Ceredigion yn teithio i’r Iseldiroedd i godi ymwybyddiaeth o Gymru a’r Gymraeg

Ceredigion yn teithio i’r Iseldiroedd i godi ymwybyddiaeth o Gymru a’r Gymraeg

17/01/2020

Bydd cynrychiolwyr o Wasanaeth Twristiaeth Cyngor Sir Ceredigion yn teithio i Ffair Wyliau Ryngwladol Vakantiebeurs yn ninas Utrech yn yr Iseldiroedd yr wythnos hon fel rhan o ymgyrch farchnata i godi ymwybyddiaeth o Gymru a’r Gymraeg a denu ymwelwyr tramor allan o dymor i Gymru.


Uned Gofalwyr Ceredigion yn cyrraedd Lefel Aur mewn cynllun sicrhau ansawdd

Uned Gofalwyr Ceredigion yn cyrraedd Lefel Aur mewn cynllun sicrhau ansawdd

17/01/2020

Uned gofalwyr Cyngor Sir Ceredigion yw'r cyngor cyntaf yng Nghymru i ennill Lefel Aur o dan y cynllun Buddsoddwyr Mewn Gofalwyr (BMG). Mae BMG yn gynllun sicrhau ansawdd sy'n sicrhau bod sefydliadau a gwasanaethau yn nodi ac yn cefnogi Gofalwyr di-dâl.


The Little Mill Players yn cyflwyno Robin Hood and the Babes in the Wood gan Ben Crocker

The Little Mill Players yn cyflwyno Robin Hood and the Babes in the Wood gan Ben Crocker

15/01/2020

Robin Hood and the Babes in the Wood’ yw Pantomeim y Little Mill Players eleni. Bydd y perfformiadau yn Theatr Felinfach o Nos Iau 30 Ionawr i Nos Sadwrn 01 Chwefror am 7:30pm. Cynhelir perfformiad matinée hefyd ar brynhawn Sadwrn, 01 Chwefror am 2:30yp.


Pobl Ifanc yn codi arian ar gyfer elusennau lleol

Pobl Ifanc yn codi arian ar gyfer elusennau lleol

15/01/2020

Ar 10 Rhagfyr 2019, cynhaliodd pobl ifanc o Glwb Coginio Ysgol Henry Richard stondin Ffair Nadolig yn gwerthu cacennau a danteithion wedi eu rhoi gan y gymuned leol i godi arian ar gyfer pobl ifanc sy'n derbyn gofal yn Ward Angharad, Ysbyty Bronglais a Gwasanaeth Cam-drin Domestig Gorllewin Cymru. Arweiniwyd y clwb gan Wasanaeth Ieuenctid Ceredigion a chodwyd dros £400 at yr elusennau.


Menter Iaith leol ar restr fer gwobrau cenedlaethol

Menter Iaith leol ar restr fer gwobrau cenedlaethol

14/01/2020

Mae Cered, Menter Iaith Ceredigion, wedi cyrraedd y rhestr fer ar gyfer un o wobrau cenedlaethol y Mentrau Iaith. Mae’r Seremoni Wobrwyo, sy’n digwydd am y tro cyntaf erioed ar 22 Ionawr, yn dathlu gwaith arbennig y rhwydwaith wrth hyrwyddo a chynyddu defnydd o’r Gymraeg mewn cymunedau yng Nghymru.


Digwyddiadau ar draws y sir i'r cyngor ddysgu beth mae busnesau eisiau mewn strategaeth economaidd

Digwyddiadau ar draws y sir i'r cyngor ddysgu beth mae busnesau eisiau mewn strategaeth economaidd

14/01/2020

Bydd sesiynau galw heibio yn cael eu cynnal ar draws Ceredigion wrth i'r cyngor gasglu gwybodaeth er mwyn helpu llywio strategaeth economaidd newydd ar gyfer y 15 mlynedd nesaf. Mae'r sesiynau galw heibio wedi'u hanelu at fusnesau Ceredigion a byddant yn casglu eu barn ar sut y gall y cyngor eu cefnogi yn y dyfodol.


Dathlu penblwydd 100 oed Cyn-filwr yr Ail Ryfel Byd, Walford Hughes MBE

Dathlu penblwydd 100 oed Cyn-filwr yr Ail Ryfel Byd, Walford Hughes MBE

13/01/2020

Dathlodd Gyn-filwr yr Ail Ryfel Byd a wasanaethodd yn y ‘Fyddin Anghofiedig’ yn y Dwyrain Pell ei ben-blwydd yn 100 oed yng Nghartref Tregerddan, Bow Street ar 11 Ionawr.


Deunyddiau dysgu wedi eu cyfieithu yn helpu plant Ceredigion i fod yn ddiogel ar-lein

Deunyddiau dysgu wedi eu cyfieithu yn helpu plant Ceredigion i fod yn ddiogel ar-lein

10/01/2020

Mae plant Ysgol Gymraeg Aberystwyth wedi cael gwersi mewn diogelwch ar-lein yn defnyddio deunyddiau addysgu sydd newydd gael eu cyfieithu.


Cronfa Chwaraeon Ceredigion wedi rhoi mwy na £1m mewn grantiau i glybiau chwaraeon

Cronfa Chwaraeon Ceredigion wedi rhoi mwy na £1m mewn grantiau i glybiau chwaraeon

07/01/2020

Mae cronfa chwaraeon sy'n rhoi grantiau i glybiau yng Ngheredigion wedi rhoi £1m mewn grantiau ers iddi ddechrau 20 mlynedd yn ôl.


Cystadleuaeth Ddawns 5x60 Ceredigion

Cystadleuaeth Ddawns 5x60 Ceredigion

06/01/2020

Cynhaliwyd y Gystadleuaeth Ddawns 5x60 blynyddol yn Theatr Felinfach ar ddydd Mercher, 18 Rhagfyr 2019.


Cyngor yn gweithio yn rhagweithiol i daclo cam-drin domestig

Cyngor yn gweithio yn rhagweithiol i daclo cam-drin domestig

03/01/2020

Mae Cyngor Sir Ceredigion wedi diwygio ei bolisi Cam-drin Domestig i adlewyrchu deddfwriaeth Llywodraeth Cymru ar gam-drin domestig. Cymeradwywyd y polisi diwygiedig gan y Cabinet ar 17 Rhagfyr ac mae'n adlewyrchu'r Ddeddf Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol (2015).


Y Gwarchodlu Cymreig i gael Rhyddfraint Sir Ceredigion

Y Gwarchodlu Cymreig i gael Rhyddfraint Sir Ceredigion

23/12/2019

Bydd y Gwarchodlu Cymreig yn cael Rhyddfraint Sir Ceredigion mewn seremoni yn Aberteifi ar 24 Mehefin 2020.


Cynhadledd Gofal Plant 2019

Cynhadledd Gofal Plant 2019

23/12/2019

Cynhaliwyd cynhadledd lwyddiannus ar gyfer staff y sector gofal plant ar 16 Tachwedd 2019. Thema’r gynhadledd eleni oedd ‘Galluogi Hawliau Plant’.


Cyngor yn dathlu llwyddiannau staff

Cyngor yn dathlu llwyddiannau staff

23/12/2019

Dathlwyd cyflawniadau staff Cyngor Sir Ceredigion mewn cyfarfod o'r Cyngor ar 19 Rhagfyr 2019.


Gwybodaeth gwastraff gwell

Gwybodaeth gwastraff gwell

20/12/2019

Mae cyflwyno'r gwasanaeth casglu gwastraff newydd yng Ngheredigion bron wedi'i gwblhau. Fel rhan o'r broses gyflwyno, mae'r darganfyddwr cod post ar-lein poblogaidd wedi'i adnewyddu ac mae bellach ar gael i'w weld trwy wefan y cyngor www.ceredigion.gov.uk.


Adeiladu Ysgol Ardal newydd yn Nyffryn Aeron

Adeiladu Ysgol Ardal newydd yn Nyffryn Aeron

20/12/2019

Bydd Ysgol Ardal newydd yn cael ei hadeiladu yn Nyffryn Aeron ar ôl i Gyngor Sir Ceredigion gymeradwyo cynnig i'w hadeiladu.


Clwb Ieuenctid yn codi arian at achos lleol

Clwb Ieuenctid yn codi arian at achos lleol

19/12/2019

Cododd Clwb Ieuenctid Aberaeron, o dan arweiniad Gwasanaeth Ieuenctid Ceredigion £350 drwy werthu crefftau Nadolig a grëwyd gan bobl ifanc yn Ffair Nadolig Aberaeron ar 30 Tachwedd 2019.


Llwybr amgen i gerddwyr ar ôl tirlithriad yn Nhresaith

Llwybr amgen i gerddwyr ar ôl tirlithriad yn Nhresaith

19/12/2019

Mae llwybr amgen nawr ar gael i gerddwyr ar ran o Lwybr Arfordir Ceredigion yn dilyn tirlithriad.


Thomas a Huw yn cynrychioli Ceredigion yn nigwyddiad Senedd Ieuenctid Prydain 2019

Thomas a Huw yn cynrychioli Ceredigion yn nigwyddiad Senedd Ieuenctid Prydain 2019

19/12/2019

Ar 8 Tachwedd 2019, cynrychiolwyd pobl ifanc Ceredigion gan Aelod Seneddol Ieuenctid (ASI) Thomas Kendall a Dirprwy ASI Huw Jones yn nhrafodaeth flynyddol Senedd Ieuenctid Prydain. Cadeiriwyd y drafodaeth gan Syr Lindsay Hoyle a’r Dirprwy Siaradwr, Dame Eleanor Fulton Laing.


Holi barn ar Ceredigion Teg a Chyfartal

Holi barn ar Ceredigion Teg a Chyfartal

19/12/2019

Mae ymgynghoriad ar agor i gael barn trigolion Ceredigion ynghylch y Cynllun Cydraddoldeb Strategol o’r enw Ceredigion Teg a Chyfartal.


Llwyddiant i Geredigion yng Ngwobrau pen-blwydd Arian Cymdeithas Ecolegwyr Llywodraeth Leol

Llwyddiant i Geredigion yng Ngwobrau pen-blwydd Arian Cymdeithas Ecolegwyr Llywodraeth Leol

18/12/2019

Rhoddwyd canmoliaeth arbennig i Gyngor Sir Ceredigion yng ‘Ngwobr Newid y ffordd yr ydym yn gweithio Llywodraeth Leol’. Roedd y wobr yma am eu llwyddiant yn ymgorffori ystyriaethau ecolegol i mewn i’w gwaith ar reoli a chynnal ystâd gwyrdd priffyrdd y sir.


Gofyn barn ar arbrawf bwyd a diod Promenâd Aberystwyth

Gofyn barn ar arbrawf bwyd a diod Promenâd Aberystwyth

17/12/2019

Mae angen eich barn ar y Cyfnod Prawf a gynhaliwyd yn ystod yr haf o werthu bwyd a diod ar Bromenâd Aberystwyth.


Angen barn busnes a phobl ifanc ar gyfer strategaeth i dyfu economi Ceredigion

Angen barn busnes a phobl ifanc ar gyfer strategaeth i dyfu economi Ceredigion

17/12/2019

Mae tri arolwg wedi'u lansio i gasglu barn trigolion Ceredigion ar ddatblygu'r economi leol. Bydd yr arolygon yn helpu i ddatblygu strategaeth economaidd 15 mlynedd i gefnogi cyfleoedd i dyfu'r economi leol.


Tymor Newydd Cerddorfa Iwcadwli

Tymor Newydd Cerddorfa Iwcadwli

16/12/2019

Yn y Flwyddyn Newydd bydd cyfle i bobl gogledd Ceredigion a thu hwnt ddysgu’r ukulele trwy gyfrwng y Gymraeg ar gwrs 8 wythnos ‘Iwcadwli i Ddechreuwyr’. Bydd y cwrs yn cael ei reged gan Cered yng Nghanolfan y Celfyddydau Aberystwyth.


Rhan o Llwybr yr Arfordir wedi cau

Rhan o Llwybr yr Arfordir wedi cau

14/12/2019

Mae rhan o llwybr arfordir Ceredigion wedi rhoi ac mae wedi cael ei gau.


Ysgolion Ceredigion yn arwain y ffordd mewn cystadleuaeth genedlaethol

Ysgolion Ceredigion yn arwain y ffordd mewn cystadleuaeth genedlaethol

13/12/2019

Roedd pedwar ysgol uwchradd o Geredigion ar y blaen mewn Twrnamaint Pêl-fasged Parth Cynhwysol yr Urdd. Teithiodd Ysgolion Uwchradd Aberteifi, Ysgol Gyfun Aberaeron, Ysgol Penglais a Ysgol Gyfun Gymunedol Penweddig i Gaerdydd i gystadlu ar ddydd Iau, 5 Rhagfyr 2019.


Barnwr llys y Goron yn gwrthod apêl mewn achos ‘gwirioneddol frawychus’ o esgeuluso anifeiliaid

Barnwr llys y Goron yn gwrthod apêl mewn achos ‘gwirioneddol frawychus’ o esgeuluso anifeiliaid

06/12/2019

Mae barnwr Llys y Goron wedi cadarnhau dyfarniad o achos a welodd esgeulustod a marwolaeth 58 o wartheg. Wrth roi ei ddyfarniad, disgrifiodd y barnwr y drosedd fel un sy'n ‘wirioneddol frawychus’.


Band Cymunedol Newydd i Aberteifi

Band Cymunedol Newydd i Aberteifi

06/12/2019

Dros yr wythnosau nesaf bydd cyfle i gerddorion o ardal Aberteifi ddod at ei gilydd i greu band cymunedol newydd sbon. P’un ai bod yn gerddorion profiadol neu’n rhywun oedd yn arfer chwarae yng ngherddorfa neu fand yr ysgol flynyddoedd yn ôl, mae croeso cynnes i bawb ymuno â ‘Band y Fari’.


Llwyddiant Ceredigion ym Mhencampwriaeth Rhwyfo Dan-do Cenedlaethol

Llwyddiant Ceredigion ym Mhencampwriaeth Rhwyfo Dan-do Cenedlaethol

29/11/2019

Cafwyd llwyddiant i Geredigion ym Mhencampwriaeth Rhwyfo Dan-do Cenedlaethol gan ddod yn ôl a naw medal.


System nodi anghenion disgyblion Ysgol Bro Teifi yn cael canmoliaeth uchel

System nodi anghenion disgyblion Ysgol Bro Teifi yn cael canmoliaeth uchel

27/11/2019

Fe wnaeth Ysgol Bro Teifi dderbyn adroddiad cadarnhaol o arfer gorau gan Estyn yn dilyn eu harolwg ddechrau’r flwyddyn.


Cyrsiau hyfforddi Gofalwyr a Chronfa Gofalwyr Ceredigion wedi eu lawnsio yn Niwrnod Hawliau Gofalwyr

Cyrsiau hyfforddi Gofalwyr a Chronfa Gofalwyr Ceredigion wedi eu lawnsio yn Niwrnod Hawliau Gofalwyr

27/11/2019

Mae Gofalwyr yn darparu gofal di-dal drwy edrych ar ôl aelod o’r teulu, ffrind neu bartner sy’n sal, yn eiddil, yn anabl neu yn gweld hi’n anodd gyda iechyd meddwl, cyffuriau neu alcohol. Bydd tri allan o bump ohonom yn Ofalwr ar ryw adeg yn ein bywydau.


Ynadon yn cadarnhau penderfyniad cyngor i beidio ag adnewyddu trwydded bridio cŵn

Ynadon yn cadarnhau penderfyniad cyngor i beidio ag adnewyddu trwydded bridio cŵn

26/11/2019

Ar ddydd Llun 18 Tachwedd 2019, ymddangosodd Rhydian Jones o Waun Lluest, Gorrig, Llandysul gerbron Ynadon Aberystwyth mewn gwrandawiad apêl yn gwrthwynebu penderfyniad i beidio ag adnewyddu ei drwydded bridio cŵn.


Cefnogi ‘Gwnewch Safiad, Gwnewch Sylw’ ar Ddiwrnod y Rhuban Gwyn

Cefnogi ‘Gwnewch Safiad, Gwnewch Sylw’ ar Ddiwrnod y Rhuban Gwyn

25/11/2019

Mae Cyngor Sir Ceredigion yn cefnogi ‘Gwnewch Safiad, Gwnewch Sylw’ ar Ddiwrnod y Rhuban Gwyn sy’n cael ei gynnal ar 25 Tachwedd 2019.


Hên Siwtces Tolciog yn yr Atig: Archwilio Eich Archif Eich Hun

Hên Siwtces Tolciog yn yr Atig: Archwilio Eich Archif Eich Hun

21/11/2019

Cynhelir ymgyrch Archwilio Eich Archif Eich Hun o’r enw ‘Hên Siwtces Tolciog yn yr Atig’ yng Ngheredigion o 25 i 30 Tachwedd 2019. Y nod yw cael pobl i werthfawrogi eu harchifau personol. Mae’r teitl yn cyfeirio at y trysorau anghofiedig sydd gan lawer o bobl yn cuddio yn yr atig neu o dan y gwely.


Llwyddiant yn ffeinal cwis newydd sbon ‘Ar Eich Marciau’

Llwyddiant yn ffeinal cwis newydd sbon ‘Ar Eich Marciau’

20/11/2019

Ar nos Fercher, 13 Tachwedd, cynhaliwyd rownd derfynol cystadleuaeth gwis newydd sbon ‘Ar Eich Marciau’ yng Nghlwb Rygbi Aberaeron gan Cered a Cheredigion Actif.


CERED yn ennill Gwobr Partneriaid Gwerthfawr Gyrfa Cymru

CERED yn ennill Gwobr Partneriaid Gwerthfawr Gyrfa Cymru

18/11/2019

Cyflwynwyd Tystysgrif Gwobr Arian i staff CERED ar sail y gwaith mae’r Fenter yn ei wneud yn helpu myfyrwyr i baratoi ar gyfer eu gyrfaoedd.


Jig-so’r Panto!

Jig-so’r Panto!

13/11/2019

Pwy sy’n hoffi gwneud jig-so? Yr her o wagio bocsed o ddarnau amrywiol, bob siâp a lliw ar lawr, a dechrau’r dasg o greu un darlun mawr ohonynt?


Hyfforddiant ar gyfer arweinwyr ifanc gyda anabledd yn llwyddiant

Hyfforddiant ar gyfer arweinwyr ifanc gyda anabledd yn llwyddiant

13/11/2019

Mae Ceredigion Actif wedi darparu hyfforddiant llwyddiannus iawn ar gyfer Arweinwyr Ifanc gyda anabledd yn ddiweddar.


Ysgol Gyfun Aberaeron yn ennill Gwobr Efydd Buddsoddwyr Mewn Gofalwyr

Ysgol Gyfun Aberaeron yn ennill Gwobr Efydd Buddsoddwyr Mewn Gofalwyr

13/11/2019

Mae Ysgol Gyfun Aberaeron wedi cael ei wobrwyo â Gwobr Efydd Buddsoddwyr Mewn Gofalwyr i gydnabod ei chefnogaeth a’i hymrwymiad i ofalwyr a’u teuluoedd. Ysgol Gyfun Aberaeron yw’r ail ysgol yng Ngheredigion i dderbyn y wobr hon.


Ysgol Bro Pedr yn codi arian i brynnu offer achub bywyd

Ysgol Bro Pedr yn codi arian i brynnu offer achub bywyd

12/11/2019

Mae disgyblion Ysgol Bro Pedr wedi llwyddo i godi digon o arian i brynu peiriant diffibriliwr ar gyfer yr ysgol.


Parcio am ddim yng Ngheredigion am dri dydd Sadwrn cyn y Nadolig

Parcio am ddim yng Ngheredigion am dri dydd Sadwrn cyn y Nadolig

12/11/2019

Bydd parcio am ddim ym mhob un o feysydd parcio Talu ac Arddangos Cyngor Sir Ceredigion ar y tri dydd Sadwrn cyn y Nadolig eleni.


Dal amser i drigolion Ceredigion gofrestru i bleidleisio

Dal amser i drigolion Ceredigion gofrestru i bleidleisio

11/11/2019

“Mae dal gan drigolion Ceredigion amser i gofrestru i bleidleisio yn yr Etholiad Cyffredinol ar 12 Rhagfyr,” meddai Prif Weithredwr a Swyddog Canlyniadau Gweithredol y cyngor, Eifion Evans


Cyngor Sir Ceredigion yn ymuno â 2,000 o gymunedau eraill i amlygu'r risgiau o yfed gormod o alcohol

Cyngor Sir Ceredigion yn ymuno â 2,000 o gymunedau eraill i amlygu'r risgiau o yfed gormod o alcohol

11/11/2019

Yr wythnos hon, mae Cyngor Sir Ceredigion yn ymuno â 2,000 o grwpiau cymunedol eraill i nodi Wythnos Ymwybyddiaeth Alcohol, sy'n cael ei gynnal rhwng 11-17 Tachwedd. Dan arweiniad Alcohol Change UK, mae'r ymgyrch yn amlygu'r effaith y gall alcohol ei chael ar ein cyrff, ein bywydau a'r rhai yr ydym yn eu caru, a sut y gallwn, drwy wneud newidiadau i'n hymddygiad yfed, ddod yn iachach a lleihau'r risg i lawer o gyflyrau iechyd difrifol gan gynnwys canser, problemau iechyd meddwl, a chlefyd yr afu.


