Ethol Arweinydd newydd Cyngor Sir Ceredigion

Ethol Arweinydd newydd Cyngor Sir Ceredigion

13/05/2022

Cadarnhawyd yng nghyfarfod y Cyngor heddiw mai’r Cynghorydd Bryan Davies o grŵp Plaid Cymru fydd Arweinydd newydd Cyngor Sir Ceredigion.


Ymgynghoriad Asesiad Digonolrwydd Gofal Plant 2022-2027

Ymgynghoriad Asesiad Digonolrwydd Gofal Plant 2022-2027

12/05/2022

Mae'n ofynnol i Gyngor Sir Ceredigion, fel Awdurdodau Lleol eraill, gynnal Asesiad Digonolrwydd Gofal Plant bob 5 mlynedd i sicrhau bod anghenion rhieni, lle bo hynny'n rhesymol ymarferol, yn cael eu clywed o ran darpariaeth gofal plant yn y sir.


Dyffryn Cledlyn yn llwyddo i ennill y Cam Aur gyda’r Siarter iaith

Dyffryn Cledlyn yn llwyddo i ennill y Cam Aur gyda’r Siarter iaith

12/05/2022

Mae yna ddathlu mawr yn Ysgol Gynradd Dyffryn Cledlyn wrth iddynt lwyddo i ennill Cam Aur y Siarter Iaith.


Cyfleusterau newydd cyffrous ym meysydd chwarae Ceredigion

Cyfleusterau newydd cyffrous ym meysydd chwarae Ceredigion

09/05/2022

Mae fframiau dringo, siglenni, sleidiau, meinciau a mwy yn cael eu gosod mewn nifer o feysydd chwarae cymunedol ar draws Ceredigion, yn ogystal â gwaith cynnal a chadw mawr ei angen ar gyfarpar presennol.


Gadewch i ni ddathlu Cymunedau Maethu Ceredigion

Gadewch i ni ddathlu Cymunedau Maethu Ceredigion

09/05/2022

O ofalwyr maeth sydd wedi dangos ymroddiad dros flynyddoedd lawer, i’r rheini sydd newydd ddechrau ar eu taith faethu i helpu i roi dyfodol gwell i blant, mae Maethu Cymru am ddathlu’r ymrwymiad y mae gofalwyr maeth wedi’i wneud i fywydau plant yng Ngheredigion yn ystod 'Pythefnos Gofal Maeth' eleni rhwng 9 a 22 Mai.


Detholiad o gynhyrchion Kinder yn cael eu galw yn ôl oherwydd presenoldeb posibl Salmonela

Detholiad o gynhyrchion Kinder yn cael eu galw yn ôl oherwydd presenoldeb posibl Salmonela

03/05/2022

Hoffai gwasanaeth Diogelu’r Cyhoedd Cyngor Sir Ceredigion godi ymwybyddiaeth ymhlith manwerthwyr bwyd lleol ynghylch y ffaith bod amryw o gynhyrchion Kinder wedi cael eu galw yn ôl yn ddiweddar.


Theatr Felinfach yn Dathlu 50!

Theatr Felinfach yn Dathlu 50!

29/04/2022

Mae cyffro mawr yn Theatr Felinfach eleni wrth iddynt ddathlu pen-blwydd arbennig yn 50 ym mis Mai. Mi fydd y dathliadau yn parhau ar draws y flwyddyn gyda llu o weithgareddau a digwyddiadau.


Llwyddiant i dimau rygbi ysgolion Ceredigion yn Stadiwm Principality

Llwyddiant i dimau rygbi ysgolion Ceredigion yn Stadiwm Principality

29/04/2022

Yn ddiweddar, mae rhai o dimau rygbi ysgolion Ceredigion wedi bod yn cystadlu ar lefel genedlaethol yn y digwyddiad ‘Road to Principality’ a gynhaliwyd yn Stadiwm Principality, Caerdydd.


Cyngor Sir Ceredigion yn ymuno â Cadwch Gymru’n Daclus i fynd i’r afael â sbwriel ar hyd ochr y ffyrdd

Cyngor Sir Ceredigion yn ymuno â Cadwch Gymru’n Daclus i fynd i’r afael â sbwriel ar hyd ochr y ffyrdd

28/04/2022

Mae Cyngor Sir Ceredigion yn annog gyrwyr i gadw eu cydwybod a’n ffyrdd yn glir fel rhan o ymgyrch genedlaethol newydd.


Hwb i ganfod gwaith drwy Cymunedau am Waith a Mwy

Hwb i ganfod gwaith drwy Cymunedau am Waith a Mwy

28/04/2022

Mae’r Cynllun Kickstart gan Cymunedau am Waith a Mwy wedi helpu dyn ifanc lleol i sicrhau ei swydd lawn amser gyntaf.


Mwy o blanhigion ar gyfer peillwyr gyda phrosiect Blodeuo

Mwy o blanhigion ar gyfer peillwyr gyda phrosiect Blodeuo

26/04/2022

Y gwanwyn hwn, crëwyd ardal ecolegol amrywiol i ddenu gwenyn a pheillwyr eraill ym Mynwent Cefn Llan, Llanbadarn Fawr, Aberystwyth. Mae Tîm Cynnal a Chadw Tiroedd Cyngor Sir Ceredigion wedi bod yn brysur yn plannu gwahanol blanhigion yn rhan o’r prosiect Blodeuo.


