Elis James yn dychwelyd i Theatr Felinfach gyda sioe newydd sbon!

Elis James yn dychwelyd i Theatr Felinfach gyda sioe newydd sbon!

11/10/2019

Am noson o chwerthin afreolus, Theatr Felinfach yw’r lle i fod ar Nos Sadwrn, 26 Hydref am 8 yh gan fod Elis James nôl gyda sioe iaith Gymraeg newydd sbon.


Ydych chi’n rhywun a allai darparu cartref cariadus a diogel i blant sydd mewn gofal ar hyn o bryd?

Ydych chi’n rhywun a allai darparu cartref cariadus a diogel i blant sydd mewn gofal ar hyn o bryd?

11/10/2019

Mae Mabwysiadu Canolbarth a Gorllewin Cymru yn gwahodd unrhyw un sy'n meddwl am fabwysiadu i Noson Wybodaeth rhwng 6.30yp ac 8yp ddydd Iau 17 Hydref yn yr Atom, 18 Stryd y Brenin, Caerfyrddin, SA31 1BN.


Ceredigion yn ennill gwobr Awdurdod Lleol 2019 ledled y DU am waith ffoaduriaid

Ceredigion yn ennill gwobr Awdurdod Lleol 2019 ledled y DU am waith ffoaduriaid

10/10/2019

Mae Cyngor Sir Ceredigion wedi ennill y wobr ‘Awdurdod Lleol 2019’ yng ngwobrau Cefnogaeth Gymunedol 2019 allan o restr fer o awdurdodau ledled y DU. Derbyniwyd y wobr gan Arweinydd y cyngor, y Cynghorydd Ellen ap Gwynn a Cathryn Morgan, Cydlynydd Teuluoedd yn Gyntaf a Ffoaduriaid y cyngor. Cynhaliwyd y gwobrau ar 8 Hydref yn Canada House yn Llundain.


Taith gerdded gymunedol i nodi Prosiect Gwella Llwybrau yng Ngheredigion

Taith gerdded gymunedol i nodi Prosiect Gwella Llwybrau yng Ngheredigion

10/10/2019

Yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, gwelwyd trofeydd o weithgaredd ar ac o gwmpas Warchodfa Natur Leol Pen Dinas. Mae aelodau o dîm Hawliau Tramwy Ceredigion, contractwyr a llu o wirfoddolwyr wedi cynnal gwaith i wella llwybrau cerdded gyda diolch i grant gan Gynllun Cymunedol y Dreth Gwarediadau Tirlenwi (a weinyddir gan Gyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru).


Wythnos Ymwybyddiaeth o Droseddau Casineb 2019

Wythnos Ymwybyddiaeth o Droseddau Casineb 2019

09/10/2019

Cynhelir Wythnos Ymwybyddiaeth Troseddau Casineb Genedlaethol o 12 – 19 Hydref eleni. Mae Cyngor Sir Ceredigion yn amlygu'r ymgyrch drwy atgoffa trigolion o'r hyn sy'n drosedd casineb a chyfeirio pobl at y cymorth sydd ei angen arnynt; boed eu bod yn ddioddefwr neu'n dyst i ddigwyddiad trosedd casineb.


‘Goldie’ yn ymweld â gyrwyr lorïau raeanu yng Ngheredigion wrth i baratoadau barhau ar gyfer y Gaeaf

‘Goldie’ yn ymweld â gyrwyr lorïau raeanu yng Ngheredigion wrth i baratoadau barhau ar gyfer y Gaeaf

09/10/2019

Wrth i'r paratoadau ar gyfer y gaeaf barhau, bu lori raeanu sydd wedi’u baentio’n arbennig o’r enw ‘Goldie’ i ymweld â gyrwyr lorïau raeanu yng Ngheredigion ar 2 Hydref i nodi 50 mlynedd ECON Engineering, gwneuthurwr lorïau raeanu fwyaf y DU.


‘Tlws yr Eidalwyr’ wedi dychwelyd i Geredigion cyn Eisteddfod Genedlaethol Ceredigion yn 2020

‘Tlws yr Eidalwyr’ wedi dychwelyd i Geredigion cyn Eisteddfod Genedlaethol Ceredigion yn 2020

09/10/2019

Mae ‘Tlws yr Eidalwyr’ wedi dychwelyd i Geredigion cyn Eisteddfod Genedlaethol Ceredigion yn 2020. Mae’r tlws yn cael ei drosglwyddo o un cyngor sir i’r llall wrth i’r Eisteddfod deithio o amgylch Cymru.


Gwasanaeth Coffáu ac Ymroddiad i anrhydeddu milwyr Aberteifi wedi’i cwympo

Gwasanaeth Coffáu ac Ymroddiad i anrhydeddu milwyr Aberteifi wedi’i cwympo

07/10/2019

Cynhelir Gwasanaeth Coffáu ac Ymroddiad cyhoeddus i anrhydeddu milwyr wedi’i cwympo o ardal Aberteifi ar 12 Hydref am 2yp yn Aberteifi. Bydd plac yn cael ei ddadorchuddio wrth gofeb rhyfel Aberteifi yng Ngerddi Victoria gan Arglwydd Raglaw ei Mawrhydi, Dyfed, Miss Sara Edwards.


Partneriaeth Tyfu Canolbarth Cymru yn croesawu cyllid Llywodraeth DU i danio uchelgais rhanbarthol

Partneriaeth Tyfu Canolbarth Cymru yn croesawu cyllid Llywodraeth DU i danio uchelgais rhanbarthol

07/10/2019

Yn dilyn cyhoeddiad Llywodraeth y DU am fuddsoddiad o £55 miliwn ym Margen Twf Canolbarth Cymru, cyfarfu Alun Cairns, Ysgrifennydd Cymru ag Arweinyddion cynghorau Sir Powys a Cheredigion ynghyd ag aelodau o sector preifat y rhanbarth. Mae Partneriaeth Tyfu Canolbarth Cymru bellach wedi cyhoeddi’r broses enwebu ar gyfer arweinyddiaeth bwrdd sector preifat y rhanbarth - y Grŵp Strategaeth Economaidd.


 ‘Diwrnod yn fy Mywyd’ gan Dwynwen Jones a Lisa Evans, Swyddogion Craffu, y Gwasanaethau Democrataidd

‘Diwrnod yn fy Mywyd’ gan Dwynwen Jones a Lisa Evans, Swyddogion Craffu, y Gwasanaethau Democrataidd

04/10/2019

Rydym yn gweithio fel Swyddogion Trosolwg a Chraffu ac yn rhan o dîm Gwasanaethau Democrataidd y Cyngor.


Dweud eich dweud am Graffu yn y Cyngor

Dweud eich dweud am Graffu yn y Cyngor

04/10/2019

Gan ddechrau ym mis Hydref, bydd trigolion a phobl sy'n gweithio yng Ngheredigion yn gallu cyflwyno eu sylwadau drwy Facebook ar eitem ar agenda pwyllgorau Craffu.


Cer i Grafu…Sori GARU! (Lovecraft - Not the Sex Shop in Cardiff) yn Theatr Felinfach

Cer i Grafu…Sori GARU! (Lovecraft - Not the Sex Shop in Cardiff) yn Theatr Felinfach

04/10/2019

Yn syth o Ŵyl Ymylol Caeredin, mae ‘Cer i grafu…sori GARU!’ - sy’n addasiad Cymraeg o’r sioe ‘Lovecraft’ (Not the Sex Shop in Cardiff), yn sioe gomedi gerddorol am niwrowyddoniaeth cariad ac unigrwydd ac mae’n dod i Theatr Felinfach ar Nos Sadwrn, 19 Hydref.


Ar eich Marciau – Cystadleuaeth Cwis Clybiau Chwaraeon Ceredigion

Ar eich Marciau – Cystadleuaeth Cwis Clybiau Chwaraeon Ceredigion

03/10/2019

Pwy yw Tim Chwaraeon mwyaf gwybodus Ceredigion? Canfod yr ateb yw bwriad cwis newydd Ar Eich Marciau. Mae Cered a Ceredigion Actif yn gofyn i aelodau Clybiau Chwaeraon ar hyd a lled y sir ffurfio tîm i gynrychioli eu clwb yn y gystadleuaeth cwis newydd sbon i glybiau chwaraeon o’r enw “Ar Eich Marciau”.


Llun a Stori: Canolfan Deuluol Llambed yn creu murlun yng Nghartref a Chanolfan Dydd Preswyl Hafan Deg

Llun a Stori: Canolfan Deuluol Llambed yn creu murlun yng Nghartref a Chanolfan Dydd Preswyl Hafan Deg

02/10/2019

Mae teuluoedd sy'n mynychu Canolfan Deuluol Llanbedr Pont Steffan wedi ymuno â Chylch meithrin Carreg Hirfaen a gyda thrigolion a defnyddwyr gwasanaeth cartref preswyl a Chanolfan ddydd Hafan Deg i greu murlun lliwgar yng Nghartref Preswyl a Chanolfan Dydd Hafan Deg, Llanbedr Pont Steffan am breswylwyr ac ymwelwyr i'w mwynhau.


Dathlu Wythnos Llyfrgelloedd Cenedlaethol 2019 yng Ngheredigion

Dathlu Wythnos Llyfrgelloedd Cenedlaethol 2019 yng Ngheredigion

02/10/2019

Mae Llyfrgelloedd ar draws Ceredigion yn cefnogi Wythnos Llyfrgelloedd Cenedlaethol 2019 drwy gynnal amrywiaeth o ddigwyddiadau rhwng 7 a 12 Hydref 2019.


Pobl ifanc Ceredigion yn cymryd rhan yn ymgynghoriad ieuenctid mwyaf Ewrop

Pobl ifanc Ceredigion yn cymryd rhan yn ymgynghoriad ieuenctid mwyaf Ewrop

02/10/2019

Ar 8 Tachwedd 2019, bydd Thomas Kendall, Aelod Seneddol Ifanc (ASI) Ceredigion yn ymuno â dros 300 o ASI eraill i gymryd rhan yn ddadl flynyddol Senedd Ifanc Prydain yn Siambr y Tŷ’r Cyffredin, Llundain, sy’n cael ei gadeirio gan Siaradwr Tŷ’r Cyffredin, Rt Hon John Bercow AS.


Ceredigion yn dangos y cerdyn coch i hiliaeth

Ceredigion yn dangos y cerdyn coch i hiliaeth

01/10/2019

Bob mis Hydref, bydd ‘Show Racism the Red Card’ yn dal ei Diwrnod Gwisgo Coch blynyddol Bydd dydd Gwener, 18 Hydref yn nodi’r pumed pen-blwydd yr ymgyrch. Eleni, bydd Cyngor Sir Ceredigion yn dangos ei gefnogaeth drwy'r holl ysgolion, swyddfeydd a Siambr y Cyngor drwy wisgo coch.


Cyngor i ddarparu cefnogaeth i ymgeiswyr y Cynllun Preswylio’n Sefydlog i Ddinasyddion yr Undeb Ewropeaidd

Cyngor i ddarparu cefnogaeth i ymgeiswyr y Cynllun Preswylio’n Sefydlog i Ddinasyddion yr Undeb Ewropeaidd

25/09/2019

Yng nghyfarfod cynhaliwyd ar 24 Medi, cutunwyd aelodau’r Cabinet bydd Cyngor Sir Ceredigion yn darparu proses gwirio dogfennau adnabod ‘dros y cownter’ i ymgeiswyr y Cynllun Preswylio’n Sefydlog i Ddinasyddion yr Undeb Ewropeaidd a ddarperir gan y Swyddfa Gartref.


Adborth cadarnhaol cyson a dderbynnir ar berfformiad ysgolion a meithrinfeydd ar draws Ceredigion

Adborth cadarnhaol cyson a dderbynnir ar berfformiad ysgolion a meithrinfeydd ar draws Ceredigion

24/09/2019

Yn ystod y flwyddyn academaidd 2018-19, cafodd chwe sefydliad nas cynhelir a saith ysgol ar eu harolygu yng Ngheredigion gan Estyn – oedd i gyd yn derbyn naill ai ‘Da’ neu ‘Rhagorol’ yn eu perfformiad cyfredol a rhagolygon gwella yn y pum maes arolygu.


Datblygiadau cadarnhaol ar ddarpariaethau ar gyfer y gymuned cyn-filwr yng Ngheredigion

Datblygiadau cadarnhaol ar ddarpariaethau ar gyfer y gymuned cyn-filwr yng Ngheredigion

24/09/2019

Ar 24 Medi, cafodd y Cabinet ddiweddariad ar y ddarpariaeth gynyddol sy'n cael ei darparu i'r gymuned cyn-filwyr yng Ngheredigion. Cawsant eu diweddaru ar ddau weithgaredd sef y swydd am Swyddog Cyswllt Cyfamodau Rhanbarthol y Lluoedd Arfog (RAFCLO) a’r prosiect ariannu canolfan i gyn-filwyr.


Prosiect Erasmus+: O Orllewin Cymru i Ddwyrain Ewrop

Prosiect Erasmus+: O Orllewin Cymru i Ddwyrain Ewrop

23/09/2019

Yr haf hwn, derbyniwr Cyngor Sir Ceredigion gyllid o €24,919 gan raglen Erasmus+ y Comisiwn Ewropeaidd i drefnu rhaglen gyfnewid ieuenctid i bobl ifanc o Geredigion a Romania.


Chwilio am syniadau arloesol i lunio'r dyfodol er mwyn sicrhau bod arfordir Bae Ceredigion yn gryfach

Chwilio am syniadau arloesol i lunio'r dyfodol er mwyn sicrhau bod arfordir Bae Ceredigion yn gryfach

23/09/2019

Mae Grŵp Gweithredu Lleol Pysgodfeydd Bae Ceredigion (GGLlP) yn gofyn i breswylwyr , grwpiau a sefydliadau sydd wedi'u lleoli mewn cymunedau pysgodfeydd i anfon eu syniadau ar ddatblygu lles cymdeithasol, economaidd ac amgylcheddol arfordir Bae Ceredigion a dyfroedd mewndirol o Landudoch i Abermaw.


Gwahoddiad i deuluoedd ddathlu Calan Gaeaf gyda sioe bypedau yn Theatr Felinfach

Gwahoddiad i deuluoedd ddathlu Calan Gaeaf gyda sioe bypedau yn Theatr Felinfach

20/09/2019

Ar ddydd Iau, 24 Hydref ceir dau berfformiad o sioe bypedau Dygwyl y Meirw yn Theatr Felinfach. Sioe amserol iawn ar gyfer adeg y flwyddyn yn dathlu chwedlau’r hen Geltiaid.


Canolfan Ddydd Ceredigion yn cwrdd â’r Dream Team

Canolfan Ddydd Ceredigion yn cwrdd â’r Dream Team

19/09/2019

Ar ddydd Llun 9 Medi, bu’r Dream Team yn ymweld â staff a defnyddwyr y gwasanaeth, yng Nghanolfan Cymorth Cymunedol Canolfan Meugan ar gyfer oedolion ag anableddau dysgu a phobl hŷn, i arddangos 'Fy Siarter'. Ysgrifennwyd 'Fy Siarter' Anableddau Dysgu yng ngorllewin Cymru gan bobl sydd ag anableddau dysgu yng ngorllewin Cymru.


Gwasanaeth Dinesig a gynhaliwyd yng Nghapel hanesyddol

Gwasanaeth Dinesig a gynhaliwyd yng Nghapel hanesyddol

19/09/2019

Yr hyn y credir ei fod yn Wasanaeth Sul cyntaf ers Hydref 1876 a gynhaliwyd yn ddiweddar yn yr Hen Gapel yn Llwynrhydowen ger Llandysul pan gynhaliodd Cadeirydd Cyngor Sir Ceredigion, y Cynghorydd Peter Davies MBE ei Wasanaeth Dinesig yn y Capel.


Côr Cardi-Gân yn dathlu penblwydd yn 20 oed

Côr Cardi-Gân yn dathlu penblwydd yn 20 oed

19/09/2019

Ar nos Sadwrn, 28 Medi cynhelir Cyngerdd Dathlu Côr Cardi-Gân yn 20 oed yng nghwmni eu gwesteion Rhys Meirion ac Aled Wyn Davies neu Tra Bo Dau fel y’i hadnabyddir.


Ymweliad i Geredigion o’r Comisiynydd Plant Cymru ar gyfer Cynhadledd Llais Y Disgybl

Ymweliad i Geredigion o’r Comisiynydd Plant Cymru ar gyfer Cynhadledd Llais Y Disgybl

19/09/2019

Ar 13 Medi, cynhaliwyd Cynhadledd Llais Y Disgybl yn Siambr y Cyngor, Penmorfa, Aberaeron gyda chynrychiolaeth o bob ysgol uwchradd a bron a bob ysgol gynradd yng Ngheredigion yn mynychu’r digwyddiad.


Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Ceredigion yn gyntaf i ymuno â 'Fy Siarter' Anableddau Dysgu

Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Ceredigion yn gyntaf i ymuno â 'Fy Siarter' Anableddau Dysgu

18/09/2019

Ar ddydd Llun 9 Medi, llofnodwyd Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Ceredigion (BGC) y 'Fy Siarter ' anableddau dysgu Gorllewin Cymru. Wrth wneud hyn, dyma'r BGC cyntaf i ymuno â'r Siarter. Ysgrifennwyd ‘Fy Siarter’ gan bobl sydd ag anableddau dysgu yng ngorllewin Cymru.


Lansiwyd Cynllun Cefnogi Clwydi

Lansiwyd Cynllun Cefnogi Clwydi

17/09/2019

Bob hyn a hyn, mae adegau mewn bywyd sydd angen eu cofio, eu nodi a’u coffáu. Ar gyfer rhai o’r rhain, gallai fod yn addas gwneud rhywbeth sy’n fwy hirhoedlog na rhoi carden neu flodau. Wrth siarad ar ran y Tîm Llwybrau Cyhoeddus, dywedodd Eifion Jones: “Rydym yn cael ceisiadau cyson i osod meinciau coffa ar hyd llwybrau’r sir. Tra bod ambell i lecyn sy’n gweddu ar gyfer hyn a lle byddai’n ddefnyddiol cael mainc, ar y cyfan gall rhywbeth ffurfiol fel mainc fod yn anaddas gan darfu ar ein tirwedd wyllt a diarffordd.” Gyda hyn mewn golwg, mae’r tîm wedi lansio cynllun ‘Cefnogi Clwydi’.


Llwyddiant picnic rhanbarthol yng Ngwersyll yr Urdd i ffoaduriaid Syriaidd

Llwyddiant picnic rhanbarthol yng Ngwersyll yr Urdd i ffoaduriaid Syriaidd

16/09/2019

Roedd picnic haf rhanbarthol yn llwyddiant mawr i ffoaduriaid Syriaidd yng Ngwersyll yr Urdd, Llangrannog. Cafodd y picnic ar 1 Awst ei fwynhau gan 200 o ffoaduriaid Syriaidd sydd wedi dod i fyw yng Ngheredigion, Sir Benfro, Powys a Sir Gaerfyrddin.


Stifyn Parri yn dychwelyd i Theatr Felinfach gyda’i sioe newydd Dim C’wilydd!

Stifyn Parri yn dychwelyd i Theatr Felinfach gyda’i sioe newydd Dim C’wilydd!

13/09/2019

Ar nos Sadwrn 12 Hydref, bydd yr entrepreneur a’r diddanwr,Stifyn Parri yn dychwelyd i Theatr Felinfach gyda’i sioe newydd Dim C’wilydd!


Triniwr Gwallt yn Hyfforddiant Ceredigion yn arddangos ei doniau mewn cystadleuaeth sgiliau bwysig

Triniwr Gwallt yn Hyfforddiant Ceredigion yn arddangos ei doniau mewn cystadleuaeth sgiliau bwysig

11/09/2019

Mae Hyfforddiant Ceredigion Training (HCT) yn parhau i gefnogi eu dysgwyr mewn cystadlaethau sgiliau ledled y DU. Bayley Harries, a gymhwysodd fel triniwr gwallt lefel 2 yn ddiweddar, yw’r diwethaf i gael llwyddiant.


