Cynllun Grantiau Bach ar agor i sector gwirfoddol Ceredigion

Cynllun Grantiau Bach ar agor i sector gwirfoddol Ceredigion

07/12/2022

Mae cyfle i grwpiau a sefydliadau ieuenctid gwirfoddol yng Ngheredigion wneud cais am grantiau i’w wario ar weithgarwch Gwaith Ieuenctid.


Awyr iach Ceredigion gyda’r gorau yng Nghymru

Awyr iach Ceredigion gyda’r gorau yng Nghymru

06/12/2022

Mae Ceredigion yn parhau i brofi rhai o’r safonau ansawdd aer gorau yng Nghymru gyda’r holl leoliadau monitro yn cydymffurfio’n fawr â safonau cyfreithiol.


Ceredigion i barhau i gefnogi cymuned y Lluoedd Arfog

Ceredigion i barhau i gefnogi cymuned y Lluoedd Arfog

06/12/2022

Mae papur wedi cael ei gymeradwyo i sicrhau y bydd cymuned y Lluoedd Arfog yn parhau i gael eu cefnogi yng Ngheredigion.


Rhannwch eich barn ar ddefnydd swyddfeydd yn y dyfodol

Rhannwch eich barn ar ddefnydd swyddfeydd yn y dyfodol

05/12/2022

Gofynnir am farn y cyhoedd ar ddefnydd swyddfeydd yng Ngheredigion yn y dyfodol.


Gŵyl o weithgareddau i ddathlu pêl-droed a diwylliant

Gŵyl o weithgareddau i ddathlu pêl-droed a diwylliant

02/12/2022

Yn dilyn ymgyrch tîm pêl-droed Cymru yng Nghwpan y Byd, cynhaliodd Theatr Felinfach a Cered: Menter Iaith Ceredigion, ynghyd â phartneriaid eraill, gyfres o ddigwyddiadau ledled Ceredigion i ddathlu Cymru, ei hiaith, ei diwylliant a’i Wal Goch.


Newidiadau i wasanaethau bws yng Ngheredigion

Newidiadau i wasanaethau bws yng Ngheredigion

02/12/2022

Bydd newidiadau i wasanaethau bws lleol yng Ngheredigion o ddydd Mawrth 3 Ionawr 2023 ymlaen.


Miri Mawr ar y Mynydd Bach – Pantomeim Nadolig Cymraeg Theatr Felinfach

Miri Mawr ar y Mynydd Bach – Pantomeim Nadolig Cymraeg Theatr Felinfach

02/12/2022

Mae’r Nadolig yn nesáu ac mae hynny’n golygu un peth yn unig yn Theatr Felinfach – mae’r Panto Nadolig rownd y gornel a chwmni actorion Felinfach yn aros amdanoch.


Cyhoeddi Mapiau Teithio Llesol newydd Ceredigion

Cyhoeddi Mapiau Teithio Llesol newydd Ceredigion

01/12/2022

Yn ystod 2020 a 2021, cynhaliodd Cyngor Sir Ceredigion ymarfer ymgynghori cyhoeddus yn rhan o’r broses o adolygu’r Mapiau Rhwydwaith Teithio Llesol yng Ngheredigion.


Diwrnod i hyrwyddo Hawliau’r Gymraeg

Diwrnod i hyrwyddo Hawliau’r Gymraeg

01/12/2022

Ar Ddiwrnod Hawliau'r Gymraeg, 07 Rhagfyr 2022, mae Comisiynydd y Gymraeg yn annog sefydliadau cyhoeddus ar draws Cymru i gynnal un ymgyrch fawr i godi ymwybyddiaeth o hawliau’r cyhoedd i ddefnyddio’r Gymraeg.


Comisiynydd Plant Cymru yn helpu i anfon negeseuon pwerus gan blant

Comisiynydd Plant Cymru yn helpu i anfon negeseuon pwerus gan blant

30/11/2022

Wrth wraidd digwyddiad a gynhaliwyd ar gyfer plant gan Fwrdd Diogelu Rhanbarthol Canolbarth a Gorllewin Cymru yn rhan o weithgareddau a rhaglen Wythnos Diogelu Genedlaethol 2022, yr oedd annog gweithwyr proffesiynol ac ymarferwyr ym maes diogelu i ymgysylltu â phlant a phobl ifanc a gwrando arnynt.


Gwobr am gefnogi aelwydydd yng Ngheredigion i’r Gwasanaeth Tai

Gwobr am gefnogi aelwydydd yng Ngheredigion i’r Gwasanaeth Tai

25/11/2022

Mae Gwasanaeth sy'n cefnogi cartrefi bregus yng Ngheredigion wedi cael ei gydnabod gyda'r trydydd safle mewn Seremoni Wobrwyo Genedlaethol.


Gofyn barn ar Gynllun Llesiant Lleol 2023-2028 drafft

Gofyn barn ar Gynllun Llesiant Lleol 2023-2028 drafft

24/11/2022

Mae Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Ceredigion (BGC) yn gofyn am farn y cyhoedd ynghylch fersiwn ddrafft Cynllun Llesiant Lleol Ceredigion 2023-2028.


Cyhoeddi Strategaeth Gorfforaethol Ceredigion ar gyfer 2022-2027

Cyhoeddi Strategaeth Gorfforaethol Ceredigion ar gyfer 2022-2027

24/11/2022

Mae’r amcanion llesiant fydd yn helpu a chefnogi trigolion Ceredigion wedi’u cytuno ar gyfer y bum mlynedd nesaf.


Rhybuddion llifogydd yng Ngheredigion

Rhybuddion llifogydd yng Ngheredigion

24/11/2022

Mae rhybuddion tywydd wedi cael eu cyhoeddi ar ddydd Iau, 24 Tachwedd 2022.


Cynllun Cymorth Tanwydd Gaeaf ar agor

Cynllun Cymorth Tanwydd Gaeaf ar agor

22/11/2022

Atgoffir aelwydydd cymwys i wneud cais ar gyfer Cynllun Cymorth Tanwydd Gaeaf i gael cymorth tuag at dalu biliau tanwydd yn ystod y gaeaf.


Llyfryn cymorth Cymraeg i rieni a gwarcheidwaid sy'n dysgu Cymraeg wedi'i lansio

Llyfryn cymorth Cymraeg i rieni a gwarcheidwaid sy'n dysgu Cymraeg wedi'i lansio

21/11/2022

Lansiwyd llyfryn cymorth Cymraeg newydd er budd rhieni a gwarcheidwaid sy’n dysgu Cymraeg yn y sir ddydd Gwener, 18 Tachwedd 2022.


Addunedu i gefnogi Diwrnod y Rhuban Gwyn

Addunedu i gefnogi Diwrnod y Rhuban Gwyn

21/11/2022

Mae Cyngor Sir Ceredigion yn atgoffa pobl yr effeithir arnynt gan gam-drin domestig nad ydynt ar eu pen eu hunain y Diwrnod Rhuban Gwyn hwn.


Lansio gweithgareddau Ceredigion Cwpan y Byd

Lansio gweithgareddau Ceredigion Cwpan y Byd

21/11/2022

Ar ddiwrnod gêm gyntaf Cymru yng Nghwpan y Byd, lansiwyd gweithgareddau a datgelwyd nifer o brosiectau cyffrous sydd wedi bod ar y gweill yng Ngheredigion.


Trefniadau gwasanaethau trafnidiaeth gyhoeddus Ceredigion yn heriol

Trefniadau gwasanaethau trafnidiaeth gyhoeddus Ceredigion yn heriol

18/11/2022

Mae gwaith yn mynd rhagddo i ddarparu cyfleoedd teithio cynaliadwy a fforddiadwy ar fws.


Gwobr genedlaethol i weithiwr cymdeithasol o Geredigion

Gwobr genedlaethol i weithiwr cymdeithasol o Geredigion

18/11/2022

Mae gweithiwr cymdeithasol o Geredigion wedi cael ei gydnabod am Hyrwyddo Rhagoriaeth mewn Gwasanaethau i Blant a Phobl Ifanc yn ystod Gwobrau Gofal Cymru 2022 a gynhaliwyd yng Nghaerdydd.


Galw pob gofalwr di-dâl yng ngorllewin Cymru

Galw pob gofalwr di-dâl yng ngorllewin Cymru

18/11/2022

Os ydych yn gofalu'n rheolaidd am berthynas, ffrind neu gymydog na allai ymdopi heb eich cymorth, ac nad ydych yn cael eich talu amdano, yna rydych yn Ofalwr. Rydych dal yn ofalwr di-dâl os ydych yn derbyn Lwfans Gofalwyr.


Mannau Croeso Cynnes Ceredigion ar agor

Mannau Croeso Cynnes Ceredigion ar agor

17/11/2022

Mae Mannau Croeso Cynnes yn ymddangos ar draws Ceredigion.


Sesiwn holi ac ateb Cyngor Ieuenctid Ceredigion yn y Siambr

Sesiwn holi ac ateb Cyngor Ieuenctid Ceredigion yn y Siambr

17/11/2022

Cynhaliodd Cyngor Ieuenctid Ceredigion sesiwn cwestiwn ac ateb lwyddiannus yn Siambr y Cyngor ar 30 Medi 2022.


Hybiau Casglu Sbwriel newydd ar gyfer y sir

Hybiau Casglu Sbwriel newydd ar gyfer y sir

17/11/2022

Sefydlwyd pedwar Hwb Casglu Sbwriel newydd yng Ngheredigion.


Eich Ci Eich Cyfrifoldeb

Eich Ci Eich Cyfrifoldeb

15/11/2022

Mae baw cŵn yn gonsyrn sydd yn codi mewn sawl cymuned. Mae baw cŵn yn fochaidd a medru peri problemau iechyd yn enwedig i blant.


Murlun trawiadol newydd yn ymddangos ar Gae Piod, Clwb Pêl-droed Bow Street

Murlun trawiadol newydd yn ymddangos ar Gae Piod, Clwb Pêl-droed Bow Street

14/11/2022

Mae murlun newydd sbon o un o sêr tîm pêl-droed Cymru wedi ymddangos ym mhentref Bow Street a hynny fel rhan o brosiect gan Cered a’r Mentrau Iaith i ddathlu Cymru yn cyrraedd Cwpan y Byd FIFA am y tro cyntaf ers 1958.


Grantiau ar gael i gymunedau a chymdeithasau

Grantiau ar gael i gymunedau a chymdeithasau

14/11/2022

Mae’r Cynllun Grant Cymunedol Ceredigion ar agor am geisiadau gyda’r bwriad o gynnyddu'r ystod o gyfleodd, cyfleusterau a gweithgareddau yn y sir.


Kai Frisby, disgybl o Ysgol Penglais, yn rhannu ei brofiad o Her Rickshaw

Kai Frisby, disgybl o Ysgol Penglais, yn rhannu ei brofiad o Her Rickshaw

11/11/2022

Dydd Mercher 19 Hydref, daeth y cyflwynydd Matt Baker, criw Plant Mewn Angen, a BBC Breakfast i Aberystwyth ar gyfer achlysur arbennig i arwr lleol.


Gweinidog yn cwrdd â staff newydd ac yn gweld cynnydd ar brosiect dementia newydd mewn cartref gofal yn Llambed

Gweinidog yn cwrdd â staff newydd ac yn gweld cynnydd ar brosiect dementia newydd mewn cartref gofal yn Llambed

10/11/2022

Mae gardd synhwyraidd, pedair ystafell wely newydd ac ardal les newydd yn cael eu hadeiladu yng Nghartref Gofal Hafan Deg yn Llanbedr Pont Steffan i wella gofal i breswylwyr â dementia, diolch i fuddsoddiad o £460,000 gan Lywodraeth Cymru.