Stori Anna - sut gall Cynorthwy-ydd Personol newid bywyd y person sy’n cael cymorth yn ogystal â bywyd y teulu cyfan

Stori Anna - sut gall Cynorthwy-ydd Personol newid bywyd y person sy’n cael cymorth yn ogystal â bywyd y teulu cyfan

26/04/2022

Philip yw mab Anna. Mae e wedi ei ddiagnosio ag awtistiaeth, oedi mewn datblygiad a chlefyd Crohn. Mae Anna wedi bod yn ofalwr llawn-amser i Philip ers ugain mlynedd a nawr hoffai gael y cyfle i ganolbwyntio ar ei datblygiad personol hi. Ei dyhead yw bod yn nyrs ar ôl cael lle i astudio ym Mhrifysgol Aberystwyth o fis Medi ymlaen.


Cymorth entrepreneuraidd ac adfywio busnes

Cymorth entrepreneuraidd ac adfywio busnes

20/04/2022

Bydd cyfres o ddigwyddiadau yn cael eu cynnal yn ystod mis Mai mewn chwe thref wledig yng Ngheredigion i ddarparu cymorth adfywio busnesau a chymorth entrepreneuraidd.


Gwasanaethau gwastraff cartref swmpus a gwastraff gardd i ailddechrau

Gwasanaethau gwastraff cartref swmpus a gwastraff gardd i ailddechrau

19/04/2022

Bydd Cyngor Sir Ceredigion yn ailddechrau ei wasanaethau casglu gwastraff cartref swmpus a gwastraff gardd yn fuan.


Dyfarnu cyllid datblygu i’r Amgueddfa ar gyfer prosiect newydd cyffrous

Dyfarnu cyllid datblygu i’r Amgueddfa ar gyfer prosiect newydd cyffrous

11/04/2022

Mae Amgueddfa Ceredigion yn falch iawn o fod wedi derbyn £115,894 o gyllid datblygu gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol ar gyfer y prosiect canlynol: Perthyn: Archwiliad o sut y gall casgliadau greu cymuned yng Ngheredigion.


Cyngor yn darparu nwyddau mislif i gymunedau lleol

Cyngor yn darparu nwyddau mislif i gymunedau lleol

07/04/2022

Mae Cyngor Sir Ceredigion, mewn partneriaeth â sefydliadau a grwpiau cymunedol lleol, a thrwy arian o Gynllun Urddas Cyfnod Mislif Llywodraeth Cymru yn sicrhau bod gan bobl fynediad at nwyddau mislif yn y gymuned.


Aberaeron yw pencampwyr cenedlaethol Cwis Dim Clem

Aberaeron yw pencampwyr cenedlaethol Cwis Dim Clem

06/04/2022

Ar Ddydd Llun 28 Mawrth fe wnaeth Ysgol Gynradd Aberaeron ddod i’r brig yn rownd derfynol Cwis Dim Clem 2022 gan guro ysgolion o bob cwr o Gymru gyda sgôr uchel iawn o 98%.


Y Cyngor yn cynnig Ysgol Haf Rithiol i ddisgyblion Ceredigion

Y Cyngor yn cynnig Ysgol Haf Rithiol i ddisgyblion Ceredigion

05/04/2022

Mae Cyngor Sir Ceredigion yn rhoi’r cyfle i ddisgyblion ysgol Blwyddyn 11, 12 a 13 Ceredigion gymryd rhan mewn rhaglen Ysgol Haf rithiol.


Helfa Straeon Llanbedr Pont Steffan

Helfa Straeon Llanbedr Pont Steffan

05/04/2022

Yn ystod gwyliau’r Pasg (9/4/22-25/4/22), bydd Llyfrgell Ceredigion, Cered Menter Iaith Ceredigion a Cardi Iaith yn trefnu Helfa Straeon cyffrous o amgylch tref Llanbedr Pont Steffan.


Pobl ifanc lleol yn creu murlun lliwgar ar gyfer tanffordd Pen-y-Bont, Penparcau

Pobl ifanc lleol yn creu murlun lliwgar ar gyfer tanffordd Pen-y-Bont, Penparcau

01/04/2022

Yn dilyn lansiad cystadleuaeth ddylunio ddiweddar yn galw ar blant a phobl ifanc i rannu eu syniadau am y gofod, crëwyd murlun lliwgar ar 24 Mawrth 2022 ar danffordd Pen-y-Bont ym Mhenparcau.


Dyluniadau plant yn dod yn fyw yn ysgolion Ceredigion

Dyluniadau plant yn dod yn fyw yn ysgolion Ceredigion

30/03/2022

Mae'r murluniau caredigrwydd a gynlluniwyd gan grŵp o ddisgyblion Ysgol Bro Teifi ac Ysgol Llanfarian wedi'u cwblhau ar safleoedd yr ysgol.