Llwyddiant i Gynllun Bwyd a Hwyl Ysgol Llwyn yr Eos

Llwyddiant i Gynllun Bwyd a Hwyl Ysgol Llwyn yr Eos

10/09/2019

Ysgol Llwyn yr Eos ym Mhenparcau yw'r ysgol gyntaf yng Ngheredigion i gynnal y Cynllun Bwyd a Hwyl i'w disgyblion.


Hysbysiadau i’w cael eu cyhoeddi i agor ysgol ardal newydd yn Nyffryn Aeron

Hysbysiadau i’w cael eu cyhoeddi i agor ysgol ardal newydd yn Nyffryn Aeron

09/09/2019

Bydd hysbysiadau’n cael eu cyhoeddi ar y cynnig i agor ysgol ardal newydd yn Nyffryn Aeron newydd ar safle newydd, a hefyd i gloi ysgolion cynradd Felinfach, Ciliau Parc a Dihewyd. Mae cyhoeddi hysbysiad statudol yn rhoi cyfle i bobl wrthwynebu i’r cynnig.


Llwyddiant i Raglen Gweithgareddau Haf Gwasanaeth Ieuenctid Ceredigion

Llwyddiant i Raglen Gweithgareddau Haf Gwasanaeth Ieuenctid Ceredigion

05/09/2019

Cyflwynwyd rhaglen haf cynhwysol o weithgareddau dros bedair wythnos o’r gwyliau'r haf gan Wasanaeth Ieuenctid Ceredigion. Trefnwyd a chynhaliwyd gweithdai, gweithgareddau, teithiau, digwyddiadau a phrosiectau i bobl ifanc rhwng 11 a 25 oed o bob rhan o'r sir.


Gwirffoddoli yng Ngardd Cartref Preswyl Bryntirion

Gwirffoddoli yng Ngardd Cartref Preswyl Bryntirion

05/09/2019

Bob blwyddyn fel rhan o'u menter, ‘Start from the Heart’, mae depo Calor Gas ar Ystâd Ddiwydiannol Glanyrafon yn rhoi diwrnod o’u hamser i wirfoddoli yn y gymuned. Eleni, fe wirfoddolodd gweithwyr Calor Gas - Matthew Davis, Kevin Sargent a Martin Atkinson eu hamser yng Nghartref Preswyl, Bryntirion yn Nhregaron.


Astudiaeth Achos: Ceri Anne Hughes, Cynorthwyydd Gofal dan Brentisiaeth

Astudiaeth Achos: Ceri Anne Hughes, Cynorthwyydd Gofal dan Brentisiaeth

03/09/2019

Mae Ceri yn Gynorthwyydd Gofal dan Brentisiaeth sy’n gweithio gydag oedolion yng Nghartref Gofal Preswyl Tregerddan ger Aberystwyth


Her y Gyllideb wedi ei Lansio yng Ngheredigion

Her y Gyllideb wedi ei Lansio yng Ngheredigion

03/09/2019

Mae efelychydd Her y Gyllideb ar-lein yn rhoi cyfle i drigolion Ceredigion i ddangos sut maen nhw am i gyllideb y cyngor gael ei wario yn 2020-2021. Lansiwyd her y gyllideb ar 2 Medi a bydd yn cau ar 13 Hydref.


Ceredigion wedi ei enwebi ar gyfer gwobr Awdurdod Lleol 2019 am waith cefnogi ffoaduriaid

Ceredigion wedi ei enwebi ar gyfer gwobr Awdurdod Lleol 2019 am waith cefnogi ffoaduriaid

03/09/2019

Mae Cyngor Sir Ceredigion wedi cael ei enwebu ar gyfer gwobr Awdurdod Lleol 2019 yng ngwobrau Cefnogaeth Gymunedol 2019, sef seremoni wobrwyo a drefnir gan Sponsor Refugees.


Prosiectau peilot yn arwain y ffordd ar gymorth iechyd meddwl arloesol yng Ngheredigion

Prosiectau peilot yn arwain y ffordd ar gymorth iechyd meddwl arloesol yng Ngheredigion

29/08/2019

Mae Grŵp Gweithredu Lleol Cynnal y Cardi yn cefnogi dau brosiect peilot iechyd meddwl arloesol sy'n anelu at helpu pobl ifanc sy'n dioddef o broblemau iechyd meddwl yng Ngheredigion - Amethyst ac Yma i Chi. Mae Cynnal y Cardi yn cael ei weinyddu gan Gynor Sir Ceredigion.


Diwrnod yn ein bywydau gan Dîm Cymunedau am Waith a Mwy

Diwrnod yn ein bywydau gan Dîm Cymunedau am Waith a Mwy

28/08/2019

Catrin Davies, Delor Evans a Glesni Hemming yw’r Tîm sy’n cyflwyno Cymunedau am Waith a Mwy yng Ngheredigion ac yn yr erthygl hon, maent yn siarad am eu rolau a sut maent yn cyfrannu at wneud newid cadarnhaol i fywydau pobl ledled y sir:


Lorïau Cynnal a Chadw Tiroedd yn gwella effeithiolrwydd ac yn torri allyriadau carbon

Lorïau Cynnal a Chadw Tiroedd yn gwella effeithiolrwydd ac yn torri allyriadau carbon

27/08/2019

Mae’r Tîm Cynnal a Chadw Tiroedd wedi cael tair lori newydd i gefnogi gwasanaethau cynnal a chadw tir yng Ngheredigion.


Llwyddiannau TGAU i Ysgolion Ceredigion

Llwyddiannau TGAU i Ysgolion Ceredigion

22/08/2019

Mae'r canlyniadau TGAU a gyhoeddwyd heddiw (22 Awst) gan CBAC yn dangos bod ysgolion Ceredigion yn parhau i gynnal safonau eithriadol o uchel.


Ymgyrch recriwtio Prentisiaid Cyngor Sir Ceredigion bellach ar waith

Ymgyrch recriwtio Prentisiaid Cyngor Sir Ceredigion bellach ar waith

20/08/2019

Mae Rhaglen Brentisiaeth 2019 y cyngor bellach ar agor ar gyfer ceisiadau tan ddydd Sul 22 Medi.


Perfformiad ‘Rhagorol’ drwyddi draw yn Ysgol Gynradd Mynach

Perfformiad ‘Rhagorol’ drwyddi draw yn Ysgol Gynradd Mynach

19/08/2019

Mae adroddiad Estyn diweddar i Ysgol Gynradd Mynach wedi arfarnu’r statws ‘Rhagorol’ ym mhob un o’r pum maes arolygu.


Asesiad o Lety Sipsiwn a Theithwyr 2019

Asesiad o Lety Sipsiwn a Theithwyr 2019

19/08/2019

Ar hyn o bryd, mae Cyngor Sir Ceredigion yn ceisio cysylltu â chynifer o aelodau'r gymuned â phosibl ynghylch cymryd rhan mewn arolwg yn ymwneud â llety i gymunedau’r Sipsiwn a Theithwyr. Bydd gwybodaeth a gesglir o'r arolwg yn cael ei defnyddio i ddeall faint o leiniau y gallai fod eu hangen yn awr ac yn y dyfodol yng Ngheredigion.


Gala Gomedi yn Theatr Felinfach

Gala Gomedi yn Theatr Felinfach

15/08/2019

Cynhelir Gala Gomedi yn Theatr Felinfach ar nos Wener, 13 Medi am 8yh. Bydd nifer o wynebau hen a newydd yn cymryd rhan. Dyma ychydig o hanes rhai o’r comediwyr a fydd yn cymryd rhan ar y noson.


Ffioedd wedi eu gosod ar gyfer cartrefi gofal y sector annibynnol am 2019-2020

Ffioedd wedi eu gosod ar gyfer cartrefi gofal y sector annibynnol am 2019-2020

15/08/2019

Ar 30 Gorffennaf 2019, cymeradwywyd ffioedd a argymhellwyd ar gyfer lleoliadau yng nghartrefi gofal sector annibynnol Ceredigion ar gyfer pobl hŷn am y cyfnod o 2019 i 2020.


Safon ganlyniadau Lefel A dal yn uchel yng Ngheredigion

Safon ganlyniadau Lefel A dal yn uchel yng Ngheredigion

15/08/2019

Mae’r canlyniadau Safon Uwch a gyhoeddwyd heddiw (15 Awst) gan CBAC yn dangos bod ysgolion Ceredigion yn parhau i gyrraedd safonau uchel. Mae 97.9% o’r ymgeiswyr a safodd arholiadau CBAC wedi derbyn graddau A* i E, gyda 27.9% yn ennill graddau A*- A.


Carchar i fridiwr cŵn anghyfreithlon

Carchar i fridiwr cŵn anghyfreithlon

14/08/2019

Yn Llys y Goron Abertawe ar 14 Awst, rhoddwyd dedfrydau o garchar i Steffan Lee Harries a Barbara Ray Howell oherwydd nifer o droseddau difrifol, gan gynnwys creulondeb i anifeiliaid. Dedfrydwyd Steffan Lee Harries i chwe mis o garchar ar unwaith, a bydd tri mis o'r rhain yn cael eu gwario yn y carchar a thri mis ar drwydded yn dibynnu ar ymddygiad. Cafodd ei bartner, Barbara Ray Howell ei garcharu am bedwar mis, wedi ei wahardd am 18 mis oherwydd ei bod yn fam ifanc ac hefyd am gael rôl lai yn y deddfau troseddol.


Treial gwastraff newydd wedi’i lansio yn Aberystwyth

Treial gwastraff newydd wedi’i lansio yn Aberystwyth

09/08/2019

Mae treial newydd wedi'i lansio yn Aberystwyth, fel rhan o ymgyrch Caru Aber, er mwyn helpu i gadw canol y dref yn lân ar ddiwrnodau casglu gwastraff.


Cyngor i gynnig Her y Gyllideb i drigolion ar gyllideb 2020-2021

Cyngor i gynnig Her y Gyllideb i drigolion ar gyllideb 2020-2021

09/08/2019

Bydd trigolion Ceredigion yn cael cyfle i ddangos sut y maent am i gyllideb y cyngor gael ei wario yn 2020-2021. Bydd yr adborth gan breswylwyr yn helpu’r cyngor i bennu cyllideb y flwyddyn nesaf.


Canmoliaeth i’r cyngor am flaenoriaethu cynllunio

Canmoliaeth i’r cyngor am flaenoriaethu cynllunio

09/08/2019

Mae’r Sefydliad Cynllunio Trefol Brenhinol (SCTB) wedi canmol y dull arloesol o gynllunio yng Ngheredigion. Mae’r sefydliad hefyd wedi annog cynghorau eraill i ddefnyddio arferion tebyg.


Donna wedi’i phenodi yn uwch swyddog ar gyfer gwasanaeth ataliol newydd

Donna wedi’i phenodi yn uwch swyddog ar gyfer gwasanaeth ataliol newydd

08/08/2019

Mae Donna Pritchard wedi’i phenodi fel Swyddog Arweiniol Corfforaethol Cyngor Sir Ceredigion ar gyfer Porth Ceredigion. Mae Porth Ceredigion yn wasanaeth gofal cymdeithasol newydd sy’n canolbwyntio ar helpu pobl yn gynnar i atal problemau rhag mynd yn fwy difrifol.


Côr Cardi-Gân yn dathlu’r 20ain

Côr Cardi-Gân yn dathlu’r 20ain

05/08/2019

Eleni bydd Côr Cardi-Gân yn dathlu ei benblwydd yn 20 oed. Bydd y côr yn cofnodi’r achlysur gyda blwyddyn o ddathliadau gan gychwyn â chyngerdd mawreddog yn Theatr Felinfach ar Nos Sadwrn, 28 Medi am 7:30yh yng nghwmni Tra Bo Dau, sef Rhys Meirion ac Aled Wyn Davies.


Swyddog Hebryngwr Croesfannau Ysgol yng Ngheredigion yn ennill Gwobr Diogelwch Ffyrdd Cymru

Swyddog Hebryngwr Croesfannau Ysgol yng Ngheredigion yn ennill Gwobr Diogelwch Ffyrdd Cymru

05/08/2019

Ar 10 Gorffennaf, yng nghynhadledd flynyddol Diogelwch Ffyrdd Cymru, dyfarnwyd gwobr Diogelwch Ffyrdd Cymru i Dawn Davies am ei gwasanaeth maith a'i hymroddiad fel Swyddog Hebryngwr Croesfannau Ysgol yn Ysgol Gynradd Gatholig Padarn Sant am fwy na thair blynedd ar ddeg.


Thomas a Huw, Aelodau Seneddol Ifanc Ceredigion, yn gwneud eu marc

Thomas a Huw, Aelodau Seneddol Ifanc Ceredigion, yn gwneud eu marc

02/08/2019

Mae wedi bod yn gyfnod prysur i Thomas Kendall, Aelod Seneddol Ifanc (ASI) Ceredigion, a Huw Jones, Dirprwy Aelod Seneddol Ifanc Ceredigion, wrth iddynt gychwyn ar eu rolau, ers etholwyd ym mis Ebrill 2019.


Aelodau Cyngor Ieuenctid Ceredigion yn siarad yng nghyfarfodydd y Cyngor Sir

Aelodau Cyngor Ieuenctid Ceredigion yn siarad yng nghyfarfodydd y Cyngor Sir

02/08/2019

Cyfrannodd dau aelod o Gyngor Ieuenctid Ceredigion yn ddiweddar i gyfarfod o Bwyllgor Craffu Cymunedau sy’n Dysgu Cyngor Sir Ceredigion.


Gŵyl Fwyd Môr i’r Tir yn dychwelyd i Bromenâd Aberystwyth yn fis Awst

Gŵyl Fwyd Môr i’r Tir yn dychwelyd i Bromenâd Aberystwyth yn fis Awst

01/08/2019

Ar ddydd Sul 11 Awst 2019, cynhelir Gŵyl Fwyd Môr i’r Tir ar bromenâd Aberystwyth. Bydd yr Ŵyl fwyd yn cael ei agor yn swyddogol gan Gadeirydd Cyngor Sir Ceredigion, Peter Davies MBE.


Addo £460,000 i sicrhau cyllid Marchnad Aberteifi

Addo £460,000 i sicrhau cyllid Marchnad Aberteifi

31/07/2019

Mae £460,000 wedi cael ei ddyrannu dros ddwy flynedd at adfer Neuadd y Farchnad yn Aberteifi.


Strategaeth Toiledau Ceredigion yn canolbwyntio ar gynaliadwyedd a hygyrchedd

Strategaeth Toiledau Ceredigion yn canolbwyntio ar gynaliadwyedd a hygyrchedd

31/07/2019

Bydd Strategaeth Toiledau Cyhoeddus newydd Ceredigion yn canolbwyntio ar wneud toiledau cyhoeddus yng Ngheredigion yn gynaliadwy ar gyfer y dyfodol ac yn hygyrch i’w defnyddio.


Llwyddiant i Geredigion yng Ngwobrau Rhagoriaeth Gwaith Ieuenctid!

Llwyddiant i Geredigion yng Ngwobrau Rhagoriaeth Gwaith Ieuenctid!

29/07/2019

Daeth Gwasanaeth Ieuenctid Ceredigion a nifer fawr o wobrau nôl i Geredigion o Wobrau Rhagoriaeth Gwaith Ieuenctid eleni. Cynhaliwyd y gwobrwyo ar ddydd Gwener, 28 Mehefin yn Neganwy, Gogledd Cymru. Daeth Gweithwyr Ieuenctid o ledled Cymru at ei gilydd i ddathlu rhagoriaeth mewn gwaith ieuenctid dros y flwyddyn ddiwethaf, yn ogystal â dathlu 25 mlynedd o’r Gwobrau Rhagoriaeth Gwaith Ieuenctid.


Cyflwyno Achos Busnes Llawn drafft Cylch Caron i Lywodraeth Cymru

Cyflwyno Achos Busnes Llawn drafft Cylch Caron i Lywodraeth Cymru

29/07/2019

Mae Achos Busnes Llawn drafft Cylch Caron wedi’i gyflwyno i Lywodraeth Cymru er mwyn pennu lefelau cyllid grant ar gyfer y cynllun.


Preswylydd o Geredigion yn dathlu penblwydd 100fed

Preswylydd o Geredigion yn dathlu penblwydd 100fed

26/07/2019

Ar ddydd Mercher, 17 Gorffennaf, dathlodd Mrs. Nansi Lovatt o Aberystwyth ei phen-blwydd yn 100 oed.


Taith ymchwil i Batagonia i gefnogi’r arddangosfa newydd ‘Gan ei fod yno’

Taith ymchwil i Batagonia i gefnogi’r arddangosfa newydd ‘Gan ei fod yno’

26/07/2019

O’r 11 hyd at 26 Chwefror 2019, bu Andrea DeRome, Swyddog Mynediad i Gasgliadau yn Amgueddfa Ceredigion, i Batagonia yn yr Ariannin i ymchwilio i deithiau arloesol ar gyfer arddangosfa dros dro yn Amgueddfa Ceredigion o’r enw ‘Gan ei fod yno’. Llwyddwyd i fynd ar y siwrnai trwy gymorth gan gynllun grantiau teithio ICOM UK - y Cyngor Prydeinig 2018-19.


Diwrnod ym Mywyd Sam Job, Rheolwr y Caffi, Tŷ Coffi Coliseum, Amgueddfa Ceredigion

Diwrnod ym Mywyd Sam Job, Rheolwr y Caffi, Tŷ Coffi Coliseum, Amgueddfa Ceredigion

26/07/2019

Y peth cyntaf sydd angen ei wneud yn y bore yw troi’r holl offer ymlaen. Y peth nesaf ar fy rhestr yw sicrhau bod gennym ddigon o gacennau ar gyfer y dydd - mae’r holl gacennau'n cael eu gwneud yn y caffi, felly mae gennym wastad ddigon. Mae ein cacennau yn derbyn llawer o ganmoliaeth, felly galwch heibio os nad ydych wedi rhoi cynnig ar un eto.


Masnachwr yng Ngheredigion wedi'i dedfrydu am dwyll a chyflenwi nwyddau trydanol anniogel

Masnachwr yng Ngheredigion wedi'i dedfrydu am dwyll a chyflenwi nwyddau trydanol anniogel

23/07/2019

Mae Colin Harding, adeiladwr cynlluniau rheilffyrdd model sy’n gweithio yng Ngheredigion, wedi derbyn dedfryd 6 mis o garchar wedi’i gohirio am 15 mis ar ôl pledio’n euog i dwyll a chyflenwi nwyddau trydanol anniogel.


Pobl ifanc yn meithrin sgiliau yn y byd adeiladu

Pobl ifanc yn meithrin sgiliau yn y byd adeiladu

23/07/2019

Cafodd pobl ifanc y cyfle i fynd ar gwrs undydd yn ddiweddar i’w paratoi ar gyfer byd gwaith yng Nghampws Arloesi a Menter Aberystwyth ym Mhenrhyncoch. Roedd y digwyddiad o ganlyniad i Gam Nesa – Prosiect Cronfa Gymdeithasol Ewrop wedi’i ariannu’n rhannol drwy Lywodraeth Cymru – i gydweithio gyda’r cwmni adeiladu Willmott Dixon.


Canlyniadau Is-etholiad Llanbadarn Fawr - Ward Sulien

Canlyniadau Is-etholiad Llanbadarn Fawr - Ward Sulien

19/07/2019

Enillodd Matthew Woolfall Jones y mwyafrif o'r pleidleisiau yn is-etholiad Llanbadarn Sulien a gynhaliwyd ar ddydd Iau, 18 Gorffennaf 2019.


Anfonwyd ffurflenni ymholiadau cartrefi ar draws Ceredigion – gwneud yn siwr nad yw trigolion yn colli eu hawl i bleidleisio

Anfonwyd ffurflenni ymholiadau cartrefi ar draws Ceredigion – gwneud yn siwr nad yw trigolion yn colli eu hawl i bleidleisio

19/07/2019

Mae Cyngor Sir Ceredigion yn gofyn i drigolion Ceredigion gadw llygad am ffurflenni ymholiadau cartrefi yn y post, ac i wneud yn siŵr eu bod yn ymateb cyn gynted â phosibl.


