Disgyblion mewn Grŵp Cyswllt yn Ysgol Gymunedol Llangwyryfon i hunan-ynysu yn dilyn achos COVID-19

Disgyblion mewn Grŵp Cyswllt yn Ysgol Gymunedol Llangwyryfon i hunan-ynysu yn dilyn achos COVID-19

01/12/2020

Gofynnwyd i ddisgyblion mewn Grŵp Cyswllt yn Ysgol Gymunedol Llangwyryfon hunan-ynysu am 14 diwrnod ar ôl cadarnhau achos COVID-19 yn yr ysgol.


Datblygiad Hwb Lles cyntaf Ceredigion wedi ei gymeradwyo

Datblygiad Hwb Lles cyntaf Ceredigion wedi ei gymeradwyo

01/12/2020

Cymeradwywyd y cynnig o ddatblygu Canolfan Lles yn Llanbedr Pont Steffan yng nghyfarfod o’r Cabinet ar 01 Rhagfyr 2020.


Disgyblion mewn Grŵp Cyswllt yn Ysgol Gynradd Ciliau Parc i hunan-ynysu yn dilyn achos COVID-19

Disgyblion mewn Grŵp Cyswllt yn Ysgol Gynradd Ciliau Parc i hunan-ynysu yn dilyn achos COVID-19

30/11/2020

Gofynnwyd i ddisgyblion mewn Grŵp Cyswllt yn Ysgol Gynradd Ciliau Parc, Ciliau Aeron hunan-ynysu am 14 diwrnod ar ôl cadarnhau achos COVID-19 yn yr ysgol.


Gorchuddio wyneb neu wynebu cau

Gorchuddio wyneb neu wynebu cau

30/11/2020

Mae tri pherchennog busnes yng nghanol tref Aberystwyth wedi cael rhybudd y gallai eu busnesau wynebu gorfod cau os na fyddant yn rhoi mesurau rhesymol ar waith i ddarparu neu sicrhau bod cyfarpar diogelu personol a gorchuddion wyneb yn cael eu defnyddio gan bobl sy’n gweithio ar eu safleoedd.


Gwnewch i'r wythnos hon gyfrif i leihau lledaeniad y feirws

Gwnewch i'r wythnos hon gyfrif i leihau lledaeniad y feirws

30/11/2020

Mae nifer achosion y coronafeirws yng Ngheredigion yn parhau i gynyddu a gofynnwn i'r holl drigolion ddilyn y canllawiau i leihau lledaeniad y feirws.


Cyfeiriadur gwasanaethau a lansiwyd gan Uned Gofalwyr Ceredigion fel rhan o Ddiwrnod Hawliau Gofalwyr

Cyfeiriadur gwasanaethau a lansiwyd gan Uned Gofalwyr Ceredigion fel rhan o Ddiwrnod Hawliau Gofalwyr

30/11/2020

P’un a ydych yn ofalwr newydd neu wedi bod yn gofalu am rywun ers peth amser, mae’n bwysig eich bod chi’n deall eich hawliau ac eich bod yn gallu cael gafael ar y cymorth sydd ar gael i chi cyn gynted ag y bydd ei angen arnoch, lle bynnag yr ydych chi ar eich siwrnai ofalu.


Dewis Cymru, eich cyfeiriadur Iechyd a Lles

Dewis Cymru, eich cyfeiriadur Iechyd a Lles

27/11/2020

Mae gan Dewis Cymru gyfeiriadur Cymru gyfan ar-lein, y gall trigolion Ceredigion ei ddefnyddio i ddod o hyd i gyfoeth o adnoddau a chyfleoedd yn y Sir.


Hysbysiad Cyfarwyddyd Mangre i ddau fusnes yn Aberteifi

Hysbysiad Cyfarwyddyd Mangre i ddau fusnes yn Aberteifi

27/11/2020

Mae Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Swyddogaethau Llywodraethau lleol etc.) (Cymru) 2020 yn darparu pwerau i awdurdodau lleol yng Nghymru reoli mangreoedd, digwyddiadau a lleoliadau cyhoeddus yn eu hardaloedd er mwyn helpu i reoli’r coronafeirws yn eu hardaloedd. Mae hyn yn cynnwys cau mangreoedd a lleoliadau cyhoeddus ac atal digwyddiadau, lle bo angen.


Disgyblion Blwyddyn 10 Ysgol Bro Pedr i hunan-ynysu yn dilyn achos COVID-19

Disgyblion Blwyddyn 10 Ysgol Bro Pedr i hunan-ynysu yn dilyn achos COVID-19

27/11/2020

Gofynnwyd i ddisgyblion Blwyddyn 10 Ysgol Bro Pedr, Llanbedr Pont Steffan hunan-ynysu am 14 diwrnod ar ôl cadarnhau achos COVID-19 yn yr ysgol.


Newidiadau i'r defnydd o orchuddion wyneb mewn ysgolion a cholegau

Newidiadau i'r defnydd o orchuddion wyneb mewn ysgolion a cholegau

27/11/2020

Mae Llywodraeth Cymru wedi diweddaru ei chanllawiau gweithredol ar y defnydd o orchuddion wyneb mewn ysgolion uwchradd a cholegau.


Annog myfyrwyr i archebu prawf coronafeirws cyn teithio adref ar gyfer y Nadolig

Annog myfyrwyr i archebu prawf coronafeirws cyn teithio adref ar gyfer y Nadolig

27/11/2020

Anogir myfyrwyr sy’n bwriadu teithio i Geredigion dros yr ŵyl i archebu prawf coronafeirws os oes ganddynt symptomau ai peidio.


Gwelliannau’n ofynnol mewn tafarn ym Mhontarfynach

Gwelliannau’n ofynnol mewn tafarn ym Mhontarfynach

26/11/2020

Mae gofyniad wedi cael ei gyflwyno i fusnes lletygarwch ym Mhontarfynach wneud gwelliannau i ddiogelu iechyd a llesiant y cyhoedd yn rhan o reoliadau’r coronafeirws.


Bwyd a diod i fynd – peidiwch â mynd â’r coronafeirws adref gyda chi hefyd

Bwyd a diod i fynd – peidiwch â mynd â’r coronafeirws adref gyda chi hefyd

26/11/2020

Atgoffir cwsmeriaid a gweithwyr sefydliadau bwyd a diod i wisgo masg.


Cyfle i drigolion Ceredigion ddweud eu dweud yn rhan o Ymgynghoriad Teithio Llesol

Cyfle i drigolion Ceredigion ddweud eu dweud yn rhan o Ymgynghoriad Teithio Llesol

26/11/2020

Mae Cyngor Sir Ceredigion yn gweithio gyda Sustrans Cymru yn rhan o ymgynghoriad Llywodraeth Cymru ar y Map Rhwydwaith Teithio Llesol. Yn y cam cychwynnol hwn, rydym yn ceisio eich adborth ar ble yr hoffech weld gwelliannau i gerdded a beicio yn Aberystwyth, Aberteifi a Llanbedr Pont Steffan.


Hysbysiad gwella wedi’i roi i ddau fangre yn Aberteifi

Hysbysiad gwella wedi’i roi i ddau fangre yn Aberteifi

25/11/2020

Ar 18 Tachwedd 2020, roedd yn ofynnol i ddau fusnes yn Aberteifi wella eu mesurau i leihau'r risg o ddod i gysylltiad â coronafeirws ar eu safle.


Achosion o’r coronafeirws yn Aberteifi: cau ffyrdd unwaith eto dros dro

Achosion o’r coronafeirws yn Aberteifi: cau ffyrdd unwaith eto dros dro

25/11/2020

Wrth i nifer yr achosion o’r coronafeirws yn Aberteifi a’r cyffiniau barhau i gynyddu, mae Cyngor Sir Ceredigion yn cymryd pob cam i helpu i atal y feirws rhag lledaenu ymhellach yn ein cymunedau.


Cyflwyno talu am barcio heb arian parod

Cyflwyno talu am barcio heb arian parod

25/11/2020

Mae talu am barcio heb arian parod yn cael ei gyflwyno yng Ngheredigion i leihau’r risg o drosglwyddo COVID-19 sy'n gysylltiedig â thrin a thrafod arian parod.


Cydweithio i atal y feirws rhag lledaenu

Cydweithio i atal y feirws rhag lledaenu

25/11/2020

Wrth i nifer achosion positif y coronafeirws yn ardal Aberteifi barhau i gynyddu, nawr yw'r amser i ni i gyd weithio gyda'n gilydd i atal y feirws rhag lledaenu. Mae mesurau cymorth ychwanegol bellach wedi'u rhoi ar waith yn Aberteifi.


Disgyblion mewn dau Grŵp Cyswllt yn Ysgol Gyfun Penweddig i hunan-ynysu yn dilyn achosion COVID-19

Disgyblion mewn dau Grŵp Cyswllt yn Ysgol Gyfun Penweddig i hunan-ynysu yn dilyn achosion COVID-19

25/11/2020

O ganlyniad i ddau achos positif o COVID-19 yn Ysgol Gyfun Penweddig mae disgyblion o fwy nag un grŵp cyswllt ynghyd a disgyblion sy’n teithio ar un bws angen hunan ynysu am 14 diwrnod.


Cymorth i drigolion sydd angen hunan-ynysu

Cymorth i drigolion sydd angen hunan-ynysu

24/11/2020

Mae Cyngor Sir Ceredigion yn parhau i weithio gyda phartneriaid yn y trydydd sector i gefnogi unigolion a theuluoedd sydd angen hunan-ynysu oherwydd COVID-19.


Preswylwyr Aberteifi: Helpwch ni i ddiogelu ein staff casglu gwastraffstaff

Preswylwyr Aberteifi: Helpwch ni i ddiogelu ein staff casglu gwastraffstaff

24/11/2020

Yn dilyn y cynnydd mewn achosion positif o COVID-19 yn ardal Aberteifi, mae'r Cyngor yn atgoffa'r holl breswylwyr i feddwl yn ofalus am sut maen nhw'n gwaredu eu gwastraff.


Disgyblion Dosbarth Derbyn Ysgol Bro Pedr i hunan-ynysu yn dilyn achos COVID-19

Disgyblion Dosbarth Derbyn Ysgol Bro Pedr i hunan-ynysu yn dilyn achos COVID-19

23/11/2020

Gofynnwyd i ddisgyblion Nosbarth Derbyn Ysgol Bro Pedr, Llanbedr Pont Steffan hunan-ynysu am 14 diwrnod ar ôl cadarnhau achos COVID-19 yn yr ysgol.


Nifer bach o ddisgyblion yn Ysgol Gyfun Penglais i hunan-ynysu yn dilyn achos COVID-19

Nifer bach o ddisgyblion yn Ysgol Gyfun Penglais i hunan-ynysu yn dilyn achos COVID-19

23/11/2020

Gofynnwyd i nifer bach o ddisgyblion yn Ysgol Gyfun Penglais, Aberystwyth hunan-ynysu am 14 diwrnod ar ôl cadarnhau achos COVID-19 yn yr ysgol.


Cysylltiadau tafarnau Aberteifi i fod yn wyliadwrus

Cysylltiadau tafarnau Aberteifi i fod yn wyliadwrus

23/11/2020

Gofynnir i bobl yn ardal leol Aberteifi i gymryd camau rhagofalus ychwanegol wrth i dystiolaeth ddod i'r fei fod y coronafeirws yn lledaenu yn y gymuned.


Cyngor Sir Ceredigion yn annog pobl i ddilyn y canllawiau i gadw’n gilydd yn ddiogel

Cyngor Sir Ceredigion yn annog pobl i ddilyn y canllawiau i gadw’n gilydd yn ddiogel

22/11/2020

Mae Cyngor Sir Ceredigion yn annog ei drigolion i ddilyn canllawiau'r coronafeirws wrth i nifer yr achosion godi yn y Sir.


Pryder ynghylch cynnydd mewn achosion positif yn ardal Aberteifi

Pryder ynghylch cynnydd mewn achosion positif yn ardal Aberteifi

22/11/2020

Mae Cyngor Sir Ceredigion a sefydliadau partner yn dod yn fwyfwy pryderus am nifer yr achosion positif o COVID-19 yn ardal Aberteifi.


Gwelliannau’n ofynnol mewn tafarn yn Aberteifi

Gwelliannau’n ofynnol mewn tafarn yn Aberteifi

20/11/2020

Mae gofyniad wedi cael ei gyflwyno i dafarn yn Aberteifi wneud gwelliannau i ddiogelu iechyd a llesiant y cyhoedd yn rhan o reoliadau’r coronafeirws.


Cynnal cwis ‘Ar Eich Marciau’ yn rhithiol

Cynnal cwis ‘Ar Eich Marciau’ yn rhithiol

18/11/2020

Oherwydd cyfyngiadau Covid-19, bu rhaid gwneud trefniadau gwahanol iawn i’r arfer eleni ar gyfer cynnal cwis ‘Ar Eich Marciau’.


Gwelliannau’n ofynnol mewn tafarn yn Llanbedr Pont Steffan

Gwelliannau’n ofynnol mewn tafarn yn Llanbedr Pont Steffan

18/11/2020

Mae gofyniad wedi cael ei gyflwyno i dafarn yn Llanbedr Pont Steffan wneud gwelliannau i ddiogelu iechyd a llesiant y cyhoedd yn rhan o reoliadau’r coronafeirws.


Caru Ceredigion: Diolch am gadw ein sir yn lân

Caru Ceredigion: Diolch am gadw ein sir yn lân

17/11/2020

Mae'n bwysig iawn ein bod ni i gyd yn cadw'n ddiogel yn ystod y sefyllfa bresennol, ac yn dilyn canllawiau’r Llywodraeth. Ar yr un pryd, gadewch i ni gofio am yr amgylchedd lleol a chriwiau casglu gwastraff Cyngor Sir Ceredigion.


Pleidlais Gwneud eich Marc 2020

Pleidlais Gwneud eich Marc 2020

16/11/2020

Mae pleidlais Gwneud Eich Marc 2020 nawr yn agored ac yn gyfle i bobl ifanc 11-18 oed ledled y Deyrnas Unedig fynegi eu barn drwy ddewis pa bynciau cenedlaethol a lleol sydd yn effeithio arnynt mwyaf yn eu bywydau pob dydd.


Dewch i ni arafu symudiad y feirws

Dewch i ni arafu symudiad y feirws

16/11/2020

Gydag achosion yng Ngheredigion ar gynnydd, gadewch i ni feddwl am yr hyn rydym yn ei wneud i sicrhau nad yw niferoedd y coronafirws yn codi ymhellach. Nid y firws sy'n symud, ond pobl sy'n symud y firws.


Grŵp o ddisgyblion ym Mlwyddyn 8 yn Ysgol Gyfun Penglais i hunan-ynysu yn dilyn achos COVID-19

Grŵp o ddisgyblion ym Mlwyddyn 8 yn Ysgol Gyfun Penglais i hunan-ynysu yn dilyn achos COVID-19

16/11/2020

Gofynnwyd i Grŵp o ddisgyblion ym Mlwyddyn 8 yn Ysgol Gyfun Penglais, Aberystwyth hunan-ynysu am 14 diwrnod ar ôl cadarnhau achos COVID-19 yn yr ysgol.


Hysbysiad cau i dafarn yng Ngheredigion

Hysbysiad cau i dafarn yng Ngheredigion

16/11/2020

Mae tafarn yn Llanbedr Pont Steffan wedi cael ei chau am dorri rheoliadau’r coronafeirws.


Rhybuddion Llifogydd yng Ngheredigion

Rhybuddion Llifogydd yng Ngheredigion

14/11/2020

Mae Rhybuddion Llifogydd wedi cael eu rhyddhau ar gyfer ardal y llanw yn Aberteifi ac Y Borth.


Cyfle i rannu syniadau arloesol

Cyfle i rannu syniadau arloesol

13/11/2020

Mae dal gan unigolion, grwpiau, busnesau a sefydliadau yng Ngheredigion amser i gyflwyno syniadau arloesol i dîm Cynnal y Cardi.


Darparu cymorth ac adnoddau i Gartref Gofal Hafan y Waun

Darparu cymorth ac adnoddau i Gartref Gofal Hafan y Waun

13/11/2020

Mae’r sefyllfa yng Nghartref Gofal MHA Hafan y Waun, Waunfawr, Aberystwyth yn dal i fod yn heriol ac mae sefydliadau partner yn parhau i ddelio ag achos sylweddol yn y cartref.


Gwelliannau wedi’u gwneud mewn tafarn yn Aberystwyth

Gwelliannau wedi’u gwneud mewn tafarn yn Aberystwyth

13/11/2020

Mae gwelliannau wedi cael eu gwneud mewn tafarn yn Aberystwyth ac mae’r Hysbysiad Gwella Mangre a oedd mewn grym bellach wedi dod i ben.


Diwrnod ym mywyd Swyddog Olrhain Cysylltiadau

Diwrnod ym mywyd Swyddog Olrhain Cysylltiadau

12/11/2020

Mae Enfys James yn Swyddog Olrhain Cysylltiadau. Mae’n rhan o dîm sy’n gweithio o fewn Tîm Diogelu Iechyd y Cyhoedd i Gyngor Sir Ceredigion. Yma, cewch gipolwg ar ddiwrnod Swyddog Olrhain Cysylltiadau.


Atgoffa’r cyhoedd i beidio ag ymweld â Chartref Gofal

Atgoffa’r cyhoedd i beidio ag ymweld â Chartref Gofal

12/11/2020

Yn dilyn cadarnhau nifer o achosion positif o’r coronafeirws mewn Cartref Gofal yn Aberystwyth, atgoffir y cyhoedd i beidio ag ymweld â’r safle.


Disgyblion mewn Grŵp Cyswllt yn Ysgol Gynradd Llwyn yr Eos i hunan-ynysu yn dilyn achos COVID-19

Disgyblion mewn Grŵp Cyswllt yn Ysgol Gynradd Llwyn yr Eos i hunan-ynysu yn dilyn achos COVID-19

11/11/2020

Gofynnwyd i ddisgyblion mewn Grŵp Cyswllt yn Ysgol Gynradd Llwyn yr Eos, Penparcau, Aberystwyth hunan-ynysu am 14 diwrnod ar ôl cadarnhau achos COVID-19 yn yr ysgol.


Disgyblion Grŵp Dosbarth ym Mlwyddyn 7 yn Ysgol Gyfun Penglais i hunan-ynysu yn dilyn achos COVID-19

Disgyblion Grŵp Dosbarth ym Mlwyddyn 7 yn Ysgol Gyfun Penglais i hunan-ynysu yn dilyn achos COVID-19

09/11/2020

Gofynnwyd i ddisgyblion un Grŵp Dosbarth Blwyddyn 7 yn Ysgol Gyfun Penglais, Aberystwyth hunan-ynysu am 14 diwrnod ar ôl cadarnhau achos COVID-19 yn yr ysgol.