Canlyniadau o gystadleuaeth Ffenestri Dydd Gŵyl Dewi

Canlyniadau o gystadleuaeth Ffenestri Dydd Gŵyl Dewi

28/03/2022

Bu busnesau Aberteifi, Llandysul a Thregaron yn dathlu Dydd Gŵyl Dewi eleni trwy gymryd rhan yng nghystadleuaeth Addurno Ffenestri Cered: Menter Iaith Ceredigion.


Helfa Straeon Aberteifi

Helfa Straeon Aberteifi

28/03/2022

Am y tro cyntaf, mae Cered: Menter Iaith Ceredigion, Llyfrgell Aberteifi a Cardi Iaith wedi cydweithio i greu Helfa Straeon ar gyfer plant ardal Aberteifi.


Disgyblion Ysgol Bro Pedr yn cymryd rhan mewn Gweithdai Bît-Bocsio gyda Mr Phormula!

Disgyblion Ysgol Bro Pedr yn cymryd rhan mewn Gweithdai Bît-Bocsio gyda Mr Phormula!

28/03/2022

Wedi’i ariannu gan Grant Peilot Gwaith Ieuenctid Cymraeg Llywodraeth Cymru, ac mewn partneriaeth â Gwasanaeth Ieuenctid Ceredigion, cymerodd dros 400 o ddisgyblion Ysgol Bro Pedr ran mewn gweithdai gydag Ed Holden (Mr Phormula) dros gyfnod o bedwar diwrnod ym mis Mawrth 2022.


Pythefnos ar ôl i gofrestru i bleidleisio mewn Etholiadau Lleol

Pythefnos ar ôl i gofrestru i bleidleisio mewn Etholiadau Lleol

25/03/2022

Dim ond pythefnos sydd i fynd nes y dyddiad cau i gofrestru i bleidleisio yn yr Etholiadau Lleol ym mis Mai, ac mae Cyngor Sir Ceredigion am annog trigolion i wneud yn siŵr eu bod wedi cofrestru mewn pryd.


Lansio ffilm fer bwerus i ddathlu Diwrnod Gweithredu Gofalwyr Ifanc 2022

Lansio ffilm fer bwerus i ddathlu Diwrnod Gweithredu Gofalwyr Ifanc 2022

23/03/2022

Yn rhan o Ddiwrnod Gweithredu Gofalwyr Ifanc, a gynhaliwyd ar 16 Mawrth 2022, lansiwyd ffilm fer ar y cyd rhwng pobl ifanc Ceredigion a Chwmni Theatr Arad Goch i ddathlu gwaith gofalwyr ifanc.


Pobl ifanc Ceredigion yn cymryd rhan yn ymgynghoriad ieuenctid mwyaf Ewrop!

Pobl ifanc Ceredigion yn cymryd rhan yn ymgynghoriad ieuenctid mwyaf Ewrop!

22/03/2022

Pleidleisiodd 2,160 o bobl ifanc rhwng 11 ac 18 oed (37% o’r boblogaeth) ar draws Ceredigion yn y balot, Gwneud Eich Marc, eleni, sy’n golygu mai Ceredigion yw’r unig Awdurdod yng Nghymru i gyrraedd yr 20 ardal uchaf yn y DU (yn seiliedig ar ganran y nifer a bleidleisiodd).


Sefydlu Bwrdd newydd i wella ansawdd dŵr yn afon Teifi

Sefydlu Bwrdd newydd i wella ansawdd dŵr yn afon Teifi

17/03/2022

Bydd Cyngor Sir Ceredigion yn arwain grŵp sydd wedi ymrwymo i weithredu ar ffosffadau yn afon Teifi.


Rhaglen wythnosol Cered a Radio Aber

Rhaglen wythnosol Cered a Radio Aber

15/03/2022

Ers nifer o fisoedd, mae Cered: Menter Iaith Ceredigion a Radio Aber wedi bod yn gweithio mewn partneriaeth i greu rhaglen radio wythnosol arloesol yn trafod popeth Cymraeg.


Oes diddordeb gyda chi i fod yn aelod o banel ieuenctid ‘Dewis’?

Oes diddordeb gyda chi i fod yn aelod o banel ieuenctid ‘Dewis’?

15/03/2022

Mae Panel Ieuenctid Dewis, wedi cydlynu gan Gwasanaeth Ieuenctid Ceredigion, yn banel o bobl ifanc lleol sy’n gyfrifol am ddewis pa bobl ifanc a phrosiectau ieuenctid yng Ngheredigion sy’n derbyn cymorth ariannol drwy ddyrannu Bwrsariaeth Pobl Ifanc Ceredigion a Grant dan Arweiniad Pobl Ifanc.


Maes y Môr - Llwyfan ar gyfer dechrau newydd

Maes y Môr - Llwyfan ar gyfer dechrau newydd

14/03/2022

Mae trigolion cyntaf cynllun gofal ychwanegol newydd Aberystwyth wedi siarad am y modd y mae wedi trawsnewid eu bywydau, o gwrdd â ffrindiau newydd i ddarparu llwyfan ar gyfer dechrau newydd mewn bywyd.


