Annog trigolion i gadw at y canllawiau sylfaenol er mwyn diogelu Ceredigion

Annog trigolion i gadw at y canllawiau sylfaenol er mwyn diogelu Ceredigion

22/10/2021

Mae cyfraddau’r Coronafeirws yn uchel iawn yng Ngheredigion ar hyn o bryd, ac yn parhau i gynyddu’n ddyddiol.


Galw am aelodau ar gyfer y Fforwm Mynediad Lleol

Galw am aelodau ar gyfer y Fforwm Mynediad Lleol

21/10/2021

Mae yna alw am aelodau newydd i ymuno â fforwm a fydd yn cynghori ynghylch mynediad cyhoeddus ledled Ceredigion.Ystyried opsiynau lliniaru ar gyfer lefelau ffosffadau Ardal Cadwraeth Arbennig Afon Teifi

Ystyried opsiynau lliniaru ar gyfer lefelau ffosffadau Ardal Cadwraeth Arbennig Afon Teifi

21/10/2021

Bydd y broses o gyflwyno Cynllun Datblygu Lleol newydd yn cael ei oedi am y tro er mwyn cynnal gwaith pellach ar y lefelau ffosffadau yn afon Teifi.


Cymeradwyo Cynllun Gweithredu ar gyfer Strategaeth Gydol Oes a Lles Ceredigion

Cymeradwyo Cynllun Gweithredu ar gyfer Strategaeth Gydol Oes a Lles Ceredigion

21/10/2021

Yn ystod cyfarfod o'r Cyngor a gynhaliwyd yn rhithiol ddydd Iau, 21 Hydref 2021, cymeradwyodd Cynghorwyr Ceredigion y Strategaeth Gydol Oes a Lles ar gyfer 2021-2027 a’r cynllun gweithredu ar gyfer Ceredigion.


Gofyn barn ar adolygiad o bolisi Hapchwarae

Gofyn barn ar adolygiad o bolisi Hapchwarae

19/10/2021

Mae Cyngor Sir Ceredigion yn adolygu ei pholisi Hapchwarae cyfredol.


Ceredigion yn cyrraedd rhestr fer Gwobrau Rhagoriaeth Gwaith Ieuenctid 2021

Ceredigion yn cyrraedd rhestr fer Gwobrau Rhagoriaeth Gwaith Ieuenctid 2021

14/10/2021

Mae'r Gwobrau Rhagoriaeth Gwaith Ieuenctid yn gyfle i gydnabod a dathlu prosiectau gwaith ieuenctid rhagorol, gweithwyr ieuenctid a'r rheini sy'n ymwneud â gwaith ieuenctid ledled Cymru gan gynnwys gwirfoddolwyr, rheolwyr a phartneriaid cymunedol.


Ceredigion yn dathlu Diwrnod Shwmae Su'mae 2021

Ceredigion yn dathlu Diwrnod Shwmae Su'mae 2021

13/10/2021

Mae Diwrnod Shwmae Su’mae yn cael ei ddathlu yn flynyddol ar 15 Hydref.


Ethol Aelod Seneddol Ifanc newydd Ceredigion

Ethol Aelod Seneddol Ifanc newydd Ceredigion

13/10/2021

Etholwyd Aelod Seneddol Ifanc (ASI) newydd Ceredigion, sef Poppy Evans, ddechrau mis Gorffennaf eleni gan Gyngor Ieuenctid y Sir i gynrychioli Ceredigion yn Senedd Ieuenctid Prydain yn ystod 2021-2022.


Arweinwyr cynghorau’n cyfarfod â Llywodraeth y DU a Llywodraeth Cymru i gyrraedd y cam nesaf ar gyfer Bargen Twf Tyfu Canolbarth Cymru

Arweinwyr cynghorau’n cyfarfod â Llywodraeth y DU a Llywodraeth Cymru i gyrraedd y cam nesaf ar gyfer Bargen Twf Tyfu Canolbarth Cymru

13/10/2021

Cyfarfu Arweinwyr Cyngor Sir Powys a Chyngor Sir Ceredigion, yn eu rolau fel cyd-gadeiryddion Cyd-bwyllgor Tyfu Canolbarth Cymru, â’r Aelod Seneddol David TC Davies, Is-ysgrifennydd Gwladol Seneddol Llywodraeth y DU yng Nghymru, a Vaughan Gething AS, Gweinidog yr Economi, i drafod Bargen Twf Canolbarth Cymru a chyflawni’r cam nesaf pwysig.


Agorwch ddrws eich cartref i Maethu Cymru

Agorwch ddrws eich cartref i Maethu Cymru

13/10/2021

Ddydd Llun, 4 Hydref, gosododd Maethu Cymru gyfres o ddrysau y tu allan i’r Senedd ym Mae Caerdydd er mwyn tynnu sylw at amrywiaeth y gofalwyr maeth mewn awdurdodau lleol sydd wedi agor drysau eu cartrefi i blant maeth yng Nghymru.


Cadw Covid dan reolaeth yn ystod yr hydref/gaeaf

Cadw Covid dan reolaeth yn ystod yr hydref/gaeaf

13/10/2021

Mae’r 18 mis diwethaf wedi bod yn anodd ac yn heriol i ni i gyd, yn enwedig i’r rheini sydd wedi colli anwyliaid a’r rheini sy’n dioddef o Covid hir. Bydd yr hydref a’r gaeaf yn parhau i fod yn heriol i ni i gyd a ninnau ar drothwy tymor y ffliw. Mae angen i ni weithio gyda’n gilydd i gadw ein hunain yn ddiogel ac yn iach a chefnogi ein gwasanaethau iechyd a gofal.


Dod â gwaith T Llew Jones yn fyw i blant

Dod â gwaith T Llew Jones yn fyw i blant

11/10/2021

Ar ddiwrnod T Llew Jones eleni caiff sioe newydd ei lansio a fydd yn dod â llyfrau’r awdur poblogaidd yn fyw i blant ledled Cymru.


Ceredigion yn cefnogi Wythnos Ymwybyddiaeth Troseddau Casineb

Ceredigion yn cefnogi Wythnos Ymwybyddiaeth Troseddau Casineb

11/10/2021

Cynhelir Wythnos Ymwybyddiaeth Troseddau Casineb o 9-16 Hydref eleni.


Crynodeb o’r newidiadau yn ymwneud â Covid, y Pàs Covid, a neges atgoffa nad yw'n rhy hwyr i gael eich brechu

Crynodeb o’r newidiadau yn ymwneud â Covid, y Pàs Covid, a neges atgoffa nad yw'n rhy hwyr i gael eich brechu

08/10/2021

Mae rhai newidiadau pwysig o'n blaenau o ran mesurau Covid-19 a gwybodaeth am y rhaglen frechu.


Atgoffa trigolion Ceredigion i fod yn ymwybodol o’r sgam ddiweddaraf sy’n gysylltiedig â COVID-19

Atgoffa trigolion Ceredigion i fod yn ymwybodol o’r sgam ddiweddaraf sy’n gysylltiedig â COVID-19

05/10/2021

Yn dilyn adroddiadau o droseddwyr yn defnyddio Pàs COVID y GIG fel ffordd o dargedu’r cyhoedd i ddwyn arian, manylion ariannol a gwybodaeth bersonol, mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi rhybudd i bobl ledled Cymru nad yw’r GIG yn anfon gwahoddiad i gael Pàs COVID y GIG.


Rôl gyrrwr tacsi yn rhoi gwell sicrwydd swydd i fam i ddau o blant gyda chymorth Cymunedau am Waith a Mwy

Rôl gyrrwr tacsi yn rhoi gwell sicrwydd swydd i fam i ddau o blant gyda chymorth Cymunedau am Waith a Mwy

01/10/2021

Roedd Tracey*, sy’n 34 mlwydd oed ac o Aberystwyth, yn gweithio 12 awr yr wythnos mewn siop tecawê bwyd Tsieineaidd. Roedd Tracey a’i phlant mewn perygl o dlodi. Darllenwch stori Tracey ynglŷn â sut y cafodd swydd ar ôl ceisio cymorth cyflogaeth gan dîm Cymunedau am Waith a Mwy:


COVID-19 yn dal i effeithio ar ein cymunedau: gwnewch eich gorau i leihau’r lledaeniad

COVID-19 yn dal i effeithio ar ein cymunedau: gwnewch eich gorau i leihau’r lledaeniad

30/09/2021

Mae cynnydd sylweddol o achosion o COVID-19 yn parhau i gael ei gweld ledled Ceredigion.


Llofnodi Cyfamod y Lluoedd Arfog

Llofnodi Cyfamod y Lluoedd Arfog

30/09/2021

I nodi 10 mlynedd Cyfamod y Lluoedd Arfog, ar 28 Medi ail-ddatganodd Cadeirydd Cyngor Sir Ceredigion ac Eiriolwr y Lluoedd Arfog, y Cynghorydd Paul Hinge, ymrwymiad y cyngor i Gyfamod y Lluoedd Arfog trwy gynnal seremoni lofnodi swyddogol ym Marina Aberystwyth.


Darparu binocwlars i weithredwyr cychod sy’n darparu tripiau bywyd gwyllt yng Ngheredigion i geisio lleihau aflonyddwch ar fywyd gwyllt

Darparu binocwlars i weithredwyr cychod sy’n darparu tripiau bywyd gwyllt yng Ngheredigion i geisio lleihau aflonyddwch ar fywyd gwyllt

29/09/2021

Mae naw deg pâr o finocwlars wedi cael eu prynu drwy Grant Galluogi Adnoddau Naturiol a Lles Llywodraeth Cymru ac wedi’u darparu i weithredwyr cychod sy’n darparu tripiau bywyd gwyllt yng Ngheredigion er mwyn ceisio lleihau aflonyddwch ar fywyd gwyllt y môr.


Cyfle olaf i ddweud eich dweud ar arolwg llesiant lleol cyn y dyddiad cau

Cyfle olaf i ddweud eich dweud ar arolwg llesiant lleol cyn y dyddiad cau

28/09/2021

Mae Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Ceredigion yn awyddus iawn bod cynifer o bobl â phosibl yn cael cyfle i ddweud eu dweud ar lesiant yng Ngheredigion.


Ehangu’r gwasanaeth bws fflecsi

Ehangu’r gwasanaeth bws fflecsi

27/09/2021

Mae Trafnidiaeth Cymru yn ehangu’r gwasanaeth bws fflecsi ymhellach, gan gyrraedd rhan arall o Gymru.


Dweud eich dweud ar ddarpariaeth gofal plant yn y Sir

Dweud eich dweud ar ddarpariaeth gofal plant yn y Sir

24/09/2021

Mae Llywodraeth Cymru yn ei gwneud yn ofynnol i Gyngor Sir Ceredigion gynnal Asesiad Digonolrwydd Gofal Plant bob 5 mlynedd.


Cyffro’r Siarter Iaith yng Ngheredigion

Cyffro’r Siarter Iaith yng Ngheredigion

24/09/2021

Mae’r Siarter Iaith yn parhau i ysgogi ac annog Cymreictod ymhlith disgyblion ysgol o bob oed ar droad y tymor ysgol newydd.


Diolch cyhoeddus i grŵp strategaeth

Diolch cyhoeddus i grŵp strategaeth

23/09/2021

Mae Bwrdd Tyfu Canolbarth Cymru wedi diolch i gynrychiolwyr o’r sector preifat am eu cyfraniad tuag at ddatblygu cais Bargen Twf Canolbarth Cymru, a fydd yn gweld £110miliwn yn cael ei fuddsoddi yn y rhanbarth gan Lywodraethau Cymru a Llywodraeth DU.


Croesawu myfyrwyr yn ôl yn ddiogel i Geredigion

Croesawu myfyrwyr yn ôl yn ddiogel i Geredigion

23/09/2021

Mae Ceredigion yn edrych ymlaen at groesawu myfyrwyr yn ôl yn ddiogel i'r sir yr wythnos hon ar gyfer y flwyddyn academaidd newydd.


Cyngor yn ymrwymo i sicrhau amrywiaeth mewn democratiaeth

Cyngor yn ymrwymo i sicrhau amrywiaeth mewn democratiaeth

23/09/2021

Mae Cynghorwyr Cyngor Sir Ceredigion wedi cytuno ar ddatganiad fydd yn anelu at sicrhau amrywiaeth mewn democratiaeth wrth edrych ymlaen at yr etholiadau lleol ym mis Mai 2022.


Cytuno ar gynnig ynghylch rheoli carbon

Cytuno ar gynnig ynghylch rheoli carbon

23/09/2021

Cytunwyd ar gynnig yn galw am gadarnhad y dylai unrhyw dir a blennir er mwyn ennill credydau carbon yn cael ei wneud er budd Cymru a chymunedau lleol.


Rhoi cydnabyddiaeth i aelodau hirsefydlog un o bwyllgorau’r Cyngor

Rhoi cydnabyddiaeth i aelodau hirsefydlog un o bwyllgorau’r Cyngor

21/09/2021

Mewn cyfarfod rhithiol o’r Pwyllgor Moeseg a Safonau a gynhaliwyd ar 17 Medi 2021, rhoddwyd cydnabyddiaeth i Rif Winfield a Hywel Wyn Jones am eu 10 mlynedd o wasanaeth i’r Pwyllgor rhwng 2011 a 2021. Cyflwynwyd plac bach i’r ddau ohonyn nhw.


Portffolio Bargen Twf Canolbarth Cymru yn cyrraedd carreg filltir allweddol

Portffolio Bargen Twf Canolbarth Cymru yn cyrraedd carreg filltir allweddol

21/09/2021

Mae Bargen Twf Canolbarth Cymru wedi mynd heibio carreg filltir bwysig ar ôl derbyn cymeradwyaeth i gyflwyno Achos Busnes drafft y Portffolio i Lywodraeth y DU a Llywodraeth Cymru.


Ymgynghoriad ar gynllun strategol drafft y Gymraeg mewn addysg yn fyw

Ymgynghoriad ar gynllun strategol drafft y Gymraeg mewn addysg yn fyw

20/09/2021

Mae’r ymgynghoriad ar Gynllun Strategol Drafft y Gymraeg mewn Addysg Ceredigion 2022-2032 bellach yn fyw. Mae’r ddogfen ddrafft statudol hon yn amlinellu sut y bydd Cyngor Sir Ceredigion yn datblygu darpariaeth Gymraeg mewn Addysg dros y degawd nesaf.


Lansio ymgyrch i gynyddu nifer y gofalwyr maeth yng Ngheredigion

Lansio ymgyrch i gynyddu nifer y gofalwyr maeth yng Ngheredigion

20/09/2021

Heddiw, mae Maethu Cymru, y rhwydwaith cenedlaethol newydd o wasanaethau maethu’r 22 awdurdod lleol yng Nghymru, yn lansio ymgyrch i gael mwy o ofalwyr maeth. Ei nod yw cael effaith gadarnhaol ar ddyfodol plant a phobl ifanc a denu rhai o'r 39% o oedolion yng Nghymru sydd wedi ystyried bod yn ofalwr maeth.


Effaith trist aflonyddu ar forloi a rhai bach ar arfordir Cymru

Effaith trist aflonyddu ar forloi a rhai bach ar arfordir Cymru

20/09/2021

Gyda mwy o bobl nag erioed yn ymweld â’r parth arfordirol yma yng Nghymru, mae aflonyddu ar fywyd gwyllt ar gynnydd.


Bargen Twf Canolbarth Cymru’n cyrraedd y camau datblygu olaf

Bargen Twf Canolbarth Cymru’n cyrraedd y camau datblygu olaf

16/09/2021

Bydd Bargen Twf Canolbarth Cymru’n wynebu penderfyniad dyrys ar ddiwedd y mis pan fydd angen cymeradwyaeth i gyflwyno’r Achos Busnes Portffolio drafft i Lywodraeth y DU a Llywodraeth Cymru.


Cynllun Caron Cynnes llwyddiannus Ceredigion yn dychwelyd i fynd i’r afael â thlodi tanwydd

Cynllun Caron Cynnes llwyddiannus Ceredigion yn dychwelyd i fynd i’r afael â thlodi tanwydd

16/09/2021

Yn ddiweddar, mae Cyngor Sir Ceredigion wedi ennill ail wobr am fynd i’r afael â thlodi tanwydd yng Ngheredigion, ac mae hefyd wedi lansio prosiect newydd i gynorthwyo 120 o drigolion.


Annog pobl i fod yn wyliadwrus wrth i achosion COVID-19 barhau i gynyddu yng Ngheredigion

Annog pobl i fod yn wyliadwrus wrth i achosion COVID-19 barhau i gynyddu yng Ngheredigion

15/09/2021

Mae cynnydd sylweddol wedi bod yn nifer yr achosion o COVID-19 yng Ngheredigion yn ddiweddar.


Gwasanaethau gofal cymdeithasol lleol yn wynebu pwysau aruthrol

Gwasanaethau gofal cymdeithasol lleol yn wynebu pwysau aruthrol

10/09/2021

Mae gwasanaethau gofal cartref ledled Ceredigion yn wynebu heriau sylweddol o ganlyniad i'r pandemig.


Bywyd newydd i adeilad gwag yn Llanbedr Pont Steffan

Bywyd newydd i adeilad gwag yn Llanbedr Pont Steffan

08/09/2021

Mae adeilad yng nghanol tref Llanbedr Pont Steffan wedi cael ei brynu yn rhan o Raglen Datblygu ac Adfywio Cyngor Sir Ceredigion, gyda’r bwriad o’i adnewyddu a defnyddio’r adeilad eto.


Ceredigion yn estyn croeso i’r Tour of Britain 2021

Ceredigion yn estyn croeso i’r Tour of Britain 2021

08/09/2021

Roedd yr haul yn gwenu yng Ngheredigion heddiw wrth i’r sir estyn croeso i’r Tour of Britain ar ddechrau pedwerydd cymal y ras.


Paratoadau ar waith i groesawu teuluoedd o Afghanistan i Geredigion

Paratoadau ar waith i groesawu teuluoedd o Afghanistan i Geredigion

07/09/2021

Yn ystod cyfarfod y Cabinet heddiw, cymeradwyodd Aelodau’r Cabinet adleoli o leiaf dau deulu o Afghanistan sy’n Staff a Gyflogir yn Lleol (LES).


Peidiwch â cholli eich llais – annog trigolion Ceredigion i wirio bod eu manylion cofrestru i bleidleisio yn gyfredol

Peidiwch â cholli eich llais – annog trigolion Ceredigion i wirio bod eu manylion cofrestru i bleidleisio yn gyfredol

07/09/2021

Mae trigolion Ceredigion yn cael eu rhybuddio i beidio â cholli eu llais ar benderfyniadau sy'n effeithio arnyn nhw drwy sicrhau bod eu manylion cofrestru etholiadol yn gyfredol.


Cyfle ariannol i gynorthwyo gofalwyr

Cyfle ariannol i gynorthwyo gofalwyr

07/09/2021

Trwy gyfrwng y Gronfa Arloesi Cymorth i Ofalwyr, mae grantiau ar gael i sefydliadau yn y trydydd sector yng Ngheredigion, Sir Gaerfyrddin a Sir Benfro sy'n darparu neu yr hoffent ddarparu gwasanaeth a gweithgareddau er mwyn cynorthwyo gofalwyr di-dâl.