Cyfle i Gyngor Ieuenctid Ceredigion i ddweud eu barn

Cyfle i Gyngor Ieuenctid Ceredigion i ddweud eu barn

19/07/2019

Ar 12 Gorffennaf 2019, fe wnaeth Cyngor Ieuenctid Ceredigion gymryd drosodd Siambr y Cyngor i gynnal sesiwn trafodaeth, wedi’i drefnu a’i arwain ganddyn nhw. Roedd y digwyddiad yn gyfle gwych iddyn nhw ofyn cwestiynau ynglŷn â materion sy'n effeithio ar bobl ifanc i banel o bobl sy’n dylanwadu a gwneud penderfyniadau.


Cered a Brownies Penrhyncoch yn cydweithio i gynnyddu eu defnydd o’r iaith Gymraeg

Cered a Brownies Penrhyncoch yn cydweithio i gynnyddu eu defnydd o’r iaith Gymraeg

19/07/2019

Mae Cered: Menter Iaith Ceredigion wedi bod yn cydweithio’n agos iawn gyda Brownies Penrhyncoch dros y flwyddyn ddiwethaf i gynyddu eu defnydd o’r Gymraeg a’u hymwybyddiaeth o bwysigrwydd y Gymraeg.


Ffarmwr lleol a ddedfrydwyd am droseddau lles anifeiliaid

Ffarmwr lleol a ddedfrydwyd am droseddau lles anifeiliaid

18/07/2019

Ar 10 Gorffennaf, ymddangosodd Dylan Williams o Neuaddlwyd Uchaf, Neuaddlwyd, Ciliau Aeron o flaen yr ynadon yng Nghanolfan Cyfiawnder Aberystwyth lle cafodd ei ddedfrydu am droseddau yn ymwneud â sgil-gynhyrchion anifeiliaid a lles anifeiliaid.


Cyngor yn cefnogi ‘Fy Siarter’ ar gyfer Anableddau Dysgu

Cyngor yn cefnogi ‘Fy Siarter’ ar gyfer Anableddau Dysgu

17/07/2019

Mae aelodau Cabinet ac uwch swyddogion yng Ngheredigion wedi arwyddo ‘Fy Siarter’. Wrth wneud hynny, Cyngor Sir Ceredigion yw’r cyngor cyntaf i ymrwymo i’r siarter. Ysgrifennwyd Fy Siarter gan bobl sydd ag anableddau dysgu yng Ngorllewin Cymru.


Cynhadledd Awtistiaeth Ceredigion 2019

Cynhadledd Awtistiaeth Ceredigion 2019

16/07/2019

Ar 5 Gorffennaf 2019, gwnaeth Tîm Sbectrwm Awtistiaeth Ceredigion a Gwasanaethau Cymorth Myfyrwyr Prifysgol Aberystwyth gynnal Cynhadledd Awtistiaeth Ceredigion ym Mhrifysgol Aberystwyth.


Hwyl yr Haf – eich canllaw ar gyfer y gwyliau haf yng Ngheredigion

Hwyl yr Haf – eich canllaw ar gyfer y gwyliau haf yng Ngheredigion

16/07/2019

Cafodd rhaglen Hwyl yr Haf 2019 Cered ei lansio ar 5 Gorffennaf yng Ngŵyl Aber. Y rhaglen yma yw’r canllaw hanfodol i rieni sydd yn edrych am weithgareddau Cymraeg a dwyieithog i’w plant yng Ngheredigion dros y gwyliau haf.


Rhaglen Gweithgareddau’r Haf Gwasanaeth Ieuenctid Ceredigion

Rhaglen Gweithgareddau’r Haf Gwasanaeth Ieuenctid Ceredigion

16/07/2019

Eleni, mae Rhaglen Haf Gwasanaeth Ieuenctid Ceredigion yn darparu amrywiaeth lawn o weithgareddau dros bedair wythnos yn ystod y gwyliau’r haf. Mae 19 o wahanol brosiectau, gweithgareddau, gweithdai a digwyddiadau wedi’u cynllunio ar gyfer bobl ifanc rhwng 11-25 oed ar draws y sir.


Rhaglen Gwyliau Haf Canolfannau Hamdden Ceredigion

Rhaglen Gwyliau Haf Canolfannau Hamdden Ceredigion

16/07/2019

Mae amserlen brysur o weithgareddau cynhwysol wedi’u trefnu i’r plant dros wyliau’r haf ar draws canolfannau hamdden yn y sir sy’n cael eu rhedeg gan Gyngor Sir Ceredigion.


Ffermwyr Dyffryn Aeron yn meddwl yn greadigol am eu dyfodol

Ffermwyr Dyffryn Aeron yn meddwl yn greadigol am eu dyfodol

15/07/2019

Mae astudiaeth ymchwil o'r enw Pweru'r Dyffryn a gyflwynir gan Weithgor Dyffryn Aeron cyf yn edrych ar ddichonoldeb pweru busnesau a chartrefi yn Nyffryn Aeron.


Cyngor yn annog cymunedau i ystyried Cefnogaeth Gymunedol i ailsefydlu ffoaduriaid o Syria

Cyngor yn annog cymunedau i ystyried Cefnogaeth Gymunedol i ailsefydlu ffoaduriaid o Syria

15/07/2019

Yn dilyn wythnos y ffoaduriaid ym mis Mehefin, mae trigolion Ceredigion yn cael eu hannog i ystyried cymryd rhan mewn cynllun Cefnogaeth Gymunedol i gefnogi ffoaduriaid Syriaidd yn eu cymunedau.


Prif Weinidog Cymru yn agor Ysgol Henry Richard yn swyddogol

Prif Weinidog Cymru yn agor Ysgol Henry Richard yn swyddogol

15/07/2019

Ar ddydd Iau 11 Gorffennaf, agorwyd ysgol Henry Richard yn Nhregaron yn swyddogol gan Mark Drakeford AC, Prif Weinidog Cymru.


Blwyddyn gyntaf llwyddiannus i Gymunedau am Waith a Mwy

Blwyddyn gyntaf llwyddiannus i Gymunedau am Waith a Mwy

12/07/2019

Derbyniwyd dros 200 o atgyfeiriadau ac mae 88 o unigolion wedi derbyn cymorth o’r prosiect Cymunedau am Waith a Mwy yng Ngheredigion yn ei 12 mis cyntaf. Dechreuodd y prosiect yng Ngheredigion yn Ebrill 2018 gyda dau Fentor a Swyddog Ymgysylltu â Chyflogwyr. Maent yn cynorthwyo pobl i wella’u sgiliau cyflogadwyedd. Dylai hyn yn ei dro eu helpu i un ai gael gwaith, neu i gael gwell gwaith.


Sialens Ddarllen yr Haf i blant yn Llyfrgelloedd Ceredigion

Sialens Ddarllen yr Haf i blant yn Llyfrgelloedd Ceredigion

11/07/2019

Mae plant rhwng 4 a 11 blwydd oed yn cael eu hannog i gymryd rhan yn Sialens Ddarllen yr Haf 2019. Bydd y sialens yn cael ei lansio mewn llyfrgelloedd ar draws Ceredigion ar 13 Gorffennaf 2019 a bydd yn rhedeg hyd at 28 Medi 2019.


Ceredigion wedi'i ddewis fel sir ymarfer ar gyfer y cyfrifiad nesaf

Ceredigion wedi'i ddewis fel sir ymarfer ar gyfer y cyfrifiad nesaf

11/07/2019

Mae Ceredigion yn un o bedwar rhanbarth yng Nghymru a Lloegr a ddewiswyd gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol (SYG) i gymryd rhan yn Ymarfer y Cyfrifiad ar ddydd Sul, 13 Hydref 2019.


Gweithffyrdd+ Ceredigion a Kinora’n cydweithio i wella bywydau pobl

Gweithffyrdd+ Ceredigion a Kinora’n cydweithio i wella bywydau pobl

09/07/2019

Mae preswylwyr yng Ngheredigion, sef Neville Morgan Thomas, Ed Goodliffe ac Ian Townrow i gyd wedi elwa ar wasanaeth cymorth cyflogaeth a gwirfoddoli Gweithffyrdd+ drwy raglen allgymorth a gaiff ei rhedeg gan Kinora, canolfan adfer iechyd meddwl sydd wedi’i lleoli yn Aberteifi.


Cydnabyddir chyflawniadau chwaraeon a unigol yn Gwobrau Chwaraeon Ceredigion eleni

Cydnabyddir chyflawniadau chwaraeon a unigol yn Gwobrau Chwaraeon Ceredigion eleni

09/07/2019

Ar ddydd Gwener 05 Gorffennaf ym Mhenmorfa, Aberaeron cynhaliwyd Cyngor Chwaraeon Ceredigion y Gwobrau Chwaraeon Ceredigion 2019.


Llun a Stori: Mr Phormula yn ymweld â Chlybiau Ieuenctid Ceredigion

Llun a Stori: Mr Phormula yn ymweld â Chlybiau Ieuenctid Ceredigion

09/07/2019

Cynhaliwyd gweithdai yn ddiweddar gyda’r bitbocswr Cymraeg, Mr Phormula yng nghlybiau ieuenctid Penparcau ac Aberaeron, a threfnwyd gan Cered: Menter Iaith Ceredigion ynghyd â Gwasanaeth Ieuenctid Ceredigion.


 Dyfarnwyd y gwobr arian insport mawreddog i Gyngor Sir Ceredigion am ddangos ymrwymiad i gynhwysiant

Dyfarnwyd y gwobr arian insport mawreddog i Gyngor Sir Ceredigion am ddangos ymrwymiad i gynhwysiant

09/07/2019

Mae Chwaraeon Anabledd Cymru wedi dyfarnu'r safon arian datblygu insport i Gyngor Sir Ceredigion; un o wyth awdurdod lleol yng Nghymru i fod wedi cyflawni hyn.


Gweithffyrdd+ Ceredigion yn dynodi Diwrnod Cyflogadwyedd cyntaf y DU

Gweithffyrdd+ Ceredigion yn dynodi Diwrnod Cyflogadwyedd cyntaf y DU

08/07/2019

Ar Ddydd Gwener, 28 Mehefin, dathlodd Gweithffyrdd+ Ddiwrnod Cyflogadwyedd cyntaf y DU drwy gynnal digwyddiad galw heibio yn Nhregaron. Roedd Gweithffyrdd+ wrth law i egluro sut y gallan nhw gynnig cymorth o safbwynt cyfleoedd am swyddi, hyfforddiant a chyflogadwyedd i unrhyw un sy’n 25 oed neu’n hŷn sy’n chwilio am waith.


Ysgolion Ceredigion wedi ymrwymo i leihau eu defnydd o blastig a phecynnau

Ysgolion Ceredigion wedi ymrwymo i leihau eu defnydd o blastig a phecynnau

08/07/2019

Cafodd y Cynllun Lleihau Plastig a Phecynnau yng Ngheredigion ei lansio ar 16 Ebrill 2019, ac maent yn cael ei gyflawni gan Gyngor Sir Ceredigion ynghyd ag elusen amgylcheddol wirfoddol Cymru o’r enw Cadwch Gymru’n Daclus. Nod y cynllun yw annog busnesau, ysgolion, caffis a siopau prydau parod yng Ngheredigion i ailfeddwl eu defnydd o blastig a phecynnau.


Ysgolion cynradd ardal Aberaeron yn cymryd rhan yng ngŵyl chwaraeon 2019

Ysgolion cynradd ardal Aberaeron yn cymryd rhan yng ngŵyl chwaraeon 2019

05/07/2019

Ar ddydd Iau 27 Mehefin, cymerodd disgyblion blwyddyn 5 a 6 o Ysgolion Cynradd ardal Aberaeron ran yng ngŵyl chwaraeon yn Ysgol Bro Sion Cwilt fel rhan o ddathliad blynyddol Wythnos Genedlaethol Chwaraeon Ysgol 2019.


Gwasanaeth Ieuenctid yn dathlu Wythnos Gwaith Ieuenctid 2019

Gwasanaeth Ieuenctid yn dathlu Wythnos Gwaith Ieuenctid 2019

04/07/2019

Bu Gwasanaeth Ieuenctid Ceredigion yn dathlu Wythnos Gwaith Ieuenctid rhwng 23 a 30 Mehefin, sef wythnos wedi’i chlustnodi ar gyfer dathlu Gwaith Ieuenctid ar draws Cymru gyfan.


Digwyddiad i ofalwyr yn ystod Wythnos Gofalwyr 2019 yn llwyddiant ysgubol

Digwyddiad i ofalwyr yn ystod Wythnos Gofalwyr 2019 yn llwyddiant ysgubol

03/07/2019

Trefnodd Uned Gofalwyr Cyngor Sir Ceredigion ddigwyddiad arbennig i ofalwyr yn ystod y Wythnos Gofalwyr ar ddydd Mawrth, 11 Mehefin 2019 er mwyn roi cyfle i ofalwyr ymlacio a magu nerth.


Cyfle i ddweud eich dweud am y Cynllun Datblygu Lleol newydd

Cyfle i ddweud eich dweud am y Cynllun Datblygu Lleol newydd

02/07/2019

Dechreuoedd ymgynghoriad ynghylch y Strategaeth a Ffefrir ar gyfer y Cynllun Datblygu Lleol newydd (LDP2) ar 28 Mehefin 2019. Mae Cyngor Sir Ceredigion yn croesawu sylwadau oddi wrth y cyhoedd ac unrhyw un sydd â diddordeb neu fudd yn y maes hwn a’i effaith ar Geredigion.


Agoriad ffurfiol lanfa bren ar bromenâd Aberystwyth

Agoriad ffurfiol lanfa bren ar bromenâd Aberystwyth

27/06/2019

Ar ddydd Mercher 26 Mehefin, bu i Gadeirydd Cyngor Sir Ceredigion, y Cynghorydd Peter Davies MBE ail-agor y lanfa bren yn ffurfiol ar bromenâd Aberystwyth.


Diwrnod Dathlu Cynnydd 2019

Diwrnod Dathlu Cynnydd 2019

27/06/2019

Ar ddydd Gwener 21 Mehefin, cynhaliwyd seremoni gwobrwyo flynyddol cyntaf Prosiect Cynnydd a Chwricwlwm Amgen Cyngor Sir Ceredigion yng Nghwrtnewydd.


Cymorth busnes a recriwtio ar draws Ceredigion

Cymorth busnes a recriwtio ar draws Ceredigion

26/06/2019

Ar ddydd Gwener, 07 Mehefin cynhaliwyd cyfarfod Grŵp Cefnogi Cyflogwyr Gweithffyrdd+ ym Mhenmorfa, Aberaeron. Prif nod y grŵp yw gwella'r rhwydwaith o gyflogwyr a'r berthynas â rhanddeiliaid a sefydliadau partner ledled Ceredigion.


Diwrnod ym Mywyd Gwen Evans a Rhun Garner, Gweithwyr Ieuenctid, Gwasanaeth Ieuenctid Ceredigion

Diwrnod ym Mywyd Gwen Evans a Rhun Garner, Gweithwyr Ieuenctid, Gwasanaeth Ieuenctid Ceredigion

26/06/2019

Mae Gwenllian a Rhun yn rhoi cipolwg ar eu rolau gwerth chweil fel gweithwyr ieuenctid i Wasanaeth Ieuenctid Ceredigion.


Sawl cais i gynllun Caron Cynnes yn deillio o ddiwrnodau ymgysylltu

Sawl cais i gynllun Caron Cynnes yn deillio o ddiwrnodau ymgysylltu

25/06/2019

Mae nifer o gartrefi wedi ceisio am gynllun newydd, Caron cynnes, ar ôl i sawl digwyddiad ymgysylltu cael eu cynnal yn ddiweddar yn Nhregaron, Pontrhydfendigaid, Ysbyty Ystwyth a Phont-rhyd-y-groes, Llanfair Clydogau, Llanddewi Brefi a Llangeitho.


Mannau gwefru cerbydau trydan wedi'u gosod yn Aberystwyth ac yn Aberaeron

Mannau gwefru cerbydau trydan wedi'u gosod yn Aberystwyth ac yn Aberaeron

21/06/2019

Mae mannau gwefru cerbydau trydan wedi'u gosod ym mhrif swyddfeydd Cyngor Ceredigion; yng Nghanolfan Rheidol yn Aberystwyth ac ym Mhenmorfa yn Aberaeron. Mae'r mannau gwefru at ddefnydd y cyhoedd yn ogystal â'r staff.


Cyngor Sir Ceredigion yn ymrwymo i fod yn gyngor carbon sero net erbyn 2030

Cyngor Sir Ceredigion yn ymrwymo i fod yn gyngor carbon sero net erbyn 2030

21/06/2019

Mae cynghorwyr Ceredigion wedi cefnogi cynnig i wneud Cyngor Sir Ceredigion yn awdurdod lleol carbon sero net erbyn 2030. Cefnogodd y cynghorwyr y cynnig mewn cyfarfod ar 20 Mehefin 2019.


Llun a Stori: Llwyddiant i ddisgyblion Ysgol Bro Teifi yn Eisteddfod yr Urdd Caerdydd a’r Fro

Llun a Stori: Llwyddiant i ddisgyblion Ysgol Bro Teifi yn Eisteddfod yr Urdd Caerdydd a’r Fro

21/06/2019

Yn ystod Eisteddfod yr Urdd Caerdydd a’r Fro 2019 cynhaliwyd rhwng 27 Mai a 1 Mehefin, dathlodd disgyblion o ysgol Bro Teifi eu llwyddiant ar lwyfan Canolfan y Mileniwm.


 Cered yn trefnu noson coginio bwyd Thai

Cered yn trefnu noson coginio bwyd Thai

21/06/2019

Trefnodd swyddogion Cered: Menter Iaith Ceredigion sawl noson o weithgareddau gyda’r Clwb Ieuenctid ‘Ffynnon’ yn Llandysul er mwyn roi cyfleoedd newydd drwy gyfrwng y Gymraeg i’w aelodau hŷn.


Cydnabod creadigrwydd murlun Afon Teifi

Cydnabod creadigrwydd murlun Afon Teifi

17/06/2019

Ar ddydd Mercher 12 Mehefin, cafodd Gwasanaeth Ieuenctid Ceredigion (GIS) gydnabyddiaeth gan gynrychiolwyr o Gyngor Sir Ceredigion am greadigrwydd o furlun mawr o graffiti ar hyd afon Teifi yn Aberteifi, a grëwyd gan GIS, ynghyd â 17 o bobl ifanc rhwng 11-25 a'r arlunydd graffiti, Lloyd y Graffiti.


Therapi celf yn gwella lles preswylwyr yng nghartref preswyl Bryntirion

Therapi celf yn gwella lles preswylwyr yng nghartref preswyl Bryntirion

14/06/2019

Mae cartref preswyl Bryntirion yn Nhregaron yn cynnig sesiynau therapi wythnosol un i un i breswylwyr er mwyn gwella eu lles a’u hyder. Ariennir y sesiynau gan Ymddiriedolaeth Margaret ac Alick Potter sy’n darparu grantiau i gefnogi pobl sy’n byw yng Ngheredigion sydd â diagnosis o ddementia yn ogystal â’u teuluoedd a’u gofalwyr.


Cyfle i rannu eich atgofion ar gyfer arddangosfa newydd ‘Gan ei fod yno'

Cyfle i rannu eich atgofion ar gyfer arddangosfa newydd ‘Gan ei fod yno'

14/06/2019

Ar ddydd Sadwrn 20 Gorffennaf, bydd Amgueddfa Ceredigion yn croesawu ymwelwyr trwy eu drysau i arddangosfa Blwyddyn Darganfod 2019 i ddathlu hanes ymdrechion dynol, gyda gwrthrychau wedi’u dewis o gasgliad yr amgueddfa.


Estyn yn canmol profiadau dysgu rhagorol arloesol yn Ysgol Gynradd Aberaeron

Estyn yn canmol profiadau dysgu rhagorol arloesol yn Ysgol Gynradd Aberaeron

14/06/2019

Yn dilyn arolwg diweddar Estyn, mae Ysgol Gynradd Aberaeron wedi ei chanmol am y profiadau dysgu cyfoethog ag ysgogol mae yn ei chynnig.