Wythnos Genedlaethol Diogelu yn cynnwys lansio adnodd hyfforddi newydd a chymorth i ddisgyblion wedi'r pandemig

Wythnos Genedlaethol Diogelu yn cynnwys lansio adnodd hyfforddi newydd a chymorth i ddisgyblion wedi'r pandemig

07/11/2022

Mae gwrando ar blant a chadw plant ac oedolion sydd mewn perygl yn ddiogel wrth wraidd rhaglen eang sy'n cael ei chynnal ar draws Canolbarth a Gorllewin Cymru ar gyfer Wythnos Genedlaethol Diogelu, sy’n dechrau ddydd Llun,14 Tachwedd.


Parcio am ddim am dri dydd Sadwrn cyn y Nadolig

Parcio am ddim am dri dydd Sadwrn cyn y Nadolig

04/11/2022

Bydd siopwyr Nadolig ac ymwelwyr â Cheredigion yn gallu parcio am ddim ym meysydd parcio Talu ac Arddangos y cyngor ar y tri dydd Sadwrn cyn y Nadolig eleni.


Canfod ffermwr o Geredigion yn euog o naw trosedd

Canfod ffermwr o Geredigion yn euog o naw trosedd

04/11/2022

Ar 31 Hydref 2022, cafodd Mr. William Lloyd Jenkins, un o gyfarwyddwyr Jenkins Tŷ Hen Cyf, sy’n rhedeg y fferm laeth yn Nhŷ Hen, Y Ferwig ei ddedfrydu gan ynadon yng Nghanolfan Gyfiawnder Aberystwyth.


Cefnogaeth i deuluoedd o Syria gyda’u Cwrs Theori Ceir

Cefnogaeth i deuluoedd o Syria gyda’u Cwrs Theori Ceir

02/11/2022

Mae dau deulu o Syria sy'n byw yn Llanbedr Pont Steffan wedi bod yn gweithio'n galed tuag at eu profion theori car y DU.


Trigolion i elwa ar uwchraddio tri chae pob tywydd

Trigolion i elwa ar uwchraddio tri chae pob tywydd

26/10/2022

Bydd trigolion ar eu hennill yn gynnar y flwyddyn nesaf ar ôl i dri chae pob tywydd gael eu huwchraddio yn Aberteifi, Llanbedr Pont Steffan a Synod Inn.


Tîm Dysgu a Datblygu y Cyngor yn ennill Gwobr Ysbrydoli

Tîm Dysgu a Datblygu y Cyngor yn ennill Gwobr Ysbrydoli

21/10/2022

Mae Tîm Dysgu a Datblygu Cyngor Sir Ceredigion wedi derbyn cydnabyddiaeth am eu hymateb i bandemig Covid-19.


Cyngor yn rhoi teyrnged i weithwyr y Gwasanaethau Brys

Cyngor yn rhoi teyrnged i weithwyr y Gwasanaethau Brys

19/10/2022

Heddiw, ar Ddiwrnod y Gwasanaethau Brys, mae’r Cyngor yn rhoi teyrnged i'r 2 filiwn o bobl sy'n gweithio ac yn gwirfoddoli i’r Gwasanaeth Iechyd a'r gwasanaethau brys ar draws y Deyrnas Unedig.


Cyffro Cwpan y Byd yng Ngheredigion

Cyffro Cwpan y Byd yng Ngheredigion

19/10/2022

Mae cyffro Cwpan y Byd yn cynyddu yng Ngheredigion gyda gweithgareddau lu ar draws y sir.


Gwahoddiad i grwpiau a lleoliadau ymuno â Chroeso Cynnes Ceredigion

Gwahoddiad i grwpiau a lleoliadau ymuno â Chroeso Cynnes Ceredigion

17/10/2022

Wrth i'r argyfwng costau byw waethygu a gyda'r gaeaf yn agosáu, mae gwahoddiad i grwpiau a lleoliadau ddatblygu Man Croeso Cynnes.


Dweud eich dweud am ddarpariaeth ôl-16 yng Ngheredigion

Dweud eich dweud am ddarpariaeth ôl-16 yng Ngheredigion

12/10/2022

Gwahoddir disgyblion a chyn-ddisgyblion, staff, rhieni a darpar rieni a chyflogwyr i rannu eu barn ar ddarpariaeth ôl-16 yn y Sir.


Tynnu cais cynllunio Prosiect Perthyn

Tynnu cais cynllunio Prosiect Perthyn

11/10/2022

Mae'r cais cynllunio (A220712) ar gyfer Prosiect Perthyn, Canolfan Casgliadau Treftadaeth, wedi cael ei dynnu nôl gan Gyngor Sir Ceredigion.


Rhaglen Arfor 2 gwerth £11 miliwn i hybu ffyniant economaidd mewn cymunedau Cymraeg

Rhaglen Arfor 2 gwerth £11 miliwn i hybu ffyniant economaidd mewn cymunedau Cymraeg

10/10/2022

Mae Gweinidog yr Economi, Vaughan Gething a'r Aelod Dynodedig, Cefin Campbell wedi cyhoeddi heddiw y bydd Llywodraeth Cymru yn buddsoddi £11m dros y tair blynedd nesaf yn Arfor 2.


Dathlu cyflawniad dysgwr Cymraeg o Geredigion ar Ddiwrnod Shwmae Su’mae

Dathlu cyflawniad dysgwr Cymraeg o Geredigion ar Ddiwrnod Shwmae Su’mae

10/10/2022

Wrth edrych ymlaen at Ddiwrnod Shwmae Su’mae ar 15 Hydref eleni, gellir cyhoeddi mai Dysgwr y Flwyddyn Cynllun Cymraeg Gwaith Ceredigion yw Melisa Elek.


Canlyniad Isetholiad Ward Llanbedr Pont Steffan 2022

Canlyniad Isetholiad Ward Llanbedr Pont Steffan 2022

07/10/2022

Etholwyd y Cynghorydd Ann Bowen Morgan yn ystod isetholiad ward Llanbedr Pont Steffan a gynhaliwyd ddydd Iau, 06 Hydref 2022.


Dweud eich dweud am ddarpariaeth ôl-16 yng Ngheredigion

Dweud eich dweud am ddarpariaeth ôl-16 yng Ngheredigion

07/10/2022

Yn Ionawr 2022, penderfynodd Cabinet Cyngor Sir Ceredigion y dylid adolygu’r ddarpariaeth ôl-16 yng Ngheredigion er mwyn derbyn dadansoddiad ac arfarniad diweddar o’r ddarpariaeth ôl-16 yn y sir.


Rhaglen Hydref a Gaeaf Theatr Felinfach

Rhaglen Hydref a Gaeaf Theatr Felinfach

07/10/2022

Wrth i dymor newydd gychwyn yn Theatr Felinfach mae’n gyfle i ddathlu fod diwylliant yn tanio eto wrth i’r theatr gyffroi i ddatgelu rhaglen amrywiol sydd ar y gweill dros fisoedd yr Hydref a Gaeaf. Peidiwch â digalonni fod y nosweithiau yn dechrau tywyllu oherwydd mae yna gyfle i chi fwynhau ac i gynhesu eich enaid gyda bach o gerddoriaeth, comedi a drama heb anghofio’r Panto ‘dolig blynyddol!


Annog y cyhoedd i wirio a oes angen trwydded gwerthu anifeiliaid anwes

Annog y cyhoedd i wirio a oes angen trwydded gwerthu anifeiliaid anwes

06/10/2022

Mae aelodau’r cyhoedd sy'n gwerthu anifeiliaid anwes yn cael eu hannog i wirio a oes angen trwydded arnynt.


Codi ymwybyddiaeth o droseddau casineb ar gael pêl-droed lleol

Codi ymwybyddiaeth o droseddau casineb ar gael pêl-droed lleol

05/10/2022

Bydd chwaraewyr a chefnogwyr yn dangos eu cefnogaeth i Wythnos Ymwybyddiaeth o Droseddau Casineb yn ystod gêm bêl-droed a gynhelir yn Aberystwyth.


Darparu gwasanaethau cofleidiol, di-dor o fewn cyfnod byr i deuluoedd o Wcráin yng Ngheredigion

Darparu gwasanaethau cofleidiol, di-dor o fewn cyfnod byr i deuluoedd o Wcráin yng Ngheredigion

04/10/2022

Yn sgil y cynnydd mewn ffoaduriaid a oedd yn ffoi rhag rhyfel yn Wcráin ar ddechrau 2022, sefydlwyd y Ganolfan Groeso gyntaf o’i math yn gyflym yng Ngheredigion.


Cadwch olwg a lleisiwch eich barn yn ymgynghoriadau’r Cyngor

Cadwch olwg a lleisiwch eich barn yn ymgynghoriadau’r Cyngor

04/10/2022

Anogir aelodau’r cyhoedd i gymryd rhan mewn unrhyw ymgynghoriadau newydd a gyhoeddir gan y Cyngor a lleisio eu barn ar faterion a allai effeithio arnynt yn lleol.


Ehangu’r ddarpariaeth Gwasanaethau i Gwsmeriaid

Ehangu’r ddarpariaeth Gwasanaethau i Gwsmeriaid

03/10/2022

Bydd y ddarpariaeth Gwasanaethau i Gwsmeriaid yn ehangu yng Ngheredigion yr hydref hwn.


Launch of new coffee morning in Llechryd

Launch of new coffee morning in Llechryd

30/09/2022

Er mwyn ateb y galw yn lleol am gyfleoedd i ymarfer a defnyddio’r Gymraeg, mae bore coffi newydd yn cael ei lansio i bobl ardal Llechryd yn Ne Ceredigion.


Peidiwch â cholli eich llais

Peidiwch â cholli eich llais

30/09/2022

Mae trigolion Ceredigion yn cael eu rhybuddio i beidio â cholli eu llais ar benderfyniadau sy'n effeithio arnyn nhw drwy sicrhau bod eu manylion cofrestru etholiadol yn gyfredol.


Noson Coffa T. Llew Jones yn Llyfrgell Aberystwyth

Noson Coffa T. Llew Jones yn Llyfrgell Aberystwyth

27/09/2022

Cynhelir noson arbennig i gofio gwaith awdur llyfrau plant mwyaf adnabyddus Cymru, T. Llew Jones.


Cyngor Sir Ceredigion yn ennill Gwobr Arian Cynllun Cydnabod Cyflogwyr (ERS) y Weinyddiaeth Amddiffyn

Cyngor Sir Ceredigion yn ennill Gwobr Arian Cynllun Cydnabod Cyflogwyr (ERS) y Weinyddiaeth Amddiffyn

23/09/2022

Mewn seremoni wobrwyo a gynhaliwyd yng Nghaerdydd ar ddydd Iau 22 Medi, cyflwynwyd Gwobr Arian Cynllun Cydnabod Cyflogwyr (ERS) i Gyngor Sir Ceredigion am eu hymdrechion i sicrhau bod cymuned Lluoedd Arfog Ceredigion yn cael ei chefnogi.


Canol trefi yng Nghanolbarth Cymru i elwa o nawdd Creu Lleoedd ychwanegol

Canol trefi yng Nghanolbarth Cymru i elwa o nawdd Creu Lleoedd ychwanegol

22/09/2022

Bydd nawdd Grant Creu Lleoedd Llywodraeth Cymru ar gyfer rhanbarth canolbarth Cymru yn gweld buddsoddiad o £5.08 miliwn i helpu adfywio canol trefi yng Ngheredigion a Powys dros y tair blynedd nesaf.


Trefniadau'r Cyngor ar gyfer Gŵyl y Banc Cenedlaethol

Trefniadau'r Cyngor ar gyfer Gŵyl y Banc Cenedlaethol

14/09/2022

Mae Dydd Llun 19 Medi 2022 wedi cael ei nodi’n Ŵyl Banc Cenedlaethol ar gyfer Angladd Gwladol Ei Mawrhydi Y Frenhines Elizabeth II.


Teyrngedau Blodau ym Mhenmorfa, Aberaeron

Teyrngedau Blodau ym Mhenmorfa, Aberaeron

10/09/2022

Yn dilyn marwolaeth Ei Mawrhydi Y Frenhines, gosododd yr Arglwydd Raglaw Sara Edwards; Uchel Siryf Dyfed, Rowland Rees-Evans; a Chadeirydd Cyngor Sir Ceredigion, y Cynghorydd Ifan Davies deyrnged o flodau gerllaw Neuadd Cyngor Ceredigion, Penmorfa, Aberaeron.