Diweddariad i Gyfleusterau Cymunedol Ceredigion ar reoliadau’r coronafeirws

Diweddariad i Gyfleusterau Cymunedol Ceredigion ar reoliadau’r coronafeirws

09/11/2020

O 9 Tachwedd 2020 ymlaen, caniateir i hyd at 15 o bobl gymryd rhan mewn gweithgareddau dan do cyn belled â'i fod wedi'i drefnu gan glwb neu gorff cydnabyddedig.


Trefniadau Rheoli Achos yn cael eu rhoi mewn lle yng Nghartref Gofal yn Aberystwyth

Trefniadau Rheoli Achos yn cael eu rhoi mewn lle yng Nghartref Gofal yn Aberystwyth

09/11/2020

Caiff staff ym mhob Cartref Gofal ledled Ceredigion eu profi bob pythefnos fel mater o drefn ar gyfer COVID-19, yn unol â chanllawiau'r llywodraeth. O'r profion yr wythnos diwethaf, cadarnhawyd achosion positif COVID-19 yng Nghartref Gofal MHA Hafan y Waun, Waunfawr, Aberystwyth, sy'n Gartref Gofal annibynnol. Cafodd nifer o staff ganlyniadau profion positif ac felly profwyd pob preswylydd. Mae nifer o breswylwyr wedi profi'n bositif am COVID-19 ac mae achos lluosog wedi’i ddatgan yn y Cartref.


Gosod plethdorchau ar ran yr Awdurdod

Gosod plethdorchau ar ran yr Awdurdod

09/11/2020

I nodi Sul y Cofio eleni, gosodwyd plethdorchau ar ran yr Awdurdod ddydd Sul, 08 Tachwedd 2020.


Addasiadau i’r Parthau Diogel yn dilyn y cyfnod atal byr

Addasiadau i’r Parthau Diogel yn dilyn y cyfnod atal byr

06/11/2020

Mae addasiadau i Barthau Diogel Ceredigion yn cael eu rhoi ar waith wrth i’r cyfnod atal byr ddod i ben.


Dewch i ni ddilyn y Cynllun Ffordd Ymlaen i Geredigion

Dewch i ni ddilyn y Cynllun Ffordd Ymlaen i Geredigion

06/11/2020

Mae rheoliadau’r cyfnod atal byr yn parhau mewn grym yng Nghymru tan ddydd Llun, 09 Tachwedd 2020, ac anogir pobl i ddilyn yr holl reolau’n llym y penwythnos hwn, a hynny’n rhan o’n hymgais i adennill rheolaeth o’r coronafeirws.


Pobl Ifanc Aberystwyth a Chwmni Theatr Arad Goch yn lansio ffilm fer bwerus i godi ymwybyddiaeth o Ddigartrefedd Ieuenctid

Pobl Ifanc Aberystwyth a Chwmni Theatr Arad Goch yn lansio ffilm fer bwerus i godi ymwybyddiaeth o Ddigartrefedd Ieuenctid

05/11/2020

Ym mis Chwefror 2020, cwblhaodd pobl ifanc o Glwb Ieuenctid Penparcau, sy'n ffurfio’r Grŵp Llysgenhadon Cymunedol Aberystwyth, prosiect newydd mewn partneriaeth ag Arad Goch. Bu Arad Goch a Gwasanaeth Ieuenctid Ceredigion yn cydweithio i greu ffilm fer mewn ymgais i addysgu a chodi ymwybyddiaeth o ddigartrefedd ymhlith pobl ifanc. Ariannwyd y prosiect gan Gynllun Grant dan Arweiniad Ieuenctid, Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Ceredigion (CAVO) a Chyngor Celfyddydau Cymru.


Torrwch y rheolau a thalwch y ddirwy – rhybudd i drigolion Ceredigion

Torrwch y rheolau a thalwch y ddirwy – rhybudd i drigolion Ceredigion

03/11/2020

Mae trigolion Ceredigion yn cael eu rhybuddio y gallant wynebu dirwyon o hyd at £10,000 a chollfarn droseddol os ydynt yn torri rheolau COVID.


Lansio Cardiau Adnabod Gofalwyr Ifanc

Lansio Cardiau Adnabod Gofalwyr Ifanc

02/11/2020

Yn dilyn lansiad llwyddiannus Cerdyn Gofalwyr Ceredigion a lansiwyd ddechrau mis Hydref, mae Ceredigion yn falch o fod y sir gyntaf yng Nghymru i lansio Cerdyn Gofalwyr Ifanc yn rhan o fenter Cerdyn Adnabod Cenedlaethol Llywodraeth Cymru. Y nod yw y bydd gan bob ardal yng Nghymru Gerdyn Adnabod i Ofalwyr Ifanc erbyn 2022.


Hwb llesiant y gaeaf yn cefnogi trigolion Ceredigion

Hwb llesiant y gaeaf yn cefnogi trigolion Ceredigion

02/11/2020

Mae Hwb Llesiant Gaeaf ar-lein newydd wedi cael ei greu i gefnogi trigolion Ceredigion.


Cynllun Effeithlonrwydd Ynni yn dod i Aberteifi

Cynllun Effeithlonrwydd Ynni yn dod i Aberteifi

29/10/2020

Os ydych yn byw mewn cartref oer yn nhref Aberteifi, efallai y bydd eich cartref yn gymwys am well system gwresogi, deunydd inswleiddio yn y waliau neu’r atig, neu baneli solar am ddim o dan gynllun Arbed Llywodraeth Cymru.


Disgyblion yn Ysgol Henry Richard i hunan-ynysu yn dilyn achos COVID-19

Disgyblion yn Ysgol Henry Richard i hunan-ynysu yn dilyn achos COVID-19

27/10/2020

Gofynnwyd i nifer fach o ddisgyblion yn Ysgol Henry Richard, Tregaron hunan-ynysu am 14 diwrnod ar ôl cadarnhau achos COVID-19 yn yr ysgol.


Lansio Calendr Cysylltu â Charedigrwydd

Lansio Calendr Cysylltu â Charedigrwydd

27/10/2020

Mae bod yn garedig yn bwysicach nag erioed erbyn hyn, a dyna pam y lansiwyd calendr caredigrwydd yn rhan o’r ymgyrch Cysylltu â Charedigrwydd yng Ngheredigion.


Cyfnod atal byr y Coronafeirws: lleoliadau cymunedol i gau

Cyfnod atal byr y Coronafeirws: lleoliadau cymunedol i gau

23/10/2020

Bydd lleoliadau cymunedol ledled Ceredigion yn cau yn unol â chyfnod atal byr y coronafeirws a gyhoeddwyd gan Lywodraeth Cymru.


Holi barn ar barthau diogel Ceredigion

Holi barn ar barthau diogel Ceredigion

23/10/2020

Mae barn trigolion ac ymwelwyr Ceredigion yn cael eu gofyn ar y parthau diogel.


Tafarn yn ailagor ar ôl gwella gweithdrefnau a chyfleusterau

Tafarn yn ailagor ar ôl gwella gweithdrefnau a chyfleusterau

23/10/2020

Mae Tafarn y Ffostrasol Arms, Llandysul wedi cael caniatâd i ailagor ar ôl gwella ei weithdrefnau a'i gyfleusterau mewn ymateb i hysbysiad cau a gyhoeddwyd ar 15 Hydref 2020.


Cyfnod atal byr y coronafeirws: atgoffa myfyrwyr i beidio â theithio

Cyfnod atal byr y coronafeirws: atgoffa myfyrwyr i beidio â theithio

22/10/2020

Gofynnir i fyfyrwyr barhau i fyw yn eu llety prifysgol yn ystod cyfnod atal byr y coronaferiws, a pheidio â theithio i ffwrdd i gyfeiriadau cartref neu i aros gydag eraill.


Cyflwyno hysbysiad gwella i ddwy dafarn yn Aberystwyth

Cyflwyno hysbysiad gwella i ddwy dafarn yn Aberystwyth

22/10/2020

Mae angen i ddwy dafarn yn Aberystwyth wella eu mesurau er mwyn lleihau’r risg o ddod i gysylltiad â’r coronafeirws yn eu mangreoedd.


Trefniadau’r Parthau Diogel yn ystod y cyfnod atal byr

Trefniadau’r Parthau Diogel yn ystod y cyfnod atal byr

21/10/2020

Yn dilyn y cyhoeddiad gan y Prif Weinidog Mark Drakeford a gyflwynodd gyfnod atal byr ledled Cymru, ni fydd Cyngor Sir Ceredigion yn cau’r ffyrdd yn ddyddiol o fewn y parthau diogel rhwng 6pm ddydd Gwener, 23 Hydref ac 11am ar 09 Tachwedd.


Benthyciad ar gael i denantiaid

Benthyciad ar gael i denantiaid

21/10/2020

Mae cynllun Benthyciad Arbed Tenantiaeth newydd i helpu tenantiaid sy’n ei chael hi’n anodd i dalu ôl-ddyledion rhent o ganlyniad i’r coronafeirws wedi lawnsio.


Holi barn ar Bolisi Trwyddedu ac Asesiad Effaith Gronnol Tref Aberystwyth

Holi barn ar Bolisi Trwyddedu ac Asesiad Effaith Gronnol Tref Aberystwyth

21/10/2020

Mae barn trigolion Ceredigion yn cael eu gofyn am adolygiad Datganiad Polisi Trwyddedu ac hefyd Asesiad Effaith Gronnol ar gyfer Tref Aberystwyth gan Gyngor Sir Ceredigion.


Cyhoeddi cyfnod atal byr o bythefnos i Gymru

Cyhoeddi cyfnod atal byr o bythefnos i Gymru

20/10/2020

Bydd cyfnod atal byr am bythefnos yn dod i rym yng Nghymru, er mwyn lleihau lledaeniad y coronafirws.


Gwrthod Apêl yn erbyn Gwrthod Trwydded Bridio Cŵn

Gwrthod Apêl yn erbyn Gwrthod Trwydded Bridio Cŵn

20/10/2020

Ar 16 Hydref 2020, yn Llys Ynadon Abertawe, rhoddwyd dyfarniad ynghylch yr apêl yn erbyn gwrthod adnewyddu trwydded bridio cŵn i David Jones ac Eleri Jones o Benwern, Capel Dewi, Llandysul. Roedd hyn yn dilyn gwrandawiad deuddydd a gynhaliwyd yng Nghanolfan Gyfiawnder Aberystwyth ar 1 a 2 Hydref 2020.


Effaith y Coronafeirws ar Economi Ceredigion

Effaith y Coronafeirws ar Economi Ceredigion

16/10/2020

Mae adroddiad wedi cael ei lunio yn dangos effaith y Coronafeirws ar economi Ceredigion.


Cau busnes yng Ngheredigion am dorri rheoliadau’r Coronafeirws

Cau busnes yng Ngheredigion am dorri rheoliadau’r Coronafeirws

16/10/2020

Mae busnes yng Ngheredigion wedi cael ei gau am dorri rheoliadau’r Coronafeirws.


Cyfyngiadau teithio yn dod i rym yng Nghymru

Cyfyngiadau teithio yn dod i rym yng Nghymru

16/10/2020

Bydd cyfyngiadau teithio yn dod i rym yng Nghymru o 6pm ymlaen ddydd Gwener 16 Hydref 2020.


Ceredigion yn dathlu Diwrnod Shwmae Su’mae 2020

Ceredigion yn dathlu Diwrnod Shwmae Su’mae 2020

15/10/2020

Ar ddiwrnod Shwmae Su’mae 2020 mae Cyngor Sir Ceredigion am annog mwy o ddefnydd o’r Gymraeg.


Cyhoeddwyd dau hysbysiad gwella pellach yng Ngheredigion

Cyhoeddwyd dau hysbysiad gwella pellach yng Ngheredigion

15/10/2020

Bu'n ofynnol i ddau dafarn gwledig yng Ngheredigion wella'r mesurau a gymerant i leihau'r risg o ddod i gysylltiad â coronafeirws yn eu hadeiladau.


Annog trigolion i adnewyddu eu Bathodynnau Glas

Annog trigolion i adnewyddu eu Bathodynnau Glas

14/10/2020

Anogir deiliaid Bathodynnau Glas yng Ngheredigion i adnewyddu eu bathodynnau os ydynt wedi dod i ben yn ystod y cyfnod clo. Nodwch nad oes negeseuon i atgoffa pobl i adnewyddu yn cael eu rhyddhau mwyach.


Cadwch hyd braich i leddfu’r baich y gaeaf hwn

Cadwch hyd braich i leddfu’r baich y gaeaf hwn

14/10/2020

Anogir pobl yng Ngheredigion i gadw hyd braich i leddfu’r baich wrth i'r tymhorau droi ac wrth i'r coronafeirws ddeffro ar gyfer y gaeaf.


Gŵyl yr Enfys yn dathlu creadigrwydd Ceredigion

Gŵyl yr Enfys yn dathlu creadigrwydd Ceredigion

13/10/2020

Dros bedwar dydd Sadwrn ym mis Medi, cynhaliodd Theatr Felinfach Ŵyl yr Enfys.


Panel yn gofyn am farn buddsoddi mewn Teledu Cylch Cyfyng

Panel yn gofyn am farn buddsoddi mewn Teledu Cylch Cyfyng

12/10/2020

Mae Panel Heddlu a Throseddu Dyfed-Powys yn gofyn i breswylwyr roi eu barn am deledu cylch cyfyng.


Gwasanaeth CONNECT newydd yn rhoi tawelwch meddwl i chi a'ch anwyliaid

Gwasanaeth CONNECT newydd yn rhoi tawelwch meddwl i chi a'ch anwyliaid

12/10/2020

Mae gwasanaeth cymorth cofleidiol newydd i'ch helpu chi a'ch anwyliaid i fyw'n annibynnol am gyfnod hwy bellach ar gael yng Ngheredigion.


Theatr Felinfach ar restr hir Gwobr Dyngarwch Achates

Theatr Felinfach ar restr hir Gwobr Dyngarwch Achates

12/10/2020

Mae Theatr Felinfach wedi cael ei chynnwys ar restr hir o blith 121 o enwebiadau ledled y Deyrnas Unedig i greu Arddangosfa Ranbarthol ar gyfer Gwobr Achates 2020.


Barry Rees yn derbyn anrhydedd MBE am ei wasanaeth i gymuned Ceredigion yn ystod COVID-19

Barry Rees yn derbyn anrhydedd MBE am ei wasanaeth i gymuned Ceredigion yn ystod COVID-19

10/10/2020

Dywedodd Barry Rees MBE, Cyfarwyddwr Corfforaethol “Rwy’n falch iawn o dderbyn yr anrhydedd hon i gydnabod y gwaith tîm gwych sydd wedi cyfrannu at frwydr Ceredigion yn erbyn coronafeirws. Byddai'n llawer mwy priodol i hyn fod yn anrhydedd tîm yn hytrach nag un unigol, felly rwyf am gydnabod gwaith llawer o gydweithwyr gwerthfawr sy'n gweithio i Gyngor Sir Ceredigion sydd wedi parhau i ddarparu arweinyddiaeth, cefnogaeth, ysbrydoliaeth, dygnedd a menter barhaus drwy gydol yr argyfwng hwn. Fe wnaeth hyn i gyd ein galluogi i roi fy syniad cychwynnol o system olrhain cyswllt lleol ar waith mewn llai nag wythnos yng nghamau cynnar y pandemig.


Pobl Ifanc Aberystwyth yn creu ffilm fer bwerus i godi ymwybyddiaeth o Ddigartrefedd Ieuenctid

Pobl Ifanc Aberystwyth yn creu ffilm fer bwerus i godi ymwybyddiaeth o Ddigartrefedd Ieuenctid

09/10/2020

Mae Hydref 10, 2020 yn Ddiwrnod Digartrefedd y Byd, sy'n ddiwrnod rhyngwladol i godi ymwybyddiaeth ac annog cymunedau lleol i helpu'r rhai sy'n ddigartref.


Mesurau gwella i dafarn yn Aberystwyth

Mesurau gwella i dafarn yn Aberystwyth

07/10/2020

Mae tafarn yn Aberystwyth wedi cael gofyniad i wella'r mesurau y mae’n eich chymryd i leihau'r risg o ddod i gysylltiad â choronafeirws ar ei safle.


Bridiwr cŵn yn euog o dorri amodau trwydded

Bridiwr cŵn yn euog o dorri amodau trwydded

07/10/2020

Mae bridiwr cŵn o Dalsarn ger Llanbedr Pont Steffan wedi’i gael yn euog o bedwar cyhuddiad yn ymwneud â’i drwydded fridio cŵn.


Masgiau ar gyfer disgyblion Ceredigion

Masgiau ar gyfer disgyblion Ceredigion

06/10/2020

Bydd pob disgybl ysgol uwchradd Ceredigion yn derbyn dau orchudd wyneb ailddefnyddiadwy.


Ple euog ar gyfer cyhuddiadau’n ymwneud â lles anifeiliaid

Ple euog ar gyfer cyhuddiadau’n ymwneud â lles anifeiliaid

06/10/2020

Cafwyd ple euog ar gyfer 9 cyhuddiad yn ymwneud â rheoliadau lles anifeiliaid, sgil-gynhyrchion anifeiliaid a thwbercwlosis buchol mewn fferm da byw a sefydliad bridio cŵn ger Llandysul.


Lansio Cerdyn Gofalwyr yng Ngheredigion

Lansio Cerdyn Gofalwyr yng Ngheredigion

05/10/2020

Mae Cerdyn Gofalwr wedi cael ei lansio i ofalwyr di-dâl sy’n gofalu am aelodau o’r teulu neu ffrindiau, na fyddai’n gallu ymdopi ar eu pennau eu hunain heb y cymorth na’r gofal y mae gofalwr di-dâl yn eu darparu.


Caniatáu i dafarn ailagor ar ôl gwneud gwelliannau

Caniatáu i dafarn ailagor ar ôl gwneud gwelliannau

05/10/2020

Caniatawyd i The Mill Inn yn Aberystwyth ailagor ar ôl gwella eu gweithdrefnau a'u cyfleusterau mewn ymateb i hysbysiad cau a gyflwynwyd fis diwethaf.Gofyn i ganolfannau cymunedol amlbwrpas barhau i fod yn wyliadwrus

Gofyn i ganolfannau cymunedol amlbwrpas barhau i fod yn wyliadwrus

02/10/2020

O ganlyniad i nifer yr achosion o’r Coronafeirws sydd wedi cynyddu’n sydyn yng Ngheredigion, bydd partneriaid Ceredigion yn darparu datganiad ynghylch y sefyllfa ddiweddaraf yng Ngheredigion er mwyn sicrhau iechyd a diogelwch ein cymunedau ymhellach.