Croeso i Geredigion, y Tour of Britain 2021

Croeso i Geredigion, y Tour of Britain 2021

07/09/2021

Yfory, 08 Medi, bydd y Tour of Britain yn cychwyn ei bedwerydd cymal o Aberaeron.


Un o drigolion Ceredigion yn magu hyder ac yn sicrhau ei swydd gyntaf erioed!

Un o drigolion Ceredigion yn magu hyder ac yn sicrhau ei swydd gyntaf erioed!

03/09/2021

Roedd David, un o drigolion Aberteifi, yn ddi-waith ac yn chwilio am swydd.


Pryder wrth i achosion Coronafeirws gynyddu yn y Sir

Pryder wrth i achosion Coronafeirws gynyddu yn y Sir

02/09/2021

Mae lefelau Coronafeirws yn cynyddu yn sylweddol ar draws y sir.


Datblygiadau newydd cyffrous ar y gorwel i Ganolfan Lles Llanbedr Pont Steffan

Datblygiadau newydd cyffrous ar y gorwel i Ganolfan Lles Llanbedr Pont Steffan

02/09/2021

Yn ystod cyfarfod o’r Cabinet a gynhaliwyd ar 01 Rhagfyr 2021, cytunwyd mai Canolfan Hamdden Llanbedr Pont Steffan fyddai’r lleoliad ar gyfer Canolfan Lles gyntaf y Cyngor yn y sir.


Cyngor yn cefnogi Diwrnod y Gwasanaethau Brys

Cyngor yn cefnogi Diwrnod y Gwasanaethau Brys

31/08/2021

Mae Cyngor Sir Ceredigion yn dathlu Diwrnod y Gwasanaethau Brys ar 9 Medi i dalu teyrnged i’r miliynau o bobl sy’n gweithio ac yn gwirfoddoli i’r Gwasanaeth Iechyd a’r gwasanaethau brys.


Cau ffyrdd yn ddyddiol yn dod i ben ym Mharthau Diogel Ceredigion

Cau ffyrdd yn ddyddiol yn dod i ben ym Mharthau Diogel Ceredigion

27/08/2021

Bydd y ffyrdd trwy drefi Ceredigion yn ailagor yr wythnos nesaf cyn dechrau’r tymor ysgol newydd.


Trigolion Ceredigion i ddweud eu dweud ar lwybrau Teithio Llesol ar gyfer y dyfodol

Trigolion Ceredigion i ddweud eu dweud ar lwybrau Teithio Llesol ar gyfer y dyfodol

27/08/2021

Heddiw, mae Cyngor Sir Ceredigion wedi dechrau cyfnod ymgynghori 12 wythnos o hyd ynghylch llwybrau cerdded a beicio presennol ac arfaethedig yn y sir.


Beth am ymuno â grŵp Cerdded er Budd Lles Gorllewin Cymru?

Beth am ymuno â grŵp Cerdded er Budd Lles Gorllewin Cymru?

25/08/2021

Ymunodd Janet Gibson o Aberteifi â grŵp Cerdded er Budd Lles Gorllewin Cymru ym mis Mai 2021 pan gafodd y cyfyngiadau eu llacio yng Ngheredigion. Fel aelod, mae'n dweud wrthym sut mae cerdded wedi bod o fudd i’w lles corfforol a’i lles meddyliol.


Ailymunwch â’ch ffrindiau, ailymunwch â’r heulwen. Peidiwch â gadael i covid ailymuno â chi.

Ailymunwch â’ch ffrindiau, ailymunwch â’r heulwen. Peidiwch â gadael i covid ailymuno â chi.

25/08/2021

Mae Gŵyl Banc Awst bron yma ac mae'n edrych fel y bydd yn heulog ac yn gynnes am y penwythnos hir sydd i ddod. Dros yr ychydig wythnosau diwethaf, bu cynnydd dramatig mewn achosion covid yng Ngheredigion, yn enwedig mewn ardaloedd arfordirol.


Ceredigion yn paratoi i groesawu’r Tour of Britain yr Hydref hwn

Ceredigion yn paratoi i groesawu’r Tour of Britain yr Hydref hwn

24/08/2021

Ar 08 Medi, Aberaeron fydd y lleoliad a fydd yn cynnal dechrau pedwerydd cymal y Tour of Britain y mae disgwyl mawr amdani. Bydd y llwybr yn mynd â beicwyr o Aberaeron i fyny i Aberystwyth ac yna i’r Borth cyn symud ymlaen i Abermaw.


Y Cyngor yn annog trigolion i gael yr help sydd ei angen arnynt

Y Cyngor yn annog trigolion i gael yr help sydd ei angen arnynt

20/08/2021

Nawr bod y wlad ar Lefel Rhybudd 0 a bod cyfyngiadau Covid wedi llacio’n sylweddol ers yr haf diwethaf, dim ond nawr y mae nifer o drigolion Ceredigion yn profi effaith ariannol y pandemig yn llawn.


Y lefel uchaf o achosion ers mis Ionawr

Y lefel uchaf o achosion ers mis Ionawr

20/08/2021

Mae’r cynnydd uchaf yn nifer yr achosion yng Ngheredigion ers mis Ionawr i’w gweld ar hyn o bryd. Mae yna bryder y bydd y nifer hwn yn parhau i gynyddu yn ystod y dyddiau a’r wythnosau nesaf.


Ceredigion i gymryd rhan yn y broses o adleoli ffoaduriaid o Afghanistan a oedd yn cael eu cyflogi gan Lywodraeth y DU

Ceredigion i gymryd rhan yn y broses o adleoli ffoaduriaid o Afghanistan a oedd yn cael eu cyflogi gan Lywodraeth y DU

20/08/2021

Cyhoeddodd Cyngor Sir Ceredigion heddiw ei fod wedi cytuno i gymryd rhan yng nghynllun y Swyddfa Gartref i adleoli pobl o Afghanistan sydd mewn perygl o wynebu dial dan law’r Taliban.


Caredigrwydd yn y Gweithle

Caredigrwydd yn y Gweithle

19/08/2021

Mae pecyn cymorth a chanllaw newydd wedi cael eu lansio i gefnogi cyflogwyr, staff, grwpiau a sefydliadau lleol i sefydlu caredigrwydd yn y gweithle.


Angen i fusnesau barhau i gymryd camau diogelu ar Lefel Rhybudd 0

Angen i fusnesau barhau i gymryd camau diogelu ar Lefel Rhybudd 0

18/08/2021

Mae llawer o reolau COVID-19 Cymru bellach wedi llacio. Fodd bynnag, mae cyfyngiadau ar waith o hyd ar Lefel Rhybudd 0.


Dweud eich dweud ar sut y daw Ceredigion yn sir fwy egnïol yn gorfforol

Dweud eich dweud ar sut y daw Ceredigion yn sir fwy egnïol yn gorfforol

18/08/2021

Mae ymgynghoriad yn cael ei gynnal ar hyn o bryd ar sut mae Ceredigion yn dod yn Sir sy’n fwy egnïol yn gorfforol.


Cyfranogwr Cymunedau am Waith a Mwy yn cael swydd fel gyrrwr HGV

Cyfranogwr Cymunedau am Waith a Mwy yn cael swydd fel gyrrwr HGV

17/08/2021

Cafodd un o drigolion Ceredigion gynnig swydd ddiogel ar ôl derbyn cymorth gan y prosiect Cymunedau am Waith a Mwy.


Dyfarnu Gwobr Arian Cynllun Cydnabod Cyflogwyr y Weinyddiaeth Amddiffyn i ddau sefydliad o Geredigion

Dyfarnu Gwobr Arian Cynllun Cydnabod Cyflogwyr y Weinyddiaeth Amddiffyn i ddau sefydliad o Geredigion

13/08/2021

Mae dau sefydliad yng Ngheredigion, sef Fforwm Cymunedol Penparcau Cyf a Woody's Lodge, wedi ennill Gwobr Arian Cynllun Cydnabod Cyflogwyr y Weinyddiaeth Amddiffyn ar gyfer 2021.


Cynnal Asesiad o Lesiant Lleol

Cynnal Asesiad o Lesiant Lleol

13/08/2021

Mae Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Ceredigion yn cynnal Asesiad o Lesiant Lleol. Rydym am ddarganfod mwy am lesiant pobl leol a chymunedau lleol, nawr ac ar gyfer y dyfodol.


Pryder am gynnydd mewn achosion yn ardal Llanarth a Cheinewydd

Pryder am gynnydd mewn achosion yn ardal Llanarth a Cheinewydd

12/08/2021

Mae clwstwr o achosion o COVID-19 wedi’u nodi yn nalgylch pentrefi Ceinewydd a Llanarth yng Ngheredigion.


Newyddion da yn Archifdy Ceredigion

Newyddion da yn Archifdy Ceredigion

11/08/2021

Mae Archifdy Ceredigion, swyddfa gofnodion y sir, ar agor eto. Mae pethau ychydig yn wahanol ar hyn o bryd ond mae’r croeso yr un mor gynnes i bawb.


Lefel Rhybudd 0 – Beth mae hyn yn ei olygu i fusnesau, trigolion ac ymwelwyr Ceredigion

Lefel Rhybudd 0 – Beth mae hyn yn ei olygu i fusnesau, trigolion ac ymwelwyr Ceredigion

10/08/2021

Wrth i’r rhan fwyaf o’r cyfyngiadau cyfreithiol gael eu llacio, mae’n rhaid i bob un ohonom barhau i wneud ein rhan i atal y feirws rhag lledaenu. Mae’r perygl o drosglwyddo’r feirws yn parhau; nid yw lefel rhybudd sero yn golygu diwedd y mesurau.


Llongyfarch disgyblion Ceredigion

Llongyfarch disgyblion Ceredigion

10/08/2021

Dymuna Cyngor Sir Ceredigion longyfarch disgyblion Ceredigion sydd yn derbyn eu canlyniadau TGAU, Uwch Gyfrannol ac Uwch yr wythnos hon.


Y gwaith yn parhau ar fodel gwledig o ofal cymunedol a thai

Y gwaith yn parhau ar fodel gwledig o ofal cymunedol a thai

09/08/2021

Mae gwaith o ddatblygu darpariaeth model gwledig o ofal cymunedol a thai yn ardal Tregaron yn parhau.


Cefnogaeth i breswyliwr gael swydd newydd mewn amser ansicr

Cefnogaeth i breswyliwr gael swydd newydd mewn amser ansicr

05/08/2021

Yn ystod cyfnod cythryblus y llynedd, a sôn am ddiswyddiadau, roedd Archie, gyrrwr bws, a'r unig un yn ei deulu a oedd yn cael cyflog, yn gwybod bod yn rhaid iddo chwilio am swydd wahanol. Ar ôl chwilio am gymorth a chefnogaeth gan Cymunedau am Waith a Mwy, gallodd Archie gael gwaith newydd gyda chwmni casglu llaeth lleol.


Sector twristiaeth, allwch chi helpu ni?

Sector twristiaeth, allwch chi helpu ni?

05/08/2021

Anogir busnesau Ceredigion i roi eu barn i ddatblygu anturiaethau diwylliannol dan arweiniad.


Ailagor Amgueddfa Ceredigion gydag arddangosfa newydd

Ailagor Amgueddfa Ceredigion gydag arddangosfa newydd

04/08/2021

Bydd Amgueddfa Ceredigion yn ailagor ei drysau i’r cyhoedd ar 12 Awst 2021 ar ôl bod ar gau oherwydd y pandemig.


Llyfrgelloedd i agor yn llawn

Llyfrgelloedd i agor yn llawn

04/08/2021

Bydd llyfrgelloedd Ceredigion yn agor i bori heb apwyntiad ar 09 Awst.


Ymgyrch Eich ci, eich cyfrifoldeb

Ymgyrch Eich ci, eich cyfrifoldeb

03/08/2021

Gall baw ci ddifetha mwynhad pawb o'r awyr agored.


Cyfleusterau hamdden i ailagor yn yr Hydref

Cyfleusterau hamdden i ailagor yn yr Hydref

03/08/2021

Mae Cyngor Sir Ceredigion yn anelu at ailagor ei gyfleusterau yng Nghanolfan Hamdden Aberteifi, Pwll Nofio Llanbedr Pont Steffan a Chanolfan Hamdden Plascrug yn yr hydref.


Ailddechrau Marchnad Ffermwyr Aberystwyth

Ailddechrau Marchnad Ffermwyr Aberystwyth

03/08/2021

Mae Marchnad Ffermwyr Aberystwyth yn dychwelyd mewn safle newydd.


Goresgyn cyfyngiadau Covid-19 i ddarparu gweithgareddau i deuluoedd ifanc

Goresgyn cyfyngiadau Covid-19 i ddarparu gweithgareddau i deuluoedd ifanc

30/07/2021

Mae adroddiad wedi cael ei gyhoeddi s’yn rhoi manylion o’r holl gefnogaeth a gweithgareddau a gynhaliwyd gyda theuluoedd â phlant o dan 5 oed rhwng Ebrill 2020 a Mawrth 2021.


Ceisiadau nawr ar agor ar gyfer grantiau bach cymunedol

Ceisiadau nawr ar agor ar gyfer grantiau bach cymunedol

29/07/2021

Gwahoddir sefydliadau cymunedol i wneud cais am hyd at £2,000 i ddatblygu prosiectau sy'n helpu i ddod â chymunedau ynghyd.


Cefnogi ymgyrch i leihau tanau glaswellt

Cefnogi ymgyrch i leihau tanau glaswellt

28/07/2021

Mae Cyngor Sir Ceredigion yn cefnogi ymgyrch Dawns Glaw, tasglu amlasiantaeth o arbenigwyr o asiantaethau allweddol sy'n ceisio lleihau, a lle bo modd, dileu effaith tanau glaswellt ledled Cymru.


Pecynnau lles i ofalwyr ifanc Ceredigion

Pecynnau lles i ofalwyr ifanc Ceredigion

26/07/2021

Mae pecynnau lles yn cael eu hanfon at ofalwyr ifanc ledled Ceredigion i gefnogi eu lles a'u hannog i ddarllen yr haf hwn.


Chwilio am syniadau arloesol ar gyfer arfordir Bae Ceredigion cryfach

Chwilio am syniadau arloesol ar gyfer arfordir Bae Ceredigion cryfach

23/07/2021

Mae Grŵp Gweithredu Lleol Pysgodfeydd Bae Ceredigion (GGLlP) yn gofyn i breswylwyr anfon eu syniadau neu eu mynegiadau o ddiddordeb at y Cydlynydd lleol FLAG.


Annog cymunedau Ceredigion i barhau i ddilyn y canllawiau

Annog cymunedau Ceredigion i barhau i ddilyn y canllawiau

23/07/2021

Mae nifer yr achosion COVID-19 yn parhau i gynyddu ledled y Sir ac rydym yn gweld trosglwyddiad cymunedol eang.


Atgoffa busnesau o reoliadau hunan-ynysu

Atgoffa busnesau o reoliadau hunan-ynysu

23/07/2021

Atgoffir busnesau o'u dyletswydd i ganiatáu i weithiwr hunan-ynysu yn unol â rheoliadau.


Cynorthwyydd Gofal Bryntirion yn Seren Gofal Cymdeithasol

Cynorthwyydd Gofal Bryntirion yn Seren Gofal Cymdeithasol

23/07/2021

Mae Cynorthwyydd Gofal Dydd o Dregaron wedi cael ei chydnabod fel un o’r Sêr Gofal Cymdeithasol.


Cymunedau am Waith a Mwy wedi helpu trigolyn i ddychwelyd i’r gwaith

Cymunedau am Waith a Mwy wedi helpu trigolyn i ddychwelyd i’r gwaith

21/07/2021

Mae'r prosiect Cymunedau am Waith a Mwy wedi gallu helpu un o drigolion Ceredigion i ddychwelyd i’r gwaith wedi iddo gael ei wneud yn ddi-waith o ganlyniad i gael ei ddiswyddo.


Cyngor yn annog busnesau i baratoi ar gyfer newid mawr mewn labelu bwyd

Cyngor yn annog busnesau i baratoi ar gyfer newid mawr mewn labelu bwyd

20/07/2021

O 1 Hydref 2021, bydd y gofynion ar gyfer labelu bwyd wedi'u pecynnu ymlaen llaw i'w gwerthu'n uniongyrchol (Pre packed for Direct Sale (PPDS) yn newid yng Nghymru, Lloegr a Gogledd Iwerddon.


Mae cyfyngiadau Coronafeirws Cymru ar waith yng Ngheredigion

Mae cyfyngiadau Coronafeirws Cymru ar waith yng Ngheredigion

19/07/2021

Gan fod y rhan fwyaf o gyfyngiadau cyfreithiol ar gyswllt cymdeithasol a gwisgo masgiau yn cael eu diddymu yn Lloegr heddiw, hoffem atgoffa ein trigolion a'n hymwelwyr bod angen i ni i gyd yma yng Ngheredigion ddilyn cyfyngiadau Coronafeirws Cymru – sy'n cynnwys gwisgo gorchudd wyneb a chadw pellter cymdeithasol y tu mewn i fannau cyhoeddus.


Rhybudd Ambr ar gyfer gwres eithafol

Rhybudd Ambr ar gyfer gwres eithafol

19/07/2021

Mae'r Swyddfa Dywydd wedi cyhoeddi rhybudd Ambr ar gyfer gwres eithafol o ddydd Llun 19 tan ddydd Iau 22 Gorffennaf 2021.


Awdurdodau lleol yn dod at ei gilydd i hybu’r nifer o ofalwyr maeth yng Nghymru

Awdurdodau lleol yn dod at ei gilydd i hybu’r nifer o ofalwyr maeth yng Nghymru

15/07/2021

Mae gwasanaethau maethu awdurdodau lleol yng Nghymru wedi dod ynghyd heddiw i ddod yn 'Maethu Cymru', wrth i dimau ledled y wlad gyfuno eu hymdrechion ac arbenigedd i gynyddu nifer ac amrywiaeth gofalwyr maeth awdurdodau lleol yn sylweddol.


Gofal wrth gwblhau’r broses o symud i lefel rhybudd un

Gofal wrth gwblhau’r broses o symud i lefel rhybudd un

15/07/2021

Anogir preswylwyr Ceredigion i fod yn wyliadwrus, hyd yn oed wrth i’r cyfyngiadau lacio i gwblhau’r broses o symud i lefel rhybudd un.


Pryder cynnydd mewn achosion COVID-19 yn y Sir

Pryder cynnydd mewn achosion COVID-19 yn y Sir

13/07/2021

Daw pryder ynghylch lefelau o’r Coronafeirws ar gynyddu yng Ngheredigion.


Ysgol Bro Pedr yn ennill gwobr Menter Ysgolion y Dreftadaeth Gymreig 2021

Ysgol Bro Pedr yn ennill gwobr Menter Ysgolion y Dreftadaeth Gymreig 2021

12/07/2021

Mewn seremoni wobrwyo rithiol ar 2 Gorffennaf, enillodd Ysgol Bro Pedr darian y sector uwchradd mewn cystadleuaeth flynyddol a gynhelir gan Fenter Ysgolion y Dreftadaeth Gymreig. Dyfarnwyd y wobr am brosiect hanes a wnaed gan ddisgyblion Blwyddyn 8 yn yr ysgol. Roedd y prosiect ‘I Mewn ac Allan o Gymru’ yn brosiect uchelgeisiol a chyfoethog a oedd yn delio ag ymfudo ac allfudo.


