Cymeradwyo strategaeth newydd i fynd i'r afael â chaledi

Cymeradwyo strategaeth newydd i fynd i'r afael â chaledi

07/07/2020

Mae strategaeth newydd i fynd i'r afael â chaledi yng Ngheredigion wedi cael ei chymeradwyo.


Wythnos y Gofalwyr 2020

Wythnos y Gofalwyr 2020

07/07/2020

Cynhaliwyd Wythnos y Gofalwyr rhwng 8 ac 14 Mehefin 2020 ledled y DU. Ymgyrch ymwybyddiaeth flynyddol ydyw a gynhelir i ddathlu a chydnabod y cyfraniad hanfodol a wneir gan y 6.5 miliwn o ofalwyr di-dâl yn y DU sy’n gofalu am aelodau o’r teulu a ffrindiau na allent ymdopi ar eu pen eu hunain.


Gwasanaeth Ieuenctid Ceredigion yn derbyn Marc Barcud y Safonau Cyfranogiad Cenedlaethol

Gwasanaeth Ieuenctid Ceredigion yn derbyn Marc Barcud y Safonau Cyfranogiad Cenedlaethol

03/07/2020

Dyfarnwyd Marc Barcud y Safonau Cyfranogiad Cenedlaethol i Wasanaeth Ieuenctid Ceredigion ar 22 Mehefin 2020 am eu gwaith yn ymwneud â chyfranogiad pobl ifanc.


Y Cyngor yn darparu pecynnau lles oedolion i gymunedau

Y Cyngor yn darparu pecynnau lles oedolion i gymunedau

03/07/2020

Mae Cyngor Sir Ceredigion, mewn partneriaeth â Chymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Ceredigion (CAVO) a grwpiau cymunedau lleol yn sicrhau bod oedolion ar draws Ceredigion a allai fod yn teimlo’n unig, yn ynysig neu’n fregus o ganlyniad i COVID-19 yn derbyn pecynnau lles i'w cefnogi yn ystod y cyfnod anodd hwn.


Gwersi Cymraeg wedi symud ar lein

Gwersi Cymraeg wedi symud ar lein

03/07/2020

Symudwyd yr holl wersi ffurfiol ac anffurfiol ar-lein mewn ymateb i her epidemig y coronafirws.


Dim llaesu dwylo er llacio cyfyngiadau

Dim llaesu dwylo er llacio cyfyngiadau

03/07/2020

Yn sgil cwymp parhaus yn nifer yr achosion o’r haint coronafeirws, daw newidiadau pellach i rym er mwyn llacio’r cyfyngiadau yng Nghymru.


Parthau diogel yng nghanol trefi Ceredigion

Parthau diogel yng nghanol trefi Ceredigion

03/07/2020

Mae cynlluniau ar waith i greu parthau diogel i gerddwyr yng nghanol trefi Ceredigion.


Diolch gan ddisgybl creadigol o Geredigion

Diolch gan ddisgybl creadigol o Geredigion

02/07/2020

Mae Maisie, disgybl ym mlwyddyn 5 yn Ysgol Bro Sion Cwilt, wedi bod yn greadigol yn ystod y cyfnod clo drwy greu eitemau wedi'u brodio sy’n darlunio gwahanol elfennau o'r cyfnod clo. Bu i Maisie gynllunio a gwneud y creadigaethau gyda chymorth ei modryb.


Dylunio dyfodol mwy disglair ar gyfer y sector adeiladu yng Ngheredigion

Dylunio dyfodol mwy disglair ar gyfer y sector adeiladu yng Ngheredigion

01/07/2020

Mae Coleg Ceredigion, gyda chefnogaeth Cynnal y Cardi, wedi cwblhau astudiaeth ddichonoldeb gyda'r sector adeiladu yng Ngheredigion.


Penodi Sian Howys yn uwch swyddog gwasanaeth newydd Porth Cynnal (Gwasanaethau Arbenigol)

Penodi Sian Howys yn uwch swyddog gwasanaeth newydd Porth Cynnal (Gwasanaethau Arbenigol)

01/07/2020

Penodwyd Sian Howys yn Swyddog Arweiniol Corfforaethol: Porth Cynnal (Gwasanaethau Arbenigol) Cyngor Sir Ceredigion ac yn Gyfarwyddwr Statudol y Gwasanaethau Cymdeithasol.


Myfyrio ar lwyddiant rhaglen adsefydlu ffoaduriaid yng Ngheredigion

Myfyrio ar lwyddiant rhaglen adsefydlu ffoaduriaid yng Ngheredigion

01/07/2020

Dathlwyd wythnos y ffoaduriaid ledled y wlad rhwng 15 a 19 Mehefin. Yma yng Ngheredigion, roedd yn gyfle i gydnabod y gwaith cadarnhaol a gyflawnwyd sydd wedi galluogi 74 o ffoaduriaid o Syria i gael eu croesawu i'r Sir.


Cynlluniau ar waith i ailagor Ceredigion yn ofalus, yn araf ac yn ddiogel

Cynlluniau ar waith i ailagor Ceredigion yn ofalus, yn araf ac yn ddiogel

30/06/2020

Gan ddilyn canllawiau Llywodraeth Cymru, mae Ceredigion yn ailagor mewn modd gofalus, araf a diogel.


Achubwyr bywyd Ceredigion yn mynd yr ail filltir yn ystod y cyfnod cloi

Achubwyr bywyd Ceredigion yn mynd yr ail filltir yn ystod y cyfnod cloi

30/06/2020

Mae rhoddwyr gwaed ffyddlon yn Ceredigion wedi ymateb i gais gan Wasanaeth Gwaed Cymru i ‘roi’n wahanol’ drwy dorchi eu llewys i roi gwaed allai achub bywyd yn un o hybiau rhanbarthol newydd y Gwasanaeth.


Gwasanaeth Ieuenctid yn dathlu Wythnos Gwaith Ieuenctid 2020

Gwasanaeth Ieuenctid yn dathlu Wythnos Gwaith Ieuenctid 2020

29/06/2020

Dathlwyd Wythnos Gwaith Ieuenctid gan Wasanaeth Ieuenctid Ceredigion rhwng 22 a 28 Mehefin, sef wythnos a neilltuwyd i ddathlu gwaith ieuenctid ledled Cymru.


Diogelu Cymru - Diogelwch Rhag Tân yn yr Awyr Agored

Diogelu Cymru - Diogelwch Rhag Tân yn yr Awyr Agored

25/06/2020

Gyda'r tywydd cynnes, heulog a sych yr ydym wedi bod yn ei fwynhau'n ddiweddar, ac wrth i reolau'r cyfyngiadau ddechrau cael eu llacio yng Nghymru, mae'r neges wedi newid o “arhoswch gartref” i “arhoswch yn lleol”, sydd i'w weld yn gyfle perffaith i ddechrau mwynhau'r cefn gwlad a'r traethau gwych sydd gennym i'w cynnig. Fodd bynnag, ers y cyhoeddiad ar ddydd Gwener 29 Mai, mae Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru (GTACGC ) wedi mynychu dros 98 o danau glaswellt a gafodd eu cynnau naill ai'n fwriadol neu'n ddamweiniol.


Cyngor yn darparu cynnyrch hylendid i ferched i gymunedau lleol

Cyngor yn darparu cynnyrch hylendid i ferched i gymunedau lleol

25/06/2020

Mae Cyngor Sir Ceredigion, mewn partneriaeth â gwasanaethau a grwpiau cymunedol lleol, yn sicrhau bod gan fenywod a merched fynediad at gynnyrch hylendid i ferched.


Gweithffyrdd+ yn cynnig cyfleoedd newydd

Gweithffyrdd+ yn cynnig cyfleoedd newydd

25/06/2020

Mae un o drigolion Ceredigion wedi dechrau ar lwybr gyrfa newydd ar ôl cael cymorth gan Gweithffyrdd+.


Hwb i fusnesau bwyd a diod newydd

Hwb i fusnesau bwyd a diod newydd

24/06/2020

Mae busnesau newydd wedi gallu manteisio ar sesiynau misol ar-lein i ddatblygu eu busnesau.


Arolwg ar gyfer pobl 65 oed a hŷn yng Nghymru sydd wedi cael gofal neu gymorth

Arolwg ar gyfer pobl 65 oed a hŷn yng Nghymru sydd wedi cael gofal neu gymorth

23/06/2020

Beth yw’r ffordd orau i ni ddarparu gofal a chymorth cynaliadwy i helpu pobl hŷn i fyw bywydau hapusach a mwy boddhaus?


Gwaith yn parhau ar Gynllun Cylch Caron

Gwaith yn parhau ar Gynllun Cylch Caron

23/06/2020

Yn dilyn y gwaith sylweddol a wnaed gan gwmni adeiladu WRW, mae’r cynlluniau ar gyfer Canolfan Adnoddau Integredig Cylch Caron wedi cael eu cymeradwyo.


Paratoi ar gyfer ailagor y diwydiant twristiaeth yn raddol

Paratoi ar gyfer ailagor y diwydiant twristiaeth yn raddol

23/06/2020

Wrth i Lywodraeth Cymru lacio cyfyngiadau’r coronafeirws ymhellach, mae’n bwysicach fyth ein bod ni i gyd yn gweithio gyda’n gilydd i leihau’r risg o haint wrth i siopau a’r sector twristiaeth ailagor yn raddol.


Cyfnod agor ysgolion Ceredigion yn dair wythnos

Cyfnod agor ysgolion Ceredigion yn dair wythnos

22/06/2020

Bydd ysgolion Ceredigion yn ailagor am gyfnod o dair wythnos, yn hytrach na’r pedair wythnos y nodwyd yn wreiddiol.


Wythnos y Lluoedd Arfog 2020

Wythnos y Lluoedd Arfog 2020

22/06/2020

Mae Wythnos y Lluoedd Arfog yn digwydd eleni rhwng 22 a 27 Mehefin.


Gweithio gyda’n gilydd er budd trigolion Ceredigion

Gweithio gyda’n gilydd er budd trigolion Ceredigion

22/06/2020

Wrth i ni symud i Gyfnod Addasu Pandemig y Coronafeirws COVID-19, rydym yn adlewyrchu ar y gwaith sydd wedi cael ei wneud hyd yn hyn i reoli’r feirws yng Ngheredigion.


Masnachu’n ddiogel wrth ailagor y drysau

Masnachu’n ddiogel wrth ailagor y drysau

19/06/2020

Gall siopau yng Ngheredigion ailagor o ddydd Llun, 22 Mehefin 2020, yn dilyn cyhoeddiad Prif Weinidog Cymru.


Cyhoeddi camau pellach i ddod â Cheredigion allan o’r cyfnod cloi yn ddiogel

Cyhoeddi camau pellach i ddod â Cheredigion allan o’r cyfnod cloi yn ddiogel

19/06/2020

Cyhoeddwyd camau pellach gan Brif Weinidog Cymru Mark Drakeford heddiw, ddydd Gwener 19, i ddod â Chymru allan o’r cyfnod cloi.


Cyhoeddi Adroddiad Monitro Blynyddol Safonau’r Gymraeg

Cyhoeddi Adroddiad Monitro Blynyddol Safonau’r Gymraeg

18/06/2020

Mae Cyngor Sir Ceredigion wedi cyhoeddi ei Adroddiad Monitro Blynyddol Safonau’r Gymraeg yn dilyn cymeradwyaeth mewn cyfarfod diweddar o’r Cabinet.


Golwg newydd ar glasur - Dychmygu’r dyfodol yn Theatr Felinfach

Golwg newydd ar glasur - Dychmygu’r dyfodol yn Theatr Felinfach

18/06/2020

Ar ddydd Mawrth 30 Mehefin, bydd Theatr Felinfach yn lansio recordiad o un o glasuron T Llew Jones, sef nofel Tân ar y Comin gyda darlun o waith Gwenllian Beynon i gyd-fynd â’r stori. Dyma’r prosiect diweddaraf yn y gyfres Dychmygus, sef gweithgareddau creadigol digidol a ddarperir gan y theatr yn ystod cyfnod y clo mawr ar blatfformau Facebook, Trydar, Instagram a YouTube.


Cefnogaeth Trigolion yn helpu wrth Ailagor Safleoedd Gwastraff Cartrefi

Cefnogaeth Trigolion yn helpu wrth Ailagor Safleoedd Gwastraff Cartrefi

16/06/2020

Mae tri o Safleoedd Gwastraff Cartrefi Ceredigion bellach wedi ailagor.


Grantiau a chymorth i unigolion mewn angen

Grantiau a chymorth i unigolion mewn angen

16/06/2020

Mae rhestr cyflawn o grantiau a chymorth ar gael mewn un lle i unigolion sydd mewn angen yn ystod pandemig y coronafeirws.


Gwasanaeth clicio a chasglu ar gael yn llyfrgelloedd y sir

Gwasanaeth clicio a chasglu ar gael yn llyfrgelloedd y sir

15/06/2020

Bydd llyfrgelloedd y sir yn ailagor yn rhannol mewn modd diogel y mis hwn trwy gynnig gwasanaeth clicio a chasglu i gwsmeriaid


Cynnal cwis dros Zoom i bobl ardal Aberaeron

Cynnal cwis dros Zoom i bobl ardal Aberaeron

12/06/2020

Fe wnaeth Pwerdy Iaith Aberaeron gynnal Cwis Zoom Aberaeron ar Nos Fercher 11 Mehefin er mwyn codi hwyliau’r gymdogaeth yn ystod y cyfnod heriol hwn.


Cyfarchion ar ben-blwydd arbennig

Cyfarchion ar ben-blwydd arbennig

12/06/2020

Dymuna Cadeirydd Cyngor Sir Ceredigion, y Cynghorydd Gareth Davies, estyn cyfarchion arbennig i un o drigolion y sir ar ddathlu pen-blwydd arbennig yn 102 oed.


Rhannu’r weledigaeth ar gyfer economi Canolbarth Cymru

Rhannu’r weledigaeth ar gyfer economi Canolbarth Cymru

11/06/2020

Mae Arweinwyr Bwrdd Tyfu Canolbarth Cymru wedi rhannu eu gweledigaeth ar gyfer economi Canolbarth Cymru a datblygu Bargen Dwf Canolbarth Cymru gyda Llywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU.


Pryder am yr iaith Gymraeg yn cael ei godi gyda Senedd Cymru

Pryder am yr iaith Gymraeg yn cael ei godi gyda Senedd Cymru

09/06/2020

Danfonwyd llythyr o Geredigion i Senedd Cymru ynghlŷn a pryder am yr iaith Gymraeg mewn ysgolion yn ôl y Bil Cwricwlwm ac Asesu arfaethedig.


Prosiect Ieuenctid Symudol Ceredigion yn cael y golau gwyrdd

Prosiect Ieuenctid Symudol Ceredigion yn cael y golau gwyrdd

08/06/2020

Mae Gwasanaeth Ieuenctid Ceredigion wedi derbyn grant £99,000 gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol i ddatblygu darpariaeth symudol ar gyfer plant a phobl ifanc.


Diolch i drigolion am eu cefnogaeth wrth ailagor Safleoedd Gwastraff Cartref

Diolch i drigolion am eu cefnogaeth wrth ailagor Safleoedd Gwastraff Cartref

08/06/2020

Ailagorwyd y Safle Gwastraff Cartref yng Nglanyrafon ger Aberystwyth ddydd Iau 4 Mehefin.


Gwaith newid bywydau’r gwasanaeth mabwysiadu’n parhau trwy bandemig y covid-19

Gwaith newid bywydau’r gwasanaeth mabwysiadu’n parhau trwy bandemig y covid-19

08/06/2020

Mae gwaith hanfodol o baru plant â’u teuluoedd am byth newydd ledled Canolbarth a Gorllewin Cymru’n parhau ar waethaf haint y COVID-19.


Darparu cynnyrch lleol i 900 o drigolion sy’n cysgodi bob wythnos

Darparu cynnyrch lleol i 900 o drigolion sy’n cysgodi bob wythnos

05/06/2020

Mae parseli sy’n cynnwys cynnyrch bwyd lleol yn parhau i gael eu dosbarthu i 900 o drigolion yng Ngheredigion sy’n cysgodi bob wythnos.


Paratoadau ar waith i ailagor ysgolion yng Ngheredigion

Paratoadau ar waith i ailagor ysgolion yng Ngheredigion

05/06/2020

Bydd ysgolion yng Ngheredigion yn dechrau gwneud trefniadau i ailagor cyn diwedd tymor yr haf i ‘Ddod i’r Ysgol a Dal ati i Ddysgu’.


Dim newid i wasanaethau a chyfleusterau yng Ngheredigion

Dim newid i wasanaethau a chyfleusterau yng Ngheredigion

04/06/2020

Ni fydd Cyngor Sir Ceredigion yn llacio nac yn newid ei safiad mewn perthynas â gwasanaethau a chyfleusterau y mae’n eu darparu ar hyn o bryd. Eithriad i hyn yw’r cynlluniau i agor y Safleoedd Gwastraff Cartref.


Cyfarfodydd y Cyngor yn ail-ddechrau

Cyfarfodydd y Cyngor yn ail-ddechrau

03/06/2020

Mae gwaith y Cyngor yn mynd yn ei flaen gyda ail-ddechrau cyfarfodydd, a’r rheiny ar-lein.


Wythnos y Gofalwyr yn mynd yn rhyngweithiol

Wythnos y Gofalwyr yn mynd yn rhyngweithiol

02/06/2020

Cynhelir Wythnos y Gofalwyr rhwng dydd Llun 8 Mehefin a dydd Sul 14 Mehefin. Ymgyrch flynyddol ydyw er mwyn cydnabod y cyfraniad mae gofalwyr di-dâl yn ei wneud i deuluoedd a chymunedau. Gofalwr yw rhywun sy’n edrych ar ôl ffrind neu aelod o’r teulu sydd ddim yn gallu ymdopi ar ei ben ei hun o achos salwch, afiechyd, anabledd, problem iechyd meddwl neu gaethiwed i gyffur.


Gwirfoddoli i helpu eraill a dysgu sgiliau newydd

Gwirfoddoli i helpu eraill a dysgu sgiliau newydd

02/06/2020

Mae pobl yn gwirfoddoli am resymau personol a gall y rhain amrywio o berson i berson. Mae rhai pobl yn gwirfoddoli am resymau cymdeithasol ac mae eraill eisiau dysgu sgiliau newydd a chael profiad gwaith. Yr un peth sydd gan bob gwirfoddolwr yn gyffredin yw'r teimlad cynnes bendigedig y maen nhw'n ei gael o helpu eraill.


Safleoedd Gwastraff Cartref Ceredigion i ailagor at ddefnydd hanfodol yn unig

Safleoedd Gwastraff Cartref Ceredigion i ailagor at ddefnydd hanfodol yn unig

01/06/2020

Bydd Safleoedd Gwastraff Cartref ar draws Ceredigion yn ail-agor ar wahanol ddyddiadau rhwng 04 ac 17 Mehefin. Anogir trigolion i beidio ag ymweld â’r safleoedd oni bai ei fod yn hanfodol – os na ellir storio’r eitemau gwastraff yn ddiogel gartref neu os na ellir eu casglu yn rhan o’r gwasanaeth casglu gwastraff domestig arferol.