Annog trigolion Ceredigion i gadw at reoliadau COVID-19

Annog trigolion Ceredigion i gadw at reoliadau COVID-19

01/10/2020

Yn dilyn cadarnhad bod clwstwr o achosion COVID-19 ymhlith myfyrwyr ym Mhrifysgol Aberystwyth, sefydlwyd Tîm Rheoli Achos Lluosog amlasiantaeth.


Gofyn i’r rhai sy’n gyfrifol am feysydd chwarae plant i fod yn wyliadwrus

Gofyn i’r rhai sy’n gyfrifol am feysydd chwarae plant i fod yn wyliadwrus

30/09/2020

Yn dilyn y cynnydd yn nifer yr achosion COVID-19 yng Ngheredigion, mae Cyngor Sir Ceredigion wedi ysgrifennu at aelodau o'r Rhwydwaith Ardal Chwarae i'w hannog i ystyried eu cyfleuster eu hunain, p'un a ydynt eisoes ar agor i'r cyhoedd neu maent yn bwriadu ailagor yn fuan.


Addasu’r Parthau Diogel

Addasu’r Parthau Diogel

29/09/2020

Ym mis Awst, cyflwynwyd gorchmynion traffig dros dro fel y gallai’r Parthau Diogel ar gyfer pedair tref yng Ngheredigion barhau am hyd at 18 mis yn amodol ar adolygiadau rheolaidd fel y gellir gwneud mân addasiadau.


Gwasanaethau Hamdden i gau fel mesur rhagofalus

Gwasanaethau Hamdden i gau fel mesur rhagofalus

28/09/2020

Gan fod nifer yr achosion o’r Coronafeirws yn cynyddu’n sydyn yng Ngheredigion, penderfynwyd cau pob canolfan hamdden, pwll nofio a chyfleuster a redir gan y Cyngor fel mesur rhagofalus.


Cyflwyno cyfarwyddyd i ddigwyddiad chwaraeon moduro

Cyflwyno cyfarwyddyd i ddigwyddiad chwaraeon moduro

25/09/2020

Mae digwyddiad chwaraeon moduro oedd â chyfleusterau gwersylla ar y safle ac a oedd i fod i gael ei gynnal yng Ngheredigion y penwythnos hwn bellach wedi cael cyfarwyddyd i beidio â mynd yn ei flaen.


Ein cyfrifoldeb i ddilyn y mesurau newydd o ran y coronafeirws yng Nghymru er mwyn cadw Ceredigion yn ddiogel

Ein cyfrifoldeb i ddilyn y mesurau newydd o ran y coronafeirws yng Nghymru er mwyn cadw Ceredigion yn ddiogel

24/09/2020

Mae Llywodraeth Cymru yn cyflwyno mesurau newydd i leihau lledaeniad y Coronafeirws.


Cau busnes yng Ngheredigion am dorri rheoliadau’r Coronafeirws

Cau busnes yng Ngheredigion am dorri rheoliadau’r Coronafeirws

23/09/2020

Mae busnes yng Ngheredigion wedi cael ei gau am dorri rheoliadau’r Coronafeirws.


Gofyn barn ar gynllun amddiffyn yr arfordir ar gyfer Aberaeron

Gofyn barn ar gynllun amddiffyn yr arfordir ar gyfer Aberaeron

22/09/2020

Gofynnir am farn y cyhoedd ar gynllun amddiffyn yr arfordir ar gyfer Aberaeron.


Bydd Wych, Ailgylcha Ceredigion

Bydd Wych, Ailgylcha Ceredigion

22/09/2020

Fel awdurdod ailgylchu blaenllaw yng Nghymru, mae Cyngor Sir Ceredigion yn cefnogi ymgyrch ailgylchu genedlaethol, sef: ‘Bydd Wych, Ailgylcha’ i godi Cymru i’r safle cyntaf i fod y wlad orau yn y byd am ailgylchu.


Tîm Pobl Ifanc Egnïol yn cyflawni'n rhithiol er mwyn annog pobl ifanc Ceredigion i fod yn egnïol

Tîm Pobl Ifanc Egnïol yn cyflawni'n rhithiol er mwyn annog pobl ifanc Ceredigion i fod yn egnïol

21/09/2020

Mae’r tîm Pobl Ifanc Egnïol wedi bod yn gweithio’n rhithiol ers y cyfnod clo er mwyn ymateb i anghenion plant a phobl ifanc dros y misoedd diwethaf.


Cyngor a chanllawiau masgiau mewn Campfeydd a Chanolfannau Hamdden

Cyngor a chanllawiau masgiau mewn Campfeydd a Chanolfannau Hamdden

21/09/2020

Mae Llywodraeth Cymru wedi diweddaru ei chyngor a’i chanllawiau ar fasgiau.


Adroddiad Archwilio Cymru yn dangos bod cyllidau’r cyngor yn cael ei reoli’n dda

Adroddiad Archwilio Cymru yn dangos bod cyllidau’r cyngor yn cael ei reoli’n dda

18/09/2020

Mae Cyngor Sir Ceredigion wedi cymeradwyo’r datganiad o gyfrifon yn dilyn adroddiad gan Archwilio Cymru. Mae’r adroddiad yn dangos perfformiad cadarnhaol o reolaeth ariannol y cyngor.


Cyngor Sir Ceredigon yn pwysleisio neges cadw at reolau hunanynysu

Cyngor Sir Ceredigon yn pwysleisio neges cadw at reolau hunanynysu

17/09/2020

Yn dilyn consyrn nad yw rhai aelodau o’r cyhoedd yn cadw at y rheolau hunanynysu yn llwyr, mae Cyngor Sir Ceredigion yn awyddus i atgoffa trigolion Ceredigion o ganllawiau Llywodraeth Cymru er mwyn diogelu ein cymunedau.


Cipolwg ar wythnosau cyntaf Pennaeth newydd Penweddig

Cipolwg ar wythnosau cyntaf Pennaeth newydd Penweddig

16/09/2020

Mae Ysgol Gyfun Gymunedol Penweddig wedi penodi Pennaeth newydd i arwain yr ysgol.


Atgoffa busnesau i gadw at reolau’r coronafeirws

Atgoffa busnesau i gadw at reolau’r coronafeirws

16/09/2020

Atgoffir busnesau yng Ngheredigion i gadw at reolau’r coronafeirws er mwyn osgoi cynnydd yn nifer yr achosion.


Annog pobl i gymryd cyfrifoldeb i atal lledaenu’r coronafeirws

Annog pobl i gymryd cyfrifoldeb i atal lledaenu’r coronafeirws

14/09/2020

Mae pobl yng Ngheredigion yn cael eu hannog i ddilyn y canllawiau sy’n berthnasol i’r coronafeirws yn llym, a hynny wrth i nifer yr achosion o’r haint gynyddu yng Ngheredigion.


Disgyblion mewn Grŵp Cyswllt yn Ysgol Gynradd Penllwyn i hunan-ynysu yn dilyn achos COVID-19

Disgyblion mewn Grŵp Cyswllt yn Ysgol Gynradd Penllwyn i hunan-ynysu yn dilyn achos COVID-19

11/09/2020

Gofynnwyd i ddisgyblion mewn Grŵp Cyswllt yn Ysgol Gynradd Penllwyn, Capel Bangor hunan-ynysu am 14 diwrnod ar ôl cadarnhau achos COVID-19 yn yr ysgol.


Annog Ceredigion i weithredu nawr i leihau risg y coronafeirws

Annog Ceredigion i weithredu nawr i leihau risg y coronafeirws

11/09/2020

Atgoffir trigolion Ceredigion nad yw'r coronafeirws wedi diflannu a'i fod yn risg i'r cyhoedd o hyd.


Atal ymweliadau dros dro â holl Gartrefi Gofal Ceredigion

Atal ymweliadau dros dro â holl Gartrefi Gofal Ceredigion

11/09/2020

Mae ymweliadau a phob Cartref Gofal yng Ngheredigion wedi cael eu hatal dros dro.


Mesurau i leihau ymddygiad gwrthgymdeithasol sy’n gysylltiedig ag alcohol i barhau am 3 blynedd arall

Mesurau i leihau ymddygiad gwrthgymdeithasol sy’n gysylltiedig ag alcohol i barhau am 3 blynedd arall

11/09/2020

Mae Gorchmynion Diogelu Mannau Agored Cyhoeddus i fynd i'r afael ag Ymddygiad Gwrthgymdeithasol sy’n gysylltiedig ag alcohol wedi cael eu hymestyn am dair blynedd arall mewn tri chanol tref yng Ngheredigion.


Borth Wild Animal Kingdom i ailgartrefu anifeiliaid cigysol Categori 1

Borth Wild Animal Kingdom i ailgartrefu anifeiliaid cigysol Categori 1

11/09/2020

Ar 7 Medi 2020, ymddangosodd Borth Wild Animal Zoo Ltd yn Llys Ynadon Aberystwyth er mwyn ymateb i apêl yn erbyn penderfyniad Cyngor Sir Ceredigion i gyhoeddi Cyfarwyddiadau Cau mewn perthynas â'r Sŵ am fethu â chydymffurfio â nifer o gyfarwyddiadau.


Atgoffa rhieni i gefnogi mesurau diogelwch ysgolion

Atgoffa rhieni i gefnogi mesurau diogelwch ysgolion

10/09/2020

Mae rhieni a gofalwyr ledled Ceredigion yn cael eu hatgoffa i ddilyn canllawiau pellter cymdeithasol wrth gasglu eu plant o ysgolion y sir.


Rhybudd ynghylch Covid-19 gan arweinwyr y Cynghorau

Rhybudd ynghylch Covid-19 gan arweinwyr y Cynghorau

09/09/2020

OS nad ydym yn cadw pellter cymdeithasol, rydym mewn perygl o fod o dan gyfyngiadau symud lleol - dyna'r neges gan arweinwyr awdurdodau lleol de-orllewin Cymru, y bwrdd iechyd a Heddlu Dyfed-Powys.


Addunedau diogelwch cymunedol wrth i fyfyrwyr ddychwelyd i Aberystwyth

Addunedau diogelwch cymunedol wrth i fyfyrwyr ddychwelyd i Aberystwyth

08/09/2020

Mae Prifysgol Aberystwyth wedi lansio pump ‘adduned gymunedol’ fel rhan o’i chynlluniau i sicrhau diogelwch myfyrwyr, staff a’r gymuned ehangach wrth iddi baratoi i groesawu myfyrwyr yn ôl yn ddiweddarach y mis hwn.


Cyngor i drigolion Caerffili sy’n ymweld â Cheredigion

Cyngor i drigolion Caerffili sy’n ymweld â Cheredigion

08/09/2020

Mae cyngor wedi cael ei ddarparu i drigolion Bwrdeistref Sirol Caerffili sydd ar wyliau yng Ngheredigion ac i ddarparwyr llety.


Pontio gwasanaethau iechyd a gofal yng Ngheredigion

Pontio gwasanaethau iechyd a gofal yng Ngheredigion

03/09/2020

Wrth ymdrin â materion iechyd a gofal, mae gwybod bod eich anghenion a’ch gofynion mewn dwylo diogel a phrofiadol yn rhoi tawelwch meddwl amhrisiadwy – a dyna’n union beth y mae Porth Ceredigion yn ei wneud.


Grantiau i drawsnewid canol trefi

Grantiau i drawsnewid canol trefi

28/08/2020

Mae £200,000 o gyllid Trawsnewid Trefi Llywodraeth Cymru wedi’i neilltuo i drefi ar draws Canolbarth Cymru i ariannu addasiadau mewn canol trefi i hwyluso masnachu a diogelwch y cyhoedd mewn ymateb i Coronafeirws. Bydd hyn yn cynnwys pethau fel byrddau a chadeiriau awyr agored, sgriniau, offer cysgodi, gwres awyr agored a chyflenwad trydan awyr agored a goleuadau i fannau masnachu awyr agored i sicrhau bod ardaloedd yn cael eu gwahanu a'u bod yn ddiogel a bod busnesau yn gallu gweithredu o dan y gofynion ymbellhau cymdeithasol cyfredol.


Gosod Cynlluniau yn eu lle yng Nghartrefi Gofal yr Awdurdod Lleol

Gosod Cynlluniau yn eu lle yng Nghartrefi Gofal yr Awdurdod Lleol

28/08/2020

Mae Cyngor Sir Ceredigion yn gosod cynlluniau yn eu lle i ailgychwyn ymweliadau dan do ym mhob un o gartrefi gofal yr Awdurdod Lleol yng Ngheredigion yn unol â chyhoeddiad Prif Weinidog Cymru ar 20fed Awst. Fodd bynnag, er mwyn sicrhau y gallwn gynllunio ar gyfer yr ymweliadau hyn a threfnu bod y mesurau diogelwch priodol yn cael eu rhoi ar waith, ni fyddwn yn caniatáu rhain am y tro.


Ceredigion yn barod i groesawu disgyblion yn ôl yn ddiogel

Ceredigion yn barod i groesawu disgyblion yn ôl yn ddiogel

27/08/2020

Bydd disgyblion Ceredigion yn dychwelyd i’w hysgolion gam wrth gam o fis Medi ymlaen.


Ailagor canolfannau hamdden yn rhannol yng Ngheredigion

Ailagor canolfannau hamdden yn rhannol yng Ngheredigion

27/08/2020

Mae paratoadau bellach yn mynd rhagddynt er mwyn sicrhau’r safonau uchaf o ran diogelwch y cyhoedd pan fydd Canolfannau Hamdden a Phyllau Nofio’r Awdurdod Lleol yn ailagor yn rhannol yng Ngheredigion.


Panel wedi'i sefydlu i gefnogi grwpiau ar ailagor lleoliadau cymunedol yng Ngheredigion yn ddiogel

Panel wedi'i sefydlu i gefnogi grwpiau ar ailagor lleoliadau cymunedol yng Ngheredigion yn ddiogel

26/08/2020

Cyhoeddodd y Prif Weinidog Mark Drakeford y gallai canolfannau cymunedol amlbwrpas gan gynnwys canolfannau cymunedol, neuaddau pentref, neuaddau eglwys a chanolfannau cymunedol eraill ailagor o 30 Gorffennaf. Fodd bynnag, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru newidiadau yn y rheoliadau ar 7 Awst ac mae'r canllawiau cenedlaethol yn cael eu diweddaru ar hyn o bryd. Mae Llywodraeth Cymru wedi cynghori awdurdodau y bydd y rheoliadau ar ymgynnull cymdeithasol yn dal i atal rhai gweithgareddau rhag digwydd.


Rhybudd am wyntoedd cryfion yng Ngheredigion

Rhybudd am wyntoedd cryfion yng Ngheredigion

25/08/2020

Anogir y cyhoedd i fod yn wyliadwrus dros yr oriau nesaf yn sgil rhybudd ambr am wyntoedd cryfion wrth i Storm Francis daro rhannau o Gymru.


Llongyfarch disgyblion Ceredigion ar eu canlyniadau TGAU

Llongyfarch disgyblion Ceredigion ar eu canlyniadau TGAU

20/08/2020

Dymuna Cyngor Sir Ceredigion longyfarch yr holl ddisgyblion sy’n derbyn eu canlyniadau TGAU heddiw.


Annog y cyhoedd i fod yn wyliadwrus yn ystod Storm Ellen

Annog y cyhoedd i fod yn wyliadwrus yn ystod Storm Ellen

20/08/2020

Rhagwelir gwyntoedd cryfion, tonnau mawr a llanw uchel ddydd Iau 20 Awst tan ddydd Gwener 21 Awst.


Yr Hwb yn bencampwyr Bwgan Brain Cymru

Yr Hwb yn bencampwyr Bwgan Brain Cymru

19/08/2020

Yn dilyn cystadlu brwd o bob cwr o Gymru mae Bwgan Brain Yr Hwb Penparcau wedi dod i’r brig gan ennill teitl Pencampwr Bwgan Brain Cymru 2020.


Atgoffir busnesau lletygarwch Ceredigion o fesurau diogelwch Llywodraeth Cymru

Atgoffir busnesau lletygarwch Ceredigion o fesurau diogelwch Llywodraeth Cymru

18/08/2020

Atgoffir bariau, caffis a bwytai yng Ngheredigion nad yw rheolau’r cyfnod clo yn caniatáu i bobl o wahanol aelwydydd estynedig neu ‘swigod cymdeithasol’ gwrdd â’i gilydd er mwyn yfed neu fwyta y tu mewn i’w safleoedd.


Amgueddfa Ceredigion yn derbyn grant Art Fund ar gyfer arddangosfa Cwiltiau Cymreig: Edau Bywyd

Amgueddfa Ceredigion yn derbyn grant Art Fund ar gyfer arddangosfa Cwiltiau Cymreig: Edau Bywyd

18/08/2020

Diolch i grant 'Ymateb ac Ailddychmygu' yr Art Fund, bydd cwilt digidol arloesol yn cael ei greu ar gyfer arddangosfa gwiltiau a fydd yn croesawu ymwelwyr yn ôl i Amgueddfa Ceredigion. Y cwilt fydd yr arddangosyn cyntaf a fydd ar gael yn ddigidol ar gyfer ymwelwyr sydd ddim yn gallu dod i'r Amgueddfa yn gorfforol.


Graddau Asesu’r Ganolfan i'w defnyddio ar gyfer canlyniadau arholiadau

Graddau Asesu’r Ganolfan i'w defnyddio ar gyfer canlyniadau arholiadau

18/08/2020

Ar drothwy cyhoeddi canlyniadau arholiadau TGAU yr wythnos hon, daeth cadarnhad y bydd Graddau Asesu’r Ganolfan yn cael eu defnyddio i ddyfarnu graddau’r disgyblion.


Annog preswylwyr i gadw llygad am eu llythyr cofrestru pleidleiswyr

Annog preswylwyr i gadw llygad am eu llythyr cofrestru pleidleiswyr

14/08/2020

Anogir trigolion lleol i beidio â cholli cyfle i leisio eu barn ar benderfyniadau sy’n effeithio arnyn nhw drwy sicrhau bod eu manylion cofrestru etholiadol yn gyfredol.


Parthau Diogel i barhau yn dilyn ymateb cadarnhaol

Parthau Diogel i barhau yn dilyn ymateb cadarnhaol

14/08/2020

Bydd y parthau diogel sydd mewn pedair tref yng Ngheredigion yn parhau yn dilyn ymgynghoriad diweddar, sydd nawr wedi cau.


Prif Weinidog Cymru yn cyfarfod Mr Walford Hughes MBE trwy fideo-gynhadledda

Prif Weinidog Cymru yn cyfarfod Mr Walford Hughes MBE trwy fideo-gynhadledda

14/08/2020

Er mwyn nodi diwrnod VJ, bu Mr Walford Hughes MBE yn sgwrsio gyda Mark Drakeford, Prif Weinidog Cymru.


