y cyd rhwng CERED, Menter Iaith Sir Benfro a Celfyddydau Span.


Nôl i'r ysgol – dim angen rhan o'r ysbyty maes mwyach

Nôl i'r ysgol – dim angen rhan o'r ysbyty maes mwyach

03/08/2020

Mae Ysgol Penweddig yn paratoi i ailagor ei drysau yn ddiogel i ddisgyblion ym mis Medi 2020 wrth i Fwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda drosglwyddo'r safle yn ddiolchgar yn ôl i Gyngor Sir Ceredigion.


Parthau Diogel yn nhrefi Ceredigion

Parthau Diogel yn nhrefi Ceredigion

31/07/2020

Mae Parthau Diogel wedi bod ar waith mewn pedair tref yng Ngheredigion ers tair wythnos.


Rhannwch eich barn ar y Parthau Diogel

Rhannwch eich barn ar y Parthau Diogel

31/07/2020

Mae arolwg wedi’i lansio i gasglu barn ar y Parthau Diogel mewn pedair tref yng Ngheredigion.


Cymorth newydd i helpu pobl sy'n ddi-waith yn y tymor byr

Cymorth newydd i helpu pobl sy'n ddi-waith yn y tymor byr

29/07/2020

Mae gwasanaeth newydd wedi'i lansio i sicrhau bod pobl sy'n ddi-waith yn y tymor byr yng ngorllewin Cymru'n cael y cymorth ymarferol sydd ei angen er mwyn cael gwaith.


Arolwg ynghylch Canolfan Adnoddau Integredig a Gofal Ychwanegol Cylch Caron ar agor

Arolwg ynghylch Canolfan Adnoddau Integredig a Gofal Ychwanegol Cylch Caron ar agor

27/07/2020

Mae aelwydydd yn ardal Tregaron yn derbyn holiadur ynghylch cynllun Cylch Caron.


Bathu geirfa newydd yn y Gymraeg yn sgil y coronafeirws

Bathu geirfa newydd yn y Gymraeg yn sgil y coronafeirws

22/07/2020

Mae casgliad o eirfa defnyddiol yn ymwneud â’r pandemic coronafeirws nawr ar gael ar flaen eich bysedd.


Croeso i ymwelwyr eto yng Nghartrefi Gofal Preswyl y Cyngor

Croeso i ymwelwyr eto yng Nghartrefi Gofal Preswyl y Cyngor

22/07/2020

Bydd teuluoedd a ffrindiau yn gallu ymweld â’u hanwyliaid unwaith eto yng Nghartrefi Gofal Preswyl Cyngor Sir Ceredigion.


Llwybr Arfordir Ceredigion yn ailagor

Llwybr Arfordir Ceredigion yn ailagor

20/07/2020

Ar 17 Gorffennaf, ailagorwyd rhannau o Lwybr Arfordir Ceredigion a gaewyd dros dro.


Meysydd chwarae plant yn gallu ailagor

Meysydd chwarae plant yn gallu ailagor

20/07/2020

Cyhoeddodd y Prif Weinidog Mark Drakeford y bydd meysydd chwarae plant yn gallu ailagor yn raddol o 20 Gorffennaf ymlaen, a thros yr wythnosau nesaf pan fydd mesurau diogelu a lliniaru wedi cael eu rhoi ar waith.


Ymgyrch Cysylltu â Charedigrwydd yn lansio yng Ngheredigion

Ymgyrch Cysylltu â Charedigrwydd yn lansio yng Ngheredigion

17/07/2020

Gall gweithredoedd caredig wneud gwahaniaeth mawr – dyna neges ymgyrch newydd sy’n cael ei lansio yng Ngheredigion heddiw, dydd Gwener 17 Gorffennaf.


Lansio ymgyrch a grant i glybiau sy’n annog trigolion Ceredigion i fod yn egnïol gartref

Lansio ymgyrch a grant i glybiau sy’n annog trigolion Ceredigion i fod yn egnïol gartref

17/07/2020

Mae Ceredigion Actif wedi meddwl am ffordd newydd o sicrhau bod aelodau’n barod i ddychwelyd i chwaraeon pan ddaw’r amser. Mae tîm Pobl Ifanc Egnïol wedi cydweithio â thros 20 o glybiau chwaraeon cymunedol yng Ngheredigion yn rhan o ymgyrch i gynhyrchu fideos o weithgareddau y gall trigolion eu gwneud gartref.