Diwrnod ym Mywyd Cyra Shimell, Arweinydd Porth y Gymuned

Diwrnod ym Mywyd Cyra Shimell, Arweinydd Porth y Gymuned

08/11/2019

Graddiais fel gweithiwr iechyd cofrestredig a dechreuais ar fy ngyrfa yn y gwasanaeth iechyd yn ôl yn 1994. Cyn gweithio i'r Cyngor, roeddwn yn rheolwr Iechyd a Gofal Cymdeithasol cofrestredig ar gyfer cymdeithas dai. Hefyd rwyf wedi bod yn rheoli gwasanaethau trydydd sector ar gyfer pobl fregus, ar y cyrion, oedd ag anghenion cymhleth. Dechreuais ar fy rôl bresennol fel arweinydd tîm Porth y Gymuned ym mis Mai 2018.


Staff yn cael profiad o'r hyn y gall dementia deimlo fel

Staff yn cael profiad o'r hyn y gall dementia deimlo fel

07/11/2019

Yn ystod yr Hydref 2019 rhoddwyd cyfle i staff ac aelodau etholedig Cyngor Sir Ceredigion gymryd rhan mewn ‘Virtual Dementia Tour‘ (VDT). Drwy ddefnyddio offer arbenigol a chreu amgylchedd ffug, roedd y profiad yn rhoi cipolwg ar yr hyn y gallai dementia ei deimlo.


Wythnos Genedlaethol Diogelu 2019

Wythnos Genedlaethol Diogelu 2019

07/11/2019

Eleni, bydd Wythnos Genedlaethol Diogelu yng Nghymru yn cael ei chynnal rhwng 11 a 15 Tachwedd 2019.


Cyngor yn dathlu llwyddiant Cynllun Prentisiaethau

Cyngor yn dathlu llwyddiant Cynllun Prentisiaethau

07/11/2019

Mae pedwar person wedi llwyddo i gwblhau prentisiaethau gyda Chyngor Sir Ceredigion.


Llwyddiant pedwarplyg i Geredigion yng Ngwobrau Rhagoriaeth Estyn

Llwyddiant pedwarplyg i Geredigion yng Ngwobrau Rhagoriaeth Estyn

05/11/2019

Bu pedwar sefydliad o Geredigion yn llwyddiannus yng Ngwobrau Rhagoriaeth Estyn ym mis Hydref.


Ystyriwch bleidlais bost i osgoi siwrnai aeafol i’r blwch pleidleisio yr etholiad hwn

Ystyriwch bleidlais bost i osgoi siwrnai aeafol i’r blwch pleidleisio yr etholiad hwn

04/11/2019

Mae trigolion Ceredigion yn cael eu hannog i ystyried cofrestru ar gyfer pleidlais drwy'r post ar gyfer yr Etholiad Cyffredinol cyntaf ym mis Rhagfyr ers 1923.


Digwyddiad am ddim i ofalwyr ar ddiwrnod Hawliau Gofalwyr 2019

Digwyddiad am ddim i ofalwyr ar ddiwrnod Hawliau Gofalwyr 2019

04/11/2019

Eleni, cynhelir Diwrnod Hawliau Gofalwyr ar ddydd Iau, 21 Tachwedd 2019.


WRW yn cael ei benodi fel contractwr Cylch Caron wrth i’r cynllun dderbyn cyllid dylunio

WRW yn cael ei benodi fel contractwr Cylch Caron wrth i’r cynllun dderbyn cyllid dylunio

31/10/2019

Mae’r cwmni adeiladu WRW wedi cael ei benodi yn gontractwr ar gyfer cynllun Cylch Caron. Daw'r newyddion wedi i Gylch Caron gael arian gan Lywodraeth Cymru i gynllunio'r cynllun. Roedd y cwmni o Lanelli yn llwyddiannus ar ôl proses dendro.


‘Agoriad llygaid’ wrth i Gadeirydd AYA gwrdd ag aelodau cymuned i drafod mynediad i arian parod a banciau mewn cymunedau gwledig

‘Agoriad llygaid’ wrth i Gadeirydd AYA gwrdd ag aelodau cymuned i drafod mynediad i arian parod a banciau mewn cymunedau gwledig

29/10/2019

Yn ddiweddar, cyfarfu Cadeirydd yr Awdurdod Ymddygiad Ariannol (AYA) a Rheoleiddiwr Systemau Talu, Charles Randell CBE ag aelodau o'r gymuned a sefydliadau allweddol i drafod mynediad at arian parod, cau canghennau banciau a'r effeithiau ar allu pobl i gynilo a chael credyd.


Ysgubwyr trydanol sy’n well i’r amgylchedd yn cymryd lle hen rai disel

Ysgubwyr trydanol sy’n well i’r amgylchedd yn cymryd lle hen rai disel

28/10/2019

Mae Cyngor Sir Ceredigion wedi prynu dau ysgubwr newydd sy’n rhedeg ar drydan i gymryd lle hen rai disel.


Blwyddyn cyntaf llwyddiannus i’r Cynnig Gofal Plant

Blwyddyn cyntaf llwyddiannus i’r Cynnig Gofal Plant

28/10/2019

Mae rhieni 400 o blant Ceredigion wedi manteisio ar y Cynnig Gofal Plant yn ei flwyddyn gyntaf. Mae’r cynnig wedi bod yn gweithredu yng Ngheredigion ers mis Medi 2018, ac mae wedi arbed bron i £850,000 o gostau gofal plant i rieni cyn belled.


Cwmni Theatr Bara Caws yn cyflwyno Lleu Llaw Gyffes

Cwmni Theatr Bara Caws yn cyflwyno Lleu Llaw Gyffes

24/10/2019

Ar Nos Fercher, 13 Tachwedd bydd Cwmni Theatr Bara Caws yn cyflwyno Lleu Llaw Gyffes gan y llenor a’r awdur unigryw Aled Jones Williams. Ysbrydolwyd y ddrama gan awydd Aled i archwilio ein mythau ni fel cenedl: Y Mabinogi.


Sioe Orig – O’r Tŷ Gwerin i Theatr Felinfach

Sioe Orig – O’r Tŷ Gwerin i Theatr Felinfach

22/10/2019

Mae Orig Williams neu El Bandito fel yr adnabu'r wreslwr o Gymro wedi cario’r ddraig i bedwar ban byd, wedi brwydro'r gwylltion gwyllta’, wedi ennill, colli, disgyn a chodi. Heb os nac oni bai, fe wnaeth e fyw i’r eithaf! Dyn ffair, dyn wreslo, dyn teulu, dyn mentro.


Chwilio am syniadau o gymunedau i hybu rhwydweithiau busnes lleol neu i ddefnyddio egni adnewyddadwy

Chwilio am syniadau o gymunedau i hybu rhwydweithiau busnes lleol neu i ddefnyddio egni adnewyddadwy

22/10/2019

Mae gan unigolion, grwpiau, busnesau a sefydliadau yng Ngheredigion dal amser eleni i gyflwyno syniadau arloesol i gefnogi eu cymunedau gwledig lleol, i Gynnal y Cardi erbyn dydd Llun, 11 Tachwedd.


Preswyliwr Ceredigion yn cael ddwywaith gymaint o help  gyda Gweithffyrdd+ a RAY Ceredigion

Preswyliwr Ceredigion yn cael ddwywaith gymaint o help gyda Gweithffyrdd+ a RAY Ceredigion

17/10/2019

Mae Chris Turner, sy’n 25 oed ac yn byw yn Aberystwyth, yn awtistig ac mae’n dioddef o ddiffyg hyder, sy’n cyfyngu ar ei gyfleoedd, yn gymdeithasol ac yn broffesiynol. Gyda’u penderfyniad ei hun yn ogystal â chefnogaeth o RAY Ceredigion a Gweithffyrdd+, mae bywyd Chris wedi troi’n gadarnhaol a mae bellach yn chwilio am waith ym maes TG a gwaith warws.


Safleoedd ac adeiladau’n hanfodol ar gyfer twf busnesau yn y dyfodol

Safleoedd ac adeiladau’n hanfodol ar gyfer twf busnesau yn y dyfodol

17/10/2019

Mae cael digon o dir masnachol a safleoedd busnes ar gyfer datblygu yn rhan hanfodol o strategaeth economaidd Canolbarth Cymru, yn ôl Partneriaeth Tyfu Canolbarth Cymru.


Dweud eich dweud ar leoliadau gorsafoedd pleidleisio yng Ngheredigion

Dweud eich dweud ar leoliadau gorsafoedd pleidleisio yng Ngheredigion

16/10/2019

Mae ymgynghoriad yn cael ei gynnal i gael barn trigolion Ceredigion ar newidiadau arfaethedig i leoliadau gorsafoedd pleidleisio yn y sir.


Dadorchuddio plac newydd ar Gofeb Rhyfel Aberteifi i anrhydeddu tri milwr

Dadorchuddio plac newydd ar Gofeb Rhyfel Aberteifi i anrhydeddu tri milwr

16/10/2019

Mae plac newydd wedi’i ddadorchuddio ar Gofeb Rhyfel Aberteifi i anrhydeddu tri milwr o’r dref a gollodd eu bywydau mewn rhyfeloedd. Dadorchuddiwyd y plac yn ystod Gwasanaeth Coffa ac Ymgysegru cyhoeddus ar 12 Hydref.


Ysgol Berfformio Theatr Felinfach yn cyflwyno CAMAU

Ysgol Berfformio Theatr Felinfach yn cyflwyno CAMAU

16/10/2019

Dros y misoedd diwethaf mae aelodau brwdfrydig Ysgol Berfformio Theatr Felinfach wedi bod yn magu sgiliau newydd trwy gyfres o ddosbarthiadau meistr gyda Theatr Genedlaethol Cymru.


Gwerth £1 miliwn o gynlluniau Teithio Llesol wedi’u cyflwyno yng Ngheredigion yn 2018-19

Gwerth £1 miliwn o gynlluniau Teithio Llesol wedi’u cyflwyno yng Ngheredigion yn 2018-19

16/10/2019

Mae Cyngor Sir Ceredigion wedi cyhoeddi ei Adroddiad Blynyddol ar Deithio Llesol, sy’n cynnwys manylion ar werth £1 miliwn o gynlluniau beicio a cherdded newydd a gyflwynwyd yng Ngheredigion yn ystod blwyddyn ariannol 2018-19.


Cyngor Sir Ceredigion yn dathlu Diwrnod Shwmae, Su’mae 2019

Cyngor Sir Ceredigion yn dathlu Diwrnod Shwmae, Su’mae 2019

15/10/2019

Heddiw, 15 Hydref, mae Cyngor Sir Ceredigion yn dathlu Diwrnod Shwmae Su’mae 2019.


Arweinwyr Llysgenhadon Ifanc newydd wedi’u hyfforddi

Arweinwyr Llysgenhadon Ifanc newydd wedi’u hyfforddi

15/10/2019

Mynychodd 104 o Lysgenhadon Ifanc newydd hyfforddiant mewn tri lleoliad gwahanol ar draws Ceredigion i ddechrau eu llwybr arweinyddiaeth Llysgenhadon Ifanc.


Adroddiad Swyddfa Archwilio Cymru yn dangos bod cyllidau’r cyngor yn cael ei reoli’n dda

Adroddiad Swyddfa Archwilio Cymru yn dangos bod cyllidau’r cyngor yn cael ei reoli’n dda

15/10/2019

Mae Cyngor Sir Ceredigion wedi cymeradwyo’r datganiad o gyfrifon yn dilyn adroddiad gan Swyddfa Archwilio Cymru. Mae’r adroddiad yn dangos perfformiad cadarnhaol o reolaeth ariannol y cyngor.


Opera Canolbarth Cymru yn dychwelyd i Theatr Felinfach gyda ‘Mrs. Peachum’s Guide to Love and Marriage’

Opera Canolbarth Cymru yn dychwelyd i Theatr Felinfach gyda ‘Mrs. Peachum’s Guide to Love and Marriage’

14/10/2019

Ar Nos Sadwrn, 9 Tachwedd ac am y tro cyntaf mewn dros ddegawd, dychwela tîm Llwyfannau Llai Opera Canolbarth Cymru (OCC) yn ôl i Theatr Felinfach gydag ailwampiad radical o waith a ysgrifennodd John Gay yn 1728, ‘The Beggar's Opera’. Ymunwch â Mrs Peachum, Polly ei merch a’r Cardotyn yn eu dehongliad beiddgar o berthnasau a rhinweddau cymharol gwyryfdod.


Elis James yn dychwelyd i Theatr Felinfach gyda sioe newydd sbon!

Elis James yn dychwelyd i Theatr Felinfach gyda sioe newydd sbon!

11/10/2019

Am noson o chwerthin afreolus, Theatr Felinfach yw’r lle i fod ar Nos Sadwrn, 26 Hydref am 8 yh gan fod Elis James nôl gyda sioe iaith Gymraeg newydd sbon.


Ydych chi’n rhywun a allai darparu cartref cariadus  a diogel i blant sydd mewn gofal ar hyn o bryd?

Ydych chi’n rhywun a allai darparu cartref cariadus a diogel i blant sydd mewn gofal ar hyn o bryd?

11/10/2019

Mae Mabwysiadu Canolbarth a Gorllewin Cymru yn gwahodd unrhyw un sy'n meddwl am fabwysiadu i Noson Wybodaeth rhwng 6.30yp ac 8yp ddydd Iau 17 Hydref yn yr Atom, 18 Stryd y Brenin, Caerfyrddin, SA31 1BN.


Ceredigion yn ennill gwobr Awdurdod Lleol 2019 ledled y DU am waith ffoaduriaid

Ceredigion yn ennill gwobr Awdurdod Lleol 2019 ledled y DU am waith ffoaduriaid

10/10/2019

Mae Cyngor Sir Ceredigion wedi ennill y wobr ‘Awdurdod Lleol 2019’ yng ngwobrau Cefnogaeth Gymunedol 2019 allan o restr fer o awdurdodau ledled y DU. Derbyniwyd y wobr gan Arweinydd y cyngor, y Cynghorydd Ellen ap Gwynn a Cathryn Morgan, Cydlynydd Teuluoedd yn Gyntaf a Ffoaduriaid y cyngor. Cynhaliwyd y gwobrau ar 8 Hydref yn Canada House yn Llundain.


Taith gerdded gymunedol i nodi Prosiect Gwella Llwybrau yng Ngheredigion

Taith gerdded gymunedol i nodi Prosiect Gwella Llwybrau yng Ngheredigion

10/10/2019

Yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, gwelwyd trofeydd o weithgaredd ar ac o gwmpas Warchodfa Natur Leol Pen Dinas. Mae aelodau o dîm Hawliau Tramwy Ceredigion, contractwyr a llu o wirfoddolwyr wedi cynnal gwaith i wella llwybrau cerdded gyda diolch i grant gan Gynllun Cymunedol y Dreth Gwarediadau Tirlenwi (a weinyddir gan Gyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru).


Wythnos Ymwybyddiaeth o Droseddau Casineb 2019

Wythnos Ymwybyddiaeth o Droseddau Casineb 2019

09/10/2019

Cynhelir Wythnos Ymwybyddiaeth Troseddau Casineb Genedlaethol o 12 – 19 Hydref eleni. Mae Cyngor Sir Ceredigion yn amlygu'r ymgyrch drwy atgoffa trigolion o'r hyn sy'n drosedd casineb a chyfeirio pobl at y cymorth sydd ei angen arnynt; boed eu bod yn ddioddefwr neu'n dyst i ddigwyddiad trosedd casineb.


‘Goldie’ yn ymweld â gyrwyr lorïau raeanu yng Ngheredigion wrth i baratoadau barhau ar gyfer y Gaeaf

‘Goldie’ yn ymweld â gyrwyr lorïau raeanu yng Ngheredigion wrth i baratoadau barhau ar gyfer y Gaeaf

09/10/2019

Wrth i'r paratoadau ar gyfer y gaeaf barhau, bu lori raeanu sydd wedi’u baentio’n arbennig o’r enw ‘Goldie’ i ymweld â gyrwyr lorïau raeanu yng Ngheredigion ar 2 Hydref i nodi 50 mlynedd ECON Engineering, gwneuthurwr lorïau raeanu fwyaf y DU.


‘Tlws yr Eidalwyr’ wedi dychwelyd i Geredigion cyn Eisteddfod Genedlaethol Ceredigion yn 2020

‘Tlws yr Eidalwyr’ wedi dychwelyd i Geredigion cyn Eisteddfod Genedlaethol Ceredigion yn 2020

09/10/2019

Mae ‘Tlws yr Eidalwyr’ wedi dychwelyd i Geredigion cyn Eisteddfod Genedlaethol Ceredigion yn 2020. Mae’r tlws yn cael ei drosglwyddo o un cyngor sir i’r llall wrth i’r Eisteddfod deithio o amgylch Cymru.


Gwasanaeth Coffáu ac Ymroddiad i anrhydeddu milwyr Aberteifi wedi’i cwympo

Gwasanaeth Coffáu ac Ymroddiad i anrhydeddu milwyr Aberteifi wedi’i cwympo

07/10/2019

Cynhelir Gwasanaeth Coffáu ac Ymroddiad cyhoeddus i anrhydeddu milwyr wedi’i cwympo o ardal Aberteifi ar 12 Hydref am 2yp yn Aberteifi. Bydd plac yn cael ei ddadorchuddio wrth gofeb rhyfel Aberteifi yng Ngerddi Victoria gan Arglwydd Raglaw ei Mawrhydi, Dyfed, Miss Sara Edwards.


Partneriaeth Tyfu Canolbarth Cymru yn croesawu cyllid Llywodraeth DU i danio uchelgais rhanbarthol

Partneriaeth Tyfu Canolbarth Cymru yn croesawu cyllid Llywodraeth DU i danio uchelgais rhanbarthol

07/10/2019

Yn dilyn cyhoeddiad Llywodraeth y DU am fuddsoddiad o £55 miliwn ym Margen Twf Canolbarth Cymru, cyfarfu Alun Cairns, Ysgrifennydd Cymru ag Arweinyddion cynghorau Sir Powys a Cheredigion ynghyd ag aelodau o sector preifat y rhanbarth. Mae Partneriaeth Tyfu Canolbarth Cymru bellach wedi cyhoeddi’r broses enwebu ar gyfer arweinyddiaeth bwrdd sector preifat y rhanbarth - y Grŵp Strategaeth Economaidd.


 ‘Diwrnod yn fy Mywyd’ gan Dwynwen Jones a Lisa Evans, Swyddogion Craffu, y Gwasanaethau Democrataidd

‘Diwrnod yn fy Mywyd’ gan Dwynwen Jones a Lisa Evans, Swyddogion Craffu, y Gwasanaethau Democrataidd

04/10/2019

Rydym yn gweithio fel Swyddogion Trosolwg a Chraffu ac yn rhan o dîm Gwasanaethau Democrataidd y Cyngor.


Dweud eich dweud am Graffu yn y Cyngor

Dweud eich dweud am Graffu yn y Cyngor

04/10/2019

Gan ddechrau ym mis Hydref, bydd trigolion a phobl sy'n gweithio yng Ngheredigion yn gallu cyflwyno eu sylwadau drwy Facebook ar eitem ar agenda pwyllgorau Craffu.


Cer i Grafu…Sori GARU! (Lovecraft - Not the Sex Shop in Cardiff) yn Theatr Felinfach

Cer i Grafu…Sori GARU! (Lovecraft - Not the Sex Shop in Cardiff) yn Theatr Felinfach

04/10/2019

Yn syth o Ŵyl Ymylol Caeredin, mae ‘Cer i grafu…sori GARU!’ - sy’n addasiad Cymraeg o’r sioe ‘Lovecraft’ (Not the Sex Shop in Cardiff), yn sioe gomedi gerddorol am niwrowyddoniaeth cariad ac unigrwydd ac mae’n dod i Theatr Felinfach ar Nos Sadwrn, 19 Hydref.


Ar eich Marciau – Cystadleuaeth Cwis Clybiau Chwaraeon Ceredigion

Ar eich Marciau – Cystadleuaeth Cwis Clybiau Chwaraeon Ceredigion

03/10/2019

Pwy yw Tim Chwaraeon mwyaf gwybodus Ceredigion? Canfod yr ateb yw bwriad cwis newydd Ar Eich Marciau. Mae Cered a Ceredigion Actif yn gofyn i aelodau Clybiau Chwaeraon ar hyd a lled y sir ffurfio tîm i gynrychioli eu clwb yn y gystadleuaeth cwis newydd sbon i glybiau chwaraeon o’r enw “Ar Eich Marciau”.


Llun a Stori: Canolfan Deuluol Llambed yn creu murlun yng Nghartref a Chanolfan Dydd Preswyl Hafan Deg

Llun a Stori: Canolfan Deuluol Llambed yn creu murlun yng Nghartref a Chanolfan Dydd Preswyl Hafan Deg

02/10/2019

Mae teuluoedd sy'n mynychu Canolfan Deuluol Llanbedr Pont Steffan wedi ymuno â Chylch meithrin Carreg Hirfaen a gyda thrigolion a defnyddwyr gwasanaeth cartref preswyl a Chanolfan ddydd Hafan Deg i greu murlun lliwgar yng Nghartref Preswyl a Chanolfan Dydd Hafan Deg, Llanbedr Pont Steffan am breswylwyr ac ymwelwyr i'w mwynhau.