Bwgan brain yr hwb ar y brig

Bwgan brain yr hwb ar y brig

10/08/2020

Wedi cystadlu brwd mae CERED yn falch i gael cyhoeddi mai enillydd cystadleuaeth rownd Ceredigion Brwydr y Bwgan Brain yw grwp cymunedol Yr Hwb, Penparcau.


Y Canfas Blynyddol i fynd rhagddo er gwaethaf pandemig y coronafeirws

Y Canfas Blynyddol i fynd rhagddo er gwaethaf pandemig y coronafeirws

07/08/2020

Mae canfas blynyddol 2020 yn ofynnol yn ôl y gyfraith a bydd yn mynd rhagddo er gwaethaf pandemig y coronafeirws.


Ceredigion yn rhan o gynllun peilot ar gyfer band eang ffeibr

Ceredigion yn rhan o gynllun peilot ar gyfer band eang ffeibr

07/08/2020

Nid yw’r galw am gysylltedd cyflym a dibynadwy â’r Rhyngrwyd erioed wedi bod mor amlwg nag yn y misoedd diwethaf, gyda mwy o ddibyniaeth ar wasanaethau ar-lein a mwy o bobl yn gweithio o gartref.


Paratoi at ailagor canolfannau hamdden yn rhannol

Paratoi at ailagor canolfannau hamdden yn rhannol

07/08/2020

Mae paratoadau ar waith i sicrhau’r safonau uchaf o ran diogelwch y cyhoedd pan fydd Canolfannau Hamdden a Phyllau Nofio’r Awdurdod Lleol yn cael ailagor yng Ngheredigion.


‘Cam Nesa’ yn darparu pecynnau lles i bobl ifanc 16-24 oed

‘Cam Nesa’ yn darparu pecynnau lles i bobl ifanc 16-24 oed

06/08/2020

Mae ‘Cam Nesa’ yn rhan o Raglen Weithredol Cronfeydd Strwythurol Ewropeaidd ac yn gweithio gyda phobl ifanc rhwng 16 a 24 oed drwy roi opsiynau iddynt gael mynediad at ystod o gymorth personol wedi’i deilwra a chyfleoedd sy’n gysylltiedig â gwaith i ddiwallu eu hanghenion a’u dyheadau.


Cyngor Sir Ceredigion yn parhau i recriwtio prentisiaid

Cyngor Sir Ceredigion yn parhau i recriwtio prentisiaid

05/08/2020

Mae Cyngor Sir Ceredigion wedi cyhoeddi ei ymgyrch recriwtio prentisiaid ddiweddaraf gyda 6 chyfle newydd a chyffrous bellach yn cael eu hysbysebu ar careers.ceredigion.gov.uk/cy/.


Cystadleuaeth Ffotograffiaeth - Bywyd yn ystod y Cyfnod Clo yng Nghymru

Cystadleuaeth Ffotograffiaeth - Bywyd yn ystod y Cyfnod Clo yng Nghymru

05/08/2020

Mae pobl ifanc rhwng 16 a 25 oed wedi cymryd rhan mewn cystadleuaeth ffotograffiaeth. Nod y gystadleuaeth ffotograffiaeth oedd portreadu’r cyfnod clo trwy lygaid pobl ifanc Ceredigion yn ogystal â rhoi cyfle iddyn nhw gymryd rhan mewn gweithgaredd rhithiol a mynegi eu profiadau personol o’r cyfnod clo.


Dan y Wenallt Dan Glo ar soffa’r Steddfod

Dan y Wenallt Dan Glo ar soffa’r Steddfod

04/08/2020

Mae arlwy Gŵyl AmGen eleni yn cynnwys perfformiad arloesol o ‘Dan y Wenallt’, sef addasiad o gyfieithiad T James Jones o Under Milk Wood, a hynny gan gwmni newydd sbon o’r enw Theatr Soffa a grëwyd ar y cyd rhwng CERED, Menter Iaith Sir Benfro a Celfyddydau Span.


Nôl i'r ysgol – dim angen rhan o'r ysbyty maes mwyach

Nôl i'r ysgol – dim angen rhan o'r ysbyty maes mwyach

03/08/2020

Mae Ysgol Penweddig yn paratoi i ailagor ei drysau yn ddiogel i ddisgyblion ym mis Medi 2020 wrth i Fwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda drosglwyddo'r safle yn ddiolchgar yn ôl i Gyngor Sir Ceredigion.


Parthau Diogel yn nhrefi Ceredigion

Parthau Diogel yn nhrefi Ceredigion

31/07/2020

Mae Parthau Diogel wedi bod ar waith mewn pedair tref yng Ngheredigion ers tair wythnos.


Rhannwch eich barn ar y Parthau Diogel

Rhannwch eich barn ar y Parthau Diogel

31/07/2020

Mae arolwg wedi’i lansio i gasglu barn ar y Parthau Diogel mewn pedair tref yng Ngheredigion.


Cymorth newydd i helpu pobl sy'n ddi-waith yn y tymor byr

Cymorth newydd i helpu pobl sy'n ddi-waith yn y tymor byr

29/07/2020

Mae gwasanaeth newydd wedi'i lansio i sicrhau bod pobl sy'n ddi-waith yn y tymor byr yng ngorllewin Cymru'n cael y cymorth ymarferol sydd ei angen er mwyn cael gwaith.


Arolwg ynghylch Canolfan Adnoddau Integredig a Gofal Ychwanegol Cylch Caron ar agor

Arolwg ynghylch Canolfan Adnoddau Integredig a Gofal Ychwanegol Cylch Caron ar agor

27/07/2020

Mae aelwydydd yn ardal Tregaron yn derbyn holiadur ynghylch cynllun Cylch Caron.


Bathu geirfa newydd yn y Gymraeg yn sgil y coronafeirws

Bathu geirfa newydd yn y Gymraeg yn sgil y coronafeirws

22/07/2020

Mae casgliad o eirfa defnyddiol yn ymwneud â’r pandemic coronafeirws nawr ar gael ar flaen eich bysedd.


Croeso i ymwelwyr eto yng Nghartrefi Gofal Preswyl y Cyngor

Croeso i ymwelwyr eto yng Nghartrefi Gofal Preswyl y Cyngor

22/07/2020

Bydd teuluoedd a ffrindiau yn gallu ymweld â’u hanwyliaid unwaith eto yng Nghartrefi Gofal Preswyl Cyngor Sir Ceredigion.


Llwybr Arfordir Ceredigion yn ailagor

Llwybr Arfordir Ceredigion yn ailagor

20/07/2020

Ar 17 Gorffennaf, ailagorwyd rhannau o Lwybr Arfordir Ceredigion a gaewyd dros dro.


Meysydd chwarae plant yn gallu ailagor

Meysydd chwarae plant yn gallu ailagor

20/07/2020

Cyhoeddodd y Prif Weinidog Mark Drakeford y bydd meysydd chwarae plant yn gallu ailagor yn raddol o 20 Gorffennaf ymlaen, a thros yr wythnosau nesaf pan fydd mesurau diogelu a lliniaru wedi cael eu rhoi ar waith.


Ymgyrch Cysylltu â Charedigrwydd yn lansio yng Ngheredigion

Ymgyrch Cysylltu â Charedigrwydd yn lansio yng Ngheredigion

17/07/2020

Gall gweithredoedd caredig wneud gwahaniaeth mawr – dyna neges ymgyrch newydd sy’n cael ei lansio yng Ngheredigion heddiw, dydd Gwener 17 Gorffennaf.


Lansio ymgyrch a grant i glybiau sy’n annog trigolion Ceredigion i fod yn egnïol gartref

Lansio ymgyrch a grant i glybiau sy’n annog trigolion Ceredigion i fod yn egnïol gartref

17/07/2020

Mae Ceredigion Actif wedi meddwl am ffordd newydd o sicrhau bod aelodau’n barod i ddychwelyd i chwaraeon pan ddaw’r amser. Mae tîm Pobl Ifanc Egnïol wedi cydweithio â thros 20 o glybiau chwaraeon cymunedol yng Ngheredigion yn rhan o ymgyrch i gynhyrchu fideos o weithgareddau y gall trigolion eu gwneud gartref.


Amgueddfa Ceredigion ar Restr Fer Gwobr Fawr

Amgueddfa Ceredigion ar Restr Fer Gwobr Fawr

17/07/2020

Mae ‘Defaid’, arddangosfa arloesol Amgueddfa Ceredigion, wedi cyrraedd rhestr fer y categori ‘arddangosfa dros dro neu deithiol’ yng Ngwobrau Amgueddfeydd a Threftadaeth 2020.


Creu lle diogel i ymwelwyr fwynhau ein trefi

Creu lle diogel i ymwelwyr fwynhau ein trefi

17/07/2020

Mae Parthau Diogel wedi cael eu creu mewn pedwar canol tref yng Ngheredigion i greu ardal agored a diogel.


Grŵp o Geredigion yn cerdded o amgylch Prydain – yn rhithiol. Y cam nesaf? Y byd!

Grŵp o Geredigion yn cerdded o amgylch Prydain – yn rhithiol. Y cam nesaf? Y byd!

16/07/2020

Ar 1 Mai, fe wnaeth grŵp o 20 o gleientiaid o Geredigion sydd wedi cael eu hatgyfeirio i wneud ymarfer corff ymgymryd â'r her o gerdded llwybr arfordir Cymru yn rhithiol. Gwnaeth rhai pobl hyn drwy gerdded o amgylch eu ceginau, rhai yn eu gerddi a rhai wrth fynd allan yn lleol i wneud eu hymarfer corff dyddiol.


Ceredigion yn croesawu ymwelwyr yn ddiogel ac yn raddol

Ceredigion yn croesawu ymwelwyr yn ddiogel ac yn raddol

16/07/2020

Gyda chyfyngiadau’r coronafeirws yn cael eu llacio, mae Ceredigion yn croesawu ymwelwyr yn ddiogel ac yn raddol.


Brwydr y Bwgan Brain

Brwydr y Bwgan Brain

14/07/2020

Am y tro cyntaf eleni, mae Mentrau Iaith Cymru yn cynnal cystadleuaeth genedlaethol i annog pobl ym mhob ran o Gymru i fynd ati i greu bwganod brain.


Caru Ceredigion: Cadw ein sir yn lân

Caru Ceredigion: Cadw ein sir yn lân

13/07/2020

Yn rhan o Caru Ceredigion, gall pawb chwarae eu rhan i helpu i gadw ein sir yn lân.


Dechrau’n Deg Ceredigion yn darparu yn rhithiol

Dechrau’n Deg Ceredigion yn darparu yn rhithiol

13/07/2020

Mae tîm Dechrau'n Deg wedi bod yn brysur yn addasu eu gwasanaethau yn ystod pandemic COVID-19.


Cefnogi busnesau ym Mharthau Diogel Ceredigion

Cefnogi busnesau ym Mharthau Diogel Ceredigion

11/07/2020

Mae Cyngor Sir Ceredigion am greu trefi diogel a chroesawgar i bobl ddod i siopa a mwynhau yn hyderus, gan alluogi busnesau i ailagor a masnachu’n llwyddiannus tra hefyd yn cadw pobl yn ddiogel.


Ysgolion Ceredigion i ailagor yn llawn ym mis Medi

Ysgolion Ceredigion i ailagor yn llawn ym mis Medi

10/07/2020

Bydd disgyblion Ceredigion yn ôl yn eu hysgolion i dderbyn addysg lawn-amser ym mis Medi.


Y parthau diogel cyntaf ar waith yng Ngheredigion

Y parthau diogel cyntaf ar waith yng Ngheredigion

10/07/2020

Mae’r parthau diogel cyntaf i gerddwyr yn cael eu rhoi ar waith mewn pedair canol tref yng Ngheredigion.


Croeso cynnes yn ôl wrth i’r diwydiant twristiaeth ddechrau ailagor

Croeso cynnes yn ôl wrth i’r diwydiant twristiaeth ddechrau ailagor

10/07/2020

Bydd llety hunangynhwysol i ymwelwyr yn dechrau ailagor yng Nghymru o 11 Gorffennaf ymlaen.


Cymeradwyo strategaeth newydd i fynd i'r afael â chaledi

Cymeradwyo strategaeth newydd i fynd i'r afael â chaledi

07/07/2020

Mae strategaeth newydd i fynd i'r afael â chaledi yng Ngheredigion wedi cael ei chymeradwyo.


Wythnos y Gofalwyr 2020

Wythnos y Gofalwyr 2020

07/07/2020

Cynhaliwyd Wythnos y Gofalwyr rhwng 8 ac 14 Mehefin 2020 ledled y DU. Ymgyrch ymwybyddiaeth flynyddol ydyw a gynhelir i ddathlu a chydnabod y cyfraniad hanfodol a wneir gan y 6.5 miliwn o ofalwyr di-dâl yn y DU sy’n gofalu am aelodau o’r teulu a ffrindiau na allent ymdopi ar eu pen eu hunain.


Gwasanaeth Ieuenctid Ceredigion yn derbyn Marc Barcud y Safonau Cyfranogiad Cenedlaethol

Gwasanaeth Ieuenctid Ceredigion yn derbyn Marc Barcud y Safonau Cyfranogiad Cenedlaethol

03/07/2020

Dyfarnwyd Marc Barcud y Safonau Cyfranogiad Cenedlaethol i Wasanaeth Ieuenctid Ceredigion ar 22 Mehefin 2020 am eu gwaith yn ymwneud â chyfranogiad pobl ifanc.


Y Cyngor yn darparu pecynnau lles oedolion i gymunedau

Y Cyngor yn darparu pecynnau lles oedolion i gymunedau

03/07/2020

Mae Cyngor Sir Ceredigion, mewn partneriaeth â Chymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Ceredigion (CAVO) a grwpiau cymunedau lleol yn sicrhau bod oedolion ar draws Ceredigion a allai fod yn teimlo’n unig, yn ynysig neu’n fregus o ganlyniad i COVID-19 yn derbyn pecynnau lles i'w cefnogi yn ystod y cyfnod anodd hwn.


Gwersi Cymraeg wedi symud ar lein

Gwersi Cymraeg wedi symud ar lein

03/07/2020

Symudwyd yr holl wersi ffurfiol ac anffurfiol ar-lein mewn ymateb i her epidemig y coronafirws.


Dim llaesu dwylo er llacio cyfyngiadau

Dim llaesu dwylo er llacio cyfyngiadau

03/07/2020

Yn sgil cwymp parhaus yn nifer yr achosion o’r haint coronafeirws, daw newidiadau pellach i rym er mwyn llacio’r cyfyngiadau yng Nghymru.


Parthau diogel yng nghanol trefi Ceredigion

Parthau diogel yng nghanol trefi Ceredigion

03/07/2020

Mae cynlluniau ar waith i greu parthau diogel i gerddwyr yng nghanol trefi Ceredigion.


Diolch gan ddisgybl creadigol o Geredigion

Diolch gan ddisgybl creadigol o Geredigion

02/07/2020

Mae Maisie, disgybl ym mlwyddyn 5 yn Ysgol Bro Sion Cwilt, wedi bod yn greadigol yn ystod y cyfnod clo drwy greu eitemau wedi'u brodio sy’n darlunio gwahanol elfennau o'r cyfnod clo. Bu i Maisie gynllunio a gwneud y creadigaethau gyda chymorth ei modryb.


Dylunio dyfodol mwy disglair ar gyfer y sector adeiladu yng Ngheredigion

Dylunio dyfodol mwy disglair ar gyfer y sector adeiladu yng Ngheredigion

01/07/2020

Mae Coleg Ceredigion, gyda chefnogaeth Cynnal y Cardi, wedi cwblhau astudiaeth ddichonoldeb gyda'r sector adeiladu yng Ngheredigion.


Penodi Sian Howys yn uwch swyddog gwasanaeth newydd Porth Cynnal (Gwasanaethau Arbenigol)

Penodi Sian Howys yn uwch swyddog gwasanaeth newydd Porth Cynnal (Gwasanaethau Arbenigol)

01/07/2020

Penodwyd Sian Howys yn Swyddog Arweiniol Corfforaethol: Porth Cynnal (Gwasanaethau Arbenigol) Cyngor Sir Ceredigion ac yn Gyfarwyddwr Statudol y Gwasanaethau Cymdeithasol.


Myfyrio ar lwyddiant rhaglen adsefydlu ffoaduriaid yng Ngheredigion

Myfyrio ar lwyddiant rhaglen adsefydlu ffoaduriaid yng Ngheredigion

01/07/2020

Dathlwyd wythnos y ffoaduriaid ledled y wlad rhwng 15 a 19 Mehefin. Yma yng Ngheredigion, roedd yn gyfle i gydnabod y gwaith cadarnhaol a gyflawnwyd sydd wedi galluogi 74 o ffoaduriaid o Syria i gael eu croesawu i'r Sir.


Cynlluniau ar waith i ailagor Ceredigion yn ofalus, yn araf ac yn ddiogel

Cynlluniau ar waith i ailagor Ceredigion yn ofalus, yn araf ac yn ddiogel

30/06/2020

Gan ddilyn canllawiau Llywodraeth Cymru, mae Ceredigion yn ailagor mewn modd gofalus, araf a diogel.


Achubwyr bywyd Ceredigion yn mynd yr ail filltir yn ystod y cyfnod cloi

Achubwyr bywyd Ceredigion yn mynd yr ail filltir yn ystod y cyfnod cloi

30/06/2020

Mae rhoddwyr gwaed ffyddlon yn Ceredigion wedi ymateb i gais gan Wasanaeth Gwaed Cymru i ‘roi’n wahanol’ drwy dorchi eu llewys i roi gwaed allai achub bywyd yn un o hybiau rhanbarthol newydd y Gwasanaeth.


Gwasanaeth Ieuenctid yn dathlu Wythnos Gwaith Ieuenctid 2020

Gwasanaeth Ieuenctid yn dathlu Wythnos Gwaith Ieuenctid 2020

29/06/2020

Dathlwyd Wythnos Gwaith Ieuenctid gan Wasanaeth Ieuenctid Ceredigion rhwng 22 a 28 Mehefin, sef wythnos a neilltuwyd i ddathlu gwaith ieuenctid ledled Cymru.


Diogelu Cymru - Diogelwch Rhag Tân yn yr Awyr Agored

Diogelu Cymru - Diogelwch Rhag Tân yn yr Awyr Agored

25/06/2020

Gyda'r tywydd cynnes, heulog a sych yr ydym wedi bod yn ei fwynhau'n ddiweddar, ac wrth i reolau'r cyfyngiadau ddechrau cael eu llacio yng Nghymru, mae'r neges wedi newid o “arhoswch gartref” i “arhoswch yn lleol”, sydd i'w weld yn gyfle perffaith i ddechrau mwynhau'r cefn gwlad a'r traethau gwych sydd gennym i'w cynnig. Fodd bynnag, ers y cyhoeddiad ar ddydd Gwener 29 Mai, mae Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru (GTACGC ) wedi mynychu dros 98 o danau glaswellt a gafodd eu cynnau naill ai'n fwriadol neu'n ddamweiniol.