Amgueddfa Ceredigion ar Restr Fer Gwobr Fawr

Amgueddfa Ceredigion ar Restr Fer Gwobr Fawr

17/07/2020

Mae ‘Defaid’, arddangosfa arloesol Amgueddfa Ceredigion, wedi cyrraedd rhestr fer y categori ‘arddangosfa dros dro neu deithiol’ yng Ngwobrau Amgueddfeydd a Threftadaeth 2020.


Creu lle diogel i ymwelwyr fwynhau ein trefi

Creu lle diogel i ymwelwyr fwynhau ein trefi

17/07/2020

Mae Parthau Diogel wedi cael eu creu mewn pedwar canol tref yng Ngheredigion i greu ardal agored a diogel.


Grŵp o Geredigion yn cerdded o amgylch Prydain – yn rhithiol. Y cam nesaf? Y byd!

Grŵp o Geredigion yn cerdded o amgylch Prydain – yn rhithiol. Y cam nesaf? Y byd!

16/07/2020

Ar 1 Mai, fe wnaeth grŵp o 20 o gleientiaid o Geredigion sydd wedi cael eu hatgyfeirio i wneud ymarfer corff ymgymryd â'r her o gerdded llwybr arfordir Cymru yn rhithiol. Gwnaeth rhai pobl hyn drwy gerdded o amgylch eu ceginau, rhai yn eu gerddi a rhai wrth fynd allan yn lleol i wneud eu hymarfer corff dyddiol.


Ceredigion yn croesawu ymwelwyr yn ddiogel ac yn raddol

Ceredigion yn croesawu ymwelwyr yn ddiogel ac yn raddol

16/07/2020

Gyda chyfyngiadau’r coronafeirws yn cael eu llacio, mae Ceredigion yn croesawu ymwelwyr yn ddiogel ac yn raddol.


Brwydr y Bwgan Brain

Brwydr y Bwgan Brain

14/07/2020

Am y tro cyntaf eleni, mae Mentrau Iaith Cymru yn cynnal cystadleuaeth genedlaethol i annog pobl ym mhob ran o Gymru i fynd ati i greu bwganod brain.


Caru Ceredigion: Cadw ein sir yn lân

Caru Ceredigion: Cadw ein sir yn lân

13/07/2020

Yn rhan o Caru Ceredigion, gall pawb chwarae eu rhan i helpu i gadw ein sir yn lân.


Dechrau’n Deg Ceredigion yn darparu yn rhithiol

Dechrau’n Deg Ceredigion yn darparu yn rhithiol

13/07/2020

Mae tîm Dechrau'n Deg wedi bod yn brysur yn addasu eu gwasanaethau yn ystod pandemic COVID-19.


Cefnogi busnesau ym Mharthau Diogel Ceredigion

Cefnogi busnesau ym Mharthau Diogel Ceredigion

11/07/2020

Mae Cyngor Sir Ceredigion am greu trefi diogel a chroesawgar i bobl ddod i siopa a mwynhau yn hyderus, gan alluogi busnesau i ailagor a masnachu’n llwyddiannus tra hefyd yn cadw pobl yn ddiogel.


Ysgolion Ceredigion i ailagor yn llawn ym mis Medi

Ysgolion Ceredigion i ailagor yn llawn ym mis Medi

10/07/2020

Bydd disgyblion Ceredigion yn ôl yn eu hysgolion i dderbyn addysg lawn-amser ym mis Medi.


Y parthau diogel cyntaf ar waith yng Ngheredigion

Y parthau diogel cyntaf ar waith yng Ngheredigion

10/07/2020

Mae’r parthau diogel cyntaf i gerddwyr yn cael eu rhoi ar waith mewn pedair canol tref yng Ngheredigion.


Croeso cynnes yn ôl wrth i’r diwydiant twristiaeth ddechrau ailagor

Croeso cynnes yn ôl wrth i’r diwydiant twristiaeth ddechrau ailagor

10/07/2020

Bydd llety hunangynhwysol i ymwelwyr yn dechrau ailagor yng Nghymru o 11 Gorffennaf ymlaen.


Cymeradwyo strategaeth newydd i fynd i'r afael â chaledi

Cymeradwyo strategaeth newydd i fynd i'r afael â chaledi

07/07/2020

Mae strategaeth newydd i fynd i'r afael â chaledi yng Ngheredigion wedi cael ei chymeradwyo.