Achosion posib o ffliw adar yng Ngheredigion

Achosion posib o ffliw adar yng Ngheredigion

10/09/2022

Mae Cyngor Sir Ceredigion wedi derbyn adroddiadau bod adar môr marw yn cael eu golchi i'r lan ar draethau Ceredigion. Mae'n debygol iawn fod yr adar yma wedi cael eu heintio gan y Ffliw Adar sydd wedi’i gadarnhau mewn nythfeydd adar môr yn Sir Benfro.


Darllen Cyhoeddiad am Frenin Newydd

Darllen Cyhoeddiad am Frenin Newydd

09/09/2022

Yn dilyn marwolaeth Y Frenhines Elizabeth II, bydd Cyhoeddiad am esgyniad Brenin newydd yn cael ei ddarllen ar ddydd Sul 11 Medi 2022 am 12:30pm.


Cyhoeddiad am farwolaeth Y Frenhines Elizabeth II

Cyhoeddiad am farwolaeth Y Frenhines Elizabeth II

08/09/2022

Mae Cyngor Sir Ceredigion wedi derbyn cyhoeddiad ffurfiol am farwolaeth Y Frenhines Elizabeth II.


Cymeradwyo Rhaglen Cymorth Tai Ceredigion

Cymeradwyo Rhaglen Cymorth Tai Ceredigion

06/09/2022

Mae Rhaglen Cymorth Tai Ceredigion ar gyfer 2022-2026 wedi cael ei chymeradwyo gan Aelodau Cabinet Ceredigion heddiw.


Aflonyddu ar fywyd gwyllt ar gynnydd ar arfordir Ceredigion

Aflonyddu ar fywyd gwyllt ar gynnydd ar arfordir Ceredigion

06/09/2022

Gyda mwy o bobl yn ymweld ag arfordir Cymru nag erioed o'r blaen, mae aflonyddu ar fywyd gwyllt ar gynnydd.


‘Mae perthnasoedd gweithio cadarnhaol cryf rhwng disgyblion a staff yn nodwedd gyson a phwysig yn Ysgol Penglais’ – Adroddiad Estyn 2022

‘Mae perthnasoedd gweithio cadarnhaol cryf rhwng disgyblion a staff yn nodwedd gyson a phwysig yn Ysgol Penglais’ – Adroddiad Estyn 2022

05/09/2022

Yn dilyn arolwg diweddar Estyn yn Ysgol Penglais, mae'r ysgol wrth ei bodd gyda chanfyddiadau'r adroddiad.


Ymgynghoriad ar Strategaeth Gorfforaethol Cyngor Sir Ceredigion 2022-27

Ymgynghoriad ar Strategaeth Gorfforaethol Cyngor Sir Ceredigion 2022-27

01/09/2022

Yn ystod mis Medi bydd Cyngor Sir Ceredigion yn ymgynghori ar ei Strategaeth Gorfforaethol newydd ar gyfer y pum mlynedd nesaf, sef 2022-27.


Angen arweinwyr busnes i sbarduno sgiliau rhanbarthol

Angen arweinwyr busnes i sbarduno sgiliau rhanbarthol

31/08/2022

Mae Partneriaeth Sgiliau Rhanbarthol Canolbarth Cymru (RSP) yn chwilio am arweinwyr busnes ac arbenigwyr economaidd i fynegi diddordeb i ddod yn gadeirydd bwrdd yr RSP. Cynhelir Cyfarfod Blynyddol yr RSP ar ddydd Llun 12 Medi, pan ddisgwylir cyhoeddi enw’r Cadeirydd newydd.


Disgyblion Ceredigion yn derbyn eu canlyniadau TGAU

Disgyblion Ceredigion yn derbyn eu canlyniadau TGAU

25/08/2022

Dymuna Cyngor Sir Ceredigion longyfarch disgyblion Ceredigion sydd yn derbyn eu canlyniadau TGAU yr wythnos hon.


Rheoli tybiau twym a phyllau sba yn ddiogel

Rheoli tybiau twym a phyllau sba yn ddiogel

19/08/2022

The popularity of hot tubs and spa-pools has increased significantly over recent years. If you rent out a property, whether through an agent, “Air BnB” or directly then you are classed as running a commercial or business activity.


Llongyfarch disgyblion Safon Uwch ac Uwch Gyfrannol

Llongyfarch disgyblion Safon Uwch ac Uwch Gyfrannol

18/08/2022

Dymuna Cyngor Sir Ceredigion longyfarch disgyblion Ceredigion sydd yn derbyn eu canlyniadau Uwch Gyfrannol a Safon Uwch yr wythnos hon.


Tymor Ysgol Newydd yn dod â chymorth ariannol ar gyfer hanfodion ysgol

Tymor Ysgol Newydd yn dod â chymorth ariannol ar gyfer hanfodion ysgol

17/08/2022

O fis Medi, bydd dysgwyr cymwys yng Ngheredigion yn derbyn cymorth ychwanegol. Mae Hanfodion Ysgol (PDG - Mynediad) yn helpu gyda gwisg ysgol, offer chwaraeon, offer ysgrifennu a dyfeisiau.


Cronfa Cydlyniant Cymunedol Canolbarth a De-orllewin Cymru 2022-23 Cronfa Cydlyniant Cymunedol Canolbarth a De-orllewin Cymru 2022-23

Cronfa Cydlyniant Cymunedol Canolbarth a De-orllewin Cymru 2022-23 Cronfa Cydlyniant Cymunedol Canolbarth a De-orllewin Cymru 2022-23

16/08/2022

Mae gan Dîm Cydlyniant Cymunedol Canolbarth a De-orllewin Cymru gyllid prosiect ar gael, hyd at £1500 i helpu i greu cymunedau cydlynus.


Cynllun i wella Tref Tregaron ar gyfer yr Eisteddfod Genedlaethol

Cynllun i wella Tref Tregaron ar gyfer yr Eisteddfod Genedlaethol

11/08/2022

Mae’r cynllun Adfywio Trefi Gwledig sy’n cael ei redeg gan raglen LEADER Cynnal y Cardi wedi bod yn cefnogi Cyngor Tref Tregaron gyda chyfres o dechnegau marchnata a gosodiadau i hyrwyddo a gwella Tregaron wrth baratoi ar gyfer y digwyddiad hanesyddol a diwylliannol, Eisteddfod Genedlaethol Cymru 2022.


Wythnos ysgubol wrth i Geredigion groesawu Eisteddfod Genedlaethol Cymru 2022

Wythnos ysgubol wrth i Geredigion groesawu Eisteddfod Genedlaethol Cymru 2022

08/08/2022

Bu ymweliad Eisteddfod Genedlaethol Cymru â Cheredigion yn llwyddiant ysgubol.


Dathlu pen-blwyddi Prifysgolion Ceredigion

Dathlu pen-blwyddi Prifysgolion Ceredigion

05/08/2022

Ar ddydd Gwener, 5 Awst cynhaliwyd derbyniad ym Mhentre' Ceredigion ar faes yr Eisteddfod Genedlaethol yn Nhregaron i ddathlu pen-blwyddi amlwg i Brifysgol Aberystwyth a Phrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant. Eleni, mae Prifysgol Aberystwyth yn nodi ei phen-blwydd yn 150 oed ac mae Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant yn dathlu ei daucanmlwyddiant o ddarparu addysg uwch.


Dathlu llwyddiant myfyrwyr Camu ‘Mlaen ar faes yr Eisteddfod

Dathlu llwyddiant myfyrwyr Camu ‘Mlaen ar faes yr Eisteddfod

04/08/2022

Ar ddydd Iau 04 Awst, cafwyd cyfle i ddathlu llwyddiannau myfyrwyr Camu ‘Mlaen.


Annog trigolion i ddweud eu dweud ar gynlluniau lleihau llifogydd yn Nyffryn Teifi

Annog trigolion i ddweud eu dweud ar gynlluniau lleihau llifogydd yn Nyffryn Teifi

04/08/2022

Mae ymgynghoriad llifogydd Cyngor Sir Ceredigion a Chyngor Sir Gâr ar gyfer Dyffryn Teifi wedi’i ymestyn hyd at 31 Awst 2022.


Cyflwyno ‘Y FAN’ – Gwasanaeth symudol newydd Ceredigion

Cyflwyno ‘Y FAN’ – Gwasanaeth symudol newydd Ceredigion

03/08/2022

Yn dilyn llawer o waith y tu ôl i’r llenni a gwaith paratoi gan Wasanaethau Ieuenctid a Chymunedol Ceredigion yn ystod y misoedd diwethaf, rydym yn falch o gyhoeddi’r seremoni agoriadol swyddogol ar gyfer ‘Y FAN’.


Asesiad o Lesiant Lleol Ceredigion

Asesiad o Lesiant Lleol Ceredigion

01/08/2022

Mae ystod eang o wybodaeth bwysig yn ymwneud â llesiant lleol, o iechyd corfforol i gysylltedd digidol, bellach ar gael yn Asesiad o Lesiant Lleol Ceredigion 2022.


Coffi gan Bay Coffee Roasters o Geredigion yn ennill gwobr tair seren ‘Great Taste 2022’

Coffi gan Bay Coffee Roasters o Geredigion yn ennill gwobr tair seren ‘Great Taste 2022’

01/08/2022

A hwythau wedi'u lleoli uwchben traeth Tresaith yng Ngheredigion, mae Bay Coffee Roasters wedi cael eu henwi ymhlith y cynhyrchwyr bwyd a diod gorau yn fyd-eang eleni, gan ennill gwobr tair seren ‘Great Taste’ am eu cynnyrch 'Indonesian Sumatran Fairtrade Organic' yn y gwobrau bwyd a diod enwog. Mae Bay Coffee Roasters hefyd wedi bod yn arddangos eu cynnyrch yn y cytiau Masnach ym Mhentre' Ceredigion ar faes yr Eisteddfod Genedlaethol yr wythnos hon lle mae cannoedd o ymwelwyr â'r Eisteddfod wedi cael cyfle i flasu’r cymysgedd coffi gwych.


Portreadu beirdd a llenorion Ceredigion

Portreadu beirdd a llenorion Ceredigion

31/07/2022

Mae saith portread newydd sbon wedi cael eu llunio’n arbennig ar gyfer wythnos Eisteddfod Genedlaethol Cymru yng Ngheredigion eleni.


Eisiau crwydro llwybrau Hawliau Tramwy Cyhoeddus Tregaron yn ystod yr Eisteddfod? Bydd teithiau tywys yn mynd â chi ar daith gylchol trwy’r dref ac allan o’r dref gan roi golygfa wych i chi o’r Maes

Eisiau crwydro llwybrau Hawliau Tramwy Cyhoeddus Tregaron yn ystod yr Eisteddfod? Bydd teithiau tywys yn mynd â chi ar daith gylchol trwy’r dref ac allan o’r dref gan roi golygfa wych i chi o’r Maes

29/07/2022

Yn ystod yr Eisteddfod Genedlaethol, a gynhelir rhwng 30 Gorffennaf a 6 Awst 2022, mae tîm Arfordir a Chefn Gwlad Ceredigion wedi trefnu teithiau tywys byr dyddiol o Bentre’ Ceredigion fel bod modd i bobl leol ac ymwelwyr brofi golygfeydd a chefn gwlad prydferth Tregaron wrth fwynhau’r Eisteddfod hirddisgwyliedig yn ein sir.


Croesawu Strategaeth Gweithio Hybrid a’r Polisi Dros Dro

Croesawu Strategaeth Gweithio Hybrid a’r Polisi Dros Dro

26/07/2022

Yn ystod cyfarfod o’r Cabinet heddiw, cymeradwyodd yr Aelodau y Strategaeth Gweithio Hybrid a’r Polisi Hybrid Dros Dro ar gyfer Cyngor Sir Ceredigion, i’w dreialu am 12 mis.