Cyngor yn darparu cynnyrch hylendid i ferched i gymunedau lleol

Cyngor yn darparu cynnyrch hylendid i ferched i gymunedau lleol

25/06/2020

Mae Cyngor Sir Ceredigion, mewn partneriaeth â gwasanaethau a grwpiau cymunedol lleol, yn sicrhau bod gan fenywod a merched fynediad at gynnyrch hylendid i ferched.


Gweithffyrdd+ yn cynnig cyfleoedd newydd

Gweithffyrdd+ yn cynnig cyfleoedd newydd

25/06/2020

Mae un o drigolion Ceredigion wedi dechrau ar lwybr gyrfa newydd ar ôl cael cymorth gan Gweithffyrdd+.


Hwb i fusnesau bwyd a diod newydd

Hwb i fusnesau bwyd a diod newydd

24/06/2020

Mae busnesau newydd wedi gallu manteisio ar sesiynau misol ar-lein i ddatblygu eu busnesau.


Arolwg ar gyfer pobl 65 oed a hŷn yng Nghymru sydd wedi cael gofal neu gymorth

Arolwg ar gyfer pobl 65 oed a hŷn yng Nghymru sydd wedi cael gofal neu gymorth

23/06/2020

Beth yw’r ffordd orau i ni ddarparu gofal a chymorth cynaliadwy i helpu pobl hŷn i fyw bywydau hapusach a mwy boddhaus?


Gwaith yn parhau ar Gynllun Cylch Caron

Gwaith yn parhau ar Gynllun Cylch Caron

23/06/2020

Yn dilyn y gwaith sylweddol a wnaed gan gwmni adeiladu WRW, mae’r cynlluniau ar gyfer Canolfan Adnoddau Integredig Cylch Caron wedi cael eu cymeradwyo.


Paratoi ar gyfer ailagor y diwydiant twristiaeth yn raddol

Paratoi ar gyfer ailagor y diwydiant twristiaeth yn raddol

23/06/2020

Wrth i Lywodraeth Cymru lacio cyfyngiadau’r coronafeirws ymhellach, mae’n bwysicach fyth ein bod ni i gyd yn gweithio gyda’n gilydd i leihau’r risg o haint wrth i siopau a’r sector twristiaeth ailagor yn raddol.


Cyfnod agor ysgolion Ceredigion yn dair wythnos

Cyfnod agor ysgolion Ceredigion yn dair wythnos

22/06/2020

Bydd ysgolion Ceredigion yn ailagor am gyfnod o dair wythnos, yn hytrach na’r pedair wythnos y nodwyd yn wreiddiol.


Wythnos y Lluoedd Arfog 2020

Wythnos y Lluoedd Arfog 2020

22/06/2020

Mae Wythnos y Lluoedd Arfog yn digwydd eleni rhwng 22 a 27 Mehefin.


Gweithio gyda’n gilydd er budd trigolion Ceredigion

Gweithio gyda’n gilydd er budd trigolion Ceredigion

22/06/2020

Wrth i ni symud i Gyfnod Addasu Pandemig y Coronafeirws COVID-19, rydym yn adlewyrchu ar y gwaith sydd wedi cael ei wneud hyd yn hyn i reoli’r feirws yng Ngheredigion.


Masnachu’n ddiogel wrth ailagor y drysau

Masnachu’n ddiogel wrth ailagor y drysau

19/06/2020

Gall siopau yng Ngheredigion ailagor o ddydd Llun, 22 Mehefin 2020, yn dilyn cyhoeddiad Prif Weinidog Cymru.


Cyhoeddi camau pellach i ddod â Cheredigion allan o’r cyfnod cloi yn ddiogel

Cyhoeddi camau pellach i ddod â Cheredigion allan o’r cyfnod cloi yn ddiogel

19/06/2020

Cyhoeddwyd camau pellach gan Brif Weinidog Cymru Mark Drakeford heddiw, ddydd Gwener 19, i ddod â Chymru allan o’r cyfnod cloi.


Cyhoeddi Adroddiad Monitro Blynyddol Safonau’r Gymraeg

Cyhoeddi Adroddiad Monitro Blynyddol Safonau’r Gymraeg

18/06/2020

Mae Cyngor Sir Ceredigion wedi cyhoeddi ei Adroddiad Monitro Blynyddol Safonau’r Gymraeg yn dilyn cymeradwyaeth mewn cyfarfod diweddar o’r Cabinet.


Golwg newydd ar glasur - Dychmygu’r dyfodol yn Theatr Felinfach

Golwg newydd ar glasur - Dychmygu’r dyfodol yn Theatr Felinfach

18/06/2020

Ar ddydd Mawrth 30 Mehefin, bydd Theatr Felinfach yn lansio recordiad o un o glasuron T Llew Jones, sef nofel Tân ar y Comin gyda darlun o waith Gwenllian Beynon i gyd-fynd â’r stori. Dyma’r prosiect diweddaraf yn y gyfres Dychmygus, sef gweithgareddau creadigol digidol a ddarperir gan y theatr yn ystod cyfnod y clo mawr ar blatfformau Facebook, Trydar, Instagram a YouTube.


Cefnogaeth Trigolion yn helpu wrth Ailagor Safleoedd Gwastraff Cartrefi

Cefnogaeth Trigolion yn helpu wrth Ailagor Safleoedd Gwastraff Cartrefi

16/06/2020

Mae tri o Safleoedd Gwastraff Cartrefi Ceredigion bellach wedi ailagor.


Grantiau a chymorth i unigolion mewn angen

Grantiau a chymorth i unigolion mewn angen

16/06/2020

Mae rhestr cyflawn o grantiau a chymorth ar gael mewn un lle i unigolion sydd mewn angen yn ystod pandemig y coronafeirws.


Gwasanaeth clicio a chasglu ar gael yn llyfrgelloedd y sir

Gwasanaeth clicio a chasglu ar gael yn llyfrgelloedd y sir

15/06/2020

Bydd llyfrgelloedd y sir yn ailagor yn rhannol mewn modd diogel y mis hwn trwy gynnig gwasanaeth clicio a chasglu i gwsmeriaid


Cynnal cwis dros Zoom i bobl ardal Aberaeron

Cynnal cwis dros Zoom i bobl ardal Aberaeron

12/06/2020

Fe wnaeth Pwerdy Iaith Aberaeron gynnal Cwis Zoom Aberaeron ar Nos Fercher 11 Mehefin er mwyn codi hwyliau’r gymdogaeth yn ystod y cyfnod heriol hwn.


Cyfarchion ar ben-blwydd arbennig

Cyfarchion ar ben-blwydd arbennig

12/06/2020

Dymuna Cadeirydd Cyngor Sir Ceredigion, y Cynghorydd Gareth Davies, estyn cyfarchion arbennig i un o drigolion y sir ar ddathlu pen-blwydd arbennig yn 102 oed.


Rhannu’r weledigaeth ar gyfer economi Canolbarth Cymru

Rhannu’r weledigaeth ar gyfer economi Canolbarth Cymru

11/06/2020

Mae Arweinwyr Bwrdd Tyfu Canolbarth Cymru wedi rhannu eu gweledigaeth ar gyfer economi Canolbarth Cymru a datblygu Bargen Dwf Canolbarth Cymru gyda Llywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU.


Pryder am yr iaith Gymraeg yn cael ei godi gyda Senedd Cymru

Pryder am yr iaith Gymraeg yn cael ei godi gyda Senedd Cymru

09/06/2020

Danfonwyd llythyr o Geredigion i Senedd Cymru ynghlŷn a pryder am yr iaith Gymraeg mewn ysgolion yn ôl y Bil Cwricwlwm ac Asesu arfaethedig.


Prosiect Ieuenctid Symudol Ceredigion yn cael y golau gwyrdd

Prosiect Ieuenctid Symudol Ceredigion yn cael y golau gwyrdd

08/06/2020

Mae Gwasanaeth Ieuenctid Ceredigion wedi derbyn grant £99,000 gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol i ddatblygu darpariaeth symudol ar gyfer plant a phobl ifanc.


Diolch i drigolion am eu cefnogaeth wrth ailagor Safleoedd Gwastraff Cartref

Diolch i drigolion am eu cefnogaeth wrth ailagor Safleoedd Gwastraff Cartref

08/06/2020

Ailagorwyd y Safle Gwastraff Cartref yng Nglanyrafon ger Aberystwyth ddydd Iau 4 Mehefin.


Gwaith newid bywydau’r gwasanaeth mabwysiadu’n parhau trwy bandemig y covid-19

Gwaith newid bywydau’r gwasanaeth mabwysiadu’n parhau trwy bandemig y covid-19

08/06/2020

Mae gwaith hanfodol o baru plant â’u teuluoedd am byth newydd ledled Canolbarth a Gorllewin Cymru’n parhau ar waethaf haint y COVID-19.


Darparu cynnyrch lleol i 900 o drigolion sy’n cysgodi bob wythnos

Darparu cynnyrch lleol i 900 o drigolion sy’n cysgodi bob wythnos

05/06/2020

Mae parseli sy’n cynnwys cynnyrch bwyd lleol yn parhau i gael eu dosbarthu i 900 o drigolion yng Ngheredigion sy’n cysgodi bob wythnos.


Paratoadau ar waith i ailagor ysgolion yng Ngheredigion

Paratoadau ar waith i ailagor ysgolion yng Ngheredigion

05/06/2020

Bydd ysgolion yng Ngheredigion yn dechrau gwneud trefniadau i ailagor cyn diwedd tymor yr haf i ‘Ddod i’r Ysgol a Dal ati i Ddysgu’.


Dim newid i wasanaethau a chyfleusterau yng Ngheredigion

Dim newid i wasanaethau a chyfleusterau yng Ngheredigion

04/06/2020

Ni fydd Cyngor Sir Ceredigion yn llacio nac yn newid ei safiad mewn perthynas â gwasanaethau a chyfleusterau y mae’n eu darparu ar hyn o bryd. Eithriad i hyn yw’r cynlluniau i agor y Safleoedd Gwastraff Cartref.


Cyfarfodydd y Cyngor yn ail-ddechrau

Cyfarfodydd y Cyngor yn ail-ddechrau

03/06/2020

Mae gwaith y Cyngor yn mynd yn ei flaen gyda ail-ddechrau cyfarfodydd, a’r rheiny ar-lein.


Wythnos y Gofalwyr yn mynd yn rhyngweithiol

Wythnos y Gofalwyr yn mynd yn rhyngweithiol

02/06/2020

Cynhelir Wythnos y Gofalwyr rhwng dydd Llun 8 Mehefin a dydd Sul 14 Mehefin. Ymgyrch flynyddol ydyw er mwyn cydnabod y cyfraniad mae gofalwyr di-dâl yn ei wneud i deuluoedd a chymunedau. Gofalwr yw rhywun sy’n edrych ar ôl ffrind neu aelod o’r teulu sydd ddim yn gallu ymdopi ar ei ben ei hun o achos salwch, afiechyd, anabledd, problem iechyd meddwl neu gaethiwed i gyffur.


Gwirfoddoli i helpu eraill a dysgu sgiliau newydd

Gwirfoddoli i helpu eraill a dysgu sgiliau newydd

02/06/2020

Mae pobl yn gwirfoddoli am resymau personol a gall y rhain amrywio o berson i berson. Mae rhai pobl yn gwirfoddoli am resymau cymdeithasol ac mae eraill eisiau dysgu sgiliau newydd a chael profiad gwaith. Yr un peth sydd gan bob gwirfoddolwr yn gyffredin yw'r teimlad cynnes bendigedig y maen nhw'n ei gael o helpu eraill.


Safleoedd Gwastraff Cartref Ceredigion i ailagor at ddefnydd hanfodol yn unig

Safleoedd Gwastraff Cartref Ceredigion i ailagor at ddefnydd hanfodol yn unig

01/06/2020

Bydd Safleoedd Gwastraff Cartref ar draws Ceredigion yn ail-agor ar wahanol ddyddiadau rhwng 04 ac 17 Mehefin. Anogir trigolion i beidio ag ymweld â’r safleoedd oni bai ei fod yn hanfodol – os na ellir storio’r eitemau gwastraff yn ddiogel gartref neu os na ellir eu casglu yn rhan o’r gwasanaeth casglu gwastraff domestig arferol.


Grant cymorth bellach ar gael i sefydliadau nid-er-elw

Grant cymorth bellach ar gael i sefydliadau nid-er-elw

28/05/2020

Mae nifer o becynnau cymorth bellach ar gael i gefnogi busnesau mewn ymateb i bandemig y Coronafeirws. Yn dilyn diweddariad i gynllun grantiau busnes COVID-19 Llywodraeth Cymru ar 26 Mai, mae sefydliadau nid-er-elw sy’n gweithredu at ddibenion elusennol bellach yn gallu gwneud cais am grant busnes o hyd at £10,000.


Amgueddfa Ceredigion: Cyfrannwch at y cwiltiau cwarantin

Amgueddfa Ceredigion: Cyfrannwch at y cwiltiau cwarantin

26/05/2020

Mae gan Amgueddfa Ceredigion gasgliad eithriadol o gwiltiau sy’n llawn hanes cymdeithasol a straeon am y gorffennol a fydd yn cael eu harddangos unwaith y gellir croesawu ymwelwyr yn ôl i'r amgueddfa. Bydd dau gwilt newydd yn cael eu hychwanegu at y casgliad, un go iawn ac un digidol, i'n helpu i goffáu ein profiadau o’r pandemig COVID-19 ac i gofnodi profiadau ein cymuned yn ystod y cyfnod trawsnewidiol hwn.


Darparu cymorth i fwy na 900 o breswylwyr sy’n cysgodi bob wythnos

Darparu cymorth i fwy na 900 o breswylwyr sy’n cysgodi bob wythnos

19/05/2020

Cyngor Sir Ceredigion yw’r sir gyntaf yng Nghymru i gael cymeradwyaeth i gydlynu’r Cynllun Cysgodi yn lleol, gan ddarparu cymorth i fwy na 900 o bobl bob wythnos.


Diolch i glybiau golff Ceredigion

Diolch i glybiau golff Ceredigion

18/05/2020

Bydd pob un o’r chwe chwrs golff yng Ngheredigion yn parhau ar gau tan 1 Mehefin 2020.


Bod yn egnïol gartref gyda Ceredigion Actif

Bod yn egnïol gartref gyda Ceredigion Actif

18/05/2020

Mae’r Tîm Pobl Ifanc Egnïol a Llysgenhadon Ifanc o ysgolion Ceredigion wedi bod yn brysur yn paratoi adnoddau ar gyfer gweithgareddau a sgiliau y gall plant eu gwneud gartref yn ystod y cyfyngiadau symud.


Dathlu hanes pwysig yng Ngheredigion

Dathlu hanes pwysig yng Ngheredigion

15/05/2020

Ar hyn o bryd mae gan Amgueddfa Ceredigion dros 65,000 o arteffactau hanesyddol sy'n adrodd stori Ceredigion o'r cyfnod cynhanesyddol hyd heddiw. I letya'r rhain, mae Grŵp Gweithredu Lleol Cynnal y Cardi trwy'r cynllun LEADER wedi cefnogi astudiaeth ddichonoldeb i archwilio'r opsiynau o greu cyfleuster storio ecogyfeillgar o'r radd flaenaf i'r holl gasgliadau sydd wedi'u storio yn yr amgueddfa.


Cynghorwyr yn diolch i Gyfarwyddwr Corfforaethol wrth ymddeol

Cynghorwyr yn diolch i Gyfarwyddwr Corfforaethol wrth ymddeol

14/05/2020

Wrth i Sue Darnbrook ymddeol o’i rôl fel Cyfarwyddwr Corfforaethol Cyngor Sir Ceredigion ar ôl bron 11 mlynedd, mae Cynghorwyr y Cyngor yn rhannu eu diolch iddi.


Cyfarwyddwr Corfforaethol yn ymddeol

Cyfarwyddwr Corfforaethol yn ymddeol

12/05/2020

Ar ôl bron 11 mlynedd o wasanaeth yng Ngheredigion, mae Sue Darnbrook, Cyfarwyddwr Corfforaethol Cyngor Sir Ceredigion, yn ymddeol heddiw.


Cyfyngiadau symud yn parhau yng Ngheredigion

Cyfyngiadau symud yn parhau yng Ngheredigion

11/05/2020

Mae’r neges yn parhau i fod yn glir yng Ngheredigion – ni fydd unrhyw newidiadau i’r cyfyngiadau, ac mae’r tair wythnos nesaf yn hanfodol i’r sir.


Enfys Wedi’r Glaw

Enfys Wedi’r Glaw

11/05/2020

Mae Theatr Felinfach wedi hen ennill ei phlwyf fel enghraifft o ragoriaeth ym maes Celfyddydau a’r Gymuned a Chelf Gyfranogol, ond wrth gwrs fel y mwyafrif o fusnesau a sefydliadau eraill ar hyn o bryd mae’r Theatr ar gau.


Cyngor yn datblygu dull olrhain cyswllt i gadw golwg ar coronafeirws yng Ngheredigion

Cyngor yn datblygu dull olrhain cyswllt i gadw golwg ar coronafeirws yng Ngheredigion

07/05/2020

Mae Cyngor Sir Ceredigion wedi datblygu ac yn gweithredu dull olrhain cyswllt ar gyfer coronafeirws yng Ngheredigion.


Hysbysiad gwahardd i siop barbwr yn y sir

Hysbysiad gwahardd i siop barbwr yn y sir

07/05/2020

Mae siop barbwr yng Ngheredigion wedi cael hysbysiad gwahardd ar ôl parhau i ddefnyddio ei safle i ddarparu gwasanaethau.


Dim newid i gyfyngiadau Ceredigion

Dim newid i gyfyngiadau Ceredigion

07/05/2020

Ar drothwy penwythnos Gŵyl Banc mis Mai, mae Cyngor Sir Ceredigion yn rhybuddio trigolion y sir nad oes unrhyw newid i’r cyfyngiadau sydd mewn grym ar hyn o bryd.


Gweithio gyda’n gilydd er budd disgyblion Ceredigion

Gweithio gyda’n gilydd er budd disgyblion Ceredigion

06/05/2020

Mewn ymateb i adeilad Penweddig yn cael ei ddefnyddio i ffurfio rhan o Ysbyty Enfys Ystwyth, mae cynlluniau wrth gefn wedi’u sefydlu pe bai disgyblion yn dychwelyd i’r ysgol yn raddol cyn mis Medi 2020.


Annog trigolion Ceredigion i beidio â mynd yn hunanfodlon

Annog trigolion Ceredigion i beidio â mynd yn hunanfodlon

29/04/2020

A ydych chi am fentro popeth?