Galw ar Gontractwyr i gynnal a chadw llwybrau Ceredigion

Galw ar Gontractwyr i gynnal a chadw llwybrau Ceredigion

09/07/2021

Mae hawliau tramwy cyhoeddus Ceredigion yn chwilio am gontractwyr i reoli a chynnal y llwybrau i bawb eu mwynhau.


Cefnogi trigolion Ceredigion yn ôl i'r gwaith

Cefnogi trigolion Ceredigion yn ôl i'r gwaith

08/07/2021

Mae 345 o drigolion Ceredigion wedi cael cefnogaeth yn ôl i weithio yn ystod y tair blynedd diwethaf.


Llanilar yn llwyddo i ennill y Cam Aur gyda’r Siarter iaith

Llanilar yn llwyddo i ennill y Cam Aur gyda’r Siarter iaith

07/07/2021

Ar ddiwedd blwyddyn heriol i bawb, mae Ysgol Gynradd Llanilar yn dathlu llwyddo rhoi’r iaith ar waith drwy ennill Cam Aur y Siarter Iaith.


Sialens Ddarllen yr Haf 2021 - Arwyr y Byd Gwyllt

Sialens Ddarllen yr Haf 2021 - Arwyr y Byd Gwyllt

06/07/2021

Ydych chi eisiau bod yn un o Arwyr y Byd Gwyllt? Ymunwch â ni yn Llyfrgell Ceredigion dros wyliau’r Haf ac fe gewch chi gyfle i fod yn arwr go iawn, ac i wneud hynny trwy ddarllen!


Rhoi gwybod i Crimestoppers am werthu cynhyrchion dan oed yn anghyfreithlon

Rhoi gwybod i Crimestoppers am werthu cynhyrchion dan oed yn anghyfreithlon

05/07/2021

Gall trigolion a busnesau ledled Cymru sy'n credu bod rhywun wedi prynu neu werthu cynhyrchion dan gyfyngiadau oedran i berson dan oed hysbysu Crimestoppers yn ddienw erbyn hyn.


Cau Ffenestr Wastraff Aberystwyth

Cau Ffenestr Wastraff Aberystwyth

02/07/2021

Darperir gwasanaethau casglu gwastraff rheolaidd a dibynadwy yng nghanol tref Aberystwyth. Yn anffodus, mae rhai materion lleol, tymhorol sy'n parhau i godi. Mae’r ateb felly'n syml – rhaid i ni gau'r ffenestr wastraff!


Dathlu diwylliannau a chyrchfannau Celtaidd

Dathlu diwylliannau a chyrchfannau Celtaidd

01/07/2021

Bydd Llwybrau Celtaidd, prosiect sy'n hyrwyddo Ceredigion ac ardaloedd partner yn ne-orllewin Cymru ac Iwerddon, yn cael sylw yn y Gyngres Geltaidd Ryngwladol y penwythnos hwn.


Grŵp o ddisgyblion ym Mlwyddyn 9 yn Ysgol Gyfun Penweddig i hunan-ynysu yn dilyn achos COVID-19

Grŵp o ddisgyblion ym Mlwyddyn 9 yn Ysgol Gyfun Penweddig i hunan-ynysu yn dilyn achos COVID-19

01/07/2021

Gofynnwyd i Grŵp o ddisgyblion ym Mlwyddyn 9 yn Ysgol Gyfun Penweddig, Aberystwyth hunan-ynysu am 10 diwrnod ar ôl cadarnhau achos COVID-19 yn yr ysgol.


Ailgartrefu primatiaid Animalarium Y Borth

Ailgartrefu primatiaid Animalarium Y Borth

01/07/2021

Ym mis Ebrill eleni, derbyniodd Cyngor Sir Ceredigion gais am Drwydded Anifeiliaid Gwyllt Peryglus gan Mr a Mrs Tweedy, perchnogion busnes newydd o’r enw’r ‘Animalarium’ yn Y Borth.


Cymundeau am Waith a Mwy yn cefnogi preswylydd o Geredigion i ddatblygu’n broffesiynol

Cymundeau am Waith a Mwy yn cefnogi preswylydd o Geredigion i ddatblygu’n broffesiynol

30/06/2021

Mae preswylydd o Geredigion wedi cwblhau cwrs Cwnsela ar ôl derbyn cyllid gan Cymunedau am Waith a Mwy, gan ei galluogi i ddod o hyd i waith fel Cwnselydd o fewn y Sir.


Gallwch nawr archebu slot nofio cymunedol ym Mhrifysgol Aberystwyth

Gallwch nawr archebu slot nofio cymunedol ym Mhrifysgol Aberystwyth

25/06/2021

Gall pobl nawr archebu slot i fynd i nofio ym mhwll Prifysgol Aberystwyth tra bo gwaith adeiladu yn parhau yng Nghanolfan Hamdden Plascrug.


Ymweld â Cheredigion yn ddiogel ac yn barchus

Ymweld â Cheredigion yn ddiogel ac yn barchus

25/06/2021

Yn ôl y disgwyl, mae Ceredigion eisoes yn profi i fod yn gyrchfan boblogaidd i ymwelwyr eleni.


Wythnos Gwaith Ieuenctid 23-30 Mehefin - Dathlu'r gefnogaeth i bobl ifanc o dîm hyblyg ac ymroddedig

Wythnos Gwaith Ieuenctid 23-30 Mehefin - Dathlu'r gefnogaeth i bobl ifanc o dîm hyblyg ac ymroddedig

24/06/2021

Eleni, mae Wythnos Gwaith Ieuenctid rhwng 23-30 Mehefin. Mae hyn yn gyfle i ddathlu'r straeon cadarnhaol a'r llwyddiannau o'r 12 mis diwethaf - gan dynnu sylw at yr arloesedd, y gwytnwch a'r dyfeisgarwch y mae'r sector wedi'i ddangos yn ystod blwyddyn eithriadol o anodd.


Nodyn atgoffa i drigolion ac ymwelwyr wrth i nifer yr achosion o’r amrywiolyn Delta gynyddu

Nodyn atgoffa i drigolion ac ymwelwyr wrth i nifer yr achosion o’r amrywiolyn Delta gynyddu

23/06/2021

Rydym wedi dechrau gweld cynnydd yn nifer yr achosion COVID-19 yng Ngheredigion a ledled Cymru dros y dyddiau diwethaf. Mae’r amrywiolyn Delta wedi’i ganfod yng Ngheredigion; amrywiolyn gwahanol sy’n achosi ystod ehangach o symptomau nag o’r blaen.


Grŵp o ddisgyblion ym Mlwyddyn 9 yn Ysgol Gyfun Penglais i hunan-ynysu yn dilyn achos COVID-19

Grŵp o ddisgyblion ym Mlwyddyn 9 yn Ysgol Gyfun Penglais i hunan-ynysu yn dilyn achos COVID-19

22/06/2021

Gofynnwyd i Grŵp o ddisgyblion ym Mlwyddyn 9 yn Ysgol Gyfun Penglais, Aberystwyth hunan-ynysu am 10 diwrnod ar ôl cadarnhau achos COVID-19 yn yr ysgol.


Bydd sesiynau nofio i'r gymuned ar gael ym mhwll nofio Prifysgol Aberystwyth

Bydd sesiynau nofio i'r gymuned ar gael ym mhwll nofio Prifysgol Aberystwyth

18/06/2021

Bydd nifer o slotiau wedi’u harchebu ymlaen llaw ar gael ar gyfer y gymuned ym mhwll nofio Prifysgol Aberystwyth tra bo’r gwaith yn parhau yng Nghanolfan Hamdden Plascrug.


Cefnogi Gofalwyr Di-dâl yng Ngheredigion: Wythnos Gofalwyr 2021

Cefnogi Gofalwyr Di-dâl yng Ngheredigion: Wythnos Gofalwyr 2021

18/06/2021

I ddathlu Wythnos Genedlaethol Gofalwyr 2021, a gynhaliwyd rhwng 7 a 13 Mehefin, bu Cyngor Sir Ceredigion yn gweithio gyda chydweithwyr ar draws maes Iechyd a'r trydydd sector i drefnu amrywiaeth o weithgareddau am ddim i gefnogi Gofalwyr di-dâl. Cynhaliwyd rhai gweithgareddau ar y cyd â phartneriaid yn Sir Benfro a Sir Gâr.


Nodi Wythnos y Lluoedd Arfog 2021

Nodi Wythnos y Lluoedd Arfog 2021

18/06/2021

Mae Wythnos y Lluoedd Arfog yn cael ei gynnal eleni rhwng 21 a 26 Mehefin.


Dad yn siarad ar Sul y Tadau am brofiad anhygoel o fabwysiadu

Dad yn siarad ar Sul y Tadau am brofiad anhygoel o fabwysiadu

16/06/2021

Mae tad mabwysiadol i ddau wedi sôn am y fraint y mae'n teimlo wrth wylio ei blant yn ffynnu ac yn tyfu.


Arolwg Gofalwyr Ifanc bellach yn fyw – sicrhewch eich bod yn dweud eich dweud

Arolwg Gofalwyr Ifanc bellach yn fyw – sicrhewch eich bod yn dweud eich dweud

16/06/2021

Os ydych yn Ofalwr Ifanc sy’n byw yn Sir Gâr, Ceredigion neu Sir Benfro, hoffem glywed gennych!


Cynllun strategol i gryfhau addysg cyfrwng Cymraeg y sir

Cynllun strategol i gryfhau addysg cyfrwng Cymraeg y sir

15/06/2021

Bydd cyfnod ymgynghori yn cael ei gynnal yn ystod tymor yr hydref eleni i gynyddu nifer y disgyblion yng Ngheredigion a fydd yn gallu datblygu a dysgu trwy gyfrwng y Gymraeg.


Cyhoeddi Adroddiad Monitro Safonau’r Gymraeg 2020-2021

Cyhoeddi Adroddiad Monitro Safonau’r Gymraeg 2020-2021

15/06/2021

Mae Adroddiad Monitro Safonau’r Gymraeg Blynyddol ar gyfer 2020-2021 wedi cael ei gyhoeddi yn dilyn cymeradwyaeth mewn cyfarfod diweddar o’r Cabinet.


Cyflwyno Cynllun Gweithredu i gyflawni carbon sero-net erbyn 2030

Cyflwyno Cynllun Gweithredu i gyflawni carbon sero-net erbyn 2030

15/06/2021

Mae cynllun gweithredu wedi cael ei gyflwyno sy’n nodi sut y bydd Ceredigion yn dod yn Awdurdod Lleol carbon sero-net.


Wythnos Ffoaduriaid 2021

Wythnos Ffoaduriaid 2021

14/06/2021

Y thema ar gyfer Wythnos Ffoaduriaid 2021, a gynhelir rhwng 14 a 20 Mehefin, yw 'Ni allwn gerdded ar ein pennau ein hunain'. Mae'r thema wedi'i hysbrydoli gan araith hanesyddol Martin Luther King yn 1963, sef 'Mae gen i freuddwyd', lle y mae'n sôn am bwysigrwydd undod a chydraddoldeb i bawb a sut y mae gan bob un ohonom ran i'w chwarae i sicrhau bod y cenedlaethau presennol a chenedlaethau'r dyfodol yn cael eu trin yn deg.


Helo, Hwyl a Hamdden

Helo, Hwyl a Hamdden

11/06/2021

“Cwmni, cyfeillgarwch a chwerthin wyneb yn wyneb” yw rhai o’r pethau y mae aelodau o gymdeithas Hwyl a Hamdden Theatr Felinfach yn ei ddyheu amdano ers i bopeth ddod i stop yn 2020.


Cyfweliad annisgwyl gyda seren bêl-droed ar drothwy’r Ewros

Cyfweliad annisgwyl gyda seren bêl-droed ar drothwy’r Ewros

10/06/2021

Fore Iau 10 Mehefin, cafodd disgyblion Ysgol Gynradd Penrhyn-coch ac Ysgol Gyfun Penweddig alwad Zoom annisgwyl yr holl ffordd o Baku, prifddinas Azerbaijan. Cafodd yr alwad ei gwneud gan Ben Davies, chwaraewr pêl-droed proffesiynol dros Gymru, sydd ar hyn o bryd mewn gwersyll gyda gweddill tîm pêl-droed cenedlaethol Cymru yn Baku cyn eu gêm agoriadol yn nhwrnamaint Ewro 2020 yn erbyn y Swistir ddydd Sadwrn.


Safonau Masnach Cymru yn rhoi rhybudd am dwyll neges destun am y Cyfrifiad

Safonau Masnach Cymru yn rhoi rhybudd am dwyll neges destun am y Cyfrifiad

08/06/2021

Mae Safonau Masnach Cymru wedi cael ei hysbysu am dwyll ar ffurf neges destun sy'n ymwneud â'r Cyfrifiad cenedlaethol.


Osian ar frig y Chants

Osian ar frig y Chants

07/06/2021

Ar ddydd Sadwrn 5 Mehefin, fe gyhoeddodd y Mentrau Iaith mai 'chant' Osian Jones o Aberaeron oedd hoff chant Cymru yng nghystadleuaeth Gwlad y Chants!


Hysbysiad Cau Mangre a Hysbysiad Cosb Benodedig i dafarn yng Ngheredigion

Hysbysiad Cau Mangre a Hysbysiad Cosb Benodedig i dafarn yng Ngheredigion

03/06/2021

Mae tafarn yng Ngheredigion wedi cael dirwy o £2,000 a Hysbysiad Cau Mangre ar ôl methu â chydymffurfio â Hysbysiad Gwella Mangre a thorri rheoliadau Covid-19.


Osian Jones yw brenin “chants” Ceredigion

Osian Jones yw brenin “chants” Ceredigion

02/06/2021

Mae Osian Jones o Aberaeron wedi llwyddo i gyrraedd rhestr fer plant cynradd “Gwlad y Chants” sef cystadleuaeth creu “chant” pêl droed newydd i gefnogi Cymru yn Ewro 2020 gan y Mentrau Iaith a Chymdeithas Bêl-droed Cymru.


Llechryd yn llwyddo yng Nghwis Dim Clem

Llechryd yn llwyddo yng Nghwis Dim Clem

28/05/2021

Ers sawl blwyddyn mae ysgolion Ceredigion wedi bod yn cystadlu yng nghystadleuaeth Cwis Dim Clem ac ar ddydd Mercher 19eg o Fai fe wnaeth Ysgol Llechryd ddod i’r brig yn rownd Ceredigion o’r gystadleuaeth a drefnwyd gan Cered: Menter Iaith Ceredigion.


Prosiect Caron Cynnes Ceredigion yn ennill gwobr mewn cydweithrediad â busnes o Gymru i fynd i’r afael â thlodi tanwydd

Prosiect Caron Cynnes Ceredigion yn ennill gwobr mewn cydweithrediad â busnes o Gymru i fynd i’r afael â thlodi tanwydd

27/05/2021

Mae City Energy a Chyngor Sir Ceredigion wedi ennill gwobr gydnabyddedig drwy Gymru am fynd i'r afael â thlodi tanwydd yng Ngheredigion gyda thrigolion lleol.


Cadw Ceredigion yn ddiogel drwy'r haf

Cadw Ceredigion yn ddiogel drwy'r haf

27/05/2021

Gyda Ceredigion yn prysuro wrth fynd i mewn i’r haf, bydd Parthau Diogel ar waith i sicrhau bod y strydoedd yn ddiogel i bawb.


Rhaglen radio newydd Saesneg am yr iaith Gymraeg a diwylliant Cymru

Rhaglen radio newydd Saesneg am yr iaith Gymraeg a diwylliant Cymru

26/05/2021

Mae CERED a Radio Aber yn cychwyn ar syniad newydd arloesol i hyrwyddo iaith a diwylliant Cymru trwy lansio rhaglen radio Saesneg.


Y gwaith datgomisiynu yn parhau ym Mhlascrug

Y gwaith datgomisiynu yn parhau ym Mhlascrug

25/05/2021

Gyda Chanolfan Hamdden Plascrug bellach yn ôl o dan gyfrifoldeb Cyngor Sir Ceredigion, mae yna lawer i edrych ymlaen ato wrth i'r gwaith datgomisiynu fynd rhagddo.


Gwestywyr o Aberaeron yn pledio'n euog i droseddau yfed ar ôl oriau yn ystod y cyfnod clo

Gwestywyr o Aberaeron yn pledio'n euog i droseddau yfed ar ôl oriau yn ystod y cyfnod clo

20/05/2021

Plediodd cwpl o Aberaeron yn euog i droseddau’n ymwneud â chyfyngiadau’r coronafeirws a throseddau yn erbyn y drefn gyhoeddus cyn dechrau treial a drefnwyd yn Llys Ynadon Aberystwyth ddydd Mawrth 18 Mai 2021.


Seren ‘Britain’s Got Talent’ yn taflu goleuni ar ofalwyr maeth Ceredigion

Seren ‘Britain’s Got Talent’ yn taflu goleuni ar ofalwyr maeth Ceredigion

17/05/2021

Ar nos Iau 20 Mai, bydd Llyfrgell tref Aberystwyth yng Nghanolfan Alun R Edwards yn cael ei goleuo’n oren i nodi Pythefnos Gofal Maeth. Hefyd yn taflu goleuni ar y gwaith y mae gofalwyr maeth Ceredigion yn ei wneud mae’r artist o Gymru, Nathan Wyburn.


Canol trefi yng nghanolbarth Cymru i elwa o gronfa ‘creu lleoedd’ newydd

Canol trefi yng nghanolbarth Cymru i elwa o gronfa ‘creu lleoedd’ newydd

17/05/2021

Mae buddsoddiad o £1.26 miliwn wedi cael ei sicrhau gan Gyngor Sir Ceredigion ochr yn ochr â Cyngor Sir Powys o gyllid 'creu lleoedd’ Llywodraeth Cymru ar gyfer ardal canolbarth Cymru i helpu canol trefi i ailadeiladau’n ôl.


Llyfrgelloedd Ceredigion i ailagor trwy gynnig slotiau wedi’u trefnu ymlaen llaw

Llyfrgelloedd Ceredigion i ailagor trwy gynnig slotiau wedi’u trefnu ymlaen llaw

17/05/2021

Bydd llyfrgelloedd cyhoeddus yng Ngheredigion yn ailagor ddechrau mis Mehefin ar sail apwyntiad yn unig wrth i gyfraddau heintio’r coronafeirws barhau i wella.


Taith Gerdded yr Wythnos yn ail-ddechrau yng Ngheredigion

Taith Gerdded yr Wythnos yn ail-ddechrau yng Ngheredigion

14/05/2021

Bydd cyfres o bosteri ‘Taith Gerdded yr Wythnos’ yn cael eu cyhoeddi yn rheolaidd dros fisoedd yr haf.


Hysbysiad Cosb Benodedig a Hysbysiad Gwella Mangre i dafarn yng Ngheredigion

Hysbysiad Cosb Benodedig a Hysbysiad Gwella Mangre i dafarn yng Ngheredigion

14/05/2021

Mae tafarn yn Ffostrasol wedi derbyn Hysbysiad Cosb Benodedig o £1,000 a Hysbysiad Gwella Mangre ar ôl i gwsmeriaid gael eu darganfod yn yfed y tu mewn i'r adeilad.