Grant cymorth bellach ar gael i sefydliadau nid-er-elw

Grant cymorth bellach ar gael i sefydliadau nid-er-elw

28/05/2020

Mae nifer o becynnau cymorth bellach ar gael i gefnogi busnesau mewn ymateb i bandemig y Coronafeirws. Yn dilyn diweddariad i gynllun grantiau busnes COVID-19 Llywodraeth Cymru ar 26 Mai, mae sefydliadau nid-er-elw sy’n gweithredu at ddibenion elusennol bellach yn gallu gwneud cais am grant busnes o hyd at £10,000.


Amgueddfa Ceredigion: Cyfrannwch at y cwiltiau cwarantin

Amgueddfa Ceredigion: Cyfrannwch at y cwiltiau cwarantin

26/05/2020

Mae gan Amgueddfa Ceredigion gasgliad eithriadol o gwiltiau sy’n llawn hanes cymdeithasol a straeon am y gorffennol a fydd yn cael eu harddangos unwaith y gellir croesawu ymwelwyr yn ôl i'r amgueddfa. Bydd dau gwilt newydd yn cael eu hychwanegu at y casgliad, un go iawn ac un digidol, i'n helpu i goffáu ein profiadau o’r pandemig COVID-19 ac i gofnodi profiadau ein cymuned yn ystod y cyfnod trawsnewidiol hwn.


Darparu cymorth i fwy na 900 o breswylwyr sy’n cysgodi bob wythnos

Darparu cymorth i fwy na 900 o breswylwyr sy’n cysgodi bob wythnos

19/05/2020

Cyngor Sir Ceredigion yw’r sir gyntaf yng Nghymru i gael cymeradwyaeth i gydlynu’r Cynllun Cysgodi yn lleol, gan ddarparu cymorth i fwy na 900 o bobl bob wythnos.


Diolch i glybiau golff Ceredigion

Diolch i glybiau golff Ceredigion

18/05/2020

Bydd pob un o’r chwe chwrs golff yng Ngheredigion yn parhau ar gau tan 1 Mehefin 2020.


Bod yn egnïol gartref gyda Ceredigion Actif

Bod yn egnïol gartref gyda Ceredigion Actif

18/05/2020

Mae’r Tîm Pobl Ifanc Egnïol a Llysgenhadon Ifanc o ysgolion Ceredigion wedi bod yn brysur yn paratoi adnoddau ar gyfer gweithgareddau a sgiliau y gall plant eu gwneud gartref yn ystod y cyfyngiadau symud.


Dathlu hanes pwysig yng Ngheredigion

Dathlu hanes pwysig yng Ngheredigion

15/05/2020

Ar hyn o bryd mae gan Amgueddfa Ceredigion dros 65,000 o arteffactau hanesyddol sy'n adrodd stori Ceredigion o'r cyfnod cynhanesyddol hyd heddiw. I letya'r rhain, mae Grŵp Gweithredu Lleol Cynnal y Cardi trwy'r cynllun LEADER wedi cefnogi astudiaeth ddichonoldeb i archwilio'r opsiynau o greu cyfleuster storio ecogyfeillgar o'r radd flaenaf i'r holl gasgliadau sydd wedi'u storio yn yr amgueddfa.


Cynghorwyr yn diolch i Gyfarwyddwr Corfforaethol wrth ymddeol

Cynghorwyr yn diolch i Gyfarwyddwr Corfforaethol wrth ymddeol

14/05/2020

Wrth i Sue Darnbrook ymddeol o’i rôl fel Cyfarwyddwr Corfforaethol Cyngor Sir Ceredigion ar ôl bron 11 mlynedd, mae Cynghorwyr y Cyngor yn rhannu eu diolch iddi.


Cyfarwyddwr Corfforaethol yn ymddeol

Cyfarwyddwr Corfforaethol yn ymddeol

12/05/2020

Ar ôl bron 11 mlynedd o wasanaeth yng Ngheredigion, mae Sue Darnbrook, Cyfarwyddwr Corfforaethol Cyngor Sir Ceredigion, yn ymddeol heddiw.


Cyfyngiadau symud yn parhau yng Ngheredigion

Cyfyngiadau symud yn parhau yng Ngheredigion

11/05/2020

Mae’r neges yn parhau i fod yn glir yng Ngheredigion – ni fydd unrhyw newidiadau i’r cyfyngiadau, ac mae’r tair wythnos nesaf yn hanfodol i’r sir.


Enfys Wedi’r Glaw

Enfys Wedi’r Glaw

11/05/2020

Mae Theatr Felinfach wedi hen ennill ei phlwyf fel enghraifft o ragoriaeth ym maes Celfyddydau a’r Gymuned a Chelf Gyfranogol, ond wrth gwrs fel y mwyafrif o fusnesau a sefydliadau eraill ar hyn o bryd mae’r Theatr ar gau.


Cyngor yn datblygu dull olrhain cyswllt i gadw golwg ar coronafeirws yng Ngheredigion

Cyngor yn datblygu dull olrhain cyswllt i gadw golwg ar coronafeirws yng Ngheredigion

07/05/2020

Mae Cyngor Sir Ceredigion wedi datblygu ac yn gweithredu dull olrhain cyswllt ar gyfer coronafeirws yng Ngheredigion.


Hysbysiad gwahardd i siop barbwr yn y sir

Hysbysiad gwahardd i siop barbwr yn y sir

07/05/2020

Mae siop barbwr yng Ngheredigion wedi cael hysbysiad gwahardd ar ôl parhau i ddefnyddio ei safle i ddarparu gwasanaethau.


Dim newid i gyfyngiadau Ceredigion

Dim newid i gyfyngiadau Ceredigion

07/05/2020

Ar drothwy penwythnos Gŵyl Banc mis Mai, mae Cyngor Sir Ceredigion yn rhybuddio trigolion y sir nad oes unrhyw newid i’r cyfyngiadau sydd mewn grym ar hyn o bryd.


Gweithio gyda’n gilydd er budd disgyblion Ceredigion

Gweithio gyda’n gilydd er budd disgyblion Ceredigion

06/05/2020

Mewn ymateb i adeilad Penweddig yn cael ei ddefnyddio i ffurfio rhan o Ysbyty Enfys Ystwyth, mae cynlluniau wrth gefn wedi’u sefydlu pe bai disgyblion yn dychwelyd i’r ysgol yn raddol cyn mis Medi 2020.


Annog trigolion Ceredigion i beidio â mynd yn hunanfodlon

Annog trigolion Ceredigion i beidio â mynd yn hunanfodlon

29/04/2020

A ydych chi am fentro popeth?


Ymdrech aruthrol i sefydlu ysbytai maes dros dro

Ymdrech aruthrol i sefydlu ysbytai maes dros dro

24/04/2020

Mae Cyngor Sir Ceredigion yn falch o gefnogi Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda i sefydlu dau ysbyty maes dros dro yn y sir mewn ymateb i Coronafeirws COVID-19


Ysgolion Ceredigion yn creu 2,800 o feisorau newydd

Ysgolion Ceredigion yn creu 2,800 o feisorau newydd

24/04/2020

Mae ysgolion uwchradd Ceredigion wedi mynd yr ail filltir i gynhyrchu mwy na 2,800 o feisorau mewn ymateb i argyfwng y coronafeirws.


Disgybl o Geredigion yw seren yr ystadegau

Disgybl o Geredigion yw seren yr ystadegau

21/04/2020

Mae disgybl 16 mlwydd oed o Ysgol Penglais wedi ennill bri iddo’i hun am gyhoeddi ystadegau ar y we yn ystod cyfnod pandemic y Coronafeirws.


Porth Cymorth Cynnar yn cefnogi trigolion Ceredigion

Porth Cymorth Cynnar yn cefnogi trigolion Ceredigion

20/04/2020

Yn ystod y cyfnod heriol hwn, mae Porth Cymorth Cynnar wedi sefydlu llwyfan rhithwir i sicrhau ein bod ni’n gallu cadw mewn cysylltiad â thrigolion bregus ar draws Ceredigion.


Gan Bwyll a Daliwch Ati

Gan Bwyll a Daliwch Ati

17/04/2020

Diolch i bawb am aros adref. Rydym yn gwybod bod hyn yn anodd, ond mae eich gweithredoedd wir yn gwneud gwahaniaeth.


Cymorth a chanllawiau newydd i ddarparwyr llety gwyliau yng Ngheredigion

Cymorth a chanllawiau newydd i ddarparwyr llety gwyliau yng Ngheredigion

16/04/2020

Mae canllawiau a chymorth newydd yn cael eu cyhoeddi yng ngoleuni newidiadau diweddar i’r cyfyngiadau a’r gorchmynion i gau darpariaethau llety gwyliau, gan fanylu ar rai eithriadau penodol.


Coronafeirws: Annog busnesau i wneud cais am grant busnes

Coronafeirws: Annog busnesau i wneud cais am grant busnes

16/04/2020

Mae busnesau yng Ngheredigion yn cael eu hannog i ymgeisio am grant busnes. Mae ceisiadau bron i 900 o fusnesau wedi cael eu cymeradwyo eisoes ac mae £11.7m o arian grant wedi’i ddyfarnu. Bydd mwy o fusnesau’n gymwys am y grant, ac anogir iddynt wneud cais.


Cymorth gan y Cyngor mewn perthynas â’r Cynllun Cysgodi

Cymorth gan y Cyngor mewn perthynas â’r Cynllun Cysgodi

15/04/2020

Yn rhan o’r cymorth sy’n cael ei ddarparu i bobl sy’n cysgodi ar hyn o bryd er mwyn cadw eu hunain yn ddiogel rhag y Coronafeirws, mae gwasanaeth dosbarthu bwyd yn cael ei drefnu i’r rheini sy’n cysgodi ac nad oes ganddynt deulu neu ffrindiau all eu helpu gyda’u siopa.


Porth Cymorth Cynnar yn cadw mewn cysylltiad â thrigolion

Porth Cymorth Cynnar yn cadw mewn cysylltiad â thrigolion

09/04/2020

Yn ystod y cyfnod heriol hwn, mae Porth Cymorth Cynnar wedi sefydlu llwyfan rhithwir er mwyn sicrhau ein bod ni’n gallu cadw mewn cysylltiad gyda thrigolion bregus ar draws Ceredigion.


Peidiwch teithio. Am y tro.

Peidiwch teithio. Am y tro.

09/04/2020

Mae ymwelwyr a thrigolion yn cael eu hannog i aros gartref dros benwythnos y Pasg.


Coronafeirws: Ysgolion Ceredigion eisoes wedi cynhyrchu dros 300 fisor

Coronafeirws: Ysgolion Ceredigion eisoes wedi cynhyrchu dros 300 fisor

06/04/2020

Mae dros 300 fisor eisoes wedi eu cynhyrchu gan staff Ysgol Bro Pedr, Ysgol Penglais, Ysgol Bro Teifi ac Ysgol Uwchradd Aberteifi i ddarparu offer amddiffyn sydd ei angen ar gyfer gweithwyr rheng-flaen yng Ngheredigion. Cynhyrchir y fisor ar dorrwr laser yr ysgolion ac mae cynlluniau ar waith i greu 2,000 yn fwy o’r fisors hanfodol hyn.


Coronafeirws:  Aros Adref, Achub Bywydau

Coronafeirws: Aros Adref, Achub Bywydau

04/04/2020

Mae’r tywydd yn gwella dros y Sul. Ni’n gwbod y byddai’n hyfryd mwynhau Ceredigion ar ei orau, ond bydd yna gyfle i’w fwynhau rywbryd eto. Drwy aros adref, byddwch yn helpu i leihau nifer y bobl a gaiff eu heintio o’r Coronafeirws. Diolch i chi am fwynhau’r tywydd adref, ac aros yn ddiogel.


Cyfleusterau fideogynadledda yng nghartrefi gofal Ceredigion

Cyfleusterau fideogynadledda yng nghartrefi gofal Ceredigion

03/04/2020

Mae Cyngor Sir Ceredigion yn gwerthfawrogi pwysigrwydd cadw mewn cysylltiad yn ystod y cyfnod heriol hwn o hunanynysu, ac mae’n gwerthfawrogi ei bod hi’n anodd i deuluoedd nad ydynt yn gallu ymweld â’u hanwyliaid yn ein cartrefi gofal.


Coronafeirws: Diweddariad ynglŷn â’r Gwasanaethau Gwastraff

Coronafeirws: Diweddariad ynglŷn â’r Gwasanaethau Gwastraff

03/04/2020

Gyda’r sefyllfa o ran y Coronafeirws yn parhau i fynd rhagddi, dyma’r wybodaeth ddiweddaraf ynghylch y Gwasanaethau Gwastraff a ddarperir gan Gyngor Sir Ceredigion.


Cefnogaeth i’r rheiny sy’n derbyn Prydau Ysgol am Ddim

Cefnogaeth i’r rheiny sy’n derbyn Prydau Ysgol am Ddim

02/04/2020

Mae’r rhai sy’n derbyn Prydau Ysgol am Ddim yn cael cefnogaeth yn ystod crisis y Coronafeirws.


Gwasanaeth Cadw mewn Cysylltiad yn cynnig cymorth i unigolion bregus yn y gymuned

Gwasanaeth Cadw mewn Cysylltiad yn cynnig cymorth i unigolion bregus yn y gymuned

01/04/2020

Yn ystod y cyfnod heriol hwn, mae Porth Cymorth Cynnar wedi sefydlu llwyfan rithwir er mwyn sicrhau ein bod yn gallu cadw mewn cysylltiad gyda thrigolion bregus ledled Ceredigion. Oherwydd y cyfyngiadau a gyflwynwyd i ddiogelu ein cymunedau yn erbyn COVID-19, ni fydd nifer o drigolion yn gallu cael mynediad at y cymorth neu’r ddarpariaeth y maent yn ei dderbyn fel arfer, megis grwpiau rhieni neu ddosbarthiadau atgyfeirio cleifion i wneud ymarfer corff. Yn hytrach, rydym yn sicrhau y cedwir mewn cysylltiad â’r holl drigolion sy’n hysbys i’n gwasanaethau drwy alwadau lles rheolaidd, pe baent yn dymuno derbyn hynny.


Cadw pellter mewn siopau yn ôl y gyfraith

Cadw pellter mewn siopau yn ôl y gyfraith

01/04/2020

Daeth cyfreithiau brys ynglŷn â’r coronafeirws i rym yng Nghymru wythnos ddiwethaf – cyfreithiau syml ond pwysig i siopau.


Rhannau o Lwybr Arfordir Ceredigion ar gau dros dro

Rhannau o Lwybr Arfordir Ceredigion ar gau dros dro

01/04/2020

Mae rhannau o Lwybr Arfordir Ceredigion wedi'u cau dros dro er budd iechyd y cyhoedd.


Cytuno ar ddefnyddio tri cyfleuster yng Ngheredigion mewn ymateb i COVID-19

Cytuno ar ddefnyddio tri cyfleuster yng Ngheredigion mewn ymateb i COVID-19

30/03/2020

Mae Cyngor Sir Ceredigion a Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda (BIPHDd) yn gweithio gyda'i gilydd mewn ymateb i bandemig COVID-19.


Tafarn yng Ngheredigion i gael hysbysiad gwahardd

Tafarn yng Ngheredigion i gael hysbysiad gwahardd

30/03/2020

Ar nos Wener, 27 Mawrth 2020, daeth swyddogion o Dîm Diogelu’r Cyhoedd Cyngor Sir Ceredigion ar draws tafarn wledig yn gweini alcohol i gwsmeriaid ac yn gweithredu fel yr arfer yn groes i Reoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Cymru) 2020 a gyhoeddwyd yn ddiweddar. Galwyd am gymorth yr Heddlu, a bydd hysbysiad gwahardd yn cael ei gyflwyno i’r Landlord yn awr. Nodwyd nifer o droseddau eraill, a bydd Pwyllgor Trwyddedu’r Cyngor yn llunio adroddiad.


Coronafeirws: Gohirio etholiadau Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu

Coronafeirws: Gohirio etholiadau Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu

30/03/2020

Mae Llywodraeth y DU wedi gohirio etholiadau Comisiynydd Heddlu a Throseddu a oedd i’w gynnal ym mis Mai 2020, oherwydd COVID-19. Cynhelir yr etholiad nawr ar 6 Mai 2021. Os nad ydych wedi gwneud eisoes, gellir cofrestri i bleidleisio drwy fynd i https://www.gov.uk/cofrestru-i-bleidleisio


Coronafeirws: Cymorth ar gael i fusnesau yng Ngheredigion

Coronafeirws: Cymorth ar gael i fusnesau yng Ngheredigion

27/03/2020

Wrth ymateb i’r Coronafeirws, mae Llywodraeth y DU a Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi ystod o fesurau i gefnogi busnesau a gweithwyr.


Coronafeirws: Cymorth ar gyfer talu Treth y Cyngor

Coronafeirws: Cymorth ar gyfer talu Treth y Cyngor

27/03/2020

Mae hwn yn gyfnod heriol sy’n achosi straen i nifer o drigolion yng Ngheredigion gan fod y Coronafeirws yn cael effaith sylweddol ar yr economi.


Coronafeirws: Porth Cymorth Cynnar yn cefnogi pobl fregus yng Ngheredigion

Coronafeirws: Porth Cymorth Cynnar yn cefnogi pobl fregus yng Ngheredigion

27/03/2020

Yn ystod y cyfnod heriol hwn, mae Porth Cymorth Cynnar wedi sefydlu llwyfan rithwir er mwyn sicrhau ein bod yn gallu cadw mewn cysylltiad gyda thrigolion bregus ledled Ceredigion.


Coronafeirws: Rydym yn cau rhannau o lwybr arfordir Ceredigion.

Coronafeirws: Rydym yn cau rhannau o lwybr arfordir Ceredigion.

27/03/2020

Peidiwch ymweld â, na theithio o fewn, Ceredigion i gerdded ar llwybr yr arfordir


Eich Ci Eich Cyfrifoldeb

Eich Ci Eich Cyfrifoldeb

26/03/2020

Mae baw ci yn broblem sy’n gallu difetha mwynhad pawb o’r awyr agored. Yn ogystal â bod yn annymunol i edrych arno, neu’n waeth i’w gamu ynddo, gall baw ci hefyd fod yn beryglus. Er mwyn mynd i’r afael â hyn, mae Cyngor Sir Ceredigion wedi lansio menter newydd drwy ddarparu negeseuon dros dro sy'n nodi'n glir ‘Eich Ci Eich Cyfrifoldeb’ er mwyn annog perchnogion cŵn i gymryd cyfrifoldeb.


Diweddariad ar antelop y gors yn dianc o Borth Wild Animal Kingdom

Diweddariad ar antelop y gors yn dianc o Borth Wild Animal Kingdom

26/03/2020

Ymwelodd swyddogion y Cyngor â Borth Wild Animal Kingdom ar 25 Mawrth er mwyn asesu a monitro sefyllfa lle’r oedd 3 antelop y gors wedi dianc.