Dathlu Wythnos Llyfrgelloedd Cenedlaethol 2019 yng Ngheredigion

Dathlu Wythnos Llyfrgelloedd Cenedlaethol 2019 yng Ngheredigion

02/10/2019

Mae Llyfrgelloedd ar draws Ceredigion yn cefnogi Wythnos Llyfrgelloedd Cenedlaethol 2019 drwy gynnal amrywiaeth o ddigwyddiadau rhwng 7 a 12 Hydref 2019.


Pobl ifanc Ceredigion yn cymryd rhan yn ymgynghoriad ieuenctid mwyaf Ewrop

Pobl ifanc Ceredigion yn cymryd rhan yn ymgynghoriad ieuenctid mwyaf Ewrop

02/10/2019

Ar 8 Tachwedd 2019, bydd Thomas Kendall, Aelod Seneddol Ifanc (ASI) Ceredigion yn ymuno â dros 300 o ASI eraill i gymryd rhan yn ddadl flynyddol Senedd Ifanc Prydain yn Siambr y Tŷ’r Cyffredin, Llundain, sy’n cael ei gadeirio gan Siaradwr Tŷ’r Cyffredin, Rt Hon John Bercow AS.


Ceredigion yn dangos y cerdyn coch i hiliaeth

Ceredigion yn dangos y cerdyn coch i hiliaeth

01/10/2019

Bob mis Hydref, bydd ‘Show Racism the Red Card’ yn dal ei Diwrnod Gwisgo Coch blynyddol Bydd dydd Gwener, 18 Hydref yn nodi’r pumed pen-blwydd yr ymgyrch. Eleni, bydd Cyngor Sir Ceredigion yn dangos ei gefnogaeth drwy'r holl ysgolion, swyddfeydd a Siambr y Cyngor drwy wisgo coch.


Cyngor i ddarparu cefnogaeth i ymgeiswyr y Cynllun Preswylio’n Sefydlog i Ddinasyddion yr Undeb Ewropeaidd

Cyngor i ddarparu cefnogaeth i ymgeiswyr y Cynllun Preswylio’n Sefydlog i Ddinasyddion yr Undeb Ewropeaidd

25/09/2019

Yng nghyfarfod cynhaliwyd ar 24 Medi, cutunwyd aelodau’r Cabinet bydd Cyngor Sir Ceredigion yn darparu proses gwirio dogfennau adnabod ‘dros y cownter’ i ymgeiswyr y Cynllun Preswylio’n Sefydlog i Ddinasyddion yr Undeb Ewropeaidd a ddarperir gan y Swyddfa Gartref.


Adborth cadarnhaol cyson a dderbynnir ar berfformiad ysgolion  a meithrinfeydd ar draws Ceredigion

Adborth cadarnhaol cyson a dderbynnir ar berfformiad ysgolion a meithrinfeydd ar draws Ceredigion

24/09/2019

Yn ystod y flwyddyn academaidd 2018-19, cafodd chwe sefydliad nas cynhelir a saith ysgol ar eu harolygu yng Ngheredigion gan Estyn – oedd i gyd yn derbyn naill ai ‘Da’ neu ‘Rhagorol’ yn eu perfformiad cyfredol a rhagolygon gwella yn y pum maes arolygu.


Datblygiadau cadarnhaol ar ddarpariaethau ar gyfer y gymuned  cyn-filwr yng Ngheredigion

Datblygiadau cadarnhaol ar ddarpariaethau ar gyfer y gymuned cyn-filwr yng Ngheredigion

24/09/2019

Ar 24 Medi, cafodd y Cabinet ddiweddariad ar y ddarpariaeth gynyddol sy'n cael ei darparu i'r gymuned cyn-filwyr yng Ngheredigion. Cawsant eu diweddaru ar ddau weithgaredd sef y swydd am Swyddog Cyswllt Cyfamodau Rhanbarthol y Lluoedd Arfog (RAFCLO) a’r prosiect ariannu canolfan i gyn-filwyr.


Prosiect Erasmus+: O Orllewin Cymru i Ddwyrain Ewrop

Prosiect Erasmus+: O Orllewin Cymru i Ddwyrain Ewrop

23/09/2019

Yr haf hwn, derbyniwr Cyngor Sir Ceredigion gyllid o €24,919 gan raglen Erasmus+ y Comisiwn Ewropeaidd i drefnu rhaglen gyfnewid ieuenctid i bobl ifanc o Geredigion a Romania.


Chwilio am syniadau arloesol i lunio'r dyfodol er mwyn sicrhau bod arfordir Bae Ceredigion yn gryfach

Chwilio am syniadau arloesol i lunio'r dyfodol er mwyn sicrhau bod arfordir Bae Ceredigion yn gryfach

23/09/2019

Mae Grŵp Gweithredu Lleol Pysgodfeydd Bae Ceredigion (GGLlP) yn gofyn i breswylwyr , grwpiau a sefydliadau sydd wedi'u lleoli mewn cymunedau pysgodfeydd i anfon eu syniadau ar ddatblygu lles cymdeithasol, economaidd ac amgylcheddol arfordir Bae Ceredigion a dyfroedd mewndirol o Landudoch i Abermaw.


Gwahoddiad i deuluoedd ddathlu Calan Gaeaf gyda sioe bypedau yn Theatr Felinfach

Gwahoddiad i deuluoedd ddathlu Calan Gaeaf gyda sioe bypedau yn Theatr Felinfach

20/09/2019

Ar ddydd Iau, 24 Hydref ceir dau berfformiad o sioe bypedau Dygwyl y Meirw yn Theatr Felinfach. Sioe amserol iawn ar gyfer adeg y flwyddyn yn dathlu chwedlau’r hen Geltiaid.


Canolfan Ddydd Ceredigion yn cwrdd â’r Dream Team

Canolfan Ddydd Ceredigion yn cwrdd â’r Dream Team

19/09/2019

Ar ddydd Llun 9 Medi, bu’r Dream Team yn ymweld â staff a defnyddwyr y gwasanaeth, yng Nghanolfan Cymorth Cymunedol Canolfan Meugan ar gyfer oedolion ag anableddau dysgu a phobl hŷn, i arddangos 'Fy Siarter'. Ysgrifennwyd 'Fy Siarter' Anableddau Dysgu yng ngorllewin Cymru gan bobl sydd ag anableddau dysgu yng ngorllewin Cymru.


Gwasanaeth Dinesig a gynhaliwyd yng Nghapel hanesyddol

Gwasanaeth Dinesig a gynhaliwyd yng Nghapel hanesyddol

19/09/2019

Yr hyn y credir ei fod yn Wasanaeth Sul cyntaf ers Hydref 1876 a gynhaliwyd yn ddiweddar yn yr Hen Gapel yn Llwynrhydowen ger Llandysul pan gynhaliodd Cadeirydd Cyngor Sir Ceredigion, y Cynghorydd Peter Davies MBE ei Wasanaeth Dinesig yn y Capel.


Côr Cardi-Gân yn dathlu penblwydd yn 20 oed

Côr Cardi-Gân yn dathlu penblwydd yn 20 oed

19/09/2019

Ar nos Sadwrn, 28 Medi cynhelir Cyngerdd Dathlu Côr Cardi-Gân yn 20 oed yng nghwmni eu gwesteion Rhys Meirion ac Aled Wyn Davies neu Tra Bo Dau fel y’i hadnabyddir.


Ymweliad i Geredigion o’r Comisiynydd Plant Cymru ar gyfer Cynhadledd Llais Y Disgybl

Ymweliad i Geredigion o’r Comisiynydd Plant Cymru ar gyfer Cynhadledd Llais Y Disgybl

19/09/2019

Ar 13 Medi, cynhaliwyd Cynhadledd Llais Y Disgybl yn Siambr y Cyngor, Penmorfa, Aberaeron gyda chynrychiolaeth o bob ysgol uwchradd a bron a bob ysgol gynradd yng Ngheredigion yn mynychu’r digwyddiad.


Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Ceredigion yn gyntaf i ymuno â 'Fy Siarter' Anableddau Dysgu

Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Ceredigion yn gyntaf i ymuno â 'Fy Siarter' Anableddau Dysgu

18/09/2019

Ar ddydd Llun 9 Medi, llofnodwyd Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Ceredigion (BGC) y 'Fy Siarter ' anableddau dysgu Gorllewin Cymru. Wrth wneud hyn, dyma'r BGC cyntaf i ymuno â'r Siarter. Ysgrifennwyd ‘Fy Siarter’ gan bobl sydd ag anableddau dysgu yng ngorllewin Cymru.


Lansiwyd Cynllun Cefnogi Clwydi

Lansiwyd Cynllun Cefnogi Clwydi

17/09/2019

Bob hyn a hyn, mae adegau mewn bywyd sydd angen eu cofio, eu nodi a’u coffáu. Ar gyfer rhai o’r rhain, gallai fod yn addas gwneud rhywbeth sy’n fwy hirhoedlog na rhoi carden neu flodau. Wrth siarad ar ran y Tîm Llwybrau Cyhoeddus, dywedodd Eifion Jones: “Rydym yn cael ceisiadau cyson i osod meinciau coffa ar hyd llwybrau’r sir. Tra bod ambell i lecyn sy’n gweddu ar gyfer hyn a lle byddai’n ddefnyddiol cael mainc, ar y cyfan gall rhywbeth ffurfiol fel mainc fod yn anaddas gan darfu ar ein tirwedd wyllt a diarffordd.” Gyda hyn mewn golwg, mae’r tîm wedi lansio cynllun ‘Cefnogi Clwydi’.


Llwyddiant picnic rhanbarthol yng Ngwersyll yr Urdd i ffoaduriaid Syriaidd

Llwyddiant picnic rhanbarthol yng Ngwersyll yr Urdd i ffoaduriaid Syriaidd

16/09/2019

Roedd picnic haf rhanbarthol yn llwyddiant mawr i ffoaduriaid Syriaidd yng Ngwersyll yr Urdd, Llangrannog. Cafodd y picnic ar 1 Awst ei fwynhau gan 200 o ffoaduriaid Syriaidd sydd wedi dod i fyw yng Ngheredigion, Sir Benfro, Powys a Sir Gaerfyrddin.


Stifyn Parri yn dychwelyd i Theatr Felinfach gyda’i sioe newydd Dim C’wilydd!

Stifyn Parri yn dychwelyd i Theatr Felinfach gyda’i sioe newydd Dim C’wilydd!

13/09/2019

Ar nos Sadwrn 12 Hydref, bydd yr entrepreneur a’r diddanwr,Stifyn Parri yn dychwelyd i Theatr Felinfach gyda’i sioe newydd Dim C’wilydd!


Triniwr Gwallt yn Hyfforddiant Ceredigion yn arddangos ei doniau mewn cystadleuaeth sgiliau bwysig

Triniwr Gwallt yn Hyfforddiant Ceredigion yn arddangos ei doniau mewn cystadleuaeth sgiliau bwysig

11/09/2019

Mae Hyfforddiant Ceredigion Training (HCT) yn parhau i gefnogi eu dysgwyr mewn cystadlaethau sgiliau ledled y DU. Bayley Harries, a gymhwysodd fel triniwr gwallt lefel 2 yn ddiweddar, yw’r diwethaf i gael llwyddiant.


Llwyddiant i Gynllun Bwyd a Hwyl Ysgol Llwyn yr Eos

Llwyddiant i Gynllun Bwyd a Hwyl Ysgol Llwyn yr Eos

10/09/2019

Ysgol Llwyn yr Eos ym Mhenparcau yw'r ysgol gyntaf yng Ngheredigion i gynnal y Cynllun Bwyd a Hwyl i'w disgyblion.


Hysbysiadau i’w cael eu cyhoeddi i agor ysgol ardal newydd yn Nyffryn Aeron

Hysbysiadau i’w cael eu cyhoeddi i agor ysgol ardal newydd yn Nyffryn Aeron

09/09/2019

Bydd hysbysiadau’n cael eu cyhoeddi ar y cynnig i agor ysgol ardal newydd yn Nyffryn Aeron newydd ar safle newydd, a hefyd i gloi ysgolion cynradd Felinfach, Ciliau Parc a Dihewyd. Mae cyhoeddi hysbysiad statudol yn rhoi cyfle i bobl wrthwynebu i’r cynnig.


Llwyddiant i Raglen Gweithgareddau Haf Gwasanaeth Ieuenctid Ceredigion

Llwyddiant i Raglen Gweithgareddau Haf Gwasanaeth Ieuenctid Ceredigion

05/09/2019

Cyflwynwyd rhaglen haf cynhwysol o weithgareddau dros bedair wythnos o’r gwyliau'r haf gan Wasanaeth Ieuenctid Ceredigion. Trefnwyd a chynhaliwyd gweithdai, gweithgareddau, teithiau, digwyddiadau a phrosiectau i bobl ifanc rhwng 11 a 25 oed o bob rhan o'r sir.


Gwirffoddoli yng Ngardd Cartref Preswyl Bryntirion

Gwirffoddoli yng Ngardd Cartref Preswyl Bryntirion

05/09/2019

Bob blwyddyn fel rhan o'u menter, ‘Start from the Heart’, mae depo Calor Gas ar Ystâd Ddiwydiannol Glanyrafon yn rhoi diwrnod o’u hamser i wirfoddoli yn y gymuned. Eleni, fe wirfoddolodd gweithwyr Calor Gas - Matthew Davis, Kevin Sargent a Martin Atkinson eu hamser yng Nghartref Preswyl, Bryntirion yn Nhregaron.


Astudiaeth Achos: Ceri Anne Hughes, Cynorthwyydd Gofal dan Brentisiaeth

Astudiaeth Achos: Ceri Anne Hughes, Cynorthwyydd Gofal dan Brentisiaeth

03/09/2019

Mae Ceri yn Gynorthwyydd Gofal dan Brentisiaeth sy’n gweithio gydag oedolion yng Nghartref Gofal Preswyl Tregerddan ger Aberystwyth


Her y Gyllideb wedi ei Lansio yng Ngheredigion

Her y Gyllideb wedi ei Lansio yng Ngheredigion

03/09/2019

Mae efelychydd Her y Gyllideb ar-lein yn rhoi cyfle i drigolion Ceredigion i ddangos sut maen nhw am i gyllideb y cyngor gael ei wario yn 2020-2021. Lansiwyd her y gyllideb ar 2 Medi a bydd yn cau ar 13 Hydref.


Ceredigion wedi ei enwebi ar gyfer gwobr Awdurdod Lleol 2019 am waith cefnogi ffoaduriaid

Ceredigion wedi ei enwebi ar gyfer gwobr Awdurdod Lleol 2019 am waith cefnogi ffoaduriaid

03/09/2019

Mae Cyngor Sir Ceredigion wedi cael ei enwebu ar gyfer gwobr Awdurdod Lleol 2019 yng ngwobrau Cefnogaeth Gymunedol 2019, sef seremoni wobrwyo a drefnir gan Sponsor Refugees.


Prosiectau peilot yn arwain y ffordd ar gymorth iechyd meddwl arloesol yng Ngheredigion

Prosiectau peilot yn arwain y ffordd ar gymorth iechyd meddwl arloesol yng Ngheredigion

29/08/2019

Mae Grŵp Gweithredu Lleol Cynnal y Cardi yn cefnogi dau brosiect peilot iechyd meddwl arloesol sy'n anelu at helpu pobl ifanc sy'n dioddef o broblemau iechyd meddwl yng Ngheredigion - Amethyst ac Yma i Chi. Mae Cynnal y Cardi yn cael ei weinyddu gan Gynor Sir Ceredigion.


Diwrnod yn ein bywydau gan Dîm Cymunedau am Waith a Mwy

Diwrnod yn ein bywydau gan Dîm Cymunedau am Waith a Mwy

28/08/2019

Catrin Davies, Delor Evans a Glesni Hemming yw’r Tîm sy’n cyflwyno Cymunedau am Waith a Mwy yng Ngheredigion ac yn yr erthygl hon, maent yn siarad am eu rolau a sut maent yn cyfrannu at wneud newid cadarnhaol i fywydau pobl ledled y sir:


Lorïau Cynnal a Chadw Tiroedd yn gwella effeithiolrwydd ac yn torri allyriadau carbon

Lorïau Cynnal a Chadw Tiroedd yn gwella effeithiolrwydd ac yn torri allyriadau carbon

27/08/2019

Mae’r Tîm Cynnal a Chadw Tiroedd wedi cael tair lori newydd i gefnogi gwasanaethau cynnal a chadw tir yng Ngheredigion.


Llwyddiannau TGAU i Ysgolion Ceredigion

Llwyddiannau TGAU i Ysgolion Ceredigion

22/08/2019

Mae'r canlyniadau TGAU a gyhoeddwyd heddiw (22 Awst) gan CBAC yn dangos bod ysgolion Ceredigion yn parhau i gynnal safonau eithriadol o uchel.


Ymgyrch recriwtio Prentisiaid Cyngor Sir Ceredigion bellach ar waith

Ymgyrch recriwtio Prentisiaid Cyngor Sir Ceredigion bellach ar waith

20/08/2019

Mae Rhaglen Brentisiaeth 2019 y cyngor bellach ar agor ar gyfer ceisiadau tan ddydd Sul 22 Medi.


Perfformiad ‘Rhagorol’ drwyddi draw yn Ysgol Gynradd Mynach

Perfformiad ‘Rhagorol’ drwyddi draw yn Ysgol Gynradd Mynach

19/08/2019

Mae adroddiad Estyn diweddar i Ysgol Gynradd Mynach wedi arfarnu’r statws ‘Rhagorol’ ym mhob un o’r pum maes arolygu.


Asesiad o Lety Sipsiwn a Theithwyr 2019

Asesiad o Lety Sipsiwn a Theithwyr 2019

19/08/2019

Ar hyn o bryd, mae Cyngor Sir Ceredigion yn ceisio cysylltu â chynifer o aelodau'r gymuned â phosibl ynghylch cymryd rhan mewn arolwg yn ymwneud â llety i gymunedau’r Sipsiwn a Theithwyr. Bydd gwybodaeth a gesglir o'r arolwg yn cael ei defnyddio i ddeall faint o leiniau y gallai fod eu hangen yn awr ac yn y dyfodol yng Ngheredigion.


Gala Gomedi yn Theatr Felinfach

Gala Gomedi yn Theatr Felinfach

15/08/2019

Cynhelir Gala Gomedi yn Theatr Felinfach ar nos Wener, 13 Medi am 8yh. Bydd nifer o wynebau hen a newydd yn cymryd rhan. Dyma ychydig o hanes rhai o’r comediwyr a fydd yn cymryd rhan ar y noson.


Ffioedd wedi eu gosod ar gyfer cartrefi gofal y sector annibynnol am 2019-2020

Ffioedd wedi eu gosod ar gyfer cartrefi gofal y sector annibynnol am 2019-2020

15/08/2019

Ar 30 Gorffennaf 2019, cymeradwywyd ffioedd a argymhellwyd ar gyfer lleoliadau yng nghartrefi gofal sector annibynnol Ceredigion ar gyfer pobl hŷn am y cyfnod o 2019 i 2020.


Safon ganlyniadau Lefel A dal yn uchel yng Ngheredigion

Safon ganlyniadau Lefel A dal yn uchel yng Ngheredigion

15/08/2019

Mae’r canlyniadau Safon Uwch a gyhoeddwyd heddiw (15 Awst) gan CBAC yn dangos bod ysgolion Ceredigion yn parhau i gyrraedd safonau uchel. Mae 97.9% o’r ymgeiswyr a safodd arholiadau CBAC wedi derbyn graddau A* i E, gyda 27.9% yn ennill graddau A*- A.


Carchar i fridiwr cŵn anghyfreithlon

Carchar i fridiwr cŵn anghyfreithlon

14/08/2019

Yn Llys y Goron Abertawe ar 14 Awst, rhoddwyd dedfrydau o garchar i Steffan Lee Harries a Barbara Ray Howell oherwydd nifer o droseddau difrifol, gan gynnwys creulondeb i anifeiliaid. Dedfrydwyd Steffan Lee Harries i chwe mis o garchar ar unwaith, a bydd tri mis o'r rhain yn cael eu gwario yn y carchar a thri mis ar drwydded yn dibynnu ar ymddygiad. Cafodd ei bartner, Barbara Ray Howell ei garcharu am bedwar mis, wedi ei wahardd am 18 mis oherwydd ei bod yn fam ifanc ac hefyd am gael rôl lai yn y deddfau troseddol.


Treial gwastraff newydd wedi’i lansio yn Aberystwyth

Treial gwastraff newydd wedi’i lansio yn Aberystwyth

09/08/2019

Mae treial newydd wedi'i lansio yn Aberystwyth, fel rhan o ymgyrch Caru Aber, er mwyn helpu i gadw canol y dref yn lân ar ddiwrnodau casglu gwastraff.


Cyngor i gynnig Her y Gyllideb i drigolion ar gyllideb 2020-2021

Cyngor i gynnig Her y Gyllideb i drigolion ar gyllideb 2020-2021

09/08/2019

Bydd trigolion Ceredigion yn cael cyfle i ddangos sut y maent am i gyllideb y cyngor gael ei wario yn 2020-2021. Bydd yr adborth gan breswylwyr yn helpu’r cyngor i bennu cyllideb y flwyddyn nesaf.