Ethol y Cynghorydd Paul Hinge yn Gaderiydd Cyngor Sir Ceredigion 2021-2022

Ethol y Cynghorydd Paul Hinge yn Gaderiydd Cyngor Sir Ceredigion 2021-2022

14/05/2021

Mae’r Cynghorydd Paul Hinge wedi’i ethol yn Gadeirydd Cyngor Sir Ceredigion ar gyfer 2021-2022 mewn Cyfarfod Blynyddol a gynhaliwyd yn rhithiol ddydd Gwener 14 Mai 2021.


Llacio cyfyngiadau ymhellach yn ofalus

Llacio cyfyngiadau ymhellach yn ofalus

14/05/2021

Gyda chyfyngiadau yn llacio ymhellach, atgoffir preswylwyr ac ymwelwyr i fwynhau Ceredigion yn ddiogel ac yn gyfrifol.


Cyfleoedd ymweld diogel mewn Cartrefi Gofal yn cael eu rhoi ar waith

Cyfleoedd ymweld diogel mewn Cartrefi Gofal yn cael eu rhoi ar waith

14/05/2021

Yn dilyn cyhoeddiad Llywodraeth Cymru ynglŷn â symud i Lefel Rhybudd 2 o ddydd Llun, 17 Mai, rhoddir sicrwydd i deuluoedd preswylwyr Cartrefi Gofal y Cyngor fod cyfleoedd ymweld pellach yn cael eu hadolygu a'u datblygu ar hyn o bryd.


Annog Gofalwyr Di-dâl i ddefnyddio pecynnau hunan-brawf COVID cyflym

Annog Gofalwyr Di-dâl i ddefnyddio pecynnau hunan-brawf COVID cyflym

13/05/2021

Ar 11 Mai 2021, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru fod mynediad at becynnau hunan-brawf COVID cyflym (profion llif unffrodd) bellach ar gael i Ofalwyr Di-dâl.


Ailagor darpariaeth hamdden yn gynt

Ailagor darpariaeth hamdden yn gynt

13/05/2021

O ganlyniad i'r cyfraddau heintiau cyfredol yn y sir a'r cyngor diweddaraf gan Iechyd Cyhoeddus Cymru, gwnaed penderfyniad i ddod a dyddiad ailagor y ddarpariaeth chwaraeon dan do a gweithgaredd corfforol yng nghyfleusterau a weithredir gan Gyngor Sir Ceredigion ymlaen.


Ymunwch â Phanel Heddlu a Throseddu Dyfed-Powys fel aelod annibynnol

Ymunwch â Phanel Heddlu a Throseddu Dyfed-Powys fel aelod annibynnol

13/05/2021

Mae Panel Heddlu a Throseddu Dyfed-Powys yn chwilio am ddau aelod i ymuno â'r panel i gefnogi a herio Comisiynydd Heddlu a Throseddu Dyfed Powys.


Llwyddiannau mawr i Geredigion yn y Gwobrau Cymraeg Gwaith Cenedlaethol

Llwyddiannau mawr i Geredigion yn y Gwobrau Cymraeg Gwaith Cenedlaethol

12/05/2021

Dathlodd Cynllun Cymraeg Gwaith Cyngor Sir Ceredigion 3 llwyddiant yn y Gwobrau Cymraeg Gwaith Cenedlaethol ym Mis Ebrill eleni.


Cyhoeddi copi Drafft Cynllun Strategol y Gymraeg mewn Addysg 2022-32

Cyhoeddi copi Drafft Cynllun Strategol y Gymraeg mewn Addysg 2022-32

11/05/2021

Mae dogfen ddrafft ‘Cynllun Strategol y Gymraeg mewn Addysg 2022-32’ Ceredigion yn cynllunio ar gyfer y Gymraeg dros y 10 mlynedd nesaf.


Cynllun Preswylio’n Sefydlog yr UE – 50 diwrnod ar ôl i wneud cais

Cynllun Preswylio’n Sefydlog yr UE – 50 diwrnod ar ôl i wneud cais

10/05/2021

Mae dydd Mawrth, 12 Mai 2021, yn nodi 50 niwrnod hyd nes y dyddiad cau ar 30 Mehefin 2021 i wneud cais ar gyfer Cynllun Preswylio’n Sefydlog yr UE.


Ethol Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu: Ardal Dyfed Powys

Ethol Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu: Ardal Dyfed Powys

09/05/2021

Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu ar gyfer Ardal Dyfed Powys yw Dafydd Llywelyn, Plaid Cymru.


Canlyniad Etholiad Senedd Cymru: Etholaeth Ceredigion

Canlyniad Etholiad Senedd Cymru: Etholaeth Ceredigion

07/05/2021

Mae’r ymgeisydd llwyddiannus wedi’i ethol i gynrychioli Etholaeth Ceredigion yn Senedd Cymru, sef Elin Jones ar ran Plaid Cymru.


Cyhoeddi cynrychiolwyr Senedd Cymru yn Rhanbarth Canolbarth a Gorllewin Cymru

Cyhoeddi cynrychiolwyr Senedd Cymru yn Rhanbarth Canolbarth a Gorllewin Cymru

07/05/2021

Mae’r ymgeiswyr a fydd yn cynrychioli Rhanbarth Canolbarth a Gorllewin Cymru wedi’u cyhoeddi fel a ganlyn:


Ailddechrau’r ddarpariaeth gweithgarwch corfforol a chwaraeon yn raddol

Ailddechrau’r ddarpariaeth gweithgarwch corfforol a chwaraeon yn raddol

05/05/2021

Yn dilyn cyhoeddiad Llywodraeth Cymru ar 23 Ebrill 2021, bydd darpariaeth gweithgarwch corfforol a chwaraeon yn ailddechrau yn raddol yng Ngheredigion.


Cyflwyno diwygiadau i Barth Diogel Aberteifi

Cyflwyno diwygiadau i Barth Diogel Aberteifi

04/05/2021

Gan fod disgwyl i fwy o bobl ymweld â threfi Ceredigion dros yr wythnosau nesaf a misoedd yr haf, mae angen cyflwyno newidiadau i sicrhau bod ein strydoedd yn ddiogel i bawb drwy ganiatáu i bobl gynnal pellter cymdeithasol o 2 fetr ar bob adeg.


Nifer o ddisgyblion yn Ysgol Gyfun Aberaeron i hunan-ynysu yn dilyn achos COVID-19

Nifer o ddisgyblion yn Ysgol Gyfun Aberaeron i hunan-ynysu yn dilyn achos COVID-19

30/04/2021

Gofynnwyd i nifer o ddisgyblion yn Ysgol Gyfun Aberaeron hunan-ynysu am 10 diwrnod ar ôl cadarnhau achos COVID-19 yn yr ysgol.


Cyngor i fusnesau sy'n ailagor lleoliadau lletygarwch awyr agored

Cyngor i fusnesau sy'n ailagor lleoliadau lletygarwch awyr agored

27/04/2021

Gan fod busnesau lletygarwch awyr agored bellach yn cael ailagor yng Nghymru, anogir busnesau yng Ngheredigion i sicrhau eu bod yn gwbl ymwybodol o’r canllawiau diweddaraf.


Prifysgol Aberystwyth a Chyngor Sir Ceredigion yn dod at ei gilydd i ymchwilio i effaith pandemig COVID-19 ar Geredigion

Prifysgol Aberystwyth a Chyngor Sir Ceredigion yn dod at ei gilydd i ymchwilio i effaith pandemig COVID-19 ar Geredigion

27/04/2021

Mae ymchwilwyr ym Mhrifysgol Aberystwyth yn galw ar fusnesau a thrigolion Ceredigion i gyfrannu at astudiaeth i effaith pandemig COVID-19 ar y sir.


Cefnogaeth i fentrau cymunedol

Cefnogaeth i fentrau cymunedol

26/04/2021

Mae Grŵp Gweithredu Lleol Cynnal y Cardi (GLlI), sy'n gweithredu'r cynllun LEADER yng Ngheredigion, eisiau clywed gan unrhyw un sydd angen cefnogaeth i gwmpasu'r posibiliadau ar gyfer cyfleuster neu adeilad cymunedol er mwyn ei ddatblygu fel menter gymunedol.


Galw am farn defnyddwyr am y gwasanaethau cymdeithasol

Galw am farn defnyddwyr am y gwasanaethau cymdeithasol

23/04/2021

Bydd Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) yn cynnal archwiliad sicrwydd o wasanaethau cymdeithasol yng Ngheredigion ar ddechrau mis Mai.


Darparu cymorth i ddarparwyr gofal Ceredigion yn ystod y pandemig

Darparu cymorth i ddarparwyr gofal Ceredigion yn ystod y pandemig

23/04/2021

Dros y flwyddyn ddiwethaf, mae cryn dipyn o gydweithio wedi digwydd rhwng darparwyr gofal Ceredigion a sefydliadau'r sector cyhoeddus.


Rhoi sicrwydd i drigolion Ceredigion bod gorsafoedd pleidleisio yn fannau diogel i bleidleisio

Rhoi sicrwydd i drigolion Ceredigion bod gorsafoedd pleidleisio yn fannau diogel i bleidleisio

23/04/2021

Ddydd Iau 06 Mawrth, bydd trigolion Ceredigion yn bwrw eu pleidlais i ddweud eu dweud ar bwy sy’n eu cynrychioli nhw yn y Senedd ac fel Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu.


Diweddariad i Ganolfannau Cymunedol Amlbwrpas yn dilyn cyhoeddiad y Prif Weinidog

Diweddariad i Ganolfannau Cymunedol Amlbwrpas yn dilyn cyhoeddiad y Prif Weinidog

23/04/2021

Mae’r Prif Weinidog Mark Drakeford wedi datgan y gallai canolfannau cymunedol amlbwrpas, gan gynnwys canolfannau cymunedol, neuaddau pentref, neuaddau eglwysi a chyflusterau cymunedol eraill, ailagor o 03 Mai ymlaen, yn hytrach na’r dyddiad blaenorol o 17 Mai.


Mwynhewch Geredigion mewn ffordd ddiogel a chyfrifol wrth i’r cyfyngiadau lacio

Mwynhewch Geredigion mewn ffordd ddiogel a chyfrifol wrth i’r cyfyngiadau lacio

23/04/2021

Wrth i’r dydd ymestyn, yr haul wenu a’r cyfyngiadau lacio, mae’n braf gweld cynifer o fusnesau Ceredigion yn ailagor a phobl yn mwynhau ein harfordir a’n cefn gwlad hyfryd.


Dim esgus dros ymddygiad gwrthgymdeithasol

Dim esgus dros ymddygiad gwrthgymdeithasol

20/04/2021

Fore Sul, 18 Ebrill, cafwyd siom o weld sbwriel a adawyd ar ôl cynulliad cymdeithasol ar draws y llwybr, y meinciau a’r traeth yn Aberaeron. Gadawyd poteli gwydr, caniau cwrw a chynwysyddion tecawê, gan beri risg sylweddol i fywyd gwyllt, bywyd y môr, pobl a'u hanifeiliaid anwes.


Dwy gronfa newydd ar gael i gefnogi prosiectau sy’n buddsoddi yng Ngheredigion

Dwy gronfa newydd ar gael i gefnogi prosiectau sy’n buddsoddi yng Ngheredigion

20/04/2021

Mae Cronfa Codi’r Gwastad a Chronfa Adfywio Cymunedol ar gael yng Ngheredigion. Nod y cronfeydd yw helpu gyda phrosiectau sy’n canolbwyntio ar fuddsoddi ym musnesau, cymunedau a seilwaith Ceredigion a datblygu sgiliau trigolion Ceredigion.


Cofiwch lenwi’r Cyfrifiad i osgoi dirwy

Cofiwch lenwi’r Cyfrifiad i osgoi dirwy

09/04/2021

Mae’n ofynnol yn ôl y gyfraith i bob cartref lenwi’r Cyfrifiad, ac mae dal amser i'w gwblhau.


Talu teyrnged i Ei Uchelder Brenhinol Dug Caeredin

Talu teyrnged i Ei Uchelder Brenhinol Dug Caeredin

09/04/2021

Mae Cyngor Sir Ceredigion yn ymuno â'r genedl i anfon cydymdeimlad dwysaf at Ei Mawrhydi y Frenhines a'r Teulu Brenhinol yn dilyn marwolaeth Ei Uchelder Brenhinol Dug Caeredin.


Siopa’n lleol ac yn ddiogel yn ein trefi

Siopa’n lleol ac yn ddiogel yn ein trefi

09/04/2021

Wrth i holl wasanaethau manwerthu nad yw'n hanfodol ailagor o ddydd Llun 12 Ebrill, cofiwch siopa'n lleol a siopa'n ddiogel.


Dirwy i fridiwr cŵn o Geredigion am fethu â chydymffurfio â thrwydded bridio cŵn

Dirwy i fridiwr cŵn o Geredigion am fethu â chydymffurfio â thrwydded bridio cŵn

09/04/2021

Ar 27 Tachwedd 2020, a 22 Rhagfyr 2020, clywodd Llys y Goron apêl gan Mr Dorian Wyn Jones, o Dorwan Kennels, Penrheol, Talsarn, yn ymwneud ag euogfarnau am fethu â chydymffurfio ag amodau trwydded bridio cŵn.


Un o drigolion Ceredigion yn cerdded 10,000 o gamau y dydd yn ystod pandemig y coronafeirws

Un o drigolion Ceredigion yn cerdded 10,000 o gamau y dydd yn ystod pandemig y coronafeirws

06/04/2021

Mae un o drigolion Ceredigion wedi cerdded 10,000 o gamau y dydd yn ystod pandemig y coronafeirws er mwyn cadw’n heini ac yn iach. Penderfynodd Gillian o Lanybydder, sydd wedi’i chofrestru ar y rhaglen NERS (y Cynllun Cenedlaethol i Atgyfeirio Cleifion i Wneud Ymarfer Corff), gerdded 10,000 o gamau y dydd er mwyn cadw’n heini yn ystod pandemig y coronafeirws. Fel aelod o grŵp Cerdded er Lles Gorllewin Cymru, mae’n dweud wrthym sut mae cerdded wedi bod o fudd i’w hiechyd corfforol a meddyliol.


Dal amser i drigolion Ceredigion gofrestru i bleidleisio - peidiwch â cholli eich llais!

Dal amser i drigolion Ceredigion gofrestru i bleidleisio - peidiwch â cholli eich llais!

06/04/2021

Anogir trigolion Ceredigion i beidio â cholli eu pleidlais drwy sicrhau eu bod yn cofrestru i bleidleisio cyn etholiadau’r Senedd a Chomisiynydd yr Heddlu a Throseddu a gynhelir ym mis Mai eleni.


Penderfyniad wedi’i wneud ynghylch Ardal Gwella Busnes Aberystwyth

Penderfyniad wedi’i wneud ynghylch Ardal Gwella Busnes Aberystwyth

01/04/2021

Yn dilyn pleidlais swyddogol, mae penderfyniad wedi cael ei wneud i roi’r gorau i gefnogi Ardal Gwella Busnes Aberystwyth.


Caru Ceredigion – Caru Cymru – Gwell Carwr na Chollwr

Caru Ceredigion – Caru Cymru – Gwell Carwr na Chollwr

30/03/2021

Fel rhan o Caru Ceredigion, mae Cyngor Sir Ceredigion wedi ymgymryd ag ymgyrch Glanhau y Gwanwyn.


Hysbysiad Cau Mangre a Hysbysiad Cosb Benodedig i far yng Ngheredigion

Hysbysiad Cau Mangre a Hysbysiad Cosb Benodedig i far yng Ngheredigion

29/03/2021

Mae bar yn Aberystwyth wedi cael Hysbysiad Cosb Benodedig gwerth £1,000 a Hysbysiad Cau Mangre ar ôl i guddfan yfed danddaearol gael ei datgelu ar noson gêm rygbi Ffrainc yn erbyn Cymru yn y Chwe Gwlad.


Unigolion dynodedig yn gallu ymweld â Chartrefi Gofal yr Awdurdod Lleol unwaith eto

Unigolion dynodedig yn gallu ymweld â Chartrefi Gofal yr Awdurdod Lleol unwaith eto

29/03/2021

Bydd unigolyn dynodedig nawr yn gallu ymweld ag anwyliaid yng Nghartrefi Gofal yr Awdurdod Lleol o ddydd Llun, 29 Mawrth 2021 ymlaen.


Siop Barbwr yng Ngheredigion yn derbyn Hysbysiad Cosb Benodedig a Hysbysiad Gwella Mangre

Siop Barbwr yng Ngheredigion yn derbyn Hysbysiad Cosb Benodedig a Hysbysiad Gwella Mangre

25/03/2021

Mae’r siop ‘Venus Barber’ ar Ffordd y Môr, Aberystwyth, wedi derbyn Hysbysiad Cosb Benodedig a Hysbysiad Gwella Mangre ar ôl methu â chydymffurfio â’r rheoliadau ar sawl achlysur.


Canllawiau ar gyfer busnesau trin gwallt a barbwr

Canllawiau ar gyfer busnesau trin gwallt a barbwr

23/03/2021

Mae canllawiau wedi cael eu rhyddhau ar gyfer siopau trin gwallt a siopau barbwr i sicrhau diogelwch o’r radd flaenaf wrth iddynt ailagor yn unol â rheoliadau COVID-19.


Cyngor yn darparu cynnyrch hylendid i ferched i gymunedau lleol

Cyngor yn darparu cynnyrch hylendid i ferched i gymunedau lleol

18/03/2021

Mae Cyngor Sir Ceredigion, mewn partneriaeth â sefydliadau a grwpiau cymunedol lleol, a thrwy arian o Gynllun Urddas Cyfnod Mislif Llywodraeth Cymru yn sicrhau bod gan fenywod a merched fynediad at gynnyrch hylendid i ferched.


Trefniadau’r Parthau Diogel ar gyfer y Pasg

Trefniadau’r Parthau Diogel ar gyfer y Pasg

18/03/2021

Mae addasiadau i Barthau Diogel Ceredigion wedi’u cynllunio ar gyfer y Pasg.


Ymgyrch Glanhau y Gwanwyn Caru Ceredigion

Ymgyrch Glanhau y Gwanwyn Caru Ceredigion

17/03/2021

Yn rhan o Caru Ceredigion, mae Cyngor Sir Ceredigion yn gwneud trefniadau ar hyn o bryd i gynnal ymgyrch Glanhau y Gwanwyn.


Cyfleoedd newydd yn cael eu cynnig trwy Cymunedau am Waith a Mwy

Cyfleoedd newydd yn cael eu cynnig trwy Cymunedau am Waith a Mwy

17/03/2021

Mae un o drigolion Ceredigion yn ôl yn y gwaith ar ôl derbyn cefnogaeth gan Cymunedau am Waith a Mwy.


Gwasanaeth Ieuenctid Ceredigion yn cynnal gweithgareddau yn ystod y gwyliau

Gwasanaeth Ieuenctid Ceredigion yn cynnal gweithgareddau yn ystod y gwyliau

16/03/2021

Mae gweithgareddau yn ystod y gwyliau i bobl ifanc Ceredigion wedi parhau i gael eu cynnal yn ddigidol.