Wythnos y Gofalwyr 2020

Wythnos y Gofalwyr 2020

07/07/2020

Cynhaliwyd Wythnos y Gofalwyr rhwng 8 ac 14 Mehefin 2020 ledled y DU. Ymgyrch ymwybyddiaeth flynyddol ydyw a gynhelir i ddathlu a chydnabod y cyfraniad hanfodol a wneir gan y 6.5 miliwn o ofalwyr di-dâl yn y DU sy’n gofalu am aelodau o’r teulu a ffrindiau na allent ymdopi ar eu pen eu hunain.


Gwasanaeth Ieuenctid Ceredigion yn derbyn Marc Barcud y Safonau Cyfranogiad Cenedlaethol

Gwasanaeth Ieuenctid Ceredigion yn derbyn Marc Barcud y Safonau Cyfranogiad Cenedlaethol

03/07/2020

Dyfarnwyd Marc Barcud y Safonau Cyfranogiad Cenedlaethol i Wasanaeth Ieuenctid Ceredigion ar 22 Mehefin 2020 am eu gwaith yn ymwneud â chyfranogiad pobl ifanc.


Y Cyngor yn darparu pecynnau lles oedolion i gymunedau

Y Cyngor yn darparu pecynnau lles oedolion i gymunedau

03/07/2020

Mae Cyngor Sir Ceredigion, mewn partneriaeth â Chymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Ceredigion (CAVO) a grwpiau cymunedau lleol yn sicrhau bod oedolion ar draws Ceredigion a allai fod yn teimlo’n unig, yn ynysig neu’n fregus o ganlyniad i COVID-19 yn derbyn pecynnau lles i'w cefnogi yn ystod y cyfnod anodd hwn.


Gwersi Cymraeg wedi symud ar lein

Gwersi Cymraeg wedi symud ar lein

03/07/2020

Symudwyd yr holl wersi ffurfiol ac anffurfiol ar-lein mewn ymateb i her epidemig y coronafirws.


Dim llaesu dwylo er llacio cyfyngiadau

Dim llaesu dwylo er llacio cyfyngiadau

03/07/2020

Yn sgil cwymp parhaus yn nifer yr achosion o’r haint coronafeirws, daw newidiadau pellach i rym er mwyn llacio’r cyfyngiadau yng Nghymru.


Parthau diogel yng nghanol trefi Ceredigion

Parthau diogel yng nghanol trefi Ceredigion

03/07/2020

Mae cynlluniau ar waith i greu parthau diogel i gerddwyr yng nghanol trefi Ceredigion.


Diolch gan ddisgybl creadigol o Geredigion

Diolch gan ddisgybl creadigol o Geredigion

02/07/2020

Mae Maisie, disgybl ym mlwyddyn 5 yn Ysgol Bro Sion Cwilt, wedi bod yn greadigol yn ystod y cyfnod clo drwy greu eitemau wedi'u brodio sy’n darlunio gwahanol elfennau o'r cyfnod clo. Bu i Maisie gynllunio a gwneud y creadigaethau gyda chymorth ei modryb.


Dylunio dyfodol mwy disglair ar gyfer y sector adeiladu yng Ngheredigion

Dylunio dyfodol mwy disglair ar gyfer y sector adeiladu yng Ngheredigion

01/07/2020

Mae Coleg Ceredigion, gyda chefnogaeth Cynnal y Cardi, wedi cwblhau astudiaeth ddichonoldeb gyda'r sector adeiladu yng Ngheredigion.


Penodi Sian Howys yn uwch swyddog gwasanaeth newydd Porth Cynnal (Gwasanaethau Arbenigol)

Penodi Sian Howys yn uwch swyddog gwasanaeth newydd Porth Cynnal (Gwasanaethau Arbenigol)

01/07/2020

Penodwyd Sian Howys yn Swyddog Arweiniol Corfforaethol: Porth Cynnal (Gwasanaethau Arbenigol) Cyngor Sir Ceredigion ac yn Gyfarwyddwr Statudol y Gwasanaethau Cymdeithasol.


Myfyrio ar lwyddiant rhaglen adsefydlu ffoaduriaid yng Ngheredigion

Myfyrio ar lwyddiant rhaglen adsefydlu ffoaduriaid yng Ngheredigion

01/07/2020

Dathlwyd wythnos y ffoaduriaid ledled y wlad rhwng 15 a 19 Mehefin. Yma yng Ngheredigion, roedd yn gyfle i gydnabod y gwaith cadarnhaol a gyflawnwyd sydd wedi galluogi 74 o ffoaduriaid o Syria i gael eu croesawu i'r Sir.