Mae angen i chi fod yn llygaid ac yn glustiau i’r gymuned

Mae angen i chi fod yn llygaid ac yn glustiau i’r gymuned

26/03/2020

Mae unigolion a chymunedau yn gweithio gyda’i gilydd ar draws Ceredigion er mwyn helpu’r bobl mwyaf anghenus. Fodd bynnag, yn yr un modd ag unrhyw argyfwng arall, mae’r coronafeirws yn cynnig cyfle i unigolion diegwyddor gymryd mantais o unigolion agored i niwed. Os ydych chi neu eich grŵp cymunedol yn ymwybodol bod unrhyw un mewn perygl o gael ei dwyllo gan sgamiau, yna mae angen eich help arnom i fynd i’r afael â nhw.


Datganiad ar antelop y gors yn dianc o Borth Wild Animal Kingdom

Datganiad ar antelop y gors yn dianc o Borth Wild Animal Kingdom

25/03/2020

Mae’r Cyngor wedi derbyn gwybodaeth bod tri antelop y gors wedi dianc o Borth Wild Animal Kingdom y bore yma, dydd Mercher 25 Mawrth.


Annog trigolion i fod yn ofalus wrth fanteisio ar yr arfordir a chefn gwlad

Annog trigolion i fod yn ofalus wrth fanteisio ar yr arfordir a chefn gwlad

25/03/2020

Yn dilyn cyngor y Llywodraeth ynghylch cadw pellter cymdeithasol a gwneud un math o ymarfer corff bob dydd, rydym yn annog y cyhoedd i fod yn ofalus wrth fanteisio ar gefn gwlad ac arfordir hardd y Sir.


Coronafeirws: Cysylltu â’r Cyngor

Coronafeirws: Cysylltu â’r Cyngor

23/03/2020

Yn dilyn cyngor y Llywodraeth ar ynysu cymdeithasol mewn ymateb i Coronafeirws COVID-19, mae swyddfeydd Cyngor Sir Ceredigion ar gau i’r cyhoedd.


Coronafeirws: Cau holl feysydd chwarae’r sir

Coronafeirws: Cau holl feysydd chwarae’r sir

23/03/2020

Mae’r rheiny sy’n cynnal meysydd chwarae’r sir wedi cael eu hysbysu i gau holl feysydd chwarae o ddydd Llun, 23 Mawrth 2020.


Coronafeirws: Heriau sy'n deillio o ymchwydd sydyn mewn twristiaeth

Coronafeirws: Heriau sy'n deillio o ymchwydd sydyn mewn twristiaeth

22/03/2020

Mae arweinwyr Cynghorau Sir Ceredigion, Sir Penfro Sir Gaerfyrddin wedi ymgynghori gyda arweinwyr; Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda ac Aelodau Seneddol ac Aelodau Cynulliad ar draws ardal Hywel Dda wrth baratoi'r datganiad canlynol:


Coronafeirws: Cau Safleoedd Carafanau a Gwersylla

Coronafeirws: Cau Safleoedd Carafanau a Gwersylla

22/03/2020

Yn dilyn yr eitem newyddion yn gynharach am yr heriau sy'n deillio o ymchwydd sydyn mewn twristiaeth, rydym yn ddiolchgar iawn bod nifer o safleoedd carafanau a gwersylla wedi cau. Mae'r penwythnos yma wedi gweld mewnlifiad uchel o ymwelwyr a mae’r penderfyniad yma gan berchnogion busnes yn helpu i atal y llif o bobl i mewn i'r ardal ar adeg pan fydd gwasanaethau o dan straen.


Coronafeirws: Datganiad Iechyd Cyhoeddus Cymru ar Achosion Newydd Coronafeirws (COVID-19) 22 Mawrth 2020

Coronafeirws: Datganiad Iechyd Cyhoeddus Cymru ar Achosion Newydd Coronafeirws (COVID-19) 22 Mawrth 2020

22/03/2020

Dywedodd Dr Giri Shankar, Cyfarwyddwr Digwyddiadau ar gyfer yr ymateb i achosion o’r Coronafeirws Newydd (COVID-19) yn Iechyd Cyhoeddus Cymru: “Mae 71 o achosion newydd wedi profi’n bositif ar gyfer Coronafeirws Newydd (COVID-19) yng Nghymru, gan wneud cyfanswm yr achosion sydd wedi’u cadarnhau yn 347, ond mae’r nifer gwirioneddol o achosion yn debygol o fod yn uwch. Mae Coronafeirws Newydd (COVID-19) yn bodoli ym mhob rhan o Gymru nawr.


Coronafeirws: Darpariaeth gofal plant ar gyfer gweithwyr gwasanaethau rheng flaen yng Ngheredigion – diweddariad 21 Mawrth 2020

Coronafeirws: Darpariaeth gofal plant ar gyfer gweithwyr gwasanaethau rheng flaen yng Ngheredigion – diweddariad 21 Mawrth 2020

21/03/2020

Gwnaed pob ymdrech heddiw i ffonio'r holl rieni sydd wedi cofrestru eu plant ar gyfer ein darpariaeth gofal plant o ddydd Llun, 23 Mawrth 2020.


Coronafeirws: Ymwelwyr i Cartrefi Preswyl y Cyngor

Coronafeirws: Ymwelwyr i Cartrefi Preswyl y Cyngor

21/03/2020

Oherwydd y sefyllfa gynyddol mewn perthynas â COVID-19 a chanllawiau pellach a gyhoeddwyd gan Lywodraeth Cymru, mae'r Cyngor yn atal i ymwelwyr i gartrefi gofal preswyl y Cyngor hyd nes y rhoddir rhybudd pellach.


Coronafeirws: Darpariaeth gofal plant i weithwyr gwasanaethau rheng flaen yng Ngheredigion

Coronafeirws: Darpariaeth gofal plant i weithwyr gwasanaethau rheng flaen yng Ngheredigion

20/03/2020

Mae trefniadau yn cael eu rhoi ar waith er mwyn darparu gwasanaethau gofal plant i weithwyr rheng flaen yng Ngheredigion.


Cynghorydd Gareth Davies wedi ei ethol yn Gaderiydd Cyngor Sir Ceredigion 2020-2021

Cynghorydd Gareth Davies wedi ei ethol yn Gaderiydd Cyngor Sir Ceredigion 2020-2021

20/03/2020

Etholwyd y Cynghorydd Gareth Davies yn Gadeirydd y Cyngor am 2020-2021 yn y Cyfarfod Blynyddol y cynhaliwyd gan Gyngor Sir Ceredigion ar ddydd Gwener 20 Mawrth.


Coronafeirws: Gwasanaethau Gwastraff

Coronafeirws: Gwasanaethau Gwastraff

20/03/2020

Yn sgil y sefyllfa sy’n newid yn gyflym mewn perthynas â’r Coronafeirws, bydd y canlynol yn cael eu rhoi ar waith ynghylch y Gwasanaethau Gwastraff.


Coronafeirws: Darpariaeth gofal plant i weithwyr gwasanaethau rheng flaen yng Ngheredigion

Coronafeirws: Darpariaeth gofal plant i weithwyr gwasanaethau rheng flaen yng Ngheredigion

20/03/2020

Mae Cyngor Sir Ceredigion wedi rhoi darpariaeth gofal plant ar waith ar gyfer staff hanfodol o ddydd Llun 23 Mawrth 2020 ac mae wedi bod yn derbyn ceisiadau drwy gydol heddiw (dydd Gwener 20 Mawrth). Mae'r Cyngor wedi diffinio pwy y mae'n eu hystyried yn weithwyr hanfodol yn ystod y cam hwn o'r epidemig. Cyfyngir y rhain i staff rheng flaen, gan gynnwys gweithwyr y gwasanaeth iechyd, gwasanaethau golau glas, gwasanaethau cymdeithasol neu wasanaethau gofal, gweithwyr mewn cartrefi gofal a gofal cartref yn y sir. Mae hyn wedi galluogi'r Cyngor i sefydlu proses gofrestru drefnus ar gyfer gofal plant.


Y diweddaraf ynghylch Ceredigion di-blastig

Y diweddaraf ynghylch Ceredigion di-blastig

19/03/2020

Mae gwaith yn mynd rhagddo i geisio sicrhau bod Ceredigion yn ddi-blastig.


Coronafeirws: Ysgolion Ceredigion i gau

Coronafeirws: Ysgolion Ceredigion i gau

19/03/2020

Bydd pob ysgol yng Ngheredigion yn cau ar ddiwedd y diwrnod ysgol ar ddydd Gwener, 20 Mawrth 2020.


Coronafeirws: 19 Mawrth 2020

Coronafeirws: 19 Mawrth 2020

19/03/2020

Mae’r sefyllfa bresennol o ran y Coronafeirws yn datblygu’n ddyddiol.


Coronafeirws: Neges gan y Cyngorydd Ellen ap Gwynn, Arweinydd Cyngor Sir Ceredigion

Coronafeirws: Neges gan y Cyngorydd Ellen ap Gwynn, Arweinydd Cyngor Sir Ceredigion

18/03/2020

Gyfeillion, Gallaf sicrhau pobl Ceredigion bod Grŵp Rheoli Aur COVID-19 Cyngor Sir Ceredigion wedi ei sefydlu ac yn gwneud gwaith hanfodol i baratoi’r sir i fynd i’r afael â’r Coronafeirws.


Penderfyniad y Cabinet ar cyn-gartref gofal yn dal i sefyll

Penderfyniad y Cabinet ar cyn-gartref gofal yn dal i sefyll

18/03/2020

Cyfarfu Cabinet y Cyngor ddydd Mawrth 17 Mawrth i drafod yr argymhelliad a gyflwynwyd gan y Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau Corfforaethol ddydd Llun 16 Mawrth ynglŷn â dyfodol y cyn gartref gofal, Penparcau.


Cymeradwyo Polisi a Gweithdrefn Gwynion y Gwasanaethau Cymdeithasol

Cymeradwyo Polisi a Gweithdrefn Gwynion y Gwasanaethau Cymdeithasol

18/03/2020

Yng nghyfarfod y Cabinet ar 17 Mawrth 2020, cymeradwywyd Polisi a Gweithdrefn Gwynion y Gwasanaethau Cymdeithasol.


Penderfynu tynnu yn ôl o ERW

Penderfynu tynnu yn ôl o ERW

17/03/2020

Bydd Ceredigion yn cyflwyno hysbysiad o’i fwriad i dynnu allan o ERW, cynghrair rhanbarthol ar gyfer gwella ysgolion, yn weithredol o 31 Mawrth 2021.


Coronafeirws: 17 Mawrth 2020

Coronafeirws: 17 Mawrth 2020

17/03/2020

Mae Cyngor Sir Ceredigion yn ymateb i sefyllfa parhaus Coronafeirws (COVID-19) drwy gymryd camau rhagweithiol a rhoi cynlluniau priodol ar waith.


Cymeradwyo Cynllun Cydraddoldeb Ceredigion

Cymeradwyo Cynllun Cydraddoldeb Ceredigion

17/03/2020

Yng nghyfarfod y Cabinet ar 17 Mawrth 2020, cymeradwywyd cynllun sy’n amlinellu amcanion cydraddoldeb Ceredigion ar gyfer 2020-24.


Argymhellion cyn gartref gofal i’w hystyried yn Cabinet

Argymhellion cyn gartref gofal i’w hystyried yn Cabinet

16/03/2020

Oherwydd yr argyfwng Coronafirws parhaus ac ansicrwydd mewn perthynas â pharhad ac amlder cyfarfodydd y Cyngor, bydd yr argymhellion gan y Pwyllgor Trosolwg a Craffu Adnoddau Corfforaethol mewn perthynas â phenderfyniad y Cabinet ynghylch hen safle cartref gofal, Penparcau, yn cael eu hystyried yn Cabinet yfory, Dydd Mawrth, 17 Mawrth am 10yb. Mae'r cyfarfod ar agor i'r cyhoedd.


Coronafeirws: Canolfannau Dydd Ceredigion i gau

Coronafeirws: Canolfannau Dydd Ceredigion i gau

13/03/2020

Oherwydd y bygythiad parhaus y bydd haint coronafeirws (Covid-19) yn ymledu ac yn sgil y ffaith bod y sawl sy’n mynychu Canolfannau Dydd y Cyngor yn fregus, rydym wedi gwneud y penderfyniad anodd i gau’r gwasanaethau dydd am y tro.


Lansio Geirfa Sgiliau Nofio ac Hyfforddiant yn y Gymraeg

Lansio Geirfa Sgiliau Nofio ac Hyfforddiant yn y Gymraeg

13/03/2020

Lansiwyd llyfryn Geirfa Sgiliau Nofio ac Hyfforddiant mewn digwyddiad her Sportsathon, gan y Gwasanaeth Hamdden ym Mhwll Nofio Llambed fore Gwener, 13 Mawrth.


Cymeradwyo datganiad blynyddol Polisi Atal Caethwasiaeth

Cymeradwyo datganiad blynyddol Polisi Atal Caethwasiaeth

09/03/2020

Cymeradwyodd Cabinet Cyngor Sir Ceredigion ddatganiad blynyddol Polisi Atal Caethwasiaeth yn eu cyfarfod ar 28 Ionawr, 2020.


Ysgol Henry Richard yn cyrraedd y brig yng Nghwis Dim Clem

Ysgol Henry Richard yn cyrraedd y brig yng Nghwis Dim Clem

06/03/2020

Cipiodd Ysgol Henry Richard, Tregaron, yr ail wobr yn rownd derfynol rhyng-sirol cystadleuaeth Cwis Dim Clem.


Cyngor yn datgan argyfwng hinsawdd byd-eang

Cyngor yn datgan argyfwng hinsawdd byd-eang

05/03/2020

Mae Cyngor Sir Ceredigion wedi datgan argyfwng hinsawdd byd-eang mewn cyfarfod o’r Cyngor ar 05 Mawrth 2020.


Cymeradwyo cyllideb y Cyngor ar gyfer 2020/21

Cymeradwyo cyllideb y Cyngor ar gyfer 2020/21

05/03/2020

Yng nghyfarfod y Cyngor ar 5 Mawrth 2020, cymeradwywyd cyllidebau gwasanaethau Cyngor Sir Ceredigion ar gyfer 2020/21 ar ôl derbyn y setliad terfynol gan Lywodraeth Cymru ar 25 Chwefror.


Gorsaf Bow Street – Cam Nesaf y Gwaith

Gorsaf Bow Street – Cam Nesaf y Gwaith

04/03/2020

Bydd gorsaf newydd yn cael ei datblygu ar y llinell reilffordd rhwng gorsaf Aberystwyth a gorsaf Borth. Bydd yn cynnwys maes parcio, cyfnewidfa bysiau a lle storio beics, ac mae disgwyl iddi agor i deithwyr tua diwedd gaeaf 2020.


Gwerthwr pysgod teithiol yn euog o fethu darparu cofnodion

Gwerthwr pysgod teithiol yn euog o fethu darparu cofnodion

03/03/2020

Ar ddydd Llun 02 Mawrth 2020, plediodd gwerthwr pysgod teithiol o ogledd-ddwyrain Lloegr yn euog o ddau drosedd yn Llys yr Ynadon yn Aberystwyth ar ôl iddo gyfaddef ei fod wedi methu â chynorthwyo Swyddogion Safonau Masnach o Wasanaeth Diogelu’r Cyhoedd Cyngor Sir Ceredigion. Roedd wedi methu â darparu cofnodion i ddangos pwy oedd wedi cyflenwi’r pysgod a ddarganfuwyd yn ei fan, sy’n ofyniad cyfreithiol o dan ddeddfwriaeth diogelwch bwyd.


Carchar i frodyr am anwybyddu gorchymyn llys a oedd yn eu hatal rhag cadw anifeiliaid

Carchar i frodyr am anwybyddu gorchymyn llys a oedd yn eu hatal rhag cadw anifeiliaid

02/03/2020

Mae David Davies, 61 oed, ac Evan Meirion Davies, 50 oed, o Fferm Penffynnon, Bangor Teifi, Llandysul, wedi cael eu carcharu am 24 wythnos yr un ar ôl iddynt wrthod cydymffurfio â gorchymyn llys blaenorol a oedd yn eu gwahardd rhag cadw anifeiliaid am bum mlynedd.


Cronfa i ailddefnyddio adeiladau mewn Trefi Adfywio yn sicrhau canlyniadau

Cronfa i ailddefnyddio adeiladau mewn Trefi Adfywio yn sicrhau canlyniadau

27/02/2020

Mae cronfa i ailddefnyddio adeiladau masnachol sy’n cael eu tanddefnyddio yn Llandysul, Tregaron a Llanbedr Pont Steffan yn helpu busnesau i ehangu a chefnogi’r economi leol. Mae Cronfa Buddsoddi mewn Eiddo Canol Tref Canolbarth Cymru yn parhau i fod ar gael ac yn croesawu ceisiadau.


Dirwy i gwmni Trac Rasio yng Ngheredigion yn dilyn gwrthdrawiad angheuol

Dirwy i gwmni Trac Rasio yng Ngheredigion yn dilyn gwrthdrawiad angheuol

27/02/2020

Ar ddydd Llun 24 Chwefror 2020, cafodd cwmni Mid Wales Activity Ltd., Pontrhydfendigaid, ddirwy o £30,000 gan farnwr yn Llys y Goron Abertawe. Roedd hyn ar ôl iddo bledio’n euog i un cyhuddiad a wnaed o dan Adran 3(2) Deddf Iechyd a Diogelwch yn y Gweithle etc 1974.


Arwain y ffordd mewn rheoli cynllunio

Arwain y ffordd mewn rheoli cynllunio

26/02/2020

Mae un o Swyddogion allweddol Ceredigion yn arwain y ffordd wrth rannu sut beth yw cael gyrfa ym maes cynllunio.


Cymeradwyo cynnig ynghylch dyfodol Hen Gartref Gofal

Cymeradwyo cynnig ynghylch dyfodol Hen Gartref Gofal

25/02/2020

Yng nghyfarfod y Cabinet ar 25 Chwefror 2020, cymeradwywyd cynnig ynghylch dyfodol hen gartref gofal, Penparcau, Aberystwyth.


Gwaith adeiladu’n dechrau ar y llwybr cyd-ddefnyddio newydd rhwng IBERS a Phenrhyn-coch

Gwaith adeiladu’n dechrau ar y llwybr cyd-ddefnyddio newydd rhwng IBERS a Phenrhyn-coch

25/02/2020

Mae’r gwaith o adeiladu ail gam y llwybr cyd-ddefnyddio newydd rhwng Bow Street a Phenrhyn-coch newydd ddechrau. Bydd y llwybr yn cael ei adeiladu yn unol â Chanllawiau Dylunio Llywodraeth Cymru ar gyfer Teithio Llesol.