Canmoliaeth i’r cyngor am flaenoriaethu cynllunio

Canmoliaeth i’r cyngor am flaenoriaethu cynllunio

09/08/2019

Mae’r Sefydliad Cynllunio Trefol Brenhinol (SCTB) wedi canmol y dull arloesol o gynllunio yng Ngheredigion. Mae’r sefydliad hefyd wedi annog cynghorau eraill i ddefnyddio arferion tebyg.


Donna wedi’i phenodi yn uwch swyddog ar gyfer gwasanaeth ataliol newydd

Donna wedi’i phenodi yn uwch swyddog ar gyfer gwasanaeth ataliol newydd

08/08/2019

Mae Donna Pritchard wedi’i phenodi fel Swyddog Arweiniol Corfforaethol Cyngor Sir Ceredigion ar gyfer Porth Ceredigion. Mae Porth Ceredigion yn wasanaeth gofal cymdeithasol newydd sy’n canolbwyntio ar helpu pobl yn gynnar i atal problemau rhag mynd yn fwy difrifol.


Côr Cardi-Gân yn dathlu’r 20ain

Côr Cardi-Gân yn dathlu’r 20ain

05/08/2019

Eleni bydd Côr Cardi-Gân yn dathlu ei benblwydd yn 20 oed. Bydd y côr yn cofnodi’r achlysur gyda blwyddyn o ddathliadau gan gychwyn â chyngerdd mawreddog yn Theatr Felinfach ar Nos Sadwrn, 28 Medi am 7:30yh yng nghwmni Tra Bo Dau, sef Rhys Meirion ac Aled Wyn Davies.


Swyddog Hebryngwr Croesfannau Ysgol yng Ngheredigion yn ennill  Gwobr Diogelwch Ffyrdd Cymru

Swyddog Hebryngwr Croesfannau Ysgol yng Ngheredigion yn ennill Gwobr Diogelwch Ffyrdd Cymru

05/08/2019

Ar 10 Gorffennaf, yng nghynhadledd flynyddol Diogelwch Ffyrdd Cymru, dyfarnwyd gwobr Diogelwch Ffyrdd Cymru i Dawn Davies am ei gwasanaeth maith a'i hymroddiad fel Swyddog Hebryngwr Croesfannau Ysgol yn Ysgol Gynradd Gatholig Padarn Sant am fwy na thair blynedd ar ddeg.


Thomas a Huw, Aelodau Seneddol Ifanc Ceredigion, yn gwneud eu marc

Thomas a Huw, Aelodau Seneddol Ifanc Ceredigion, yn gwneud eu marc

02/08/2019

Mae wedi bod yn gyfnod prysur i Thomas Kendall, Aelod Seneddol Ifanc (ASI) Ceredigion, a Huw Jones, Dirprwy Aelod Seneddol Ifanc Ceredigion, wrth iddynt gychwyn ar eu rolau, ers etholwyd ym mis Ebrill 2019.


Aelodau Cyngor Ieuenctid Ceredigion yn siarad yng nghyfarfodydd y Cyngor Sir

Aelodau Cyngor Ieuenctid Ceredigion yn siarad yng nghyfarfodydd y Cyngor Sir

02/08/2019

Cyfrannodd dau aelod o Gyngor Ieuenctid Ceredigion yn ddiweddar i gyfarfod o Bwyllgor Craffu Cymunedau sy’n Dysgu Cyngor Sir Ceredigion.


Gŵyl Fwyd Môr i’r Tir yn dychwelyd i Bromenâd Aberystwyth yn fis Awst

Gŵyl Fwyd Môr i’r Tir yn dychwelyd i Bromenâd Aberystwyth yn fis Awst

01/08/2019

Ar ddydd Sul 11 Awst 2019, cynhelir Gŵyl Fwyd Môr i’r Tir ar bromenâd Aberystwyth. Bydd yr Ŵyl fwyd yn cael ei agor yn swyddogol gan Gadeirydd Cyngor Sir Ceredigion, Peter Davies MBE.


Addo £460,000 i sicrhau cyllid Marchnad Aberteifi

Addo £460,000 i sicrhau cyllid Marchnad Aberteifi

31/07/2019

Mae £460,000 wedi cael ei ddyrannu dros ddwy flynedd at adfer Neuadd y Farchnad yn Aberteifi.


Strategaeth Toiledau Ceredigion yn canolbwyntio ar gynaliadwyedd a hygyrchedd

Strategaeth Toiledau Ceredigion yn canolbwyntio ar gynaliadwyedd a hygyrchedd

31/07/2019

Bydd Strategaeth Toiledau Cyhoeddus newydd Ceredigion yn canolbwyntio ar wneud toiledau cyhoeddus yng Ngheredigion yn gynaliadwy ar gyfer y dyfodol ac yn hygyrch i’w defnyddio.


Llwyddiant i Geredigion yng Ngwobrau Rhagoriaeth Gwaith Ieuenctid!

Llwyddiant i Geredigion yng Ngwobrau Rhagoriaeth Gwaith Ieuenctid!

29/07/2019

Daeth Gwasanaeth Ieuenctid Ceredigion a nifer fawr o wobrau nôl i Geredigion o Wobrau Rhagoriaeth Gwaith Ieuenctid eleni. Cynhaliwyd y gwobrwyo ar ddydd Gwener, 28 Mehefin yn Neganwy, Gogledd Cymru. Daeth Gweithwyr Ieuenctid o ledled Cymru at ei gilydd i ddathlu rhagoriaeth mewn gwaith ieuenctid dros y flwyddyn ddiwethaf, yn ogystal â dathlu 25 mlynedd o’r Gwobrau Rhagoriaeth Gwaith Ieuenctid.


Cyflwyno Achos Busnes Llawn drafft Cylch Caron i Lywodraeth Cymru

Cyflwyno Achos Busnes Llawn drafft Cylch Caron i Lywodraeth Cymru

29/07/2019

Mae Achos Busnes Llawn drafft Cylch Caron wedi’i gyflwyno i Lywodraeth Cymru er mwyn pennu lefelau cyllid grant ar gyfer y cynllun.


Preswylydd o Geredigion yn dathlu penblwydd 100fed

Preswylydd o Geredigion yn dathlu penblwydd 100fed

26/07/2019

Ar ddydd Mercher, 17 Gorffennaf, dathlodd Mrs. Nansi Lovatt o Aberystwyth ei phen-blwydd yn 100 oed.


Taith ymchwil i Batagonia i gefnogi’r arddangosfa newydd ‘Gan ei fod yno’

Taith ymchwil i Batagonia i gefnogi’r arddangosfa newydd ‘Gan ei fod yno’

26/07/2019

O’r 11 hyd at 26 Chwefror 2019, bu Andrea DeRome, Swyddog Mynediad i Gasgliadau yn Amgueddfa Ceredigion, i Batagonia yn yr Ariannin i ymchwilio i deithiau arloesol ar gyfer arddangosfa dros dro yn Amgueddfa Ceredigion o’r enw ‘Gan ei fod yno’. Llwyddwyd i fynd ar y siwrnai trwy gymorth gan gynllun grantiau teithio ICOM UK - y Cyngor Prydeinig 2018-19.


Diwrnod ym Mywyd Sam Job, Rheolwr y Caffi, Tŷ Coffi Coliseum, Amgueddfa Ceredigion

Diwrnod ym Mywyd Sam Job, Rheolwr y Caffi, Tŷ Coffi Coliseum, Amgueddfa Ceredigion

26/07/2019

Y peth cyntaf sydd angen ei wneud yn y bore yw troi’r holl offer ymlaen. Y peth nesaf ar fy rhestr yw sicrhau bod gennym ddigon o gacennau ar gyfer y dydd - mae’r holl gacennau'n cael eu gwneud yn y caffi, felly mae gennym wastad ddigon. Mae ein cacennau yn derbyn llawer o ganmoliaeth, felly galwch heibio os nad ydych wedi rhoi cynnig ar un eto.


Masnachwr yng Ngheredigion wedi'i dedfrydu am dwyll a chyflenwi nwyddau trydanol anniogel

Masnachwr yng Ngheredigion wedi'i dedfrydu am dwyll a chyflenwi nwyddau trydanol anniogel

23/07/2019

Mae Colin Harding, adeiladwr cynlluniau rheilffyrdd model sy’n gweithio yng Ngheredigion, wedi derbyn dedfryd 6 mis o garchar wedi’i gohirio am 15 mis ar ôl pledio’n euog i dwyll a chyflenwi nwyddau trydanol anniogel.


Pobl ifanc yn meithrin sgiliau yn y byd adeiladu

Pobl ifanc yn meithrin sgiliau yn y byd adeiladu

23/07/2019

Cafodd pobl ifanc y cyfle i fynd ar gwrs undydd yn ddiweddar i’w paratoi ar gyfer byd gwaith yng Nghampws Arloesi a Menter Aberystwyth ym Mhenrhyncoch. Roedd y digwyddiad o ganlyniad i Gam Nesa – Prosiect Cronfa Gymdeithasol Ewrop wedi’i ariannu’n rhannol drwy Lywodraeth Cymru – i gydweithio gyda’r cwmni adeiladu Willmott Dixon.


Canlyniadau Is-etholiad Llanbadarn Fawr - Ward Sulien

Canlyniadau Is-etholiad Llanbadarn Fawr - Ward Sulien

19/07/2019

Enillodd Matthew Woolfall Jones y mwyafrif o'r pleidleisiau yn is-etholiad Llanbadarn Sulien a gynhaliwyd ar ddydd Iau, 18 Gorffennaf 2019.


Anfonwyd ffurflenni ymholiadau cartrefi ar draws Ceredigion – gwneud yn siwr nad yw trigolion yn colli eu hawl i bleidleisio

Anfonwyd ffurflenni ymholiadau cartrefi ar draws Ceredigion – gwneud yn siwr nad yw trigolion yn colli eu hawl i bleidleisio

19/07/2019

Mae Cyngor Sir Ceredigion yn gofyn i drigolion Ceredigion gadw llygad am ffurflenni ymholiadau cartrefi yn y post, ac i wneud yn siŵr eu bod yn ymateb cyn gynted â phosibl.


Cyfle i Gyngor Ieuenctid Ceredigion i ddweud eu barn

Cyfle i Gyngor Ieuenctid Ceredigion i ddweud eu barn

19/07/2019

Ar 12 Gorffennaf 2019, fe wnaeth Cyngor Ieuenctid Ceredigion gymryd drosodd Siambr y Cyngor i gynnal sesiwn trafodaeth, wedi’i drefnu a’i arwain ganddyn nhw. Roedd y digwyddiad yn gyfle gwych iddyn nhw ofyn cwestiynau ynglŷn â materion sy'n effeithio ar bobl ifanc i banel o bobl sy’n dylanwadu a gwneud penderfyniadau.


Cered a Brownies Penrhyncoch yn cydweithio i gynnyddu eu defnydd o’r iaith Gymraeg

Cered a Brownies Penrhyncoch yn cydweithio i gynnyddu eu defnydd o’r iaith Gymraeg

19/07/2019

Mae Cered: Menter Iaith Ceredigion wedi bod yn cydweithio’n agos iawn gyda Brownies Penrhyncoch dros y flwyddyn ddiwethaf i gynyddu eu defnydd o’r Gymraeg a’u hymwybyddiaeth o bwysigrwydd y Gymraeg.


Ffarmwr lleol a ddedfrydwyd am droseddau lles anifeiliaid

Ffarmwr lleol a ddedfrydwyd am droseddau lles anifeiliaid

18/07/2019

Ar 10 Gorffennaf, ymddangosodd Dylan Williams o Neuaddlwyd Uchaf, Neuaddlwyd, Ciliau Aeron o flaen yr ynadon yng Nghanolfan Cyfiawnder Aberystwyth lle cafodd ei ddedfrydu am droseddau yn ymwneud â sgil-gynhyrchion anifeiliaid a lles anifeiliaid.


Cyngor yn cefnogi ‘Fy Siarter’ ar gyfer Anableddau Dysgu

Cyngor yn cefnogi ‘Fy Siarter’ ar gyfer Anableddau Dysgu

17/07/2019

Mae aelodau Cabinet ac uwch swyddogion yng Ngheredigion wedi arwyddo ‘Fy Siarter’. Wrth wneud hynny, Cyngor Sir Ceredigion yw’r cyngor cyntaf i ymrwymo i’r siarter. Ysgrifennwyd Fy Siarter gan bobl sydd ag anableddau dysgu yng Ngorllewin Cymru.


Cynhadledd Awtistiaeth Ceredigion 2019

Cynhadledd Awtistiaeth Ceredigion 2019

16/07/2019

Ar 5 Gorffennaf 2019, gwnaeth Tîm Sbectrwm Awtistiaeth Ceredigion a Gwasanaethau Cymorth Myfyrwyr Prifysgol Aberystwyth gynnal Cynhadledd Awtistiaeth Ceredigion ym Mhrifysgol Aberystwyth.


Hwyl yr Haf – eich canllaw ar gyfer y gwyliau haf yng Ngheredigion

Hwyl yr Haf – eich canllaw ar gyfer y gwyliau haf yng Ngheredigion

16/07/2019

Cafodd rhaglen Hwyl yr Haf 2019 Cered ei lansio ar 5 Gorffennaf yng Ngŵyl Aber. Y rhaglen yma yw’r canllaw hanfodol i rieni sydd yn edrych am weithgareddau Cymraeg a dwyieithog i’w plant yng Ngheredigion dros y gwyliau haf.


Rhaglen Gweithgareddau’r Haf Gwasanaeth Ieuenctid Ceredigion

Rhaglen Gweithgareddau’r Haf Gwasanaeth Ieuenctid Ceredigion

16/07/2019

Eleni, mae Rhaglen Haf Gwasanaeth Ieuenctid Ceredigion yn darparu amrywiaeth lawn o weithgareddau dros bedair wythnos yn ystod y gwyliau’r haf. Mae 19 o wahanol brosiectau, gweithgareddau, gweithdai a digwyddiadau wedi’u cynllunio ar gyfer bobl ifanc rhwng 11-25 oed ar draws y sir.


Rhaglen Gwyliau Haf Canolfannau Hamdden Ceredigion

Rhaglen Gwyliau Haf Canolfannau Hamdden Ceredigion

16/07/2019

Mae amserlen brysur o weithgareddau cynhwysol wedi’u trefnu i’r plant dros wyliau’r haf ar draws canolfannau hamdden yn y sir sy’n cael eu rhedeg gan Gyngor Sir Ceredigion.


Ffermwyr Dyffryn Aeron yn meddwl yn greadigol am eu dyfodol

Ffermwyr Dyffryn Aeron yn meddwl yn greadigol am eu dyfodol

15/07/2019

Mae astudiaeth ymchwil o'r enw Pweru'r Dyffryn a gyflwynir gan Weithgor Dyffryn Aeron cyf yn edrych ar ddichonoldeb pweru busnesau a chartrefi yn Nyffryn Aeron.


Cyngor yn annog cymunedau i ystyried Cefnogaeth Gymunedol i ailsefydlu ffoaduriaid o Syria

Cyngor yn annog cymunedau i ystyried Cefnogaeth Gymunedol i ailsefydlu ffoaduriaid o Syria

15/07/2019

Yn dilyn wythnos y ffoaduriaid ym mis Mehefin, mae trigolion Ceredigion yn cael eu hannog i ystyried cymryd rhan mewn cynllun Cefnogaeth Gymunedol i gefnogi ffoaduriaid Syriaidd yn eu cymunedau.


Prif Weinidog Cymru yn agor Ysgol Henry Richard yn swyddogol

Prif Weinidog Cymru yn agor Ysgol Henry Richard yn swyddogol

15/07/2019

Ar ddydd Iau 11 Gorffennaf, agorwyd ysgol Henry Richard yn Nhregaron yn swyddogol gan Mark Drakeford AC, Prif Weinidog Cymru.


Blwyddyn gyntaf llwyddiannus i Gymunedau am Waith a Mwy

Blwyddyn gyntaf llwyddiannus i Gymunedau am Waith a Mwy

12/07/2019

Derbyniwyd dros 200 o atgyfeiriadau ac mae 88 o unigolion wedi derbyn cymorth o’r prosiect Cymunedau am Waith a Mwy yng Ngheredigion yn ei 12 mis cyntaf. Dechreuodd y prosiect yng Ngheredigion yn Ebrill 2018 gyda dau Fentor a Swyddog Ymgysylltu â Chyflogwyr. Maent yn cynorthwyo pobl i wella’u sgiliau cyflogadwyedd. Dylai hyn yn ei dro eu helpu i un ai gael gwaith, neu i gael gwell gwaith.


Sialens Ddarllen yr Haf i blant yn Llyfrgelloedd Ceredigion

Sialens Ddarllen yr Haf i blant yn Llyfrgelloedd Ceredigion

11/07/2019

Mae plant rhwng 4 a 11 blwydd oed yn cael eu hannog i gymryd rhan yn Sialens Ddarllen yr Haf 2019. Bydd y sialens yn cael ei lansio mewn llyfrgelloedd ar draws Ceredigion ar 13 Gorffennaf 2019 a bydd yn rhedeg hyd at 28 Medi 2019.


Ceredigion wedi'i ddewis fel sir ymarfer ar gyfer y cyfrifiad nesaf

Ceredigion wedi'i ddewis fel sir ymarfer ar gyfer y cyfrifiad nesaf

11/07/2019

Mae Ceredigion yn un o bedwar rhanbarth yng Nghymru a Lloegr a ddewiswyd gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol (SYG) i gymryd rhan yn Ymarfer y Cyfrifiad ar ddydd Sul, 13 Hydref 2019.


Gweithffyrdd+ Ceredigion a Kinora’n cydweithio i wella bywydau pobl

Gweithffyrdd+ Ceredigion a Kinora’n cydweithio i wella bywydau pobl

09/07/2019

Mae preswylwyr yng Ngheredigion, sef Neville Morgan Thomas, Ed Goodliffe ac Ian Townrow i gyd wedi elwa ar wasanaeth cymorth cyflogaeth a gwirfoddoli Gweithffyrdd+ drwy raglen allgymorth a gaiff ei rhedeg gan Kinora, canolfan adfer iechyd meddwl sydd wedi’i lleoli yn Aberteifi.


Cydnabyddir chyflawniadau chwaraeon a unigol yn Gwobrau Chwaraeon Ceredigion eleni

Cydnabyddir chyflawniadau chwaraeon a unigol yn Gwobrau Chwaraeon Ceredigion eleni

09/07/2019

Ar ddydd Gwener 05 Gorffennaf ym Mhenmorfa, Aberaeron cynhaliwyd Cyngor Chwaraeon Ceredigion y Gwobrau Chwaraeon Ceredigion 2019.


Llun a Stori: Mr Phormula yn ymweld â Chlybiau Ieuenctid Ceredigion

Llun a Stori: Mr Phormula yn ymweld â Chlybiau Ieuenctid Ceredigion

09/07/2019

Cynhaliwyd gweithdai yn ddiweddar gyda’r bitbocswr Cymraeg, Mr Phormula yng nghlybiau ieuenctid Penparcau ac Aberaeron, a threfnwyd gan Cered: Menter Iaith Ceredigion ynghyd â Gwasanaeth Ieuenctid Ceredigion.


 Dyfarnwyd y gwobr arian insport mawreddog i Gyngor Sir Ceredigion  am ddangos ymrwymiad i gynhwysiant

Dyfarnwyd y gwobr arian insport mawreddog i Gyngor Sir Ceredigion am ddangos ymrwymiad i gynhwysiant

09/07/2019

Mae Chwaraeon Anabledd Cymru wedi dyfarnu'r safon arian datblygu insport i Gyngor Sir Ceredigion; un o wyth awdurdod lleol yng Nghymru i fod wedi cyflawni hyn.


Gweithffyrdd+ Ceredigion yn dynodi Diwrnod Cyflogadwyedd cyntaf y DU

Gweithffyrdd+ Ceredigion yn dynodi Diwrnod Cyflogadwyedd cyntaf y DU

08/07/2019

Ar Ddydd Gwener, 28 Mehefin, dathlodd Gweithffyrdd+ Ddiwrnod Cyflogadwyedd cyntaf y DU drwy gynnal digwyddiad galw heibio yn Nhregaron. Roedd Gweithffyrdd+ wrth law i egluro sut y gallan nhw gynnig cymorth o safbwynt cyfleoedd am swyddi, hyfforddiant a chyflogadwyedd i unrhyw un sy’n 25 oed neu’n hŷn sy’n chwilio am waith.


Ysgolion Ceredigion wedi ymrwymo i leihau eu defnydd o blastig a phecynnau

Ysgolion Ceredigion wedi ymrwymo i leihau eu defnydd o blastig a phecynnau

08/07/2019

Cafodd y Cynllun Lleihau Plastig a Phecynnau yng Ngheredigion ei lansio ar 16 Ebrill 2019, ac maent yn cael ei gyflawni gan Gyngor Sir Ceredigion ynghyd ag elusen amgylcheddol wirfoddol Cymru o’r enw Cadwch Gymru’n Daclus. Nod y cynllun yw annog busnesau, ysgolion, caffis a siopau prydau parod yng Ngheredigion i ailfeddwl eu defnydd o blastig a phecynnau.