Mae’n amser llenwi’r Cyfrifiad

Mae’n amser llenwi’r Cyfrifiad

15/03/2021

Mae Diwrnod y Cyfrifiad, sef 21 Mawrth 2021, ar drothwy’r drws ac mae’r paratoadau ar eu hanterth yng Ngheredigion.


Datblygu Gweledigaeth Ynni Gynhwysfawr ar gyfer Canolbarth Cymru

Datblygu Gweledigaeth Ynni Gynhwysfawr ar gyfer Canolbarth Cymru

15/03/2021

Mae partneriaid yng Nghanolbarth Cymru wedi dechrau ar gydweithrediad arloesol a fydd yn cefnogi’r rhanbarth i wneud y newidiadau arwyddocaol a hanfodol sy’n ofynnol er mwyn cyrraedd targedau di-garbon y DU erbyn 2050.


Llwyddiant Cronfa Datblygiad Plant yng Ngheredigion yn ystod COVID-19

Llwyddiant Cronfa Datblygiad Plant yng Ngheredigion yn ystod COVID-19

12/03/2021

Cyfrannodd Cronfa Datblygiad Plant gan Lywodraeth Cymru at allu Ceredigion i ddarparu sawl gwasanaeth ychwanegol rhwng Rhagfyr 2020 a Mawrth 2021.


£1.5 Miliwn ar gyfer Prosiect Twristiaeth

£1.5 Miliwn ar gyfer Prosiect Twristiaeth

12/03/2021

Mae Llwybrau Celtaidd, sef partneriaeth rhwng Cynghorau Sir Ceredigion a Chaerfyrddin ac Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro yng Nghymru a Chynghorau Sir Wicklow, Wexford a Waterford yn Iwerddon, wedi cael £1.5 miliwn yn ychwanegol ar gyfer ail gam prosiect twristiaeth Llwybrau Celtaidd. Gwnaed cais llwyddiannus i'r Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru (WEFO) a fydd yn sicrhau parhad y prosiect hyd at 2023.


Ceredigion a’r Coronafeirws - Blwyddyn ymlaen

Ceredigion a’r Coronafeirws - Blwyddyn ymlaen

12/03/2021

Wrth i ni nodi blwyddyn ers y cyflwynwyd cyfnod clo cyntaf pandemig COVID-19 y Coronafeirws, rydym yn myfyrio ar y gwaith sydd wedi'i wneud i geisio rheoli'r feirws yng Ngheredigion.


Camau gofalus cyntaf allan o’r cyfnod clo

Camau gofalus cyntaf allan o’r cyfnod clo

12/03/2021

Gyda niferoedd y Coronafeirws yn gostwng ar draws Ceredigion a Chymru, mae Llywodraeth Cymru’n llacio rhai cyfyngiadau’n ofalus ac yn raddol er mwyn dechrau dod â Chymru allan o’r cyfnod clo.


Cynigion yn cael eu harchwilio i wella band eang mewn rhai ardaloedd yng Ngheredigion

Cynigion yn cael eu harchwilio i wella band eang mewn rhai ardaloedd yng Ngheredigion

11/03/2021

Cyn bo hir, gallai sawl ardal yng Ngheredigion gael mynediad at rai o'r cyflymderau rhyngrwyd cyflymaf yn y DU yn dilyn nifer o gyflenwyr yn cynnig prosiectau Cysylltiad Ffeibr i'r Adeilad (FTTP) ledled y Sir.


Gosod y sylfeini ar gyfer Bargen Dwf Canolbarth Cymru

Gosod y sylfeini ar gyfer Bargen Dwf Canolbarth Cymru

11/03/2021

Mae dogfennau allweddol sydd yn gosod y sylfeini ar gyfer datblygiad pellach a gweithrediad Bargen Dwf Canolbarth Cymru wedi eu cefnogi gan Fwrdd Tyfu Canolbarth Cymru.


Dewch i ni fynd i'r afael â newid hinsawdd a chyrraedd rhif un y byd

Dewch i ni fynd i'r afael â newid hinsawdd a chyrraedd rhif un y byd

11/03/2021

Gyda 92% o bobl yng Nghymru bellach yn ailgylchu’n rheolaidd*, mae Cymru gam yn nes at gyflawni ei hymgyrch Wych o gyrraedd rhif un yn y byd ar gyfer ailgylchu.


Cymorth ar gael i gymryd rhan yng Nghyfrifiad 2021

Cymorth ar gael i gymryd rhan yng Nghyfrifiad 2021

10/03/2021

Erbyn hyn, bydd pecynnau gwybodaeth ynglŷn â’r Cyfrifiad, gan gynnwys llythyrau a chodau mynediad, wedi dechrau cyrraedd cartrefi ledled Ceredigion.


Cyflwyno Hysbysiad Cosb Benodedig i fusnesau yng Ngheredigion

Cyflwyno Hysbysiad Cosb Benodedig i fusnesau yng Ngheredigion

10/03/2021

Mae dau fusnes yng Ngheredigion wedi derbyn Hysbysiad Cosb Benodedig o £1,000 am fynd yn groes i Reoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Rhif 5) (Cymru) 2020.


Annog trigolion i roi gwybod am droseddau tybaco anghyfreithlon i Crimestoppers

Annog trigolion i roi gwybod am droseddau tybaco anghyfreithlon i Crimestoppers

10/03/2021

Bellach mae trigolion ledled Ceredigion sy’n amau bod rhywun yn gwerthu tybaco anghyfreithlon yn gallu rhoi gwybod amdano’n ddienw trwy ymgyrch newydd.


Gofalwyr Ceredigion yn cael ‘seibiant mewn bocs’ yn ystod COVID-19

Gofalwyr Ceredigion yn cael ‘seibiant mewn bocs’ yn ystod COVID-19

10/03/2021

Mae'r 12 mis diwethaf wedi bod yn anodd i ni i gyd, ac mae wedi bod yn arbennig o anodd i Ofalwyr Di-dâl sy'n darparu gofal i aelodau o'r teulu a ffrindiau ledled Ceredigion.


Cynllun Preswylio’n Sefydlog i Ddinasyddion yr UE: atgoffa dinasyddion i wneud cais

Cynllun Preswylio’n Sefydlog i Ddinasyddion yr UE: atgoffa dinasyddion i wneud cais

09/03/2021

Mae data calonogol iawn wedi dod i’r amlwg o ran nifer y ceisiadau a wnaed yng Ngheredigion ar gyfer y Cynllun Preswylio’n Sefydlog i Ddinasyddion yr UE.


Cyngor yn cymeradwyo’r gyllideb ar gyfer 2021-2022

Cyngor yn cymeradwyo’r gyllideb ar gyfer 2021-2022

05/03/2021

Mae cyllideb Cyngor Sir Ceredigion ar gyfer y flwyddyn ariannol sydd i ddod wedi cael ei chymeradwyo gan Gynghorwyr Sir yn ystod cyfarfod rhithiol o’r Cyngor a gynhaliwyd ddydd Gwener 05 Mawrth 2021.


Croesawu cyhoeddiad gan Lywodraeth y DU am gyllid ar gyfer y fargen dwf

Croesawu cyhoeddiad gan Lywodraeth y DU am gyllid ar gyfer y fargen dwf

05/03/2021

Mae arweinwyr y rhanbarth wedi croesawu'r newyddion y bydd Llywodraeth y DU yn cyflymu ei chyllid ar gyfer Bargen Twf Canolbarth Cymru.


Bydd cwblhau’r Cyfrifiad yn helpu i wella gwasanaethau’r sir

Bydd cwblhau’r Cyfrifiad yn helpu i wella gwasanaethau’r sir

04/03/2021

Wrth i Ddiwrnod y Cyfrifiad agosáu, atgoffir pawb am y manteision o gymryd rhan yn yr arolwg unwaith bob deng mlynedd hwn.


Trigolion Ceredigion i ddweud eu dweud ar lwybrau Teithio Llesol ar gyfer y dyfodol

Trigolion Ceredigion i ddweud eu dweud ar lwybrau Teithio Llesol ar gyfer y dyfodol

03/03/2021

Mae Cyngor Sir Ceredigion wedi cyflogi Sustrans Cymru i gefnogi ei adolygiad o’i Rwydwaith Teithio Llesol.


Creu Partneriaeth Sgiliau Canolbarth Cymru

Creu Partneriaeth Sgiliau Canolbarth Cymru

02/03/2021

Crewyd partneriaeth newydd a fydd yn canolbwyntio ar sgiliau yng Nghanolbarth Cymru, yn ogystal â helpu i yrru twf economaidd trwy sicrhau bod y rhaglenni datblygu sgiliau iawn ar waith.


Lansio rhaglen newydd Gymraeg ar bêl droed ‘Cefn y Rhwyd’

Lansio rhaglen newydd Gymraeg ar bêl droed ‘Cefn y Rhwyd’

01/03/2021

Mae Radio Aber a Cered (Menter Iaith Ceredigion) wedi dod at ei gilydd er mwyn lansio rhaglen radio Gymraeg newydd sbon ar bêl droed o’r enw ‘Cefn y Rhwyd’.


Cystadleuaeth Diwrnod y Llyfr Llyfrgell Ceredigion

Cystadleuaeth Diwrnod y Llyfr Llyfrgell Ceredigion

23/02/2021

Mae Llyfrgell Ceredigion yn cynnal cystadleuaeth ar gyfer Diwrnod y Llyfr eleni er mwyn annog holl blant a phobl ifanc y sir i ymaelodi â’r llyfrgell a mwynhau darllen.


Dathlu Dydd Gŵyl Dewi yng Ngheredigion

Dathlu Dydd Gŵyl Dewi yng Ngheredigion

22/02/2021

Ar 01 Mawrth, bydd y faner yn chwifio ynghyd ȃ gweithgareddau lu i dathlu Dydd Gŵyl Dewi Sant yng Ngheredigion.


Rhybuddion llifogydd mewn grym yng Ngheredigion

Rhybuddion llifogydd mewn grym yng Ngheredigion

19/02/2021

Mae rhybuddion llifogydd wedi cael eu rhyddhau gan Cyfoeth Naturiol Cymru ar gyfer Ceredigion yn dilyn glaw trwm a pharhaus.


Amgueddfa Ceredigion yn dathlu mis hanes LHDTQ+ mewn prosiect straeon digidol

Amgueddfa Ceredigion yn dathlu mis hanes LHDTQ+ mewn prosiect straeon digidol

15/02/2021

Mae Chwefror yn fis i ddathlu hanes LHDTQ+ ac mae Amgueddfa Ceredigion wedi bod yn cydweithio gyda Jane Hoy o’r gymdeithas LHDTQ+, Aberration, i ddatgelu a recordio straeon cudd a rhyfeddol am y gymuned yn Aberystwyth.


Mynd i'r afael ag unigedd a chefnogi rhieni gyda'n gilydd

Mynd i'r afael ag unigedd a chefnogi rhieni gyda'n gilydd

12/02/2021

Mae timau ar draws Ceredigion wedi gweithio gyda'i gilydd i fynd i'r afael ag unigedd a chefnogi sgiliau lles emosiynol a magu plant yn ystod pandemig y coronafeirws.


Cyngor yn parhau â'i gefnogaeth i brentisiaid yn ystod Wythnos Genedlaethol Prentisiaethau

Cyngor yn parhau â'i gefnogaeth i brentisiaid yn ystod Wythnos Genedlaethol Prentisiaethau

10/02/2021

Mae Cyngor Sir Ceredigion yn cefnogi Wythnos Genedlaethol Prentisiaethau drwy daflu goleuni ar gyfraniad ei brentisiaid. Mae'r dathliad wythnos o hyd blynyddol yn parhau tan 14 Chwefror ac yn tynnu sylw at sut mae prentisiaethau yn helpu unigolion i ddatblygu gyrfa werth chweil ac yn galluogi cyflogwyr i adeiladu gweithlu sydd â sgiliau sy’n barod ar gyfer y dyfodol.


Parhewch i ddilyn y canllawiau ar ôl derbyn brechlyn COVID-19

Parhewch i ddilyn y canllawiau ar ôl derbyn brechlyn COVID-19

10/02/2021

Gyda 14,621 o bobl yng Ngheredigion wedi cael eu dos cyntaf o'r brechlyn COVID-19 erbyn 10 Chwefror 2021, atgoffir y rhai sydd wedi ei dderbyn i ddilyn y rheolau.


Rhaid dal ati i ddiogelu ein gilydd

Rhaid dal ati i ddiogelu ein gilydd

02/02/2021

Wrth i nifer yr achosion o’r coronafeirws ddisgyn yng Ngheredigion, atgoffir pobl ei bod dal yn hollbwysig archebu prawf COVID-19 os oes ganddynt unrhyw symptomau.


Bydd pawb yn cael budd o Gyfrifiad 2021

Bydd pawb yn cael budd o Gyfrifiad 2021

02/02/2021

Bydd gofyn i gartrefi ledled Ceredigion gymryd rhan yng Nghyfrifiad 2021 y gwanwyn hwn.


Rhybuddio trigolion am sgamwyr dros frechlyn Covid-19

Rhybuddio trigolion am sgamwyr dros frechlyn Covid-19

28/01/2021

Mae Cyngor Sir Ceredigion wedi dod yn ymwybodol bod troseddwyr wedi bod yn anfon negeseuon testun ac e-byst yn ceisio denu pobl i wneud cais am frechlyn Covid-19.


Cau busnes cludfwyd yn Aberaeron am anwybyddu cyfyngiadau’r coronafeirws

Cau busnes cludfwyd yn Aberaeron am anwybyddu cyfyngiadau’r coronafeirws

28/01/2021

Mae Hysbysiad Cau Mangre wedi cael ei roi i Paradise Pizza, Regent Street, Aberaeron oherwydd diffyg cydymffurfiaeth, dro ar ôl tro, â Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Rhif 5) (Cymru) 2020.


Cefnogi gohirio Eisteddfod Genedlaethol Ceredigion

Cefnogi gohirio Eisteddfod Genedlaethol Ceredigion

26/01/2021

Mae Eisteddfod Genedlaethol wedi cyhoeddi eu bod yn gohirio Eisteddfod Genedlaethol Ceredigion am flwyddyn.


Cynllun peilot i ddarparu lleiniau fforddiadwy i ddiwallu anghenion tai lleol

Cynllun peilot i ddarparu lleiniau fforddiadwy i ddiwallu anghenion tai lleol

26/01/2021

Mae cynllun peilot newydd yn cael ei dreialu gan Gyngor Sir Ceredigion i ddarparu cyfleoedd i bobl leol gael eu troed ar yr ysgol eiddo trwy brynu llain o dir am bris gostyngol.


Cymryd camau ychwanegol i leihau lledaeniad y coronafeirws bellach yn ofyniad cyfreithiol i fangreoedd manwerthu

Cymryd camau ychwanegol i leihau lledaeniad y coronafeirws bellach yn ofyniad cyfreithiol i fangreoedd manwerthu

26/01/2021

Mae gofynion newydd bellach wedi dod i rym sy'n ei gwneud yn ofynnol i fangreoedd manwerthu gymryd camau ychwanegol i amddiffyn gweithwyr a chwsmeriaid rhag y coronafeirws.


Cyngor Sir Ceredigion yn cofio’r Holocost ar Ddiwrnod Rhyngwladol Holocost

Cyngor Sir Ceredigion yn cofio’r Holocost ar Ddiwrnod Rhyngwladol Holocost

25/01/2021

Eleni bydd Cyngor Sir Ceredigion, ynghyd â nifer o Awdurdodau Lleol ledled y Deyrnas Unedig, yn goleuo dau o adeiladau mwyaf eiconig tref Aberystwyth i ddangos undod, parch ac anrhydedd i bob dioddefwr hil-laddiad. Rhwng dydd Gwener 22 Ionawr a dydd Iau 28 Ionawr, bydd y bandstand ar lan y môr yn Aberystwyth a chanolfan Alun R Edwards yn cael eu goleuo'n borffor.


Amgueddfa Ceredigion i arddangos Gwydr Nadd Rhufeinig Prin

Amgueddfa Ceredigion i arddangos Gwydr Nadd Rhufeinig Prin

20/01/2021

Mae partneriaeth rhwng Amgueddfa Ceredigion a Chomisiwn Brenhinol Henebion Cymru wedi denu £1,000 o gyllid gan y Gymdeithas Archaeoleg Rufeinig i arddangos darnau o lestr wydr Rhufeinig a ddarganfuwyd yn y fila Eingl-Rufeinig yn Abermagwr.


Storm Christoph

Storm Christoph

20/01/2021

Y diweddaraf ar Storm Christoph yng Ngheredigion.


Setliad Cyllid Llywodraeth Leol 2021/22

Setliad Cyllid Llywodraeth Leol 2021/22

18/01/2021

Ymateb Arweinydd Cyngor Sir Ceredigion, y Cynghorydd Ellen Ap Gwynn i Setliad Cyllid Llywodraeth Leol 2021/22.


Ceredigion Actif yn darlledu sesiynau byw ar gyfer pobl ifanc bob dydd

Ceredigion Actif yn darlledu sesiynau byw ar gyfer pobl ifanc bob dydd

18/01/2021

Mae Tîm Pobl Ifanc Egnïol Ceredigion Actif wedi dechrau darlledu sesiynau gweithgareddau dwyieithog yn ddyddiol ar gyfer plant a phobl ifanc Ceredigion.


Prosiect i gyrraedd unigolion sy’n fregus ac ynysig yng Ngheredigion

Prosiect i gyrraedd unigolion sy’n fregus ac ynysig yng Ngheredigion

14/01/2021

Mae aelodau Partneriaeth Diogelwch Cymunedol Ceredigion wedi bod yn cydweithio i godi ymwybyddiaeth o droseddau bregusrwydd yn y sir a’u hatal.


Cronfa i Fusnesau dan Gyfyngiadau Symud

Cronfa i Fusnesau dan Gyfyngiadau Symud

13/01/2021

Bydd pecyn cymorth busnes ariannol Llywodraeth Cymru o Grantiau Busnes dan Gyfyngiadau Symud sy'n gysylltiedig â'r cyfyngiadau cloi presennol yn agor ar gyfer ceisiadau newydd ddydd Mercher 13 Ionawr am 10.00am.


Lefelau’r Coronafeirws yn beryglus o uchel yng Ngheredigion

Lefelau’r Coronafeirws yn beryglus o uchel yng Ngheredigion

13/01/2021

Mae lefelau coronafeirws yn dal i fod yn beryglus o uchel yng Ngheredigion.


Ffermwr diegwyddor wedi'i ddedfrydu am droseddau lles anifeiliaid

Ffermwr diegwyddor wedi'i ddedfrydu am droseddau lles anifeiliaid

11/01/2021

Ar 6 Ionawr 2021 yng Nghanolfan Gyfiawnder Aberystwyth, pasiodd yr Ynadon ddedfryd ar Mr. Toby Holland o Faesgwyn, Blaenporth wedi iddo gael ei ganfod yn euog, yn ei absenoldeb, o 10 cyhuddiad yn ymwneud â throseddau sy’n gysylltiedig â Lles Anifeiliaid a Sgil-gynhyrchion Anifeiliaid.