Ar eich beic, gyda phrosiect Inspire Ceredigion

Ar eich beic, gyda phrosiect Inspire Ceredigion

24/02/2020

Os ydych chi rhwng 9 a 25 oed, ac yn chwilio am ffyrdd o gyrraedd lleoedd neu wella eich iechyd a'ch lles, efallai y gallech chi elwa o gael beic wedi'i ailgylchu am ddim drwy brosiect ysbrydoli pobl ifanc.


Lansio cynllun gwastraff newydd yn Aberystwyth

Lansio cynllun gwastraff newydd yn Aberystwyth

20/02/2020

Mae’r cynllun peilot diweddara ar gyfer hybu ymddygiad positif wrth gyflwyno gwastraff yn Aberystwyth wedi’i lansio.


Pobl ifanc yn cymryd rhan mewn diwrnod cymdeithasol cyfrwng Cymraeg

Pobl ifanc yn cymryd rhan mewn diwrnod cymdeithasol cyfrwng Cymraeg

17/02/2020

Ar ddydd Sadwrn 15 Chwefror, daeth dros hanner cant o bobl ifanc de Ceredigion at ei gilydd yng Ngwersyll yr Urdd, Llangrannog ar gyfer diwrnod ‘Ti’n Gêm?’. Gêm gymdeithasol trwy gyfrwng y Gymraeg a drefnwyd gan Cered: Menter Iaith Ceredigion gyda chydweithrediad yr Urdd a Tatl Gaming.


Storm Dennis

Storm Dennis

14/02/2020

Y diweddaraf yng Ngheredigion ynghlŷn ag effeithiau Storm Dennis.


Rhan o Llwybr yr Arfordir wedi cau

Rhan o Llwybr yr Arfordir wedi cau

13/02/2020

Mae rhan o lwybr arfordirol Ceredigion rhwng Aberaeron ac Aberarth wedi disgyn ac wedi’i chau.


Noson hudolus yn Llyfrgell Aberystwyth

Noson hudolus yn Llyfrgell Aberystwyth

12/02/2020

Cynhaliwyd Noson Llyfrau Harry Potter yn Llyfrgell Aberystwyth ddydd Gwener, 07 Chwefror. Hon oedd y bedwaredd noson o’r fath.


Parêd Gŵyl Dewi Tregaron

Parêd Gŵyl Dewi Tregaron

11/02/2020

Ar drothwy ymweliad yr Eisteddfod Genedlaethol eleni yn Nhregaron a’r cyffiniau, fe fydd Parêd Gŵyl Dewi yn cael ei gynnal ar hyd strydoedd y dref er mwyn dathlu ein diwylliant a’n hiaith.


Taith Dathlu Ugain Mlynedd Rhys Meirion

Taith Dathlu Ugain Mlynedd Rhys Meirion

10/02/2020

Bydd y tenor byd-enwog Rhys Meirion yn dod â'i daith Ugainmlwyddiant i Theatr Felinfach ar Nos Sadwrn, 07 Mawrth.


Disgyblion Ceredigion yn clywed profiadau goroeswr yr Holocost

Disgyblion Ceredigion yn clywed profiadau goroeswr yr Holocost

07/02/2020

I nodi Diwrnod Cofio’r Holocost, cafodd ddisgyblion Ceredigion y cyfle i glywed hanes goroeswr yr Holocost.


Cyffro'r ffenomenon ôl-apocalyptaidd yn dod yn fyw

Cyffro'r ffenomenon ôl-apocalyptaidd yn dod yn fyw

07/02/2020

Ar nos Lun, 2 Mawrth bydd Cwmni’r Frân Wen, mewn partneriaeth â Galeri, yn dod â’r addasiad theatr o’r gyfrol ôl-apocalyptaidd gan Manon Steffan Ros i Theatr Felinfach yn rhan o’r daith o amgylch Cymru.


Gorymdaith Gŵyl Dewi Hynaf Cymru?

Gorymdaith Gŵyl Dewi Hynaf Cymru?

05/02/2020

Sefydlwyd Gorymdaith Gŵyl Dewi Aberaeron gan y diweddar Alun Williams, cyn-bennaeth Ysgol Gynradd Aberaeron yn 1979 ac mae’n ddigon posib taw dyma’r orymdaith hynaf o’i fath yng Nghymru sydd yn parhau hyd heddiw.


Enillydd medal efydd am drin gwallt ar ei ffordd i Shanghai

Enillydd medal efydd am drin gwallt ar ei ffordd i Shanghai

04/02/2020

Mae Hyfforddiant Ceredigion yn parhau i gyrraedd y brig mewn cystadlaethau sgiliau ledled y Deyrnas Unedig. Y stori lwyddiant ddiweddaraf yw hanes Bayley Harris, a enillodd gymhwyster Lefel 2 trin gwallt yn Hyfforddiant Ceredigion yn ddiweddar.


Lansio canllaw newydd i fyfyrwyr ar ailgylchu

Lansio canllaw newydd i fyfyrwyr ar ailgylchu

04/02/2020

Mae canllaw newydd ar ailgylchu i fyfyrwyr wedi’i lansio ar wefan Cyngor Sir Ceredigion.


Cynlluniau ariannu prosiectau seilwaith gwyrdd yn Llambed yn cael eu cyflwyno ar ôl cymeradwyaeth y Cabinet

Cynlluniau ariannu prosiectau seilwaith gwyrdd yn Llambed yn cael eu cyflwyno ar ôl cymeradwyaeth y Cabinet

31/01/2020

Bydd y cyngor yn cyflwyno ceisiadau am gyllid ar gyfer dau brosiect gwyrdd yn Llambed ar ôl i'r Cabinet gymeradwyo cyflwyno'r cynlluniau ar 28 Ionawr 2020. Bydd y cynlluniau'n cael eu cyflwyno i Lywodraeth Cymru.


Cynghorwyr Ceredigion i ystyried cynnydd o 4% yn y dreth Cyngor

Cynghorwyr Ceredigion i ystyried cynnydd o 4% yn y dreth Cyngor

31/01/2020

Gofynnir i gynghorwyr Sir Ceredigion ystyried cynnydd o 4% yng nghyfradd y dreth Cyngor pan fyddant yn cyfarfod ar 5 Mawrth 2020.


Y Tîm Safonau Masnach yn sicrhau ple euog gan werthwr nwyddau ffug oedd yn chwilio am arian cyflym

Y Tîm Safonau Masnach yn sicrhau ple euog gan werthwr nwyddau ffug oedd yn chwilio am arian cyflym

31/01/2020

Ar 27 Ionawr 2020 yn Llys Ynadon Aberystwyth, plediodd Lee Watson o 5 Bute Avenue, Henffordd, yn euog o bymtheg trosedd oedd yn ymwneud â gwerthu nwyddau ffug.


Cynllun Atgyfeirio Ymarfer Corff yn gwneud mwy ar gyfer ymyrraeth iechyd nag erioed o'r blaen

Cynllun Atgyfeirio Ymarfer Corff yn gwneud mwy ar gyfer ymyrraeth iechyd nag erioed o'r blaen

29/01/2020

Mynychodd 35,069 o gyfranogwyr ddosbarthiadau Cyfeirio Ymarfer Corff yn ystod 2640 awr o ddosbarthiadau iechyd yn 2019 - y nifer uchaf erioed.


Ansawdd aer yng Ngheredigion yn parhau i fod gyda’r gorau yng Nghymru

Ansawdd aer yng Ngheredigion yn parhau i fod gyda’r gorau yng Nghymru

29/01/2020

Mae Adroddiad Cynnydd wedi dangos bod ansawdd aer yng Ngheredigion yn parhau i fod gyda'r gorau yng Nghymru ar sail tri dangosydd ansawdd aer Llywodraeth Cymru. Cymeradwywyd yr adroddiad gan Gabinet y cyngor ar 28 Ionawr 2020.


Borth Wild Animal Kingdom yn cael ei gyflwyno â chyfarwyddyd i gau llociau anifeiliaid mwyaf peryglus

Borth Wild Animal Kingdom yn cael ei gyflwyno â chyfarwyddyd i gau llociau anifeiliaid mwyaf peryglus

28/01/2020

Mae Borth Wild Animal Kingdom wedi cael cyfarwyddyd gan Gyngor Sir Ceredigion i gau llociau eu hanifeiliaid mwyaf peryglus - a elwir yn anifeiliaid Categori 1. Cafodd y cyfarwyddyd ei gyflwyno ar 27 Ionawr 2020 oherwydd trefniadau annigonol o ran drylliau pe bai anifail peryglus yn dianc.


Newidiadau i orsafoedd pleidleisio Ceredigion ar ôl adolygiad

Newidiadau i orsafoedd pleidleisio Ceredigion ar ôl adolygiad

24/01/2020

Fe gymeradwyodd cynghorwyr yng Ngheredigion adolygiad o orsafoedd pleidleisio yn y sir ar 23 Ionawr. Mae'r adolygiad yn gweld tair gorsaf bleidleisio yn cael eu huno â gorsafoedd pleidleisio cyfagos.


Cyngor yn galw ar ei gronfa bensiwn ei hun i ddadfuddsoddi o danwyddau ffosil

Cyngor yn galw ar ei gronfa bensiwn ei hun i ddadfuddsoddi o danwyddau ffosil

23/01/2020

Mae cynghorwyr Ceredigion wedi cefnogi cynnig sy'n galw ar Gronfa Bensiwn Dyfed i ddadfuddsoddi o ddaliadau gyda chwmnïau tanwydd ffosil o fewn dwy flynedd. Cronfa Bensiwn Dyfed yw'r gronfa a ddefnyddir gan staff a chynghorwyr Cyngor Sir Ceredigion ynghyd â chyrff cyhoeddus eraill yn yr ardal.


Bro Pedr ar y Brig

Bro Pedr ar y Brig

21/01/2020

Mae Ysgol Bro Pedr yn y 25% uchaf o ysgolion a cholegau ledled Prydain gyfan gyda’u canlyniadau Safon Uwch.


O Rwbel i Fenter

O Rwbel i Fenter

20/01/2020

Mae 2020 yn dod â datblygiadau newydd cyffrous yn Llambed wrth i'r gwaith ar ailddatblygu safle Canolfan Dulais yn y dref gychwyn. Gyda chymorth buddsoddiad Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop a chyllid Targedu Buddsoddiad gan Lywodraeth Cymru, bydd y prosiect yn dod â buddsoddiad o £3.2m i'r dref.


Diwrnod yn ein Bywydau gan Rhiannon Pugh, Menna Jones a Gwyneira Edwards, Gwasanaeth Cofrestru, Cyngor Sir Ceredigion.

Diwrnod yn ein Bywydau gan Rhiannon Pugh, Menna Jones a Gwyneira Edwards, Gwasanaeth Cofrestru, Cyngor Sir Ceredigion.

20/01/2020

"Mae Cofrestru Sifil yn wasanaeth hanfodol sy'n effeithio ar bawb ar ryw adeg yn eu bywydau. Felly, rydym mewn sefyllfa i allu helpu eraill yn ystod cyfnodau allweddol yn eu bywydau, o achlysur llawen fel genedigaeth, dathlu priodas neu bartneriaeth sifil a'r amser anodd ac emosiynol o gofrestru marwolaeth rhywun annwyl.” - Rhiannon Pugh, Cofrestrydd Arolygol a Rheolwr Gwasanaeth Cofrestru, ynghyd â Menna Jones, Dirprwy Uwch-arolygydd Cofrestrydd a Gwyneira Edwards, Swyddog Cofrestru a Seremonïau.


Uned Gofalwyr Ceredigion yn cyrraedd Lefel Aur mewn cynllun sicrhau ansawdd

Uned Gofalwyr Ceredigion yn cyrraedd Lefel Aur mewn cynllun sicrhau ansawdd

17/01/2020

Uned gofalwyr Cyngor Sir Ceredigion yw'r cyngor cyntaf yng Nghymru i ennill Lefel Aur o dan y cynllun Buddsoddwyr Mewn Gofalwyr (BMG). Mae BMG yn gynllun sicrhau ansawdd sy'n sicrhau bod sefydliadau a gwasanaethau yn nodi ac yn cefnogi Gofalwyr di-dâl.


Ceredigion yn teithio i’r Iseldiroedd i godi ymwybyddiaeth o Gymru a’r Gymraeg

Ceredigion yn teithio i’r Iseldiroedd i godi ymwybyddiaeth o Gymru a’r Gymraeg

17/01/2020

Bydd cynrychiolwyr o Wasanaeth Twristiaeth Cyngor Sir Ceredigion yn teithio i Ffair Wyliau Ryngwladol Vakantiebeurs yn ninas Utrech yn yr Iseldiroedd yr wythnos hon fel rhan o ymgyrch farchnata i godi ymwybyddiaeth o Gymru a’r Gymraeg a denu ymwelwyr tramor allan o dymor i Gymru.


Pobl Ifanc yn codi arian ar gyfer elusennau lleol

Pobl Ifanc yn codi arian ar gyfer elusennau lleol

15/01/2020

Ar 10 Rhagfyr 2019, cynhaliodd pobl ifanc o Glwb Coginio Ysgol Henry Richard stondin Ffair Nadolig yn gwerthu cacennau a danteithion wedi eu rhoi gan y gymuned leol i godi arian ar gyfer pobl ifanc sy'n derbyn gofal yn Ward Angharad, Ysbyty Bronglais a Gwasanaeth Cam-drin Domestig Gorllewin Cymru. Arweiniwyd y clwb gan Wasanaeth Ieuenctid Ceredigion a chodwyd dros £400 at yr elusennau.


The Little Mill Players yn cyflwyno Robin Hood and the Babes in the Wood gan Ben Crocker

The Little Mill Players yn cyflwyno Robin Hood and the Babes in the Wood gan Ben Crocker

15/01/2020

Robin Hood and the Babes in the Wood’ yw Pantomeim y Little Mill Players eleni. Bydd y perfformiadau yn Theatr Felinfach o Nos Iau 30 Ionawr i Nos Sadwrn 01 Chwefror am 7:30pm. Cynhelir perfformiad matinée hefyd ar brynhawn Sadwrn, 01 Chwefror am 2:30yp.


Digwyddiadau ar draws y sir i'r cyngor ddysgu beth mae busnesau eisiau mewn strategaeth economaidd

Digwyddiadau ar draws y sir i'r cyngor ddysgu beth mae busnesau eisiau mewn strategaeth economaidd

14/01/2020

Bydd sesiynau galw heibio yn cael eu cynnal ar draws Ceredigion wrth i'r cyngor gasglu gwybodaeth er mwyn helpu llywio strategaeth economaidd newydd ar gyfer y 15 mlynedd nesaf. Mae'r sesiynau galw heibio wedi'u hanelu at fusnesau Ceredigion a byddant yn casglu eu barn ar sut y gall y cyngor eu cefnogi yn y dyfodol.


Menter Iaith leol ar restr fer gwobrau cenedlaethol

Menter Iaith leol ar restr fer gwobrau cenedlaethol

14/01/2020

Mae Cered, Menter Iaith Ceredigion, wedi cyrraedd y rhestr fer ar gyfer un o wobrau cenedlaethol y Mentrau Iaith. Mae’r Seremoni Wobrwyo, sy’n digwydd am y tro cyntaf erioed ar 22 Ionawr, yn dathlu gwaith arbennig y rhwydwaith wrth hyrwyddo a chynyddu defnydd o’r Gymraeg mewn cymunedau yng Nghymru.


Dathlu penblwydd 100 oed Cyn-filwr yr Ail Ryfel Byd, Walford Hughes MBE

Dathlu penblwydd 100 oed Cyn-filwr yr Ail Ryfel Byd, Walford Hughes MBE

13/01/2020

Dathlodd Gyn-filwr yr Ail Ryfel Byd a wasanaethodd yn y ‘Fyddin Anghofiedig’ yn y Dwyrain Pell ei ben-blwydd yn 100 oed yng Nghartref Tregerddan, Bow Street ar 11 Ionawr.


Deunyddiau dysgu wedi eu cyfieithu yn helpu plant Ceredigion i fod yn ddiogel ar-lein

Deunyddiau dysgu wedi eu cyfieithu yn helpu plant Ceredigion i fod yn ddiogel ar-lein

10/01/2020

Mae plant Ysgol Gymraeg Aberystwyth wedi cael gwersi mewn diogelwch ar-lein yn defnyddio deunyddiau addysgu sydd newydd gael eu cyfieithu.


Cronfa Chwaraeon Ceredigion wedi rhoi mwy na £1m mewn grantiau i glybiau chwaraeon

Cronfa Chwaraeon Ceredigion wedi rhoi mwy na £1m mewn grantiau i glybiau chwaraeon

07/01/2020

Mae cronfa chwaraeon sy'n rhoi grantiau i glybiau yng Ngheredigion wedi rhoi £1m mewn grantiau ers iddi ddechrau 20 mlynedd yn ôl.


Cystadleuaeth Ddawns 5x60 Ceredigion

Cystadleuaeth Ddawns 5x60 Ceredigion

06/01/2020

Cynhaliwyd y Gystadleuaeth Ddawns 5x60 blynyddol yn Theatr Felinfach ar ddydd Mercher, 18 Rhagfyr 2019.


Cyngor yn gweithio yn rhagweithiol i daclo cam-drin domestig

Cyngor yn gweithio yn rhagweithiol i daclo cam-drin domestig

03/01/2020

Mae Cyngor Sir Ceredigion wedi diwygio ei bolisi Cam-drin Domestig i adlewyrchu deddfwriaeth Llywodraeth Cymru ar gam-drin domestig. Cymeradwywyd y polisi diwygiedig gan y Cabinet ar 17 Rhagfyr ac mae'n adlewyrchu'r Ddeddf Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol (2015).


Cyngor yn dathlu llwyddiannau staff

Cyngor yn dathlu llwyddiannau staff

23/12/2019

Dathlwyd cyflawniadau staff Cyngor Sir Ceredigion mewn cyfarfod o'r Cyngor ar 19 Rhagfyr 2019.


Cynhadledd Gofal Plant 2019

Cynhadledd Gofal Plant 2019

23/12/2019

Cynhaliwyd cynhadledd lwyddiannus ar gyfer staff y sector gofal plant ar 16 Tachwedd 2019. Thema’r gynhadledd eleni oedd ‘Galluogi Hawliau Plant’.


Y Gwarchodlu Cymreig i gael Rhyddfraint Sir Ceredigion

Y Gwarchodlu Cymreig i gael Rhyddfraint Sir Ceredigion

23/12/2019

Bydd y Gwarchodlu Cymreig yn cael Rhyddfraint Sir Ceredigion mewn seremoni yn Aberteifi ar 24 Mehefin 2020.


Adeiladu Ysgol Ardal newydd yn Nyffryn Aeron

Adeiladu Ysgol Ardal newydd yn Nyffryn Aeron

20/12/2019

Bydd Ysgol Ardal newydd yn cael ei hadeiladu yn Nyffryn Aeron ar ôl i Gyngor Sir Ceredigion gymeradwyo cynnig i'w hadeiladu.