Cynlluniau ar waith i ailagor Ceredigion yn ofalus, yn araf ac yn ddiogel

Cynlluniau ar waith i ailagor Ceredigion yn ofalus, yn araf ac yn ddiogel

30/06/2020

Gan ddilyn canllawiau Llywodraeth Cymru, mae Ceredigion yn ailagor mewn modd gofalus, araf a diogel.


Achubwyr bywyd Ceredigion yn mynd yr ail filltir yn ystod y cyfnod cloi

Achubwyr bywyd Ceredigion yn mynd yr ail filltir yn ystod y cyfnod cloi

30/06/2020

Mae rhoddwyr gwaed ffyddlon yn Ceredigion wedi ymateb i gais gan Wasanaeth Gwaed Cymru i ‘roi’n wahanol’ drwy dorchi eu llewys i roi gwaed allai achub bywyd yn un o hybiau rhanbarthol newydd y Gwasanaeth.


Gwasanaeth Ieuenctid yn dathlu Wythnos Gwaith Ieuenctid 2020

Gwasanaeth Ieuenctid yn dathlu Wythnos Gwaith Ieuenctid 2020

29/06/2020

Dathlwyd Wythnos Gwaith Ieuenctid gan Wasanaeth Ieuenctid Ceredigion rhwng 22 a 28 Mehefin, sef wythnos a neilltuwyd i ddathlu gwaith ieuenctid ledled Cymru.


Diogelu Cymru - Diogelwch Rhag Tân yn yr Awyr Agored

Diogelu Cymru - Diogelwch Rhag Tân yn yr Awyr Agored

25/06/2020

Gyda'r tywydd cynnes, heulog a sych yr ydym wedi bod yn ei fwynhau'n ddiweddar, ac wrth i reolau'r cyfyngiadau ddechrau cael eu llacio yng Nghymru, mae'r neges wedi newid o “arhoswch gartref” i “arhoswch yn lleol”, sydd i'w weld yn gyfle perffaith i ddechrau mwynhau'r cefn gwlad a'r traethau gwych sydd gennym i'w cynnig. Fodd bynnag, ers y cyhoeddiad ar ddydd Gwener 29 Mai, mae Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru (GTACGC ) wedi mynychu dros 98 o danau glaswellt a gafodd eu cynnau naill ai'n fwriadol neu'n ddamweiniol.


Cyngor yn darparu cynnyrch hylendid i ferched i gymunedau lleol

Cyngor yn darparu cynnyrch hylendid i ferched i gymunedau lleol

25/06/2020

Mae Cyngor Sir Ceredigion, mewn partneriaeth â gwasanaethau a grwpiau cymunedol lleol, yn sicrhau bod gan fenywod a merched fynediad at gynnyrch hylendid i ferched.


Gweithffyrdd+ yn cynnig cyfleoedd newydd

Gweithffyrdd+ yn cynnig cyfleoedd newydd

25/06/2020

Mae un o drigolion Ceredigion wedi dechrau ar lwybr gyrfa newydd ar ôl cael cymorth gan Gweithffyrdd+.


Hwb i fusnesau bwyd a diod newydd

Hwb i fusnesau bwyd a diod newydd

24/06/2020

Mae busnesau newydd wedi gallu manteisio ar sesiynau misol ar-lein i ddatblygu eu busnesau.


Arolwg ar gyfer pobl 65 oed a hŷn yng Nghymru sydd wedi cael gofal neu gymorth

Arolwg ar gyfer pobl 65 oed a hŷn yng Nghymru sydd wedi cael gofal neu gymorth

23/06/2020

Beth yw’r ffordd orau i ni ddarparu gofal a chymorth cynaliadwy i helpu pobl hŷn i fyw bywydau hapusach a mwy boddhaus?


Gwaith yn parhau ar Gynllun Cylch Caron

Gwaith yn parhau ar Gynllun Cylch Caron

23/06/2020

Yn dilyn y gwaith sylweddol a wnaed gan gwmni adeiladu WRW, mae’r cynlluniau ar gyfer Canolfan Adnoddau Integredig Cylch Caron wedi cael eu cymeradwyo.