Cofio am y Llyfrgellydd Alun R. Edwards ar Faes yr Eisteddfod

Cofio am y Llyfrgellydd Alun R. Edwards ar Faes yr Eisteddfod

25/07/2022

Ar ddydd Mawrth 02 Awst 2022 ym Mhabell Cyngor Sir Ceredigion ar faes yr Eisteddfod byddwn yn cofio am y Llyfrgellydd Alun R. Edwards.


Arolwg Cyflogaeth a Sgiliau Canolbarth Cymru

Arolwg Cyflogaeth a Sgiliau Canolbarth Cymru

25/07/2022

Mae busnesau a sefydliadau dros Canolbarth Cymru yn cael eu hannog i lenwi arolwg ar gyflogaeth a sgiliau. Bydd canlyniadau'r arolwg yn helpu Partneriaethau Sgiliau Rhanbarthol Canolbarth Cymru i roi gwybod i Lywodraeth Cymru am y tirlun sgiliau ar draws y rhanbarth a chysylltu cyllid sgiliau â'r galw gan gyflogwyr. Lansiwyd arolwg rhanbarth Canolbarth Cymru heddiw (dydd Llun 25 Gorffennaf) ac mae'n rhedeg tan dydd Llun 05 Medi.


Partneriaeth Diogelwch Cymunedol Ceredigion yn cymryd rhan yng nghyfarfod Diogelwch Cymunedol mwyaf y byd

Partneriaeth Diogelwch Cymunedol Ceredigion yn cymryd rhan yng nghyfarfod Diogelwch Cymunedol mwyaf y byd

21/07/2022

Mae’r Bartneriaeth Diogelwch Cymunedol yng Ngheredigion wedi cymryd rhan yng nghyfarfod Diogelwch Cymunedol mwyaf y byd ar ddydd Iau 21 Gorffennaf fel rhan o Wythnos Ymwybyddiaeth Ymddygiad Gwrthgymdeithasol 2022.


Parhau i gydweithio

Parhau i gydweithio

19/07/2022

Mae Arweinwyr newydd Cynghorau Sir Powys a Cheredigion wedi cadarnhau eu hymroddiad i gydweithio i gyflawni dwy raglen waith sylweddol.


Gwobr fawreddog i ddisgybl Ysgol Uwchradd Aberteifi am ei ddyluniad ‘Porta LAB’ arloesol

Gwobr fawreddog i ddisgybl Ysgol Uwchradd Aberteifi am ei ddyluniad ‘Porta LAB’ arloesol

15/07/2022

Mae disgybl o Ysgol Uwchradd Aberteifi wedi ennill gwobr fawreddog am ei ddyluniad o gynnyrch i ganfod malaria mewn ffordd fwy effeithlon a darbodus.


Cefnogi busnesau bach Ceredigion yn yr Eisteddfod

Cefnogi busnesau bach Ceredigion yn yr Eisteddfod

15/07/2022

Mae ymweliad Eisteddfod Genedlaethol Cymru â Cheredigion yn gyfle ardderchog i hyrwyddo busnesau lleol a rhoi hwb i’r economi leol.


Ysgolion Ceredigion yn barod i groesawu’r Brifwyl

Ysgolion Ceredigion yn barod i groesawu’r Brifwyl

14/07/2022

Mae ysgolion ar hyd a lled Ceredigion wedi bod yn brysur dros yr wythnosau diwethaf yn paratoi ar gyfer Eisteddfod Genedlaethol Cymru.


Aelodau Seneddol Ifanc Ceredigion yn ymweld â San Steffan

Aelodau Seneddol Ifanc Ceredigion yn ymweld â San Steffan

14/07/2022

Ar 28 Mehefin 2022, teithiodd Poppy Evans (Ysgol Gyfun Aberaeron) a Lloyd Warburton (Ysgol Penglais) i Lundain i gwrdd ag AS Ceredigion, Ben Lake.


Haf o Hwyl ar waith yng Ngheredigion

Haf o Hwyl ar waith yng Ngheredigion

13/07/2022

Mae Haf o Hwyl wedi dechrau yng Ngheredigion gyda 46 prosiect yn cael cefnogaeth ariannol i ddarparu gweithgareddau a fydd yn gwella llesiant cymdeithasol, emosiynol a chorfforol holl blant a phobl ifanc y sir.


Paratoadau yn mynd rhagddynt i groesawu’r Eisteddfod Genedlaethol

Paratoadau yn mynd rhagddynt i groesawu’r Eisteddfod Genedlaethol

13/07/2022

Mae gwaith yn mynd rhagddo ar gyfer Eisteddfod Genedlaethol Cymru a fydd yn cael ei chynnal yng Ngheredigion rhwng 30 Gorffennaf a 06 Awst 2022.


Dewch i Bentre’ Ceredigion ar faes yr Eisteddfod

Dewch i Bentre’ Ceredigion ar faes yr Eisteddfod

12/07/2022

Bydd rhywbeth at ddant pawb ar stondin Cyngor Sir Ceredigion yn y brifwyl eleni.


Ymweliad Gweinidogol â Cheredigion gan Jeremy Miles AS, Gweinidog y Gymraeg ac Addysg

Ymweliad Gweinidogol â Cheredigion gan Jeremy Miles AS, Gweinidog y Gymraeg ac Addysg

08/07/2022

Ar ddydd Iau 07 Gorffennaf, ymwelodd Jeremy Miles AS, y Gweinidog addysg a'r Gymraeg ag Aberystwyth i gael cyflwyniad i waith cymunedol Cered Menter Iaith y Sir.


Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol Cyd-bwyllgor Corfforaethol Canolbarth Cymru

Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol Cyd-bwyllgor Corfforaethol Canolbarth Cymru

05/07/2022

Mae pwyllgor newydd i atgyfnerthu gweithio rhanbarthol ar draws canolbarth Cymru wedi cynnal ei Gyfarfod Cyffredinol Blynyddol.


Meithrinfa yng Ngheredigion yn ennill Gwobr Meithrinfa’r Flwyddyn yng Nghymru

Meithrinfa yng Ngheredigion yn ennill Gwobr Meithrinfa’r Flwyddyn yng Nghymru

01/07/2022

Mae Meithrinfa yng Ngheredigion, sef Meithrinfa Plas Gogerddan, wedi ennill Gwobr Meithrinfa’r Flwyddyn yng Nghymru yng Ngwobrau Cymdeithas Genedlaethol Meithrinfeydd Dydd a gynhaliwyd ar 24 Mehefin 2022.


Croeso cynnes i Daith Baton y Frenhines yng Ngheredigion

Croeso cynnes i Daith Baton y Frenhines yng Ngheredigion

30/06/2022

Heddiw, ar 30 Mehefin 2022, ymwelodd Taith Baton y Frenhines â Cheredigion yn rhan o’i siwrne drwy Gymru a Lloegr cyn Gemau’r Gymanwlad 2022 yn Birmingham fis Gorffennaf eleni.


Cydnabod Gwaith Cyngor Sir Ceredigion yng Ngwobrau Effeithlonrwydd Ynni Cymru

Cydnabod Gwaith Cyngor Sir Ceredigion yng Ngwobrau Effeithlonrwydd Ynni Cymru

28/06/2022

Ar 17 Mehefin 2022, cynhaliwyd Gwobrau Effeithlonrwydd Ynni Rhanbarthol Cymru yng Nghaerdydd. Enillodd Cyngor Sir Ceredigion ddwy wobr am eu Cynlluniau Effeithlonrwydd Ynni.


Rory McLeod yn dod â dylanwadau cerddorol o bedwar ban byd i Amgueddfa Ceredigion

Rory McLeod yn dod â dylanwadau cerddorol o bedwar ban byd i Amgueddfa Ceredigion

28/06/2022

Ar ddydd Mercher 6 Gorffennaf 2022, bydd Rory McLeod ynghyd â'i gerddor lleol Catrin O'Neill yn perfformio yn Amgueddfa Ceredigion.


Dedfrydu dyn o Geredigion sy’n byw yn Iwerddon ar ôl bod ynghlwm â gwerthu cig anghyfreithlon

Dedfrydu dyn o Geredigion sy’n byw yn Iwerddon ar ôl bod ynghlwm â gwerthu cig anghyfreithlon

27/06/2022

Mae dyn o Geredigion sy’n byw yn Iwerddon wedi cael ei estraddodi a’i ddedfrydu ar ôl iddo fod ynghlwm â ffermio anghyfreithlon a masnachu cig nad oedd yn addas i’w fwyta gan bobl.


Gwaith adeiladu i ddechrau ar drawsnewid Canolfan Hamdden Llanbedr Pont Steffan yn Ganolfan Llesiant fis nesaf

Gwaith adeiladu i ddechrau ar drawsnewid Canolfan Hamdden Llanbedr Pont Steffan yn Ganolfan Llesiant fis nesaf

24/06/2022

Fel rhan o Strategaeth Gydol Oes a Llesiant ehangach Cyngor Sir Ceredigion, bydd Canolfan Hamdden Llanbedr Pont Steffan yn trawsnewid yn Ganolfan Llesiant.


Mabolgampwyr Ceredigion yn cymryd rhan yn Nhaith Cyfnewid Baton y Frenhines

Mabolgampwyr Ceredigion yn cymryd rhan yn Nhaith Cyfnewid Baton y Frenhines

24/06/2022

Mae 16 o fabolgampwyr Ceredigion, a enillodd anrhydeddau rhyngwladol yn eu dewis gampau, yn paratoi i fod yn Gludwyr Baton ar 30 Mehefin. Ar y dyddiad hwnnw, bydd Taith Cyfnewid Baton Brenhinol Gemau’r Gymanwlad, Birmingham 2022 yn ymweld â’n sir yn ystod ei thaith drwy Gymru.


Newidiadau i Wasanaeth Bwcabus

Newidiadau i Wasanaeth Bwcabus

24/06/2022

Mae newidiadau yn digwydd i wasanaeth fflecsi Bwcabus o 27 Mehefin 2022.


Dirprwy Weinidog Gwasanaethau Cymdeithasol yn ymweld â Cheredigion i weld Byrddau Cyfathrebu

Dirprwy Weinidog Gwasanaethau Cymdeithasol yn ymweld â Cheredigion i weld Byrddau Cyfathrebu

24/06/2022

Ar ddydd Iau, 23 Mehefin, bu’r Dirprwy Weinidog Gwasanaethau Cymdeithasol, Julie Morgan AS, ar ymweliad ag Aberystwyth i weld Byrddau Cyfathrebu’r sir. Dyma’r rhai cyntaf o’u math i’w lansio yng Nghymru. Yn 2021, cafodd Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda, mewn partneriaeth â Chyngor Sir Ceredigion, gyllid oddi wrth Gronfa Datblygiad Plant Llywodraeth Cymru i greu’r byrddau.


Cymorth i wneud gwahaniaeth yn eich cymuned

Cymorth i wneud gwahaniaeth yn eich cymuned

22/06/2022

Mae Grŵp Gweithredu Lleol (GGLl) Cynnal y Cardi yn falch o gymeradwyo’r ceisiadau cyntaf fel rhan o Gronfa Grant LEADER i gefnogi gweithgarwch LEADER ar raddfa fach yng Ngheredigion.


Prydau Ysgol am Ddim i Ddosbarth Derbyn, Blwyddyn 1 a Blwyddyn 2 o fis Medi 2022 ymlaen

Prydau Ysgol am Ddim i Ddosbarth Derbyn, Blwyddyn 1 a Blwyddyn 2 o fis Medi 2022 ymlaen

21/06/2022

O dymor yr Hydref ymlaen, bydd Cyngor Sir Ceredigion yn cynnig Prydau Ysgol am Ddim i bob plentyn Dosbarth Derbyn, Blwyddyn 1 a Blwyddyn 2.


Cymeradwyo prosiect cartref gofal preswyl er mwyn cynyddu cymorth dementia

Cymeradwyo prosiect cartref gofal preswyl er mwyn cynyddu cymorth dementia

21/06/2022

Mae Llywodraeth Cymru wedi cymeradwyo prosiect datblygu yng Nghartref Gofal Preswyl Hafan Deg, Llanbedr Pont Steffan a fydd yn cynyddu’r cymorth i unigolion sy’n byw gydag anghenion ychwanegol, o ganlyniad i fyw gyda dementia.