Gwybodaeth gwastraff gwell

Gwybodaeth gwastraff gwell

20/12/2019

Mae cyflwyno'r gwasanaeth casglu gwastraff newydd yng Ngheredigion bron wedi'i gwblhau. Fel rhan o'r broses gyflwyno, mae'r darganfyddwr cod post ar-lein poblogaidd wedi'i adnewyddu ac mae bellach ar gael i'w weld trwy wefan y cyngor www.ceredigion.gov.uk.


Holi barn ar Ceredigion Teg a Chyfartal

Holi barn ar Ceredigion Teg a Chyfartal

19/12/2019

Mae ymgynghoriad ar agor i gael barn trigolion Ceredigion ynghylch y Cynllun Cydraddoldeb Strategol o’r enw Ceredigion Teg a Chyfartal.


Thomas a Huw yn cynrychioli Ceredigion yn nigwyddiad Senedd Ieuenctid Prydain 2019

Thomas a Huw yn cynrychioli Ceredigion yn nigwyddiad Senedd Ieuenctid Prydain 2019

19/12/2019

Ar 8 Tachwedd 2019, cynrychiolwyd pobl ifanc Ceredigion gan Aelod Seneddol Ieuenctid (ASI) Thomas Kendall a Dirprwy ASI Huw Jones yn nhrafodaeth flynyddol Senedd Ieuenctid Prydain. Cadeiriwyd y drafodaeth gan Syr Lindsay Hoyle a’r Dirprwy Siaradwr, Dame Eleanor Fulton Laing.


Llwybr amgen i gerddwyr ar ôl tirlithriad yn Nhresaith

Llwybr amgen i gerddwyr ar ôl tirlithriad yn Nhresaith

19/12/2019

Mae llwybr amgen nawr ar gael i gerddwyr ar ran o Lwybr Arfordir Ceredigion yn dilyn tirlithriad.


Clwb Ieuenctid yn codi arian at achos lleol

Clwb Ieuenctid yn codi arian at achos lleol

19/12/2019

Cododd Clwb Ieuenctid Aberaeron, o dan arweiniad Gwasanaeth Ieuenctid Ceredigion £350 drwy werthu crefftau Nadolig a grëwyd gan bobl ifanc yn Ffair Nadolig Aberaeron ar 30 Tachwedd 2019.


Llwyddiant i Geredigion yng Ngwobrau pen-blwydd Arian Cymdeithas Ecolegwyr Llywodraeth Leol

Llwyddiant i Geredigion yng Ngwobrau pen-blwydd Arian Cymdeithas Ecolegwyr Llywodraeth Leol

18/12/2019

Rhoddwyd canmoliaeth arbennig i Gyngor Sir Ceredigion yng ‘Ngwobr Newid y ffordd yr ydym yn gweithio Llywodraeth Leol’. Roedd y wobr yma am eu llwyddiant yn ymgorffori ystyriaethau ecolegol i mewn i’w gwaith ar reoli a chynnal ystâd gwyrdd priffyrdd y sir.


Angen barn busnes a phobl ifanc ar gyfer strategaeth i dyfu economi Ceredigion

Angen barn busnes a phobl ifanc ar gyfer strategaeth i dyfu economi Ceredigion

17/12/2019

Mae tri arolwg wedi'u lansio i gasglu barn trigolion Ceredigion ar ddatblygu'r economi leol. Bydd yr arolygon yn helpu i ddatblygu strategaeth economaidd 15 mlynedd i gefnogi cyfleoedd i dyfu'r economi leol.


Gofyn barn ar arbrawf bwyd a diod Promenâd Aberystwyth

Gofyn barn ar arbrawf bwyd a diod Promenâd Aberystwyth

17/12/2019

Mae angen eich barn ar y Cyfnod Prawf a gynhaliwyd yn ystod yr haf o werthu bwyd a diod ar Bromenâd Aberystwyth.


Tymor Newydd Cerddorfa Iwcadwli

Tymor Newydd Cerddorfa Iwcadwli

16/12/2019

Yn y Flwyddyn Newydd bydd cyfle i bobl gogledd Ceredigion a thu hwnt ddysgu’r ukulele trwy gyfrwng y Gymraeg ar gwrs 8 wythnos ‘Iwcadwli i Ddechreuwyr’. Bydd y cwrs yn cael ei reged gan Cered yng Nghanolfan y Celfyddydau Aberystwyth.


Rhan o Llwybr yr Arfordir wedi cau

Rhan o Llwybr yr Arfordir wedi cau

14/12/2019

Mae rhan o llwybr arfordir Ceredigion wedi rhoi ac mae wedi cael ei gau.


Ysgolion Ceredigion yn arwain y ffordd mewn cystadleuaeth genedlaethol

Ysgolion Ceredigion yn arwain y ffordd mewn cystadleuaeth genedlaethol

13/12/2019

Roedd pedwar ysgol uwchradd o Geredigion ar y blaen mewn Twrnamaint Pêl-fasged Parth Cynhwysol yr Urdd. Teithiodd Ysgolion Uwchradd Aberteifi, Ysgol Gyfun Aberaeron, Ysgol Penglais a Ysgol Gyfun Gymunedol Penweddig i Gaerdydd i gystadlu ar ddydd Iau, 5 Rhagfyr 2019.


Band Cymunedol Newydd i Aberteifi

Band Cymunedol Newydd i Aberteifi

06/12/2019

Dros yr wythnosau nesaf bydd cyfle i gerddorion o ardal Aberteifi ddod at ei gilydd i greu band cymunedol newydd sbon. P’un ai bod yn gerddorion profiadol neu’n rhywun oedd yn arfer chwarae yng ngherddorfa neu fand yr ysgol flynyddoedd yn ôl, mae croeso cynnes i bawb ymuno â ‘Band y Fari’.


Barnwr llys y Goron yn gwrthod apêl mewn achos ‘gwirioneddol frawychus’ o esgeuluso anifeiliaid

Barnwr llys y Goron yn gwrthod apêl mewn achos ‘gwirioneddol frawychus’ o esgeuluso anifeiliaid

06/12/2019

Mae barnwr Llys y Goron wedi cadarnhau dyfarniad o achos a welodd esgeulustod a marwolaeth 58 o wartheg. Wrth roi ei ddyfarniad, disgrifiodd y barnwr y drosedd fel un sy'n ‘wirioneddol frawychus’.


Llwyddiant Ceredigion ym Mhencampwriaeth Rhwyfo Dan-do Cenedlaethol

Llwyddiant Ceredigion ym Mhencampwriaeth Rhwyfo Dan-do Cenedlaethol

29/11/2019

Cafwyd llwyddiant i Geredigion ym Mhencampwriaeth Rhwyfo Dan-do Cenedlaethol gan ddod yn ôl a naw medal.


Cyrsiau hyfforddi Gofalwyr a Chronfa Gofalwyr Ceredigion wedi eu lawnsio yn Niwrnod Hawliau Gofalwyr

Cyrsiau hyfforddi Gofalwyr a Chronfa Gofalwyr Ceredigion wedi eu lawnsio yn Niwrnod Hawliau Gofalwyr

27/11/2019

Mae Gofalwyr yn darparu gofal di-dal drwy edrych ar ôl aelod o’r teulu, ffrind neu bartner sy’n sal, yn eiddil, yn anabl neu yn gweld hi’n anodd gyda iechyd meddwl, cyffuriau neu alcohol. Bydd tri allan o bump ohonom yn Ofalwr ar ryw adeg yn ein bywydau.


System nodi anghenion disgyblion Ysgol Bro Teifi yn cael canmoliaeth uchel

System nodi anghenion disgyblion Ysgol Bro Teifi yn cael canmoliaeth uchel

27/11/2019

Fe wnaeth Ysgol Bro Teifi dderbyn adroddiad cadarnhaol o arfer gorau gan Estyn yn dilyn eu harolwg ddechrau’r flwyddyn.


Ynadon yn cadarnhau penderfyniad cyngor i beidio ag adnewyddu trwydded bridio cŵn

Ynadon yn cadarnhau penderfyniad cyngor i beidio ag adnewyddu trwydded bridio cŵn

26/11/2019

Ar ddydd Llun 18 Tachwedd 2019, ymddangosodd Rhydian Jones o Waun Lluest, Gorrig, Llandysul gerbron Ynadon Aberystwyth mewn gwrandawiad apêl yn gwrthwynebu penderfyniad i beidio ag adnewyddu ei drwydded bridio cŵn.


Cefnogi ‘Gwnewch Safiad, Gwnewch Sylw’ ar Ddiwrnod y Rhuban Gwyn

Cefnogi ‘Gwnewch Safiad, Gwnewch Sylw’ ar Ddiwrnod y Rhuban Gwyn

25/11/2019

Mae Cyngor Sir Ceredigion yn cefnogi ‘Gwnewch Safiad, Gwnewch Sylw’ ar Ddiwrnod y Rhuban Gwyn sy’n cael ei gynnal ar 25 Tachwedd 2019.


Hên Siwtces Tolciog yn yr Atig: Archwilio Eich Archif Eich Hun

Hên Siwtces Tolciog yn yr Atig: Archwilio Eich Archif Eich Hun

21/11/2019

Cynhelir ymgyrch Archwilio Eich Archif Eich Hun o’r enw ‘Hên Siwtces Tolciog yn yr Atig’ yng Ngheredigion o 25 i 30 Tachwedd 2019. Y nod yw cael pobl i werthfawrogi eu harchifau personol. Mae’r teitl yn cyfeirio at y trysorau anghofiedig sydd gan lawer o bobl yn cuddio yn yr atig neu o dan y gwely.


Llwyddiant yn ffeinal cwis newydd sbon ‘Ar Eich Marciau’

Llwyddiant yn ffeinal cwis newydd sbon ‘Ar Eich Marciau’

20/11/2019

Ar nos Fercher, 13 Tachwedd, cynhaliwyd rownd derfynol cystadleuaeth gwis newydd sbon ‘Ar Eich Marciau’ yng Nghlwb Rygbi Aberaeron gan Cered a Cheredigion Actif.


CERED yn ennill Gwobr Partneriaid Gwerthfawr Gyrfa Cymru

CERED yn ennill Gwobr Partneriaid Gwerthfawr Gyrfa Cymru

18/11/2019

Cyflwynwyd Tystysgrif Gwobr Arian i staff CERED ar sail y gwaith mae’r Fenter yn ei wneud yn helpu myfyrwyr i baratoi ar gyfer eu gyrfaoedd.


Ysgol Gyfun Aberaeron yn ennill Gwobr Efydd Buddsoddwyr Mewn Gofalwyr

Ysgol Gyfun Aberaeron yn ennill Gwobr Efydd Buddsoddwyr Mewn Gofalwyr

13/11/2019

Mae Ysgol Gyfun Aberaeron wedi cael ei wobrwyo â Gwobr Efydd Buddsoddwyr Mewn Gofalwyr i gydnabod ei chefnogaeth a’i hymrwymiad i ofalwyr a’u teuluoedd. Ysgol Gyfun Aberaeron yw’r ail ysgol yng Ngheredigion i dderbyn y wobr hon.


Hyfforddiant ar gyfer arweinwyr ifanc gyda anabledd yn llwyddiant

Hyfforddiant ar gyfer arweinwyr ifanc gyda anabledd yn llwyddiant

13/11/2019

Mae Ceredigion Actif wedi darparu hyfforddiant llwyddiannus iawn ar gyfer Arweinwyr Ifanc gyda anabledd yn ddiweddar.


Jig-so’r Panto!

Jig-so’r Panto!

13/11/2019

Pwy sy’n hoffi gwneud jig-so? Yr her o wagio bocsed o ddarnau amrywiol, bob siâp a lliw ar lawr, a dechrau’r dasg o greu un darlun mawr ohonynt?


Parcio am ddim yng Ngheredigion am dri dydd Sadwrn cyn y Nadolig

Parcio am ddim yng Ngheredigion am dri dydd Sadwrn cyn y Nadolig

12/11/2019

Bydd parcio am ddim ym mhob un o feysydd parcio Talu ac Arddangos Cyngor Sir Ceredigion ar y tri dydd Sadwrn cyn y Nadolig eleni.


Ysgol Bro Pedr yn codi arian i brynnu offer achub bywyd

Ysgol Bro Pedr yn codi arian i brynnu offer achub bywyd

12/11/2019

Mae disgyblion Ysgol Bro Pedr wedi llwyddo i godi digon o arian i brynu peiriant diffibriliwr ar gyfer yr ysgol.


Cyngor Sir Ceredigion yn ymuno â 2,000 o gymunedau eraill i amlygu'r risgiau o yfed gormod o alcohol

Cyngor Sir Ceredigion yn ymuno â 2,000 o gymunedau eraill i amlygu'r risgiau o yfed gormod o alcohol

11/11/2019

Yr wythnos hon, mae Cyngor Sir Ceredigion yn ymuno â 2,000 o grwpiau cymunedol eraill i nodi Wythnos Ymwybyddiaeth Alcohol, sy'n cael ei gynnal rhwng 11-17 Tachwedd. Dan arweiniad Alcohol Change UK, mae'r ymgyrch yn amlygu'r effaith y gall alcohol ei chael ar ein cyrff, ein bywydau a'r rhai yr ydym yn eu caru, a sut y gallwn, drwy wneud newidiadau i'n hymddygiad yfed, ddod yn iachach a lleihau'r risg i lawer o gyflyrau iechyd difrifol gan gynnwys canser, problemau iechyd meddwl, a chlefyd yr afu.


Dal amser i drigolion Ceredigion gofrestru i bleidleisio

Dal amser i drigolion Ceredigion gofrestru i bleidleisio

11/11/2019

“Mae dal gan drigolion Ceredigion amser i gofrestru i bleidleisio yn yr Etholiad Cyffredinol ar 12 Rhagfyr,” meddai Prif Weithredwr a Swyddog Canlyniadau Gweithredol y cyngor, Eifion Evans


Diwrnod ym Mywyd Cyra Shimell, Arweinydd Porth y Gymuned

Diwrnod ym Mywyd Cyra Shimell, Arweinydd Porth y Gymuned

08/11/2019

Graddiais fel gweithiwr iechyd cofrestredig a dechreuais ar fy ngyrfa yn y gwasanaeth iechyd yn ôl yn 1994. Cyn gweithio i'r Cyngor, roeddwn yn rheolwr Iechyd a Gofal Cymdeithasol cofrestredig ar gyfer cymdeithas dai. Hefyd rwyf wedi bod yn rheoli gwasanaethau trydydd sector ar gyfer pobl fregus, ar y cyrion, oedd ag anghenion cymhleth. Dechreuais ar fy rôl bresennol fel arweinydd tîm Porth y Gymuned ym mis Mai 2018.


Cyngor yn dathlu llwyddiant Cynllun Prentisiaethau

Cyngor yn dathlu llwyddiant Cynllun Prentisiaethau

07/11/2019

Mae pedwar person wedi llwyddo i gwblhau prentisiaethau gyda Chyngor Sir Ceredigion.


Wythnos Genedlaethol Diogelu 2019

Wythnos Genedlaethol Diogelu 2019

07/11/2019

Eleni, bydd Wythnos Genedlaethol Diogelu yng Nghymru yn cael ei chynnal rhwng 11 a 15 Tachwedd 2019.


Staff yn cael profiad o'r hyn y gall dementia deimlo fel

Staff yn cael profiad o'r hyn y gall dementia deimlo fel

07/11/2019

Yn ystod yr Hydref 2019 rhoddwyd cyfle i staff ac aelodau etholedig Cyngor Sir Ceredigion gymryd rhan mewn ‘Virtual Dementia Tour‘ (VDT). Drwy ddefnyddio offer arbenigol a chreu amgylchedd ffug, roedd y profiad yn rhoi cipolwg ar yr hyn y gallai dementia ei deimlo.


Llwyddiant pedwarplyg i Geredigion yng Ngwobrau Rhagoriaeth Estyn

Llwyddiant pedwarplyg i Geredigion yng Ngwobrau Rhagoriaeth Estyn

05/11/2019

Bu pedwar sefydliad o Geredigion yn llwyddiannus yng Ngwobrau Rhagoriaeth Estyn ym mis Hydref.


Digwyddiad am ddim i ofalwyr ar ddiwrnod Hawliau Gofalwyr 2019

Digwyddiad am ddim i ofalwyr ar ddiwrnod Hawliau Gofalwyr 2019

04/11/2019

Eleni, cynhelir Diwrnod Hawliau Gofalwyr ar ddydd Iau, 21 Tachwedd 2019.


Ystyriwch bleidlais bost i osgoi siwrnai aeafol i’r blwch pleidleisio yr etholiad hwn

Ystyriwch bleidlais bost i osgoi siwrnai aeafol i’r blwch pleidleisio yr etholiad hwn

04/11/2019

Mae trigolion Ceredigion yn cael eu hannog i ystyried cofrestru ar gyfer pleidlais drwy'r post ar gyfer yr Etholiad Cyffredinol cyntaf ym mis Rhagfyr ers 1923.


WRW yn cael ei benodi fel contractwr Cylch Caron wrth i’r cynllun dderbyn cyllid dylunio

WRW yn cael ei benodi fel contractwr Cylch Caron wrth i’r cynllun dderbyn cyllid dylunio

31/10/2019

Mae’r cwmni adeiladu WRW wedi cael ei benodi yn gontractwr ar gyfer cynllun Cylch Caron. Daw'r newyddion wedi i Gylch Caron gael arian gan Lywodraeth Cymru i gynllunio'r cynllun. Roedd y cwmni o Lanelli yn llwyddiannus ar ôl proses dendro.


‘Agoriad llygaid’ wrth i Gadeirydd AYA gwrdd ag aelodau cymuned i drafod mynediad i arian parod a banciau mewn cymunedau gwledig

‘Agoriad llygaid’ wrth i Gadeirydd AYA gwrdd ag aelodau cymuned i drafod mynediad i arian parod a banciau mewn cymunedau gwledig

29/10/2019

Yn ddiweddar, cyfarfu Cadeirydd yr Awdurdod Ymddygiad Ariannol (AYA) a Rheoleiddiwr Systemau Talu, Charles Randell CBE ag aelodau o'r gymuned a sefydliadau allweddol i drafod mynediad at arian parod, cau canghennau banciau a'r effeithiau ar allu pobl i gynilo a chael credyd.


Blwyddyn cyntaf llwyddiannus i’r Cynnig Gofal Plant

Blwyddyn cyntaf llwyddiannus i’r Cynnig Gofal Plant

28/10/2019

Mae rhieni 400 o blant Ceredigion wedi manteisio ar y Cynnig Gofal Plant yn ei flwyddyn gyntaf. Mae’r cynnig wedi bod yn gweithredu yng Ngheredigion ers mis Medi 2018, ac mae wedi arbed bron i £850,000 o gostau gofal plant i rieni cyn belled.


Ysgubwyr trydanol sy’n well i’r amgylchedd yn cymryd lle hen rai disel

Ysgubwyr trydanol sy’n well i’r amgylchedd yn cymryd lle hen rai disel

28/10/2019

Mae Cyngor Sir Ceredigion wedi prynu dau ysgubwr newydd sy’n rhedeg ar drydan i gymryd lle hen rai disel.