Paratoi ar gyfer ailagor y diwydiant twristiaeth yn raddol

Paratoi ar gyfer ailagor y diwydiant twristiaeth yn raddol

23/06/2020

Wrth i Lywodraeth Cymru lacio cyfyngiadau’r coronafeirws ymhellach, mae’n bwysicach fyth ein bod ni i gyd yn gweithio gyda’n gilydd i leihau’r risg o haint wrth i siopau a’r sector twristiaeth ailagor yn raddol.


Cyfnod agor ysgolion Ceredigion yn dair wythnos

Cyfnod agor ysgolion Ceredigion yn dair wythnos

22/06/2020

Bydd ysgolion Ceredigion yn ailagor am gyfnod o dair wythnos, yn hytrach na’r pedair wythnos y nodwyd yn wreiddiol.


Wythnos y Lluoedd Arfog 2020

Wythnos y Lluoedd Arfog 2020

22/06/2020

Mae Wythnos y Lluoedd Arfog yn digwydd eleni rhwng 22 a 27 Mehefin.


Gweithio gyda’n gilydd er budd trigolion Ceredigion

Gweithio gyda’n gilydd er budd trigolion Ceredigion

22/06/2020

Wrth i ni symud i Gyfnod Addasu Pandemig y Coronafeirws COVID-19, rydym yn adlewyrchu ar y gwaith sydd wedi cael ei wneud hyd yn hyn i reoli’r feirws yng Ngheredigion.


Masnachu’n ddiogel wrth ailagor y drysau

Masnachu’n ddiogel wrth ailagor y drysau

19/06/2020

Gall siopau yng Ngheredigion ailagor o ddydd Llun, 22 Mehefin 2020, yn dilyn cyhoeddiad Prif Weinidog Cymru.


Cyhoeddi camau pellach i ddod â Cheredigion allan o’r cyfnod cloi yn ddiogel

Cyhoeddi camau pellach i ddod â Cheredigion allan o’r cyfnod cloi yn ddiogel

19/06/2020

Cyhoeddwyd camau pellach gan Brif Weinidog Cymru Mark Drakeford heddiw, ddydd Gwener 19, i ddod â Chymru allan o’r cyfnod cloi.


Cyhoeddi Adroddiad Monitro Blynyddol Safonau’r Gymraeg

Cyhoeddi Adroddiad Monitro Blynyddol Safonau’r Gymraeg

18/06/2020

Mae Cyngor Sir Ceredigion wedi cyhoeddi ei Adroddiad Monitro Blynyddol Safonau’r Gymraeg yn dilyn cymeradwyaeth mewn cyfarfod diweddar o’r Cabinet.


Golwg newydd ar glasur - Dychmygu’r dyfodol yn Theatr Felinfach

Golwg newydd ar glasur - Dychmygu’r dyfodol yn Theatr Felinfach

18/06/2020

Ar ddydd Mawrth 30 Mehefin, bydd Theatr Felinfach yn lansio recordiad o un o glasuron T Llew Jones, sef nofel Tân ar y Comin gyda darlun o waith Gwenllian Beynon i gyd-fynd â’r stori. Dyma’r prosiect diweddaraf yn y gyfres Dychmygus, sef gweithgareddau creadigol digidol a ddarperir gan y theatr yn ystod cyfnod y clo mawr ar blatfformau Facebook, Trydar, Instagram a YouTube.


Cefnogaeth Trigolion yn helpu wrth Ailagor Safleoedd Gwastraff Cartrefi

Cefnogaeth Trigolion yn helpu wrth Ailagor Safleoedd Gwastraff Cartrefi

16/06/2020

Mae tri o Safleoedd Gwastraff Cartrefi Ceredigion bellach wedi ailagor.


Grantiau a chymorth i unigolion mewn angen

Grantiau a chymorth i unigolion mewn angen

16/06/2020

Mae rhestr cyflawn o grantiau a chymorth ar gael mewn un lle i unigolion sydd mewn angen yn ystod pandemig y coronafeirws.


Gwasanaeth clicio a chasglu ar gael yn llyfrgelloedd y sir

Gwasanaeth clicio a chasglu ar gael yn llyfrgelloedd y sir

15/06/2020

Bydd llyfrgelloedd y sir yn ailagor yn rhannol mewn modd diogel y mis hwn trwy gynnig gwasanaeth clicio a chasglu i gwsmeriaid


Cynnal cwis dros Zoom i bobl ardal Aberaeron

Cynnal cwis dros Zoom i bobl ardal Aberaeron

12/06/2020

Fe wnaeth Pwerdy Iaith Aberaeron gynnal Cwis Zoom Aberaeron ar Nos Fercher 11 Mehefin er mwyn codi hwyliau’r gymdogaeth yn ystod y cyfnod heriol hwn.