Gosod mannau gwefru e-feiciau a llochesi feiciau yn Aberystwyth

Gosod mannau gwefru e-feiciau a llochesi feiciau yn Aberystwyth

13/06/2019

Mae 11 o orsafoedd gwefru newydd ar gyfer e-feiciau wedi’u gosod yn ddiweddar gan Gyngor Sir Ceredigion mewn gwahanol fannau yn Aberystwyth. Gwnaed hyn ar ôl i’r Cyngor dderbyn grant gan Gronfa Teithio Llesol Llywodraeth Cymru. Mae’r gorsafoedd gwefru hyn am ddim i bawb eu defnyddio a dyma’r rhai cyntaf i gael eu gosod gan awdurdod lleol yng Nghymru.


Cynllun Rheoli Carbon newydd ac uchelgeisiol yng Ngheredigion

Cynllun Rheoli Carbon newydd ac uchelgeisiol yng Ngheredigion

12/06/2019

Mae Cynllun Rheoli Carbon newydd ac uchelgeisiol yn targedu gostyngiad o 15% mewn allyriadau erbyn 2023. Cymeradwywyd y cynllun i leihau allyriadau Cyngor Sir Ceredigion gan Gabinet y cyngor ar 11 Mehefin 2019.


Ardaloedd bwyd a diod i'w treialu ar y Prom yr haf hwn

Ardaloedd bwyd a diod i'w treialu ar y Prom yr haf hwn

12/06/2019

Bydd busnesau bwyd a diod ymysg y rhai sy'n gallu gwneud cais i gael lle ar Bromenâd Aberystwyth yr haf hwn. Cymeradwyodd Cabinet y cyngor gynigion i dendro rhannau o'r promenâd a'r traeth am gyfnod prawf yn ystod haf 2019.


Cabinet yn cymeradwyo Adroddiad Blynyddol Safonau’r Gymraeg

Cabinet yn cymeradwyo Adroddiad Blynyddol Safonau’r Gymraeg

11/06/2019

Roedd cyhoeddi Strategaeth Iaith a phenodi Tiwtor Cymraeg Gwaith ymysg y prif gyflawniadau yn 2018-2019 yn ôl adroddiad a gafodd ei gymeradwyo mewn cyfarfod Cabinet ar 11 Mehefin.


Adroddiad cyntaf ‘Rhagorol’ i Ysgol Dyffryn Cledlyn

Adroddiad cyntaf ‘Rhagorol’ i Ysgol Dyffryn Cledlyn

10/06/2019

Mae addysgu, arweinyddiaeth a safonau yn Ysgol Dyffryn Cledlyn wedi cael eu disgrifio fel ‘Rhagorol’ yn ei adroddiad Estyn cyntaf.


Llwybr beicio a cherdded newydd rhwng Bow Street ac IBERS wedi’i cwblhau

Llwybr beicio a cherdded newydd rhwng Bow Street ac IBERS wedi’i cwblhau

07/06/2019

Mae llwybr cyd-ddefnyddio newydd ar gyfer cerddwyr a beicwyr rhwng Bow Street ac IBERS ym Mhlas Gogerddan wedi cael ei gwblhau, gyda'r lansiad swyddogol ar 6 Mehefin 2019.


Cynllun newydd i wella llwybrau Ceredigion

Cynllun newydd i wella llwybrau Ceredigion

06/06/2019

Mae cynllun newydd wedi'i gymeradwyo i wella llwybrau cerdded a llwybrau ceffylau yng Ngheredigion. Cafodd y Cynllun Gwella Hawliau Tramwy ei gymeradwyo mewn cyfarfod o'r Cabinet ar 4 Mehefin 2019.


Prosiect twristiaeth newydd ‘Llwybrau Celtaidd’ yn symud ymlaen

Prosiect twristiaeth newydd ‘Llwybrau Celtaidd’ yn symud ymlaen

06/06/2019

Daeth dros ddeugain o fusnesau a sefydliadau ar draws Sir Ceredigion, Caerfyrddin a Sir Benfro at ei gilydd yn ddiweddar i gael gwybod sut y gallant fod yn rhan o brosiect twristiaeth newydd cyffrous o’r enw ‘Llwybrau Celtaidd’.


Ymddeoliad ar ôl 43 mlynedd yn Amgueddfa Ceredigion

Ymddeoliad ar ôl 43 mlynedd yn Amgueddfa Ceredigion

05/06/2019

Ar 28 Mehefin, bydd Stuart Evans yn ymddeol o Amgueddfa Ceredigion ar ôl 43 mlynedd.


Cynnal y Cardi yn galw am syniadau o’r gymuned

Cynnal y Cardi yn galw am syniadau o’r gymuned

04/06/2019

Oes gennych chi syniad a arweinir gan y gymuned a allai wneud gwahaniaeth go iawn i fywydau pobl sy'n byw ac yn gweithio yng Ngheredigion? Mae Grŵp Gweithredu Lleol Cynnal y Cardi yn gofyn i drigolion, grwpiau lleol a sefydliadau i anfon eu syniadau i mewn erbyn Dydd Llun, 24 Mehefin.


Ymarferydd Nyrsio mewn Argyfwng o Aberteifi, Jennifer Ladd yn cael eu gwobrwyo â Medal yr Ymerodraeth Brydeinig

Ymarferydd Nyrsio mewn Argyfwng o Aberteifi, Jennifer Ladd yn cael eu gwobrwyo â Medal yr Ymerodraeth Brydeinig

04/06/2019

Mae Jennifer Ladd – Ymarferydd Nyrsio mewn Argyfwng sydd wedi ymddeol o Uned Mân Anafiadau (UMA) Ysbyty Aberteifi – wedi cael eu gwobrwyo â Medal yr Ymerodraeth Brydeinig. Cafodd y fedal ei gyflwyno gan Miss Sara Edwards, Arglwydd Raglaw ei Mawrhydi yn Nyfed ar 30 Mai 2019.


Lloyd Macey yn perfformio yn Theatr Felinfach

Lloyd Macey yn perfformio yn Theatr Felinfach

04/06/2019

Ar Nos Wener 7 Mehefin 2019 am 7:30yh, bydd Lloyd Macey, sy’n adnabyddus ar ôl ymddangos ar y sioe deledu ‘X Factor’ yn perfformio yn Theatr Felinfach.


Ymgynghoriad statudol wedi'i gymeradwyo ar gyfer cynnig Ysgol Ardal Dyffryn Aeron

Ymgynghoriad statudol wedi'i gymeradwyo ar gyfer cynnig Ysgol Ardal Dyffryn Aeron

04/06/2019

Bydd ymgynghoriad yn cael ei gynnal ar sefydlu ysgol ardal newydd yn Nyffryn Aeron. Cymeradwyodd Cabinet y cyngor yr ymgynghoriad ar 4 Mehefin 2019.


Seremoni wobrwyo gwirfoddolwyr Cered

Seremoni wobrwyo gwirfoddolwyr Cered

31/05/2019

Cynhaliwyd Noson Wobrwyo Gwirfoddolwyr Cered: Menter Iaith Ceredigion ar 17 Mai yn Theatr Felinfach. Fe wnaeth y noson gydnabod ymdrechion y bobl ifanc sydd wedi bod yn gwirfoddoli gyda Cered dros y flwyddyn ddiwethaf.


Gall Ceredigion uchelgeisiol arwain y sector bwyd-amaeth yn y dyfodol

Gall Ceredigion uchelgeisiol arwain y sector bwyd-amaeth yn y dyfodol

30/05/2019

Mae gweithdy aelodau wedi clywed y gall Ceredigion fod yn arweinydd yn y sector bwyd-amaeth yn y dyfodol. Cynhaliwyd y gweithdy yn Siambr y Cyngor ar 30 Ebrill.


Pobl Ifanc wedi'u hysbrydoli ac yn cyfrannu mainc i’r gymuned leol

Pobl Ifanc wedi'u hysbrydoli ac yn cyfrannu mainc i’r gymuned leol

30/05/2019

Yn ddiweddar, cyflwynodd Gwasanaeth Ieuenctid Ceredigion fainc wedi'i saernïo â llaw i Gymuned Tregaron, fel rhan o brosiect cymunedol a arweinir gan bobl ifanc. Mae'r grŵp o bobl ifanc 16-25 oed yn rhan o 'Ysbrydoli', sef Rhaglen Allgymorth y Gwasanaeth Ieuenctid.


Diwrnod ym mywyd Dilys Megicks, Rheolwraig Cartref Preswyl Hafan Deg

Diwrnod ym mywyd Dilys Megicks, Rheolwraig Cartref Preswyl Hafan Deg

29/05/2019

Dydd Sadwrn, 14 Chwefror 1981 oedd fy niwrnod gwaith cyntaf yma yn Hafan Deg ac rwy’n dal yma 38 o flynyddoedd yn ddiweddarach! Dechreuais fel Metron Gynorthwyol, yna fe’m dyrchafwyd yn Rheolwraig (Metron oedd y term ar y pryd) ym 1983, ac rwy’n Rheolwraig oddi ar hynny.


Newid Hinsawdd, Codiad Lefel y Môr a Dyfodol Tanybwlch

Newid Hinsawdd, Codiad Lefel y Môr a Dyfodol Tanybwlch

28/05/2019

Mae newid hinsawdd a chodiadau lefel y môr yn debygol o greu newidiadau i draeth Tanybwlch. Gwahoddir trigolion Ceredigion ac ymwelwyr i rannu eu gwybodaeth leol am yr ardal o gwmpas y traeth gyda Thîm Cadwraeth y cyngor mewn nifer o ddigwyddiadau o amgylch Aberystwyth yr haf hwn.


Gofyn am farn ar Gynllun Cydraddoldeb Strategol 2020-2024

Gofyn am farn ar Gynllun Cydraddoldeb Strategol 2020-2024

24/05/2019

Mae angen cael barn trigolion Ceredigion er mwyn diwygio’r Cynllun Cydraddoldeb Strategol ar gyfer 2020-24. Mae gwasanaethau cyhoeddus yng nghanolbarth a Gorllewin Cymru yn gweithio gyda Chyngor Sir Ceredigion i ofyn i breswylwyr roi eu barn. Mae'r arolwg ar gael ar wefan y cyngor a bydd yn para tan 14 Mehefin 2019.


Ysgolion Cynradd Beulah, Cilcennin a Threwen i gau

Ysgolion Cynradd Beulah, Cilcennin a Threwen i gau

24/05/2019

Bydd Ysgolion Cynradd Beulah, Cilcennin a Threwen yn cau ar ddiwedd y flwyddyn ysgol.


Cyfle i enwebu arwyr chwaraeon ar gyfer Gwobrau Chwaraeon Ceredigion

Cyfle i enwebu arwyr chwaraeon ar gyfer Gwobrau Chwaraeon Ceredigion

23/05/2019

Ar ddydd Gwener 5 Gorffennaf 2019, cynhelir Seremoni Wobrwyo Chwaraeon Ceredigion er mwyn cydnabod a rhoi clod i bobl am eu llwyddiant a’u cyfraniad arbennig tuag at chwaraeon yng Ngheredigion.


Sioe Diwedd Blwyddyn Clwb CICA’r Ffin

Sioe Diwedd Blwyddyn Clwb CICA’r Ffin

23/05/2019

Ar nos Lun 13 Mai yng Nghastell Aberteifi, cafodd criw o blant a phobl ifanc o dde'r Sir gyfle i berfformio sioe arbennig fel diweddglo i weithgareddau Clwb CICA’r Ffin sef clwb perfformio Cymraeg newydd yn ardal Aberteifi a gogledd Sir Benfro.


Canolfan Bwyd Cymru yn cynnal cwrs Cymorth Cyntaf Brys yn y Gwaith

Canolfan Bwyd Cymru yn cynnal cwrs Cymorth Cyntaf Brys yn y Gwaith

22/05/2019

Mae Canolfan Bwyd Cymru yn cynnal cwrs hyfforddiant cymorth cyntaf undydd ar 25 Mehefin. Yn agored i fusnesau a'r cyhoedd, mae'r cwrs yn rhoi cyflwyniad i ystod bwysig o bynciau cymorth cyntaf.


Ailstrwythuro'r Gwasanaeth Cerdd i'w wneud yn gynaliadwy yn y dyfodol

Ailstrwythuro'r Gwasanaeth Cerdd i'w wneud yn gynaliadwy yn y dyfodol

21/05/2019

Bydd Gwasanaeth Cerdd Ceredigion yn cael ei ailstrwythuro i'w wneud yn gynaliadwy ac i wneud arbedion o fewn y Gwasanaeth Ysgolion.


Plant yng Ngheredigion yn paratoi ar gyfer Gŵyl Feicio Aberystwyth

Plant yng Ngheredigion yn paratoi ar gyfer Gŵyl Feicio Aberystwyth

20/05/2019

Cynhelir digwyddiad Gŵyl Feicio Aberystwyth ar 18 Mai hyd at 27 Mai 2019. Bydd plant ysgol yn cael y cyfle i gymryd rhan yn y ras am 10yb ar fore ddydd Sadwrn 25 Mai.


Digwyddiad am ddim i helpu Gofalwyr ymlacio a magu nerth

Digwyddiad am ddim i helpu Gofalwyr ymlacio a magu nerth

17/05/2019

Fel rhan o’r Wythnos Gofalwyr, mae unigolion a sefydliadau’n dod ynghyd i drefnu gweithgareddau a digwyddiadau ledled y DU i dynnu sylw at bwysigrwydd gofalu. Eleni, mae Uned Gofalwyr Cyngor Sir Ceredigion a’u partneriaid yn y trydydd sector yn eich gwahodd i ddiwrnod ymlacio a magu nerth ar ddydd Mawrth, 11 Mehefin ym Mhlas Rhosygilwen, Cilgerran.


Cynghorydd Peter Davies MBE wedi ei ethol yn Gadeirydd Cyngor Sir Ceredigion 2019-2020

Cynghorydd Peter Davies MBE wedi ei ethol yn Gadeirydd Cyngor Sir Ceredigion 2019-2020

17/05/2019

Etholwyd y Cynghorydd Peter Davies MBE yn Gadeirydd y Cyngor am 2019-2020 yn y Cyfarfod Blynyddol y cynhaliwyd gan Gyngor Sir Ceredigion ar ddydd Gwener 17 Mai.


Gwobrau Arfordirol i draethau Geredigion

Gwobrau Arfordirol i draethau Geredigion

15/05/2019

Bydd Cyngor Sir Ceredigion yn casglu pum Baner Las yn seremoni Gwobrau Arfordirol Cymru 2019 ar ddydd Mercher 15 Mai 2019.


Defaid yn ganolbwynt y sylw yn Amgueddfa Ceredigion

Defaid yn ganolbwynt y sylw yn Amgueddfa Ceredigion

15/05/2019

Ar 14 a 28 Mehefin, bydd Amgueddfa Ceredigion yn dangos tair ffilm sy’n rhoi sylw i anifail mwyaf eiconig Cymru, sef y ddafad. Dangosir y ffilmiau yma i gyd-fynd gydag arddangosfa Gelf bresennol yr Amgueddfa, sy’n dwyn y teitl hollol syml ‘Defaid’. Mae’r triawd hwn o ffilmiau yn archwilio cymhlethdodau ein perthynas â’r creaduriaid gwlanog yma ac yn craffu ar y cymunedau a’r bywyd yr ydym wedi eu creu o’u hamgylch.


Cered yn trefnu ‘Steddfod Ddwl gydag Ysgol Bro Teifi

Cered yn trefnu ‘Steddfod Ddwl gydag Ysgol Bro Teifi

13/05/2019

Cynhaliwyd ‘Steddfod Ddwl’ yn Ysgol Bro Teifi ar y cyd gyda Cered: Menter Iaith Ceredigion a siarter iaith yr ysgol ar gyfer disgyblion blwyddyn saith.


Egwyddorion strwythur newydd y Gwasanaeth Cerdd yn sicrhau cyfle a chysondeb yn y dyfodol

Egwyddorion strwythur newydd y Gwasanaeth Cerdd yn sicrhau cyfle a chysondeb yn y dyfodol

08/05/2019

Mae egwyddorion strwythur newydd Gwasanaeth Cerdd Ceredigion yn sicrhau cyfle a chysondeb yn y dyfodol i ddisgyblion. Dyma fydd un o’r negeseuon a fydd yn cael eu cyflwyno mewn cyfarfod o Bwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau sy’n Dysgu y Cyngor ar 09 Mai 2019. Bydd y Pwyllgor yn cael cyflwyniad ar strwythur newydd y gwasanaeth ac yn cael y cyfle i’w drafod a gofyn cwestiynau.


Cyfraniad y Cadeirydd at elusen leol

Cyfraniad y Cadeirydd at elusen leol

07/05/2019

Wrth i flwyddyn y Cynghorydd Hag Harris fel Cadeirydd Cyngor Sir Ceredigion ar gyfer 2018-2019 ddod i ben, cynhaliwyd cinio swyddogol Cadeirydd y Cyngor. Yn ystod y digwyddiad, derbyniwyd rhoddion i gefnogi elusen a ddewiswyd gan y Cadeirydd, sef Canolfan Deuluol Llambed.


Cyngor Sir Ceredigion yn cyhoeddi cynllun Caron Cynnes

Cyngor Sir Ceredigion yn cyhoeddi cynllun Caron Cynnes

07/05/2019

Cynhelir dwy sesiwn wybodaeth yn Nhregaron a Pontrhydfendigaid ar 13 a 14 Mai er mwyn i drigolion gael gwybodaeth am gynllun Caron Cynnes. Cynllun newydd yw Caron Cynnes i helpu cartrefi cymwys o fewn ardal Tregaron a’r pentrefi cyfagos i gael systemau gwresogi canolog a osodwyd.


Helpu i wneud bywyd rhywun ychydig yn fwy hwylus – trosolwg o Weinyddwr Bathodynnau Glas

Helpu i wneud bywyd rhywun ychydig yn fwy hwylus – trosolwg o Weinyddwr Bathodynnau Glas

07/05/2019

Mae Sheila Herbert yn Weinyddwr Bathodynnau Glas yng Nghyngor Sir Ceredigion. Mae hi’n gweithio’n galed i sicrhau bod trigolion cymwys yng Ngheredigion cael eu consesiwn parcio i helpu gwneud eu bywydau ychydig yn fwy hwylus. Yn adlewyrchu ar ei gwaith, mae Sheila yn rhoi trosolwg ar ei rôl a gwybodaeth allweddol ar y cynllun Bathodyn Glas.


 Perfformiad gan Athena a Steffan Rhys Hughes yn Theatr Felinfach

Perfformiad gan Athena a Steffan Rhys Hughes yn Theatr Felinfach

02/05/2019

Ar Nos Sadwrn 11 Mai am 7:30yh bydd triawd Athena, ynghyd â Steffan Rhys Hughes yn perfformio yn Theatr Felinfach, fel rhan o’u Cyfres Encore.


Diwrnod ym Mywyd Sheila Herbert, Gweinyddwr Bathodynnau Glas

Diwrnod ym Mywyd Sheila Herbert, Gweinyddwr Bathodynnau Glas

01/05/2019

Rwyf wedi bod yn y swydd hon ers tair blynedd ac rwy'n mwynhau'r ffaith fy mod yn helpu i wneud bywyd rhywun ychydig yn fwy hwylus.


Cynllun i osod rhodfa, i wella hygyrchedd ar hyd yr Afon Teifi yng Nghenarth

Cynllun i osod rhodfa, i wella hygyrchedd ar hyd yr Afon Teifi yng Nghenarth

30/04/2019

Mae Cyngor Sir Ceredigion yn falch o gyhoeddi ei fod wedi llwyddo i gael grant o £125k gan Gronfa Hwyluso Adnoddau Naturiol a Lles Llywodraeth Cymru er mwyn gosod rhodfa bwrpasol ar hyd Afon Teifi yng Nghenarth.


Cered yn trefnu sesiwn pŵer pedal gydag Ynni Da

Cered yn trefnu sesiwn pŵer pedal gydag Ynni Da

30/04/2019

Trefnodd Cered: Menter Iaith Ceredigion noson arbennig yn ddiweddar gyda Cubs Llandysul pan ddaeth Ynni Da i ymweld â’r Cubs i wneud sesiwn pŵer pedal drwy’r iaith Gymraeg.