Cerdded er Lles  - grwpiau Ceredigion yn dod at ei gilydd

Cerdded er Lles - grwpiau Ceredigion yn dod at ei gilydd

17/06/2022

Ar 18 Mai 2022, daeth nifer o grwpiau Cerdded er Lles amrywiol drefi ledled Ceredigion at ei gilydd yn Llanerchaeron, yng nghanol y sir, er mwyn mynd ar daith gerdded er lles mewn grŵp.


Cymdeithas Pêl-droed Ysgolion Ceredigion

Cymdeithas Pêl-droed Ysgolion Ceredigion

16/06/2022

Yn dilyn y saib clo Covid, mae talent ifanc y Gymdeithas Bêl-droed Ysgolion Ceredigion yn ôl yn chwarae pêl-droed cystadleuol.


Cyfle i bobl ifanc ymgeisio am fwrsari o £1,000

Cyfle i bobl ifanc ymgeisio am fwrsari o £1,000

15/06/2022

Yn dilyn llwyddiant y blynyddoedd blaenorol, mae Gwasanaeth Ieuenctid Ceredigion wedi bod yn ddigon ffodus i dderbyn cyfle gan gwmni West Wales Holiday Cottages i gefnogi pobl ifanc gyda bwrsari ariannol eleni eto.


Taith Baton y Frenhines ar ei ffordd i Geredigion

Taith Baton y Frenhines ar ei ffordd i Geredigion

13/06/2022

Bydd Taith Baton y Frenhines Birmingham 2022 yn ymweld â Cheredigion ar 30 Mehefin fel rhan o’i siwrne drwy Gymru a Lloegr yr haf hwn.


Dweud eich dweud ar y Gronfa Ffyniant Cyffredin

Dweud eich dweud ar y Gronfa Ffyniant Cyffredin

10/06/2022

Mae Cynghorau Sir Powys a Cheredigion yn gweithio mewn partneriaeth i ddatblygu Cynllun Buddsoddi Rhanbarthol er mwyn sicrhau cyllid drwy Gronfa Ffyniant Gyffredin (UKSPF) Llywodraeth y DU. Rydym yn cynnal arolwg tan 19 Mehefin i roi cyfle i chi ddweud eich dweud am y ffordd orau o wario'r cyllid.


Hen feddygfa yn Aberaeron yn cael bywyd newydd

Hen feddygfa yn Aberaeron yn cael bywyd newydd

09/06/2022

Mae hen feddygfa yn Aberaeron wedi cael ei gweddnewid ar ôl peidio â chael ei defnyddio i raddau helaeth am chwe blynedd.


Dweud eich dweud ynglŷn â lleihau llifogydd

Dweud eich dweud ynglŷn â lleihau llifogydd

06/06/2022

Gofynnir i drigolion Ceredigion a Sir Gâr am eu barn ynghylch y bwriad i leihau llifogydd yn y mannau sy’n cael eu taro fwyaf yn Nyffryn Teifi ‒ yn Llanybydder, Llandysul a Phont-Tyweli.


Cydymdeimladau dwysaf yn dilyn marwolaeth y Cynghorydd Hag Harris

Cydymdeimladau dwysaf yn dilyn marwolaeth y Cynghorydd Hag Harris

01/06/2022

Mynegwyd cydymdeimladau dwysaf yn dilyn y newyddion am farwolaeth sydyn y Cynghorydd Hag Harris ddydd Mawrth, 31 Mai 2022.


Ethol Cadeirydd newydd Cyngor Sir Ceredigion

Ethol Cadeirydd newydd Cyngor Sir Ceredigion

27/05/2022

Cadarnhawyd mai’r Cynghorydd Ifan Davies fydd Cadeirydd newydd Cyngor Sir Ceredigion ar gyfer y flwyddyn i ddod.


Tref Aberystwyth i groesawu cerflun yr Angel Gyllyll wrth i Gomisiynydd Heddlu a Throseddu anelu at hybu ymgyrch gwrth-drais ac ymddygiad ymosodol

Tref Aberystwyth i groesawu cerflun yr Angel Gyllyll wrth i Gomisiynydd Heddlu a Throseddu anelu at hybu ymgyrch gwrth-drais ac ymddygiad ymosodol

26/05/2022

Bydd cerflun anferth 27 troedfedd o hyd, wedi’i wneud o 100,000 o gyllyll yn cael ei groesawu i dref Aberystwyth fis nesaf (1 Mehefin) wrth i grwpiau cymunedol lleol baratoi i ddod at ei gilydd i hyrwyddo negeseuon atal, gwrth-drais a gwrth-ymosodedd allweddol.


Baneri Glas chwenychedig i chwifio unwaith eto dros draethau Ceredigion tymor yr haf hwn

Baneri Glas chwenychedig i chwifio unwaith eto dros draethau Ceredigion tymor yr haf hwn

25/05/2022

Unwaith eto bydd Baneri Glas yn cael eu chwifio ar bedwar o draethau mwyaf poblogaidd Ceredigion yn 2022 yn Y Borth, De Aberystwyth, Llangrannog a Tresaith, gyda 13 o draethau ychwanegol yn ennill statws Gwobr Glan Môr a 4 arall yn ennill Gwobrau Arfordir Glas.


Cynllun peilot hybrid newydd ar gyfer staff Ceredigion i fanteisio i’r eithaf ar y ffordd hyblyg bresennol o weithio wrth ddarparu’r gwasanaeth gorau i breswylwyr

Cynllun peilot hybrid newydd ar gyfer staff Ceredigion i fanteisio i’r eithaf ar y ffordd hyblyg bresennol o weithio wrth ddarparu’r gwasanaeth gorau i breswylwyr

24/05/2022

O fis Mehefin ymlaen, bydd rhai aelodau o staff swyddfa, sydd wedi bod yn gweithio o bell yn ystod y pandemig, yn dychwelyd i swyddfeydd Cyngor Sir Ceredigion yn Aberystwyth ac Aberaeron yn dilyn strategaeth gweithio hybrid a luniwyd i ategu manteision gweithio gartref wrth ddarparu rhai gwasanaethau wyneb yn wyneb yn fwy effeithlon.


Person ifanc yn dathlu swydd ac yn goresgyn sawl rhwystr

Person ifanc yn dathlu swydd ac yn goresgyn sawl rhwystr

24/05/2022

Roedd Lee, sy’n 22 oed ac o gefn gwlad Ceredigion, yn ei chael hi’n anodd sicrhau swydd barhaol.


Arwyddion newydd mewn ardaloedd Diogelu Mannau Cyhoeddus

Arwyddion newydd mewn ardaloedd Diogelu Mannau Cyhoeddus

24/05/2022

Mae arwyddion newydd wedi cael eu gosod yng nghanol tair o drefi Ceredigion i helpu i chwarae rhan gadarnhaol mewn gwella profiadau preswylwyr ac ymwelwyr fel ei gilydd.


Aelodau Cabinet Ceredigion ‘yn barod i ddechrau ar eu gwaith’

Aelodau Cabinet Ceredigion ‘yn barod i ddechrau ar eu gwaith’

20/05/2022

Mae Aelodau Cabinet Cyngor Sir Ceredigion, y Dirprwy Arweinydd, ac aelodau o bwyllgorau’r Cyngor wedi cael eu hethol heddiw yn ystod Cyfarfod o’r Cyngor Llawn.


Bydd preswylwyr a’u teuluoedd yn cael eu cefnogi wrth i gartref nyrsio gau

Bydd preswylwyr a’u teuluoedd yn cael eu cefnogi wrth i gartref nyrsio gau

19/05/2022

Yn anffodus, gall Cyngor Sir Ceredigion a Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda gadarnhau ein bod wedi derbyn cadarnhad gan Gyfarwyddwr y Cwmni y bydd Cartref Nyrsio Abermad yn Llanfarian, Aberystwyth yn cau.


Ethol Arweinydd newydd Cyngor Sir Ceredigion

Ethol Arweinydd newydd Cyngor Sir Ceredigion

13/05/2022

Cadarnhawyd yng nghyfarfod y Cyngor heddiw mai’r Cynghorydd Bryan Davies o grŵp Plaid Cymru fydd Arweinydd newydd Cyngor Sir Ceredigion.


Ymgynghoriad Asesiad Digonolrwydd Gofal Plant 2022-2027

Ymgynghoriad Asesiad Digonolrwydd Gofal Plant 2022-2027

12/05/2022

Mae'n ofynnol i Gyngor Sir Ceredigion, fel Awdurdodau Lleol eraill, gynnal Asesiad Digonolrwydd Gofal Plant bob 5 mlynedd i sicrhau bod anghenion rhieni, lle bo hynny'n rhesymol ymarferol, yn cael eu clywed o ran darpariaeth gofal plant yn y sir.


Dyffryn Cledlyn yn llwyddo i ennill y Cam Aur gyda’r Siarter iaith

Dyffryn Cledlyn yn llwyddo i ennill y Cam Aur gyda’r Siarter iaith

12/05/2022

Mae yna ddathlu mawr yn Ysgol Gynradd Dyffryn Cledlyn wrth iddynt lwyddo i ennill Cam Aur y Siarter Iaith.


Cyfleusterau newydd cyffrous ym meysydd chwarae Ceredigion

Cyfleusterau newydd cyffrous ym meysydd chwarae Ceredigion

09/05/2022

Mae fframiau dringo, siglenni, sleidiau, meinciau a mwy yn cael eu gosod mewn nifer o feysydd chwarae cymunedol ar draws Ceredigion, yn ogystal â gwaith cynnal a chadw mawr ei angen ar gyfarpar presennol.


Gadewch i ni ddathlu Cymunedau Maethu Ceredigion

Gadewch i ni ddathlu Cymunedau Maethu Ceredigion

09/05/2022

O ofalwyr maeth sydd wedi dangos ymroddiad dros flynyddoedd lawer, i’r rheini sydd newydd ddechrau ar eu taith faethu i helpu i roi dyfodol gwell i blant, mae Maethu Cymru am ddathlu’r ymrwymiad y mae gofalwyr maeth wedi’i wneud i fywydau plant yng Ngheredigion yn ystod 'Pythefnos Gofal Maeth' eleni rhwng 9 a 22 Mai.


Detholiad o gynhyrchion Kinder yn cael eu galw yn ôl oherwydd presenoldeb posibl Salmonela

Detholiad o gynhyrchion Kinder yn cael eu galw yn ôl oherwydd presenoldeb posibl Salmonela

03/05/2022

Hoffai gwasanaeth Diogelu’r Cyhoedd Cyngor Sir Ceredigion godi ymwybyddiaeth ymhlith manwerthwyr bwyd lleol ynghylch y ffaith bod amryw o gynhyrchion Kinder wedi cael eu galw yn ôl yn ddiweddar.


Theatr Felinfach yn Dathlu 50!

Theatr Felinfach yn Dathlu 50!

29/04/2022

Mae cyffro mawr yn Theatr Felinfach eleni wrth iddynt ddathlu pen-blwydd arbennig yn 50 ym mis Mai. Mi fydd y dathliadau yn parhau ar draws y flwyddyn gyda llu o weithgareddau a digwyddiadau.


Llwyddiant i dimau rygbi ysgolion Ceredigion yn Stadiwm Principality

Llwyddiant i dimau rygbi ysgolion Ceredigion yn Stadiwm Principality

29/04/2022

Yn ddiweddar, mae rhai o dimau rygbi ysgolion Ceredigion wedi bod yn cystadlu ar lefel genedlaethol yn y digwyddiad ‘Road to Principality’ a gynhaliwyd yn Stadiwm Principality, Caerdydd.