Cyfarchion ar ben-blwydd arbennig

Cyfarchion ar ben-blwydd arbennig

12/06/2020

Dymuna Cadeirydd Cyngor Sir Ceredigion, y Cynghorydd Gareth Davies, estyn cyfarchion arbennig i un o drigolion y sir ar ddathlu pen-blwydd arbennig yn 102 oed.


Rhannu’r weledigaeth ar gyfer economi Canolbarth Cymru

Rhannu’r weledigaeth ar gyfer economi Canolbarth Cymru

11/06/2020

Mae Arweinwyr Bwrdd Tyfu Canolbarth Cymru wedi rhannu eu gweledigaeth ar gyfer economi Canolbarth Cymru a datblygu Bargen Dwf Canolbarth Cymru gyda Llywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU.


Pryder am yr iaith Gymraeg yn cael ei godi gyda Senedd Cymru

Pryder am yr iaith Gymraeg yn cael ei godi gyda Senedd Cymru

09/06/2020

Danfonwyd llythyr o Geredigion i Senedd Cymru ynghlŷn a pryder am yr iaith Gymraeg mewn ysgolion yn ôl y Bil Cwricwlwm ac Asesu arfaethedig.


Prosiect Ieuenctid Symudol Ceredigion yn cael y golau gwyrdd

Prosiect Ieuenctid Symudol Ceredigion yn cael y golau gwyrdd

08/06/2020

Mae Gwasanaeth Ieuenctid Ceredigion wedi derbyn grant £99,000 gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol i ddatblygu darpariaeth symudol ar gyfer plant a phobl ifanc.


Diolch i drigolion am eu cefnogaeth wrth ailagor Safleoedd Gwastraff Cartref

Diolch i drigolion am eu cefnogaeth wrth ailagor Safleoedd Gwastraff Cartref

08/06/2020

Ailagorwyd y Safle Gwastraff Cartref yng Nglanyrafon ger Aberystwyth ddydd Iau 4 Mehefin.


Gwaith newid bywydau’r gwasanaeth mabwysiadu’n parhau trwy bandemig y covid-19

Gwaith newid bywydau’r gwasanaeth mabwysiadu’n parhau trwy bandemig y covid-19

08/06/2020

Mae gwaith hanfodol o baru plant â’u teuluoedd am byth newydd ledled Canolbarth a Gorllewin Cymru’n parhau ar waethaf haint y COVID-19.


Darparu cynnyrch lleol i 900 o drigolion sy’n cysgodi bob wythnos

Darparu cynnyrch lleol i 900 o drigolion sy’n cysgodi bob wythnos

05/06/2020

Mae parseli sy’n cynnwys cynnyrch bwyd lleol yn parhau i gael eu dosbarthu i 900 o drigolion yng Ngheredigion sy’n cysgodi bob wythnos.


Paratoadau ar waith i ailagor ysgolion yng Ngheredigion

Paratoadau ar waith i ailagor ysgolion yng Ngheredigion

05/06/2020

Bydd ysgolion yng Ngheredigion yn dechrau gwneud trefniadau i ailagor cyn diwedd tymor yr haf i ‘Ddod i’r Ysgol a Dal ati i Ddysgu’.


Dim newid i wasanaethau a chyfleusterau yng Ngheredigion

Dim newid i wasanaethau a chyfleusterau yng Ngheredigion

04/06/2020

Ni fydd Cyngor Sir Ceredigion yn llacio nac yn newid ei safiad mewn perthynas â gwasanaethau a chyfleusterau y mae’n eu darparu ar hyn o bryd. Eithriad i hyn yw’r cynlluniau i agor y Safleoedd Gwastraff Cartref.


Cyfarfodydd y Cyngor yn ail-ddechrau

Cyfarfodydd y Cyngor yn ail-ddechrau

03/06/2020

Mae gwaith y Cyngor yn mynd yn ei flaen gyda ail-ddechrau cyfarfodydd, a’r rheiny ar-lein.