Rhybuddio trigolion am sgamwyr dros frechlyn Covid-19

Rhybuddio trigolion am sgamwyr dros frechlyn Covid-19

07/01/2021

Rhybuddir trigolion Ceredigion am sgamwyr brechlynnau Covid-19.


Bydd Cyfrifiad 2021 yn rhoi ciplun o gymdeithas fodern

Bydd Cyfrifiad 2021 yn rhoi ciplun o gymdeithas fodern

05/01/2021

Bydd gofyn, cyn hir, i gartrefi ledled Ceredigion gymryd rhan yng Nghyfrifiad 2021.


Annog trigolion Ceredigion i aros gartref

Annog trigolion Ceredigion i aros gartref

30/12/2020

Mae trigolion Ceredigion yn cael eu hatgoffa bod yn rhaid i bobl aros gartref yn ystod cyfnod clo lefel rhybudd 4 ac eithrio at ddibenion cyfyngedig iawn. Ni ddylai pobl ymweld ag aelwydydd eraill na chwrdd â phobl eraill nad ydynt yn byw gyda nhw.


Ymgyrch codi arian y Nadolig Tîm Ceredigion

Ymgyrch codi arian y Nadolig Tîm Ceredigion

23/12/2020

Yn hytrach na danfon cardiau ac anrhegion at gydweithwyr, fe aeth staff Tîm Ceredigion ati i roi tuag at elusen gwerthfawr.


Bargen Twf Canolbarth Cymru gwerth £110m yn cyrraedd carreg filltir allweddol

Bargen Twf Canolbarth Cymru gwerth £110m yn cyrraedd carreg filltir allweddol

23/12/2020

Cyrhaeddodd Bargen Twf Canolbarth Cymru garreg filltir bwysig ddoe [dydd Mawrth, 22 Rhagfyr] wrth i Lywodraeth Cymru, Llywodraeth y DU ac awdurdodau lleol y rhanbarth lofnodi Penawdau’r Telerau.


A ninnau ar drothwy’r Nadolig, gofynnwn i chi feddwl yn ofalus am yr hyn y ‘dylech’ ei wneud, yn hytrach na’r hyn y ‘cewch’ ei wneud.

A ninnau ar drothwy’r Nadolig, gofynnwn i chi feddwl yn ofalus am yr hyn y ‘dylech’ ei wneud, yn hytrach na’r hyn y ‘cewch’ ei wneud.

23/12/2020

Mae’r coronaferiws yn carlamu trwy Gymru yn gyflymach nac ar unrhyw adeg arall yn y pandemig.


Llywodraeth Cymru yn cyhoeddi cyngor newydd i’r rhai sy’n eithriadol o agored i niwed yn glinigol

Llywodraeth Cymru yn cyhoeddi cyngor newydd i’r rhai sy’n eithriadol o agored i niwed yn glinigol

23/12/2020

Mae’r cyngor i’r rhai sy’n eithriadol o agored i niwed yn glinigol, y cynllun ‘gwarchod’ gynt, wedi newid o ddoe (22-12-20) ymlaen. Y cyngor nawr yw na ddylai’r rhai yn y grŵp hwn fynd i’r gwaith na’r ysgol y tu allan i’w cartref.


Grantiau Busnes Cyfyngiadau’r Nadolig

Grantiau Busnes Cyfyngiadau’r Nadolig

23/12/2020

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi pecyn o gymorth busnes yn gysylltiedig â chyfyngiadau cyfnod y Nadolig.


Achosion pellach o COVID-19 positif mewn Cartref Gofal y Cyngor

Achosion pellach o COVID-19 positif mewn Cartref Gofal y Cyngor

22/12/2020

Cadarnhawyd achosion positif pellach o COVID-19 yng Nghartref Gofal Preswyl Min y Mor, Aberaeron. Mae sawl aelod o staff a phob preswylydd eisoes wedi profi'n bositif. Mae'r holl breswylwyr yn parhau i gael eu monitro'n ofalus.


Trefniadau Ceredigion ar gyfer Lefel Rhybudd 4

Trefniadau Ceredigion ar gyfer Lefel Rhybudd 4

22/12/2020

Mae trefniadau wedi'u rhoi ar waith ar gyfer Ceredigion yn dilyn cyhoeddiad Llywodraeth Cymru bod Lefel Rhybudd 4 wedi dod i rym yng Nghymru.


Rhybudd i bobl ardal Aberystwyth wrth i nifer yr achosion gynyddu

Rhybudd i bobl ardal Aberystwyth wrth i nifer yr achosion gynyddu

22/12/2020

Rydym wedi sylwi ar gynnydd sylweddol yn y dyddiau diwethaf yn nifer yr achosion o COVID-19 yn ardal Aberystwyth.


Ein cyfrifoldeb ni i gadw’r teulu’n ddiogel rhag COVID-19 y Nadolig hwn

Ein cyfrifoldeb ni i gadw’r teulu’n ddiogel rhag COVID-19 y Nadolig hwn

21/12/2020

Mae nifer yr achosion COVID-19 yng Ngheredigion yn parhau i gynyddu ar raddfa frawychus.


Helpu Siôn a Mrs Corn

Helpu Siôn a Mrs Corn

21/12/2020

Roedd Dwynwen, Pennaeth Theatr Felinfach wrthi yn e-bostio llythyr ei phlant at Siôn Corn, pan yn sydyn, clywodd dincial cloch. Roedd e-bost wedi cyrraedd, ateb wrth Siôn Corn!


Cysylltu â Charedigrwydd – 2021 Caredig

Cysylltu â Charedigrwydd – 2021 Caredig

21/12/2020

Lansiwyd Cysylltu â Charedigrwydd yn Hâf 2020 yn Sir Ceredigion, Sir Gâr a Sir Benfro, gyda’r neges y gall gweithredoedd caredig wneud gwahaniaeth mawr. Y bwriad yw creu dealltwriaeth am les a dylanwad caredigrwydd arnom ni ein hunain, ac eraill yn ein cymuned.


Cyfle Datblygu Harbwr Aberaeron: Digwyddiad Ymgysylltu â Datblygwr / Gweithredwr

Cyfle Datblygu Harbwr Aberaeron: Digwyddiad Ymgysylltu â Datblygwr / Gweithredwr

21/12/2020

Gwahoddir datblygwyr a gweithredwyr harbyrau i glywed am y potensial datblygu sylweddol sy'n deillio o'r cyfle i gymryd prydles i weithredu Harbwr Aberaeron.


Addasiadau i’r Parthau Diogel ar gyfer y Flwyddyn Newydd

Addasiadau i’r Parthau Diogel ar gyfer y Flwyddyn Newydd

21/12/2020

Mae addasiadau ar gyfer Parthau Diogel Ceredigion ar y gweill ar gyfer y Flwyddyn Newydd.


Dau Fasnachwr o Geredigion wedi'u dedfrydu am dwyll gan Lys Ynadon Aberystwyth

Dau Fasnachwr o Geredigion wedi'u dedfrydu am dwyll gan Lys Ynadon Aberystwyth

21/12/2020

Ar 17 Rhagfyr 2020, dedfrydwyd dau fasnachwr o Geredigion gan Lys Ynadon Aberystwyth am dwyll. Mae Danny McClelland sy'n masnachu fel 'DVC Home Improvements' wedi cael ei ddedfrydu i 16 wythnos o garchar wedi’i ohirio am ddwy flynedd, a gorchmynnwyd iddo wneud 200 awr o waith di-dâl, 15 diwrnod o weithgarwch adsefydlu a thalu iawndal o £2,000 i'r dioddefwr ar ôl pledio'n euog i dwyll, tra cafodd Colin Harding o Landysul Orchymyn Cyrffyw 12 mis gyda monitro electronig o 7pm i 7am a gorchmynnwyd iddo dalu £250 o iawndal o fewn 14 diwrnod, costau pellach o £750 i Gyngor Sir Ceredigion, a gordal llys o £90.


Cyfyngiadau lefel uwch i reoli’r coronafeirws yn dod i rym o ganol nos heno

Cyfyngiadau lefel uwch i reoli’r coronafeirws yn dod i rym o ganol nos heno

19/12/2020

Yn dilyn cyfarfod pedair Gwlad y Deyrnas Unedig yn gynt heddiw cyhoeddodd Llywodraeth Cymru y byddai’r cyfyngiadau lefel uwch, sef lefel rhybudd 4 yn dod i rym o ganol nos heno sef ddydd Sadwrn 19 Rhagfyr 2020 ar gyfer Cymru gyfan.


Trefniadau ysgolion Ceredigion i ail-gydio yn y dysgu ym mis Ionawr

Trefniadau ysgolion Ceredigion i ail-gydio yn y dysgu ym mis Ionawr

18/12/2020

Mae trefniadau ar gyfer dychwelyd i ysgolion Ceredigion ar gyfer mis Ionawr 2021 wedi eu cyhoeddi.


Rhybuddion llifogydd mewn grym yng Ngheredigion

Rhybuddion llifogydd mewn grym yng Ngheredigion

18/12/2020

Mae Rhybuddion Llifogydd mewn grym mewn sawl ardal yng Ngheredigion ac ar y ffin.


Citiau Gollwng Olew am ddim i siapio'r dyfodol ar gyfer arfordir cryfach Bae Aberteifi

Citiau Gollwng Olew am ddim i siapio'r dyfodol ar gyfer arfordir cryfach Bae Aberteifi

16/12/2020

Bydd citiau gollwng olew am ddim yn cael eu darparu i ymateb yn gyflym i ddamwain ar hyd arfordir Bae Aberteifi.


Cynllun peilot i wella’r modd y cyflwynir gwastraff a rhoi hwb i ailgylchu

Cynllun peilot i wella’r modd y cyflwynir gwastraff a rhoi hwb i ailgylchu

15/12/2020

Crëwyd arwyddion templed a stensiliau llawr newydd er mwyn helpu i wella'r modd y mae gwastraff yn cael ei gyflwyno mewn cyfleusterau storio biniau o amgylch Ceredigion.


Brwydr y Bylbiau – am Randi-bŵ!

Brwydr y Bylbiau – am Randi-bŵ!

15/12/2020

Wrth edrych tuag at flwyddyn newydd gyda’r gobaith am 2021 llai heriol, mwy caredig – mae criw Panto Felinfach wedi cadw pellter wrth ddod at ei gilydd i greu panto bach i’n harwain tuag at y Nadolig.


Disgyblion mewn Grŵp Cyswllt yn Ysgol Gymraeg, Aberystwyth i hunan-ynysu yn dilyn achos COVID-19

Disgyblion mewn Grŵp Cyswllt yn Ysgol Gymraeg, Aberystwyth i hunan-ynysu yn dilyn achos COVID-19

14/12/2020

Gofynnwyd i ddisgyblion mewn Grŵp Cyswllt yn Ysgol Gymraeg, Aberystwyth hunan-ynysu am 10 diwrnod ar ôl cadarnhau achos COVID-19 yn yr ysgol.


Disgyblion yn Ysgol Bro Teifi i hunan-ynysu yn dilyn achos COVID-19

Disgyblion yn Ysgol Bro Teifi i hunan-ynysu yn dilyn achos COVID-19

14/12/2020

Gofynnwyd i Grŵp Gyswllt o ddisgyblion yn Ysgol Bro Teifi, Llandysul hunan-ynysu am 10 diwrnod ar ôl cadarnhau achos arall o COVID-19 yn yr ysgol.


Disgyblion mewn Grŵp Cyswllt yn Ysgol Gyfun Penweddig i hunan-ynysu yn dilyn achos COVID-19

Disgyblion mewn Grŵp Cyswllt yn Ysgol Gyfun Penweddig i hunan-ynysu yn dilyn achos COVID-19

14/12/2020

Gofynnwyd i disgyblion mewn un Grŵp Cyswllt yn Ysgol Gyfun Penweddig, Aberystwyth hunan-ynysu am 10 diwrnod ar ôl cadarnhau achos COVID-19 yn yr ysgol.


Podlediad newydd Amgueddfa Ceredigion i archwilio straeon cudd Aberystwyth

Podlediad newydd Amgueddfa Ceredigion i archwilio straeon cudd Aberystwyth

14/12/2020

Diolch i gais llwyddiannus am arian o’r gronfa ‘Diwylliant 15 munud’, sy’n bartneriaeth rhwng Cronfa Dreftadaeth y Loteri a Cadw - gwasanaeth amgylchedd hanesyddol Llywodraeth Cymru, bydd Amgueddfa Ceredigion yn arwain prosiect newydd ac arloesol yn 2021, i gasglu straeon cudd Aberystwyth ar blatfformau digidol.


Dathlu’n ddiogel y Nadolig hwn

Dathlu’n ddiogel y Nadolig hwn

14/12/2020

Atgoffir trigolion Ceredigion i fod yn wyliadwrus y Nadolig hwn er mwyn amddiffyn eu hanwyliaid a’r gymuned.


Achosion COVID-19 positif mewn Cartref Gofal y Cyngor

Achosion COVID-19 positif mewn Cartref Gofal y Cyngor

13/12/2020

Cadarnhawyd achosion positif o COVID-19 yng Nghartref Gofal Preswyl Min y Mor, Aberaeron. Mae sawl aelod o staff a phreswylwyr wedi profi'n bositif. Mae'r holl breswylwyr yn parhau i gael eu monitro'n ofalus.


Disgyblion Ysgol Bro Pedr i ddysgu o bell o ddydd Llun, 14 Rhagfyr 2020

Disgyblion Ysgol Bro Pedr i ddysgu o bell o ddydd Llun, 14 Rhagfyr 2020

13/12/2020

Bydd disgyblion Ysgol Bro Pedr, gan gynnwys dosbarthiadau Cynradd yn cael eu dysgu o bell yn dilyn achosion pellach o COVID-19 yn yr ysgol. Yr unig disgyblion bydd ar y safle’r sector Uwchradd yfory bydd disgyblion Canolfan Y Bont a rhai disgyblion sydd â Saesneg fel Iaith Ychwanegol.


Pryder ynghylch cyfradd y cynnydd mewn achosion COVID-19 yng Ngheredigion

Pryder ynghylch cyfradd y cynnydd mewn achosion COVID-19 yng Ngheredigion

12/12/2020

Mae lefel achosion COVID-19 yng Ngheredigion yn parhau i godi. Mae'r ffigurau diweddaraf yn dangos bod 150 o achosion newydd wedi bod dros y 7 diwrnod diwethaf sy'n mynd â'r sir i 206.3 fesul 100,000 o'r boblogaeth (ar 1pm, 10 Rhagfyr 2020).


Hysbysiadau Cau Mangre wedi’u codi ar gyfer pedwar lleoliad cludfwyd yn Aberystwyth

Hysbysiadau Cau Mangre wedi’u codi ar gyfer pedwar lleoliad cludfwyd yn Aberystwyth

11/12/2020

Mae Hysbysiadau Gwella Mangre pedwar lleoliad cludfwyd yn Aberystwyth wedi cael eu terfynu ar ôl iddynt gael eu monitro gan swyddogion o Dîm Diogelu’r Cyhoedd Cyngor Sir Ceredigion.


Cyflwyno Hysbysiad Cosb Benodedig i dafarn yng Ngheredigion

Cyflwyno Hysbysiad Cosb Benodedig i dafarn yng Ngheredigion

11/12/2020

Mae tafarn yn Aberaeron wedi derbyn Hysbysiad Cosb Benodedig o £1000 am fynd yn groes i Reoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Rhif 4) (Cymru) 2020.


Disgyblion yn Ysgol Bro Teifi i hunan-ynysu yn dilyn achos COVID-19

Disgyblion yn Ysgol Bro Teifi i hunan-ynysu yn dilyn achos COVID-19

11/12/2020

Gofynnwyd i Grŵp Gyswllt o ddisgyblion yn Ysgol Bro Teifi, Llandysul hunan-ynysu am 10 diwrnod ar ôl cadarnhau achos COVID-19 yn yr ysgol.


Hysbysiad Gwella Mangre wedi’i gyflwyno i fusnes lletygarwch yng Ngheredigion

Hysbysiad Gwella Mangre wedi’i gyflwyno i fusnes lletygarwch yng Ngheredigion

11/12/2020

Mae gofyniad wedi cael ei gyflwyno i fusnes lletygarwch yn Llwyncelyn wneud gwelliannau i ddiogelu iechyd a llesiant y cyhoedd yn rhan o reoliadau’r coronafeirws.


Lleihau cyfnod Coronafeirws a hunan-ynysu i ddeng niwrnod

Lleihau cyfnod Coronafeirws a hunan-ynysu i ddeng niwrnod

10/12/2020

Bydd yr amser y mae’n rhaid i bobl hunan-ynysu yn cael ei leihau o 14 niwrnod i ddeg.


Lleoliadau amrywiol ar gael i adael anrhegion i breswylwyr cartrefi gofal

Lleoliadau amrywiol ar gael i adael anrhegion i breswylwyr cartrefi gofal

10/12/2020

Mae trefniadau wedi cael eu gwneud i alluogi teuluoedd, ffrindiau ac ewyllyswyr da adael anrhegion ar gyfer preswylwyr cartrefi gofal Ceredigion mewn lleoliadau cymunedol ledled y sir.


Gorchymyn i gadw dofednod dan do mewn ymateb i risg uwch o Ffliw Adar

Gorchymyn i gadw dofednod dan do mewn ymateb i risg uwch o Ffliw Adar

10/12/2020

Mewn ymateb i'r risg uwch o Ffliw Adar, bydd gofyniad cyfreithiol i ddofednod ac adar caeth gael eu cadw mewn siediau neu eu cadw ar wahân i adar gwyllt mewn ffordd arall o 14 Rhagfyr ymlaen yng Nghymru.


Ysgol Uwchradd Aberaeron i ddysgu o bell o ddydd Gwener, 11 Rhagfyr 2020

Ysgol Uwchradd Aberaeron i ddysgu o bell o ddydd Gwener, 11 Rhagfyr 2020

10/12/2020

Bydd disgyblion Ysgol Uwchradd Aberaeron yn cael eu dysgu o bell yn dilyn achosion o COVID-19 yn yr ysgol.


Cyflawniad uchel i'r Gwasanaeth Cwynion a Rhyddid Gwybodaeth

Cyflawniad uchel i'r Gwasanaeth Cwynion a Rhyddid Gwybodaeth

10/12/2020

Bu Adroddiad Blynyddol am Ganmoliaeth, Cwynion a cheisiadau Rhyddid Gwybodaeth – 2019/2020 tu blaen y Cyngor ar 10 Rhagfyr 2020.


Ysgolion Ceredigion i symud i dysgu o bell o ddydd Llun, 14 Rhagfyr 2020

Ysgolion Ceredigion i symud i dysgu o bell o ddydd Llun, 14 Rhagfyr 2020

10/12/2020

Bydd Ysgolion Uwchradd Ceredigion yn rhoi’r gorau i ddysgu wyneb yn wyneb o ddydd Llun, 14 Rhagfyr 2020 a phob Ysgol Gynradd o ddydd Mawrth, 15 Rhagfyr 2020. Rhwng 15 a 18 Rhagfyr, bydd pob disgybl Ceredigion yn cael eu haddysgu o bell.