Cyngor Sir Ceredigion yn ymuno â Cadwch Gymru’n Daclus i fynd i’r afael â sbwriel ar hyd ochr y ffyrdd

Cyngor Sir Ceredigion yn ymuno â Cadwch Gymru’n Daclus i fynd i’r afael â sbwriel ar hyd ochr y ffyrdd

28/04/2022

Mae Cyngor Sir Ceredigion yn annog gyrwyr i gadw eu cydwybod a’n ffyrdd yn glir fel rhan o ymgyrch genedlaethol newydd.


Hwb i ganfod gwaith drwy Cymunedau am Waith a Mwy

Hwb i ganfod gwaith drwy Cymunedau am Waith a Mwy

28/04/2022

Mae’r Cynllun Kickstart gan Cymunedau am Waith a Mwy wedi helpu dyn ifanc lleol i sicrhau ei swydd lawn amser gyntaf.


Mwy o blanhigion ar gyfer peillwyr gyda phrosiect Blodeuo

Mwy o blanhigion ar gyfer peillwyr gyda phrosiect Blodeuo

26/04/2022

Y gwanwyn hwn, crëwyd ardal ecolegol amrywiol i ddenu gwenyn a pheillwyr eraill ym Mynwent Cefn Llan, Llanbadarn Fawr, Aberystwyth. Mae Tîm Cynnal a Chadw Tiroedd Cyngor Sir Ceredigion wedi bod yn brysur yn plannu gwahanol blanhigion yn rhan o’r prosiect Blodeuo.


Stori Anna - sut gall Cynorthwy-ydd Personol newid bywyd y person sy’n cael cymorth yn ogystal â bywyd y teulu cyfan

Stori Anna - sut gall Cynorthwy-ydd Personol newid bywyd y person sy’n cael cymorth yn ogystal â bywyd y teulu cyfan

26/04/2022

Philip yw mab Anna. Mae e wedi ei ddiagnosio ag awtistiaeth, oedi mewn datblygiad a chlefyd Crohn. Mae Anna wedi bod yn ofalwr llawn-amser i Philip ers ugain mlynedd a nawr hoffai gael y cyfle i ganolbwyntio ar ei datblygiad personol hi. Ei dyhead yw bod yn nyrs ar ôl cael lle i astudio ym Mhrifysgol Aberystwyth o fis Medi ymlaen.


Cymorth entrepreneuraidd ac adfywio busnes

Cymorth entrepreneuraidd ac adfywio busnes

20/04/2022

Bydd cyfres o ddigwyddiadau yn cael eu cynnal yn ystod mis Mai mewn chwe thref wledig yng Ngheredigion i ddarparu cymorth adfywio busnesau a chymorth entrepreneuraidd.


Gwasanaethau gwastraff cartref swmpus a gwastraff gardd i ailddechrau

Gwasanaethau gwastraff cartref swmpus a gwastraff gardd i ailddechrau

19/04/2022

Bydd Cyngor Sir Ceredigion yn ailddechrau ei wasanaethau casglu gwastraff cartref swmpus a gwastraff gardd yn fuan.


Dyfarnu cyllid datblygu i’r Amgueddfa ar gyfer prosiect newydd cyffrous

Dyfarnu cyllid datblygu i’r Amgueddfa ar gyfer prosiect newydd cyffrous

11/04/2022

Mae Amgueddfa Ceredigion yn falch iawn o fod wedi derbyn £115,894 o gyllid datblygu gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol ar gyfer y prosiect canlynol: Perthyn: Archwiliad o sut y gall casgliadau greu cymuned yng Ngheredigion.


Cyngor yn darparu nwyddau mislif i gymunedau lleol

Cyngor yn darparu nwyddau mislif i gymunedau lleol

07/04/2022

Mae Cyngor Sir Ceredigion, mewn partneriaeth â sefydliadau a grwpiau cymunedol lleol, a thrwy arian o Gynllun Urddas Cyfnod Mislif Llywodraeth Cymru yn sicrhau bod gan bobl fynediad at nwyddau mislif yn y gymuned.


Aberaeron yw pencampwyr cenedlaethol Cwis Dim Clem

Aberaeron yw pencampwyr cenedlaethol Cwis Dim Clem

06/04/2022

Ar Ddydd Llun 28 Mawrth fe wnaeth Ysgol Gynradd Aberaeron ddod i’r brig yn rownd derfynol Cwis Dim Clem 2022 gan guro ysgolion o bob cwr o Gymru gyda sgôr uchel iawn o 98%.


Y Cyngor yn cynnig Ysgol Haf Rithiol i ddisgyblion Ceredigion

Y Cyngor yn cynnig Ysgol Haf Rithiol i ddisgyblion Ceredigion

05/04/2022

Mae Cyngor Sir Ceredigion yn rhoi’r cyfle i ddisgyblion ysgol Blwyddyn 11, 12 a 13 Ceredigion gymryd rhan mewn rhaglen Ysgol Haf rithiol.


Helfa Straeon Llanbedr Pont Steffan

Helfa Straeon Llanbedr Pont Steffan

05/04/2022

Yn ystod gwyliau’r Pasg (9/4/22-25/4/22), bydd Llyfrgell Ceredigion, Cered Menter Iaith Ceredigion a Cardi Iaith yn trefnu Helfa Straeon cyffrous o amgylch tref Llanbedr Pont Steffan.


Pobl ifanc lleol yn creu murlun lliwgar ar gyfer tanffordd Pen-y-Bont, Penparcau

Pobl ifanc lleol yn creu murlun lliwgar ar gyfer tanffordd Pen-y-Bont, Penparcau

01/04/2022

Yn dilyn lansiad cystadleuaeth ddylunio ddiweddar yn galw ar blant a phobl ifanc i rannu eu syniadau am y gofod, crëwyd murlun lliwgar ar 24 Mawrth 2022 ar danffordd Pen-y-Bont ym Mhenparcau.


Dyluniadau plant yn dod yn fyw yn ysgolion Ceredigion

Dyluniadau plant yn dod yn fyw yn ysgolion Ceredigion

30/03/2022

Mae'r murluniau caredigrwydd a gynlluniwyd gan grŵp o ddisgyblion Ysgol Bro Teifi ac Ysgol Llanfarian wedi'u cwblhau ar safleoedd yr ysgol.


Canlyniadau o gystadleuaeth Ffenestri Dydd Gŵyl Dewi

Canlyniadau o gystadleuaeth Ffenestri Dydd Gŵyl Dewi

28/03/2022

Bu busnesau Aberteifi, Llandysul a Thregaron yn dathlu Dydd Gŵyl Dewi eleni trwy gymryd rhan yng nghystadleuaeth Addurno Ffenestri Cered: Menter Iaith Ceredigion.


Helfa Straeon Aberteifi

Helfa Straeon Aberteifi

28/03/2022

Am y tro cyntaf, mae Cered: Menter Iaith Ceredigion, Llyfrgell Aberteifi a Cardi Iaith wedi cydweithio i greu Helfa Straeon ar gyfer plant ardal Aberteifi.


Disgyblion Ysgol Bro Pedr yn cymryd rhan mewn Gweithdai Bît-Bocsio gyda Mr Phormula!

Disgyblion Ysgol Bro Pedr yn cymryd rhan mewn Gweithdai Bît-Bocsio gyda Mr Phormula!

28/03/2022

Wedi’i ariannu gan Grant Peilot Gwaith Ieuenctid Cymraeg Llywodraeth Cymru, ac mewn partneriaeth â Gwasanaeth Ieuenctid Ceredigion, cymerodd dros 400 o ddisgyblion Ysgol Bro Pedr ran mewn gweithdai gydag Ed Holden (Mr Phormula) dros gyfnod o bedwar diwrnod ym mis Mawrth 2022.


Pythefnos ar ôl i gofrestru i bleidleisio mewn Etholiadau Lleol

Pythefnos ar ôl i gofrestru i bleidleisio mewn Etholiadau Lleol

25/03/2022

Dim ond pythefnos sydd i fynd nes y dyddiad cau i gofrestru i bleidleisio yn yr Etholiadau Lleol ym mis Mai, ac mae Cyngor Sir Ceredigion am annog trigolion i wneud yn siŵr eu bod wedi cofrestru mewn pryd.


Lansio ffilm fer bwerus i ddathlu Diwrnod Gweithredu Gofalwyr Ifanc 2022

Lansio ffilm fer bwerus i ddathlu Diwrnod Gweithredu Gofalwyr Ifanc 2022

23/03/2022

Yn rhan o Ddiwrnod Gweithredu Gofalwyr Ifanc, a gynhaliwyd ar 16 Mawrth 2022, lansiwyd ffilm fer ar y cyd rhwng pobl ifanc Ceredigion a Chwmni Theatr Arad Goch i ddathlu gwaith gofalwyr ifanc.


Pobl ifanc Ceredigion yn cymryd rhan yn ymgynghoriad ieuenctid mwyaf Ewrop!

Pobl ifanc Ceredigion yn cymryd rhan yn ymgynghoriad ieuenctid mwyaf Ewrop!

22/03/2022

Pleidleisiodd 2,160 o bobl ifanc rhwng 11 ac 18 oed (37% o’r boblogaeth) ar draws Ceredigion yn y balot, Gwneud Eich Marc, eleni, sy’n golygu mai Ceredigion yw’r unig Awdurdod yng Nghymru i gyrraedd yr 20 ardal uchaf yn y DU (yn seiliedig ar ganran y nifer a bleidleisiodd).


Sefydlu Bwrdd newydd i wella ansawdd dŵr yn afon Teifi

Sefydlu Bwrdd newydd i wella ansawdd dŵr yn afon Teifi

17/03/2022

Bydd Cyngor Sir Ceredigion yn arwain grŵp sydd wedi ymrwymo i weithredu ar ffosffadau yn afon Teifi.


Rhaglen wythnosol Cered a Radio Aber

Rhaglen wythnosol Cered a Radio Aber

15/03/2022

Ers nifer o fisoedd, mae Cered: Menter Iaith Ceredigion a Radio Aber wedi bod yn gweithio mewn partneriaeth i greu rhaglen radio wythnosol arloesol yn trafod popeth Cymraeg.


Oes diddordeb gyda chi i fod yn aelod o banel ieuenctid ‘Dewis’?

Oes diddordeb gyda chi i fod yn aelod o banel ieuenctid ‘Dewis’?

15/03/2022

Mae Panel Ieuenctid Dewis, wedi cydlynu gan Gwasanaeth Ieuenctid Ceredigion, yn banel o bobl ifanc lleol sy’n gyfrifol am ddewis pa bobl ifanc a phrosiectau ieuenctid yng Ngheredigion sy’n derbyn cymorth ariannol drwy ddyrannu Bwrsariaeth Pobl Ifanc Ceredigion a Grant dan Arweiniad Pobl Ifanc.


Maes y Môr - Llwyfan ar gyfer dechrau newydd

Maes y Môr - Llwyfan ar gyfer dechrau newydd

14/03/2022

Mae trigolion cyntaf cynllun gofal ychwanegol newydd Aberystwyth wedi siarad am y modd y mae wedi trawsnewid eu bywydau, o gwrdd â ffrindiau newydd i ddarparu llwyfan ar gyfer dechrau newydd mewn bywyd.


Cymuned Cyn-filwyr Ceredigion a chefnogaeth i Wcráin

Cymuned Cyn-filwyr Ceredigion a chefnogaeth i Wcráin

14/03/2022

Mae trigolion Ceredigion, ynghyd â gweddill y DU, yn dangos cymorth a chefnogaeth i bobl Wcráin wrth i’r gwrthdaro â Rwsia barhau i ysgwyd y wlad.


Mae Tyfu Canolbarth Cymru yn archwilio potensial hydrogen ar gyfer y rhanbarth

Mae Tyfu Canolbarth Cymru yn archwilio potensial hydrogen ar gyfer y rhanbarth

10/03/2022

Mae astudiaeth ddichonoldeb arloesol wedi bod yn archwilio potensial hydrogen yn y dyfodol ar gyfer Canolbarth Cymru.