Ysgolion cynradd ardal Aberaeron yn cymryd rhan yng ngŵyl chwaraeon 2019

Ysgolion cynradd ardal Aberaeron yn cymryd rhan yng ngŵyl chwaraeon 2019

05/07/2019

Ar ddydd Iau 27 Mehefin, cymerodd disgyblion blwyddyn 5 a 6 o Ysgolion Cynradd ardal Aberaeron ran yng ngŵyl chwaraeon yn Ysgol Bro Sion Cwilt fel rhan o ddathliad blynyddol Wythnos Genedlaethol Chwaraeon Ysgol 2019.


Gwasanaeth Ieuenctid yn dathlu Wythnos Gwaith Ieuenctid 2019

Gwasanaeth Ieuenctid yn dathlu Wythnos Gwaith Ieuenctid 2019

04/07/2019

Bu Gwasanaeth Ieuenctid Ceredigion yn dathlu Wythnos Gwaith Ieuenctid rhwng 23 a 30 Mehefin, sef wythnos wedi’i chlustnodi ar gyfer dathlu Gwaith Ieuenctid ar draws Cymru gyfan.


Digwyddiad i ofalwyr yn ystod Wythnos Gofalwyr 2019 yn llwyddiant ysgubol

Digwyddiad i ofalwyr yn ystod Wythnos Gofalwyr 2019 yn llwyddiant ysgubol

03/07/2019

Trefnodd Uned Gofalwyr Cyngor Sir Ceredigion ddigwyddiad arbennig i ofalwyr yn ystod y Wythnos Gofalwyr ar ddydd Mawrth, 11 Mehefin 2019 er mwyn roi cyfle i ofalwyr ymlacio a magu nerth.


Cyfle i ddweud eich dweud am y Cynllun Datblygu Lleol newydd

Cyfle i ddweud eich dweud am y Cynllun Datblygu Lleol newydd

02/07/2019

Dechreuoedd ymgynghoriad ynghylch y Strategaeth a Ffefrir ar gyfer y Cynllun Datblygu Lleol newydd (LDP2) ar 28 Mehefin 2019. Mae Cyngor Sir Ceredigion yn croesawu sylwadau oddi wrth y cyhoedd ac unrhyw un sydd â diddordeb neu fudd yn y maes hwn a’i effaith ar Geredigion.


Agoriad ffurfiol lanfa bren ar bromenâd Aberystwyth

Agoriad ffurfiol lanfa bren ar bromenâd Aberystwyth

27/06/2019

Ar ddydd Mercher 26 Mehefin, bu i Gadeirydd Cyngor Sir Ceredigion, y Cynghorydd Peter Davies MBE ail-agor y lanfa bren yn ffurfiol ar bromenâd Aberystwyth.


Diwrnod Dathlu Cynnydd 2019

Diwrnod Dathlu Cynnydd 2019

27/06/2019

Ar ddydd Gwener 21 Mehefin, cynhaliwyd seremoni gwobrwyo flynyddol cyntaf Prosiect Cynnydd a Chwricwlwm Amgen Cyngor Sir Ceredigion yng Nghwrtnewydd.


Cymorth busnes a recriwtio ar draws Ceredigion

Cymorth busnes a recriwtio ar draws Ceredigion

26/06/2019

Ar ddydd Gwener, 07 Mehefin cynhaliwyd cyfarfod Grŵp Cefnogi Cyflogwyr Gweithffyrdd+ ym Mhenmorfa, Aberaeron. Prif nod y grŵp yw gwella'r rhwydwaith o gyflogwyr a'r berthynas â rhanddeiliaid a sefydliadau partner ledled Ceredigion.


Diwrnod ym Mywyd Gwen Evans a Rhun Garner, Gweithwyr Ieuenctid, Gwasanaeth Ieuenctid Ceredigion

Diwrnod ym Mywyd Gwen Evans a Rhun Garner, Gweithwyr Ieuenctid, Gwasanaeth Ieuenctid Ceredigion

26/06/2019

Mae Gwenllian a Rhun yn rhoi cipolwg ar eu rolau gwerth chweil fel gweithwyr ieuenctid i Wasanaeth Ieuenctid Ceredigion.


Sawl cais i gynllun Caron Cynnes yn deillio o ddiwrnodau ymgysylltu

Sawl cais i gynllun Caron Cynnes yn deillio o ddiwrnodau ymgysylltu

25/06/2019

Mae nifer o gartrefi wedi ceisio am gynllun newydd, Caron cynnes, ar ôl i sawl digwyddiad ymgysylltu cael eu cynnal yn ddiweddar yn Nhregaron, Pontrhydfendigaid, Ysbyty Ystwyth a Phont-rhyd-y-groes, Llanfair Clydogau, Llanddewi Brefi a Llangeitho.


Mannau gwefru cerbydau trydan wedi'u gosod yn Aberystwyth ac yn Aberaeron

Mannau gwefru cerbydau trydan wedi'u gosod yn Aberystwyth ac yn Aberaeron

21/06/2019

Mae mannau gwefru cerbydau trydan wedi'u gosod ym mhrif swyddfeydd Cyngor Ceredigion; yng Nghanolfan Rheidol yn Aberystwyth ac ym Mhenmorfa yn Aberaeron. Mae'r mannau gwefru at ddefnydd y cyhoedd yn ogystal â'r staff.


Cyngor Sir Ceredigion yn ymrwymo i fod yn gyngor carbon sero net erbyn 2030

Cyngor Sir Ceredigion yn ymrwymo i fod yn gyngor carbon sero net erbyn 2030

21/06/2019

Mae cynghorwyr Ceredigion wedi cefnogi cynnig i wneud Cyngor Sir Ceredigion yn awdurdod lleol carbon sero net erbyn 2030. Cefnogodd y cynghorwyr y cynnig mewn cyfarfod ar 20 Mehefin 2019.


Llun a Stori: Llwyddiant i ddisgyblion Ysgol Bro Teifi  yn Eisteddfod yr Urdd Caerdydd a’r Fro

Llun a Stori: Llwyddiant i ddisgyblion Ysgol Bro Teifi yn Eisteddfod yr Urdd Caerdydd a’r Fro

21/06/2019

Yn ystod Eisteddfod yr Urdd Caerdydd a’r Fro 2019 cynhaliwyd rhwng 27 Mai a 1 Mehefin, dathlodd disgyblion o ysgol Bro Teifi eu llwyddiant ar lwyfan Canolfan y Mileniwm.


 Cered yn trefnu noson coginio bwyd Thai

Cered yn trefnu noson coginio bwyd Thai

21/06/2019

Trefnodd swyddogion Cered: Menter Iaith Ceredigion sawl noson o weithgareddau gyda’r Clwb Ieuenctid ‘Ffynnon’ yn Llandysul er mwyn roi cyfleoedd newydd drwy gyfrwng y Gymraeg i’w aelodau hŷn.


Cydnabod creadigrwydd murlun Afon Teifi

Cydnabod creadigrwydd murlun Afon Teifi

17/06/2019

Ar ddydd Mercher 12 Mehefin, cafodd Gwasanaeth Ieuenctid Ceredigion (GIS) gydnabyddiaeth gan gynrychiolwyr o Gyngor Sir Ceredigion am greadigrwydd o furlun mawr o graffiti ar hyd afon Teifi yn Aberteifi, a grëwyd gan GIS, ynghyd â 17 o bobl ifanc rhwng 11-25 a'r arlunydd graffiti, Lloyd y Graffiti.


Therapi celf yn gwella lles preswylwyr yng nghartref preswyl Bryntirion

Therapi celf yn gwella lles preswylwyr yng nghartref preswyl Bryntirion

14/06/2019

Mae cartref preswyl Bryntirion yn Nhregaron yn cynnig sesiynau therapi wythnosol un i un i breswylwyr er mwyn gwella eu lles a’u hyder. Ariennir y sesiynau gan Ymddiriedolaeth Margaret ac Alick Potter sy’n darparu grantiau i gefnogi pobl sy’n byw yng Ngheredigion sydd â diagnosis o ddementia yn ogystal â’u teuluoedd a’u gofalwyr.


Cyfle i rannu eich atgofion ar gyfer arddangosfa newydd ‘Gan ei fod yno'

Cyfle i rannu eich atgofion ar gyfer arddangosfa newydd ‘Gan ei fod yno'

14/06/2019

Ar ddydd Sadwrn 20 Gorffennaf, bydd Amgueddfa Ceredigion yn croesawu ymwelwyr trwy eu drysau i arddangosfa Blwyddyn Darganfod 2019 i ddathlu hanes ymdrechion dynol, gyda gwrthrychau wedi’u dewis o gasgliad yr amgueddfa.


Estyn yn canmol profiadau dysgu rhagorol arloesol yn Ysgol Gynradd Aberaeron

Estyn yn canmol profiadau dysgu rhagorol arloesol yn Ysgol Gynradd Aberaeron

14/06/2019

Yn dilyn arolwg diweddar Estyn, mae Ysgol Gynradd Aberaeron wedi ei chanmol am y profiadau dysgu cyfoethog ag ysgogol mae yn ei chynnig.


Gosod mannau gwefru e-feiciau a llochesi feiciau yn Aberystwyth

Gosod mannau gwefru e-feiciau a llochesi feiciau yn Aberystwyth

13/06/2019

Mae 11 o orsafoedd gwefru newydd ar gyfer e-feiciau wedi’u gosod yn ddiweddar gan Gyngor Sir Ceredigion mewn gwahanol fannau yn Aberystwyth. Gwnaed hyn ar ôl i’r Cyngor dderbyn grant gan Gronfa Teithio Llesol Llywodraeth Cymru. Mae’r gorsafoedd gwefru hyn am ddim i bawb eu defnyddio a dyma’r rhai cyntaf i gael eu gosod gan awdurdod lleol yng Nghymru.


Cynllun Rheoli Carbon newydd ac uchelgeisiol yng Ngheredigion

Cynllun Rheoli Carbon newydd ac uchelgeisiol yng Ngheredigion

12/06/2019

Mae Cynllun Rheoli Carbon newydd ac uchelgeisiol yn targedu gostyngiad o 15% mewn allyriadau erbyn 2023. Cymeradwywyd y cynllun i leihau allyriadau Cyngor Sir Ceredigion gan Gabinet y cyngor ar 11 Mehefin 2019.


Ardaloedd bwyd a diod i'w treialu ar y Prom yr haf hwn

Ardaloedd bwyd a diod i'w treialu ar y Prom yr haf hwn

12/06/2019

Bydd busnesau bwyd a diod ymysg y rhai sy'n gallu gwneud cais i gael lle ar Bromenâd Aberystwyth yr haf hwn. Cymeradwyodd Cabinet y cyngor gynigion i dendro rhannau o'r promenâd a'r traeth am gyfnod prawf yn ystod haf 2019.


Cabinet yn cymeradwyo Adroddiad Blynyddol Safonau’r Gymraeg

Cabinet yn cymeradwyo Adroddiad Blynyddol Safonau’r Gymraeg

11/06/2019

Roedd cyhoeddi Strategaeth Iaith a phenodi Tiwtor Cymraeg Gwaith ymysg y prif gyflawniadau yn 2018-2019 yn ôl adroddiad a gafodd ei gymeradwyo mewn cyfarfod Cabinet ar 11 Mehefin.


Adroddiad cyntaf ‘Rhagorol’ i Ysgol Dyffryn Cledlyn

Adroddiad cyntaf ‘Rhagorol’ i Ysgol Dyffryn Cledlyn

10/06/2019

Mae addysgu, arweinyddiaeth a safonau yn Ysgol Dyffryn Cledlyn wedi cael eu disgrifio fel ‘Rhagorol’ yn ei adroddiad Estyn cyntaf.


Llwybr beicio a cherdded newydd rhwng Bow Street ac IBERS wedi’i cwblhau

Llwybr beicio a cherdded newydd rhwng Bow Street ac IBERS wedi’i cwblhau

07/06/2019

Mae llwybr cyd-ddefnyddio newydd ar gyfer cerddwyr a beicwyr rhwng Bow Street ac IBERS ym Mhlas Gogerddan wedi cael ei gwblhau, gyda'r lansiad swyddogol ar 6 Mehefin 2019.


Cynllun newydd i wella llwybrau Ceredigion

Cynllun newydd i wella llwybrau Ceredigion

06/06/2019

Mae cynllun newydd wedi'i gymeradwyo i wella llwybrau cerdded a llwybrau ceffylau yng Ngheredigion. Cafodd y Cynllun Gwella Hawliau Tramwy ei gymeradwyo mewn cyfarfod o'r Cabinet ar 4 Mehefin 2019.


Prosiect twristiaeth newydd ‘Llwybrau Celtaidd’ yn symud ymlaen

Prosiect twristiaeth newydd ‘Llwybrau Celtaidd’ yn symud ymlaen

06/06/2019

Daeth dros ddeugain o fusnesau a sefydliadau ar draws Sir Ceredigion, Caerfyrddin a Sir Benfro at ei gilydd yn ddiweddar i gael gwybod sut y gallant fod yn rhan o brosiect twristiaeth newydd cyffrous o’r enw ‘Llwybrau Celtaidd’.


Ymddeoliad ar ôl 43 mlynedd yn Amgueddfa Ceredigion

Ymddeoliad ar ôl 43 mlynedd yn Amgueddfa Ceredigion

05/06/2019

Ar 28 Mehefin, bydd Stuart Evans yn ymddeol o Amgueddfa Ceredigion ar ôl 43 mlynedd.


Cynnal y Cardi yn galw am syniadau o’r gymuned

Cynnal y Cardi yn galw am syniadau o’r gymuned

04/06/2019

Oes gennych chi syniad a arweinir gan y gymuned a allai wneud gwahaniaeth go iawn i fywydau pobl sy'n byw ac yn gweithio yng Ngheredigion? Mae Grŵp Gweithredu Lleol Cynnal y Cardi yn gofyn i drigolion, grwpiau lleol a sefydliadau i anfon eu syniadau i mewn erbyn Dydd Llun, 24 Mehefin.


Ymarferydd Nyrsio mewn Argyfwng o Aberteifi, Jennifer Ladd yn cael eu gwobrwyo â Medal yr Ymerodraeth Brydeinig

Ymarferydd Nyrsio mewn Argyfwng o Aberteifi, Jennifer Ladd yn cael eu gwobrwyo â Medal yr Ymerodraeth Brydeinig

04/06/2019

Mae Jennifer Ladd – Ymarferydd Nyrsio mewn Argyfwng sydd wedi ymddeol o Uned Mân Anafiadau (UMA) Ysbyty Aberteifi – wedi cael eu gwobrwyo â Medal yr Ymerodraeth Brydeinig. Cafodd y fedal ei gyflwyno gan Miss Sara Edwards, Arglwydd Raglaw ei Mawrhydi yn Nyfed ar 30 Mai 2019.


Lloyd Macey yn perfformio yn Theatr Felinfach

Lloyd Macey yn perfformio yn Theatr Felinfach

04/06/2019

Ar Nos Wener 7 Mehefin 2019 am 7:30yh, bydd Lloyd Macey, sy’n adnabyddus ar ôl ymddangos ar y sioe deledu ‘X Factor’ yn perfformio yn Theatr Felinfach.


Ymgynghoriad statudol wedi'i gymeradwyo ar gyfer cynnig Ysgol Ardal Dyffryn Aeron

Ymgynghoriad statudol wedi'i gymeradwyo ar gyfer cynnig Ysgol Ardal Dyffryn Aeron

04/06/2019

Bydd ymgynghoriad yn cael ei gynnal ar sefydlu ysgol ardal newydd yn Nyffryn Aeron. Cymeradwyodd Cabinet y cyngor yr ymgynghoriad ar 4 Mehefin 2019.


Seremoni wobrwyo gwirfoddolwyr Cered

Seremoni wobrwyo gwirfoddolwyr Cered

31/05/2019

Cynhaliwyd Noson Wobrwyo Gwirfoddolwyr Cered: Menter Iaith Ceredigion ar 17 Mai yn Theatr Felinfach. Fe wnaeth y noson gydnabod ymdrechion y bobl ifanc sydd wedi bod yn gwirfoddoli gyda Cered dros y flwyddyn ddiwethaf.


Gall Ceredigion uchelgeisiol arwain y sector bwyd-amaeth yn y dyfodol

Gall Ceredigion uchelgeisiol arwain y sector bwyd-amaeth yn y dyfodol

30/05/2019

Mae gweithdy aelodau wedi clywed y gall Ceredigion fod yn arweinydd yn y sector bwyd-amaeth yn y dyfodol. Cynhaliwyd y gweithdy yn Siambr y Cyngor ar 30 Ebrill.


Pobl Ifanc wedi'u hysbrydoli ac yn cyfrannu mainc i’r gymuned leol

Pobl Ifanc wedi'u hysbrydoli ac yn cyfrannu mainc i’r gymuned leol

30/05/2019

Yn ddiweddar, cyflwynodd Gwasanaeth Ieuenctid Ceredigion fainc wedi'i saernïo â llaw i Gymuned Tregaron, fel rhan o brosiect cymunedol a arweinir gan bobl ifanc. Mae'r grŵp o bobl ifanc 16-25 oed yn rhan o 'Ysbrydoli', sef Rhaglen Allgymorth y Gwasanaeth Ieuenctid.


Diwrnod ym mywyd Dilys Megicks, Rheolwraig Cartref Preswyl Hafan Deg

Diwrnod ym mywyd Dilys Megicks, Rheolwraig Cartref Preswyl Hafan Deg

29/05/2019

Dydd Sadwrn, 14 Chwefror 1981 oedd fy niwrnod gwaith cyntaf yma yn Hafan Deg ac rwy’n dal yma 38 o flynyddoedd yn ddiweddarach! Dechreuais fel Metron Gynorthwyol, yna fe’m dyrchafwyd yn Rheolwraig (Metron oedd y term ar y pryd) ym 1983, ac rwy’n Rheolwraig oddi ar hynny.


Newid Hinsawdd, Codiad Lefel y Môr a Dyfodol Tanybwlch

Newid Hinsawdd, Codiad Lefel y Môr a Dyfodol Tanybwlch

28/05/2019

Mae newid hinsawdd a chodiadau lefel y môr yn debygol o greu newidiadau i draeth Tanybwlch. Gwahoddir trigolion Ceredigion ac ymwelwyr i rannu eu gwybodaeth leol am yr ardal o gwmpas y traeth gyda Thîm Cadwraeth y cyngor mewn nifer o ddigwyddiadau o amgylch Aberystwyth yr haf hwn.


Gofyn am farn ar Gynllun Cydraddoldeb Strategol 2020-2024

Gofyn am farn ar Gynllun Cydraddoldeb Strategol 2020-2024

24/05/2019

Mae angen cael barn trigolion Ceredigion er mwyn diwygio’r Cynllun Cydraddoldeb Strategol ar gyfer 2020-24. Mae gwasanaethau cyhoeddus yng nghanolbarth a Gorllewin Cymru yn gweithio gyda Chyngor Sir Ceredigion i ofyn i breswylwyr roi eu barn. Mae'r arolwg ar gael ar wefan y cyngor a bydd yn para tan 14 Mehefin 2019.


Ysgolion Cynradd Beulah, Cilcennin a Threwen i gau

Ysgolion Cynradd Beulah, Cilcennin a Threwen i gau

24/05/2019

Bydd Ysgolion Cynradd Beulah, Cilcennin a Threwen yn cau ar ddiwedd y flwyddyn ysgol.


Cyfle i enwebu arwyr chwaraeon ar gyfer Gwobrau Chwaraeon Ceredigion

Cyfle i enwebu arwyr chwaraeon ar gyfer Gwobrau Chwaraeon Ceredigion

23/05/2019

Ar ddydd Gwener 5 Gorffennaf 2019, cynhelir Seremoni Wobrwyo Chwaraeon Ceredigion er mwyn cydnabod a rhoi clod i bobl am eu llwyddiant a’u cyfraniad arbennig tuag at chwaraeon yng Ngheredigion.


Sioe Diwedd Blwyddyn Clwb CICA’r Ffin

Sioe Diwedd Blwyddyn Clwb CICA’r Ffin

23/05/2019

Ar nos Lun 13 Mai yng Nghastell Aberteifi, cafodd criw o blant a phobl ifanc o dde'r Sir gyfle i berfformio sioe arbennig fel diweddglo i weithgareddau Clwb CICA’r Ffin sef clwb perfformio Cymraeg newydd yn ardal Aberteifi a gogledd Sir Benfro.


Canolfan Bwyd Cymru yn cynnal cwrs Cymorth Cyntaf Brys yn y Gwaith

Canolfan Bwyd Cymru yn cynnal cwrs Cymorth Cyntaf Brys yn y Gwaith

22/05/2019

Mae Canolfan Bwyd Cymru yn cynnal cwrs hyfforddiant cymorth cyntaf undydd ar 25 Mehefin. Yn agored i fusnesau a'r cyhoedd, mae'r cwrs yn rhoi cyflwyniad i ystod bwysig o bynciau cymorth cyntaf.


Ailstrwythuro'r Gwasanaeth Cerdd i'w wneud yn gynaliadwy yn y dyfodol

Ailstrwythuro'r Gwasanaeth Cerdd i'w wneud yn gynaliadwy yn y dyfodol

21/05/2019

Bydd Gwasanaeth Cerdd Ceredigion yn cael ei ailstrwythuro i'w wneud yn gynaliadwy ac i wneud arbedion o fewn y Gwasanaeth Ysgolion.