Ymdrech aruthrol i sefydlu ysbytai maes dros dro

Ymdrech aruthrol i sefydlu ysbytai maes dros dro

24/04/2020

Mae Cyngor Sir Ceredigion yn falch o gefnogi Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda i sefydlu dau ysbyty maes dros dro yn y sir mewn ymateb i Coronafeirws COVID-19


Ysgolion Ceredigion yn creu 2,800 o feisorau newydd

Ysgolion Ceredigion yn creu 2,800 o feisorau newydd

24/04/2020

Mae ysgolion uwchradd Ceredigion wedi mynd yr ail filltir i gynhyrchu mwy na 2,800 o feisorau mewn ymateb i argyfwng y coronafeirws.


Disgybl o Geredigion yw seren yr ystadegau

Disgybl o Geredigion yw seren yr ystadegau

21/04/2020

Mae disgybl 16 mlwydd oed o Ysgol Penglais wedi ennill bri iddo’i hun am gyhoeddi ystadegau ar y we yn ystod cyfnod pandemic y Coronafeirws.


Porth Cymorth Cynnar yn cefnogi trigolion Ceredigion

Porth Cymorth Cynnar yn cefnogi trigolion Ceredigion

20/04/2020

Yn ystod y cyfnod heriol hwn, mae Porth Cymorth Cynnar wedi sefydlu llwyfan rhithwir i sicrhau ein bod ni’n gallu cadw mewn cysylltiad â thrigolion bregus ar draws Ceredigion.


Gan Bwyll a Daliwch Ati

Gan Bwyll a Daliwch Ati

17/04/2020

Diolch i bawb am aros adref. Rydym yn gwybod bod hyn yn anodd, ond mae eich gweithredoedd wir yn gwneud gwahaniaeth.


Cymorth a chanllawiau newydd i ddarparwyr llety gwyliau yng Ngheredigion

Cymorth a chanllawiau newydd i ddarparwyr llety gwyliau yng Ngheredigion

16/04/2020

Mae canllawiau a chymorth newydd yn cael eu cyhoeddi yng ngoleuni newidiadau diweddar i’r cyfyngiadau a’r gorchmynion i gau darpariaethau llety gwyliau, gan fanylu ar rai eithriadau penodol.


Coronafeirws: Annog busnesau i wneud cais am grant busnes

Coronafeirws: Annog busnesau i wneud cais am grant busnes

16/04/2020

Mae busnesau yng Ngheredigion yn cael eu hannog i ymgeisio am grant busnes. Mae ceisiadau bron i 900 o fusnesau wedi cael eu cymeradwyo eisoes ac mae £11.7m o arian grant wedi’i ddyfarnu. Bydd mwy o fusnesau’n gymwys am y grant, ac anogir iddynt wneud cais.


Cymorth gan y Cyngor mewn perthynas â’r Cynllun Cysgodi

Cymorth gan y Cyngor mewn perthynas â’r Cynllun Cysgodi

15/04/2020

Yn rhan o’r cymorth sy’n cael ei ddarparu i bobl sy’n cysgodi ar hyn o bryd er mwyn cadw eu hunain yn ddiogel rhag y Coronafeirws, mae gwasanaeth dosbarthu bwyd yn cael ei drefnu i’r rheini sy’n cysgodi ac nad oes ganddynt deulu neu ffrindiau all eu helpu gyda’u siopa.


Porth Cymorth Cynnar yn cadw mewn cysylltiad â thrigolion

Porth Cymorth Cynnar yn cadw mewn cysylltiad â thrigolion

09/04/2020

Yn ystod y cyfnod heriol hwn, mae Porth Cymorth Cynnar wedi sefydlu llwyfan rhithwir er mwyn sicrhau ein bod ni’n gallu cadw mewn cysylltiad gyda thrigolion bregus ar draws Ceredigion.


Peidiwch teithio. Am y tro.

Peidiwch teithio. Am y tro.

09/04/2020

Mae ymwelwyr a thrigolion yn cael eu hannog i aros gartref dros benwythnos y Pasg.


Coronafeirws: Ysgolion Ceredigion eisoes wedi cynhyrchu dros 300 fisor

Coronafeirws: Ysgolion Ceredigion eisoes wedi cynhyrchu dros 300 fisor

06/04/2020

Mae dros 300 fisor eisoes wedi eu cynhyrchu gan staff Ysgol Bro Pedr, Ysgol Penglais, Ysgol Bro Teifi ac Ysgol Uwchradd Aberteifi i ddarparu offer amddiffyn sydd ei angen ar gyfer gweithwyr rheng-flaen yng Ngheredigion. Cynhyrchir y fisor ar dorrwr laser yr ysgolion ac mae cynlluniau ar waith i greu 2,000 yn fwy o’r fisors hanfodol hyn.


Coronafeirws:  Aros Adref, Achub Bywydau

Coronafeirws: Aros Adref, Achub Bywydau

04/04/2020

Mae’r tywydd yn gwella dros y Sul. Ni’n gwbod y byddai’n hyfryd mwynhau Ceredigion ar ei orau, ond bydd yna gyfle i’w fwynhau rywbryd eto. Drwy aros adref, byddwch yn helpu i leihau nifer y bobl a gaiff eu heintio o’r Coronafeirws. Diolch i chi am fwynhau’r tywydd adref, ac aros yn ddiogel.


Cyfleusterau fideogynadledda yng nghartrefi gofal Ceredigion

Cyfleusterau fideogynadledda yng nghartrefi gofal Ceredigion

03/04/2020

Mae Cyngor Sir Ceredigion yn gwerthfawrogi pwysigrwydd cadw mewn cysylltiad yn ystod y cyfnod heriol hwn o hunanynysu, ac mae’n gwerthfawrogi ei bod hi’n anodd i deuluoedd nad ydynt yn gallu ymweld â’u hanwyliaid yn ein cartrefi gofal.


Coronafeirws: Diweddariad ynglŷn â’r Gwasanaethau Gwastraff

Coronafeirws: Diweddariad ynglŷn â’r Gwasanaethau Gwastraff

03/04/2020

Gyda’r sefyllfa o ran y Coronafeirws yn parhau i fynd rhagddi, dyma’r wybodaeth ddiweddaraf ynghylch y Gwasanaethau Gwastraff a ddarperir gan Gyngor Sir Ceredigion.


Cefnogaeth i’r rheiny sy’n derbyn Prydau Ysgol am Ddim

Cefnogaeth i’r rheiny sy’n derbyn Prydau Ysgol am Ddim

02/04/2020

Mae’r rhai sy’n derbyn Prydau Ysgol am Ddim yn cael cefnogaeth yn ystod crisis y Coronafeirws.


Gwasanaeth Cadw mewn Cysylltiad yn cynnig cymorth i unigolion bregus yn y gymuned

Gwasanaeth Cadw mewn Cysylltiad yn cynnig cymorth i unigolion bregus yn y gymuned

01/04/2020

Yn ystod y cyfnod heriol hwn, mae Porth Cymorth Cynnar wedi sefydlu llwyfan rithwir er mwyn sicrhau ein bod yn gallu cadw mewn cysylltiad gyda thrigolion bregus ledled Ceredigion. Oherwydd y cyfyngiadau a gyflwynwyd i ddiogelu ein cymunedau yn erbyn COVID-19, ni fydd nifer o drigolion yn gallu cael mynediad at y cymorth neu’r ddarpariaeth y maent yn ei dderbyn fel arfer, megis grwpiau rhieni neu ddosbarthiadau atgyfeirio cleifion i wneud ymarfer corff. Yn hytrach, rydym yn sicrhau y cedwir mewn cysylltiad â’r holl drigolion sy’n hysbys i’n gwasanaethau drwy alwadau lles rheolaidd, pe baent yn dymuno derbyn hynny.


Cadw pellter mewn siopau yn ôl y gyfraith

Cadw pellter mewn siopau yn ôl y gyfraith

01/04/2020

Daeth cyfreithiau brys ynglŷn â’r coronafeirws i rym yng Nghymru wythnos ddiwethaf – cyfreithiau syml ond pwysig i siopau.


Rhannau o Lwybr Arfordir Ceredigion ar gau dros dro

Rhannau o Lwybr Arfordir Ceredigion ar gau dros dro

01/04/2020

Mae rhannau o Lwybr Arfordir Ceredigion wedi'u cau dros dro er budd iechyd y cyhoedd.


Cytuno ar ddefnyddio tri cyfleuster yng Ngheredigion mewn ymateb i COVID-19

Cytuno ar ddefnyddio tri cyfleuster yng Ngheredigion mewn ymateb i COVID-19

30/03/2020

Mae Cyngor Sir Ceredigion a Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda (BIPHDd) yn gweithio gyda'i gilydd mewn ymateb i bandemig COVID-19.


Tafarn yng Ngheredigion i gael hysbysiad gwahardd

Tafarn yng Ngheredigion i gael hysbysiad gwahardd

30/03/2020

Ar nos Wener, 27 Mawrth 2020, daeth swyddogion o Dîm Diogelu’r Cyhoedd Cyngor Sir Ceredigion ar draws tafarn wledig yn gweini alcohol i gwsmeriaid ac yn gweithredu fel yr arfer yn groes i Reoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Cymru) 2020 a gyhoeddwyd yn ddiweddar. Galwyd am gymorth yr Heddlu, a bydd hysbysiad gwahardd yn cael ei gyflwyno i’r Landlord yn awr. Nodwyd nifer o droseddau eraill, a bydd Pwyllgor Trwyddedu’r Cyngor yn llunio adroddiad.


Coronafeirws: Gohirio etholiadau Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu

Coronafeirws: Gohirio etholiadau Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu

30/03/2020

Mae Llywodraeth y DU wedi gohirio etholiadau Comisiynydd Heddlu a Throseddu a oedd i’w gynnal ym mis Mai 2020, oherwydd COVID-19. Cynhelir yr etholiad nawr ar 6 Mai 2021. Os nad ydych wedi gwneud eisoes, gellir cofrestri i bleidleisio drwy fynd i https://www.gov.uk/cofrestru-i-bleidleisio


Coronafeirws: Cymorth ar gael i fusnesau yng Ngheredigion

Coronafeirws: Cymorth ar gael i fusnesau yng Ngheredigion

27/03/2020

Wrth ymateb i’r Coronafeirws, mae Llywodraeth y DU a Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi ystod o fesurau i gefnogi busnesau a gweithwyr.


Coronafeirws: Cymorth ar gyfer talu Treth y Cyngor

Coronafeirws: Cymorth ar gyfer talu Treth y Cyngor

27/03/2020

Mae hwn yn gyfnod heriol sy’n achosi straen i nifer o drigolion yng Ngheredigion gan fod y Coronafeirws yn cael effaith sylweddol ar yr economi.


Coronafeirws: Porth Cymorth Cynnar yn cefnogi pobl fregus yng Ngheredigion

Coronafeirws: Porth Cymorth Cynnar yn cefnogi pobl fregus yng Ngheredigion

27/03/2020

Yn ystod y cyfnod heriol hwn, mae Porth Cymorth Cynnar wedi sefydlu llwyfan rithwir er mwyn sicrhau ein bod yn gallu cadw mewn cysylltiad gyda thrigolion bregus ledled Ceredigion.


Coronafeirws: Rydym yn cau rhannau o lwybr arfordir Ceredigion.

Coronafeirws: Rydym yn cau rhannau o lwybr arfordir Ceredigion.

27/03/2020

Peidiwch ymweld â, na theithio o fewn, Ceredigion i gerdded ar llwybr yr arfordir


Eich Ci Eich Cyfrifoldeb

Eich Ci Eich Cyfrifoldeb

26/03/2020

Mae baw ci yn broblem sy’n gallu difetha mwynhad pawb o’r awyr agored. Yn ogystal â bod yn annymunol i edrych arno, neu’n waeth i’w gamu ynddo, gall baw ci hefyd fod yn beryglus. Er mwyn mynd i’r afael â hyn, mae Cyngor Sir Ceredigion wedi lansio menter newydd drwy ddarparu negeseuon dros dro sy'n nodi'n glir ‘Eich Ci Eich Cyfrifoldeb’ er mwyn annog perchnogion cŵn i gymryd cyfrifoldeb.


Diweddariad ar antelop y gors yn dianc o Borth Wild Animal Kingdom

Diweddariad ar antelop y gors yn dianc o Borth Wild Animal Kingdom

26/03/2020

Ymwelodd swyddogion y Cyngor â Borth Wild Animal Kingdom ar 25 Mawrth er mwyn asesu a monitro sefyllfa lle’r oedd 3 antelop y gors wedi dianc.


Mae angen i chi fod yn llygaid ac yn glustiau i’r gymuned

Mae angen i chi fod yn llygaid ac yn glustiau i’r gymuned

26/03/2020

Mae unigolion a chymunedau yn gweithio gyda’i gilydd ar draws Ceredigion er mwyn helpu’r bobl mwyaf anghenus. Fodd bynnag, yn yr un modd ag unrhyw argyfwng arall, mae’r coronafeirws yn cynnig cyfle i unigolion diegwyddor gymryd mantais o unigolion agored i niwed. Os ydych chi neu eich grŵp cymunedol yn ymwybodol bod unrhyw un mewn perygl o gael ei dwyllo gan sgamiau, yna mae angen eich help arnom i fynd i’r afael â nhw.


Datganiad ar antelop y gors yn dianc o Borth Wild Animal Kingdom

Datganiad ar antelop y gors yn dianc o Borth Wild Animal Kingdom

25/03/2020

Mae’r Cyngor wedi derbyn gwybodaeth bod tri antelop y gors wedi dianc o Borth Wild Animal Kingdom y bore yma, dydd Mercher 25 Mawrth.


Annog trigolion i fod yn ofalus wrth fanteisio ar yr arfordir a chefn gwlad

Annog trigolion i fod yn ofalus wrth fanteisio ar yr arfordir a chefn gwlad

25/03/2020

Yn dilyn cyngor y Llywodraeth ynghylch cadw pellter cymdeithasol a gwneud un math o ymarfer corff bob dydd, rydym yn annog y cyhoedd i fod yn ofalus wrth fanteisio ar gefn gwlad ac arfordir hardd y Sir.


Coronafeirws: Cysylltu â’r Cyngor

Coronafeirws: Cysylltu â’r Cyngor

23/03/2020

Yn dilyn cyngor y Llywodraeth ar ynysu cymdeithasol mewn ymateb i Coronafeirws COVID-19, mae swyddfeydd Cyngor Sir Ceredigion ar gau i’r cyhoedd.


Coronafeirws: Cau holl feysydd chwarae’r sir

Coronafeirws: Cau holl feysydd chwarae’r sir

23/03/2020

Mae’r rheiny sy’n cynnal meysydd chwarae’r sir wedi cael eu hysbysu i gau holl feysydd chwarae o ddydd Llun, 23 Mawrth 2020.


Coronafeirws: Heriau sy'n deillio o ymchwydd sydyn mewn twristiaeth

Coronafeirws: Heriau sy'n deillio o ymchwydd sydyn mewn twristiaeth

22/03/2020

Mae arweinwyr Cynghorau Sir Ceredigion, Sir Penfro Sir Gaerfyrddin wedi ymgynghori gyda arweinwyr; Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda ac Aelodau Seneddol ac Aelodau Cynulliad ar draws ardal Hywel Dda wrth baratoi'r datganiad canlynol:


Coronafeirws: Cau Safleoedd Carafanau a Gwersylla

Coronafeirws: Cau Safleoedd Carafanau a Gwersylla

22/03/2020

Yn dilyn yr eitem newyddion yn gynharach am yr heriau sy'n deillio o ymchwydd sydyn mewn twristiaeth, rydym yn ddiolchgar iawn bod nifer o safleoedd carafanau a gwersylla wedi cau. Mae'r penwythnos yma wedi gweld mewnlifiad uchel o ymwelwyr a mae’r penderfyniad yma gan berchnogion busnes yn helpu i atal y llif o bobl i mewn i'r ardal ar adeg pan fydd gwasanaethau o dan straen.


Coronafeirws: Datganiad Iechyd Cyhoeddus Cymru ar Achosion Newydd Coronafeirws (COVID-19) 22 Mawrth 2020

Coronafeirws: Datganiad Iechyd Cyhoeddus Cymru ar Achosion Newydd Coronafeirws (COVID-19) 22 Mawrth 2020

22/03/2020

Dywedodd Dr Giri Shankar, Cyfarwyddwr Digwyddiadau ar gyfer yr ymateb i achosion o’r Coronafeirws Newydd (COVID-19) yn Iechyd Cyhoeddus Cymru: “Mae 71 o achosion newydd wedi profi’n bositif ar gyfer Coronafeirws Newydd (COVID-19) yng Nghymru, gan wneud cyfanswm yr achosion sydd wedi’u cadarnhau yn 347, ond mae’r nifer gwirioneddol o achosion yn debygol o fod yn uwch. Mae Coronafeirws Newydd (COVID-19) yn bodoli ym mhob rhan o Gymru nawr.


Coronafeirws: Darpariaeth gofal plant ar gyfer gweithwyr gwasanaethau rheng flaen yng Ngheredigion – diweddariad 21 Mawrth 2020

Coronafeirws: Darpariaeth gofal plant ar gyfer gweithwyr gwasanaethau rheng flaen yng Ngheredigion – diweddariad 21 Mawrth 2020

21/03/2020

Gwnaed pob ymdrech heddiw i ffonio'r holl rieni sydd wedi cofrestru eu plant ar gyfer ein darpariaeth gofal plant o ddydd Llun, 23 Mawrth 2020.


Coronafeirws: Ymwelwyr i Cartrefi Preswyl y Cyngor

Coronafeirws: Ymwelwyr i Cartrefi Preswyl y Cyngor

21/03/2020

Oherwydd y sefyllfa gynyddol mewn perthynas â COVID-19 a chanllawiau pellach a gyhoeddwyd gan Lywodraeth Cymru, mae'r Cyngor yn atal i ymwelwyr i gartrefi gofal preswyl y Cyngor hyd nes y rhoddir rhybudd pellach.


Coronafeirws: Darpariaeth gofal plant i weithwyr gwasanaethau rheng flaen yng Ngheredigion

Coronafeirws: Darpariaeth gofal plant i weithwyr gwasanaethau rheng flaen yng Ngheredigion

20/03/2020

Mae trefniadau yn cael eu rhoi ar waith er mwyn darparu gwasanaethau gofal plant i weithwyr rheng flaen yng Ngheredigion.


Cynghorydd Gareth Davies wedi ei ethol yn Gaderiydd Cyngor Sir Ceredigion 2020-2021

Cynghorydd Gareth Davies wedi ei ethol yn Gaderiydd Cyngor Sir Ceredigion 2020-2021

20/03/2020

Etholwyd y Cynghorydd Gareth Davies yn Gadeirydd y Cyngor am 2020-2021 yn y Cyfarfod Blynyddol y cynhaliwyd gan Gyngor Sir Ceredigion ar ddydd Gwener 20 Mawrth.