Ymgyrch Gwanwyn Glân Caru Ceredigion 2022

Ymgyrch Gwanwyn Glân Caru Ceredigion 2022

09/03/2022

Mae’r gwanwyn ar droed, ond cyn i’r planhigion a’r llystyfiant ar ymylon ein priffyrdd ddechrau tyfu, mae sbwriel yn fwy gweladwy ar hyn o bryd ac mae’n haws mynd ato i’w godi. Felly, mae ein hymgyrch Gwanwyn Glân flynyddol bellach ar waith ledled Ceredigion.


Cyngor yn cymeradwyo cyllideb 2022-2023

Cyngor yn cymeradwyo cyllideb 2022-2023

03/03/2022

Mae cyllideb Cyngor Sir Ceredigion ar gyfer y flwyddyn ariannol sydd i ddod wedi cael ei chymeradwyo gan Gynghorwyr mewn cyfarfod o’r Cyngor a gynhaliwyd yn rhithiol ddydd Iau, 03 Mawrth 2022, ac mae wedi’i gosod ar £165.843m, ynghyd â chynnydd o 2.5% mewn Treth y Cyngor, sy’n ostyngiad o’r cynigion blaenorol yn sgil y cyllid newydd a gyhoeddwyd.


Croesawu cynigion i greu llwybr at berchnogaeth tŷ yng Ngheredigion

Croesawu cynigion i greu llwybr at berchnogaeth tŷ yng Ngheredigion

03/03/2022

Bydd cynigion yn cael eu hystyried i gyflwyno Cynllun Tai Cymunedol a fydd yn darparu llwybr gwell i'r genhedlaeth iau at berchen ar dŷ yng Ngheredigion.


Cyngor Sir Ceredigion yn dangos cefnogaeth lawn i bobl Wcráin

Cyngor Sir Ceredigion yn dangos cefnogaeth lawn i bobl Wcráin

03/03/2022

Yn ystod cyfarfod o’r Cyngor llawn a gynhaliwyd yn rhithiol ddydd Iau, 3 Mawrth, rhoddodd Cynghorwyr eu cefnogaeth lawn i unrhyw gymorth angenrheidiol i helpu pobl sy'n ceisio lloches o Wcráin.


Ceredigion i elwa o brosiect a gyhoeddwyd i nodi Dydd Gŵyl Dewi

Ceredigion i elwa o brosiect a gyhoeddwyd i nodi Dydd Gŵyl Dewi

01/03/2022

I nodi Dydd Gwŷl Dewi, mae Jeremy Miles, Gweinidog y Gymraeg ac Addysg, wedi cyhoeddi 11 o brosiectau cyfalaf newydd ar draws naw Awdurdod Lleol yng Nghymru i gefnogi twf yr iaith Gymraeg. Mae Ceredigion yn un o’r siroedd a fydd yn derbyn cyllid.


Cyffro’r Eisteddfod yng Ngheredigion

Cyffro’r Eisteddfod yng Ngheredigion

25/02/2022

Mae Dydd Gŵyl Dewi yn gyfle i ddathlu iaith a diwylliant yng Ngheredigion, ac eleni mae yna gyfle arbennig i edrych ymlaen at un o wyliau diwylliannol mwyaf Ewrop a fydd yn ymweld â’r sir ym mis Awst, sef yr Eisteddfod Genedlaethol.


Cynllun Strategol y Gymraeg mewn Addysg 2022-32 yn cyrraedd carreg filltir

Cynllun Strategol y Gymraeg mewn Addysg 2022-32 yn cyrraedd carreg filltir

24/02/2022

Erbyn mis Medi 2032, dyhead Cyngor Sir Ceredigion yw y bydd pob disgybl yn ysgolion yr awdurdod yn derbyn addysg drochi cyfrwng Cymraeg hyd nes y bydd yn saith oed. Mae Cynllun Strategol y Gymraeg mewn Addysg 2022-32 yn amlinellu’r amcanion allweddol i gyflawni hyn.


Cynllun Cymorth Tanwydd y Gaeaf a’r Gronfa Cymorth Dewisol – ydych chi’n gymwys am y ddau?

Cynllun Cymorth Tanwydd y Gaeaf a’r Gronfa Cymorth Dewisol – ydych chi’n gymwys am y ddau?

23/02/2022

Mae’r Cynllun Cymorth Tanwydd y Gaeaf yn dod i ben ddydd Llun, 28 Chwefror. Mae 48% o aelwydydd Ceredigion a all fod yn gymwys eto i gyflwyno cais.


Sialens Gerdded Ceredigion

Sialens Gerdded Ceredigion

23/02/2022

Oes gennych chi ddiddordeb i archwilio rhai o olygfeydd harddaf Ceredigion, o glogwyni gwyllt gwyntog i ddyffrynnoedd coediog cysgodol? Beth am gymryd rhan yn Sialens Gerdded newydd Ceredigion?


Dewch i ni ddod â’r strydoedd yn fyw

Dewch i ni ddod â’r strydoedd yn fyw

22/02/2022

Gwahoddir busnesau lleol i gyflwyno ceisiadau os hoffent fasnachu yn yr awyr agored yn nhrefi Ceredigion wrth i ni baratoi at dymor y gwanwyn/haf.


Cyfieithiad Cymraeg newydd o Shirley Valentine, clasur Willy Russell

Cyfieithiad Cymraeg newydd o Shirley Valentine, clasur Willy Russell

21/02/2022

Mae’r sioe broffesiynol gyntaf mewn dwy flynedd yn dod i Theatr Felinfach ym mis Mawrth. Bydd cynhyrchiad cyntaf y Consortiwm Cymraeg, sef cyfieithiad newydd o gomedi wych Willy Russell, Shirley Valentine yn cael ei llwyfannu yn Theatr Felinfach ar nos Wener, 11 Mawrth am 7:30yh.


Cyngor Sir Ceredigion yn recriwtio Gweithwyr Cymdeithasol dan hyfforddiant

Cyngor Sir Ceredigion yn recriwtio Gweithwyr Cymdeithasol dan hyfforddiant

21/02/2022

Rydym yn cynnig cyfle i bobl ennill cyflog a dysgu ar yr un pryd fel Gweithiwr Cymdeithasol dan Hyfforddiant. Sefydlwyd y cynllun er mwyn cynnig llwybr noddedig tuag at fod yn Weithiwr Cymdeithasol.


Portalis – yn archwilio’r cysylltiad cynharaf rhwng yr Iwerddon a Chymru

Portalis – yn archwilio’r cysylltiad cynharaf rhwng yr Iwerddon a Chymru

21/02/2022

Mae’r prosiect €1.95 miliwn hwn yn ceisio codi ymwybyddiaeth a chefnogi ymgysylltu cynaliadwy, ac o ganlyniad, sefydlu dau rwydwaith ‘twristiaeth a diwydiant drwy brofiad’ trawsffiniol newydd


Y diweddaraf ar Storm Eunice a Storm Franklin

Y diweddaraf ar Storm Eunice a Storm Franklin

17/02/2022

Gwybodaeth am yr effaith ar wasanaethau a'r rhybuddion tywydd yng Ngheredigion


Mae'n stopio yma. Dod â chosbi plant yn gorfforol yng Ngheredigion i ben

Mae'n stopio yma. Dod â chosbi plant yn gorfforol yng Ngheredigion i ben

17/02/2022

Mae dydd Llun, 21 Mawrth 2022, yn ddiwrnod hanesyddol i blant yng Nghymru wrth i gyfraith newydd ddod i rym sy’n golygu y bydd pob cosb gorfforol i blant yn anghyfreithlon.


Atal gwasanaethau’r Cyngor yng Ngheredigion ddydd Gwener yn dilyn Rhybudd Tywydd Ambr

Atal gwasanaethau’r Cyngor yng Ngheredigion ddydd Gwener yn dilyn Rhybudd Tywydd Ambr

17/02/2022

Yn sgil y Rhybudd Tywydd Ambr gan y Swyddfa Dywydd ar gyfer Storm Eunice ddydd Gwener, ac yn dilyn trafodaethau â Fforwm amlasiantaeth Cydnerthedd Lleol Dyfed Powys (LRF), mae penderfyniad wedi cael ei wneud gan Gyngor Sir Ceredigion i gau’r gwasanaethau canlynol yng Ngheredigion er mwyn diogelu trigolion a staff y Cyngor, a chyfyngu ar deithiau diangen (ac eithrio staff a fydd yn delio â'r argyfwng):


Gweithio gyda’n gilydd i fynd i’r afael â bridio cŵn yn anghyfreithlon yng Ngorllewin Cymru

Gweithio gyda’n gilydd i fynd i’r afael â bridio cŵn yn anghyfreithlon yng Ngorllewin Cymru

17/02/2022

Ar 17 Chwefror 2022, gweithredodd Tîm Ymchwilio Rhanbarthol Safonau Masnach Cenedlaethol a swyddogion Diogelu’r Cyhoedd Cyngor Sir Ceredigion nifer o warantau chwilio fel rhan o ymgyrch i fynd i’r afael â bridio cŵn yn anghyfreithlon yng Ngorllewin Cymru gan weithio mewn partneriaeth gyda Heddlu Dyfed-Powys, yr RSPCA a'r Gyfarwyddiaeth Meddyginiaethau Milfeddygol.


Gweithdai Comedi a Theatr am ddim i blant a phobl ifanc yn ystod yr hanner tymor

Gweithdai Comedi a Theatr am ddim i blant a phobl ifanc yn ystod yr hanner tymor

11/02/2022

Mae Amgueddfa Ceredigion wedi cyhoeddi ei rhaglen o weithgareddau yn ystod gwyliau’r hanner tymor, sy'n rhad ac am ddim i blant a phobl ifanc sydd â diddordeb mewn theatr a chomedi.


Murlun Caredigrwydd gan blant a phobl Ifanc Ceredigion

Murlun Caredigrwydd gan blant a phobl Ifanc Ceredigion

11/02/2022

Ym mis Rhagfyr 2021, fe wnaeth Gwasanaeth Ysgolion Ceredigion, Gwasanaeth Ieuenctid, CAVO gyda thîm Cysylltu â Charedigrwydd Ceredigion alw ar bobl ifanc i ddylunio murlun yn seiliedig ar y thema Caredigrwydd a ddechreuodd yn ystod Wythnos Gwrth-fwlio Cenedlaethol ym mis Tachwedd y llynedd.


Aelwydydd yng Ngheredigion i dderbyn Llythyr Hysbysu cyn Etholiadau Lleol mis Mai 2022

Aelwydydd yng Ngheredigion i dderbyn Llythyr Hysbysu cyn Etholiadau Lleol mis Mai 2022

10/02/2022

Dylai trigolion Ceredigion ddisgwyl gweld Llythyr Hysbysu Aelwydydd yn cyrraedd eu cyfeiriad cofrestredig o fewn y dyddiau nesaf.


Ysgol Dyffryn Cledlyn yn ennill cystadleuaeth ffilm Diwrnod Defnyddio’r Rhyngrwyd yn fwy Diogel 2022

Ysgol Dyffryn Cledlyn yn ennill cystadleuaeth ffilm Diwrnod Defnyddio’r Rhyngrwyd yn fwy Diogel 2022

09/02/2022

Ar Ddiwrnod Defnyddio'r Rhyngrwyd yn Fwy Diogel 2022, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru enillwyr y gystadleuaeth ffilm a drefnwyd ganddynt fel rhan o'r dathliadau.


Pleidlais Gwneud eich Marc 2022!

Pleidlais Gwneud eich Marc 2022!

07/02/2022

Mae pleidlais Gwneud eich Marc 2022 nawr ar agor ac yn cau ar 28 Chwefror 2022. Mae ymgyrch Gwneud eich Marc yn gyfle i bobl ifanc 11-18 oed ledled y Deyrnas Unedig fynegi eu barn drwy ddewis pa bynciau cenedlaethol a lleol sydd yn effeithio fwyaf arnyn nhw yn eu bywydau bob dydd.


Dyn lleol yn sicrhau swydd yng nghyfleuster profi Aberaeron

Dyn lleol yn sicrhau swydd yng nghyfleuster profi Aberaeron

04/02/2022

Darparwyd cymorth i ddyn o Aberystwyth a gafodd ei ddiswyddo i ennill sgiliau newydd a mentro yn ôl i fyd gwaith.