Wythnos y Gofalwyr yn mynd yn rhyngweithiol

Wythnos y Gofalwyr yn mynd yn rhyngweithiol

02/06/2020

Cynhelir Wythnos y Gofalwyr rhwng dydd Llun 8 Mehefin a dydd Sul 14 Mehefin. Ymgyrch flynyddol ydyw er mwyn cydnabod y cyfraniad mae gofalwyr di-dâl yn ei wneud i deuluoedd a chymunedau. Gofalwr yw rhywun sy’n edrych ar ôl ffrind neu aelod o’r teulu sydd ddim yn gallu ymdopi ar ei ben ei hun o achos salwch, afiechyd, anabledd, problem iechyd meddwl neu gaethiwed i gyffur.


Gwirfoddoli i helpu eraill a dysgu sgiliau newydd

Gwirfoddoli i helpu eraill a dysgu sgiliau newydd

02/06/2020

Mae pobl yn gwirfoddoli am resymau personol a gall y rhain amrywio o berson i berson. Mae rhai pobl yn gwirfoddoli am resymau cymdeithasol ac mae eraill eisiau dysgu sgiliau newydd a chael profiad gwaith. Yr un peth sydd gan bob gwirfoddolwr yn gyffredin yw'r teimlad cynnes bendigedig y maen nhw'n ei gael o helpu eraill.


Safleoedd Gwastraff Cartref Ceredigion i ailagor at ddefnydd hanfodol yn unig

Safleoedd Gwastraff Cartref Ceredigion i ailagor at ddefnydd hanfodol yn unig

01/06/2020

Bydd Safleoedd Gwastraff Cartref ar draws Ceredigion yn ail-agor ar wahanol ddyddiadau rhwng 04 ac 17 Mehefin. Anogir trigolion i beidio ag ymweld â’r safleoedd oni bai ei fod yn hanfodol – os na ellir storio’r eitemau gwastraff yn ddiogel gartref neu os na ellir eu casglu yn rhan o’r gwasanaeth casglu gwastraff domestig arferol.


Grant cymorth bellach ar gael i sefydliadau nid-er-elw

Grant cymorth bellach ar gael i sefydliadau nid-er-elw

28/05/2020

Mae nifer o becynnau cymorth bellach ar gael i gefnogi busnesau mewn ymateb i bandemig y Coronafeirws. Yn dilyn diweddariad i gynllun grantiau busnes COVID-19 Llywodraeth Cymru ar 26 Mai, mae sefydliadau nid-er-elw sy’n gweithredu at ddibenion elusennol bellach yn gallu gwneud cais am grant busnes o hyd at £10,000.


Amgueddfa Ceredigion: Cyfrannwch at y cwiltiau cwarantin

Amgueddfa Ceredigion: Cyfrannwch at y cwiltiau cwarantin

26/05/2020

Mae gan Amgueddfa Ceredigion gasgliad eithriadol o gwiltiau sy’n llawn hanes cymdeithasol a straeon am y gorffennol a fydd yn cael eu harddangos unwaith y gellir croesawu ymwelwyr yn ôl i'r amgueddfa. Bydd dau gwilt newydd yn cael eu hychwanegu at y casgliad, un go iawn ac un digidol, i'n helpu i goffáu ein profiadau o’r pandemig COVID-19 ac i gofnodi profiadau ein cymuned yn ystod y cyfnod trawsnewidiol hwn.


Darparu cymorth i fwy na 900 o breswylwyr sy’n cysgodi bob wythnos

Darparu cymorth i fwy na 900 o breswylwyr sy’n cysgodi bob wythnos

19/05/2020

Cyngor Sir Ceredigion yw’r sir gyntaf yng Nghymru i gael cymeradwyaeth i gydlynu’r Cynllun Cysgodi yn lleol, gan ddarparu cymorth i fwy na 900 o bobl bob wythnos.


Diolch i glybiau golff Ceredigion

Diolch i glybiau golff Ceredigion

18/05/2020

Bydd pob un o’r chwe chwrs golff yng Ngheredigion yn parhau ar gau tan 1 Mehefin 2020.


Bod yn egnïol gartref gyda Ceredigion Actif

Bod yn egnïol gartref gyda Ceredigion Actif

18/05/2020

Mae’r Tîm Pobl Ifanc Egnïol a Llysgenhadon Ifanc o ysgolion Ceredigion wedi bod yn brysur yn paratoi adnoddau ar gyfer gweithgareddau a sgiliau y gall plant eu gwneud gartref yn ystod y cyfyngiadau symud.