Plant yng Ngheredigion yn paratoi ar gyfer Gŵyl Feicio Aberystwyth

Plant yng Ngheredigion yn paratoi ar gyfer Gŵyl Feicio Aberystwyth

20/05/2019

Cynhelir digwyddiad Gŵyl Feicio Aberystwyth ar 18 Mai hyd at 27 Mai 2019. Bydd plant ysgol yn cael y cyfle i gymryd rhan yn y ras am 10yb ar fore ddydd Sadwrn 25 Mai.


Digwyddiad am ddim i helpu Gofalwyr ymlacio a magu nerth

Digwyddiad am ddim i helpu Gofalwyr ymlacio a magu nerth

17/05/2019

Fel rhan o’r Wythnos Gofalwyr, mae unigolion a sefydliadau’n dod ynghyd i drefnu gweithgareddau a digwyddiadau ledled y DU i dynnu sylw at bwysigrwydd gofalu. Eleni, mae Uned Gofalwyr Cyngor Sir Ceredigion a’u partneriaid yn y trydydd sector yn eich gwahodd i ddiwrnod ymlacio a magu nerth ar ddydd Mawrth, 11 Mehefin ym Mhlas Rhosygilwen, Cilgerran.


Cynghorydd Peter Davies MBE wedi ei ethol yn Gadeirydd Cyngor Sir Ceredigion 2019-2020

Cynghorydd Peter Davies MBE wedi ei ethol yn Gadeirydd Cyngor Sir Ceredigion 2019-2020

17/05/2019

Etholwyd y Cynghorydd Peter Davies MBE yn Gadeirydd y Cyngor am 2019-2020 yn y Cyfarfod Blynyddol y cynhaliwyd gan Gyngor Sir Ceredigion ar ddydd Gwener 17 Mai.


Gwobrau Arfordirol i draethau Geredigion

Gwobrau Arfordirol i draethau Geredigion

15/05/2019

Bydd Cyngor Sir Ceredigion yn casglu pum Baner Las yn seremoni Gwobrau Arfordirol Cymru 2019 ar ddydd Mercher 15 Mai 2019.


Defaid yn ganolbwynt y sylw yn Amgueddfa Ceredigion

Defaid yn ganolbwynt y sylw yn Amgueddfa Ceredigion

15/05/2019

Ar 14 a 28 Mehefin, bydd Amgueddfa Ceredigion yn dangos tair ffilm sy’n rhoi sylw i anifail mwyaf eiconig Cymru, sef y ddafad. Dangosir y ffilmiau yma i gyd-fynd gydag arddangosfa Gelf bresennol yr Amgueddfa, sy’n dwyn y teitl hollol syml ‘Defaid’. Mae’r triawd hwn o ffilmiau yn archwilio cymhlethdodau ein perthynas â’r creaduriaid gwlanog yma ac yn craffu ar y cymunedau a’r bywyd yr ydym wedi eu creu o’u hamgylch.


Cered yn trefnu ‘Steddfod Ddwl gydag Ysgol Bro Teifi

Cered yn trefnu ‘Steddfod Ddwl gydag Ysgol Bro Teifi

13/05/2019

Cynhaliwyd ‘Steddfod Ddwl’ yn Ysgol Bro Teifi ar y cyd gyda Cered: Menter Iaith Ceredigion a siarter iaith yr ysgol ar gyfer disgyblion blwyddyn saith.


Egwyddorion strwythur newydd y Gwasanaeth Cerdd yn sicrhau cyfle a chysondeb yn y dyfodol

Egwyddorion strwythur newydd y Gwasanaeth Cerdd yn sicrhau cyfle a chysondeb yn y dyfodol

08/05/2019

Mae egwyddorion strwythur newydd Gwasanaeth Cerdd Ceredigion yn sicrhau cyfle a chysondeb yn y dyfodol i ddisgyblion. Dyma fydd un o’r negeseuon a fydd yn cael eu cyflwyno mewn cyfarfod o Bwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau sy’n Dysgu y Cyngor ar 09 Mai 2019. Bydd y Pwyllgor yn cael cyflwyniad ar strwythur newydd y gwasanaeth ac yn cael y cyfle i’w drafod a gofyn cwestiynau.


Cyfraniad y Cadeirydd at elusen leol

Cyfraniad y Cadeirydd at elusen leol

07/05/2019

Wrth i flwyddyn y Cynghorydd Hag Harris fel Cadeirydd Cyngor Sir Ceredigion ar gyfer 2018-2019 ddod i ben, cynhaliwyd cinio swyddogol Cadeirydd y Cyngor. Yn ystod y digwyddiad, derbyniwyd rhoddion i gefnogi elusen a ddewiswyd gan y Cadeirydd, sef Canolfan Deuluol Llambed.


Cyngor Sir Ceredigion yn cyhoeddi cynllun Caron Cynnes

Cyngor Sir Ceredigion yn cyhoeddi cynllun Caron Cynnes

07/05/2019

Cynhelir dwy sesiwn wybodaeth yn Nhregaron a Pontrhydfendigaid ar 13 a 14 Mai er mwyn i drigolion gael gwybodaeth am gynllun Caron Cynnes. Cynllun newydd yw Caron Cynnes i helpu cartrefi cymwys o fewn ardal Tregaron a’r pentrefi cyfagos i gael systemau gwresogi canolog a osodwyd.


Helpu i wneud bywyd rhywun ychydig yn fwy hwylus –  trosolwg o Weinyddwr Bathodynnau Glas

Helpu i wneud bywyd rhywun ychydig yn fwy hwylus – trosolwg o Weinyddwr Bathodynnau Glas

07/05/2019

Mae Sheila Herbert yn Weinyddwr Bathodynnau Glas yng Nghyngor Sir Ceredigion. Mae hi’n gweithio’n galed i sicrhau bod trigolion cymwys yng Ngheredigion cael eu consesiwn parcio i helpu gwneud eu bywydau ychydig yn fwy hwylus. Yn adlewyrchu ar ei gwaith, mae Sheila yn rhoi trosolwg ar ei rôl a gwybodaeth allweddol ar y cynllun Bathodyn Glas.


 Perfformiad gan Athena a Steffan Rhys Hughes yn Theatr Felinfach

Perfformiad gan Athena a Steffan Rhys Hughes yn Theatr Felinfach

02/05/2019

Ar Nos Sadwrn 11 Mai am 7:30yh bydd triawd Athena, ynghyd â Steffan Rhys Hughes yn perfformio yn Theatr Felinfach, fel rhan o’u Cyfres Encore.


Diwrnod ym Mywyd Sheila Herbert, Gweinyddwr Bathodynnau Glas

Diwrnod ym Mywyd Sheila Herbert, Gweinyddwr Bathodynnau Glas

01/05/2019

Rwyf wedi bod yn y swydd hon ers tair blynedd ac rwy'n mwynhau'r ffaith fy mod yn helpu i wneud bywyd rhywun ychydig yn fwy hwylus.


Cynllun i osod rhodfa, i wella hygyrchedd ar hyd yr Afon Teifi yng Nghenarth

Cynllun i osod rhodfa, i wella hygyrchedd ar hyd yr Afon Teifi yng Nghenarth

30/04/2019

Mae Cyngor Sir Ceredigion yn falch o gyhoeddi ei fod wedi llwyddo i gael grant o £125k gan Gronfa Hwyluso Adnoddau Naturiol a Lles Llywodraeth Cymru er mwyn gosod rhodfa bwrpasol ar hyd Afon Teifi yng Nghenarth.


Cered yn trefnu sesiwn pŵer pedal gydag Ynni Da

Cered yn trefnu sesiwn pŵer pedal gydag Ynni Da

30/04/2019

Trefnodd Cered: Menter Iaith Ceredigion noson arbennig yn ddiweddar gyda Cubs Llandysul pan ddaeth Ynni Da i ymweld â’r Cubs i wneud sesiwn pŵer pedal drwy’r iaith Gymraeg.


Adroddiad Estyn canmoladwy i Ysgol Bro Teifi

Adroddiad Estyn canmoladwy i Ysgol Bro Teifi

30/04/2019

Yn dilyn arolygiad, mae Ysgol Bro Teifi wedi derbyn adroddiad canmoladwy gan Estyn. Roedd adroddiad Estyn wedi arfarnu bod Ysgol Bro Teifi naill ai yn dda neu yn rhagorol ym mhob un o’r meysydd arolygu.


Lansiad o gynllun lleihau plastig a phecynnau yng Ngheredigion

Lansiad o gynllun lleihau plastig a phecynnau yng Ngheredigion

26/04/2019

Ar 16 Ebrill 2019, lansiwyd cynllun lleihau plastig a phecynnau yng Ngheredigion. Mae’r cynllun yn cael ei gyflawni gan y Tîm Cadwraeth a Thîm Rheoli Gwastraff Gyngor Sir Ceredigion ynghyd ag elusen amgylcheddol wirfoddol Cymru o’r enw Cadwch Gymru’n Daclus..


Gwybodaeth bwysig i drigolion Ceredigion ar Etholiadau Senedd Ewrop

Gwybodaeth bwysig i drigolion Ceredigion ar Etholiadau Senedd Ewrop

25/04/2019

Cynhelir etholiadau Senedd Ewrop ar 23 Mai 2019. Mae Prydain wedi'i hamserlennu nawr i gymryd rhan.


Parti Gardd y Gofalwyr yn llwyddiant ysgubol

Parti Gardd y Gofalwyr yn llwyddiant ysgubol

25/04/2019

Cynhaliwyd Parti Gardd i Ofalwyr ar 11 Ebrill yn Aberystwyth i ddod â gofalwyr o bob oedran at ei gilydd, gan roi cyfle iddynt ddiosg eu dyletswyddau gofal a mwynhau gyda’u hanwyliaid.


Gwardeiniaid Cymunedol i fynd i'r afael â materion llygod mawr

Gwardeiniaid Cymunedol i fynd i'r afael â materion llygod mawr

23/04/2019

Gall llygod mawr achosi llawer o ddifrod, gan gostio arian a phryder i lawer. Mewn ymateb i’r pryderon yma, mae'r Cyngor wedi buddsoddi mewn technoleg teledu cylch cyfyng ar gyfer pla lle, fel gwasanaeth ychwanegol, bydd Wardeiniaid Cymunedol yn gallu nodi diffygion mewn draeniau a nodi pwyntiau mynediad posibl lle mae llygod mawr yn dod i mewn eiddo o'r draeniau.


Llwyddiant yn Noson Wobrwyo Gwasanaeth Ieuenctid Ceredigion

Llwyddiant yn Noson Wobrwyo Gwasanaeth Ieuenctid Ceredigion

18/04/2019

Ar Nos Fawrth, 09 Ebrill, ymunodd dros 220 o bobl ifanc a’u teuluoedd o bob cwr o Geredigion gyda Gwasanaeth Ieuenctid i ddathlu eu Noson Wobrwyo flynyddol. Roedd y noson yn gyfle i ddathlu a chydnabod cyflawniadau a llwyddiannau’r holl bobl ifanc sydd wedi ymgysylltu â Gwasanaeth Ieuenctid Ceredigion yn ystod y flwyddyn ddiwethaf.


Llwyddiant yn enwebiadau Rhagoriaeth Gwaith Ieuenctid

Llwyddiant yn enwebiadau Rhagoriaeth Gwaith Ieuenctid

18/04/2019

Mae Gwasanaeth Ieuenctid Ceredigion wedi bod yn llwyddiannus wrth fynd ar y rhestr fer ar gyfer nifer o wobrau arbennig yng Ngwobrau Rhagoriaeth Gwaith Ieuenctid eleni. Cynhelir y gwobrau ar ddydd Gwener, 28 Mehefin yn Neganwy, Llandudno, lle gwelwn Weithwyr Ieuenctid o ledled Cymru yn dod at ei gilydd i ddathlu rhagoriaeth mewn gwaith ieuenctid dros y flwyddyn ddiwethaf.


Myfyrwyr yn helpu adeiladu pontydd newydd ym Mharc y Llyn

Myfyrwyr yn helpu adeiladu pontydd newydd ym Mharc y Llyn

17/04/2019

Adeiladodd fyfyrwyr sy’n mynychu Cwrs Rheoli Cefn Gwlad ym Mhrifysgol Aberystwyth, ddwy bont newydd yn lle’r hen strwythurau ar lwybr poblogaidd ar lan yr afon ger Morrisons yn Aberystwyth.


Haelioni pobl leol yn codi dros £16k i deuluoedd a drawyd gan lifogydd

Haelioni pobl leol yn codi dros £16k i deuluoedd a drawyd gan lifogydd

16/04/2019

MAE dros £16,000 wedi cael ei rannu ymhlith pobl yr effeithiodd llifogydd mis Hydref diwethaf arnynt, diolch i haelioni cymunedau Sir Gaerfyrddin a Cheredigion.


Etholwyd Thomas fel Aelod Seneddol Ifanc newydd Ceredigion

Etholwyd Thomas fel Aelod Seneddol Ifanc newydd Ceredigion

16/04/2019

Ar 9 Ebrill 2019, etholwyd Thomas Kendall fel Aelod Seneddol Ifanc (ASI) newydd Ceredigion, gan Gyngor Ieuenctid y sir, i gynrychioli Ceredigion yn Senedd Ieuenctid y DU yn 2019-2020, gyda Huw Jones yn cael ei ethol fel dirprwy aelod Seneddol Ifanc a fydd yn cefnogi Thomas.


Dedfrydu mam a mab yn dilyn golygfeydd hunllefus ar fferm leol

Dedfrydu mam a mab yn dilyn golygfeydd hunllefus ar fferm leol

15/04/2019

Cynhaliwyd gwrandawiad dedfrydu ar 10 Ebrill yn Llys Ynadon Aberystwyth wedi i Mrs Margaret Cooper, 80 oed a Mr Norman Richard Cooper, 55 oed o fferm Gilfachwith, Bangor Teifi, bledio’n euog i farwolaeth ac esgeulustod difrifol 84 o wartheg.


Gwasanaeth Ieuenctid Ceredigion yn ennill Gwobr Marc Ansawdd Aur

Gwasanaeth Ieuenctid Ceredigion yn ennill Gwobr Marc Ansawdd Aur

15/04/2019

Yn fis Mawrth, wnaeth Gwasanaeth Ieuenctid Ceredigion cyflawni’r wobr arbennig Marc Ansawdd Arian ar gyfer Gwaith Ieuenctid yng Nghymru. Dim ond dau Wasanaeth Ieuenctid Awdurdod Lleol arall sydd wedi ennill Marc Ansawdd Aur ar gyfer Gwaith Ieuenctid yng Nghymru hyd yma.


Clod i fyfyrwyr Dysgu Cymraeg Ceredigion

Clod i fyfyrwyr Dysgu Cymraeg Ceredigion

12/04/2019

Llongyfarchiadau mawr i holl Ddysgwyr Cymraeg Ceredigion ar eu llwyddiant yng nghystadlaethau llwyfan, llên a chelf a chrefft yn Eisteddfod y Dysgwyr yn Aberhonddu yn ddiweddar.


Cyhoeddi’r newyddion trist am farwolaeth sydyn y Cynghorydd Paul James

Cyhoeddi’r newyddion trist am farwolaeth sydyn y Cynghorydd Paul James

12/04/2019

Mae Cyngor Sir Ceredigion wedi derbyn cadarnhad bod y Cynghorydd Paul James wedi cael ei ladd mewn damwain ffordd neithiwr.


Ail i Ysgol Talgarreg yng Nghwis Dim Clem

Ail i Ysgol Talgarreg yng Nghwis Dim Clem

12/04/2019

Am y tro cyntaf eleni cafodd disgyblion rhai o ysgolion Sir Ceredigion gyfle i gystadlu yn Cwis Dim Clem sef cwis wedi ei drefnu gan Fentrau Iaith De Orllewin Cymru, lle trefnwyd Cered: Menter Iaith Ceredigion y rowndiau rhanbarthol.


Gwasanaeth pwrpasol newydd i helpu Gofalwyr di-dâl yng Ngheredigion

Gwasanaeth pwrpasol newydd i helpu Gofalwyr di-dâl yng Ngheredigion

12/04/2019

Mae gwasanaeth newydd pwrpasol wedi cael ei sefydlu i helpu gofalwyr di-dâl yng Ngheredigion. Mae Gofalwyr Ceredigion Carers (GCC) yn darparu llawer o wasanaethau gan gynnwys cyngor a chymorth emosiynol i ofalwyr, yn ogystal â'u helpu i gael seibiannau byr o'u cyfrifoldebau gofalu.


Busnesau yn trafod gweledigaeth Bargen Twf Canolbarth Cymru mewn gweithdai

Busnesau yn trafod gweledigaeth Bargen Twf Canolbarth Cymru mewn gweithdai

12/04/2019

Mae busnesau o bob rhan o Ganolbarth Cymru wedi cymryd y cam mawr cyntaf o ran datblygu'r weledigaeth ar gyfer Bargen Twf Canolbarth Cymru. Fe wnaeth 40 o fusnesau, sefydliadau cynrychioliadol ac ymddiriedolaethau elusennol gwrdd mewn tri gweithdy ar ddechrau mis Ebrill i ddechrau'r broses.


Cynnydd yn Ysgol Penweddig yn golygu nad oes angen monitro pellach

Cynnydd yn Ysgol Penweddig yn golygu nad oes angen monitro pellach

11/04/2019

Bernir bod Ysgol Penweddig wedi gwneud ‘cynnydd boddhaol' i fynd i'r afael â'r argymhellion a wnaed ar ôl arolygiad a gynhaliwyd ym mis Ionawr 2017. O ganlyniad, mae'r ysgol wedi cael ei thynnu oddi ar y rhestr o ysgolion y mae angen adolygiad Estyn arnyn nhw.


‘Weatherman’ yn cerdded ar hyd llwybr arfordir Ceredigion

‘Weatherman’ yn cerdded ar hyd llwybr arfordir Ceredigion

11/04/2019

Mae Derek Brockway, sef y ‘Weatherman’, wedi dychwelyd i Geredigion i fwynhau’r llwybr arfordirol. Mae’r Tîm Hawliau Tramwy Cyhoeddus, ynghyd â grŵp o wirfoddolwyr brwdfrydig, wedi bod yn brysur yn cynnal gwaith ar y llwybr arfordirol i sicrhau ei fod yn barod i bawb ei fwynhau yn ystod y gwanwyn eleni.


Cabinet yn cymeradwyo Cynllun Rhyddhad Ardrethi’r Stryd Fawr a Busnesau Manwerthu

Cabinet yn cymeradwyo Cynllun Rhyddhad Ardrethi’r Stryd Fawr a Busnesau Manwerthu

10/04/2019

Mae'r Cynllun Rhyddhad Ardrethi’r Stryd Fawr a Busnesau Manwerthu wedi'i gymeradwyo ar gyfer 2019-20. Cymeradwywyd y cynllun gan Gabinet Cyngor Sir Ceredigion ar 9 Ebrill 2019.


Iaith addysgu cyfnod sylfaen Ysgol Bro Pedr yn newid i’r Gymraeg

Iaith addysgu cyfnod sylfaen Ysgol Bro Pedr yn newid i’r Gymraeg

10/04/2019

Cymraeg bydd cyfrwng addysgu yng nghyfnod sylfaen Ysgol Bro Pedr o fis Medi 2019 ymlaen. Mae’r datblygiad yn dilyn cymeradwyaeth o’r cynllun gan Gabinet Cyngor Sir Ceredigion.


Taith Gerdded yr Wythnos 2019

Taith Gerdded yr Wythnos 2019

09/04/2019

O Ebrill 2019 ymlaen hyd yr hydref, bydd cyfres o bosteri ‘Taith Gerdded yr Wythnos’ yn cael ei chyhoeddi drwy gyfryngau cymdeithasol Cyngor Sir Ceredigion. Bydd llwybrau hir a byr yn cael eu cynnig mewn mannau ledled y sir felly fe ddylai fod rhywbeth i bawb dros yr haf i fwynhau.


'Lefelau eithriadol o uchel ar gyfer lles' a nodwyd yn adroddiad cadarnhaol Estyn  ar gyfer Ysgol Llwyn yr Eos

'Lefelau eithriadol o uchel ar gyfer lles' a nodwyd yn adroddiad cadarnhaol Estyn ar gyfer Ysgol Llwyn yr Eos

08/04/2019

Mae disgyblion, staff a rhieni Ysgol Llwyn yr Eos yn hapus iawn gyda chanfyddiadau arolygiad ESTYN ar yr ysgol, a gyhoeddwyd heddiw, 08 Ebrill.


Gwelliannau mawr ym Mhenglais yn ei gymryd allan o fod angen gwelliant sylweddol

Gwelliannau mawr ym Mhenglais yn ei gymryd allan o fod angen gwelliant sylweddol

04/04/2019

Nid yw Ysgol Penglais bellach ar restr o ysgolion sydd angen gwelliant sylweddol. Daw'r datblygiad ar ôl ymweliad gan Estyn ym mis Mawrth.