Arweinwyr Grwpiau Ceredigion yn ymrwymo i ymgyrch etholiadol deg a pharchus

Arweinwyr Grwpiau Ceredigion yn ymrwymo i ymgyrch etholiadol deg a pharchus

04/02/2022

Mae Arweinwyr y pedwar grŵp gwleidyddol yng Ngheredigion wedi cytuno ar addewid i gynnal ymgyrch deg a pharchus ar gyfer yr Etholiadau Lleol ym mis Mai.


Ymestyn Cynllun Cymorth Tanwydd y Gaeaf i helpu gyda biliau tanwydd

Ymestyn Cynllun Cymorth Tanwydd y Gaeaf i helpu gyda biliau tanwydd

03/02/2022

Mae Cynllun Cymorth Tanwydd y Gaeaf wedi cael ei ymestyn yn ddiweddar ac atgoffir aelwydydd cymwys i wneud cais am gymorth i’w helpu i dalu biliau tanwydd y gaeaf.


Treialu trefniadau parcio diogel a llif traffig yn nhrefi Ceredigion

Treialu trefniadau parcio diogel a llif traffig yn nhrefi Ceredigion

02/02/2022

Mae mesurau yn cael eu treialu yng Ngheredigion i greu trefi mwy diogel a chroesawgar, ynghyd â gwella llif traffig yn yr ardaloedd arfordirol hynny.


Apêl newydd am lety wrth i'r paratoadau barhau i groesawu teuluoedd o Afghanistan i Geredigion

Apêl newydd am lety wrth i'r paratoadau barhau i groesawu teuluoedd o Afghanistan i Geredigion

02/02/2022

A oes gennych chi eiddo hunangynhwysol gwag yng Ngheredigion ar hyn o bryd? Rydym yn chwilio am lety ar gyfer teulu o Afghanistan a gefnogodd ymyrraeth Prydain cyn i’r lluoedd gael eu galw'n ôl. Mae llawer o ddinasyddion Afghanistan yn dal i aros mewn 'llety pontio' nes y gellir dod o hyd i gartref mwy parhaol ar eu cyfer.


Lansio sianel podlediad Ceredigion

Lansio sianel podlediad Ceredigion

01/02/2022

Prosiect diweddaraf Siarter Iaith Ceredigion oedd darparu gweithdy ar sut i greu podlediad i ysgolion Ceredigion a hynny dan ofal Marc Griffiths o Stiwdiobox.


Cyfrifiaduron llyfrgelloedd Ceredigion ar gael i’w defnyddio gan y cyhoedd unwaith eto

Cyfrifiaduron llyfrgelloedd Ceredigion ar gael i’w defnyddio gan y cyhoedd unwaith eto

31/01/2022

Gorfodwyd Cyngor Sir Ceredigion i gyfyngu ar fynediad at gyfrifiaduron cyhoeddus mewn llyfrgelloedd er mwyn lleihau trosglwyddiad y coronafeirws yn ein cymunedau.


Panel Heddlu a Throseddu Dyfed-Powys i graffu ar braesept arfaethedig yr heddlu

Panel Heddlu a Throseddu Dyfed-Powys i graffu ar braesept arfaethedig yr heddlu

27/01/2022

Bydd praesept arfaethedig Heddlu Dyfed-Powys yn destun craffu yng nghyfarfod cyntaf Panel Heddlu a Throseddu Dyfed-Powys yn 2022.


Cynllun Cymorth Tanwydd Gaeaf i helpu gyda biliau tanwydd uwch

Cynllun Cymorth Tanwydd Gaeaf i helpu gyda biliau tanwydd uwch

26/01/2022

Atgoffir aelwydydd cymwys i wneud cais ar gyfer y Cynllun Cymorth Tanwydd Gaeaf i gael cymorth tuag at dalu biliau tanwydd yn ystod y gaeaf.


Ailagor cyfleusterau hamdden y Cyngor

Ailagor cyfleusterau hamdden y Cyngor

26/01/2022

Bydd holl gyfleusterau hamdden y cyngor, sef Canolfan Hamdden Aberaeron, Canolfan Hamdden Aberteifi, Canolfan Hamdden Llanbedr Pont Steffan, Pwll Nofio Llanbedr Pont Steffan, Neuadd Chwaraeon Penglais a Chanolfan Hamdden Plascrug, yn ailagor ddydd Llun 31 Ionawr 2022.


Cyfarfod cyntaf Cyd-bwyllgor Corfforaethol Canolbarth Cymru

Cyfarfod cyntaf Cyd-bwyllgor Corfforaethol Canolbarth Cymru

26/01/2022

Mae Pwyllgor newydd i atgyfnerthu gweithio rhanbarthol ar draws canolbarth Cymru wedi cynnal ei gyfarfod sefydlu.


Arddangosfa newydd Amgueddfa Ceredigion yn edrych yn obeithiol tua’r dyfodol

Arddangosfa newydd Amgueddfa Ceredigion yn edrych yn obeithiol tua’r dyfodol

26/01/2022

Bydd Amgueddfa Ceredigion yn agor arddangosfa newydd ar 29 Ionawr 2022 o'r enw 'Symud Ymlaen, Edrych Ymlaen'.


Dathlu pen-blwydd yr Urdd yn 100 oed

Dathlu pen-blwydd yr Urdd yn 100 oed

25/01/2022

Yn rhan o ddathliadau’r Urdd yn 100 oed heddiw, bydd adeiladau Cyngor Sir Ceredigion yn cael eu goleuo’n goch, gwyn a gwyrdd gyda’r hwyr i nodi’r achlysur.


Cyngor Sir Ceredigion yn nodi Diwrnod Cofio’r Holocost

Cyngor Sir Ceredigion yn nodi Diwrnod Cofio’r Holocost

24/01/2022

Cynhelir Diwrnod Cofio’r Holocost ar 27 Ionawr bob blwyddyn i gyd-fynd â’r dyddiad y rhyddhawyd Auschwitz-Birkenau, gwersyll crynhoi a difodi mwyaf y Natsïaid.


Cystadleuaeth i ddylunio murlun ar gyfer pont Penparcau

Cystadleuaeth i ddylunio murlun ar gyfer pont Penparcau

21/01/2022

A ydych chi rhwng 9 a 25 oed ac yn llawn syniadau creadigol ar sut i roi delwedd newydd i danffordd Pen-y-Bont ym Mhenparcau?


Taith gerdded ‘Ar Gered’ yn ardal Tre’r Ddôl

Taith gerdded ‘Ar Gered’ yn ardal Tre’r Ddôl

21/01/2022

A ydych chi wedi cerdded i Fedd Taliesin? Dyna wnaeth 22 o gerddwyr egnïol ddydd Sadwrn Ionawr 15 Ionaw 2022 wrth i Cered gynnal y cyntaf mewn cyfres o deithiau cerdded cyfrwng Cymraeg yn ardal Y Topie sy’n dwyn yr enw ‘Ar Gered’.


Awydd sefyll dros yr hyn sy’n bwysig i chi a dod yn Gynghorydd lleol?

Awydd sefyll dros yr hyn sy’n bwysig i chi a dod yn Gynghorydd lleol?

21/01/2022

Bydd Etholiadau Llywodraeth Leol yn digwydd ar 5 Mai 2022. Bydd y rhain ar gyfer Cynghorwyr Sir a Chynghorwyr Tref a Chymuned.


Cymorth ariannol i fusnesau yr effeithiwyd arnynt gan gyfyngiadau’r coronafeirws

Cymorth ariannol i fusnesau yr effeithiwyd arnynt gan gyfyngiadau’r coronafeirws

20/01/2022

Mae cymorth ariannol ar gael i fusnesau manwerthu, lletygarwch, hamdden, twristiaeth, gweithwyr llawrydd yn y sector greadigol a’r gadwyn gyflenwi yng Ngheredigion yr effeithiwyd arnynt gan y cyfyngiadau coronafeirws diweddaraf.


Pobl Ifanc a Chwmni Theatr Arad Goch yn creu ffilm fer bwerus i godi ymwybyddiaeth o’r hyn y mae’n ei olygu i fod yn Ofalwr Ifanc

Pobl Ifanc a Chwmni Theatr Arad Goch yn creu ffilm fer bwerus i godi ymwybyddiaeth o’r hyn y mae’n ei olygu i fod yn Ofalwr Ifanc

14/01/2022

Rhwng mis Medi a mis Tachwedd 2021, bu pobl ifanc o Wasanaeth Gofalwyr Ifanc Ceredigion yn creu prosiect newydd mewn partneriaeth ag Arad Goch, Gwasanaeth Ieuenctid Ceredigion, Action for Children ac Uned Gofalwyr Cyngor Sir Ceredigion. Bu’r bobl ifanc a’r sefydliadau hyn yn cydweithio i greu ffilm fer mewn ymgais i addysgu a chodi ymwybyddiaeth o’r hyn y mae’n ei olygu i fod yn Ofalwr Ifanc.


Bargen Twf Canolbarth Cymru yn cyrraedd carreg filltir bwysig

Bargen Twf Canolbarth Cymru yn cyrraedd carreg filltir bwysig

13/01/2022

Heddiw, llofnodwyd y Cytundeb Terfynol ar gyfer Bargen Twf Canolbarth Cymru gan Lywodraeth Cymru, Llywodraeth y DU ac awdurdodau lleol y rhanbarth, sef Cyngor Sir Ceredigion a Chyngor Sir Powys.


Cyfarwyddwr Corfforaethol newydd yn ymuno â Thîm Ceredigion

Cyfarwyddwr Corfforaethol newydd yn ymuno â Thîm Ceredigion

12/01/2022

Ar ddydd Llun 10 Ionawr, ymunodd James Starbuck â Chyngor Sir Ceredigion fel Cyfarwyddwr Corfforaethol.


Gwasanaethau gwell ar gyfer pobl sydd angen gofal

Gwasanaethau gwell ar gyfer pobl sydd angen gofal

12/01/2022

Mae pobl sydd angen gofal yn derbyn gwell gwasanaethau oherwydd rhaglen beilot a newidiodd y ffordd y mae staff iechyd a gofal cymdeithasol yng ngorllewin Cymru yn cael eu hyfforddi.


Cynnal adolygiad o ddarpariaeth addysg ôl-16 yng Ngheredigion

Cynnal adolygiad o ddarpariaeth addysg ôl-16 yng Ngheredigion

11/01/2022

Bydd adolygiad yn cael ei gynnal yn y dyfodol agos i gasglu gwybodaeth a ffeithiau am ddarpariaeth addysg ôl-16 yng Ngheredigion.


Diweddariad ar ail-agor cyfleusterau hamdden y Cyngor

Diweddariad ar ail-agor cyfleusterau hamdden y Cyngor

06/01/2022

Mae Ceredigion wedi gweld cynnydd sylweddol yn nifer yr achosion o coronafeirws dros gyfnod y Nadolig. Oherwydd hyn, penderfynwyd gohirio ailagor cyfleusterau hamdden y Cyngor.


EUSS: atgoffa dinasyddion i newid o statws cyn-sefydlog i sefydlog pan fyddant yn gymwys

EUSS: atgoffa dinasyddion i newid o statws cyn-sefydlog i sefydlog pan fyddant yn gymwys

06/01/2022

Atgoffir dinasyddion yr Undeb Ewropeaidd, Ardal Economaidd Ewropeaidd neu o’r Swistir sy’n byw yng Ngheredigion fod cymorth ar gael i newid o statws cyn-sefydlog i sefydlog yn y Deyrnas Unedig.


Ysgolion Ceredigion i ailagor yn llawn ar 10 Ionawr 2022

Ysgolion Ceredigion i ailagor yn llawn ar 10 Ionawr 2022

04/01/2022

Bydd ysgolion Ceredigion yn anelu at ailagor i bawb ar gyfer darpariaeth wyneb yn wyneb ddydd Llun, 10 Ionawr 2022.