Adroddiad Estyn canmoladwy i Ysgol Bro Teifi

Adroddiad Estyn canmoladwy i Ysgol Bro Teifi

30/04/2019

Yn dilyn arolygiad, mae Ysgol Bro Teifi wedi derbyn adroddiad canmoladwy gan Estyn. Roedd adroddiad Estyn wedi arfarnu bod Ysgol Bro Teifi naill ai yn dda neu yn rhagorol ym mhob un o’r meysydd arolygu.


Lansiad o gynllun lleihau plastig a phecynnau yng Ngheredigion

Lansiad o gynllun lleihau plastig a phecynnau yng Ngheredigion

26/04/2019

Ar 16 Ebrill 2019, lansiwyd cynllun lleihau plastig a phecynnau yng Ngheredigion. Mae’r cynllun yn cael ei gyflawni gan y Tîm Cadwraeth a Thîm Rheoli Gwastraff Gyngor Sir Ceredigion ynghyd ag elusen amgylcheddol wirfoddol Cymru o’r enw Cadwch Gymru’n Daclus..


Gwybodaeth bwysig i drigolion Ceredigion ar Etholiadau Senedd Ewrop

Gwybodaeth bwysig i drigolion Ceredigion ar Etholiadau Senedd Ewrop

25/04/2019

Cynhelir etholiadau Senedd Ewrop ar 23 Mai 2019. Mae Prydain wedi'i hamserlennu nawr i gymryd rhan.


Parti Gardd y Gofalwyr yn llwyddiant ysgubol

Parti Gardd y Gofalwyr yn llwyddiant ysgubol

25/04/2019

Cynhaliwyd Parti Gardd i Ofalwyr ar 11 Ebrill yn Aberystwyth i ddod â gofalwyr o bob oedran at ei gilydd, gan roi cyfle iddynt ddiosg eu dyletswyddau gofal a mwynhau gyda’u hanwyliaid.


Gwardeiniaid Cymunedol i fynd i'r afael â materion llygod mawr

Gwardeiniaid Cymunedol i fynd i'r afael â materion llygod mawr

23/04/2019

Gall llygod mawr achosi llawer o ddifrod, gan gostio arian a phryder i lawer. Mewn ymateb i’r pryderon yma, mae'r Cyngor wedi buddsoddi mewn technoleg teledu cylch cyfyng ar gyfer pla lle, fel gwasanaeth ychwanegol, bydd Wardeiniaid Cymunedol yn gallu nodi diffygion mewn draeniau a nodi pwyntiau mynediad posibl lle mae llygod mawr yn dod i mewn eiddo o'r draeniau.


Llwyddiant yn Noson Wobrwyo Gwasanaeth Ieuenctid Ceredigion

Llwyddiant yn Noson Wobrwyo Gwasanaeth Ieuenctid Ceredigion

18/04/2019

Ar Nos Fawrth, 09 Ebrill, ymunodd dros 220 o bobl ifanc a’u teuluoedd o bob cwr o Geredigion gyda Gwasanaeth Ieuenctid i ddathlu eu Noson Wobrwyo flynyddol. Roedd y noson yn gyfle i ddathlu a chydnabod cyflawniadau a llwyddiannau’r holl bobl ifanc sydd wedi ymgysylltu â Gwasanaeth Ieuenctid Ceredigion yn ystod y flwyddyn ddiwethaf.


Llwyddiant yn enwebiadau Rhagoriaeth Gwaith Ieuenctid

Llwyddiant yn enwebiadau Rhagoriaeth Gwaith Ieuenctid

18/04/2019

Mae Gwasanaeth Ieuenctid Ceredigion wedi bod yn llwyddiannus wrth fynd ar y rhestr fer ar gyfer nifer o wobrau arbennig yng Ngwobrau Rhagoriaeth Gwaith Ieuenctid eleni. Cynhelir y gwobrau ar ddydd Gwener, 28 Mehefin yn Neganwy, Llandudno, lle gwelwn Weithwyr Ieuenctid o ledled Cymru yn dod at ei gilydd i ddathlu rhagoriaeth mewn gwaith ieuenctid dros y flwyddyn ddiwethaf.


Myfyrwyr yn helpu adeiladu pontydd newydd ym Mharc y Llyn

Myfyrwyr yn helpu adeiladu pontydd newydd ym Mharc y Llyn

17/04/2019

Adeiladodd fyfyrwyr sy’n mynychu Cwrs Rheoli Cefn Gwlad ym Mhrifysgol Aberystwyth, ddwy bont newydd yn lle’r hen strwythurau ar lwybr poblogaidd ar lan yr afon ger Morrisons yn Aberystwyth.


Haelioni pobl leol yn codi dros £16k i deuluoedd a drawyd gan lifogydd

Haelioni pobl leol yn codi dros £16k i deuluoedd a drawyd gan lifogydd

16/04/2019

MAE dros £16,000 wedi cael ei rannu ymhlith pobl yr effeithiodd llifogydd mis Hydref diwethaf arnynt, diolch i haelioni cymunedau Sir Gaerfyrddin a Cheredigion.


Etholwyd Thomas fel Aelod Seneddol Ifanc newydd Ceredigion

Etholwyd Thomas fel Aelod Seneddol Ifanc newydd Ceredigion

16/04/2019

Ar 9 Ebrill 2019, etholwyd Thomas Kendall fel Aelod Seneddol Ifanc (ASI) newydd Ceredigion, gan Gyngor Ieuenctid y sir, i gynrychioli Ceredigion yn Senedd Ieuenctid y DU yn 2019-2020, gyda Huw Jones yn cael ei ethol fel dirprwy aelod Seneddol Ifanc a fydd yn cefnogi Thomas.


Dedfrydu mam a mab yn dilyn golygfeydd hunllefus ar fferm leol

Dedfrydu mam a mab yn dilyn golygfeydd hunllefus ar fferm leol

15/04/2019

Cynhaliwyd gwrandawiad dedfrydu ar 10 Ebrill yn Llys Ynadon Aberystwyth wedi i Mrs Margaret Cooper, 80 oed a Mr Norman Richard Cooper, 55 oed o fferm Gilfachwith, Bangor Teifi, bledio’n euog i farwolaeth ac esgeulustod difrifol 84 o wartheg.


Gwasanaeth Ieuenctid Ceredigion yn ennill Gwobr Marc Ansawdd Aur

Gwasanaeth Ieuenctid Ceredigion yn ennill Gwobr Marc Ansawdd Aur

15/04/2019

Yn fis Mawrth, wnaeth Gwasanaeth Ieuenctid Ceredigion cyflawni’r wobr arbennig Marc Ansawdd Arian ar gyfer Gwaith Ieuenctid yng Nghymru. Dim ond dau Wasanaeth Ieuenctid Awdurdod Lleol arall sydd wedi ennill Marc Ansawdd Aur ar gyfer Gwaith Ieuenctid yng Nghymru hyd yma.


Clod i fyfyrwyr Dysgu Cymraeg Ceredigion

Clod i fyfyrwyr Dysgu Cymraeg Ceredigion

12/04/2019

Llongyfarchiadau mawr i holl Ddysgwyr Cymraeg Ceredigion ar eu llwyddiant yng nghystadlaethau llwyfan, llên a chelf a chrefft yn Eisteddfod y Dysgwyr yn Aberhonddu yn ddiweddar.


Cyhoeddi’r newyddion trist am farwolaeth sydyn y Cynghorydd Paul James

Cyhoeddi’r newyddion trist am farwolaeth sydyn y Cynghorydd Paul James

12/04/2019

Mae Cyngor Sir Ceredigion wedi derbyn cadarnhad bod y Cynghorydd Paul James wedi cael ei ladd mewn damwain ffordd neithiwr.


Ail i Ysgol Talgarreg yng Nghwis Dim Clem

Ail i Ysgol Talgarreg yng Nghwis Dim Clem

12/04/2019

Am y tro cyntaf eleni cafodd disgyblion rhai o ysgolion Sir Ceredigion gyfle i gystadlu yn Cwis Dim Clem sef cwis wedi ei drefnu gan Fentrau Iaith De Orllewin Cymru, lle trefnwyd Cered: Menter Iaith Ceredigion y rowndiau rhanbarthol.


Gwasanaeth pwrpasol newydd i helpu Gofalwyr di-dâl yng Ngheredigion

Gwasanaeth pwrpasol newydd i helpu Gofalwyr di-dâl yng Ngheredigion

12/04/2019

Mae gwasanaeth newydd pwrpasol wedi cael ei sefydlu i helpu gofalwyr di-dâl yng Ngheredigion. Mae Gofalwyr Ceredigion Carers (GCC) yn darparu llawer o wasanaethau gan gynnwys cyngor a chymorth emosiynol i ofalwyr, yn ogystal â'u helpu i gael seibiannau byr o'u cyfrifoldebau gofalu.


Busnesau yn trafod gweledigaeth Bargen Twf Canolbarth Cymru mewn gweithdai

Busnesau yn trafod gweledigaeth Bargen Twf Canolbarth Cymru mewn gweithdai

12/04/2019

Mae busnesau o bob rhan o Ganolbarth Cymru wedi cymryd y cam mawr cyntaf o ran datblygu'r weledigaeth ar gyfer Bargen Twf Canolbarth Cymru. Fe wnaeth 40 o fusnesau, sefydliadau cynrychioliadol ac ymddiriedolaethau elusennol gwrdd mewn tri gweithdy ar ddechrau mis Ebrill i ddechrau'r broses.


Cynnydd yn Ysgol Penweddig yn golygu nad oes angen monitro pellach

Cynnydd yn Ysgol Penweddig yn golygu nad oes angen monitro pellach

11/04/2019

Bernir bod Ysgol Penweddig wedi gwneud ‘cynnydd boddhaol' i fynd i'r afael â'r argymhellion a wnaed ar ôl arolygiad a gynhaliwyd ym mis Ionawr 2017. O ganlyniad, mae'r ysgol wedi cael ei thynnu oddi ar y rhestr o ysgolion y mae angen adolygiad Estyn arnyn nhw.


‘Weatherman’ yn cerdded ar hyd llwybr arfordir Ceredigion

‘Weatherman’ yn cerdded ar hyd llwybr arfordir Ceredigion

11/04/2019

Mae Derek Brockway, sef y ‘Weatherman’, wedi dychwelyd i Geredigion i fwynhau’r llwybr arfordirol. Mae’r Tîm Hawliau Tramwy Cyhoeddus, ynghyd â grŵp o wirfoddolwyr brwdfrydig, wedi bod yn brysur yn cynnal gwaith ar y llwybr arfordirol i sicrhau ei fod yn barod i bawb ei fwynhau yn ystod y gwanwyn eleni.


Cabinet yn cymeradwyo Cynllun Rhyddhad Ardrethi’r Stryd Fawr a Busnesau Manwerthu

Cabinet yn cymeradwyo Cynllun Rhyddhad Ardrethi’r Stryd Fawr a Busnesau Manwerthu

10/04/2019

Mae'r Cynllun Rhyddhad Ardrethi’r Stryd Fawr a Busnesau Manwerthu wedi'i gymeradwyo ar gyfer 2019-20. Cymeradwywyd y cynllun gan Gabinet Cyngor Sir Ceredigion ar 9 Ebrill 2019.


Iaith addysgu cyfnod sylfaen Ysgol Bro Pedr yn newid i’r Gymraeg

Iaith addysgu cyfnod sylfaen Ysgol Bro Pedr yn newid i’r Gymraeg

10/04/2019

Cymraeg bydd cyfrwng addysgu yng nghyfnod sylfaen Ysgol Bro Pedr o fis Medi 2019 ymlaen. Mae’r datblygiad yn dilyn cymeradwyaeth o’r cynllun gan Gabinet Cyngor Sir Ceredigion.


Taith Gerdded yr Wythnos 2019

Taith Gerdded yr Wythnos 2019

09/04/2019

O Ebrill 2019 ymlaen hyd yr hydref, bydd cyfres o bosteri ‘Taith Gerdded yr Wythnos’ yn cael ei chyhoeddi drwy gyfryngau cymdeithasol Cyngor Sir Ceredigion. Bydd llwybrau hir a byr yn cael eu cynnig mewn mannau ledled y sir felly fe ddylai fod rhywbeth i bawb dros yr haf i fwynhau.


'Lefelau eithriadol o uchel ar gyfer lles' a nodwyd yn adroddiad cadarnhaol Estyn ar gyfer Ysgol Llwyn yr Eos

'Lefelau eithriadol o uchel ar gyfer lles' a nodwyd yn adroddiad cadarnhaol Estyn ar gyfer Ysgol Llwyn yr Eos

08/04/2019

Mae disgyblion, staff a rhieni Ysgol Llwyn yr Eos yn hapus iawn gyda chanfyddiadau arolygiad ESTYN ar yr ysgol, a gyhoeddwyd heddiw, 08 Ebrill.


Gwelliannau mawr ym Mhenglais yn ei gymryd allan o fod angen gwelliant sylweddol

Gwelliannau mawr ym Mhenglais yn ei gymryd allan o fod angen gwelliant sylweddol

04/04/2019

Nid yw Ysgol Penglais bellach ar restr o ysgolion sydd angen gwelliant sylweddol. Daw'r datblygiad ar ôl ymweliad gan Estyn ym mis Mawrth.


Chwilio am syniadau arloesol i helpu llunio dyfodol Ceredigion wledig gryfach

Chwilio am syniadau arloesol i helpu llunio dyfodol Ceredigion wledig gryfach

04/04/2019

Oes gennych chi syniad a arweinir gan y gymuned a allai wneud gwahaniaeth go iawn i fywydau pobl sy'n byw ac yn gweithio yng Ngheredigion? Mae Grŵp Gweithredu Lleol (GGLl) Cynnal y Cardi yn gofyn i drigolion anfon eu syniadau neu fynegiant o ddiddordeb ar gyfer prosiect i mewn erbyn Dydd Llun, 29 Ebrill.


Ystyried ffyrdd newydd o ddarparu’r Gwasanaeth Cerdd

Ystyried ffyrdd newydd o ddarparu’r Gwasanaeth Cerdd

04/04/2019

Yn ystod cyfarfod o’r ffrwd waith Safonau Mewn Ysgolion ar 3 Ebrill, rhoddwyd y newyddion diweddaraf i’r Cynghorwyr ar y gwaith o ddatblygu ffyrdd newydd o ddarparu gwasanaeth cerddoriaeth yng Ngheredigion.


Lansiad o fenter i gynyddu gweithgaredd corfforol plant meithrin yng Ngheredigion

Lansiad o fenter i gynyddu gweithgaredd corfforol plant meithrin yng Ngheredigion

03/04/2019

Mae menter newydd wedi cael ei lansio ar draws meithrinfeydd Ceredigion i sicrhau bod plant meithrin yn fwy actif. Mae’r cynllun yn cael ei redeg gan y Tîm Pobl Ifanc Egnïol o Geredigion Actif, ynghyd ag Iechyd Cyhoeddus Cymru, nod y cynllun yw cynyddu gweithgaredd corfforol plant, cynyddu nifer y rhieni sy'n cymryd rhan yn natblygiad eu plentyn a rhoi’r cyfle i’r plant ddatblygu sgiliau allweddol.


Bwrsari Pobl Ifanc 2019 yn cael ei wobrwyo i bedwar person ifanc

Bwrsari Pobl Ifanc 2019 yn cael ei wobrwyo i bedwar person ifanc

02/04/2019

Mae bwrsari i gefnogi pobl ifanc rhwng 11-25 oed i'w helpu gyda'u dyheadau ar gyfer y dyfodol, wedi cael ei wobrwyo i bedwar ymgeisydd llwyddiannus am eu syniadau arloesol. Bydd y bwrsariau yn cael eu rhoi yn noson wobrwyo Gwasanaeth Ieuenctid Ceredigion ar nos Fawrth, 9 Ebrill yn Theatr Felinfach.


Llun a Stori: Dosbarth Feistr Minecraft yn Theatr Felinfach

Llun a Stori: Dosbarth Feistr Minecraft yn Theatr Felinfach

02/04/2019

Trefnwyd Cered: Menter Iaith Ceredigion ddosbarth feistr Minecraft a gafodd ei chynnal yn Theatr Felinfach ar gyfer enillwyr y gystadleuaeth Minecraft 2019 a gynhaliwyd mis diwethaf.


Glanhau'r traeth gan Lysgenhadon Cymunedol Aberaeron

Glanhau'r traeth gan Lysgenhadon Cymunedol Aberaeron

02/04/2019

Ar ddydd Mawrth 26 o Fawrth, fe wnaeth Llysgenhadon Cymunedol Aberaeron drefnu a chynnal gweithgaredd i lanhau traeth Aberaeron yn ystod eu awr ginio. Tra bod y pobl ifanc yn glanhau, cafodd nhw cyfle i ddysgu am edrych ar ôl eu hamgylchedd o’i gwmpas nhw.


Cynhelir Parti Gardd i Ofalwyr

Cynhelir Parti Gardd i Ofalwyr

29/03/2019

Cynhelir parti gardd ar gyfer gofalwyr ar 11 Ebrill rhwng 12 a 3yp a drefnir gan fyfyrwyr o Goleg Ceredigion sydd ar hyn o bryd yn astudio ar gyfer eu cymhwyster BTEC Iechyd a Gofal Cymdeithasol Lefel 3.


Diwrnod ym Mywyd John Curran, Llwythwr Casglu Gwastraff

Diwrnod ym Mywyd John Curran, Llwythwr Casglu Gwastraff

28/03/2019

Rydw i wedi cael gyrfa amrywiol iawn, roeddwn i’n gynrychiolydd gwerthu llwyddiannus ac yn byw yn ne Cymru am ymron i 30 mlynedd. Bûm hefyd yn rhedeg tafarn yn Lerpwl, o ble rwy’n dod yn wreiddiol, a bûm yn yrrwr lori ddosbarthu i gynhyrchydd bara. Wedi cyfnodau yn byw yn yr Iseldiroedd a'r Almaen, symudais i Geredigion bedair blynedd yn ôl. Clywais am rai swyddi gwag yng ngwasanaeth casglu gwastraff y cyngor a meddyliais pam lai?


Pobl ifanc yn codi arian i ‘Comic Relief’

Pobl ifanc yn codi arian i ‘Comic Relief’

27/03/2019

Ar 15 Mawrth, fe wnaeth Clwb Coginio Ysgol Henry Richard gynnal sêl gacennau yn yr ysgol a chodwyd dros £300 i ‘Comic Relief’. Mae’r clwb coginio yn cael ei arwain gan Wasanaeth Ieuenctid Ceredigion mewn partneriaeth ag Ysgol Henry Richard, Tregaron. Coginiodd y clwb pob math o gacennau a danteithion melys.


Oriel Tate i weithio gydag Amgueddfa Ceredigion am y tro cyntaf

Oriel Tate i weithio gydag Amgueddfa Ceredigion am y tro cyntaf

25/03/2019

Rhwng 6 April a 29 Mehefin bydd Amgueddfa Ceredigion yn arddangos casgliad o weithiau celf a fydd ar fenthyg iddi gan Oriel Tate am y tro cyntaf. Bydd y darluniau, gan gynnwys tri gan Henry Moore, yn rhan o arddangosfa Defaid sydd ar fin cael ei ddangos yn yr Amgueddfa ac a fydd yn edrych ar hanes, treftadaeth a diwylliant y cymunedau sy’n ffermio defaid a’u perthynas ehangach â thir a thirwedd Cymru.


Breuddwydio Cae’r Nos

Breuddwydio Cae’r Nos

22/03/2019

Bydd perfformiad epig, anhygoel o Bedwaredd Cainc y Mabinogi yn Theatr Felinfach ar 11 Ebrill am 7:30yh. Yn wefreiddiol, doniol, grymus ac yn farddonol am yn ail, mae Breuddwydio Cae'r Nos yn cael ei hadrodd gan un o storïwyr mwyaf cyfareddol Cymru – Michael Harvey gyda cherddoriaeth fyw hynod swynol.