Cymuned Cyn-filwyr Ceredigion a chefnogaeth i Wcráin

Cymuned Cyn-filwyr Ceredigion a chefnogaeth i Wcráin

14/03/2022

Mae trigolion Ceredigion, ynghyd â gweddill y DU, yn dangos cymorth a chefnogaeth i bobl Wcráin wrth i’r gwrthdaro â Rwsia barhau i ysgwyd y wlad.


Mae Tyfu Canolbarth Cymru yn archwilio potensial hydrogen ar gyfer y rhanbarth

Mae Tyfu Canolbarth Cymru yn archwilio potensial hydrogen ar gyfer y rhanbarth

10/03/2022

Mae astudiaeth ddichonoldeb arloesol wedi bod yn archwilio potensial hydrogen yn y dyfodol ar gyfer Canolbarth Cymru.


Ymgyrch Gwanwyn Glân Caru Ceredigion 2022

Ymgyrch Gwanwyn Glân Caru Ceredigion 2022

09/03/2022

Mae’r gwanwyn ar droed, ond cyn i’r planhigion a’r llystyfiant ar ymylon ein priffyrdd ddechrau tyfu, mae sbwriel yn fwy gweladwy ar hyn o bryd ac mae’n haws mynd ato i’w godi. Felly, mae ein hymgyrch Gwanwyn Glân flynyddol bellach ar waith ledled Ceredigion.


Treialu peiriannau puro aer blaenllaw yn ysgolion Ceredigion

Treialu peiriannau puro aer blaenllaw yn ysgolion Ceredigion

07/03/2022

Bydd ysgolion Ceredigion yn treialu peiriannau puro’r aer newydd sydd wedi’u datblygu i’w defnyddio mewn ystafelloedd dosbarth i atal lledaeniad COVID-19.


Cyngor yn cymeradwyo cyllideb 2022-2023

Cyngor yn cymeradwyo cyllideb 2022-2023

03/03/2022

Mae cyllideb Cyngor Sir Ceredigion ar gyfer y flwyddyn ariannol sydd i ddod wedi cael ei chymeradwyo gan Gynghorwyr mewn cyfarfod o’r Cyngor a gynhaliwyd yn rhithiol ddydd Iau, 03 Mawrth 2022, ac mae wedi’i gosod ar £165.843m, ynghyd â chynnydd o 2.5% mewn Treth y Cyngor, sy’n ostyngiad o’r cynigion blaenorol yn sgil y cyllid newydd a gyhoeddwyd.


Croesawu cynigion i greu llwybr at berchnogaeth tŷ yng Ngheredigion

Croesawu cynigion i greu llwybr at berchnogaeth tŷ yng Ngheredigion

03/03/2022

Bydd cynigion yn cael eu hystyried i gyflwyno Cynllun Tai Cymunedol a fydd yn darparu llwybr gwell i'r genhedlaeth iau at berchen ar dŷ yng Ngheredigion.


Cyngor Sir Ceredigion yn dangos cefnogaeth lawn i bobl Wcráin

Cyngor Sir Ceredigion yn dangos cefnogaeth lawn i bobl Wcráin

03/03/2022

Yn ystod cyfarfod o’r Cyngor llawn a gynhaliwyd yn rhithiol ddydd Iau, 3 Mawrth, rhoddodd Cynghorwyr eu cefnogaeth lawn i unrhyw gymorth angenrheidiol i helpu pobl sy'n ceisio lloches o Wcráin.


Ceredigion i elwa o brosiect a gyhoeddwyd i nodi Dydd Gŵyl Dewi

Ceredigion i elwa o brosiect a gyhoeddwyd i nodi Dydd Gŵyl Dewi

01/03/2022

I nodi Dydd Gwŷl Dewi, mae Jeremy Miles, Gweinidog y Gymraeg ac Addysg, wedi cyhoeddi 11 o brosiectau cyfalaf newydd ar draws naw Awdurdod Lleol yng Nghymru i gefnogi twf yr iaith Gymraeg. Mae Ceredigion yn un o’r siroedd a fydd yn derbyn cyllid.


Cyffro’r Eisteddfod yng Ngheredigion

Cyffro’r Eisteddfod yng Ngheredigion

25/02/2022

Mae Dydd Gŵyl Dewi yn gyfle i ddathlu iaith a diwylliant yng Ngheredigion, ac eleni mae yna gyfle arbennig i edrych ymlaen at un o wyliau diwylliannol mwyaf Ewrop a fydd yn ymweld â’r sir ym mis Awst, sef yr Eisteddfod Genedlaethol.


Cynllun Strategol y Gymraeg mewn Addysg 2022-32 yn cyrraedd carreg filltir

Cynllun Strategol y Gymraeg mewn Addysg 2022-32 yn cyrraedd carreg filltir

24/02/2022

Erbyn mis Medi 2032, dyhead Cyngor Sir Ceredigion yw y bydd pob disgybl yn ysgolion yr awdurdod yn derbyn addysg drochi cyfrwng Cymraeg hyd nes y bydd yn saith oed. Mae Cynllun Strategol y Gymraeg mewn Addysg 2022-32 yn amlinellu’r amcanion allweddol i gyflawni hyn.


Cynllun Cymorth Tanwydd y Gaeaf a’r Gronfa Cymorth Dewisol – ydych chi’n gymwys am y ddau?