Chwilio am syniadau arloesol i helpu llunio dyfodol Ceredigion wledig gryfach

Chwilio am syniadau arloesol i helpu llunio dyfodol Ceredigion wledig gryfach

04/04/2019

Oes gennych chi syniad a arweinir gan y gymuned a allai wneud gwahaniaeth go iawn i fywydau pobl sy'n byw ac yn gweithio yng Ngheredigion? Mae Grŵp Gweithredu Lleol (GGLl) Cynnal y Cardi yn gofyn i drigolion anfon eu syniadau neu fynegiant o ddiddordeb ar gyfer prosiect i mewn erbyn Dydd Llun, 29 Ebrill.


Ystyried ffyrdd newydd o ddarparu’r Gwasanaeth Cerdd

Ystyried ffyrdd newydd o ddarparu’r Gwasanaeth Cerdd

04/04/2019

Yn ystod cyfarfod o’r ffrwd waith Safonau Mewn Ysgolion ar 3 Ebrill, rhoddwyd y newyddion diweddaraf i’r Cynghorwyr ar y gwaith o ddatblygu ffyrdd newydd o ddarparu gwasanaeth cerddoriaeth yng Ngheredigion.


Lansiad o fenter i gynyddu gweithgaredd corfforol plant meithrin yng Ngheredigion

Lansiad o fenter i gynyddu gweithgaredd corfforol plant meithrin yng Ngheredigion

03/04/2019

Mae menter newydd wedi cael ei lansio ar draws meithrinfeydd Ceredigion i sicrhau bod plant meithrin yn fwy actif. Mae’r cynllun yn cael ei redeg gan y Tîm Pobl Ifanc Egnïol o Geredigion Actif, ynghyd ag Iechyd Cyhoeddus Cymru, nod y cynllun yw cynyddu gweithgaredd corfforol plant, cynyddu nifer y rhieni sy'n cymryd rhan yn natblygiad eu plentyn a rhoi’r cyfle i’r plant ddatblygu sgiliau allweddol.


Bwrsari Pobl Ifanc 2019 yn cael ei wobrwyo i bedwar person ifanc

Bwrsari Pobl Ifanc 2019 yn cael ei wobrwyo i bedwar person ifanc

02/04/2019

Mae bwrsari i gefnogi pobl ifanc rhwng 11-25 oed i'w helpu gyda'u dyheadau ar gyfer y dyfodol, wedi cael ei wobrwyo i bedwar ymgeisydd llwyddiannus am eu syniadau arloesol. Bydd y bwrsariau yn cael eu rhoi yn noson wobrwyo Gwasanaeth Ieuenctid Ceredigion ar nos Fawrth, 9 Ebrill yn Theatr Felinfach.


Llun a Stori: Dosbarth Feistr Minecraft yn Theatr Felinfach

Llun a Stori: Dosbarth Feistr Minecraft yn Theatr Felinfach

02/04/2019

Trefnwyd Cered: Menter Iaith Ceredigion ddosbarth feistr Minecraft a gafodd ei chynnal yn Theatr Felinfach ar gyfer enillwyr y gystadleuaeth Minecraft 2019 a gynhaliwyd mis diwethaf.


Glanhau'r traeth gan Lysgenhadon Cymunedol Aberaeron

Glanhau'r traeth gan Lysgenhadon Cymunedol Aberaeron

02/04/2019

Ar ddydd Mawrth 26 o Fawrth, fe wnaeth Llysgenhadon Cymunedol Aberaeron drefnu a chynnal gweithgaredd i lanhau traeth Aberaeron yn ystod eu awr ginio. Tra bod y pobl ifanc yn glanhau, cafodd nhw cyfle i ddysgu am edrych ar ôl eu hamgylchedd o’i gwmpas nhw.


Cynhelir Parti Gardd i Ofalwyr

Cynhelir Parti Gardd i Ofalwyr

29/03/2019

Cynhelir parti gardd ar gyfer gofalwyr ar 11 Ebrill rhwng 12 a 3yp a drefnir gan fyfyrwyr o Goleg Ceredigion sydd ar hyn o bryd yn astudio ar gyfer eu cymhwyster BTEC Iechyd a Gofal Cymdeithasol Lefel 3.


Diwrnod ym Mywyd John Curran, Llwythwr Casglu Gwastraff

Diwrnod ym Mywyd John Curran, Llwythwr Casglu Gwastraff

28/03/2019

Rydw i wedi cael gyrfa amrywiol iawn, roeddwn i’n gynrychiolydd gwerthu llwyddiannus ac yn byw yn ne Cymru am ymron i 30 mlynedd. Bûm hefyd yn rhedeg tafarn yn Lerpwl, o ble rwy’n dod yn wreiddiol, a bûm yn yrrwr lori ddosbarthu i gynhyrchydd bara. Wedi cyfnodau yn byw yn yr Iseldiroedd a'r Almaen, symudais i Geredigion bedair blynedd yn ôl. Clywais am rai swyddi gwag yng ngwasanaeth casglu gwastraff y cyngor a meddyliais pam lai?


Pobl ifanc yn codi arian i ‘Comic Relief’

Pobl ifanc yn codi arian i ‘Comic Relief’

27/03/2019

Ar 15 Mawrth, fe wnaeth Clwb Coginio Ysgol Henry Richard gynnal sêl gacennau yn yr ysgol a chodwyd dros £300 i ‘Comic Relief’. Mae’r clwb coginio yn cael ei arwain gan Wasanaeth Ieuenctid Ceredigion mewn partneriaeth ag Ysgol Henry Richard, Tregaron. Coginiodd y clwb pob math o gacennau a danteithion melys.


Oriel Tate i weithio gydag Amgueddfa Ceredigion am y tro cyntaf

Oriel Tate i weithio gydag Amgueddfa Ceredigion am y tro cyntaf

25/03/2019

Rhwng 6 April a 29 Mehefin bydd Amgueddfa Ceredigion yn arddangos casgliad o weithiau celf a fydd ar fenthyg iddi gan Oriel Tate am y tro cyntaf. Bydd y darluniau, gan gynnwys tri gan Henry Moore, yn rhan o arddangosfa Defaid sydd ar fin cael ei ddangos yn yr Amgueddfa ac a fydd yn edrych ar hanes, treftadaeth a diwylliant y cymunedau sy’n ffermio defaid a’u perthynas ehangach â thir a thirwedd Cymru.


Breuddwydio Cae’r Nos

Breuddwydio Cae’r Nos

22/03/2019

Bydd perfformiad epig, anhygoel o Bedwaredd Cainc y Mabinogi yn Theatr Felinfach ar 11 Ebrill am 7:30yh. Yn wefreiddiol, doniol, grymus ac yn farddonol am yn ail, mae Breuddwydio Cae'r Nos yn cael ei hadrodd gan un o storïwyr mwyaf cyfareddol Cymru – Michael Harvey gyda cherddoriaeth fyw hynod swynol.


Cyflog Byw i staff yn dilyn polisi cyflog newydd

Cyflog Byw i staff yn dilyn polisi cyflog newydd

21/03/2019

Bydd pob aelod o staff Cyngor Sir Ceredigion yn derbyn isafswm o £9 yr awr - sy'n cyfateb i'r Cyflog Byw Sylfaenol o Ebrill 2019. Mae hyn yn dilyn cymeradwyo polisi cyflog newydd gan y cyngor ar 21 Mawrth 2019.


Cyngor yn paratoi ar gyfer Brexit

Cyngor yn paratoi ar gyfer Brexit

20/03/2019

Wrth i drafodaethau Brexit fynd rhagddynt ac yn rheolaidd yn y penawdau, mae Cyngor Sir Ceredigion wedi bod yn paratoi ar gyfer ystod o effeithiau posibl Brexit. Mae'r paratoadau wedi'u cynllunio i leihau unrhyw effeithiau negyddol y gallai Brexit ei gael ar drigolion Ceredigion.


Adnoddau Cymraeg newydd i warchodwyr plant Ceredigion

Adnoddau Cymraeg newydd i warchodwyr plant Ceredigion

20/03/2019

O fis Ebrill eleni bydd gan warchodwyr ledled Ceredigion y cyfle i ddefnyddio adnodd arbennig Sachau Stori Cymraeg. Bwriad hyn yw i hybu datblygiad sgiliau Cymraeg plant y sir.


Llun a Stori: Buddugoliaeth tocyn aur yn y ffair yrfaoedd

Llun a Stori: Buddugoliaeth tocyn aur yn y ffair yrfaoedd

19/03/2019

Hyrwyddwyd cyfleoedd gyrfaol a phrentisiaethau gyda'r cyngor yn yr ŵyl gyrfaoedd a gynhaliwyd yng Nghanolfan y Celfyddydau, Aberystwyth ar 19 Chwefror. Bu dros fil o ddisgyblion o’r ysgolion uwchradd ar draws Ceredigion yn y digwyddiad a drefnwyd gan Gyrfaoedd Cymru.


Cyhoeddi enillwyr cystadleuaeth Lleihau Sbwriel Morol Ceredigion

Cyhoeddi enillwyr cystadleuaeth Lleihau Sbwriel Morol Ceredigion

15/03/2019

Ar 5 Mawrth, cyhoeddwyd y dyluniadau a ddaeth i’r brig mewn cystadleuaeth a gynhaliwyd mewn pum ysgol gynradd yng Ngheredigion. Y dasg oedd dylunio poster a fydd yn cael ei ddefnyddio fel achrediad i fusnesau sy’n lleihau eu defnydd o blastig ac sy’n defnyddio llai o ddeunydd pacio.


‘Gwnaf!’ - Dathlwch eich diwrnod arbennig yn Amgueddfa Ceredigion

‘Gwnaf!’ - Dathlwch eich diwrnod arbennig yn Amgueddfa Ceredigion

15/03/2019

Gyda dwy ystafell syfrdanol i gynnal eich seremoni, bar â thrwydded lawn a digon o ddewisiadau ar gyfer y wledd briodas, Amgueddfa Ceredigion yw'r lleoliad perffaith ar gyfer eich diwrnod arbennig. O hyn ymlaen, mae gan Amgueddfa Ceredigion drwydded swyddogol i gynnal priodasau ac maent yn barod i groesawu cyplau sy'n chwilio am awyrgylch rhamantaidd mewn lleoliad anarferol.


Llun a Stori: Llwyddiant i ddiwrnod llesiant i rieni a gofalwyr

Llun a Stori: Llwyddiant i ddiwrnod llesiant i rieni a gofalwyr

15/03/2019

Cynhaliwyd diwrnod llesiant yn Aberaeron ar ddydd Mercher, 6 Mawrth 2019 i rieni/gofalwyr Ceredigion, a gynhaliwyd gan Tîm Plant Anabl. Cynigiodd Grŵp cefnogi rhwydwaith lles Ceredigion therapïau cyflenwol ar gyfer gwesteion gan gynnwys tylino, reiki ac iachâd sain.


Deuawd werin wobrwyedig i chwarae yn Amgueddfa Ceredigion

Deuawd werin wobrwyedig i chwarae yn Amgueddfa Ceredigion

14/03/2019

Ar 17 Mawrth, mae Clwb Gwerin Aber yn cyflwyno’r ddeuawd werin, Kathryn Roberts a Sean Lakeman yn Amgueddfa Ceredigion yn Aberystwyth.


Cam pwysig i Brosiect Canolfan Adnoddau Integredig Cylch Caron

Cam pwysig i Brosiect Canolfan Adnoddau Integredig Cylch Caron

13/03/2019

Mae Canolfan Adnoddau Integredig Cylch Caron arfaethedig yn Nhregaron wedi cymryd cam pwysig yn nes i gael ei adeiladu ar ôl arwyddo a selio'r Cytundeb Datblygu rhwng partneriaid.


Gyrfaoedd o fewn y Cyngor yn cael ei hyrwyddo yn y ffair yrfaoedd

Gyrfaoedd o fewn y Cyngor yn cael ei hyrwyddo yn y ffair yrfaoedd

13/03/2019

Hyrwyddwyd cyfleoedd gyrfaol a phrentisiaethau gyda'r Cyngor yn yr Ŵyl Gyrfaoedd a gynhaliwyd yng Nghanolfan y Celfyddydau, Aberystwyth ar 19 Chwefror. Bu dros fil o ddisgyblion o’r ysgolion uwchradd ar draws Ceredigion yn y digwyddiad a drefnwyd gan Gyrfaoedd Cymru.


Gweithdy a gig i roi hwb i artistiaid benywaidd yn y sîn gerddoriaeth Gymraeg

Gweithdy a gig i roi hwb i artistiaid benywaidd yn y sîn gerddoriaeth Gymraeg

12/03/2019

Mae ‘Merched Yn Neud Miwsig’, digwyddiad a gyflwynir gan Glwb Ifor Bach a Maes B, yn dychwelyd i Aberystwyth gyda gig yn Amgueddfa Ceredigion ar 6 Ebrill.


Llwyddiant i Raglen Gweithgareddau Hanner Tymor Gwasanaeth Ieuenctid Ceredigion

Llwyddiant i Raglen Gweithgareddau Hanner Tymor Gwasanaeth Ieuenctid Ceredigion

12/03/2019

Bu Gwasanaeth Ieuenctid Ceredigion unwaith eleni eto yn cyflwyno wythnos gynhwysfawr o gyfleoedd agored yn ystod hanner tymor mis Chwefror. Cynigiodd y rhaglen hanner tymor , saith brosiect gwahanol, gweithgareddau a digwyddiadau i bobl ifanc rhwng 11-25 oed ar draws y sir.


Stori a Llun: Dathliadau Dydd Gŵyl Dewi yn Hafan Deg

Stori a Llun: Dathliadau Dydd Gŵyl Dewi yn Hafan Deg

11/03/2019

Dathlodd Hafan Deg, cartref gofal yn Llanbedr Pont Steffan, Dydd Gŵyl Dewi trwy addurno’r cartref gyda chenhinen pedr, cael bwydlen draddodiadol Cymraeg i ginio, yn cynnwys cawl, a bara brith a phicau’r maen i ddilyn am de prynhawn.


Cyngor yn annog ffermwyr i gael cyngor ar Brexit

Cyngor yn annog ffermwyr i gael cyngor ar Brexit

11/03/2019

Mae ffermwyr yn cael eu hannog i gael cyngor ar sut gallai Brexit effeithio ar y sector amaethyddol a'u busnesau. Mae'r DU ar fin gadael yr Undeb Ewropeaidd ar 29 Mawrth 2019.


Llwyddiant i barêd Gŵyl Dewi cyntaf Aberteifi

Llwyddiant i barêd Gŵyl Dewi cyntaf Aberteifi

07/03/2019

Gyda draig goch fawr yn eu harwain, gorymdeithiodd cannoedd o bobl ar hyd Stryd Fawr Aberteifi ym Mharêd Gŵyl Dewi liwgar cyntaf y dref ar ddydd Gwener, 1 Mawrth.Trefnwyd y parêd gan Cered: Menter Iaith Ceredigion er mwyn dathlu ein hunaniaeth Gymreig a’r iaith Gymraeg yn Aberteifi.


Cynllun Hyblygrwydd ECO Ceredigion yn ennill dwy Wobr Effeithlonrwydd Ynni Cymru

Cynllun Hyblygrwydd ECO Ceredigion yn ennill dwy Wobr Effeithlonrwydd Ynni Cymru

06/03/2019

Ar 13 Chwefror, cynhaliwyd Gwobrau Effeithlonrwydd Ynni Cymru yng Ngwesty’r Marriott, Caerdydd. Enillodd Cyngor Sir Ceredigion ddwy o’r prif wobrau sy’n cydnabod ymrwymiad y cyngor i hyrwyddo effeithlonrwydd ynni ac am gyflenwi prosiect arbed ynni llwyddiannus ar raddfa fawr.


Cyngor yn parhau'n ymrwymedig i safiad di-niwclear

Cyngor yn parhau'n ymrwymedig i safiad di-niwclear

05/03/2019

Gyda rhannau o Gymru yn cael eu hystyried fel safleoedd posibl i gladdu gwastraff ymbelydrol, mae Cyngor Sir Ceredigion wedi ailadrodd ymrwymiad di-niwclear hirsefydlog.


Diolch i’r cyhoedd am helpu i gadw'r sir yn lân

Diolch i’r cyhoedd am helpu i gadw'r sir yn lân

04/03/2019

Hoffai Cyngor Sir Ceredigion ddiolch trigolion ac ymwelwyr am yr holl waith caled sy’n cael ei wneud i helpu i gadw’r sir yn lân. Mae Ceredigion yn ffodus o gael grwpiau lleol sy'n cymryd rhan mewn gweithgareddau casglu sbwriel sydd yn sicr yn cael effaith mawr yn yr ardal leol.


Cered yn trefnu noson hwyliog i Cubs Llandysul gyda seren o’r sioe ‘Britain’s got Talent’

Cered yn trefnu noson hwyliog i Cubs Llandysul gyda seren o’r sioe ‘Britain’s got Talent’

04/03/2019

Trefnwyd Cered: Menter Iaith Ceredigion noson arbennig yn ddiweddar i Cubs Llandysul ble ddaeth y comedïwr Noel James a oedd ar ‘Britiain’s got Talent’ i’w diddanu.


Lansio murlun ar Bromenâd Aberystwyth ar ôl cystadleuaeth dylunio Gwasanaeth Ieuenctid Ceredigion

Lansio murlun ar Bromenâd Aberystwyth ar ôl cystadleuaeth dylunio Gwasanaeth Ieuenctid Ceredigion

01/03/2019

Lansiwyd murlun mawr lliwgar ar 27 Chwefror 2019 ar y promenâd yn Aberystwyth. Dyluniwyd y murlun gan bobl ifanc o Geredigion a enillodd gystadleuaeth ddylunio a gynhaliwyd gan Wasanaeth Ieuenctid Ceredigion.


Dangosiad Arbennig ar gyfer Diwrnod Rhyngwladol y Menywod

Dangosiad Arbennig ar gyfer Diwrnod Rhyngwladol y Menywod

28/02/2019

Bydd Amgueddfa Ceredigion yn Aberystwyth a’r Llusern Hud yn Nhywyn, Gwynedd yn dangos ffilm nodedig Goreuon Gŵyl Ffilm Merched dros 50 (Women over 50 Film Festival) ym mis Mawrth i ddathlu Diwrnod Rhyngwladol y Menywod. Mae Amgueddfa Ceredigion a'r Llusern Hud yn Nhywyn yn gweithio mewn partneriaeth â chymorth ariannol gan Ganolfan Ffilm Cymru. Mae'r ddwy yn lleoliadau sinema hanesyddol gyda thraddodiad o ddangos sioeau ffilm yn dyddio'n ôl i'r 1900au.


Cynllun gweithredu i helpu pobl ag anableddau dysgu i integreiddio ymhellach mewn i gymdeithas

Cynllun gweithredu i helpu pobl ag anableddau dysgu i integreiddio ymhellach mewn i gymdeithas

27/02/2019

Cymeradwywyd Strategaeth Anabledd Dysgu Ceredigion hyd at 2023 gan Gabinet y cyngor ar 19 Chwefror. Yn dilyn y gymeradwyaeth, bydd cynllun gweithredu yn cael ei baratoi i sicrhau bod y strategaeth yn cael ei rhoi ar waith. Mae hyn yn golygu y bydd yr help cywir ar gael i helpu pobl sydd ag anableddau dysgu i integreiddio mor llawn ag sy’n bosibl i’r gymdeithas.


Grav yn dychwelyd i Theatr Felinfach

Grav yn dychwelyd i Theatr Felinfach

27/02/2019

Yn dilyn taith anhygoel o amgylch Cymru a’r UDA yn 2018, gan gynnwys perfformiadau yn Efrog Newydd a Washington DC, mae Cwmni Theatr y Torch yn falch o ddod â stori Ray Gravell i’r llwyfan unwaith yn fwy ar gyfer 2019. Mae’r ddrama ar fin dechrau ar ei phumed siwrne genedlaethol a bydd yn terfynu ei thaith yng Nghymru yn Theatr Felinfach ar Nos Wener, 15 Mawrth am 7:30yh, union bedair blynedd ers iddi ymweld am y tro cyntaf.


Ceredigion Actif yn cynnal twrnamaint cynhwysol

Ceredigion Actif yn cynnal twrnamaint cynhwysol

25/02/2019

Mae Ceredigion actif yn cynnal sesiynau wythnosol pêl-fasged sy'n cyfuno pêl-fasged cadair olwyn a rhedeg. Nod y twrnamaint yw cynyddu’r gweithgaredd corfforol y mae pobl ifanc yn cymryd rhan ynddo, cynyddu’r cyfleoedd i blant anabl a rhoi cyfle i bobl ifanc gyd-chwarae ochr yn ochr.


Marchnad Ffermwyr Aberystwyth i gynnal dathliad Dydd Gŵyl Dewi

Marchnad Ffermwyr Aberystwyth i gynnal dathliad Dydd Gŵyl Dewi

25/02/2019

Bydd Marchnad Ffermwyr Aberystwyth yn cynnal dathliad Dydd Gŵyl Dewi ar 2 Mawrth 2019. Bydd y digwyddiad yn dathlu cynnyrch Cymreig o ansawdd arbennig sydd ar gael ar y farchnad.