Disgyblion Dosbarth Meithrin yn Ysgol Gynradd Aberaeron i hunan-ynysu yn dilyn achos COVID-19

Disgyblion Dosbarth Meithrin yn Ysgol Gynradd Aberaeron i hunan-ynysu yn dilyn achos COVID-19

09/12/2020

Gofynnwyd i ddisgyblion Dosbarth Meithrin yn Ysgol Gynradd Aberaeron hunan-ynysu am 14 diwrnod ar ôl cadarnhau achos COVID-19 yn yr ysgol.


Disgyblion yn Ysgol Bro Teifi i hunan-ynysu yn dilyn achosion COVID-19

Disgyblion yn Ysgol Bro Teifi i hunan-ynysu yn dilyn achosion COVID-19

09/12/2020

Gofynnwyd i Grŵp Gyswllt o ddisgyblion yn Ysgol Bro Teifi, Llandysul hunan-ynysu am 14 diwrnod ar ôl cadarnhau achosion COVID-19 yn yr ysgol.


Disgyblion yn Ysgol Bro Pedr i hunan-ynysu yn dilyn achos COVID-19

Disgyblion yn Ysgol Bro Pedr i hunan-ynysu yn dilyn achos COVID-19

09/12/2020

Gofynnwyd i nifer fach o ddisgyblion yn Ysgol Bro Pedr, Llanbedr Pont Steffan hunan-ynysu am 14 diwrnod ar ôl cadarnhau achos COVID-19 yn yr ysgol.


Hysbysiad Cau Mangre wedi’i derfynu mewn lleoliad yn Aberystwyth

Hysbysiad Cau Mangre wedi’i derfynu mewn lleoliad yn Aberystwyth

09/12/2020

Mae Hysbysiad Cau Mangre wedi cael ei derfynu mewn lleoliad cludfwyd yn Aberystwyth wedi i swyddogion o Dîm Diogelu’r Cyhoedd Cyngor Sir Ceredigion gynnal ail arolygiad.


Gwelliannau’n ofynnol mewn fusnes cludfwyd yn Llambed

Gwelliannau’n ofynnol mewn fusnes cludfwyd yn Llambed

09/12/2020

Mae gofyniad wedi cael ei gyflwyno i fusnes cludfwyd yn Llambed wneud gwelliannau i ddiogelu iechyd a llesiant y cyhoedd yn rhan o reoliadau’r coronafeirws.


Disgyblion Blynyddoedd 12 ac 13 Ysgol Bro Pedr i hunan-ynysu yn dilyn achos COVID-19

Disgyblion Blynyddoedd 12 ac 13 Ysgol Bro Pedr i hunan-ynysu yn dilyn achos COVID-19

08/12/2020

Gofynnwyd i ddisgyblion Blynyddoedd 12 ac 13 Ysgol Bro Pedr, Llanbedr Pont Steffan hunan-ynysu am 14 diwrnod ar ôl cadarnhau achos COVID-19 yn yr ysgol.


Disgyblion yn Ysgol Henry Richard i hunan-ynysu yn dilyn achos COVID-19

Disgyblion yn Ysgol Henry Richard i hunan-ynysu yn dilyn achos COVID-19

08/12/2020

Gofynnwyd i disgyblion dosbarth Meithrin a Derbyn yn Ysgol Henry Richard, Tregaron hunan-ynysu am 14 diwrnod ar ôl cadarnhau achos COVID-19 yn yr ysgol.


Hysbysiad cau i leoliad cludfwyd yn Aberystwyth

Hysbysiad cau i leoliad cludfwyd yn Aberystwyth

08/12/2020

Mae lleoliad cludfwyd yn Aberystwyth wedi cael ei gau am beidio â chydymffurfio â hysbysiad gwella mangre.


Galw am farn y cyhoedd i lywio Strategaeth Economaidd Ceredigion

Galw am farn y cyhoedd i lywio Strategaeth Economaidd Ceredigion

08/12/2020

Estynnir gwahoddiad i fusnesau a phreswylwyr Ceredigion fynegi barn ar Strategaeth Economaidd Cyngor Sir Ceredigion ar gyfer y sir.


Disgyblion mewn Grŵp Cyswllt yn Ysgol Gynradd Aberaeron i hunan-ynysu yn dilyn achos COVID-19

Disgyblion mewn Grŵp Cyswllt yn Ysgol Gynradd Aberaeron i hunan-ynysu yn dilyn achos COVID-19

07/12/2020

Gofynnwyd i ddisgyblion mewn Grŵp Cyswllt yn Ysgol Gynradd Aberaeron hunan-ynysu am 14 diwrnod ar ôl cadarnhau achos COVID-19 yn yr ysgol.


Nifer o ddisgyblion yn Ysgol Gyfun Aberaeron i hunan-ynysu yn dilyn achos COVID-19

Nifer o ddisgyblion yn Ysgol Gyfun Aberaeron i hunan-ynysu yn dilyn achos COVID-19

07/12/2020

Gofynnwyd i nifer o ddisgyblion yn Ysgol Gyfun Aberaeron hunan-ynysu am 14 diwrnod ar ôl cadarnhau achos COVID-19 yn yr ysgol.


Meysydd parcio talu ac arddangos Aberteifi

Meysydd parcio talu ac arddangos Aberteifi

07/12/2020

O ddydd Llun 07 Rhagfyr 2020 ymlaen, bydd taliadau heb arian parod yn cael eu cyflwyno ym meysydd parcio talu ac arddangos canlynol y Cyngor Sir yn Aberteifi: • Rhodfa’r Felin • Sgwâr Cae Glas • Mwldan • Stryd y Cei Ni chodir tâl yn Rhes Gloster ar hyn o bryd.


Cyngor Sir Ceredigion yn dathlu Diwrnod Hawliau’r Gymraeg

Cyngor Sir Ceredigion yn dathlu Diwrnod Hawliau’r Gymraeg

07/12/2020

Heddiw, 7 Rhagfyr 2020, mae Cyngor Sir Ceredigion yn cefnogi Diwrnod Hawliau’r Gymraeg.


Nodyn i atgoffa trefnwyr digwyddiadau Nadolig o risgiau a rheoliadau Coronafeirws

Nodyn i atgoffa trefnwyr digwyddiadau Nadolig o risgiau a rheoliadau Coronafeirws

07/12/2020

Wrth i adeg y Nadolig agosáu, atgoffir trefnwyr digwyddiadau cymunedol o'r pwysigrwydd i ddilyn holl reoliadau COVID-19, yn enwedig o ran cynulliadau cymdeithasol dan do ac yn yr awyr agored.


Ergyd i Gylch Caron ond yr uchelgais a’r ymrwymiad yn parhau

Ergyd i Gylch Caron ond yr uchelgais a’r ymrwymiad yn parhau

07/12/2020

Mae prosiect partneriaeth i ddarparu Canolfan Adnoddau Integredig yn Nhregaron – Cylch Caron - wedi'i atal dros dro. Fodd bynnag, dywed partneriaid eu bod wedi’u hymrwymo o hyd i wneud gwelliannau i fodel gwledig gofal cymunedol a thai yn yr ardal.


Annog busnesau i ddilyn rheoliadau diweddaraf Covid-19

Annog busnesau i ddilyn rheoliadau diweddaraf Covid-19

07/12/2020

Wrth i’r Nadolig agosáu, daeth cyfyngiadau newydd i rym ar gyfer busnesau lletygarwch o 6pm ddydd Gwener 04 Rhagfyr 2020 ymlaen.


Angen gwelliannau mewn pum busnes cludfwyd yng Ngheredigion

Angen gwelliannau mewn pum busnes cludfwyd yng Ngheredigion

07/12/2020

Rhybuddiwyd perchnogion pum siop cludfwyd yng Ngheredigion y gallai eu busnesau wynebu gorfod cau os byddant yn methu â chymryd camau rhesymol i ddarparu cyfarpar diogelu personol a gorchuddion wyneb neu sicrhau eu bod yn cael eu defnyddio gan bobl sy’n gweithio yn eu mangreoedd.


Pobl yn ardal Llanbedr Pont Steffan a Dyffryn Aeron yn cael eu hannog i ddilyn canllawiau coronafeirws

Pobl yn ardal Llanbedr Pont Steffan a Dyffryn Aeron yn cael eu hannog i ddilyn canllawiau coronafeirws

06/12/2020

Rydym yn gweld cynnydd yn nifer yr achosion o COVID-19 yn ardal Llanbedr Pont Steffan a Dyffryn Aeron.


Rhybudd i bobl ardal Aberystwyth i ddilyn canllawiau coronafeirws

Rhybudd i bobl ardal Aberystwyth i ddilyn canllawiau coronafeirws

05/12/2020

Mae achosion coronafeirws wedi cynyddu'n sylweddol yn ardal Aberystwyth dros y pum niwrnod diwethaf.


Cyfarwyddyd Mangre bellach wedi'u dirymu ar gyfer busnesau yn Aberteifi

Cyfarwyddyd Mangre bellach wedi'u dirymu ar gyfer busnesau yn Aberteifi

05/12/2020

Mae Cyfarwyddyd Mangre wedi'u dirymu ar gyfer y busnesau yn Aberteifi sy'n golygu y gallant ailagor.


Ysgol Gynradd Dihewyd i gau tan 17 Rhagfyr 2020

Ysgol Gynradd Dihewyd i gau tan 17 Rhagfyr 2020

04/12/2020

Bydd Ysgol Gynradd Dihewyd ar gau tan ddydd Iau, 17 Rhagfyr 2020. Mae’r un Grŵp Cyswllt yn hunan-ynysu am gyfnod o 14 niwrnod oherwydd achos o COVID-19 ac oherwydd diffyg staffio, bydd yr ysgol gyfan yn cau.


Cyfyngiadau newydd ar gyfer y sector lletygarwch a hamdden gan Lywodraeth Cymru

Cyfyngiadau newydd ar gyfer y sector lletygarwch a hamdden gan Lywodraeth Cymru

04/12/2020

Mae Llywodraeth Cymru yn cyflwyno mesurau newydd i leihau lledaeniad y Coronafeirws.


Disgyblion mewn Grŵp Cyswllt yn Ysgol Gynradd Cei Newydd i hunan-ynysu yn dilyn achos COVID-19

Disgyblion mewn Grŵp Cyswllt yn Ysgol Gynradd Cei Newydd i hunan-ynysu yn dilyn achos COVID-19

04/12/2020

Gofynnwyd i ddisgyblion mewn Grŵp Cyswllt yn Ysgol Gynradd Cei Newydd hunan-ynysu am 14 diwrnod ar ôl cadarnhau achos COVID-19 yn yr ysgol.


Ysgolion a gwasanaethau i ailagor yn ardal Aberteifi

Ysgolion a gwasanaethau i ailagor yn ardal Aberteifi

04/12/2020

Dros y dyddiau diwethaf, mae nifer yr achosion positif o’r coronafeirws yn Aberteifi a’r cyffiniau wedi lleihau.


Disgyblion mewn Grŵp Cyswllt yn Ysgol Gynradd Dihewyd i hunan-ynysu yn dilyn achos COVID-19

Disgyblion mewn Grŵp Cyswllt yn Ysgol Gynradd Dihewyd i hunan-ynysu yn dilyn achos COVID-19

03/12/2020

Gofynnwyd i ddisgyblion mewn Grŵp Cyswllt yn Ysgol Gynradd Dihewyd hunan-ynysu am 14 diwrnod ar ôl cadarnhau achos COVID-19 yn yr ysgol.


Ysgol Gynradd Ciliau Parc i gau dros dro yn dilyn achos pellach o COVID-19

Ysgol Gynradd Ciliau Parc i gau dros dro yn dilyn achos pellach o COVID-19

03/12/2020

Bydd Ysgol Gynradd Ciliau Parc, Ciliau Aeron ar gau dros dro wrth i achos COVID-19 pellach gael ei gadarnhau. Mae’r ddau Grŵp Cyswllt allan o dri nawr wedi eu haffeithio ac felly, oherwydd diffyg staffio, bydd yr ysgol gyfan yn cau am gyfnod o amser.


Cyfradd ailgylchu uchaf erioed Ceredigion

Cyfradd ailgylchu uchaf erioed Ceredigion

03/12/2020

Mae ffigurau a ryddhawyd yn ddiweddar yn dangos bod Ceredigion wedi cofnodi ei chyfradd ailgylchu orau erioed o 72% yn 2019/20, sy’n golygu mai Ceredigion sydd â’r perfformiad gorau ond un o blith holl Awdurdodau Lleol Cymru.


Siopa'n lleol ac yn ddiogel dros gyfnod yr ŵyl

Siopa'n lleol ac yn ddiogel dros gyfnod yr ŵyl

03/12/2020

Gyda threfi a thrigolion Ceredigion yn ysbryd yr ŵyl yn gynnar eleni, mae angen cofio siopa'n ddiogel tra’n siopa’n lleol y tymor hwn.


Meysydd parcio talu ac arddangos Ceredigion

Meysydd parcio talu ac arddangos Ceredigion

02/12/2020

O ddydd Mawrth, 01 Rhagfyr 2020, mae dull talu am barcio heb arian parod wedi cael ei gyflwyno yn rhan fwyaf o feysydd parcio talu ac arddangos Cyngor Sir Ceredigion. Bydd y taliadau yn parhau ar gyfradd 2019/2020.


Hysbysiad Cyfarwyddyd Mangre i ddau fusnes arall yn Aberteifi

Hysbysiad Cyfarwyddyd Mangre i ddau fusnes arall yn Aberteifi

02/12/2020

Mae Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Swyddogaethau Llywodraethau lleol etc.) (Cymru) 2020 yn darparu pwerau i awdurdodau lleol yng Nghymru reoli mangreoedd, digwyddiadau a lleoliadau cyhoeddus yn eu hardaloedd er mwyn helpu i reoli’r coronafeirws yn eu hardaloedd. Mae hyn yn cynnwys cau mangreoedd a lleoliadau cyhoeddus ac atal digwyddiadau, lle bo angen.


Disgyblion mewn Grŵp Cyswllt yn Ysgol Gymunedol Llangwyryfon i hunan-ynysu yn dilyn achos COVID-19

Disgyblion mewn Grŵp Cyswllt yn Ysgol Gymunedol Llangwyryfon i hunan-ynysu yn dilyn achos COVID-19

01/12/2020

Gofynnwyd i ddisgyblion mewn Grŵp Cyswllt yn Ysgol Gymunedol Llangwyryfon hunan-ynysu am 14 diwrnod ar ôl cadarnhau achos COVID-19 yn yr ysgol.


Datblygiad Hwb Lles cyntaf Ceredigion wedi ei gymeradwyo

Datblygiad Hwb Lles cyntaf Ceredigion wedi ei gymeradwyo

01/12/2020

Cymeradwywyd y cynnig o ddatblygu Canolfan Lles yn Llanbedr Pont Steffan yng nghyfarfod o’r Cabinet ar 01 Rhagfyr 2020.


Disgyblion mewn Grŵp Cyswllt yn Ysgol Gynradd Ciliau Parc i hunan-ynysu yn dilyn achos COVID-19

Disgyblion mewn Grŵp Cyswllt yn Ysgol Gynradd Ciliau Parc i hunan-ynysu yn dilyn achos COVID-19

30/11/2020

Gofynnwyd i ddisgyblion mewn Grŵp Cyswllt yn Ysgol Gynradd Ciliau Parc, Ciliau Aeron hunan-ynysu am 14 diwrnod ar ôl cadarnhau achos COVID-19 yn yr ysgol.


Gorchuddio wyneb neu wynebu cau

Gorchuddio wyneb neu wynebu cau

30/11/2020

Mae tri pherchennog busnes yng nghanol tref Aberystwyth wedi cael rhybudd y gallai eu busnesau wynebu gorfod cau os na fyddant yn rhoi mesurau rhesymol ar waith i ddarparu neu sicrhau bod cyfarpar diogelu personol a gorchuddion wyneb yn cael eu defnyddio gan bobl sy’n gweithio ar eu safleoedd.


Gwnewch i'r wythnos hon gyfrif i leihau lledaeniad y feirws

Gwnewch i'r wythnos hon gyfrif i leihau lledaeniad y feirws

30/11/2020

Mae nifer achosion y coronafeirws yng Ngheredigion yn parhau i gynyddu a gofynnwn i'r holl drigolion ddilyn y canllawiau i leihau lledaeniad y feirws.


Cyfeiriadur gwasanaethau a lansiwyd gan Uned Gofalwyr Ceredigion fel rhan o Ddiwrnod Hawliau Gofalwyr

Cyfeiriadur gwasanaethau a lansiwyd gan Uned Gofalwyr Ceredigion fel rhan o Ddiwrnod Hawliau Gofalwyr

30/11/2020

P’un a ydych yn ofalwr newydd neu wedi bod yn gofalu am rywun ers peth amser, mae’n bwysig eich bod chi’n deall eich hawliau ac eich bod yn gallu cael gafael ar y cymorth sydd ar gael i chi cyn gynted ag y bydd ei angen arnoch, lle bynnag yr ydych chi ar eich siwrnai ofalu.


Dewis Cymru, eich cyfeiriadur Iechyd a Lles

Dewis Cymru, eich cyfeiriadur Iechyd a Lles

27/11/2020

Mae gan Dewis Cymru gyfeiriadur Cymru gyfan ar-lein, y gall trigolion Ceredigion ei ddefnyddio i ddod o hyd i gyfoeth o adnoddau a chyfleoedd yn y Sir.


Hysbysiad Cyfarwyddyd Mangre i ddau fusnes yn Aberteifi

Hysbysiad Cyfarwyddyd Mangre i ddau fusnes yn Aberteifi

27/11/2020

Mae Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Swyddogaethau Llywodraethau lleol etc.) (Cymru) 2020 yn darparu pwerau i awdurdodau lleol yng Nghymru reoli mangreoedd, digwyddiadau a lleoliadau cyhoeddus yn eu hardaloedd er mwyn helpu i reoli’r coronafeirws yn eu hardaloedd. Mae hyn yn cynnwys cau mangreoedd a lleoliadau cyhoeddus ac atal digwyddiadau, lle bo angen.


Disgyblion Blwyddyn 10 Ysgol Bro Pedr i hunan-ynysu yn dilyn achos COVID-19

Disgyblion Blwyddyn 10 Ysgol Bro Pedr i hunan-ynysu yn dilyn achos COVID-19

27/11/2020

Gofynnwyd i ddisgyblion Blwyddyn 10 Ysgol Bro Pedr, Llanbedr Pont Steffan hunan-ynysu am 14 diwrnod ar ôl cadarnhau achos COVID-19 yn yr ysgol.


Newidiadau i'r defnydd o orchuddion wyneb mewn ysgolion a cholegau

Newidiadau i'r defnydd o orchuddion wyneb mewn ysgolion a cholegau

27/11/2020

Mae Llywodraeth Cymru wedi diweddaru ei chanllawiau gweithredol ar y defnydd o orchuddion wyneb mewn ysgolion uwchradd a cholegau.


Annog myfyrwyr i archebu prawf coronafeirws cyn teithio adref ar gyfer y Nadolig

Annog myfyrwyr i archebu prawf coronafeirws cyn teithio adref ar gyfer y Nadolig

27/11/2020

Anogir myfyrwyr sy’n bwriadu teithio i Geredigion dros yr ŵyl i archebu prawf coronafeirws os oes ganddynt symptomau ai peidio.