Cynllun Cymorth Tanwydd y Gaeaf a’r Gronfa Cymorth Dewisol – ydych chi’n gymwys am y ddau?

23/02/2022

Mae’r Cynllun Cymorth Tanwydd y Gaeaf yn dod i ben ddydd Llun, 28 Chwefror. Mae 48% o aelwydydd Ceredigion a all fod yn gymwys eto i gyflwyno cais.


Sialens Gerdded Ceredigion

Sialens Gerdded Ceredigion

23/02/2022

Oes gennych chi ddiddordeb i archwilio rhai o olygfeydd harddaf Ceredigion, o glogwyni gwyllt gwyntog i ddyffrynnoedd coediog cysgodol? Beth am gymryd rhan yn Sialens Gerdded newydd Ceredigion?


Dewch i ni ddod â’r strydoedd yn fyw

Dewch i ni ddod â’r strydoedd yn fyw

22/02/2022

Gwahoddir busnesau lleol i gyflwyno ceisiadau os hoffent fasnachu yn yr awyr agored yn nhrefi Ceredigion wrth i ni baratoi at dymor y gwanwyn/haf.


Cyfieithiad Cymraeg newydd o Shirley Valentine, clasur Willy Russell

Cyfieithiad Cymraeg newydd o Shirley Valentine, clasur Willy Russell

21/02/2022

Mae’r sioe broffesiynol gyntaf mewn dwy flynedd yn dod i Theatr Felinfach ym mis Mawrth. Bydd cynhyrchiad cyntaf y Consortiwm Cymraeg, sef cyfieithiad newydd o gomedi wych Willy Russell, Shirley Valentine yn cael ei llwyfannu yn Theatr Felinfach ar nos Wener, 11 Mawrth am 7:30yh.


Cyngor Sir Ceredigion yn recriwtio Gweithwyr Cymdeithasol dan hyfforddiant

Cyngor Sir Ceredigion yn recriwtio Gweithwyr Cymdeithasol dan hyfforddiant

21/02/2022

Rydym yn cynnig cyfle i bobl ennill cyflog a dysgu ar yr un pryd fel Gweithiwr Cymdeithasol dan Hyfforddiant. Sefydlwyd y cynllun er mwyn cynnig llwybr noddedig tuag at fod yn Weithiwr Cymdeithasol.


Portalis – yn archwilio’r cysylltiad cynharaf rhwng yr Iwerddon a Chymru

Portalis – yn archwilio’r cysylltiad cynharaf rhwng yr Iwerddon a Chymru

21/02/2022

Mae’r prosiect €1.95 miliwn hwn yn ceisio codi ymwybyddiaeth a chefnogi ymgysylltu cynaliadwy, ac o ganlyniad, sefydlu dau rwydwaith ‘twristiaeth a diwydiant drwy brofiad’ trawsffiniol newydd


Y diweddaraf ar Storm Eunice a Storm Franklin

Y diweddaraf ar Storm Eunice a Storm Franklin

17/02/2022

Gwybodaeth am yr effaith ar wasanaethau a'r rhybuddion tywydd yng Ngheredigion


Mae'n stopio yma. Dod â chosbi plant yn gorfforol yng Ngheredigion i ben

Mae'n stopio yma. Dod â chosbi plant yn gorfforol yng Ngheredigion i ben

17/02/2022

Mae dydd Llun, 21 Mawrth 2022, yn ddiwrnod hanesyddol i blant yng Nghymru wrth i gyfraith newydd ddod i rym sy’n golygu y bydd pob cosb gorfforol i blant yn anghyfreithlon.


Atal gwasanaethau’r Cyngor yng Ngheredigion ddydd Gwener yn dilyn Rhybudd Tywydd Ambr

Atal gwasanaethau’r Cyngor yng Ngheredigion ddydd Gwener yn dilyn Rhybudd Tywydd Ambr

17/02/2022

Yn sgil y Rhybudd Tywydd Ambr gan y Swyddfa Dywydd ar gyfer Storm Eunice ddydd Gwener, ac yn dilyn trafodaethau â Fforwm amlasiantaeth Cydnerthedd Lleol Dyfed Powys (LRF), mae penderfyniad wedi cael ei wneud gan Gyngor Sir Ceredigion i gau’r gwasanaethau canlynol yng Ngheredigion er mwyn diogelu trigolion a staff y Cyngor, a chyfyngu ar deithiau diangen (ac eithrio staff a fydd yn delio â'r argyfwng):


Gweithio gyda’n gilydd i fynd i’r afael â bridio cŵn yn anghyfreithlon yng Ngorllewin Cymru

Gweithio gyda’n gilydd i fynd i’r afael â bridio cŵn yn anghyfreithlon yng Ngorllewin Cymru

17/02/2022

Ar 17 Chwefror 2022, gweithredodd Tîm Ymchwilio Rhanbarthol Safonau Masnach Cenedlaethol a swyddogion Diogelu’r Cyhoedd Cyngor Sir Ceredigion nifer o warantau chwilio fel rhan o ymgyrch i fynd i’r afael â bridio cŵn yn anghyfreithlon yng Ngorllewin Cymru gan weithio mewn partneriaeth gyda Heddlu Dyfed-Powys, yr RSPCA a'r Gyfarwyddiaeth Meddyginiaethau Milfeddygol.