Gostyngiad treth y cyngor yn cefnogi pobl ar incwm isel

Gostyngiad treth y cyngor yn cefnogi pobl ar incwm isel

22/02/2019

Mae Cynllun Gostyngiadau'r Dreth Gyngor ar waith i helpu pobl sydd ar incwm isel. Mae'r cyngor yn gweinyddu'r cynllun ar ran Llywodraeth Cymru i bobl sy'n atebol i dalu'r dreth gyngor ac sy'n byw yng Ngheredigion. Gyda'r penderfyniad diweddar i godi treth cyngor gan 7%, mae preswylwyr ar incwm isel yn cael eu hannog i weld a oes ganddynt hawl i gael rhywfaint o gymorth tuag at dalu eu treth y cyngor.


Gwasanaeth Ieuenctid Ceredigion yn ennill Gwobr Marc Ansawdd

Gwasanaeth Ieuenctid Ceredigion yn ennill Gwobr Marc Ansawdd

21/02/2019

Mae Gwasanaeth Ieuenctid Ceredigion wedi cyflawni’r wobr arbennig Marc Ansawdd Arian ar gyfer Gwaith Ieuenctid yng Nghymru.


Cynnydd treth y cyngor 7% i ddiogelu gwario ar addysg

Cynnydd treth y cyngor 7% i ddiogelu gwario ar addysg

21/02/2019

Bydd cyfradd y dreth gyngor yng Ngheredigion am 2019-2020 yn cynyddu 7%. Cytunwyd ar y cynnydd gan gynghorwyr i leihau effaith toriadau i gyllideb y Cyngor ac i ddiogelu gwariant ar addysg. Gwnaed y penderfyniad mewn cyfarfod o'r Cyngor ar 21 Chwefror 2019.


Cymeradwyo cynlluniau gofal cymdeithasol newydd i helpu pobl yn gynharach ar gyfer gwell ansawdd bywyd

Cymeradwyo cynlluniau gofal cymdeithasol newydd i helpu pobl yn gynharach ar gyfer gwell ansawdd bywyd

21/02/2019

Mae cynlluniau wedi cael eu cymeradwyo i newid y ffordd y mae gofal cymdeithasol yn gweithio yng Ngheredigion i helpu preswylwyr i gael gwell ansawdd bywyd. Nod y cynlluniau yw helpu pobl yn gynharach i'w helpu i gadw'n actif am fwy o amser.


Hyrwyddwr Lluoedd Arfog Ceredigion yn croesawu lansiad o gerdyn adnabod i Gyn-filwyr Lluoedd Arfog DU

Hyrwyddwr Lluoedd Arfog Ceredigion yn croesawu lansiad o gerdyn adnabod i Gyn-filwyr Lluoedd Arfog DU

20/02/2019

Ar 18 Chwefror, lansiodd y Weinyddiaeth Amddiffyn cerdyn adnabod newydd i gyn-filwyr y bydd pob unigolyn sy'n gadael y gwasanaeth yn ei dderbyn, i nodi eu hamser yn y lluoedd arfog.


 Prosiect i wella hygyrchedd ym Mryngaer Pen Dinas

Prosiect i wella hygyrchedd ym Mryngaer Pen Dinas

20/02/2019

Mae gwaith wedi dechrau i wella mynediad i Fryngaer Pen Dinas ym Mhenparcau, Aberystwyth. Bydd y gwaith yn parhau tan fis Hydref 2019.


Mr Phormula a'r band enwog Llwybr Llaethog ar lwyfan Amgueddfa Ceredigion

Mr Phormula a'r band enwog Llwybr Llaethog ar lwyfan Amgueddfa Ceredigion

19/02/2019

Ar 2 Mawrth bydd Amgueddfa Ceredigion yn cael y pleser o gynnal y gorau o gerddoriaeth Cymru i ddathlu penwythnos Gŵyl Ddewi. Bydd Llwybr Llaethog, band Cymraeg arbrofol sydd wedi bod yn creu synau dub gan ddefnyddio pob math o dechnoleg ers 1985, yn ymuno â’r bît-bocsiwr dwyieithog a'r artist ‘lŵpio byw’, Mr Phormula.


Llun a Stori: Cystadleuaeth Minecraft Cered i hyrwyddo’r iaith Gymraeg

Llun a Stori: Cystadleuaeth Minecraft Cered i hyrwyddo’r iaith Gymraeg

19/02/2019

Cynhaliwyd Cered: Menter Iaith Ceredigion cystadleuaeth Minecraft er mwyn rhoi cyfleoedd i blant i gymdeithasu trwy gyfrwng y Gymraeg tu allan i oriau ysgol. Mae Cered yn awyddus iawn i barhau i ddatblygu rhaglenni sy’n hyrwyddo’r Gymraeg. Yn ystod y misoedd nesaf, mae Cered yn awyddus i drefnu gweithdy creu Ap er mwyn rhoi cyfleoedd hwyliog ac arloesol trwy gyfrwng y Gymraeg.


Diweddaru polisïau rheoli gwybodaeth i wella diogelwch

Diweddaru polisïau rheoli gwybodaeth i wella diogelwch

19/02/2019

Mae tri pholisi rheoli gwybodaeth allweddol wedi cael eu diweddaru gan Gyngor Sir Ceredigion. Cafodd y polisïau eu diweddaru oherwydd deddfau newydd a'r angen i sicrhau eu bod yn effeithiol mewn amgylchedd technolegol newidiol.


Ansawdd aer yng Ngheredigion gyda’r gorau yng Nghymru

Ansawdd aer yng Ngheredigion gyda’r gorau yng Nghymru

19/02/2019

Mae adroddiad newydd wedi dangos bod ansawdd aer yng Ngheredigion gyda'r gorau yng Nghymru. Mae lefelau rhai llygryddion aer yn cwympo yn y sir.


Gweithgareddau gwych dros y gwyliau hanner tymor wedi’i threfnu gan Cered

Gweithgareddau gwych dros y gwyliau hanner tymor wedi’i threfnu gan Cered

18/02/2019

Ydych chi’n chwilio am rywle i fynd dros hanner tymor? Ysu am gael ychydig o awyr iach neu gyfle i fwynhau cerddoriaeth? Os felly, mynnwch gipolwg ar raglen Hwyl Dewi Cered am ddigonedd o syniadau lu.


Codi Ymwybyddiaeth o Anghenion Dysgu Ychwanegol - Rhaglen Drawsnewid a Chod Drafft

Codi Ymwybyddiaeth o Anghenion Dysgu Ychwanegol - Rhaglen Drawsnewid a Chod Drafft

15/02/2019

Cynhaliwyd cynhadledd ar 12 Chwefror gan Dîm Anghenion Addysgol Ychwanegol Gwasanaethau Dysgu Ceredigion ar y cyd â Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda er mwyn ymgynghori a chodi ymwybyddiaeth o’r cod drafft newydd ar gyfer anghenion dysgu ychwanegol (ADY). Roedd y bobl a oedd yn bresennol yn y gynhadledd yn cynnwys cynghorwyr lleol, llywodraethwyr ysgolion a gweithwyr proffesiynol o ystod o leoliadau.


Dedfrydu brodyr am esgeuluso lles anifeiliaid yn eithafol

Dedfrydu brodyr am esgeuluso lles anifeiliaid yn eithafol

15/02/2019

Cynhaliwyd gwrandawiad dedfrydu ar 14 Chwefror yn llys ynadon Aberystwyth i ystyried pledion euog Mr David Davies, a Mr Evan Meirion Davies o Fferm Penffynnon, Bangor Teifi.


Preswyl Min-y-Môr yn dathlu ei Phen-blwydd yn 105

Preswyl Min-y-Môr yn dathlu ei Phen-blwydd yn 105

15/02/2019

Ar ddydd Mercher, 13 Chwefror, dathlodd cartref preswyl Min-y-Môr yn Aberaeron pen-blwydd un o’u preswylwyr, Mrs. May Barsby yn 105. Trefnodd y cartref barti i holl breswylwyr y cartref i ymuno â'r dathliadau.


Diwrnod ym Mywyd John A.Hughes - Tiwtor, Dysgu Bro Ceredigion

Diwrnod ym Mywyd John A.Hughes - Tiwtor, Dysgu Bro Ceredigion

14/02/2019

Astudiais Ffotograffiaeth, Graffeg a Fideo yng Ngholeg Iâl yn Wrecsam cyn symud ymlaen i gwblhau gradd mewn Graffeg Electronig ym Mhrifysgol Swydd Stafford, a chwrs TAR yn dilyn hynny.


Cynrychiolydd o Geredigion ar Fwrdd Ieuenctid Cenedlaethol  ar gyfer gwasanaethau lles ac iechyd meddwl

Cynrychiolydd o Geredigion ar Fwrdd Ieuenctid Cenedlaethol ar gyfer gwasanaethau lles ac iechyd meddwl

14/02/2019

Mae Thomas Evans, o Geredigion, wedi cael ei ddewis i ymuno â 10 person ifanc arall o ar draws Cymru, i eistedd ar Fwrdd Ieuenctid Cenedlaethol. Ffurfiodd y bwrdd i gefnogi Llywodraeth Cymru (LlC) i ddylunio ymagwedd ysgol gyfan tuag at les emosiynol ac iechyd meddwl.


Dathliadau Dydd Gŵyl Dewi yng Nghaffi’r Amgueddfa

Dathliadau Dydd Gŵyl Dewi yng Nghaffi’r Amgueddfa

14/02/2019

Bydd Tŷ Coffi Coliseum, sydd wedi’i leoli yn Amgueddfa Ceredigion yn dathlu Dydd Gŵyl Dewi eleni gyda bwydlen newydd, yn cynnwys bwyd traddodiadol o Gymru, wedi’i gynhyrchu’n lleol.


Rhieni yng Ngheredigion yn arbed £350 y mis ar gyfartaledd ar gostau gofal plant

Rhieni yng Ngheredigion yn arbed £350 y mis ar gyfartaledd ar gostau gofal plant

13/02/2019

Mae rhieni yng Ngheredigion wedi arbed £350 ar gyfartaledd y mis ar gostau gofal plant yn dilyn cyflwyniad y Cynnig Gofal Plant ym mis Medi 2018.


Gwasanaeth Ieuenctid Ceredigion yn ymrwymo i weithio gyda mwy o gymunedau a phobl ifanc

Gwasanaeth Ieuenctid Ceredigion yn ymrwymo i weithio gyda mwy o gymunedau a phobl ifanc

12/02/2019

Cafodd astudiaeth o’r angen i ddatblygu darpariaeth ieuenctid symudol yng Ngheredigion ei chynnal yn ddiweddar gan Wavehill, drwy Cynnal y Cardi, comisiynwyd gan Wasanaeth Ieuenctid Ceredigion (GIC).


Annog cwmnïau cychod i gynnal tripiau dydd a nos o Lanfa Aberystwyth ar ôl adnewyddu

Annog cwmnïau cychod i gynnal tripiau dydd a nos o Lanfa Aberystwyth ar ôl adnewyddu

11/02/2019

Mae cwmnïau cychod lleol yn cael eu hannog i redeg tripiau dydd a nos o'r lanfa yn Aberystwyth. Bydd adnewyddu'r lanfa bren ar bromenâd Aberystwyth yn ei wneud yn ddiogel i'w ddefnyddio gan gwmnïau cychod dŵr bas masnachol.


Datganiad ar y cyd: Streico pellach wedi’i osgoi yn Ysgol Uwchradd Aberteifi

Datganiad ar y cyd: Streico pellach wedi’i osgoi yn Ysgol Uwchradd Aberteifi

08/02/2019

Yn dilyn trafodaethau adeiladol rhwng Cyngor Sir Ceredigion a’r NASUWT, ni fydd y streic a drefnwyd ar gyfer 12-14 Chwefror yn mynd yn ei flaen.


Dirprwyaeth fusnes o ganolbarth Cymru yn y Senedd ar gyfer digwyddiad Tyfu Canolbarth Cymru

Dirprwyaeth fusnes o ganolbarth Cymru yn y Senedd ar gyfer digwyddiad Tyfu Canolbarth Cymru

07/02/2019

Fe wnaeth busnesau o bob rhan o'r Canolbarth ymgynnull yn y Senedd ym Mae Caerdydd ar ddydd Iau 31 Ionawr i ddangos y potensial i dyfu yn y rhanbarth


Noson Acwstig yng nghwmni Lowri Evans, Lee Mason a Mari Elen Mathias

Noson Acwstig yng nghwmni Lowri Evans, Lee Mason a Mari Elen Mathias

06/02/2019

Ar Nos Wener, Chwefror 15 am 8yh, cynhelir noson acwstig yn Theatr Felinfach yng nghwmni Lowri Evans, Lee Mason a Mari Elen Mathias.


Pobl Ifanc yn creu cadair ‘Y Ddraig Goch’ ar gyfer eu parc lleol

Pobl Ifanc yn creu cadair ‘Y Ddraig Goch’ ar gyfer eu parc lleol

04/02/2019

Yn fis Awst 2018, sicrhaodd Llysgenhadon Cymunedol Aberystwyth, sef is-grŵp o Glwb Ieuenctid Penparcau, o dan arweiniad Gwasanaeth Ieuenctid Ceredigion, grant o £700 drwy Gynllun Grant Dan Arweiniad Pobl Ifanc CAVO Ceredigion, i greu cerflun ar gyfer eu cymuned leol ym Mhenparcau


Pobl Ifanc yn creu murlun deniadol i Bromenâd Aberystwyth!

Pobl Ifanc yn creu murlun deniadol i Bromenâd Aberystwyth!

04/02/2019

Ym mis Rhagfyr 2018, fe wnaeth Gwasanaeth Ieuenctid Ceredigion a thîm Economi ac Adfywio’r Cyngor Sir alw ar bobl ifanc, rhwng 8-25 oed, i roi cymorth i adfywio’r ardal wrth ymyl Promenâd Aberystwyth, gan rannu eu dyluniadau creadigol. Mae’r ardal sy’n aml yn denu fandaliaeth, ar ail lawr y lloches bellach wedi’i ddisodli gan furlun mawr, lliwgar sy’n adlewyrchu treftadaeth Aberystwyth, a beth mae Aberystwyth yn golygu i bobl ifanc.


Cyhuddo dyn o droseddau yn ymwneud ag iechyd anifeiliaid

Cyhuddo dyn o droseddau yn ymwneud ag iechyd anifeiliaid

30/01/2019

Ar 28 Ionawr 2019, ymddangosodd Mr Ceirian Jones, Fferm Rhiwonnen, Abermeurig, Llanbedr Pont Steffan gerbron Llys Ynadon Aberystwyth, wedi’i gyhuddo o rwystro swyddogion iechyd anifeiliaid, trosedd yn ymwneud â lles anifeiliaid a throseddau yn gysylltiedig â sgil-gynhyrchion anifeiliaid.


Adeiladu llwybr newydd ar gyfer beicwyr a cherddwyr rhwng Bow Street ac IBERS

Adeiladu llwybr newydd ar gyfer beicwyr a cherddwyr rhwng Bow Street ac IBERS

30/01/2019

Mae gwaith wedi cychwyn ar adeiladu llwybr newydd a rennir ar gyfer beicwyr a cherddwyr rhwng Bow Street a champws IBERS Prifysgol Aberystwyth ym Mhlas Gogerddan. Mae’r gwaith yn cael ei wneud gan gontractwr lleol.


Dangosiad ar sgrin fawr o Milwr yn y Meddwl yn Theatr Felinfach

Dangosiad ar sgrin fawr o Milwr yn y Meddwl yn Theatr Felinfach

29/01/2019

Mae’n bleser gan Theatr Felinfach gyhoeddi y bydd dangosiad ym mis Chwefror 2019 o Milwr yn y Meddwl, drama fuddugol Medal Ddrama 2017 sy’n cynhyrchiad Theatr Genedlaethol Cymru a Theatr y Sherman mewn partneriaeth ag Eisteddfod Genedlaethol Cymru.


Cyrsiau ar gyfer gyrwyr hŷn yn dychwelyd i Geredigion

Cyrsiau ar gyfer gyrwyr hŷn yn dychwelyd i Geredigion

29/01/2019

Cynhelir cwrs undydd AM DDIM ar gyfer gyrwyr hŷn sydd yn 65 blwydd oed neu yn hŷn ar 28 Chwefror, 7 Mawrth a 22 Mawrth.


Map Teithio Llesol Newydd ar gyfer Aberystwyth

Map Teithio Llesol Newydd ar gyfer Aberystwyth

28/01/2019

Mae map Teithio Llesol newydd ar gael sy’n nodi llwybrau a chyfleusterau cerdded a beicio yn Aberystwyth. Cynhyrchwyd y map gan Gyngor Sir Ceredigion mewn partneriaeth â Sustrans, elusen trafnidiaeth gynaliadwy'r DU.


Y Fari Lwyd yn ymweld gydag Aberteifi

Y Fari Lwyd yn ymweld gydag Aberteifi

28/01/2019

Cafodd rhai o siopwyr a busnesau tref Aberteifi syndod ar brynhawn Gwener, 18 Ionawr wrth weld criw niferus a swnllyd yn tywys Y Fari Lwyd ar hyd y Stryd Fawr dan ganu er mwyn dathlu’r Flwyddyn Newydd mewn digwyddiad a drefnwyd gan Cered: Menter Iaith Ceredigion.


Ymgynghoriad ar opsiynnau datblygu Theatr Felinfach yn y dyfodol

Ymgynghoriad ar opsiynnau datblygu Theatr Felinfach yn y dyfodol

24/01/2019

Bydd ymgynghoriad yn cael ei gynnal ar yr opsiynau datblygu yn Theatr Felinfach yn y dyfodol. Bydd yr ymgynghoriad yn cynnig dau opsiwn ar ddatblygu’r Theatr.


Llwyddiant ar gyfer prosiect mabwysiadu system trin carthion

Llwyddiant ar gyfer prosiect mabwysiadu system trin carthion

24/01/2019

Ar 10 Rhagfyr, mabwysiadwyd gan Ddŵr Cymru y safle system trin carthion (STC) cyntaf, ym Metws Bledrws fel rhan o brosiect ehangach i uwchraddio safleoedd STC yng Ngheredigion. Y safle yw’r cyntaf o 26 yng Ngheredigion i gael eu trosglwyddo.


Strwythur cyflogau newydd uwch-swyddogion wedi'i gytuno yn dilyn gwerthusiad annibynnol

Strwythur cyflogau newydd uwch-swyddogion wedi'i gytuno yn dilyn gwerthusiad annibynnol

24/01/2019

Cymeradwywyd strwythur cyflog newydd ar gyfer uwch-swyddogion, sydd ddim yn cynnwys y Prif Weithredwr, yng Nghyngor Sir Ceredigion mewn cyfarfod o'r cyngor ar 23 Ionawr 2019. Cyflwynwyd y strwythur tâl newydd i adlewyrchu dyletswyddau newydd ar ôl ailstrwythuro gweithlu'r cyngor.


Cyhoeddi ymchwiliad annibynnol ynghylch Ysgol Uwchradd Aberteifi

Cyhoeddi ymchwiliad annibynnol ynghylch Ysgol Uwchradd Aberteifi

24/01/2019

Mae Cyngor Sir Ceredigion wedi cyhoeddi adroddiad heddiw, ddydd Iau 24 Ionawr, am yr ymchwiliad annibynnol ynghylch y berthynas rhwng rheolwyr a staff yn Ysgol Uwchradd Aberteifi. Lansiwyd yr ymchwiliad yn wreiddiol ar ôl i aelodau blaenorol o staff fynegi materion.


Trigolion i ddweud eu dweud ar gynnig i sefydlu ysgol ardal newydd yn Nyffryn Aeron

Trigolion i ddweud eu dweud ar gynnig i sefydlu ysgol ardal newydd yn Nyffryn Aeron

23/01/2019

Bydd ymgynghoriad ar y cynnig i adeiladu ysgol ardal newydd yn Nyffryn Aeron yn cael ei gynnal ar ôl derbyn cymeradwyaeth o’r Cabinet mewn cyfarfod ar 22 Ionawr 2019.


Cyngor yn galw i gael gwared ar yr angen i wladolion yr UE i geisio am statws sefydlog

Cyngor yn galw i gael gwared ar yr angen i wladolion yr UE i geisio am statws sefydlog

23/01/2019

Mae Cyngor Sir Ceredigion wedi galw ar y Swyddfa Gartref i ddileu’r angen i wladolion yr UE sy’n byw yn y DU i geisio am statws sefydlog. Fe gymeradwyodd y cyngor gynnig yn unfrydol mewn cyfarfod ar 23 Ionawr 2019.


Little Mill Players yn cyflwyno pantomeim ‘Treasure Island’

Little Mill Players yn cyflwyno pantomeim ‘Treasure Island’

23/01/2019

Pantomeim y Little Mill Players eleni yw ‘Treasure Island’ a fydd y perfformiadau yn Theatr Felinfach ar Nos Iau, 31 Ionawr a Nos Sadwrn, 2 Chwefror am 7:30yh. Bydd perfformiad matinée ar brynhawn Sadwrn hefyd am 2:30yp.


Galw ar drigolion i gofrestru am wasanaeth newydd yn casglu cewynnau a gwastraff hylendid arall

Galw ar drigolion i gofrestru am wasanaeth newydd yn casglu cewynnau a gwastraff hylendid arall

21/01/2019

Bydd gwasanaeth casglu gwastraff newydd Ceredigion yn dechrau’n fuan. Bydd y gwasanaeth newydd yn cynnwys gwasanaeth newydd yn casglu cewynnau a gwastraff hylendid arall.