Cyflog Byw i staff yn dilyn polisi cyflog newydd

Cyflog Byw i staff yn dilyn polisi cyflog newydd

21/03/2019

Bydd pob aelod o staff Cyngor Sir Ceredigion yn derbyn isafswm o £9 yr awr - sy'n cyfateb i'r Cyflog Byw Sylfaenol o Ebrill 2019. Mae hyn yn dilyn cymeradwyo polisi cyflog newydd gan y cyngor ar 21 Mawrth 2019.


Cyngor yn paratoi ar gyfer Brexit

Cyngor yn paratoi ar gyfer Brexit

20/03/2019

Wrth i drafodaethau Brexit fynd rhagddynt ac yn rheolaidd yn y penawdau, mae Cyngor Sir Ceredigion wedi bod yn paratoi ar gyfer ystod o effeithiau posibl Brexit. Mae'r paratoadau wedi'u cynllunio i leihau unrhyw effeithiau negyddol y gallai Brexit ei gael ar drigolion Ceredigion.


Adnoddau Cymraeg newydd i warchodwyr plant Ceredigion

Adnoddau Cymraeg newydd i warchodwyr plant Ceredigion

20/03/2019

O fis Ebrill eleni bydd gan warchodwyr ledled Ceredigion y cyfle i ddefnyddio adnodd arbennig Sachau Stori Cymraeg. Bwriad hyn yw i hybu datblygiad sgiliau Cymraeg plant y sir.


Llun a Stori: Buddugoliaeth tocyn aur yn y ffair yrfaoedd

Llun a Stori: Buddugoliaeth tocyn aur yn y ffair yrfaoedd

19/03/2019

Hyrwyddwyd cyfleoedd gyrfaol a phrentisiaethau gyda'r cyngor yn yr ŵyl gyrfaoedd a gynhaliwyd yng Nghanolfan y Celfyddydau, Aberystwyth ar 19 Chwefror. Bu dros fil o ddisgyblion o’r ysgolion uwchradd ar draws Ceredigion yn y digwyddiad a drefnwyd gan Gyrfaoedd Cymru.


Cyhoeddi enillwyr cystadleuaeth Lleihau Sbwriel Morol Ceredigion

Cyhoeddi enillwyr cystadleuaeth Lleihau Sbwriel Morol Ceredigion

15/03/2019

Ar 5 Mawrth, cyhoeddwyd y dyluniadau a ddaeth i’r brig mewn cystadleuaeth a gynhaliwyd mewn pum ysgol gynradd yng Ngheredigion. Y dasg oedd dylunio poster a fydd yn cael ei ddefnyddio fel achrediad i fusnesau sy’n lleihau eu defnydd o blastig ac sy’n defnyddio llai o ddeunydd pacio.


‘Gwnaf!’ - Dathlwch eich diwrnod arbennig yn Amgueddfa Ceredigion

‘Gwnaf!’ - Dathlwch eich diwrnod arbennig yn Amgueddfa Ceredigion

15/03/2019

Gyda dwy ystafell syfrdanol i gynnal eich seremoni, bar â thrwydded lawn a digon o ddewisiadau ar gyfer y wledd briodas, Amgueddfa Ceredigion yw'r lleoliad perffaith ar gyfer eich diwrnod arbennig. O hyn ymlaen, mae gan Amgueddfa Ceredigion drwydded swyddogol i gynnal priodasau ac maent yn barod i groesawu cyplau sy'n chwilio am awyrgylch rhamantaidd mewn lleoliad anarferol.


Llun a Stori: Llwyddiant i ddiwrnod llesiant i rieni a gofalwyr

Llun a Stori: Llwyddiant i ddiwrnod llesiant i rieni a gofalwyr

15/03/2019

Cynhaliwyd diwrnod llesiant yn Aberaeron ar ddydd Mercher, 6 Mawrth 2019 i rieni/gofalwyr Ceredigion, a gynhaliwyd gan Tîm Plant Anabl. Cynigiodd Grŵp cefnogi rhwydwaith lles Ceredigion therapïau cyflenwol ar gyfer gwesteion gan gynnwys tylino, reiki ac iachâd sain.


Deuawd werin wobrwyedig i chwarae yn Amgueddfa Ceredigion

Deuawd werin wobrwyedig i chwarae yn Amgueddfa Ceredigion

14/03/2019

Ar 17 Mawrth, mae Clwb Gwerin Aber yn cyflwyno’r ddeuawd werin, Kathryn Roberts a Sean Lakeman yn Amgueddfa Ceredigion yn Aberystwyth.


Cam pwysig i Brosiect Canolfan Adnoddau Integredig Cylch Caron

Cam pwysig i Brosiect Canolfan Adnoddau Integredig Cylch Caron

13/03/2019

Mae Canolfan Adnoddau Integredig Cylch Caron arfaethedig yn Nhregaron wedi cymryd cam pwysig yn nes i gael ei adeiladu ar ôl arwyddo a selio'r Cytundeb Datblygu rhwng partneriaid.


Gyrfaoedd o fewn y Cyngor yn cael ei hyrwyddo yn y ffair yrfaoedd

Gyrfaoedd o fewn y Cyngor yn cael ei hyrwyddo yn y ffair yrfaoedd

13/03/2019

Hyrwyddwyd cyfleoedd gyrfaol a phrentisiaethau gyda'r Cyngor yn yr Ŵyl Gyrfaoedd a gynhaliwyd yng Nghanolfan y Celfyddydau, Aberystwyth ar 19 Chwefror. Bu dros fil o ddisgyblion o’r ysgolion uwchradd ar draws Ceredigion yn y digwyddiad a drefnwyd gan Gyrfaoedd Cymru.


Gweithdy a gig i roi hwb i artistiaid benywaidd yn y sîn gerddoriaeth Gymraeg

Gweithdy a gig i roi hwb i artistiaid benywaidd yn y sîn gerddoriaeth Gymraeg

12/03/2019

Mae ‘Merched Yn Neud Miwsig’, digwyddiad a gyflwynir gan Glwb Ifor Bach a Maes B, yn dychwelyd i Aberystwyth gyda gig yn Amgueddfa Ceredigion ar 6 Ebrill.


Llwyddiant i Raglen Gweithgareddau Hanner Tymor Gwasanaeth Ieuenctid Ceredigion

Llwyddiant i Raglen Gweithgareddau Hanner Tymor Gwasanaeth Ieuenctid Ceredigion

12/03/2019

Bu Gwasanaeth Ieuenctid Ceredigion unwaith eleni eto yn cyflwyno wythnos gynhwysfawr o gyfleoedd agored yn ystod hanner tymor mis Chwefror. Cynigiodd y rhaglen hanner tymor , saith brosiect gwahanol, gweithgareddau a digwyddiadau i bobl ifanc rhwng 11-25 oed ar draws y sir.


Stori a Llun: Dathliadau Dydd Gŵyl Dewi yn Hafan Deg

Stori a Llun: Dathliadau Dydd Gŵyl Dewi yn Hafan Deg

11/03/2019

Dathlodd Hafan Deg, cartref gofal yn Llanbedr Pont Steffan, Dydd Gŵyl Dewi trwy addurno’r cartref gyda chenhinen pedr, cael bwydlen draddodiadol Cymraeg i ginio, yn cynnwys cawl, a bara brith a phicau’r maen i ddilyn am de prynhawn.


Cyngor yn annog ffermwyr i gael cyngor ar Brexit

Cyngor yn annog ffermwyr i gael cyngor ar Brexit

11/03/2019

Mae ffermwyr yn cael eu hannog i gael cyngor ar sut gallai Brexit effeithio ar y sector amaethyddol a'u busnesau. Mae'r DU ar fin gadael yr Undeb Ewropeaidd ar 29 Mawrth 2019.


Llwyddiant i barêd Gŵyl Dewi cyntaf Aberteifi

Llwyddiant i barêd Gŵyl Dewi cyntaf Aberteifi

07/03/2019

Gyda draig goch fawr yn eu harwain, gorymdeithiodd cannoedd o bobl ar hyd Stryd Fawr Aberteifi ym Mharêd Gŵyl Dewi liwgar cyntaf y dref ar ddydd Gwener, 1 Mawrth.Trefnwyd y parêd gan Cered: Menter Iaith Ceredigion er mwyn dathlu ein hunaniaeth Gymreig a’r iaith Gymraeg yn Aberteifi.


Cynllun Hyblygrwydd ECO Ceredigion yn ennill dwy Wobr Effeithlonrwydd Ynni Cymru

Cynllun Hyblygrwydd ECO Ceredigion yn ennill dwy Wobr Effeithlonrwydd Ynni Cymru

06/03/2019

Ar 13 Chwefror, cynhaliwyd Gwobrau Effeithlonrwydd Ynni Cymru yng Ngwesty’r Marriott, Caerdydd. Enillodd Cyngor Sir Ceredigion ddwy o’r prif wobrau sy’n cydnabod ymrwymiad y cyngor i hyrwyddo effeithlonrwydd ynni ac am gyflenwi prosiect arbed ynni llwyddiannus ar raddfa fawr.


Cyngor yn parhau'n ymrwymedig i safiad di-niwclear

Cyngor yn parhau'n ymrwymedig i safiad di-niwclear

05/03/2019

Gyda rhannau o Gymru yn cael eu hystyried fel safleoedd posibl i gladdu gwastraff ymbelydrol, mae Cyngor Sir Ceredigion wedi ailadrodd ymrwymiad di-niwclear hirsefydlog.


Diolch i’r cyhoedd am helpu i gadw'r sir yn lân

Diolch i’r cyhoedd am helpu i gadw'r sir yn lân

04/03/2019

Hoffai Cyngor Sir Ceredigion ddiolch trigolion ac ymwelwyr am yr holl waith caled sy’n cael ei wneud i helpu i gadw’r sir yn lân. Mae Ceredigion yn ffodus o gael grwpiau lleol sy'n cymryd rhan mewn gweithgareddau casglu sbwriel sydd yn sicr yn cael effaith mawr yn yr ardal leol.


Cered yn trefnu noson hwyliog i Cubs Llandysul gyda seren o’r sioe ‘Britain’s got Talent’

Cered yn trefnu noson hwyliog i Cubs Llandysul gyda seren o’r sioe ‘Britain’s got Talent’

04/03/2019

Trefnwyd Cered: Menter Iaith Ceredigion noson arbennig yn ddiweddar i Cubs Llandysul ble ddaeth y comedïwr Noel James a oedd ar ‘Britiain’s got Talent’ i’w diddanu.


Lansio murlun ar Bromenâd Aberystwyth ar ôl cystadleuaeth dylunio Gwasanaeth Ieuenctid Ceredigion

Lansio murlun ar Bromenâd Aberystwyth ar ôl cystadleuaeth dylunio Gwasanaeth Ieuenctid Ceredigion

01/03/2019

Lansiwyd murlun mawr lliwgar ar 27 Chwefror 2019 ar y promenâd yn Aberystwyth. Dyluniwyd y murlun gan bobl ifanc o Geredigion a enillodd gystadleuaeth ddylunio a gynhaliwyd gan Wasanaeth Ieuenctid Ceredigion.


Dangosiad Arbennig ar gyfer Diwrnod Rhyngwladol y Menywod

Dangosiad Arbennig ar gyfer Diwrnod Rhyngwladol y Menywod

28/02/2019

Bydd Amgueddfa Ceredigion yn Aberystwyth a’r Llusern Hud yn Nhywyn, Gwynedd yn dangos ffilm nodedig Goreuon Gŵyl Ffilm Merched dros 50 (Women over 50 Film Festival) ym mis Mawrth i ddathlu Diwrnod Rhyngwladol y Menywod. Mae Amgueddfa Ceredigion a'r Llusern Hud yn Nhywyn yn gweithio mewn partneriaeth â chymorth ariannol gan Ganolfan Ffilm Cymru. Mae'r ddwy yn lleoliadau sinema hanesyddol gyda thraddodiad o ddangos sioeau ffilm yn dyddio'n ôl i'r 1900au.


Cynllun gweithredu i helpu pobl ag anableddau dysgu i integreiddio ymhellach mewn i gymdeithas

Cynllun gweithredu i helpu pobl ag anableddau dysgu i integreiddio ymhellach mewn i gymdeithas

27/02/2019

Cymeradwywyd Strategaeth Anabledd Dysgu Ceredigion hyd at 2023 gan Gabinet y cyngor ar 19 Chwefror. Yn dilyn y gymeradwyaeth, bydd cynllun gweithredu yn cael ei baratoi i sicrhau bod y strategaeth yn cael ei rhoi ar waith. Mae hyn yn golygu y bydd yr help cywir ar gael i helpu pobl sydd ag anableddau dysgu i integreiddio mor llawn ag sy’n bosibl i’r gymdeithas.


Grav yn dychwelyd i Theatr Felinfach

Grav yn dychwelyd i Theatr Felinfach

27/02/2019

Yn dilyn taith anhygoel o amgylch Cymru a’r UDA yn 2018, gan gynnwys perfformiadau yn Efrog Newydd a Washington DC, mae Cwmni Theatr y Torch yn falch o ddod â stori Ray Gravell i’r llwyfan unwaith yn fwy ar gyfer 2019. Mae’r ddrama ar fin dechrau ar ei phumed siwrne genedlaethol a bydd yn terfynu ei thaith yng Nghymru yn Theatr Felinfach ar Nos Wener, 15 Mawrth am 7:30yh, union bedair blynedd ers iddi ymweld am y tro cyntaf.


Ceredigion Actif yn cynnal twrnamaint cynhwysol

Ceredigion Actif yn cynnal twrnamaint cynhwysol

25/02/2019

Mae Ceredigion actif yn cynnal sesiynau wythnosol pêl-fasged sy'n cyfuno pêl-fasged cadair olwyn a rhedeg. Nod y twrnamaint yw cynyddu’r gweithgaredd corfforol y mae pobl ifanc yn cymryd rhan ynddo, cynyddu’r cyfleoedd i blant anabl a rhoi cyfle i bobl ifanc gyd-chwarae ochr yn ochr.


Marchnad Ffermwyr Aberystwyth i gynnal dathliad Dydd Gŵyl Dewi

Marchnad Ffermwyr Aberystwyth i gynnal dathliad Dydd Gŵyl Dewi

25/02/2019

Bydd Marchnad Ffermwyr Aberystwyth yn cynnal dathliad Dydd Gŵyl Dewi ar 2 Mawrth 2019. Bydd y digwyddiad yn dathlu cynnyrch Cymreig o ansawdd arbennig sydd ar gael ar y farchnad.


Gostyngiad treth y cyngor yn cefnogi pobl ar incwm isel

Gostyngiad treth y cyngor yn cefnogi pobl ar incwm isel

22/02/2019

Mae Cynllun Gostyngiadau'r Dreth Gyngor ar waith i helpu pobl sydd ar incwm isel. Mae'r cyngor yn gweinyddu'r cynllun ar ran Llywodraeth Cymru i bobl sy'n atebol i dalu'r dreth gyngor ac sy'n byw yng Ngheredigion. Gyda'r penderfyniad diweddar i godi treth cyngor gan 7%, mae preswylwyr ar incwm isel yn cael eu hannog i weld a oes ganddynt hawl i gael rhywfaint o gymorth tuag at dalu eu treth y cyngor.


Gwasanaeth Ieuenctid Ceredigion yn ennill Gwobr Marc Ansawdd

Gwasanaeth Ieuenctid Ceredigion yn ennill Gwobr Marc Ansawdd

21/02/2019

Mae Gwasanaeth Ieuenctid Ceredigion wedi cyflawni’r wobr arbennig Marc Ansawdd Arian ar gyfer Gwaith Ieuenctid yng Nghymru.


Cynnydd treth y cyngor 7% i ddiogelu gwario ar addysg

Cynnydd treth y cyngor 7% i ddiogelu gwario ar addysg

21/02/2019

Bydd cyfradd y dreth gyngor yng Ngheredigion am 2019-2020 yn cynyddu 7%. Cytunwyd ar y cynnydd gan gynghorwyr i leihau effaith toriadau i gyllideb y Cyngor ac i ddiogelu gwariant ar addysg. Gwnaed y penderfyniad mewn cyfarfod o'r Cyngor ar 21 Chwefror 2019.


Cymeradwyo cynlluniau gofal cymdeithasol newydd i helpu pobl yn gynharach ar gyfer gwell ansawdd bywyd

Cymeradwyo cynlluniau gofal cymdeithasol newydd i helpu pobl yn gynharach ar gyfer gwell ansawdd bywyd

21/02/2019

Mae cynlluniau wedi cael eu cymeradwyo i newid y ffordd y mae gofal cymdeithasol yn gweithio yng Ngheredigion i helpu preswylwyr i gael gwell ansawdd bywyd. Nod y cynlluniau yw helpu pobl yn gynharach i'w helpu i gadw'n actif am fwy o amser.


Hyrwyddwr Lluoedd Arfog Ceredigion yn croesawu lansiad o gerdyn adnabod i Gyn-filwyr Lluoedd Arfog DU

Hyrwyddwr Lluoedd Arfog Ceredigion yn croesawu lansiad o gerdyn adnabod i Gyn-filwyr Lluoedd Arfog DU

20/02/2019

Ar 18 Chwefror, lansiodd y Weinyddiaeth Amddiffyn cerdyn adnabod newydd i gyn-filwyr y bydd pob unigolyn sy'n gadael y gwasanaeth yn ei dderbyn, i nodi eu hamser yn y lluoedd arfog.


 Prosiect i wella hygyrchedd ym Mryngaer Pen Dinas

Prosiect i wella hygyrchedd ym Mryngaer Pen Dinas

20/02/2019

Mae gwaith wedi dechrau i wella mynediad i Fryngaer Pen Dinas ym Mhenparcau, Aberystwyth. Bydd y gwaith yn parhau tan fis Hydref 2019.


Mr Phormula a'r band enwog Llwybr Llaethog ar lwyfan Amgueddfa Ceredigion

Mr Phormula a'r band enwog Llwybr Llaethog ar lwyfan Amgueddfa Ceredigion

19/02/2019

Ar 2 Mawrth bydd Amgueddfa Ceredigion yn cael y pleser o gynnal y gorau o gerddoriaeth Cymru i ddathlu penwythnos Gŵyl Ddewi. Bydd Llwybr Llaethog, band Cymraeg arbrofol sydd wedi bod yn creu synau dub gan ddefnyddio pob math o dechnoleg ers 1985, yn ymuno â’r bît-bocsiwr dwyieithog a'r artist ‘lŵpio byw’, Mr Phormula.


Llun a Stori: Cystadleuaeth Minecraft Cered i hyrwyddo’r iaith Gymraeg

Llun a Stori: Cystadleuaeth Minecraft Cered i hyrwyddo’r iaith Gymraeg

19/02/2019

Cynhaliwyd Cered: Menter Iaith Ceredigion cystadleuaeth Minecraft er mwyn rhoi cyfleoedd i blant i gymdeithasu trwy gyfrwng y Gymraeg tu allan i oriau ysgol. Mae Cered yn awyddus iawn i barhau i ddatblygu rhaglenni sy’n hyrwyddo’r Gymraeg. Yn ystod y misoedd nesaf, mae Cered yn awyddus i drefnu gweithdy creu Ap er mwyn rhoi cyfleoedd hwyliog ac arloesol trwy gyfrwng y Gymraeg.


Diweddaru polisïau rheoli gwybodaeth i wella diogelwch

Diweddaru polisïau rheoli gwybodaeth i wella diogelwch

19/02/2019

Mae tri pholisi rheoli gwybodaeth allweddol wedi cael eu diweddaru gan Gyngor Sir Ceredigion. Cafodd y polisïau eu diweddaru oherwydd deddfau newydd a'r angen i sicrhau eu bod yn effeithiol mewn amgylchedd technolegol newidiol.


Ansawdd aer yng Ngheredigion gyda’r gorau yng Nghymru

Ansawdd aer yng Ngheredigion gyda’r gorau yng Nghymru

19/02/2019

Mae adroddiad newydd wedi dangos bod ansawdd aer yng Ngheredigion gyda'r gorau yng Nghymru. Mae lefelau rhai llygryddion aer yn cwympo yn y sir.