Gweithdai Comedi a Theatr am ddim i blant a phobl ifanc yn ystod yr hanner tymor

Gweithdai Comedi a Theatr am ddim i blant a phobl ifanc yn ystod yr hanner tymor

11/02/2022

Mae Amgueddfa Ceredigion wedi cyhoeddi ei rhaglen o weithgareddau yn ystod gwyliau’r hanner tymor, sy'n rhad ac am ddim i blant a phobl ifanc sydd â diddordeb mewn theatr a chomedi.


Murlun Caredigrwydd gan blant a phobl Ifanc Ceredigion

Murlun Caredigrwydd gan blant a phobl Ifanc Ceredigion

11/02/2022

Ym mis Rhagfyr 2021, fe wnaeth Gwasanaeth Ysgolion Ceredigion, Gwasanaeth Ieuenctid, CAVO gyda thîm Cysylltu â Charedigrwydd Ceredigion alw ar bobl ifanc i ddylunio murlun yn seiliedig ar y thema Caredigrwydd a ddechreuodd yn ystod Wythnos Gwrth-fwlio Cenedlaethol ym mis Tachwedd y llynedd.


Aelwydydd yng Ngheredigion i dderbyn Llythyr Hysbysu cyn Etholiadau Lleol mis Mai 2022

Aelwydydd yng Ngheredigion i dderbyn Llythyr Hysbysu cyn Etholiadau Lleol mis Mai 2022

10/02/2022

Dylai trigolion Ceredigion ddisgwyl gweld Llythyr Hysbysu Aelwydydd yn cyrraedd eu cyfeiriad cofrestredig o fewn y dyddiau nesaf.


Ysgol Dyffryn Cledlyn yn ennill cystadleuaeth ffilm Diwrnod Defnyddio’r Rhyngrwyd yn fwy Diogel 2022

Ysgol Dyffryn Cledlyn yn ennill cystadleuaeth ffilm Diwrnod Defnyddio’r Rhyngrwyd yn fwy Diogel 2022

09/02/2022

Ar Ddiwrnod Defnyddio'r Rhyngrwyd yn Fwy Diogel 2022, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru enillwyr y gystadleuaeth ffilm a drefnwyd ganddynt fel rhan o'r dathliadau.


Pleidlais Gwneud eich Marc 2022!

Pleidlais Gwneud eich Marc 2022!

07/02/2022

Mae pleidlais Gwneud eich Marc 2022 nawr ar agor ac yn cau ar 28 Chwefror 2022. Mae ymgyrch Gwneud eich Marc yn gyfle i bobl ifanc 11-18 oed ledled y Deyrnas Unedig fynegi eu barn drwy ddewis pa bynciau cenedlaethol a lleol sydd yn effeithio fwyaf arnyn nhw yn eu bywydau bob dydd.


Dyn lleol yn sicrhau swydd yng nghyfleuster profi Aberaeron

Dyn lleol yn sicrhau swydd yng nghyfleuster profi Aberaeron

04/02/2022

Darparwyd cymorth i ddyn o Aberystwyth a gafodd ei ddiswyddo i ennill sgiliau newydd a mentro yn ôl i fyd gwaith.


Arweinwyr Grwpiau Ceredigion yn ymrwymo i ymgyrch etholiadol deg a pharchus

Arweinwyr Grwpiau Ceredigion yn ymrwymo i ymgyrch etholiadol deg a pharchus

04/02/2022

Mae Arweinwyr y pedwar grŵp gwleidyddol yng Ngheredigion wedi cytuno ar addewid i gynnal ymgyrch deg a pharchus ar gyfer yr Etholiadau Lleol ym mis Mai.


Ymestyn Cynllun Cymorth Tanwydd y Gaeaf i helpu gyda biliau tanwydd

Ymestyn Cynllun Cymorth Tanwydd y Gaeaf i helpu gyda biliau tanwydd

03/02/2022

Mae Cynllun Cymorth Tanwydd y Gaeaf wedi cael ei ymestyn yn ddiweddar ac atgoffir aelwydydd cymwys i wneud cais am gymorth i’w helpu i dalu biliau tanwydd y gaeaf.


Treialu trefniadau parcio diogel a llif traffig yn nhrefi Ceredigion

Treialu trefniadau parcio diogel a llif traffig yn nhrefi Ceredigion

02/02/2022

Mae mesurau yn cael eu treialu yng Ngheredigion i greu trefi mwy diogel a chroesawgar, ynghyd â gwella llif traffig yn yr ardaloedd arfordirol hynny.


Apêl newydd am lety wrth i'r paratoadau barhau i groesawu teuluoedd o Afghanistan i Geredigion

Apêl newydd am lety wrth i'r paratoadau barhau i groesawu teuluoedd o Afghanistan i Geredigion

02/02/2022

A oes gennych chi eiddo hunangynhwysol gwag yng Ngheredigion ar hyn o bryd? Rydym yn chwilio am lety ar gyfer teulu o Afghanistan a gefnogodd ymyrraeth Prydain cyn i’r lluoedd gael eu galw'n ôl. Mae llawer o ddinasyddion Afghanistan yn dal i aros mewn 'llety pontio' nes y gellir dod o hyd i gartref mwy parhaol ar eu cyfer.