Cwmni Theatr Bara Caws yn cyflwyno Lleu Llaw Gyffes

Cwmni Theatr Bara Caws yn cyflwyno Lleu Llaw Gyffes

24/10/2019

Ar Nos Fercher, 13 Tachwedd bydd Cwmni Theatr Bara Caws yn cyflwyno Lleu Llaw Gyffes gan y llenor a’r awdur unigryw Aled Jones Williams. Ysbrydolwyd y ddrama gan awydd Aled i archwilio ein mythau ni fel cenedl: Y Mabinogi.


Chwilio am syniadau o gymunedau i hybu rhwydweithiau busnes lleol neu i ddefnyddio egni adnewyddadwy

Chwilio am syniadau o gymunedau i hybu rhwydweithiau busnes lleol neu i ddefnyddio egni adnewyddadwy

22/10/2019

Mae gan unigolion, grwpiau, busnesau a sefydliadau yng Ngheredigion dal amser eleni i gyflwyno syniadau arloesol i gefnogi eu cymunedau gwledig lleol, i Gynnal y Cardi erbyn dydd Llun, 11 Tachwedd.


Sioe Orig – O’r Tŷ Gwerin i Theatr Felinfach

Sioe Orig – O’r Tŷ Gwerin i Theatr Felinfach

22/10/2019

Mae Orig Williams neu El Bandito fel yr adnabu'r wreslwr o Gymro wedi cario’r ddraig i bedwar ban byd, wedi brwydro'r gwylltion gwyllta’, wedi ennill, colli, disgyn a chodi. Heb os nac oni bai, fe wnaeth e fyw i’r eithaf! Dyn ffair, dyn wreslo, dyn teulu, dyn mentro.


Safleoedd ac adeiladau’n hanfodol ar gyfer twf busnesau yn y dyfodol

Safleoedd ac adeiladau’n hanfodol ar gyfer twf busnesau yn y dyfodol

17/10/2019

Mae cael digon o dir masnachol a safleoedd busnes ar gyfer datblygu yn rhan hanfodol o strategaeth economaidd Canolbarth Cymru, yn ôl Partneriaeth Tyfu Canolbarth Cymru.


Preswyliwr Ceredigion yn cael ddwywaith gymaint o help  gyda Gweithffyrdd+ a RAY Ceredigion

Preswyliwr Ceredigion yn cael ddwywaith gymaint o help gyda Gweithffyrdd+ a RAY Ceredigion

17/10/2019

Mae Chris Turner, sy’n 25 oed ac yn byw yn Aberystwyth, yn awtistig ac mae’n dioddef o ddiffyg hyder, sy’n cyfyngu ar ei gyfleoedd, yn gymdeithasol ac yn broffesiynol. Gyda’u penderfyniad ei hun yn ogystal â chefnogaeth o RAY Ceredigion a Gweithffyrdd+, mae bywyd Chris wedi troi’n gadarnhaol a mae bellach yn chwilio am waith ym maes TG a gwaith warws.


Gwerth £1 miliwn o gynlluniau Teithio Llesol wedi’u cyflwyno yng Ngheredigion yn 2018-19

Gwerth £1 miliwn o gynlluniau Teithio Llesol wedi’u cyflwyno yng Ngheredigion yn 2018-19

16/10/2019

Mae Cyngor Sir Ceredigion wedi cyhoeddi ei Adroddiad Blynyddol ar Deithio Llesol, sy’n cynnwys manylion ar werth £1 miliwn o gynlluniau beicio a cherdded newydd a gyflwynwyd yng Ngheredigion yn ystod blwyddyn ariannol 2018-19.


Ysgol Berfformio Theatr Felinfach yn cyflwyno CAMAU

Ysgol Berfformio Theatr Felinfach yn cyflwyno CAMAU

16/10/2019

Dros y misoedd diwethaf mae aelodau brwdfrydig Ysgol Berfformio Theatr Felinfach wedi bod yn magu sgiliau newydd trwy gyfres o ddosbarthiadau meistr gyda Theatr Genedlaethol Cymru.


Dadorchuddio plac newydd ar Gofeb Rhyfel Aberteifi i anrhydeddu tri milwr

Dadorchuddio plac newydd ar Gofeb Rhyfel Aberteifi i anrhydeddu tri milwr

16/10/2019

Mae plac newydd wedi’i ddadorchuddio ar Gofeb Rhyfel Aberteifi i anrhydeddu tri milwr o’r dref a gollodd eu bywydau mewn rhyfeloedd. Dadorchuddiwyd y plac yn ystod Gwasanaeth Coffa ac Ymgysegru cyhoeddus ar 12 Hydref.


Dweud eich dweud ar leoliadau gorsafoedd pleidleisio yng Ngheredigion

Dweud eich dweud ar leoliadau gorsafoedd pleidleisio yng Ngheredigion

16/10/2019

Mae ymgynghoriad yn cael ei gynnal i gael barn trigolion Ceredigion ar newidiadau arfaethedig i leoliadau gorsafoedd pleidleisio yn y sir.


Adroddiad Swyddfa Archwilio Cymru yn dangos bod cyllidau’r cyngor yn cael ei reoli’n dda

Adroddiad Swyddfa Archwilio Cymru yn dangos bod cyllidau’r cyngor yn cael ei reoli’n dda

15/10/2019

Mae Cyngor Sir Ceredigion wedi cymeradwyo’r datganiad o gyfrifon yn dilyn adroddiad gan Swyddfa Archwilio Cymru. Mae’r adroddiad yn dangos perfformiad cadarnhaol o reolaeth ariannol y cyngor.


Arweinwyr Llysgenhadon Ifanc newydd wedi’u hyfforddi

Arweinwyr Llysgenhadon Ifanc newydd wedi’u hyfforddi

15/10/2019

Mynychodd 104 o Lysgenhadon Ifanc newydd hyfforddiant mewn tri lleoliad gwahanol ar draws Ceredigion i ddechrau eu llwybr arweinyddiaeth Llysgenhadon Ifanc.


Cyngor Sir Ceredigion yn dathlu Diwrnod Shwmae, Su’mae 2019

Cyngor Sir Ceredigion yn dathlu Diwrnod Shwmae, Su’mae 2019

15/10/2019

Heddiw, 15 Hydref, mae Cyngor Sir Ceredigion yn dathlu Diwrnod Shwmae Su’mae 2019.


Opera Canolbarth Cymru yn dychwelyd i Theatr Felinfach gyda ‘Mrs. Peachum’s Guide to Love and Marriage’

Opera Canolbarth Cymru yn dychwelyd i Theatr Felinfach gyda ‘Mrs. Peachum’s Guide to Love and Marriage’

14/10/2019

Ar Nos Sadwrn, 9 Tachwedd ac am y tro cyntaf mewn dros ddegawd, dychwela tîm Llwyfannau Llai Opera Canolbarth Cymru (OCC) yn ôl i Theatr Felinfach gydag ailwampiad radical o waith a ysgrifennodd John Gay yn 1728, ‘The Beggar's Opera’. Ymunwch â Mrs Peachum, Polly ei merch a’r Cardotyn yn eu dehongliad beiddgar o berthnasau a rhinweddau cymharol gwyryfdod.


Ydych chi’n rhywun a allai darparu cartref cariadus  a diogel i blant sydd mewn gofal ar hyn o bryd?

Ydych chi’n rhywun a allai darparu cartref cariadus a diogel i blant sydd mewn gofal ar hyn o bryd?

11/10/2019

Mae Mabwysiadu Canolbarth a Gorllewin Cymru yn gwahodd unrhyw un sy'n meddwl am fabwysiadu i Noson Wybodaeth rhwng 6.30yp ac 8yp ddydd Iau 17 Hydref yn yr Atom, 18 Stryd y Brenin, Caerfyrddin, SA31 1BN.


Elis James yn dychwelyd i Theatr Felinfach gyda sioe newydd sbon!

Elis James yn dychwelyd i Theatr Felinfach gyda sioe newydd sbon!

11/10/2019

Am noson o chwerthin afreolus, Theatr Felinfach yw’r lle i fod ar Nos Sadwrn, 26 Hydref am 8 yh gan fod Elis James nôl gyda sioe iaith Gymraeg newydd sbon.


Taith gerdded gymunedol i nodi Prosiect Gwella Llwybrau yng Ngheredigion

Taith gerdded gymunedol i nodi Prosiect Gwella Llwybrau yng Ngheredigion

10/10/2019

Yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, gwelwyd trofeydd o weithgaredd ar ac o gwmpas Warchodfa Natur Leol Pen Dinas. Mae aelodau o dîm Hawliau Tramwy Ceredigion, contractwyr a llu o wirfoddolwyr wedi cynnal gwaith i wella llwybrau cerdded gyda diolch i grant gan Gynllun Cymunedol y Dreth Gwarediadau Tirlenwi (a weinyddir gan Gyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru).


Ceredigion yn ennill gwobr Awdurdod Lleol 2019 ledled y DU am waith ffoaduriaid

Ceredigion yn ennill gwobr Awdurdod Lleol 2019 ledled y DU am waith ffoaduriaid

10/10/2019

Mae Cyngor Sir Ceredigion wedi ennill y wobr ‘Awdurdod Lleol 2019’ yng ngwobrau Cefnogaeth Gymunedol 2019 allan o restr fer o awdurdodau ledled y DU. Derbyniwyd y wobr gan Arweinydd y cyngor, y Cynghorydd Ellen ap Gwynn a Cathryn Morgan, Cydlynydd Teuluoedd yn Gyntaf a Ffoaduriaid y cyngor. Cynhaliwyd y gwobrau ar 8 Hydref yn Canada House yn Llundain.


‘Tlws yr Eidalwyr’ wedi dychwelyd i Geredigion cyn Eisteddfod Genedlaethol Ceredigion yn 2020

‘Tlws yr Eidalwyr’ wedi dychwelyd i Geredigion cyn Eisteddfod Genedlaethol Ceredigion yn 2020

09/10/2019

Mae ‘Tlws yr Eidalwyr’ wedi dychwelyd i Geredigion cyn Eisteddfod Genedlaethol Ceredigion yn 2020. Mae’r tlws yn cael ei drosglwyddo o un cyngor sir i’r llall wrth i’r Eisteddfod deithio o amgylch Cymru.


‘Goldie’ yn ymweld â gyrwyr lorïau raeanu yng Ngheredigion wrth i baratoadau barhau ar gyfer y Gaeaf

‘Goldie’ yn ymweld â gyrwyr lorïau raeanu yng Ngheredigion wrth i baratoadau barhau ar gyfer y Gaeaf

09/10/2019

Wrth i'r paratoadau ar gyfer y gaeaf barhau, bu lori raeanu sydd wedi’u baentio’n arbennig o’r enw ‘Goldie’ i ymweld â gyrwyr lorïau raeanu yng Ngheredigion ar 2 Hydref i nodi 50 mlynedd ECON Engineering, gwneuthurwr lorïau raeanu fwyaf y DU.


Wythnos Ymwybyddiaeth o Droseddau Casineb 2019

Wythnos Ymwybyddiaeth o Droseddau Casineb 2019

09/10/2019

Cynhelir Wythnos Ymwybyddiaeth Troseddau Casineb Genedlaethol o 12 – 19 Hydref eleni. Mae Cyngor Sir Ceredigion yn amlygu'r ymgyrch drwy atgoffa trigolion o'r hyn sy'n drosedd casineb a chyfeirio pobl at y cymorth sydd ei angen arnynt; boed eu bod yn ddioddefwr neu'n dyst i ddigwyddiad trosedd casineb.


Partneriaeth Tyfu Canolbarth Cymru yn croesawu cyllid Llywodraeth DU i danio uchelgais rhanbarthol

Partneriaeth Tyfu Canolbarth Cymru yn croesawu cyllid Llywodraeth DU i danio uchelgais rhanbarthol

07/10/2019

Yn dilyn cyhoeddiad Llywodraeth y DU am fuddsoddiad o £55 miliwn ym Margen Twf Canolbarth Cymru, cyfarfu Alun Cairns, Ysgrifennydd Cymru ag Arweinyddion cynghorau Sir Powys a Cheredigion ynghyd ag aelodau o sector preifat y rhanbarth. Mae Partneriaeth Tyfu Canolbarth Cymru bellach wedi cyhoeddi’r broses enwebu ar gyfer arweinyddiaeth bwrdd sector preifat y rhanbarth - y Grŵp Strategaeth Economaidd.


Gwasanaeth Coffáu ac Ymroddiad i anrhydeddu milwyr Aberteifi wedi’i cwympo

Gwasanaeth Coffáu ac Ymroddiad i anrhydeddu milwyr Aberteifi wedi’i cwympo

07/10/2019

Cynhelir Gwasanaeth Coffáu ac Ymroddiad cyhoeddus i anrhydeddu milwyr wedi’i cwympo o ardal Aberteifi ar 12 Hydref am 2yp yn Aberteifi. Bydd plac yn cael ei ddadorchuddio wrth gofeb rhyfel Aberteifi yng Ngerddi Victoria gan Arglwydd Raglaw ei Mawrhydi, Dyfed, Miss Sara Edwards.


Cer i Grafu…Sori GARU! (Lovecraft - Not the Sex Shop in Cardiff) yn Theatr Felinfach

Cer i Grafu…Sori GARU! (Lovecraft - Not the Sex Shop in Cardiff) yn Theatr Felinfach

04/10/2019

Yn syth o Ŵyl Ymylol Caeredin, mae ‘Cer i grafu…sori GARU!’ - sy’n addasiad Cymraeg o’r sioe ‘Lovecraft’ (Not the Sex Shop in Cardiff), yn sioe gomedi gerddorol am niwrowyddoniaeth cariad ac unigrwydd ac mae’n dod i Theatr Felinfach ar Nos Sadwrn, 19 Hydref.


Dweud eich dweud am Graffu yn y Cyngor

Dweud eich dweud am Graffu yn y Cyngor

04/10/2019

Gan ddechrau ym mis Hydref, bydd trigolion a phobl sy'n gweithio yng Ngheredigion yn gallu cyflwyno eu sylwadau drwy Facebook ar eitem ar agenda pwyllgorau Craffu.


 ‘Diwrnod yn fy Mywyd’ gan Dwynwen Jones a Lisa Evans, Swyddogion Craffu, y Gwasanaethau Democrataidd

‘Diwrnod yn fy Mywyd’ gan Dwynwen Jones a Lisa Evans, Swyddogion Craffu, y Gwasanaethau Democrataidd

04/10/2019

Rydym yn gweithio fel Swyddogion Trosolwg a Chraffu ac yn rhan o dîm Gwasanaethau Democrataidd y Cyngor.


Ar eich Marciau – Cystadleuaeth Cwis Clybiau Chwaraeon Ceredigion

Ar eich Marciau – Cystadleuaeth Cwis Clybiau Chwaraeon Ceredigion

03/10/2019

Pwy yw Tim Chwaraeon mwyaf gwybodus Ceredigion? Canfod yr ateb yw bwriad cwis newydd Ar Eich Marciau. Mae Cered a Ceredigion Actif yn gofyn i aelodau Clybiau Chwaeraon ar hyd a lled y sir ffurfio tîm i gynrychioli eu clwb yn y gystadleuaeth cwis newydd sbon i glybiau chwaraeon o’r enw “Ar Eich Marciau”.


Pobl ifanc Ceredigion yn cymryd rhan yn ymgynghoriad ieuenctid mwyaf Ewrop

Pobl ifanc Ceredigion yn cymryd rhan yn ymgynghoriad ieuenctid mwyaf Ewrop

02/10/2019

Ar 8 Tachwedd 2019, bydd Thomas Kendall, Aelod Seneddol Ifanc (ASI) Ceredigion yn ymuno â dros 300 o ASI eraill i gymryd rhan yn ddadl flynyddol Senedd Ifanc Prydain yn Siambr y Tŷ’r Cyffredin, Llundain, sy’n cael ei gadeirio gan Siaradwr Tŷ’r Cyffredin, Rt Hon John Bercow AS.


Dathlu Wythnos Llyfrgelloedd Cenedlaethol 2019 yng Ngheredigion

Dathlu Wythnos Llyfrgelloedd Cenedlaethol 2019 yng Ngheredigion

02/10/2019

Mae Llyfrgelloedd ar draws Ceredigion yn cefnogi Wythnos Llyfrgelloedd Cenedlaethol 2019 drwy gynnal amrywiaeth o ddigwyddiadau rhwng 7 a 12 Hydref 2019.


Llun a Stori: Canolfan Deuluol Llambed yn creu murlun yng Nghartref a Chanolfan Dydd Preswyl Hafan Deg

Llun a Stori: Canolfan Deuluol Llambed yn creu murlun yng Nghartref a Chanolfan Dydd Preswyl Hafan Deg

02/10/2019

Mae teuluoedd sy'n mynychu Canolfan Deuluol Llanbedr Pont Steffan wedi ymuno â Chylch meithrin Carreg Hirfaen a gyda thrigolion a defnyddwyr gwasanaeth cartref preswyl a Chanolfan ddydd Hafan Deg i greu murlun lliwgar yng Nghartref Preswyl a Chanolfan Dydd Hafan Deg, Llanbedr Pont Steffan am breswylwyr ac ymwelwyr i'w mwynhau.


Ceredigion yn dangos y cerdyn coch i hiliaeth

Ceredigion yn dangos y cerdyn coch i hiliaeth

01/10/2019

Bob mis Hydref, bydd ‘Show Racism the Red Card’ yn dal ei Diwrnod Gwisgo Coch blynyddol Bydd dydd Gwener, 18 Hydref yn nodi’r pumed pen-blwydd yr ymgyrch. Eleni, bydd Cyngor Sir Ceredigion yn dangos ei gefnogaeth drwy'r holl ysgolion, swyddfeydd a Siambr y Cyngor drwy wisgo coch.


Cyngor i ddarparu cefnogaeth i ymgeiswyr y Cynllun Preswylio’n Sefydlog i Ddinasyddion yr Undeb Ewropeaidd

Cyngor i ddarparu cefnogaeth i ymgeiswyr y Cynllun Preswylio’n Sefydlog i Ddinasyddion yr Undeb Ewropeaidd

25/09/2019

Yng nghyfarfod cynhaliwyd ar 24 Medi, cutunwyd aelodau’r Cabinet bydd Cyngor Sir Ceredigion yn darparu proses gwirio dogfennau adnabod ‘dros y cownter’ i ymgeiswyr y Cynllun Preswylio’n Sefydlog i Ddinasyddion yr Undeb Ewropeaidd a ddarperir gan y Swyddfa Gartref.


Datblygiadau cadarnhaol ar ddarpariaethau ar gyfer y gymuned  cyn-filwr yng Ngheredigion

Datblygiadau cadarnhaol ar ddarpariaethau ar gyfer y gymuned cyn-filwr yng Ngheredigion

24/09/2019

Ar 24 Medi, cafodd y Cabinet ddiweddariad ar y ddarpariaeth gynyddol sy'n cael ei darparu i'r gymuned cyn-filwyr yng Ngheredigion. Cawsant eu diweddaru ar ddau weithgaredd sef y swydd am Swyddog Cyswllt Cyfamodau Rhanbarthol y Lluoedd Arfog (RAFCLO) a’r prosiect ariannu canolfan i gyn-filwyr.