Coronafeirws: Gwasanaethau Gwastraff

Coronafeirws: Gwasanaethau Gwastraff

20/03/2020

Yn sgil y sefyllfa sy’n newid yn gyflym mewn perthynas â’r Coronafeirws, bydd y canlynol yn cael eu rhoi ar waith ynghylch y Gwasanaethau Gwastraff.


Coronafeirws: Darpariaeth gofal plant i weithwyr gwasanaethau rheng flaen yng Ngheredigion

Coronafeirws: Darpariaeth gofal plant i weithwyr gwasanaethau rheng flaen yng Ngheredigion

20/03/2020

Mae Cyngor Sir Ceredigion wedi rhoi darpariaeth gofal plant ar waith ar gyfer staff hanfodol o ddydd Llun 23 Mawrth 2020 ac mae wedi bod yn derbyn ceisiadau drwy gydol heddiw (dydd Gwener 20 Mawrth). Mae'r Cyngor wedi diffinio pwy y mae'n eu hystyried yn weithwyr hanfodol yn ystod y cam hwn o'r epidemig. Cyfyngir y rhain i staff rheng flaen, gan gynnwys gweithwyr y gwasanaeth iechyd, gwasanaethau golau glas, gwasanaethau cymdeithasol neu wasanaethau gofal, gweithwyr mewn cartrefi gofal a gofal cartref yn y sir. Mae hyn wedi galluogi'r Cyngor i sefydlu proses gofrestru drefnus ar gyfer gofal plant.


Y diweddaraf ynghylch Ceredigion di-blastig

Y diweddaraf ynghylch Ceredigion di-blastig

19/03/2020

Mae gwaith yn mynd rhagddo i geisio sicrhau bod Ceredigion yn ddi-blastig.


Coronafeirws: Ysgolion Ceredigion i gau

Coronafeirws: Ysgolion Ceredigion i gau

19/03/2020

Bydd pob ysgol yng Ngheredigion yn cau ar ddiwedd y diwrnod ysgol ar ddydd Gwener, 20 Mawrth 2020.


Coronafeirws: 19 Mawrth 2020

Coronafeirws: 19 Mawrth 2020

19/03/2020

Mae’r sefyllfa bresennol o ran y Coronafeirws yn datblygu’n ddyddiol.


Coronafeirws: Neges gan y Cyngorydd Ellen ap Gwynn, Arweinydd Cyngor Sir Ceredigion

Coronafeirws: Neges gan y Cyngorydd Ellen ap Gwynn, Arweinydd Cyngor Sir Ceredigion

18/03/2020

Gyfeillion, Gallaf sicrhau pobl Ceredigion bod Grŵp Rheoli Aur COVID-19 Cyngor Sir Ceredigion wedi ei sefydlu ac yn gwneud gwaith hanfodol i baratoi’r sir i fynd i’r afael â’r Coronafeirws.


Penderfyniad y Cabinet ar cyn-gartref gofal yn dal i sefyll

Penderfyniad y Cabinet ar cyn-gartref gofal yn dal i sefyll

18/03/2020

Cyfarfu Cabinet y Cyngor ddydd Mawrth 17 Mawrth i drafod yr argymhelliad a gyflwynwyd gan y Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau Corfforaethol ddydd Llun 16 Mawrth ynglŷn â dyfodol y cyn gartref gofal, Penparcau.


Cymeradwyo Polisi a Gweithdrefn Gwynion y Gwasanaethau Cymdeithasol

Cymeradwyo Polisi a Gweithdrefn Gwynion y Gwasanaethau Cymdeithasol

18/03/2020

Yng nghyfarfod y Cabinet ar 17 Mawrth 2020, cymeradwywyd Polisi a Gweithdrefn Gwynion y Gwasanaethau Cymdeithasol.


Penderfynu tynnu yn ôl o ERW

Penderfynu tynnu yn ôl o ERW

17/03/2020

Bydd Ceredigion yn cyflwyno hysbysiad o’i fwriad i dynnu allan o ERW, cynghrair rhanbarthol ar gyfer gwella ysgolion, yn weithredol o 31 Mawrth 2021.


Coronafeirws: 17 Mawrth 2020

Coronafeirws: 17 Mawrth 2020

17/03/2020

Mae Cyngor Sir Ceredigion yn ymateb i sefyllfa parhaus Coronafeirws (COVID-19) drwy gymryd camau rhagweithiol a rhoi cynlluniau priodol ar waith.


Cymeradwyo Cynllun Cydraddoldeb Ceredigion

Cymeradwyo Cynllun Cydraddoldeb Ceredigion

17/03/2020

Yng nghyfarfod y Cabinet ar 17 Mawrth 2020, cymeradwywyd cynllun sy’n amlinellu amcanion cydraddoldeb Ceredigion ar gyfer 2020-24.


Argymhellion cyn gartref gofal i’w hystyried yn Cabinet

Argymhellion cyn gartref gofal i’w hystyried yn Cabinet

16/03/2020

Oherwydd yr argyfwng Coronafirws parhaus ac ansicrwydd mewn perthynas â pharhad ac amlder cyfarfodydd y Cyngor, bydd yr argymhellion gan y Pwyllgor Trosolwg a Craffu Adnoddau Corfforaethol mewn perthynas â phenderfyniad y Cabinet ynghylch hen safle cartref gofal, Penparcau, yn cael eu hystyried yn Cabinet yfory, Dydd Mawrth, 17 Mawrth am 10yb. Mae'r cyfarfod ar agor i'r cyhoedd.


Coronafeirws: Canolfannau Dydd Ceredigion i gau

Coronafeirws: Canolfannau Dydd Ceredigion i gau

13/03/2020

Oherwydd y bygythiad parhaus y bydd haint coronafeirws (Covid-19) yn ymledu ac yn sgil y ffaith bod y sawl sy’n mynychu Canolfannau Dydd y Cyngor yn fregus, rydym wedi gwneud y penderfyniad anodd i gau’r gwasanaethau dydd am y tro.


Lansio Geirfa Sgiliau Nofio ac Hyfforddiant yn y Gymraeg

Lansio Geirfa Sgiliau Nofio ac Hyfforddiant yn y Gymraeg

13/03/2020

Lansiwyd llyfryn Geirfa Sgiliau Nofio ac Hyfforddiant mewn digwyddiad her Sportsathon, gan y Gwasanaeth Hamdden ym Mhwll Nofio Llambed fore Gwener, 13 Mawrth.


Cymeradwyo datganiad blynyddol Polisi Atal Caethwasiaeth

Cymeradwyo datganiad blynyddol Polisi Atal Caethwasiaeth

09/03/2020

Cymeradwyodd Cabinet Cyngor Sir Ceredigion ddatganiad blynyddol Polisi Atal Caethwasiaeth yn eu cyfarfod ar 28 Ionawr, 2020.


Ysgol Henry Richard yn cyrraedd y brig yng Nghwis Dim Clem

Ysgol Henry Richard yn cyrraedd y brig yng Nghwis Dim Clem

06/03/2020

Cipiodd Ysgol Henry Richard, Tregaron, yr ail wobr yn rownd derfynol rhyng-sirol cystadleuaeth Cwis Dim Clem.


Cyngor yn datgan argyfwng hinsawdd byd-eang

Cyngor yn datgan argyfwng hinsawdd byd-eang

05/03/2020

Mae Cyngor Sir Ceredigion wedi datgan argyfwng hinsawdd byd-eang mewn cyfarfod o’r Cyngor ar 05 Mawrth 2020.


Cymeradwyo cyllideb y Cyngor ar gyfer 2020/21

Cymeradwyo cyllideb y Cyngor ar gyfer 2020/21

05/03/2020

Yng nghyfarfod y Cyngor ar 5 Mawrth 2020, cymeradwywyd cyllidebau gwasanaethau Cyngor Sir Ceredigion ar gyfer 2020/21 ar ôl derbyn y setliad terfynol gan Lywodraeth Cymru ar 25 Chwefror.


Gorsaf Bow Street – Cam Nesaf y Gwaith

Gorsaf Bow Street – Cam Nesaf y Gwaith

04/03/2020

Bydd gorsaf newydd yn cael ei datblygu ar y llinell reilffordd rhwng gorsaf Aberystwyth a gorsaf Borth. Bydd yn cynnwys maes parcio, cyfnewidfa bysiau a lle storio beics, ac mae disgwyl iddi agor i deithwyr tua diwedd gaeaf 2020.


Gwerthwr pysgod teithiol yn euog o fethu darparu cofnodion

Gwerthwr pysgod teithiol yn euog o fethu darparu cofnodion

03/03/2020

Ar ddydd Llun 02 Mawrth 2020, plediodd gwerthwr pysgod teithiol o ogledd-ddwyrain Lloegr yn euog o ddau drosedd yn Llys yr Ynadon yn Aberystwyth ar ôl iddo gyfaddef ei fod wedi methu â chynorthwyo Swyddogion Safonau Masnach o Wasanaeth Diogelu’r Cyhoedd Cyngor Sir Ceredigion. Roedd wedi methu â darparu cofnodion i ddangos pwy oedd wedi cyflenwi’r pysgod a ddarganfuwyd yn ei fan, sy’n ofyniad cyfreithiol o dan ddeddfwriaeth diogelwch bwyd.


Carchar i frodyr am anwybyddu gorchymyn llys a oedd yn eu hatal rhag cadw anifeiliaid

Carchar i frodyr am anwybyddu gorchymyn llys a oedd yn eu hatal rhag cadw anifeiliaid

02/03/2020

Mae David Davies, 61 oed, ac Evan Meirion Davies, 50 oed, o Fferm Penffynnon, Bangor Teifi, Llandysul, wedi cael eu carcharu am 24 wythnos yr un ar ôl iddynt wrthod cydymffurfio â gorchymyn llys blaenorol a oedd yn eu gwahardd rhag cadw anifeiliaid am bum mlynedd.


Cronfa i ailddefnyddio adeiladau mewn Trefi Adfywio yn sicrhau canlyniadau

Cronfa i ailddefnyddio adeiladau mewn Trefi Adfywio yn sicrhau canlyniadau

27/02/2020

Mae cronfa i ailddefnyddio adeiladau masnachol sy’n cael eu tanddefnyddio yn Llandysul, Tregaron a Llanbedr Pont Steffan yn helpu busnesau i ehangu a chefnogi’r economi leol. Mae Cronfa Buddsoddi mewn Eiddo Canol Tref Canolbarth Cymru yn parhau i fod ar gael ac yn croesawu ceisiadau.


Dirwy i gwmni Trac Rasio yng Ngheredigion yn dilyn gwrthdrawiad angheuol

Dirwy i gwmni Trac Rasio yng Ngheredigion yn dilyn gwrthdrawiad angheuol

27/02/2020

Ar ddydd Llun 24 Chwefror 2020, cafodd cwmni Mid Wales Activity Ltd., Pontrhydfendigaid, ddirwy o £30,000 gan farnwr yn Llys y Goron Abertawe. Roedd hyn ar ôl iddo bledio’n euog i un cyhuddiad a wnaed o dan Adran 3(2) Deddf Iechyd a Diogelwch yn y Gweithle etc 1974.


Arwain y ffordd mewn rheoli cynllunio

Arwain y ffordd mewn rheoli cynllunio

26/02/2020

Mae un o Swyddogion allweddol Ceredigion yn arwain y ffordd wrth rannu sut beth yw cael gyrfa ym maes cynllunio.


Cymeradwyo cynnig ynghylch dyfodol Hen Gartref Gofal

Cymeradwyo cynnig ynghylch dyfodol Hen Gartref Gofal

25/02/2020

Yng nghyfarfod y Cabinet ar 25 Chwefror 2020, cymeradwywyd cynnig ynghylch dyfodol hen gartref gofal, Penparcau, Aberystwyth.


Gwaith adeiladu’n dechrau ar y llwybr cyd-ddefnyddio newydd rhwng IBERS a Phenrhyn-coch

Gwaith adeiladu’n dechrau ar y llwybr cyd-ddefnyddio newydd rhwng IBERS a Phenrhyn-coch

25/02/2020

Mae’r gwaith o adeiladu ail gam y llwybr cyd-ddefnyddio newydd rhwng Bow Street a Phenrhyn-coch newydd ddechrau. Bydd y llwybr yn cael ei adeiladu yn unol â Chanllawiau Dylunio Llywodraeth Cymru ar gyfer Teithio Llesol.


Ar eich beic, gyda phrosiect Inspire Ceredigion

Ar eich beic, gyda phrosiect Inspire Ceredigion

24/02/2020

Os ydych chi rhwng 9 a 25 oed, ac yn chwilio am ffyrdd o gyrraedd lleoedd neu wella eich iechyd a'ch lles, efallai y gallech chi elwa o gael beic wedi'i ailgylchu am ddim drwy brosiect ysbrydoli pobl ifanc.


Lansio cynllun gwastraff newydd yn Aberystwyth

Lansio cynllun gwastraff newydd yn Aberystwyth

20/02/2020

Mae’r cynllun peilot diweddara ar gyfer hybu ymddygiad positif wrth gyflwyno gwastraff yn Aberystwyth wedi’i lansio.


Pobl ifanc yn cymryd rhan mewn diwrnod cymdeithasol cyfrwng Cymraeg

Pobl ifanc yn cymryd rhan mewn diwrnod cymdeithasol cyfrwng Cymraeg

17/02/2020

Ar ddydd Sadwrn 15 Chwefror, daeth dros hanner cant o bobl ifanc de Ceredigion at ei gilydd yng Ngwersyll yr Urdd, Llangrannog ar gyfer diwrnod ‘Ti’n Gêm?’. Gêm gymdeithasol trwy gyfrwng y Gymraeg a drefnwyd gan Cered: Menter Iaith Ceredigion gyda chydweithrediad yr Urdd a Tatl Gaming.


Storm Dennis

Storm Dennis

14/02/2020

Y diweddaraf yng Ngheredigion ynghlŷn ag effeithiau Storm Dennis.


Rhan o Llwybr yr Arfordir wedi cau

Rhan o Llwybr yr Arfordir wedi cau

13/02/2020

Mae rhan o lwybr arfordirol Ceredigion rhwng Aberaeron ac Aberarth wedi disgyn ac wedi’i chau.


Noson hudolus yn Llyfrgell Aberystwyth

Noson hudolus yn Llyfrgell Aberystwyth

12/02/2020

Cynhaliwyd Noson Llyfrau Harry Potter yn Llyfrgell Aberystwyth ddydd Gwener, 07 Chwefror. Hon oedd y bedwaredd noson o’r fath.


Parêd Gŵyl Dewi Tregaron

Parêd Gŵyl Dewi Tregaron

11/02/2020

Ar drothwy ymweliad yr Eisteddfod Genedlaethol eleni yn Nhregaron a’r cyffiniau, fe fydd Parêd Gŵyl Dewi yn cael ei gynnal ar hyd strydoedd y dref er mwyn dathlu ein diwylliant a’n hiaith.


Taith Dathlu Ugain Mlynedd Rhys Meirion

Taith Dathlu Ugain Mlynedd Rhys Meirion

10/02/2020

Bydd y tenor byd-enwog Rhys Meirion yn dod â'i daith Ugainmlwyddiant i Theatr Felinfach ar Nos Sadwrn, 07 Mawrth.


Disgyblion Ceredigion yn clywed profiadau goroeswr yr Holocost

Disgyblion Ceredigion yn clywed profiadau goroeswr yr Holocost

07/02/2020

I nodi Diwrnod Cofio’r Holocost, cafodd ddisgyblion Ceredigion y cyfle i glywed hanes goroeswr yr Holocost.


Cyffro'r ffenomenon ôl-apocalyptaidd yn dod yn fyw

Cyffro'r ffenomenon ôl-apocalyptaidd yn dod yn fyw

07/02/2020

Ar nos Lun, 2 Mawrth bydd Cwmni’r Frân Wen, mewn partneriaeth â Galeri, yn dod â’r addasiad theatr o’r gyfrol ôl-apocalyptaidd gan Manon Steffan Ros i Theatr Felinfach yn rhan o’r daith o amgylch Cymru.


Gorymdaith Gŵyl Dewi Hynaf Cymru?

Gorymdaith Gŵyl Dewi Hynaf Cymru?

05/02/2020

Sefydlwyd Gorymdaith Gŵyl Dewi Aberaeron gan y diweddar Alun Williams, cyn-bennaeth Ysgol Gynradd Aberaeron yn 1979 ac mae’n ddigon posib taw dyma’r orymdaith hynaf o’i fath yng Nghymru sydd yn parhau hyd heddiw.


Enillydd medal efydd am drin gwallt ar ei ffordd i Shanghai

Enillydd medal efydd am drin gwallt ar ei ffordd i Shanghai

04/02/2020

Mae Hyfforddiant Ceredigion yn parhau i gyrraedd y brig mewn cystadlaethau sgiliau ledled y Deyrnas Unedig. Y stori lwyddiant ddiweddaraf yw hanes Bayley Harris, a enillodd gymhwyster Lefel 2 trin gwallt yn Hyfforddiant Ceredigion yn ddiweddar.


Lansio canllaw newydd i fyfyrwyr ar ailgylchu

Lansio canllaw newydd i fyfyrwyr ar ailgylchu

04/02/2020

Mae canllaw newydd ar ailgylchu i fyfyrwyr wedi’i lansio ar wefan Cyngor Sir Ceredigion.


Cynlluniau ariannu prosiectau seilwaith gwyrdd yn Llambed yn cael eu cyflwyno ar ôl cymeradwyaeth y Cabinet

Cynlluniau ariannu prosiectau seilwaith gwyrdd yn Llambed yn cael eu cyflwyno ar ôl cymeradwyaeth y Cabinet

31/01/2020

Bydd y cyngor yn cyflwyno ceisiadau am gyllid ar gyfer dau brosiect gwyrdd yn Llambed ar ôl i'r Cabinet gymeradwyo cyflwyno'r cynlluniau ar 28 Ionawr 2020. Bydd y cynlluniau'n cael eu cyflwyno i Lywodraeth Cymru.


Cynghorwyr Ceredigion i ystyried cynnydd o 4% yn y dreth Cyngor

Cynghorwyr Ceredigion i ystyried cynnydd o 4% yn y dreth Cyngor

31/01/2020

Gofynnir i gynghorwyr Sir Ceredigion ystyried cynnydd o 4% yng nghyfradd y dreth Cyngor pan fyddant yn cyfarfod ar 5 Mawrth 2020.


Y Tîm Safonau Masnach yn sicrhau ple euog gan werthwr nwyddau ffug oedd yn chwilio am arian cyflym

Y Tîm Safonau Masnach yn sicrhau ple euog gan werthwr nwyddau ffug oedd yn chwilio am arian cyflym

31/01/2020

Ar 27 Ionawr 2020 yn Llys Ynadon Aberystwyth, plediodd Lee Watson o 5 Bute Avenue, Henffordd, yn euog o bymtheg trosedd oedd yn ymwneud â gwerthu nwyddau ffug.