Lansio sianel podlediad Ceredigion

Lansio sianel podlediad Ceredigion

01/02/2022

Prosiect diweddaraf Siarter Iaith Ceredigion oedd darparu gweithdy ar sut i greu podlediad i ysgolion Ceredigion a hynny dan ofal Marc Griffiths o Stiwdiobox.


Cyfrifiaduron llyfrgelloedd Ceredigion ar gael i’w defnyddio gan y cyhoedd unwaith eto

Cyfrifiaduron llyfrgelloedd Ceredigion ar gael i’w defnyddio gan y cyhoedd unwaith eto

31/01/2022

Gorfodwyd Cyngor Sir Ceredigion i gyfyngu ar fynediad at gyfrifiaduron cyhoeddus mewn llyfrgelloedd er mwyn lleihau trosglwyddiad y coronafeirws yn ein cymunedau.


Panel Heddlu a Throseddu Dyfed-Powys i graffu ar braesept arfaethedig yr heddlu

Panel Heddlu a Throseddu Dyfed-Powys i graffu ar braesept arfaethedig yr heddlu

27/01/2022

Bydd praesept arfaethedig Heddlu Dyfed-Powys yn destun craffu yng nghyfarfod cyntaf Panel Heddlu a Throseddu Dyfed-Powys yn 2022.


Cynllun Cymorth Tanwydd Gaeaf i helpu gyda biliau tanwydd uwch

Cynllun Cymorth Tanwydd Gaeaf i helpu gyda biliau tanwydd uwch

26/01/2022

Atgoffir aelwydydd cymwys i wneud cais ar gyfer y Cynllun Cymorth Tanwydd Gaeaf i gael cymorth tuag at dalu biliau tanwydd yn ystod y gaeaf.


Ailagor cyfleusterau hamdden y Cyngor

Ailagor cyfleusterau hamdden y Cyngor

26/01/2022

Bydd holl gyfleusterau hamdden y cyngor, sef Canolfan Hamdden Aberaeron, Canolfan Hamdden Aberteifi, Canolfan Hamdden Llanbedr Pont Steffan, Pwll Nofio Llanbedr Pont Steffan, Neuadd Chwaraeon Penglais a Chanolfan Hamdden Plascrug, yn ailagor ddydd Llun 31 Ionawr 2022.


Cyfarfod cyntaf Cyd-bwyllgor Corfforaethol Canolbarth Cymru

Cyfarfod cyntaf Cyd-bwyllgor Corfforaethol Canolbarth Cymru

26/01/2022

Mae Pwyllgor newydd i atgyfnerthu gweithio rhanbarthol ar draws canolbarth Cymru wedi cynnal ei gyfarfod sefydlu.


Arddangosfa newydd Amgueddfa Ceredigion yn edrych yn obeithiol tua’r dyfodol

Arddangosfa newydd Amgueddfa Ceredigion yn edrych yn obeithiol tua’r dyfodol

26/01/2022

Bydd Amgueddfa Ceredigion yn agor arddangosfa newydd ar 29 Ionawr 2022 o'r enw 'Symud Ymlaen, Edrych Ymlaen'.


Dathlu pen-blwydd yr Urdd yn 100 oed

Dathlu pen-blwydd yr Urdd yn 100 oed

25/01/2022

Yn rhan o ddathliadau’r Urdd yn 100 oed heddiw, bydd adeiladau Cyngor Sir Ceredigion yn cael eu goleuo’n goch, gwyn a gwyrdd gyda’r hwyr i nodi’r achlysur.


Cyngor Sir Ceredigion yn nodi Diwrnod Cofio’r Holocost

Cyngor Sir Ceredigion yn nodi Diwrnod Cofio’r Holocost

24/01/2022

Cynhelir Diwrnod Cofio’r Holocost ar 27 Ionawr bob blwyddyn i gyd-fynd â’r dyddiad y rhyddhawyd Auschwitz-Birkenau, gwersyll crynhoi a difodi mwyaf y Natsïaid.


Cystadleuaeth i ddylunio murlun ar gyfer pont Penparcau

Cystadleuaeth i ddylunio murlun ar gyfer pont Penparcau

21/01/2022

A ydych chi rhwng 9 a 25 oed ac yn llawn syniadau creadigol ar sut i roi delwedd newydd i danffordd Pen-y-Bont ym Mhenparcau?


Taith gerdded ‘Ar Gered’ yn ardal Tre’r Ddôl

Taith gerdded ‘Ar Gered’ yn ardal Tre’r Ddôl

21/01/2022

A ydych chi wedi cerdded i Fedd Taliesin? Dyna wnaeth 22 o gerddwyr egnïol ddydd Sadwrn Ionawr 15 Ionaw 2022 wrth i Cered gynnal y cyntaf mewn cyfres o deithiau cerdded cyfrwng Cymraeg yn ardal Y Topie sy’n dwyn yr enw ‘Ar Gered’.