Adborth cadarnhaol cyson a dderbynnir ar berfformiad ysgolion  a meithrinfeydd ar draws Ceredigion

Adborth cadarnhaol cyson a dderbynnir ar berfformiad ysgolion a meithrinfeydd ar draws Ceredigion

24/09/2019

Yn ystod y flwyddyn academaidd 2018-19, cafodd chwe sefydliad nas cynhelir a saith ysgol ar eu harolygu yng Ngheredigion gan Estyn – oedd i gyd yn derbyn naill ai ‘Da’ neu ‘Rhagorol’ yn eu perfformiad cyfredol a rhagolygon gwella yn y pum maes arolygu.


Chwilio am syniadau arloesol i lunio'r dyfodol er mwyn sicrhau bod arfordir Bae Ceredigion yn gryfach

Chwilio am syniadau arloesol i lunio'r dyfodol er mwyn sicrhau bod arfordir Bae Ceredigion yn gryfach

23/09/2019

Mae Grŵp Gweithredu Lleol Pysgodfeydd Bae Ceredigion (GGLlP) yn gofyn i breswylwyr , grwpiau a sefydliadau sydd wedi'u lleoli mewn cymunedau pysgodfeydd i anfon eu syniadau ar ddatblygu lles cymdeithasol, economaidd ac amgylcheddol arfordir Bae Ceredigion a dyfroedd mewndirol o Landudoch i Abermaw.


Prosiect Erasmus+: O Orllewin Cymru i Ddwyrain Ewrop

Prosiect Erasmus+: O Orllewin Cymru i Ddwyrain Ewrop

23/09/2019

Yr haf hwn, derbyniwr Cyngor Sir Ceredigion gyllid o €24,919 gan raglen Erasmus+ y Comisiwn Ewropeaidd i drefnu rhaglen gyfnewid ieuenctid i bobl ifanc o Geredigion a Romania.


Gwahoddiad i deuluoedd ddathlu Calan Gaeaf gyda sioe bypedau yn Theatr Felinfach

Gwahoddiad i deuluoedd ddathlu Calan Gaeaf gyda sioe bypedau yn Theatr Felinfach

20/09/2019

Ar ddydd Iau, 24 Hydref ceir dau berfformiad o sioe bypedau Dygwyl y Meirw yn Theatr Felinfach. Sioe amserol iawn ar gyfer adeg y flwyddyn yn dathlu chwedlau’r hen Geltiaid.


Ymweliad i Geredigion o’r Comisiynydd Plant Cymru ar gyfer Cynhadledd Llais Y Disgybl

Ymweliad i Geredigion o’r Comisiynydd Plant Cymru ar gyfer Cynhadledd Llais Y Disgybl

19/09/2019

Ar 13 Medi, cynhaliwyd Cynhadledd Llais Y Disgybl yn Siambr y Cyngor, Penmorfa, Aberaeron gyda chynrychiolaeth o bob ysgol uwchradd a bron a bob ysgol gynradd yng Ngheredigion yn mynychu’r digwyddiad.


Côr Cardi-Gân yn dathlu penblwydd yn 20 oed

Côr Cardi-Gân yn dathlu penblwydd yn 20 oed

19/09/2019

Ar nos Sadwrn, 28 Medi cynhelir Cyngerdd Dathlu Côr Cardi-Gân yn 20 oed yng nghwmni eu gwesteion Rhys Meirion ac Aled Wyn Davies neu Tra Bo Dau fel y’i hadnabyddir.


Gwasanaeth Dinesig a gynhaliwyd yng Nghapel hanesyddol

Gwasanaeth Dinesig a gynhaliwyd yng Nghapel hanesyddol

19/09/2019

Yr hyn y credir ei fod yn Wasanaeth Sul cyntaf ers Hydref 1876 a gynhaliwyd yn ddiweddar yn yr Hen Gapel yn Llwynrhydowen ger Llandysul pan gynhaliodd Cadeirydd Cyngor Sir Ceredigion, y Cynghorydd Peter Davies MBE ei Wasanaeth Dinesig yn y Capel.


Canolfan Ddydd Ceredigion yn cwrdd â’r Dream Team

Canolfan Ddydd Ceredigion yn cwrdd â’r Dream Team

19/09/2019

Ar ddydd Llun 9 Medi, bu’r Dream Team yn ymweld â staff a defnyddwyr y gwasanaeth, yng Nghanolfan Cymorth Cymunedol Canolfan Meugan ar gyfer oedolion ag anableddau dysgu a phobl hŷn, i arddangos 'Fy Siarter'. Ysgrifennwyd 'Fy Siarter' Anableddau Dysgu yng ngorllewin Cymru gan bobl sydd ag anableddau dysgu yng ngorllewin Cymru.


Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Ceredigion yn gyntaf i ymuno â 'Fy Siarter' Anableddau Dysgu

Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Ceredigion yn gyntaf i ymuno â 'Fy Siarter' Anableddau Dysgu

18/09/2019

Ar ddydd Llun 9 Medi, llofnodwyd Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Ceredigion (BGC) y 'Fy Siarter ' anableddau dysgu Gorllewin Cymru. Wrth wneud hyn, dyma'r BGC cyntaf i ymuno â'r Siarter. Ysgrifennwyd ‘Fy Siarter’ gan bobl sydd ag anableddau dysgu yng ngorllewin Cymru.


Lansiwyd Cynllun Cefnogi Clwydi

Lansiwyd Cynllun Cefnogi Clwydi

17/09/2019

Bob hyn a hyn, mae adegau mewn bywyd sydd angen eu cofio, eu nodi a’u coffáu. Ar gyfer rhai o’r rhain, gallai fod yn addas gwneud rhywbeth sy’n fwy hirhoedlog na rhoi carden neu flodau. Wrth siarad ar ran y Tîm Llwybrau Cyhoeddus, dywedodd Eifion Jones: “Rydym yn cael ceisiadau cyson i osod meinciau coffa ar hyd llwybrau’r sir. Tra bod ambell i lecyn sy’n gweddu ar gyfer hyn a lle byddai’n ddefnyddiol cael mainc, ar y cyfan gall rhywbeth ffurfiol fel mainc fod yn anaddas gan darfu ar ein tirwedd wyllt a diarffordd.” Gyda hyn mewn golwg, mae’r tîm wedi lansio cynllun ‘Cefnogi Clwydi’.


Llwyddiant picnic rhanbarthol yng Ngwersyll yr Urdd i ffoaduriaid Syriaidd

Llwyddiant picnic rhanbarthol yng Ngwersyll yr Urdd i ffoaduriaid Syriaidd

16/09/2019

Roedd picnic haf rhanbarthol yn llwyddiant mawr i ffoaduriaid Syriaidd yng Ngwersyll yr Urdd, Llangrannog. Cafodd y picnic ar 1 Awst ei fwynhau gan 200 o ffoaduriaid Syriaidd sydd wedi dod i fyw yng Ngheredigion, Sir Benfro, Powys a Sir Gaerfyrddin.


Stifyn Parri yn dychwelyd i Theatr Felinfach gyda’i sioe newydd Dim C’wilydd!

Stifyn Parri yn dychwelyd i Theatr Felinfach gyda’i sioe newydd Dim C’wilydd!

13/09/2019

Ar nos Sadwrn 12 Hydref, bydd yr entrepreneur a’r diddanwr,Stifyn Parri yn dychwelyd i Theatr Felinfach gyda’i sioe newydd Dim C’wilydd!


Triniwr Gwallt yn Hyfforddiant Ceredigion yn arddangos ei doniau mewn cystadleuaeth sgiliau bwysig

Triniwr Gwallt yn Hyfforddiant Ceredigion yn arddangos ei doniau mewn cystadleuaeth sgiliau bwysig

11/09/2019

Mae Hyfforddiant Ceredigion Training (HCT) yn parhau i gefnogi eu dysgwyr mewn cystadlaethau sgiliau ledled y DU. Bayley Harries, a gymhwysodd fel triniwr gwallt lefel 2 yn ddiweddar, yw’r diwethaf i gael llwyddiant.


Llwyddiant i Gynllun Bwyd a Hwyl Ysgol Llwyn yr Eos

Llwyddiant i Gynllun Bwyd a Hwyl Ysgol Llwyn yr Eos

10/09/2019

Ysgol Llwyn yr Eos ym Mhenparcau yw'r ysgol gyntaf yng Ngheredigion i gynnal y Cynllun Bwyd a Hwyl i'w disgyblion.


Hysbysiadau i’w cael eu cyhoeddi i agor ysgol ardal newydd yn Nyffryn Aeron

Hysbysiadau i’w cael eu cyhoeddi i agor ysgol ardal newydd yn Nyffryn Aeron

09/09/2019

Bydd hysbysiadau’n cael eu cyhoeddi ar y cynnig i agor ysgol ardal newydd yn Nyffryn Aeron newydd ar safle newydd, a hefyd i gloi ysgolion cynradd Felinfach, Ciliau Parc a Dihewyd. Mae cyhoeddi hysbysiad statudol yn rhoi cyfle i bobl wrthwynebu i’r cynnig.


Gwirffoddoli yng Ngardd Cartref Preswyl Bryntirion

Gwirffoddoli yng Ngardd Cartref Preswyl Bryntirion

05/09/2019

Bob blwyddyn fel rhan o'u menter, ‘Start from the Heart’, mae depo Calor Gas ar Ystâd Ddiwydiannol Glanyrafon yn rhoi diwrnod o’u hamser i wirfoddoli yn y gymuned. Eleni, fe wirfoddolodd gweithwyr Calor Gas - Matthew Davis, Kevin Sargent a Martin Atkinson eu hamser yng Nghartref Preswyl, Bryntirion yn Nhregaron.


Llwyddiant i Raglen Gweithgareddau Haf Gwasanaeth Ieuenctid Ceredigion

Llwyddiant i Raglen Gweithgareddau Haf Gwasanaeth Ieuenctid Ceredigion

05/09/2019

Cyflwynwyd rhaglen haf cynhwysol o weithgareddau dros bedair wythnos o’r gwyliau'r haf gan Wasanaeth Ieuenctid Ceredigion. Trefnwyd a chynhaliwyd gweithdai, gweithgareddau, teithiau, digwyddiadau a phrosiectau i bobl ifanc rhwng 11 a 25 oed o bob rhan o'r sir.


Ceredigion wedi ei enwebi ar gyfer gwobr Awdurdod Lleol 2019 am waith cefnogi ffoaduriaid

Ceredigion wedi ei enwebi ar gyfer gwobr Awdurdod Lleol 2019 am waith cefnogi ffoaduriaid

03/09/2019

Mae Cyngor Sir Ceredigion wedi cael ei enwebu ar gyfer gwobr Awdurdod Lleol 2019 yng ngwobrau Cefnogaeth Gymunedol 2019, sef seremoni wobrwyo a drefnir gan Sponsor Refugees.


Her y Gyllideb wedi ei Lansio yng Ngheredigion

Her y Gyllideb wedi ei Lansio yng Ngheredigion

03/09/2019

Mae efelychydd Her y Gyllideb ar-lein yn rhoi cyfle i drigolion Ceredigion i ddangos sut maen nhw am i gyllideb y cyngor gael ei wario yn 2020-2021. Lansiwyd her y gyllideb ar 2 Medi a bydd yn cau ar 13 Hydref.


Astudiaeth Achos: Ceri Anne Hughes, Cynorthwyydd Gofal dan Brentisiaeth

Astudiaeth Achos: Ceri Anne Hughes, Cynorthwyydd Gofal dan Brentisiaeth

03/09/2019

Mae Ceri yn Gynorthwyydd Gofal dan Brentisiaeth sy’n gweithio gydag oedolion yng Nghartref Gofal Preswyl Tregerddan ger Aberystwyth


Prosiectau peilot yn arwain y ffordd ar gymorth iechyd meddwl arloesol yng Ngheredigion

Prosiectau peilot yn arwain y ffordd ar gymorth iechyd meddwl arloesol yng Ngheredigion

29/08/2019

Mae Grŵp Gweithredu Lleol Cynnal y Cardi yn cefnogi dau brosiect peilot iechyd meddwl arloesol sy'n anelu at helpu pobl ifanc sy'n dioddef o broblemau iechyd meddwl yng Ngheredigion - Amethyst ac Yma i Chi. Mae Cynnal y Cardi yn cael ei weinyddu gan Gynor Sir Ceredigion.


Diwrnod yn ein bywydau gan Dîm Cymunedau am Waith a Mwy

Diwrnod yn ein bywydau gan Dîm Cymunedau am Waith a Mwy

28/08/2019

Catrin Davies, Delor Evans a Glesni Hemming yw’r Tîm sy’n cyflwyno Cymunedau am Waith a Mwy yng Ngheredigion ac yn yr erthygl hon, maent yn siarad am eu rolau a sut maent yn cyfrannu at wneud newid cadarnhaol i fywydau pobl ledled y sir:


Lorïau Cynnal a Chadw Tiroedd yn gwella effeithiolrwydd ac yn torri allyriadau carbon

Lorïau Cynnal a Chadw Tiroedd yn gwella effeithiolrwydd ac yn torri allyriadau carbon

27/08/2019

Mae’r Tîm Cynnal a Chadw Tiroedd wedi cael tair lori newydd i gefnogi gwasanaethau cynnal a chadw tir yng Ngheredigion.


Llwyddiannau TGAU i Ysgolion Ceredigion

Llwyddiannau TGAU i Ysgolion Ceredigion

22/08/2019

Mae'r canlyniadau TGAU a gyhoeddwyd heddiw (22 Awst) gan CBAC yn dangos bod ysgolion Ceredigion yn parhau i gynnal safonau eithriadol o uchel.


Ymgyrch recriwtio Prentisiaid Cyngor Sir Ceredigion bellach ar waith

Ymgyrch recriwtio Prentisiaid Cyngor Sir Ceredigion bellach ar waith

20/08/2019

Mae Rhaglen Brentisiaeth 2019 y cyngor bellach ar agor ar gyfer ceisiadau tan ddydd Sul 22 Medi.


Asesiad o Lety Sipsiwn a Theithwyr 2019

Asesiad o Lety Sipsiwn a Theithwyr 2019

19/08/2019

Ar hyn o bryd, mae Cyngor Sir Ceredigion yn ceisio cysylltu â chynifer o aelodau'r gymuned â phosibl ynghylch cymryd rhan mewn arolwg yn ymwneud â llety i gymunedau’r Sipsiwn a Theithwyr. Bydd gwybodaeth a gesglir o'r arolwg yn cael ei defnyddio i ddeall faint o leiniau y gallai fod eu hangen yn awr ac yn y dyfodol yng Ngheredigion.


Perfformiad ‘Rhagorol’ drwyddi draw yn Ysgol Gynradd Mynach

Perfformiad ‘Rhagorol’ drwyddi draw yn Ysgol Gynradd Mynach

19/08/2019

Mae adroddiad Estyn diweddar i Ysgol Gynradd Mynach wedi arfarnu’r statws ‘Rhagorol’ ym mhob un o’r pum maes arolygu.


Safon ganlyniadau Lefel A dal yn uchel yng Ngheredigion

Safon ganlyniadau Lefel A dal yn uchel yng Ngheredigion

15/08/2019

Mae’r canlyniadau Safon Uwch a gyhoeddwyd heddiw (15 Awst) gan CBAC yn dangos bod ysgolion Ceredigion yn parhau i gyrraedd safonau uchel. Mae 97.9% o’r ymgeiswyr a safodd arholiadau CBAC wedi derbyn graddau A* i E, gyda 27.9% yn ennill graddau A*- A.


Ffioedd wedi eu gosod ar gyfer cartrefi gofal y sector annibynnol am 2019-2020

Ffioedd wedi eu gosod ar gyfer cartrefi gofal y sector annibynnol am 2019-2020

15/08/2019

Ar 30 Gorffennaf 2019, cymeradwywyd ffioedd a argymhellwyd ar gyfer lleoliadau yng nghartrefi gofal sector annibynnol Ceredigion ar gyfer pobl hŷn am y cyfnod o 2019 i 2020.


Gala Gomedi yn Theatr Felinfach

Gala Gomedi yn Theatr Felinfach

15/08/2019

Cynhelir Gala Gomedi yn Theatr Felinfach ar nos Wener, 13 Medi am 8yh. Bydd nifer o wynebau hen a newydd yn cymryd rhan. Dyma ychydig o hanes rhai o’r comediwyr a fydd yn cymryd rhan ar y noson.


Carchar i fridiwr cŵn anghyfreithlon

Carchar i fridiwr cŵn anghyfreithlon

14/08/2019

Yn Llys y Goron Abertawe ar 14 Awst, rhoddwyd dedfrydau o garchar i Steffan Lee Harries a Barbara Ray Howell oherwydd nifer o droseddau difrifol, gan gynnwys creulondeb i anifeiliaid. Dedfrydwyd Steffan Lee Harries i chwe mis o garchar ar unwaith, a bydd tri mis o'r rhain yn cael eu gwario yn y carchar a thri mis ar drwydded yn dibynnu ar ymddygiad. Cafodd ei bartner, Barbara Ray Howell ei garcharu am bedwar mis, wedi ei wahardd am 18 mis oherwydd ei bod yn fam ifanc ac hefyd am gael rôl lai yn y deddfau troseddol.


Canmoliaeth i’r cyngor am flaenoriaethu cynllunio

Canmoliaeth i’r cyngor am flaenoriaethu cynllunio

09/08/2019

Mae’r Sefydliad Cynllunio Trefol Brenhinol (SCTB) wedi canmol y dull arloesol o gynllunio yng Ngheredigion. Mae’r sefydliad hefyd wedi annog cynghorau eraill i ddefnyddio arferion tebyg.


Cyngor i gynnig Her y Gyllideb i drigolion ar gyllideb 2020-2021

Cyngor i gynnig Her y Gyllideb i drigolion ar gyllideb 2020-2021

09/08/2019

Bydd trigolion Ceredigion yn cael cyfle i ddangos sut y maent am i gyllideb y cyngor gael ei wario yn 2020-2021. Bydd yr adborth gan breswylwyr yn helpu’r cyngor i bennu cyllideb y flwyddyn nesaf.


Treial gwastraff newydd wedi’i lansio yn Aberystwyth

Treial gwastraff newydd wedi’i lansio yn Aberystwyth

09/08/2019

Mae treial newydd wedi'i lansio yn Aberystwyth, fel rhan o ymgyrch Caru Aber, er mwyn helpu i gadw canol y dref yn lân ar ddiwrnodau casglu gwastraff.


Donna wedi’i phenodi yn uwch swyddog ar gyfer gwasanaeth ataliol newydd

Donna wedi’i phenodi yn uwch swyddog ar gyfer gwasanaeth ataliol newydd

08/08/2019

Mae Donna Pritchard wedi’i phenodi fel Swyddog Arweiniol Corfforaethol Cyngor Sir Ceredigion ar gyfer Porth Ceredigion. Mae Porth Ceredigion yn wasanaeth gofal cymdeithasol newydd sy’n canolbwyntio ar helpu pobl yn gynnar i atal problemau rhag mynd yn fwy difrifol.