Gweithgareddau gwych dros y gwyliau hanner tymor wedi’i threfnu gan Cered

Gweithgareddau gwych dros y gwyliau hanner tymor wedi’i threfnu gan Cered

18/02/2019

Ydych chi’n chwilio am rywle i fynd dros hanner tymor? Ysu am gael ychydig o awyr iach neu gyfle i fwynhau cerddoriaeth? Os felly, mynnwch gipolwg ar raglen Hwyl Dewi Cered am ddigonedd o syniadau lu.


Codi Ymwybyddiaeth o Anghenion Dysgu Ychwanegol - Rhaglen Drawsnewid a Chod Drafft

Codi Ymwybyddiaeth o Anghenion Dysgu Ychwanegol - Rhaglen Drawsnewid a Chod Drafft

15/02/2019

Cynhaliwyd cynhadledd ar 12 Chwefror gan Dîm Anghenion Addysgol Ychwanegol Gwasanaethau Dysgu Ceredigion ar y cyd â Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda er mwyn ymgynghori a chodi ymwybyddiaeth o’r cod drafft newydd ar gyfer anghenion dysgu ychwanegol (ADY). Roedd y bobl a oedd yn bresennol yn y gynhadledd yn cynnwys cynghorwyr lleol, llywodraethwyr ysgolion a gweithwyr proffesiynol o ystod o leoliadau.


Dedfrydu brodyr am esgeuluso lles anifeiliaid yn eithafol

Dedfrydu brodyr am esgeuluso lles anifeiliaid yn eithafol

15/02/2019

Cynhaliwyd gwrandawiad dedfrydu ar 14 Chwefror yn llys ynadon Aberystwyth i ystyried pledion euog Mr David Davies, a Mr Evan Meirion Davies o Fferm Penffynnon, Bangor Teifi.


Preswyl Min-y-Môr yn dathlu ei Phen-blwydd yn 105

Preswyl Min-y-Môr yn dathlu ei Phen-blwydd yn 105

15/02/2019

Ar ddydd Mercher, 13 Chwefror, dathlodd cartref preswyl Min-y-Môr yn Aberaeron pen-blwydd un o’u preswylwyr, Mrs. May Barsby yn 105. Trefnodd y cartref barti i holl breswylwyr y cartref i ymuno â'r dathliadau.


Diwrnod ym Mywyd John A.Hughes - Tiwtor, Dysgu Bro Ceredigion

Diwrnod ym Mywyd John A.Hughes - Tiwtor, Dysgu Bro Ceredigion

14/02/2019

Astudiais Ffotograffiaeth, Graffeg a Fideo yng Ngholeg Iâl yn Wrecsam cyn symud ymlaen i gwblhau gradd mewn Graffeg Electronig ym Mhrifysgol Swydd Stafford, a chwrs TAR yn dilyn hynny.


Cynrychiolydd o Geredigion ar Fwrdd Ieuenctid Cenedlaethol ar gyfer gwasanaethau lles ac iechyd meddwl

Cynrychiolydd o Geredigion ar Fwrdd Ieuenctid Cenedlaethol ar gyfer gwasanaethau lles ac iechyd meddwl

14/02/2019

Mae Thomas Evans, o Geredigion, wedi cael ei ddewis i ymuno â 10 person ifanc arall o ar draws Cymru, i eistedd ar Fwrdd Ieuenctid Cenedlaethol. Ffurfiodd y bwrdd i gefnogi Llywodraeth Cymru (LlC) i ddylunio ymagwedd ysgol gyfan tuag at les emosiynol ac iechyd meddwl.


Dathliadau Dydd Gŵyl Dewi yng Nghaffi’r Amgueddfa

Dathliadau Dydd Gŵyl Dewi yng Nghaffi’r Amgueddfa

14/02/2019

Bydd Tŷ Coffi Coliseum, sydd wedi’i leoli yn Amgueddfa Ceredigion yn dathlu Dydd Gŵyl Dewi eleni gyda bwydlen newydd, yn cynnwys bwyd traddodiadol o Gymru, wedi’i gynhyrchu’n lleol.


Rhieni yng Ngheredigion yn arbed £350 y mis ar gyfartaledd ar gostau gofal plant

Rhieni yng Ngheredigion yn arbed £350 y mis ar gyfartaledd ar gostau gofal plant

13/02/2019

Mae rhieni yng Ngheredigion wedi arbed £350 ar gyfartaledd y mis ar gostau gofal plant yn dilyn cyflwyniad y Cynnig Gofal Plant ym mis Medi 2018.


Gwasanaeth Ieuenctid Ceredigion yn ymrwymo i weithio gyda mwy o gymunedau a phobl ifanc

Gwasanaeth Ieuenctid Ceredigion yn ymrwymo i weithio gyda mwy o gymunedau a phobl ifanc

12/02/2019

Cafodd astudiaeth o’r angen i ddatblygu darpariaeth ieuenctid symudol yng Ngheredigion ei chynnal yn ddiweddar gan Wavehill, drwy Cynnal y Cardi, comisiynwyd gan Wasanaeth Ieuenctid Ceredigion (GIC).


Annog cwmnïau cychod i gynnal tripiau dydd a nos o Lanfa Aberystwyth ar ôl adnewyddu

Annog cwmnïau cychod i gynnal tripiau dydd a nos o Lanfa Aberystwyth ar ôl adnewyddu

11/02/2019

Mae cwmnïau cychod lleol yn cael eu hannog i redeg tripiau dydd a nos o'r lanfa yn Aberystwyth. Bydd adnewyddu'r lanfa bren ar bromenâd Aberystwyth yn ei wneud yn ddiogel i'w ddefnyddio gan gwmnïau cychod dŵr bas masnachol.


Datganiad ar y cyd: Streico pellach wedi’i osgoi yn Ysgol Uwchradd Aberteifi

Datganiad ar y cyd: Streico pellach wedi’i osgoi yn Ysgol Uwchradd Aberteifi

08/02/2019

Yn dilyn trafodaethau adeiladol rhwng Cyngor Sir Ceredigion a’r NASUWT, ni fydd y streic a drefnwyd ar gyfer 12-14 Chwefror yn mynd yn ei flaen.


Dirprwyaeth fusnes o ganolbarth Cymru yn y Senedd ar gyfer digwyddiad Tyfu Canolbarth Cymru

Dirprwyaeth fusnes o ganolbarth Cymru yn y Senedd ar gyfer digwyddiad Tyfu Canolbarth Cymru

07/02/2019

Fe wnaeth busnesau o bob rhan o'r Canolbarth ymgynnull yn y Senedd ym Mae Caerdydd ar ddydd Iau 31 Ionawr i ddangos y potensial i dyfu yn y rhanbarth


Noson Acwstig yng nghwmni Lowri Evans, Lee Mason a Mari Elen Mathias

Noson Acwstig yng nghwmni Lowri Evans, Lee Mason a Mari Elen Mathias

06/02/2019

Ar Nos Wener, Chwefror 15 am 8yh, cynhelir noson acwstig yn Theatr Felinfach yng nghwmni Lowri Evans, Lee Mason a Mari Elen Mathias.


Pobl Ifanc yn creu cadair ‘Y Ddraig Goch’ ar gyfer eu parc lleol

Pobl Ifanc yn creu cadair ‘Y Ddraig Goch’ ar gyfer eu parc lleol

04/02/2019

Yn fis Awst 2018, sicrhaodd Llysgenhadon Cymunedol Aberystwyth, sef is-grŵp o Glwb Ieuenctid Penparcau, o dan arweiniad Gwasanaeth Ieuenctid Ceredigion, grant o £700 drwy Gynllun Grant Dan Arweiniad Pobl Ifanc CAVO Ceredigion, i greu cerflun ar gyfer eu cymuned leol ym Mhenparcau


Pobl Ifanc yn creu murlun deniadol i Bromenâd Aberystwyth!

Pobl Ifanc yn creu murlun deniadol i Bromenâd Aberystwyth!

04/02/2019

Ym mis Rhagfyr 2018, fe wnaeth Gwasanaeth Ieuenctid Ceredigion a thîm Economi ac Adfywio’r Cyngor Sir alw ar bobl ifanc, rhwng 8-25 oed, i roi cymorth i adfywio’r ardal wrth ymyl Promenâd Aberystwyth, gan rannu eu dyluniadau creadigol. Mae’r ardal sy’n aml yn denu fandaliaeth, ar ail lawr y lloches bellach wedi’i ddisodli gan furlun mawr, lliwgar sy’n adlewyrchu treftadaeth Aberystwyth, a beth mae Aberystwyth yn golygu i bobl ifanc.


Cyhuddo dyn o droseddau yn ymwneud ag iechyd anifeiliaid

Cyhuddo dyn o droseddau yn ymwneud ag iechyd anifeiliaid

30/01/2019

Ar 28 Ionawr 2019, ymddangosodd Mr Ceirian Jones, Fferm Rhiwonnen, Abermeurig, Llanbedr Pont Steffan gerbron Llys Ynadon Aberystwyth, wedi’i gyhuddo o rwystro swyddogion iechyd anifeiliaid, trosedd yn ymwneud â lles anifeiliaid a throseddau yn gysylltiedig â sgil-gynhyrchion anifeiliaid.


Adeiladu llwybr newydd ar gyfer beicwyr a cherddwyr rhwng Bow Street ac IBERS

Adeiladu llwybr newydd ar gyfer beicwyr a cherddwyr rhwng Bow Street ac IBERS

30/01/2019

Mae gwaith wedi cychwyn ar adeiladu llwybr newydd a rennir ar gyfer beicwyr a cherddwyr rhwng Bow Street a champws IBERS Prifysgol Aberystwyth ym Mhlas Gogerddan. Mae’r gwaith yn cael ei wneud gan gontractwr lleol.


Dangosiad ar sgrin fawr o Milwr yn y Meddwl yn Theatr Felinfach

Dangosiad ar sgrin fawr o Milwr yn y Meddwl yn Theatr Felinfach

29/01/2019

Mae’n bleser gan Theatr Felinfach gyhoeddi y bydd dangosiad ym mis Chwefror 2019 o Milwr yn y Meddwl, drama fuddugol Medal Ddrama 2017 sy’n cynhyrchiad Theatr Genedlaethol Cymru a Theatr y Sherman mewn partneriaeth ag Eisteddfod Genedlaethol Cymru.


Cyrsiau ar gyfer gyrwyr hŷn yn dychwelyd i Geredigion

Cyrsiau ar gyfer gyrwyr hŷn yn dychwelyd i Geredigion

29/01/2019

Cynhelir cwrs undydd AM DDIM ar gyfer gyrwyr hŷn sydd yn 65 blwydd oed neu yn hŷn ar 28 Chwefror, 7 Mawrth a 22 Mawrth.


Map Teithio Llesol Newydd ar gyfer Aberystwyth

Map Teithio Llesol Newydd ar gyfer Aberystwyth

28/01/2019

Mae map Teithio Llesol newydd ar gael sy’n nodi llwybrau a chyfleusterau cerdded a beicio yn Aberystwyth. Cynhyrchwyd y map gan Gyngor Sir Ceredigion mewn partneriaeth â Sustrans, elusen trafnidiaeth gynaliadwy'r DU.


Y Fari Lwyd yn ymweld gydag Aberteifi

Y Fari Lwyd yn ymweld gydag Aberteifi

28/01/2019

Cafodd rhai o siopwyr a busnesau tref Aberteifi syndod ar brynhawn Gwener, 18 Ionawr wrth weld criw niferus a swnllyd yn tywys Y Fari Lwyd ar hyd y Stryd Fawr dan ganu er mwyn dathlu’r Flwyddyn Newydd mewn digwyddiad a drefnwyd gan Cered: Menter Iaith Ceredigion.


Ymgynghoriad ar opsiynnau datblygu Theatr Felinfach yn y dyfodol

Ymgynghoriad ar opsiynnau datblygu Theatr Felinfach yn y dyfodol

24/01/2019

Bydd ymgynghoriad yn cael ei gynnal ar yr opsiynau datblygu yn Theatr Felinfach yn y dyfodol. Bydd yr ymgynghoriad yn cynnig dau opsiwn ar ddatblygu’r Theatr.


Llwyddiant ar gyfer prosiect mabwysiadu system trin carthion

Llwyddiant ar gyfer prosiect mabwysiadu system trin carthion

24/01/2019

Ar 10 Rhagfyr, mabwysiadwyd gan Ddŵr Cymru y safle system trin carthion (STC) cyntaf, ym Metws Bledrws fel rhan o brosiect ehangach i uwchraddio safleoedd STC yng Ngheredigion. Y safle yw’r cyntaf o 26 yng Ngheredigion i gael eu trosglwyddo.


Strwythur cyflogau newydd uwch-swyddogion wedi'i gytuno yn dilyn gwerthusiad annibynnol

Strwythur cyflogau newydd uwch-swyddogion wedi'i gytuno yn dilyn gwerthusiad annibynnol

24/01/2019

Cymeradwywyd strwythur cyflog newydd ar gyfer uwch-swyddogion, sydd ddim yn cynnwys y Prif Weithredwr, yng Nghyngor Sir Ceredigion mewn cyfarfod o'r cyngor ar 23 Ionawr 2019. Cyflwynwyd y strwythur tâl newydd i adlewyrchu dyletswyddau newydd ar ôl ailstrwythuro gweithlu'r cyngor.


Cyhoeddi ymchwiliad annibynnol ynghylch Ysgol Uwchradd Aberteifi

Cyhoeddi ymchwiliad annibynnol ynghylch Ysgol Uwchradd Aberteifi

24/01/2019

Mae Cyngor Sir Ceredigion wedi cyhoeddi adroddiad heddiw, ddydd Iau 24 Ionawr, am yr ymchwiliad annibynnol ynghylch y berthynas rhwng rheolwyr a staff yn Ysgol Uwchradd Aberteifi. Lansiwyd yr ymchwiliad yn wreiddiol ar ôl i aelodau blaenorol o staff fynegi materion.


Trigolion i ddweud eu dweud ar gynnig i sefydlu ysgol ardal newydd yn Nyffryn Aeron

Trigolion i ddweud eu dweud ar gynnig i sefydlu ysgol ardal newydd yn Nyffryn Aeron

23/01/2019

Bydd ymgynghoriad ar y cynnig i adeiladu ysgol ardal newydd yn Nyffryn Aeron yn cael ei gynnal ar ôl derbyn cymeradwyaeth o’r Cabinet mewn cyfarfod ar 22 Ionawr 2019.


Cyngor yn galw i gael gwared ar yr angen i wladolion yr UE i geisio am statws sefydlog

Cyngor yn galw i gael gwared ar yr angen i wladolion yr UE i geisio am statws sefydlog

23/01/2019

Mae Cyngor Sir Ceredigion wedi galw ar y Swyddfa Gartref i ddileu’r angen i wladolion yr UE sy’n byw yn y DU i geisio am statws sefydlog. Fe gymeradwyodd y cyngor gynnig yn unfrydol mewn cyfarfod ar 23 Ionawr 2019.


Little Mill Players yn cyflwyno pantomeim ‘Treasure Island’

Little Mill Players yn cyflwyno pantomeim ‘Treasure Island’

23/01/2019

Pantomeim y Little Mill Players eleni yw ‘Treasure Island’ a fydd y perfformiadau yn Theatr Felinfach ar Nos Iau, 31 Ionawr a Nos Sadwrn, 2 Chwefror am 7:30yh. Bydd perfformiad matinée ar brynhawn Sadwrn hefyd am 2:30yp.


Galw ar drigolion i gofrestru am wasanaeth newydd yn casglu cewynnau a gwastraff hylendid arall

Galw ar drigolion i gofrestru am wasanaeth newydd yn casglu cewynnau a gwastraff hylendid arall

21/01/2019

Bydd gwasanaeth casglu gwastraff newydd Ceredigion yn dechrau’n fuan. Bydd y gwasanaeth newydd yn cynnwys gwasanaeth newydd yn casglu cewynnau a gwastraff hylendid arall.


Dirprwyaeth Fasnach Tyfu Canolbarth Cymru yn ymweld â’r Senedd

Dirprwyaeth Fasnach Tyfu Canolbarth Cymru yn ymweld â’r Senedd

18/01/2019

Bydd dirprwyaeth fasnach o fusnesau Canolbarth Cymru yn ymweld â’r Senedd yn ddiweddarach y mis yma i ddwyn sylw Llywodraeth Cymru at uchelgais economaidd a dyheadau’r rhanbarth o ran buddsoddi.


Brodyr yn pledio'n euog i gyhuddiadau difrifol yn ymwneud ag Iechyd Anifeiliaid

Brodyr yn pledio'n euog i gyhuddiadau difrifol yn ymwneud ag Iechyd Anifeiliaid

18/01/2019

Ar 15 Ionawr 2019, ymddangosodd Mr David Davies a Mr Meirion Davies o Fferm Penffynnon, Bangor Teifi, Llandysul o flaen y Llys Ynadon yn Aberystwyth, wedi eu cyhuddo o droseddau yn ymwneud ag Iechyd Anifeiliaid.


Cyfle i bobl ifanc wirfoddoli gyda Cered: Menter iaith Ceredigion

Cyfle i bobl ifanc wirfoddoli gyda Cered: Menter iaith Ceredigion

17/01/2019

Bydd pobl ifanc ardal Llandysul yn ymgymryd â rôl newydd ddiwedd y mis wrth iddyn nhw ymuno a Chriw Cered - sef criw gwirfoddolwyr Cered: Menter Iaith Ceredigion. Bydd y criw ifanc yn cynorthwyo gyda threfniadau cyngerdd ‘Llwybrau Robat Arwyn’ sydd i’w gynnal yn Ysgol Bro Teifi Nos Sadwrn, 26 Ionawr am 7.30yh.


Cyfle i bobl ifanc ymgeisio am fwrsari o £600!

Cyfle i bobl ifanc ymgeisio am fwrsari o £600!

17/01/2019

Yn dilyn llwyddiant llynedd, mae Gwasanaeth Ieuenctid Ceredigion wedi bod yn ffodus i dderbyn bwrsari ariannol eleni eto, gan gwmni West Wales Holiday Cottages, er mwyn cefnogi pobl ifanc.


Rôl y Wardeiniaid Cymunedol yng Ngheredigion - Nigel a Roy

Rôl y Wardeiniaid Cymunedol yng Ngheredigion - Nigel a Roy

17/01/2019

Mae Nigel Jones a Roy Noble wedi gweithio gyda’i gilydd fel Wardeiniaid Cymunedol i Gyngor Sir Ceredigion am dros 12 mlynedd. Dyma fewnwelediad i’w rolau nhw a sut maent yn delio gyda materion pla ar draws Ceredigion.


Cynnig pen-blwydd D-Day i gyn-filwyr

Cynnig pen-blwydd D-Day i gyn-filwyr

16/01/2019

Yn dilyn cyfarfod cyntaf 2019, dymuna Cyfamod Cymunedol Lluoedd Arfog Ceredigion gymeradwyo cynnig hael y Lleng Brydeinig Frenhinol o ddarparu taith wedi’i hariannu’n llawn yn ôl i’r traethau ar gyfer 300 o gyn-filwyr D-Day.


Trigolion Ceredigion a Chriwiau Casglu Gwastraff i elwa o ddefnyddio Leinwyr Gwastraff Bwyd am ddim

Trigolion Ceredigion a Chriwiau Casglu Gwastraff i elwa o ddefnyddio Leinwyr Gwastraff Bwyd am ddim

15/01/2019

A oeddech chi’n gwybod bod Cyngor Sir Ceredigion yn darparu leinwyr cadi gwastraff bwyd am ddim i drigolion Ceredigion ers 1 Ebrill 2018?


Gweithdy Radio Cymraeg i bobl ifanc gyda MarciG

Gweithdy Radio Cymraeg i bobl ifanc gyda MarciG

11/01/2019

Fe fydd Cered (Menter Iaith Ceredigion) ar y cyd gyda Chanolfan Hamdden Caron yn cynnal gweithdy radio yn y ganolfan hamdden yn Nghregaron ar nos Wener 18 Ionawr am 7pm. Yn rhedeg y gweithdy fydd MarciG o Radio Cymru. Croeso i bobi ifanc oedran 10-16, iaith gyntaf ac ail iaith i!!