Cynllun Atgyfeirio Ymarfer Corff yn gwneud mwy ar gyfer ymyrraeth iechyd nag erioed o'r blaen

Cynllun Atgyfeirio Ymarfer Corff yn gwneud mwy ar gyfer ymyrraeth iechyd nag erioed o'r blaen

29/01/2020

Mynychodd 35,069 o gyfranogwyr ddosbarthiadau Cyfeirio Ymarfer Corff yn ystod 2640 awr o ddosbarthiadau iechyd yn 2019 - y nifer uchaf erioed.


Ansawdd aer yng Ngheredigion yn parhau i fod gyda’r gorau yng Nghymru

Ansawdd aer yng Ngheredigion yn parhau i fod gyda’r gorau yng Nghymru

29/01/2020

Mae Adroddiad Cynnydd wedi dangos bod ansawdd aer yng Ngheredigion yn parhau i fod gyda'r gorau yng Nghymru ar sail tri dangosydd ansawdd aer Llywodraeth Cymru. Cymeradwywyd yr adroddiad gan Gabinet y cyngor ar 28 Ionawr 2020.


Borth Wild Animal Kingdom yn cael ei gyflwyno â chyfarwyddyd i gau llociau anifeiliaid mwyaf peryglus

Borth Wild Animal Kingdom yn cael ei gyflwyno â chyfarwyddyd i gau llociau anifeiliaid mwyaf peryglus

28/01/2020

Mae Borth Wild Animal Kingdom wedi cael cyfarwyddyd gan Gyngor Sir Ceredigion i gau llociau eu hanifeiliaid mwyaf peryglus - a elwir yn anifeiliaid Categori 1. Cafodd y cyfarwyddyd ei gyflwyno ar 27 Ionawr 2020 oherwydd trefniadau annigonol o ran drylliau pe bai anifail peryglus yn dianc.


Newidiadau i orsafoedd pleidleisio Ceredigion ar ôl adolygiad

Newidiadau i orsafoedd pleidleisio Ceredigion ar ôl adolygiad

24/01/2020

Fe gymeradwyodd cynghorwyr yng Ngheredigion adolygiad o orsafoedd pleidleisio yn y sir ar 23 Ionawr. Mae'r adolygiad yn gweld tair gorsaf bleidleisio yn cael eu huno â gorsafoedd pleidleisio cyfagos.


Cyngor yn galw ar ei gronfa bensiwn ei hun i ddadfuddsoddi o danwyddau ffosil

Cyngor yn galw ar ei gronfa bensiwn ei hun i ddadfuddsoddi o danwyddau ffosil

23/01/2020

Mae cynghorwyr Ceredigion wedi cefnogi cynnig sy'n galw ar Gronfa Bensiwn Dyfed i ddadfuddsoddi o ddaliadau gyda chwmnïau tanwydd ffosil o fewn dwy flynedd. Cronfa Bensiwn Dyfed yw'r gronfa a ddefnyddir gan staff a chynghorwyr Cyngor Sir Ceredigion ynghyd â chyrff cyhoeddus eraill yn yr ardal.


Bro Pedr ar y Brig

Bro Pedr ar y Brig

21/01/2020

Mae Ysgol Bro Pedr yn y 25% uchaf o ysgolion a cholegau ledled Prydain gyfan gyda’u canlyniadau Safon Uwch.


O Rwbel i Fenter

O Rwbel i Fenter

20/01/2020

Mae 2020 yn dod â datblygiadau newydd cyffrous yn Llambed wrth i'r gwaith ar ailddatblygu safle Canolfan Dulais yn y dref gychwyn. Gyda chymorth buddsoddiad Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop a chyllid Targedu Buddsoddiad gan Lywodraeth Cymru, bydd y prosiect yn dod â buddsoddiad o £3.2m i'r dref.


Diwrnod yn ein Bywydau gan Rhiannon Pugh, Menna Jones a Gwyneira Edwards, Gwasanaeth Cofrestru, Cyngor Sir Ceredigion.

Diwrnod yn ein Bywydau gan Rhiannon Pugh, Menna Jones a Gwyneira Edwards, Gwasanaeth Cofrestru, Cyngor Sir Ceredigion.

20/01/2020

"Mae Cofrestru Sifil yn wasanaeth hanfodol sy'n effeithio ar bawb ar ryw adeg yn eu bywydau. Felly, rydym mewn sefyllfa i allu helpu eraill yn ystod cyfnodau allweddol yn eu bywydau, o achlysur llawen fel genedigaeth, dathlu priodas neu bartneriaeth sifil a'r amser anodd ac emosiynol o gofrestru marwolaeth rhywun annwyl.” - Rhiannon Pugh, Cofrestrydd Arolygol a Rheolwr Gwasanaeth Cofrestru, ynghyd â Menna Jones, Dirprwy Uwch-arolygydd Cofrestrydd a Gwyneira Edwards, Swyddog Cofrestru a Seremonïau.


Uned Gofalwyr Ceredigion yn cyrraedd Lefel Aur mewn cynllun sicrhau ansawdd

Uned Gofalwyr Ceredigion yn cyrraedd Lefel Aur mewn cynllun sicrhau ansawdd

17/01/2020

Uned gofalwyr Cyngor Sir Ceredigion yw'r cyngor cyntaf yng Nghymru i ennill Lefel Aur o dan y cynllun Buddsoddwyr Mewn Gofalwyr (BMG). Mae BMG yn gynllun sicrhau ansawdd sy'n sicrhau bod sefydliadau a gwasanaethau yn nodi ac yn cefnogi Gofalwyr di-dâl.


Ceredigion yn teithio i’r Iseldiroedd i godi ymwybyddiaeth o Gymru a’r Gymraeg

Ceredigion yn teithio i’r Iseldiroedd i godi ymwybyddiaeth o Gymru a’r Gymraeg

17/01/2020

Bydd cynrychiolwyr o Wasanaeth Twristiaeth Cyngor Sir Ceredigion yn teithio i Ffair Wyliau Ryngwladol Vakantiebeurs yn ninas Utrech yn yr Iseldiroedd yr wythnos hon fel rhan o ymgyrch farchnata i godi ymwybyddiaeth o Gymru a’r Gymraeg a denu ymwelwyr tramor allan o dymor i Gymru.


Pobl Ifanc yn codi arian ar gyfer elusennau lleol

Pobl Ifanc yn codi arian ar gyfer elusennau lleol

15/01/2020

Ar 10 Rhagfyr 2019, cynhaliodd pobl ifanc o Glwb Coginio Ysgol Henry Richard stondin Ffair Nadolig yn gwerthu cacennau a danteithion wedi eu rhoi gan y gymuned leol i godi arian ar gyfer pobl ifanc sy'n derbyn gofal yn Ward Angharad, Ysbyty Bronglais a Gwasanaeth Cam-drin Domestig Gorllewin Cymru. Arweiniwyd y clwb gan Wasanaeth Ieuenctid Ceredigion a chodwyd dros £400 at yr elusennau.


The Little Mill Players yn cyflwyno Robin Hood and the Babes in the Wood gan Ben Crocker

The Little Mill Players yn cyflwyno Robin Hood and the Babes in the Wood gan Ben Crocker

15/01/2020

Robin Hood and the Babes in the Wood’ yw Pantomeim y Little Mill Players eleni. Bydd y perfformiadau yn Theatr Felinfach o Nos Iau 30 Ionawr i Nos Sadwrn 01 Chwefror am 7:30pm. Cynhelir perfformiad matinée hefyd ar brynhawn Sadwrn, 01 Chwefror am 2:30yp.


Digwyddiadau ar draws y sir i'r cyngor ddysgu beth mae busnesau eisiau mewn strategaeth economaidd

Digwyddiadau ar draws y sir i'r cyngor ddysgu beth mae busnesau eisiau mewn strategaeth economaidd

14/01/2020

Bydd sesiynau galw heibio yn cael eu cynnal ar draws Ceredigion wrth i'r cyngor gasglu gwybodaeth er mwyn helpu llywio strategaeth economaidd newydd ar gyfer y 15 mlynedd nesaf. Mae'r sesiynau galw heibio wedi'u hanelu at fusnesau Ceredigion a byddant yn casglu eu barn ar sut y gall y cyngor eu cefnogi yn y dyfodol.


Menter Iaith leol ar restr fer gwobrau cenedlaethol

Menter Iaith leol ar restr fer gwobrau cenedlaethol

14/01/2020

Mae Cered, Menter Iaith Ceredigion, wedi cyrraedd y rhestr fer ar gyfer un o wobrau cenedlaethol y Mentrau Iaith. Mae’r Seremoni Wobrwyo, sy’n digwydd am y tro cyntaf erioed ar 22 Ionawr, yn dathlu gwaith arbennig y rhwydwaith wrth hyrwyddo a chynyddu defnydd o’r Gymraeg mewn cymunedau yng Nghymru.


Dathlu penblwydd 100 oed Cyn-filwr yr Ail Ryfel Byd, Walford Hughes MBE

Dathlu penblwydd 100 oed Cyn-filwr yr Ail Ryfel Byd, Walford Hughes MBE

13/01/2020

Dathlodd Gyn-filwr yr Ail Ryfel Byd a wasanaethodd yn y ‘Fyddin Anghofiedig’ yn y Dwyrain Pell ei ben-blwydd yn 100 oed yng Nghartref Tregerddan, Bow Street ar 11 Ionawr.


Deunyddiau dysgu wedi eu cyfieithu yn helpu plant Ceredigion i fod yn ddiogel ar-lein

Deunyddiau dysgu wedi eu cyfieithu yn helpu plant Ceredigion i fod yn ddiogel ar-lein

10/01/2020

Mae plant Ysgol Gymraeg Aberystwyth wedi cael gwersi mewn diogelwch ar-lein yn defnyddio deunyddiau addysgu sydd newydd gael eu cyfieithu.


Cronfa Chwaraeon Ceredigion wedi rhoi mwy na £1m mewn grantiau i glybiau chwaraeon

Cronfa Chwaraeon Ceredigion wedi rhoi mwy na £1m mewn grantiau i glybiau chwaraeon

07/01/2020

Mae cronfa chwaraeon sy'n rhoi grantiau i glybiau yng Ngheredigion wedi rhoi £1m mewn grantiau ers iddi ddechrau 20 mlynedd yn ôl.


Cystadleuaeth Ddawns 5x60 Ceredigion

Cystadleuaeth Ddawns 5x60 Ceredigion

06/01/2020

Cynhaliwyd y Gystadleuaeth Ddawns 5x60 blynyddol yn Theatr Felinfach ar ddydd Mercher, 18 Rhagfyr 2019.


Cyngor yn gweithio yn rhagweithiol i daclo cam-drin domestig

Cyngor yn gweithio yn rhagweithiol i daclo cam-drin domestig

03/01/2020

Mae Cyngor Sir Ceredigion wedi diwygio ei bolisi Cam-drin Domestig i adlewyrchu deddfwriaeth Llywodraeth Cymru ar gam-drin domestig. Cymeradwywyd y polisi diwygiedig gan y Cabinet ar 17 Rhagfyr ac mae'n adlewyrchu'r Ddeddf Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol (2015).


Cyngor yn dathlu llwyddiannau staff

Cyngor yn dathlu llwyddiannau staff

23/12/2019

Dathlwyd cyflawniadau staff Cyngor Sir Ceredigion mewn cyfarfod o'r Cyngor ar 19 Rhagfyr 2019.


Cynhadledd Gofal Plant 2019

Cynhadledd Gofal Plant 2019

23/12/2019

Cynhaliwyd cynhadledd lwyddiannus ar gyfer staff y sector gofal plant ar 16 Tachwedd 2019. Thema’r gynhadledd eleni oedd ‘Galluogi Hawliau Plant’.


Y Gwarchodlu Cymreig i gael Rhyddfraint Sir Ceredigion

Y Gwarchodlu Cymreig i gael Rhyddfraint Sir Ceredigion

23/12/2019

Bydd y Gwarchodlu Cymreig yn cael Rhyddfraint Sir Ceredigion mewn seremoni yn Aberteifi ar 24 Mehefin 2020.


Adeiladu Ysgol Ardal newydd yn Nyffryn Aeron

Adeiladu Ysgol Ardal newydd yn Nyffryn Aeron

20/12/2019

Bydd Ysgol Ardal newydd yn cael ei hadeiladu yn Nyffryn Aeron ar ôl i Gyngor Sir Ceredigion gymeradwyo cynnig i'w hadeiladu.


Gwybodaeth gwastraff gwell

Gwybodaeth gwastraff gwell

20/12/2019

Mae cyflwyno'r gwasanaeth casglu gwastraff newydd yng Ngheredigion bron wedi'i gwblhau. Fel rhan o'r broses gyflwyno, mae'r darganfyddwr cod post ar-lein poblogaidd wedi'i adnewyddu ac mae bellach ar gael i'w weld trwy wefan y cyngor www.ceredigion.gov.uk.


Holi barn ar Ceredigion Teg a Chyfartal

Holi barn ar Ceredigion Teg a Chyfartal

19/12/2019

Mae ymgynghoriad ar agor i gael barn trigolion Ceredigion ynghylch y Cynllun Cydraddoldeb Strategol o’r enw Ceredigion Teg a Chyfartal.


Thomas a Huw yn cynrychioli Ceredigion yn nigwyddiad Senedd Ieuenctid Prydain 2019

Thomas a Huw yn cynrychioli Ceredigion yn nigwyddiad Senedd Ieuenctid Prydain 2019

19/12/2019

Ar 8 Tachwedd 2019, cynrychiolwyd pobl ifanc Ceredigion gan Aelod Seneddol Ieuenctid (ASI) Thomas Kendall a Dirprwy ASI Huw Jones yn nhrafodaeth flynyddol Senedd Ieuenctid Prydain. Cadeiriwyd y drafodaeth gan Syr Lindsay Hoyle a’r Dirprwy Siaradwr, Dame Eleanor Fulton Laing.


Llwybr amgen i gerddwyr ar ôl tirlithriad yn Nhresaith

Llwybr amgen i gerddwyr ar ôl tirlithriad yn Nhresaith

19/12/2019

Mae llwybr amgen nawr ar gael i gerddwyr ar ran o Lwybr Arfordir Ceredigion yn dilyn tirlithriad.


Clwb Ieuenctid yn codi arian at achos lleol

Clwb Ieuenctid yn codi arian at achos lleol

19/12/2019

Cododd Clwb Ieuenctid Aberaeron, o dan arweiniad Gwasanaeth Ieuenctid Ceredigion £350 drwy werthu crefftau Nadolig a grëwyd gan bobl ifanc yn Ffair Nadolig Aberaeron ar 30 Tachwedd 2019.


Llwyddiant i Geredigion yng Ngwobrau pen-blwydd Arian Cymdeithas Ecolegwyr Llywodraeth Leol

Llwyddiant i Geredigion yng Ngwobrau pen-blwydd Arian Cymdeithas Ecolegwyr Llywodraeth Leol

18/12/2019

Rhoddwyd canmoliaeth arbennig i Gyngor Sir Ceredigion yng ‘Ngwobr Newid y ffordd yr ydym yn gweithio Llywodraeth Leol’. Roedd y wobr yma am eu llwyddiant yn ymgorffori ystyriaethau ecolegol i mewn i’w gwaith ar reoli a chynnal ystâd gwyrdd priffyrdd y sir.


Angen barn busnes a phobl ifanc ar gyfer strategaeth i dyfu economi Ceredigion

Angen barn busnes a phobl ifanc ar gyfer strategaeth i dyfu economi Ceredigion

17/12/2019

Mae tri arolwg wedi'u lansio i gasglu barn trigolion Ceredigion ar ddatblygu'r economi leol. Bydd yr arolygon yn helpu i ddatblygu strategaeth economaidd 15 mlynedd i gefnogi cyfleoedd i dyfu'r economi leol.


Gofyn barn ar arbrawf bwyd a diod Promenâd Aberystwyth

Gofyn barn ar arbrawf bwyd a diod Promenâd Aberystwyth

17/12/2019

Mae angen eich barn ar y Cyfnod Prawf a gynhaliwyd yn ystod yr haf o werthu bwyd a diod ar Bromenâd Aberystwyth.


Tymor Newydd Cerddorfa Iwcadwli

Tymor Newydd Cerddorfa Iwcadwli

16/12/2019

Yn y Flwyddyn Newydd bydd cyfle i bobl gogledd Ceredigion a thu hwnt ddysgu’r ukulele trwy gyfrwng y Gymraeg ar gwrs 8 wythnos ‘Iwcadwli i Ddechreuwyr’. Bydd y cwrs yn cael ei reged gan Cered yng Nghanolfan y Celfyddydau Aberystwyth.


Rhan o Llwybr yr Arfordir wedi cau

Rhan o Llwybr yr Arfordir wedi cau

14/12/2019

Mae rhan o llwybr arfordir Ceredigion wedi rhoi ac mae wedi cael ei gau.


Ysgolion Ceredigion yn arwain y ffordd mewn cystadleuaeth genedlaethol

Ysgolion Ceredigion yn arwain y ffordd mewn cystadleuaeth genedlaethol

13/12/2019

Roedd pedwar ysgol uwchradd o Geredigion ar y blaen mewn Twrnamaint Pêl-fasged Parth Cynhwysol yr Urdd. Teithiodd Ysgolion Uwchradd Aberteifi, Ysgol Gyfun Aberaeron, Ysgol Penglais a Ysgol Gyfun Gymunedol Penweddig i Gaerdydd i gystadlu ar ddydd Iau, 5 Rhagfyr 2019.


Band Cymunedol Newydd i Aberteifi

Band Cymunedol Newydd i Aberteifi

06/12/2019

Dros yr wythnosau nesaf bydd cyfle i gerddorion o ardal Aberteifi ddod at ei gilydd i greu band cymunedol newydd sbon. P’un ai bod yn gerddorion profiadol neu’n rhywun oedd yn arfer chwarae yng ngherddorfa neu fand yr ysgol flynyddoedd yn ôl, mae croeso cynnes i bawb ymuno â ‘Band y Fari’.


Barnwr llys y Goron yn gwrthod apêl mewn achos ‘gwirioneddol frawychus’ o esgeuluso anifeiliaid

Barnwr llys y Goron yn gwrthod apêl mewn achos ‘gwirioneddol frawychus’ o esgeuluso anifeiliaid

06/12/2019

Mae barnwr Llys y Goron wedi cadarnhau dyfarniad o achos a welodd esgeulustod a marwolaeth 58 o wartheg. Wrth roi ei ddyfarniad, disgrifiodd y barnwr y drosedd fel un sy'n ‘wirioneddol frawychus’.