Gwelliannau’n ofynnol mewn tafarn ym Mhontarfynach

Gwelliannau’n ofynnol mewn tafarn ym Mhontarfynach

26/11/2020

Mae gofyniad wedi cael ei gyflwyno i fusnes lletygarwch ym Mhontarfynach wneud gwelliannau i ddiogelu iechyd a llesiant y cyhoedd yn rhan o reoliadau’r coronafeirws.


Bwyd a diod i fynd – peidiwch â mynd â’r coronafeirws adref gyda chi hefyd

Bwyd a diod i fynd – peidiwch â mynd â’r coronafeirws adref gyda chi hefyd

26/11/2020

Atgoffir cwsmeriaid a gweithwyr sefydliadau bwyd a diod i wisgo masg.


Cyfle i drigolion Ceredigion ddweud eu dweud yn rhan o Ymgynghoriad Teithio Llesol

Cyfle i drigolion Ceredigion ddweud eu dweud yn rhan o Ymgynghoriad Teithio Llesol

26/11/2020

Mae Cyngor Sir Ceredigion yn gweithio gyda Sustrans Cymru yn rhan o ymgynghoriad Llywodraeth Cymru ar y Map Rhwydwaith Teithio Llesol. Yn y cam cychwynnol hwn, rydym yn ceisio eich adborth ar ble yr hoffech weld gwelliannau i gerdded a beicio yn Aberystwyth, Aberteifi a Llanbedr Pont Steffan.


Hysbysiad gwella wedi’i roi i ddau fangre yn Aberteifi

Hysbysiad gwella wedi’i roi i ddau fangre yn Aberteifi

25/11/2020

Ar 18 Tachwedd 2020, roedd yn ofynnol i ddau fusnes yn Aberteifi wella eu mesurau i leihau'r risg o ddod i gysylltiad â coronafeirws ar eu safle.


Achosion o’r coronafeirws yn Aberteifi: cau ffyrdd unwaith eto dros dro

Achosion o’r coronafeirws yn Aberteifi: cau ffyrdd unwaith eto dros dro

25/11/2020

Wrth i nifer yr achosion o’r coronafeirws yn Aberteifi a’r cyffiniau barhau i gynyddu, mae Cyngor Sir Ceredigion yn cymryd pob cam i helpu i atal y feirws rhag lledaenu ymhellach yn ein cymunedau.


Cyflwyno talu am barcio heb arian parod

Cyflwyno talu am barcio heb arian parod

25/11/2020

Mae talu am barcio heb arian parod yn cael ei gyflwyno yng Ngheredigion i leihau’r risg o drosglwyddo COVID-19 sy'n gysylltiedig â thrin a thrafod arian parod.


Cydweithio i atal y feirws rhag lledaenu

Cydweithio i atal y feirws rhag lledaenu

25/11/2020

Wrth i nifer achosion positif y coronafeirws yn ardal Aberteifi barhau i gynyddu, nawr yw'r amser i ni i gyd weithio gyda'n gilydd i atal y feirws rhag lledaenu. Mae mesurau cymorth ychwanegol bellach wedi'u rhoi ar waith yn Aberteifi.


Disgyblion mewn dau Grŵp Cyswllt yn Ysgol Gyfun Penweddig i hunan-ynysu yn dilyn achosion COVID-19

Disgyblion mewn dau Grŵp Cyswllt yn Ysgol Gyfun Penweddig i hunan-ynysu yn dilyn achosion COVID-19

25/11/2020

O ganlyniad i ddau achos positif o COVID-19 yn Ysgol Gyfun Penweddig mae disgyblion o fwy nag un grŵp cyswllt ynghyd a disgyblion sy’n teithio ar un bws angen hunan ynysu am 14 diwrnod.


Cymorth i drigolion sydd angen hunan-ynysu

Cymorth i drigolion sydd angen hunan-ynysu

24/11/2020

Mae Cyngor Sir Ceredigion yn parhau i weithio gyda phartneriaid yn y trydydd sector i gefnogi unigolion a theuluoedd sydd angen hunan-ynysu oherwydd COVID-19.


Preswylwyr Aberteifi: Helpwch ni i ddiogelu ein staff casglu gwastraffstaff

Preswylwyr Aberteifi: Helpwch ni i ddiogelu ein staff casglu gwastraffstaff

24/11/2020

Yn dilyn y cynnydd mewn achosion positif o COVID-19 yn ardal Aberteifi, mae'r Cyngor yn atgoffa'r holl breswylwyr i feddwl yn ofalus am sut maen nhw'n gwaredu eu gwastraff.


Disgyblion Dosbarth Derbyn Ysgol Bro Pedr i hunan-ynysu yn dilyn achos COVID-19

Disgyblion Dosbarth Derbyn Ysgol Bro Pedr i hunan-ynysu yn dilyn achos COVID-19

23/11/2020

Gofynnwyd i ddisgyblion Nosbarth Derbyn Ysgol Bro Pedr, Llanbedr Pont Steffan hunan-ynysu am 14 diwrnod ar ôl cadarnhau achos COVID-19 yn yr ysgol.


Nifer bach o ddisgyblion yn Ysgol Gyfun Penglais i hunan-ynysu yn dilyn achos COVID-19

Nifer bach o ddisgyblion yn Ysgol Gyfun Penglais i hunan-ynysu yn dilyn achos COVID-19

23/11/2020

Gofynnwyd i nifer bach o ddisgyblion yn Ysgol Gyfun Penglais, Aberystwyth hunan-ynysu am 14 diwrnod ar ôl cadarnhau achos COVID-19 yn yr ysgol.


Cysylltiadau tafarnau Aberteifi i fod yn wyliadwrus

Cysylltiadau tafarnau Aberteifi i fod yn wyliadwrus

23/11/2020

Gofynnir i bobl yn ardal leol Aberteifi i gymryd camau rhagofalus ychwanegol wrth i dystiolaeth ddod i'r fei fod y coronafeirws yn lledaenu yn y gymuned.


Cyngor Sir Ceredigion yn annog pobl i ddilyn y canllawiau i gadw’n gilydd yn ddiogel

Cyngor Sir Ceredigion yn annog pobl i ddilyn y canllawiau i gadw’n gilydd yn ddiogel

22/11/2020

Mae Cyngor Sir Ceredigion yn annog ei drigolion i ddilyn canllawiau'r coronafeirws wrth i nifer yr achosion godi yn y Sir.


Pryder ynghylch cynnydd mewn achosion positif yn ardal Aberteifi

Pryder ynghylch cynnydd mewn achosion positif yn ardal Aberteifi

22/11/2020

Mae Cyngor Sir Ceredigion a sefydliadau partner yn dod yn fwyfwy pryderus am nifer yr achosion positif o COVID-19 yn ardal Aberteifi.


Gwelliannau’n ofynnol mewn tafarn yn Aberteifi

Gwelliannau’n ofynnol mewn tafarn yn Aberteifi

20/11/2020

Mae gofyniad wedi cael ei gyflwyno i dafarn yn Aberteifi wneud gwelliannau i ddiogelu iechyd a llesiant y cyhoedd yn rhan o reoliadau’r coronafeirws.


Cynnal cwis ‘Ar Eich Marciau’ yn rhithiol

Cynnal cwis ‘Ar Eich Marciau’ yn rhithiol

18/11/2020

Oherwydd cyfyngiadau Covid-19, bu rhaid gwneud trefniadau gwahanol iawn i’r arfer eleni ar gyfer cynnal cwis ‘Ar Eich Marciau’.


Gwelliannau’n ofynnol mewn tafarn yn Llanbedr Pont Steffan

Gwelliannau’n ofynnol mewn tafarn yn Llanbedr Pont Steffan

18/11/2020

Mae gofyniad wedi cael ei gyflwyno i dafarn yn Llanbedr Pont Steffan wneud gwelliannau i ddiogelu iechyd a llesiant y cyhoedd yn rhan o reoliadau’r coronafeirws.


Caru Ceredigion: Diolch am gadw ein sir yn lân

Caru Ceredigion: Diolch am gadw ein sir yn lân

17/11/2020

Mae'n bwysig iawn ein bod ni i gyd yn cadw'n ddiogel yn ystod y sefyllfa bresennol, ac yn dilyn canllawiau’r Llywodraeth. Ar yr un pryd, gadewch i ni gofio am yr amgylchedd lleol a chriwiau casglu gwastraff Cyngor Sir Ceredigion.


Dewch i ni arafu symudiad y feirws

Dewch i ni arafu symudiad y feirws

16/11/2020

Gydag achosion yng Ngheredigion ar gynnydd, gadewch i ni feddwl am yr hyn rydym yn ei wneud i sicrhau nad yw niferoedd y coronafirws yn codi ymhellach. Nid y firws sy'n symud, ond pobl sy'n symud y firws.


Grŵp o ddisgyblion ym Mlwyddyn 8 yn Ysgol Gyfun Penglais i hunan-ynysu yn dilyn achos COVID-19

Grŵp o ddisgyblion ym Mlwyddyn 8 yn Ysgol Gyfun Penglais i hunan-ynysu yn dilyn achos COVID-19

16/11/2020

Gofynnwyd i Grŵp o ddisgyblion ym Mlwyddyn 8 yn Ysgol Gyfun Penglais, Aberystwyth hunan-ynysu am 14 diwrnod ar ôl cadarnhau achos COVID-19 yn yr ysgol.


Hysbysiad cau i dafarn yng Ngheredigion

Hysbysiad cau i dafarn yng Ngheredigion

16/11/2020

Mae tafarn yn Llanbedr Pont Steffan wedi cael ei chau am dorri rheoliadau’r coronafeirws.


Rhybuddion Llifogydd yng Ngheredigion

Rhybuddion Llifogydd yng Ngheredigion

14/11/2020

Mae Rhybuddion Llifogydd wedi cael eu rhyddhau ar gyfer ardal y llanw yn Aberteifi ac Y Borth.


Cyfle i rannu syniadau arloesol

Cyfle i rannu syniadau arloesol

13/11/2020

Mae dal gan unigolion, grwpiau, busnesau a sefydliadau yng Ngheredigion amser i gyflwyno syniadau arloesol i dîm Cynnal y Cardi.


Darparu cymorth ac adnoddau i Gartref Gofal Hafan y Waun

Darparu cymorth ac adnoddau i Gartref Gofal Hafan y Waun

13/11/2020

Mae’r sefyllfa yng Nghartref Gofal MHA Hafan y Waun, Waunfawr, Aberystwyth yn dal i fod yn heriol ac mae sefydliadau partner yn parhau i ddelio ag achos sylweddol yn y cartref.


Gwelliannau wedi’u gwneud mewn tafarn yn Aberystwyth

Gwelliannau wedi’u gwneud mewn tafarn yn Aberystwyth

13/11/2020

Mae gwelliannau wedi cael eu gwneud mewn tafarn yn Aberystwyth ac mae’r Hysbysiad Gwella Mangre a oedd mewn grym bellach wedi dod i ben.


Diwrnod ym mywyd Swyddog Olrhain Cysylltiadau

Diwrnod ym mywyd Swyddog Olrhain Cysylltiadau

12/11/2020

Mae Enfys James yn Swyddog Olrhain Cysylltiadau. Mae’n rhan o dîm sy’n gweithio o fewn Tîm Diogelu Iechyd y Cyhoedd i Gyngor Sir Ceredigion. Yma, cewch gipolwg ar ddiwrnod Swyddog Olrhain Cysylltiadau.


Atgoffa’r cyhoedd i beidio ag ymweld â Chartref Gofal

Atgoffa’r cyhoedd i beidio ag ymweld â Chartref Gofal

12/11/2020

Yn dilyn cadarnhau nifer o achosion positif o’r coronafeirws mewn Cartref Gofal yn Aberystwyth, atgoffir y cyhoedd i beidio ag ymweld â’r safle.


Disgyblion mewn Grŵp Cyswllt yn Ysgol Gynradd Llwyn yr Eos i hunan-ynysu yn dilyn achos COVID-19

Disgyblion mewn Grŵp Cyswllt yn Ysgol Gynradd Llwyn yr Eos i hunan-ynysu yn dilyn achos COVID-19

11/11/2020

Gofynnwyd i ddisgyblion mewn Grŵp Cyswllt yn Ysgol Gynradd Llwyn yr Eos, Penparcau, Aberystwyth hunan-ynysu am 14 diwrnod ar ôl cadarnhau achos COVID-19 yn yr ysgol.


Disgyblion Grŵp Dosbarth ym Mlwyddyn 7 yn Ysgol Gyfun Penglais i hunan-ynysu yn dilyn achos COVID-19

Disgyblion Grŵp Dosbarth ym Mlwyddyn 7 yn Ysgol Gyfun Penglais i hunan-ynysu yn dilyn achos COVID-19

09/11/2020

Gofynnwyd i ddisgyblion un Grŵp Dosbarth Blwyddyn 7 yn Ysgol Gyfun Penglais, Aberystwyth hunan-ynysu am 14 diwrnod ar ôl cadarnhau achos COVID-19 yn yr ysgol.


Diweddariad i Gyfleusterau Cymunedol Ceredigion ar reoliadau’r coronafeirws

Diweddariad i Gyfleusterau Cymunedol Ceredigion ar reoliadau’r coronafeirws

09/11/2020

O 9 Tachwedd 2020 ymlaen, caniateir i hyd at 15 o bobl gymryd rhan mewn gweithgareddau dan do cyn belled â'i fod wedi'i drefnu gan glwb neu gorff cydnabyddedig.


Trefniadau Rheoli Achos yn cael eu rhoi mewn lle yng Nghartref Gofal yn Aberystwyth

Trefniadau Rheoli Achos yn cael eu rhoi mewn lle yng Nghartref Gofal yn Aberystwyth

09/11/2020

Caiff staff ym mhob Cartref Gofal ledled Ceredigion eu profi bob pythefnos fel mater o drefn ar gyfer COVID-19, yn unol â chanllawiau'r llywodraeth. O'r profion yr wythnos diwethaf, cadarnhawyd achosion positif COVID-19 yng Nghartref Gofal MHA Hafan y Waun, Waunfawr, Aberystwyth, sy'n Gartref Gofal annibynnol. Cafodd nifer o staff ganlyniadau profion positif ac felly profwyd pob preswylydd. Mae nifer o breswylwyr wedi profi'n bositif am COVID-19 ac mae achos lluosog wedi’i ddatgan yn y Cartref.


Gosod plethdorchau ar ran yr Awdurdod

Gosod plethdorchau ar ran yr Awdurdod

09/11/2020

I nodi Sul y Cofio eleni, gosodwyd plethdorchau ar ran yr Awdurdod ddydd Sul, 08 Tachwedd 2020.


Addasiadau i’r Parthau Diogel yn dilyn y cyfnod atal byr

Addasiadau i’r Parthau Diogel yn dilyn y cyfnod atal byr

06/11/2020

Mae addasiadau i Barthau Diogel Ceredigion yn cael eu rhoi ar waith wrth i’r cyfnod atal byr ddod i ben.


Dewch i ni ddilyn y Cynllun Ffordd Ymlaen i Geredigion

Dewch i ni ddilyn y Cynllun Ffordd Ymlaen i Geredigion

06/11/2020

Mae rheoliadau’r cyfnod atal byr yn parhau mewn grym yng Nghymru tan ddydd Llun, 09 Tachwedd 2020, ac anogir pobl i ddilyn yr holl reolau’n llym y penwythnos hwn, a hynny’n rhan o’n hymgais i adennill rheolaeth o’r coronafeirws.


Pobl Ifanc Aberystwyth a Chwmni Theatr Arad Goch yn lansio ffilm fer bwerus i godi ymwybyddiaeth o Ddigartrefedd Ieuenctid

Pobl Ifanc Aberystwyth a Chwmni Theatr Arad Goch yn lansio ffilm fer bwerus i godi ymwybyddiaeth o Ddigartrefedd Ieuenctid

05/11/2020

Ym mis Chwefror 2020, cwblhaodd pobl ifanc o Glwb Ieuenctid Penparcau, sy'n ffurfio’r Grŵp Llysgenhadon Cymunedol Aberystwyth, prosiect newydd mewn partneriaeth ag Arad Goch. Bu Arad Goch a Gwasanaeth Ieuenctid Ceredigion yn cydweithio i greu ffilm fer mewn ymgais i addysgu a chodi ymwybyddiaeth o ddigartrefedd ymhlith pobl ifanc. Ariannwyd y prosiect gan Gynllun Grant dan Arweiniad Ieuenctid, Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Ceredigion (CAVO) a Chyngor Celfyddydau Cymru.


Torrwch y rheolau a thalwch y ddirwy – rhybudd i drigolion Ceredigion

Torrwch y rheolau a thalwch y ddirwy – rhybudd i drigolion Ceredigion

03/11/2020

Mae trigolion Ceredigion yn cael eu rhybuddio y gallant wynebu dirwyon o hyd at £10,000 a chollfarn droseddol os ydynt yn torri rheolau COVID.


Lansio Cardiau Adnabod Gofalwyr Ifanc

Lansio Cardiau Adnabod Gofalwyr Ifanc

02/11/2020

Yn dilyn lansiad llwyddiannus Cerdyn Gofalwyr Ceredigion a lansiwyd ddechrau mis Hydref, mae Ceredigion yn falch o fod y sir gyntaf yng Nghymru i lansio Cerdyn Gofalwyr Ifanc yn rhan o fenter Cerdyn Adnabod Cenedlaethol Llywodraeth Cymru. Y nod yw y bydd gan bob ardal yng Nghymru Gerdyn Adnabod i Ofalwyr Ifanc erbyn 2022.


Hwb llesiant y gaeaf yn cefnogi trigolion Ceredigion

Hwb llesiant y gaeaf yn cefnogi trigolion Ceredigion

02/11/2020

Mae Hwb Llesiant Gaeaf ar-lein newydd wedi cael ei greu i gefnogi trigolion Ceredigion.


Cynllun Effeithlonrwydd Ynni yn dod i Aberteifi

Cynllun Effeithlonrwydd Ynni yn dod i Aberteifi

29/10/2020

Os ydych yn byw mewn cartref oer yn nhref Aberteifi, efallai y bydd eich cartref yn gymwys am well system gwresogi, deunydd inswleiddio yn y waliau neu’r atig, neu baneli solar am ddim o dan gynllun Arbed Llywodraeth Cymru.


Disgyblion yn Ysgol Henry Richard i hunan-ynysu yn dilyn achos COVID-19

Disgyblion yn Ysgol Henry Richard i hunan-ynysu yn dilyn achos COVID-19

27/10/2020

Gofynnwyd i nifer fach o ddisgyblion yn Ysgol Henry Richard, Tregaron hunan-ynysu am 14 diwrnod ar ôl cadarnhau achos COVID-19 yn yr ysgol.


Lansio Calendr Cysylltu â Charedigrwydd

Lansio Calendr Cysylltu â Charedigrwydd

27/10/2020

Mae bod yn garedig yn bwysicach nag erioed erbyn hyn, a dyna pam y lansiwyd calendr caredigrwydd yn rhan o’r ymgyrch Cysylltu â Charedigrwydd yng Ngheredigion.