Awydd sefyll dros yr hyn sy’n bwysig i chi a dod yn Gynghorydd lleol?

Awydd sefyll dros yr hyn sy’n bwysig i chi a dod yn Gynghorydd lleol?

21/01/2022

Bydd Etholiadau Llywodraeth Leol yn digwydd ar 5 Mai 2022. Bydd y rhain ar gyfer Cynghorwyr Sir a Chynghorwyr Tref a Chymuned.


Cymorth ariannol i fusnesau yr effeithiwyd arnynt gan gyfyngiadau’r coronafeirws

Cymorth ariannol i fusnesau yr effeithiwyd arnynt gan gyfyngiadau’r coronafeirws

20/01/2022

Mae cymorth ariannol ar gael i fusnesau manwerthu, lletygarwch, hamdden, twristiaeth, gweithwyr llawrydd yn y sector greadigol a’r gadwyn gyflenwi yng Ngheredigion yr effeithiwyd arnynt gan y cyfyngiadau coronafeirws diweddaraf.


Pobl Ifanc a Chwmni Theatr Arad Goch yn creu ffilm fer bwerus i godi ymwybyddiaeth o’r hyn y mae’n ei olygu i fod yn Ofalwr Ifanc

Pobl Ifanc a Chwmni Theatr Arad Goch yn creu ffilm fer bwerus i godi ymwybyddiaeth o’r hyn y mae’n ei olygu i fod yn Ofalwr Ifanc

14/01/2022

Rhwng mis Medi a mis Tachwedd 2021, bu pobl ifanc o Wasanaeth Gofalwyr Ifanc Ceredigion yn creu prosiect newydd mewn partneriaeth ag Arad Goch, Gwasanaeth Ieuenctid Ceredigion, Action for Children ac Uned Gofalwyr Cyngor Sir Ceredigion. Bu’r bobl ifanc a’r sefydliadau hyn yn cydweithio i greu ffilm fer mewn ymgais i addysgu a chodi ymwybyddiaeth o’r hyn y mae’n ei olygu i fod yn Ofalwr Ifanc.


Bargen Twf Canolbarth Cymru yn cyrraedd carreg filltir bwysig

Bargen Twf Canolbarth Cymru yn cyrraedd carreg filltir bwysig

13/01/2022

Heddiw, llofnodwyd y Cytundeb Terfynol ar gyfer Bargen Twf Canolbarth Cymru gan Lywodraeth Cymru, Llywodraeth y DU ac awdurdodau lleol y rhanbarth, sef Cyngor Sir Ceredigion a Chyngor Sir Powys.


Cyfarwyddwr Corfforaethol newydd yn ymuno â Thîm Ceredigion

Cyfarwyddwr Corfforaethol newydd yn ymuno â Thîm Ceredigion

12/01/2022

Ar ddydd Llun 10 Ionawr, ymunodd James Starbuck â Chyngor Sir Ceredigion fel Cyfarwyddwr Corfforaethol.


Gwasanaethau gwell ar gyfer pobl sydd angen gofal

Gwasanaethau gwell ar gyfer pobl sydd angen gofal

12/01/2022

Mae pobl sydd angen gofal yn derbyn gwell gwasanaethau oherwydd rhaglen beilot a newidiodd y ffordd y mae staff iechyd a gofal cymdeithasol yng ngorllewin Cymru yn cael eu hyfforddi.


Cynnal adolygiad o ddarpariaeth addysg ôl-16 yng Ngheredigion

Cynnal adolygiad o ddarpariaeth addysg ôl-16 yng Ngheredigion

11/01/2022

Bydd adolygiad yn cael ei gynnal yn y dyfodol agos i gasglu gwybodaeth a ffeithiau am ddarpariaeth addysg ôl-16 yng Ngheredigion.


Diweddariad ar ail-agor cyfleusterau hamdden y Cyngor

Diweddariad ar ail-agor cyfleusterau hamdden y Cyngor

06/01/2022

Mae Ceredigion wedi gweld cynnydd sylweddol yn nifer yr achosion o coronafeirws dros gyfnod y Nadolig. Oherwydd hyn, penderfynwyd gohirio ailagor cyfleusterau hamdden y Cyngor.


EUSS: atgoffa dinasyddion i newid o statws cyn-sefydlog i sefydlog pan fyddant yn gymwys

EUSS: atgoffa dinasyddion i newid o statws cyn-sefydlog i sefydlog pan fyddant yn gymwys

06/01/2022

Atgoffir dinasyddion yr Undeb Ewropeaidd, Ardal Economaidd Ewropeaidd neu o’r Swistir sy’n byw yng Ngheredigion fod cymorth ar gael i newid o statws cyn-sefydlog i sefydlog yn y Deyrnas Unedig.


Ysgolion Ceredigion i ailagor yn llawn ar 10 Ionawr 2022

Ysgolion Ceredigion i ailagor yn llawn ar 10 Ionawr 2022

04/01/2022

Bydd ysgolion Ceredigion yn anelu at ailagor i bawb ar gyfer darpariaeth wyneb yn wyneb ddydd Llun, 10 Ionawr 2022.