Swyddog Hebryngwr Croesfannau Ysgol yng Ngheredigion yn ennill  Gwobr Diogelwch Ffyrdd Cymru

Swyddog Hebryngwr Croesfannau Ysgol yng Ngheredigion yn ennill Gwobr Diogelwch Ffyrdd Cymru

05/08/2019

Ar 10 Gorffennaf, yng nghynhadledd flynyddol Diogelwch Ffyrdd Cymru, dyfarnwyd gwobr Diogelwch Ffyrdd Cymru i Dawn Davies am ei gwasanaeth maith a'i hymroddiad fel Swyddog Hebryngwr Croesfannau Ysgol yn Ysgol Gynradd Gatholig Padarn Sant am fwy na thair blynedd ar ddeg.


Côr Cardi-Gân yn dathlu’r 20ain

Côr Cardi-Gân yn dathlu’r 20ain

05/08/2019

Eleni bydd Côr Cardi-Gân yn dathlu ei benblwydd yn 20 oed. Bydd y côr yn cofnodi’r achlysur gyda blwyddyn o ddathliadau gan gychwyn â chyngerdd mawreddog yn Theatr Felinfach ar Nos Sadwrn, 28 Medi am 7:30yh yng nghwmni Tra Bo Dau, sef Rhys Meirion ac Aled Wyn Davies.


Aelodau Cyngor Ieuenctid Ceredigion yn siarad yng nghyfarfodydd y Cyngor Sir

Aelodau Cyngor Ieuenctid Ceredigion yn siarad yng nghyfarfodydd y Cyngor Sir

02/08/2019

Cyfrannodd dau aelod o Gyngor Ieuenctid Ceredigion yn ddiweddar i gyfarfod o Bwyllgor Craffu Cymunedau sy’n Dysgu Cyngor Sir Ceredigion.


Thomas a Huw, Aelodau Seneddol Ifanc Ceredigion, yn gwneud eu marc

Thomas a Huw, Aelodau Seneddol Ifanc Ceredigion, yn gwneud eu marc

02/08/2019

Mae wedi bod yn gyfnod prysur i Thomas Kendall, Aelod Seneddol Ifanc (ASI) Ceredigion, a Huw Jones, Dirprwy Aelod Seneddol Ifanc Ceredigion, wrth iddynt gychwyn ar eu rolau, ers etholwyd ym mis Ebrill 2019.


Gŵyl Fwyd Môr i’r Tir yn dychwelyd i Bromenâd Aberystwyth yn fis Awst

Gŵyl Fwyd Môr i’r Tir yn dychwelyd i Bromenâd Aberystwyth yn fis Awst

01/08/2019

Ar ddydd Sul 11 Awst 2019, cynhelir Gŵyl Fwyd Môr i’r Tir ar bromenâd Aberystwyth. Bydd yr Ŵyl fwyd yn cael ei agor yn swyddogol gan Gadeirydd Cyngor Sir Ceredigion, Peter Davies MBE.


Strategaeth Toiledau Ceredigion yn canolbwyntio ar gynaliadwyedd a hygyrchedd

Strategaeth Toiledau Ceredigion yn canolbwyntio ar gynaliadwyedd a hygyrchedd

31/07/2019

Bydd Strategaeth Toiledau Cyhoeddus newydd Ceredigion yn canolbwyntio ar wneud toiledau cyhoeddus yng Ngheredigion yn gynaliadwy ar gyfer y dyfodol ac yn hygyrch i’w defnyddio.


Addo £460,000 i sicrhau cyllid Marchnad Aberteifi

Addo £460,000 i sicrhau cyllid Marchnad Aberteifi

31/07/2019

Mae £460,000 wedi cael ei ddyrannu dros ddwy flynedd at adfer Neuadd y Farchnad yn Aberteifi.


Cyflwyno Achos Busnes Llawn drafft Cylch Caron i Lywodraeth Cymru

Cyflwyno Achos Busnes Llawn drafft Cylch Caron i Lywodraeth Cymru

29/07/2019

Mae Achos Busnes Llawn drafft Cylch Caron wedi’i gyflwyno i Lywodraeth Cymru er mwyn pennu lefelau cyllid grant ar gyfer y cynllun.


Llwyddiant i Geredigion yng Ngwobrau Rhagoriaeth Gwaith Ieuenctid!

Llwyddiant i Geredigion yng Ngwobrau Rhagoriaeth Gwaith Ieuenctid!

29/07/2019

Daeth Gwasanaeth Ieuenctid Ceredigion a nifer fawr o wobrau nôl i Geredigion o Wobrau Rhagoriaeth Gwaith Ieuenctid eleni. Cynhaliwyd y gwobrwyo ar ddydd Gwener, 28 Mehefin yn Neganwy, Gogledd Cymru. Daeth Gweithwyr Ieuenctid o ledled Cymru at ei gilydd i ddathlu rhagoriaeth mewn gwaith ieuenctid dros y flwyddyn ddiwethaf, yn ogystal â dathlu 25 mlynedd o’r Gwobrau Rhagoriaeth Gwaith Ieuenctid.


Diwrnod ym Mywyd Sam Job, Rheolwr y Caffi, Tŷ Coffi Coliseum, Amgueddfa Ceredigion

Diwrnod ym Mywyd Sam Job, Rheolwr y Caffi, Tŷ Coffi Coliseum, Amgueddfa Ceredigion

26/07/2019

Y peth cyntaf sydd angen ei wneud yn y bore yw troi’r holl offer ymlaen. Y peth nesaf ar fy rhestr yw sicrhau bod gennym ddigon o gacennau ar gyfer y dydd - mae’r holl gacennau'n cael eu gwneud yn y caffi, felly mae gennym wastad ddigon. Mae ein cacennau yn derbyn llawer o ganmoliaeth, felly galwch heibio os nad ydych wedi rhoi cynnig ar un eto.


Taith ymchwil i Batagonia i gefnogi’r arddangosfa newydd ‘Gan ei fod yno’

Taith ymchwil i Batagonia i gefnogi’r arddangosfa newydd ‘Gan ei fod yno’

26/07/2019

O’r 11 hyd at 26 Chwefror 2019, bu Andrea DeRome, Swyddog Mynediad i Gasgliadau yn Amgueddfa Ceredigion, i Batagonia yn yr Ariannin i ymchwilio i deithiau arloesol ar gyfer arddangosfa dros dro yn Amgueddfa Ceredigion o’r enw ‘Gan ei fod yno’. Llwyddwyd i fynd ar y siwrnai trwy gymorth gan gynllun grantiau teithio ICOM UK - y Cyngor Prydeinig 2018-19.


Preswylydd o Geredigion yn dathlu penblwydd 100fed

Preswylydd o Geredigion yn dathlu penblwydd 100fed

26/07/2019

Ar ddydd Mercher, 17 Gorffennaf, dathlodd Mrs. Nansi Lovatt o Aberystwyth ei phen-blwydd yn 100 oed.


Pobl ifanc yn meithrin sgiliau yn y byd adeiladu

Pobl ifanc yn meithrin sgiliau yn y byd adeiladu

23/07/2019

Cafodd pobl ifanc y cyfle i fynd ar gwrs undydd yn ddiweddar i’w paratoi ar gyfer byd gwaith yng Nghampws Arloesi a Menter Aberystwyth ym Mhenrhyncoch. Roedd y digwyddiad o ganlyniad i Gam Nesa – Prosiect Cronfa Gymdeithasol Ewrop wedi’i ariannu’n rhannol drwy Lywodraeth Cymru – i gydweithio gyda’r cwmni adeiladu Willmott Dixon.


Masnachwr yng Ngheredigion wedi'i dedfrydu am dwyll a chyflenwi nwyddau trydanol anniogel

Masnachwr yng Ngheredigion wedi'i dedfrydu am dwyll a chyflenwi nwyddau trydanol anniogel

23/07/2019

Mae Colin Harding, adeiladwr cynlluniau rheilffyrdd model sy’n gweithio yng Ngheredigion, wedi derbyn dedfryd 6 mis o garchar wedi’i gohirio am 15 mis ar ôl pledio’n euog i dwyll a chyflenwi nwyddau trydanol anniogel.


Cered a Brownies Penrhyncoch yn cydweithio i gynnyddu eu defnydd o’r iaith Gymraeg

Cered a Brownies Penrhyncoch yn cydweithio i gynnyddu eu defnydd o’r iaith Gymraeg

19/07/2019

Mae Cered: Menter Iaith Ceredigion wedi bod yn cydweithio’n agos iawn gyda Brownies Penrhyncoch dros y flwyddyn ddiwethaf i gynyddu eu defnydd o’r Gymraeg a’u hymwybyddiaeth o bwysigrwydd y Gymraeg.


Cyfle i Gyngor Ieuenctid Ceredigion i ddweud eu barn

Cyfle i Gyngor Ieuenctid Ceredigion i ddweud eu barn

19/07/2019

Ar 12 Gorffennaf 2019, fe wnaeth Cyngor Ieuenctid Ceredigion gymryd drosodd Siambr y Cyngor i gynnal sesiwn trafodaeth, wedi’i drefnu a’i arwain ganddyn nhw. Roedd y digwyddiad yn gyfle gwych iddyn nhw ofyn cwestiynau ynglŷn â materion sy'n effeithio ar bobl ifanc i banel o bobl sy’n dylanwadu a gwneud penderfyniadau.


Anfonwyd ffurflenni ymholiadau cartrefi ar draws Ceredigion – gwneud yn siwr nad yw trigolion yn colli eu hawl i bleidleisio

Anfonwyd ffurflenni ymholiadau cartrefi ar draws Ceredigion – gwneud yn siwr nad yw trigolion yn colli eu hawl i bleidleisio

19/07/2019

Mae Cyngor Sir Ceredigion yn gofyn i drigolion Ceredigion gadw llygad am ffurflenni ymholiadau cartrefi yn y post, ac i wneud yn siŵr eu bod yn ymateb cyn gynted â phosibl.


Canlyniadau Is-etholiad Llanbadarn Fawr - Ward Sulien

Canlyniadau Is-etholiad Llanbadarn Fawr - Ward Sulien

19/07/2019

Enillodd Matthew Woolfall Jones y mwyafrif o'r pleidleisiau yn is-etholiad Llanbadarn Sulien a gynhaliwyd ar ddydd Iau, 18 Gorffennaf 2019.


Ffarmwr lleol a ddedfrydwyd am droseddau lles anifeiliaid

Ffarmwr lleol a ddedfrydwyd am droseddau lles anifeiliaid

18/07/2019

Ar 10 Gorffennaf, ymddangosodd Dylan Williams o Neuaddlwyd Uchaf, Neuaddlwyd, Ciliau Aeron o flaen yr ynadon yng Nghanolfan Cyfiawnder Aberystwyth lle cafodd ei ddedfrydu am droseddau yn ymwneud â sgil-gynhyrchion anifeiliaid a lles anifeiliaid.


Cyngor yn cefnogi ‘Fy Siarter’ ar gyfer Anableddau Dysgu

Cyngor yn cefnogi ‘Fy Siarter’ ar gyfer Anableddau Dysgu

17/07/2019

Mae aelodau Cabinet ac uwch swyddogion yng Ngheredigion wedi arwyddo ‘Fy Siarter’. Wrth wneud hynny, Cyngor Sir Ceredigion yw’r cyngor cyntaf i ymrwymo i’r siarter. Ysgrifennwyd Fy Siarter gan bobl sydd ag anableddau dysgu yng Ngorllewin Cymru.


Rhaglen Gwyliau Haf Canolfannau Hamdden Ceredigion

Rhaglen Gwyliau Haf Canolfannau Hamdden Ceredigion

16/07/2019

Mae amserlen brysur o weithgareddau cynhwysol wedi’u trefnu i’r plant dros wyliau’r haf ar draws canolfannau hamdden yn y sir sy’n cael eu rhedeg gan Gyngor Sir Ceredigion.


Rhaglen Gweithgareddau’r Haf Gwasanaeth Ieuenctid Ceredigion

Rhaglen Gweithgareddau’r Haf Gwasanaeth Ieuenctid Ceredigion

16/07/2019

Eleni, mae Rhaglen Haf Gwasanaeth Ieuenctid Ceredigion yn darparu amrywiaeth lawn o weithgareddau dros bedair wythnos yn ystod y gwyliau’r haf. Mae 19 o wahanol brosiectau, gweithgareddau, gweithdai a digwyddiadau wedi’u cynllunio ar gyfer bobl ifanc rhwng 11-25 oed ar draws y sir.


Hwyl yr Haf – eich canllaw ar gyfer y gwyliau haf yng Ngheredigion

Hwyl yr Haf – eich canllaw ar gyfer y gwyliau haf yng Ngheredigion

16/07/2019

Cafodd rhaglen Hwyl yr Haf 2019 Cered ei lansio ar 5 Gorffennaf yng Ngŵyl Aber. Y rhaglen yma yw’r canllaw hanfodol i rieni sydd yn edrych am weithgareddau Cymraeg a dwyieithog i’w plant yng Ngheredigion dros y gwyliau haf.


Cynhadledd Awtistiaeth Ceredigion 2019

Cynhadledd Awtistiaeth Ceredigion 2019

16/07/2019

Ar 5 Gorffennaf 2019, gwnaeth Tîm Sbectrwm Awtistiaeth Ceredigion a Gwasanaethau Cymorth Myfyrwyr Prifysgol Aberystwyth gynnal Cynhadledd Awtistiaeth Ceredigion ym Mhrifysgol Aberystwyth.


Prif Weinidog Cymru yn agor Ysgol Henry Richard yn swyddogol

Prif Weinidog Cymru yn agor Ysgol Henry Richard yn swyddogol

15/07/2019

Ar ddydd Iau 11 Gorffennaf, agorwyd ysgol Henry Richard yn Nhregaron yn swyddogol gan Mark Drakeford AC, Prif Weinidog Cymru.


Cyngor yn annog cymunedau i ystyried Cefnogaeth Gymunedol i ailsefydlu ffoaduriaid o Syria

Cyngor yn annog cymunedau i ystyried Cefnogaeth Gymunedol i ailsefydlu ffoaduriaid o Syria

15/07/2019

Yn dilyn wythnos y ffoaduriaid ym mis Mehefin, mae trigolion Ceredigion yn cael eu hannog i ystyried cymryd rhan mewn cynllun Cefnogaeth Gymunedol i gefnogi ffoaduriaid Syriaidd yn eu cymunedau.


Ffermwyr Dyffryn Aeron yn meddwl yn greadigol am eu dyfodol

Ffermwyr Dyffryn Aeron yn meddwl yn greadigol am eu dyfodol

15/07/2019

Mae astudiaeth ymchwil o'r enw Pweru'r Dyffryn a gyflwynir gan Weithgor Dyffryn Aeron cyf yn edrych ar ddichonoldeb pweru busnesau a chartrefi yn Nyffryn Aeron.


Blwyddyn gyntaf llwyddiannus i Gymunedau am Waith a Mwy

Blwyddyn gyntaf llwyddiannus i Gymunedau am Waith a Mwy

12/07/2019

Derbyniwyd dros 200 o atgyfeiriadau ac mae 88 o unigolion wedi derbyn cymorth o’r prosiect Cymunedau am Waith a Mwy yng Ngheredigion yn ei 12 mis cyntaf. Dechreuodd y prosiect yng Ngheredigion yn Ebrill 2018 gyda dau Fentor a Swyddog Ymgysylltu â Chyflogwyr. Maent yn cynorthwyo pobl i wella’u sgiliau cyflogadwyedd. Dylai hyn yn ei dro eu helpu i un ai gael gwaith, neu i gael gwell gwaith.


Ceredigion wedi'i ddewis fel sir ymarfer ar gyfer y cyfrifiad nesaf

Ceredigion wedi'i ddewis fel sir ymarfer ar gyfer y cyfrifiad nesaf

11/07/2019

Mae Ceredigion yn un o bedwar rhanbarth yng Nghymru a Lloegr a ddewiswyd gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol (SYG) i gymryd rhan yn Ymarfer y Cyfrifiad ar ddydd Sul, 13 Hydref 2019.


Sialens Ddarllen yr Haf i blant yn Llyfrgelloedd Ceredigion

Sialens Ddarllen yr Haf i blant yn Llyfrgelloedd Ceredigion

11/07/2019

Mae plant rhwng 4 a 11 blwydd oed yn cael eu hannog i gymryd rhan yn Sialens Ddarllen yr Haf 2019. Bydd y sialens yn cael ei lansio mewn llyfrgelloedd ar draws Ceredigion ar 13 Gorffennaf 2019 a bydd yn rhedeg hyd at 28 Medi 2019.


 Dyfarnwyd y gwobr arian insport mawreddog i Gyngor Sir Ceredigion  am ddangos ymrwymiad i gynhwysiant

Dyfarnwyd y gwobr arian insport mawreddog i Gyngor Sir Ceredigion am ddangos ymrwymiad i gynhwysiant

09/07/2019

Mae Chwaraeon Anabledd Cymru wedi dyfarnu'r safon arian datblygu insport i Gyngor Sir Ceredigion; un o wyth awdurdod lleol yng Nghymru i fod wedi cyflawni hyn.


Llun a Stori: Mr Phormula yn ymweld â Chlybiau Ieuenctid Ceredigion

Llun a Stori: Mr Phormula yn ymweld â Chlybiau Ieuenctid Ceredigion

09/07/2019

Cynhaliwyd gweithdai yn ddiweddar gyda’r bitbocswr Cymraeg, Mr Phormula yng nghlybiau ieuenctid Penparcau ac Aberaeron, a threfnwyd gan Cered: Menter Iaith Ceredigion ynghyd â Gwasanaeth Ieuenctid Ceredigion.


Cydnabyddir chyflawniadau chwaraeon a unigol yn Gwobrau Chwaraeon Ceredigion eleni

Cydnabyddir chyflawniadau chwaraeon a unigol yn Gwobrau Chwaraeon Ceredigion eleni

09/07/2019

Ar ddydd Gwener 05 Gorffennaf ym Mhenmorfa, Aberaeron cynhaliwyd Cyngor Chwaraeon Ceredigion y Gwobrau Chwaraeon Ceredigion 2019.


Gweithffyrdd+ Ceredigion a Kinora’n cydweithio i wella bywydau pobl

Gweithffyrdd+ Ceredigion a Kinora’n cydweithio i wella bywydau pobl

09/07/2019

Mae preswylwyr yng Ngheredigion, sef Neville Morgan Thomas, Ed Goodliffe ac Ian Townrow i gyd wedi elwa ar wasanaeth cymorth cyflogaeth a gwirfoddoli Gweithffyrdd+ drwy raglen allgymorth a gaiff ei rhedeg gan Kinora, canolfan adfer iechyd meddwl sydd wedi’i lleoli yn Aberteifi.