Merch wyth oed yn ysbrydoli camau gweithredu cadarnhaol

Merch wyth oed yn ysbrydoli camau gweithredu cadarnhaol

10/01/2019

Mae llythyr a dderbyniwyd gan Lucie Medhurst, merch wyth mlwydd oed, wedi arwain at gamau gweithredu cadarnhaol i fynd i’r afael â baw cŵn mewn llecyn hardd lleol. Ysgrifennodd Lucie, sy’n dod o Benrhyn-coch, lythyr o’r galon i Gyngor Sir Ceredigion yn mynegi ei phryder am faint y broblem yng Nghoedwig Gogerddan gerllaw.


Pobl ifanc yn cynnal pryd ‘talu fel y mynnwch’ i’r gymuned

Pobl ifanc yn cynnal pryd ‘talu fel y mynnwch’ i’r gymuned

10/01/2019

Ar 19 Rhagfyr 2018, ymunodd Llysgenhadon Cymunedol Aberystwyth ac aelodau o Glwb Ieuenctid Penparcau â Bwyd Dros Ben Aber ag Ysgol Llwyn yr Eos i gynnal pryd ‘talu fel y mynnwch’ yn Ysgol Llwyn yr Eos, Penparcau.


Tudur Owen: Parablu Sioe Gomedi Newydd

Tudur Owen: Parablu Sioe Gomedi Newydd

09/01/2019

Mae sioe gomedi Cymraeg newydd sbon gan un o’n comediwyr amlycaf yn dod i Theatr Felinfach ar Nos Sadwrn, 19 Ionawr am 8yh.


Iwcs a Hwyl ar draws Ceredigion

Iwcs a Hwyl ar draws Ceredigion

07/01/2019

Dros y misoedd diwethaf mae Cered: Menter Iaith Ceredigion wedi bod yn brysur yn teithio ar draws Ceredigion yn datblygu sgiliau cerddorol a chael llawer o hwyl trwy gyfrwng y Gymraeg gyda cherddorfa ukulele newydd sbon i oedolion a gweithdai ukulele i blant ac oedolion.


Ymgynghoriad ar Strategaeth Toiledau Cyhoeddus yng Ngheredigion

Ymgynghoriad ar Strategaeth Toiledau Cyhoeddus yng Ngheredigion

21/12/2018

Mae ymgynghoriad wedi cael ei lansio yng Ngheredigion ar y Strategaeth Toiledau lleol. Bydd y strategaeth yma yn rhoi’r cyfle i bobl ddweud eu dweud ar doiledau cyhoeddus yn y sir.


Cynnal seremoni wobrwyo ar gyfer hyfforddiant arloesol sy’n cefnogi Gofalwyr

Cynnal seremoni wobrwyo ar gyfer hyfforddiant arloesol sy’n cefnogi Gofalwyr

21/12/2018

Cynhaliwyd seremoni wobrwyo ar 13 Rhagfyr i ddathlu llwyddiant y grŵp cyntaf o hyfforddwyr sydd wedi cwblhau rhaglen arloesol newydd i hyfforddi a chynnig cymorth i Ofalwyr.


Triniwr gwallt uchelgeisiol Ceredigion yn ennill yn rhanbarthol gan gyrraedd y rownd derfynol genedlaethol

Triniwr gwallt uchelgeisiol Ceredigion yn ennill yn rhanbarthol gan gyrraedd y rownd derfynol genedlaethol

20/12/2018

Aeth Bayley Harries, prentis Trin Gwallt Lefel 2 yn Hyfforddiant Ceredigion (HCT), a'r wobr uchaf yn ei rownd mewn cystadleuaeth sgiliau mawreddog yn Wrecsam ar 26 Tachwedd. Nod y gystadleuaeth, a drefnwyd gan World Skills UK, yw ysbrydoli pobl ifanc sydd â diddordeb mewn gyrfaoedd galwedigaethol i gyflawni eu potensial llawn yn eu gyrfa ddewisol.


Lansio Cronfa Gofalwyr newydd ar Ddiwrnod Hawliau Gofalwyr yn Aberystwyth

Lansio Cronfa Gofalwyr newydd ar Ddiwrnod Hawliau Gofalwyr yn Aberystwyth

20/12/2018

Cafodd y Gronfa Gofalwyr newydd ei lansio ar 30 Tachwedd mewn digwyddiad Diwrnod Hawliau Gofalwyr yn yr Hen Goleg yn Aberystwyth. Mae’r Gronfa Gofalwyr Ceredigion yn darparu cyllid i Ofalwyr dalu am rywbeth er mwyn gwella eu hiechyd a’u lles.


Cabinet yn cymeradwyo hysbysiadau i gau ysgolion

Cabinet yn cymeradwyo hysbysiadau i gau ysgolion

19/12/2018

Bydd hysbysiadau statudol yn cael eu cyhoeddi ar gau Ysgol Gynradd Cilcennin, Ysgol Gynradd Beulah ac Ysgol Gynradd Trewen ar ôl penderfyniad Cabinet. Bydd yr hysbysiadau mewn lle am 28 diwrnod i roi’r cyfle i bobl wrthwynebu’r cynigion i gau’r ysgolion. Nid yw’r penderfyniad Cabinet yma yn benderfyniad terfynol i gau’r ysgolion.


Estyniad i brosiect sy'n cefnogi dysgwyr ifanc sy’n agored i niwed yng Ngheredigion tan 2022

Estyniad i brosiect sy'n cefnogi dysgwyr ifanc sy’n agored i niwed yng Ngheredigion tan 2022

18/12/2018

Mae prosiect sydd wedi bod yn cefnogi dysgwyr ysgol uwchradd sy’n agored i niwed i wella eu presenoldeb, eu cyrhaeddiad a’u hymddygiad yng Ngheredigion wedi cael £1,545,213 ychwanegol ac wedi’i ymestyn hyd at fis Rhagfyr 2022 ar ôl i arian Ewropeaidd pellach gael ei ddyfarnu.


Dros hanner pobl ifanc Ceredigion yn cymryd rhan mewn chwaraeon dair gwaith yr wythnos

Dros hanner pobl ifanc Ceredigion yn cymryd rhan mewn chwaraeon dair gwaith yr wythnos

18/12/2018

Canfu canlyniadau’r Arolwg Cenedlaethol ar Chwaraeon Ysgol 2018 bod nifer y gweithgareddau corfforol y mae plant yng Ngheredigion yn cymryd rhan ynddynt wedi cynyddu ers 2015.


Prif Weithredwr yn rhoi diolch i griwiau Casglu Gwastraff a thrigolion Ceredigion

Prif Weithredwr yn rhoi diolch i griwiau Casglu Gwastraff a thrigolion Ceredigion

17/12/2018

Pan fydd llawer o bobl yn mwynhau toriad y Nadolig gyda’u teuluoedd a’u ffrindiau, bydd yn fusnes fel arfer i nifer o staff Cyngor Sir Ceredigion. Mae hyn yn cynnwys y Tîm Casglu Gwastraff, sydd wedi gwynebu rhai heriau yn ddiweddar gyda dibynadwyedd y fflyd sy’n heneiddio. Mae hyn yn golygu nad yw wedi bod yn bosib i ddarparu’r safon gorau o wasanaeth bob tro.


Trydydd Gweithdy ar Ddyfodol Economaidd Ceredigion wedi ei gynnal

Trydydd Gweithdy ar Ddyfodol Economaidd Ceredigion wedi ei gynnal

17/12/2018

Cynhaliwyd trydydd Gweithdy Aelodau i drafod hybu economi ceredigion ar ddydd Gwener, 14 Rhagfyr 2018.


Cyfaddefiad wedi ei wneud dros ymyrryd ar brawf TB

Cyfaddefiad wedi ei wneud dros ymyrryd ar brawf TB

17/12/2018

Mae ffermwr o Geredigion wedi cyfaddef euogrwydd yn llawn ac wedi derbyn rhybuddiad mewn perthynas â’r drosedd o ymyrryd â phrawf TB. Mae’r unigolyn hefyd wedi cyfaddef i drosedd arall yn ymwneud â lles anifeiliaid, o chwistrellu gyddfau pump o wartheg â sylwedd sy’n fath o ddiesel.


Penderfyniad Dim Casinos wedi cael ei fabwysiadu gan y cyngor

Penderfyniad Dim Casinos wedi cael ei fabwysiadu gan y cyngor

14/12/2018

Mewn cyfarfod cyngor ar 13 Rhagfyr 2018, cymeradwyodd y cyngor ar benderfyniad Dim Casinos. Bydd y penderfyniad yma mewn lle tan 2022.


Sut y gall amgueddfeydd helpu i lywio dyfodol Cymru

Sut y gall amgueddfeydd helpu i lywio dyfodol Cymru

13/12/2018

Ar 6 Rhagfyr, cynhaliodd Amgueddfa Ceredigion lansiad adroddiad newydd. Mae Adroddiad y Prosiect Amgueddfa Hapus, ‘Amgueddfeydd Cymru a Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol’ yn tynnu sylw at y sawl ffordd y mae amgueddfeydd yng Nghymru yn ymateb i amcanion y Ddeddf.


Diwrnod ym Mywyd Owain Jones, Swyddog Iechyd yr Amgylchedd

Diwrnod ym Mywyd Owain Jones, Swyddog Iechyd yr Amgylchedd

13/12/2018

Rydw i wedi bod yn gweithio o fewn Gwasanaeth Iechyd yr Amgylchedd ers 2013. Dechreuodd fy niddordeb yn y pwnc yn ystod noson yrfaoedd tra yn yr ysgol uwchradd. Es ymlaen i wneud profiad gwaith yn y pwnc. Fe wnaeth hyn gryfhau fy mrwdfrydedd tuag at y swydd.


Cystadleuaeth i ddylunio murlun ar gyfer Promenâd Aberystwyth!

Cystadleuaeth i ddylunio murlun ar gyfer Promenâd Aberystwyth!

11/12/2018

Ydych chi rhwng 11 a 25 oed â syniadau creadigol ar sut i roi delwedd newydd i Bromenâd Aberystwyth?


Hyfforddwr Ceredigion yn cael ei wobrwyo ‘Hyfforddwr Cymuned DU y Flwyddyn’

Hyfforddwr Ceredigion yn cael ei wobrwyo ‘Hyfforddwr Cymuned DU y Flwyddyn’

07/12/2018

Yn y Gwobrwyau Hyfforddi DU 2018 ar ddydd Iau, 29 Tachwedd, cafodd Hyfforddwr Pêl-fasged o Geredigion, Lee Coulson ei wobrwyo yn Hyfforddwr Cymuned DU y Flwyddyn ar gyfer 2018.


Hwylio draw i’r Bandstand ar gyfer wythnos Archwilio eich Archif

Hwylio draw i’r Bandstand ar gyfer wythnos Archwilio eich Archif

03/12/2018

‘Hwylio draw i’r Bandstand!’ oedd y cri ar Bromenâd Aberystwyth wrth i swyddfa archifau'r sir, Archifdy Ceredigion, gynnal amrywiaeth o ddigwyddiadau arbennig ar thema forwrol yn y Bandstand i ddathlu wythnos Archwilio eich Archif o 19 i 23 Tachwedd.


Diwrnod ym Mywyd Annett Birkett, Peiriannydd mewn Draeniad Tir, Cyswllt Cynllunio ac Amddiffyn yr Arfordir

Diwrnod ym Mywyd Annett Birkett, Peiriannydd mewn Draeniad Tir, Cyswllt Cynllunio ac Amddiffyn yr Arfordir

28/11/2018

Rwy’n dod o Brandenburg, tref hardd gyda llynnoedd ac afonydd o’i hamgylch tu allan i Berlin yn yr Almaen, ble mae fy nheulu yn dal i ffermio. Cefais fy nghodi a’m magu gyda dealltwriaeth am bwysigrwydd draeniad y tir i amaethyddiaeth a ffermio. Sbardunodd hyn fy niddordeb mewn peirianneg o oedran cynnar.


Addewid wedi ei arwyddo i newid goleuadau i fylbiau arbed arian LED erbyn 2022

Addewid wedi ei arwyddo i newid goleuadau i fylbiau arbed arian LED erbyn 2022

28/11/2018

Mae newid goleuadau stryd i ddefnyddio bylbiau Deuodau Allyrru Golau (LED) wedi arbed dros £1m dros 10 mlynedd yng Ngheredigion. Yn 2017/18, arbedwyd 985 tunnell o garbon rhag cael ei ryddhau i’r amgylchedd o gymharu ag allyriadau golau stryd yn 2007/08.


Dyfodol darparu gwybodaeth i ymwelwyr yn Aberteifi i’w ystyried ar ôl penderfynu cau’r Canolfan Groeso

Dyfodol darparu gwybodaeth i ymwelwyr yn Aberteifi i’w ystyried ar ôl penderfynu cau’r Canolfan Groeso

28/11/2018

Bydd y ffordd y mae gwybodaeth i ymwelwyr yn Aberteifi yn cael ei gynnig yn cael ei ystyried ymhellach ar ôl penderfyniad i gau Canolfan Groeso’r dref.


Llysgenhadon Ifanc yn ennill Gwobr Arloesol Cenedlaethol

Llysgenhadon Ifanc yn ennill Gwobr Arloesol Cenedlaethol

27/11/2018

Enillodd pedwar Arweinydd Ifanc o Geredigion Wobr Arloesol Genedlaethol am eu gwaith fel Llysgenhadon Ifanc Efydd dros y flwyddyn ddiwethaf.


Strategaeth newydd yn anelu i leihau ac atal digartrefedd yng Ngheredigion

Strategaeth newydd yn anelu i leihau ac atal digartrefedd yng Ngheredigion

27/11/2018

Bydd pobl fregus o dan fygythiad o ddigartrefedd yn cael y cynnig o gefnogaeth well i aros yn eu cartrefi o dan strategaeth ddigartrefedd newydd yng Ngheredigion.


Cwmni Actorion Theatr Felinfach yn cyflwyno Pan – to – a – to – a – to 50

Cwmni Actorion Theatr Felinfach yn cyflwyno Pan – to – a – to – a – to 50

26/11/2018

Mae’n amser Panto unwaith eto yn Theatr Felinfach - un o brif brosiectau cymunedol y Theatr a phinacl ar flwyddyn o waith cyfranogol. Eleni, mae’n anodd credu bod y Panto yn dathlu ei ben-blwydd yn 50 oed ac mae un aelod o’r cast wedi ymddangos ym mhob un ohonynt!


Cynllun peilot yn cynnwys bagiau newydd sy’n gwrthsefyll gwylanod

Cynllun peilot yn cynnwys bagiau newydd sy’n gwrthsefyll gwylanod

26/11/2018

Ar 13 Tachwedd, fe wnaeth Cyngor Sir Ceredigion estyn ei chynllun peilot casglu gwastraff yn Aberystwyth ar hyd Stryd Cambria a rhannau o Ffordd Alexandra. Bydd trigolion yn gallu rhoi eu gwastraff mewn i sachau cryf wedi’u darparu gan y Cyngor.


Gwasanaeth Cyfiawnder Ieuenctid ac Atal Ceredigion yn cyrraedd rownd derfynol Gwobrau Cymunedol y DU

Gwasanaeth Cyfiawnder Ieuenctid ac Atal Ceredigion yn cyrraedd rownd derfynol Gwobrau Cymunedol y DU

23/11/2018

Ar 14 Tachwedd 2018, cyrrhaeddodd tîm Gwasanaeth Cyfiawnder Ieuenctid ac Atal Ceredigion (GCIAC) rownd derfynol Gwobrau Cymunedol Howard League.


Cefnogi unigolion Ceredigion drwy Cymunedau dros Waith

Cefnogi unigolion Ceredigion drwy Cymunedau dros Waith

23/11/2018

Mae 68 o unigolion wedi cael cefnogaeth yn ystod y pedwar mis cyntaf prosiect newydd yng Ngheredigion.


Hyfforddiant ‘cyntaf i’r ddamwain’ am ddim i feicwyr modur

Hyfforddiant ‘cyntaf i’r ddamwain’ am ddim i feicwyr modur

22/11/2018

Cynhelir hyfforddiant am ddim i feicwyr modur yng Ngorsaf Tân Aberystwyth ar 13 Rhagfyr o 6:30yh hyd 9:30yh.


Wynebau newydd ar Gyngor Ieuenctid Ceredigion

Wynebau newydd ar Gyngor Ieuenctid Ceredigion

22/11/2018

Ar Hydref 26, cynhaliwyd cyfarfod yn Siambr y Cyngor, Penmorfa, Aberaeron i groesawu aelodau newydd i Gyngor Ieuenctid Cyngor Sir Ceredigion; tair blynedd ers iddo gael ei sefydlu.


Clybiau Chwaraeon Ceredigion yn elwa o dros £126,000 mewn grantiau yn 2017/18

Clybiau Chwaraeon Ceredigion yn elwa o dros £126,000 mewn grantiau yn 2017/18

20/11/2018

Mae clybiau a sefydliadau chwaraeon yng Ngheredigion wedi elwa o dros £126,000 o gyllid yn ystod 2017/18 trwy Grantiau Datblygu a Grantiau Cist Gymunedol, wedi’i wobrwyo gan Chwaraeon Cymru a’i ddarparu gan Ceredigion Actif.


Diwrnod Hawliau Gofalwyr: digwyddiad am ddim ar gyfer Gofalwyr

Diwrnod Hawliau Gofalwyr: digwyddiad am ddim ar gyfer Gofalwyr

20/11/2018

Cynhelir Diwrnod Hawliau Gofalwyr ar 30 Tachwedd yn Yr Hen Goleg, Aberystwyth. Bydd y digwyddiad yn helpu Gofalwyr i wybod beth yw eu hawliau, i helpu Gofalwyr ddod o hyd i’r help maent yn haeddu, a chodi ymwybyddiaeth o anghenion gofalwyr.


Noson agored yn Hyfforddiant Ceredigion Training

Noson agored yn Hyfforddiant Ceredigion Training

16/11/2018

Cafwyd noson agored lwyddiannus i'r cyhoedd yn Hyfforddiant Ceredigion Training (HCT) ar nos Fercher, 07 Tachwedd.


Cymunedau a staff yn cael eu diolch am gefnogaeth llifogydd mis wedi Storm Callum

Cymunedau a staff yn cael eu diolch am gefnogaeth llifogydd mis wedi Storm Callum

16/11/2018

Mae cymunedau a staff wedi cael eu diolch am eu gwaith yn ystod llifogydd Storm Callum. Fe wnaeth y llifogydd ym mis Hydref greu difrod mawr i gartrefi, busnesau, heolydd a phontydd yn ne Ceredigion. Y llifogydd yma oedd y digwyddiad o lifogydd mwyaf mewn 31 o flynyddoedd yng Ngheredigion.


Gobaith i ddisgleirio mewn cystadleuaeth sgiliau rhanbarthol trin gwallt

Gobaith i ddisgleirio mewn cystadleuaeth sgiliau rhanbarthol trin gwallt

15/11/2018

Bydd Bayley Harries yn cystadlu mewn cystadleuaeth fawreddog sy'n rhoi cyfle i hyfforddeion a phrentisiaid ifanc ddangos eu sgiliau mewn amrywiaeth eang o yrfaoedd galwedigaethol.


Gig Nadolig Pwerdy Iaith Aberaeron

Gig Nadolig Pwerdy Iaith Aberaeron

15/11/2018

Bydd Pwerdy Iaith Aberaeron yn dathlu’r Nadolig gyda gig arbennig yng nghwmni Patrobas ac Eleri Llwyd ar nos Wener, 14 Rhagfyr.


Prentisiaid yn dechrau eu gyrfaoedd o fewn y sir

Prentisiaid yn dechrau eu gyrfaoedd o fewn y sir

15/11/2018

Yn dilyn ymgyrch recriwtio lwyddiannus a gynhaliwyd dros yr haf, cymerodd pedwar o bobl ifanc o Geredigion eu camau cyntaf yn eu gyrfa yn ddiweddar.


Cyfleoedd amhrisiadwy ar gyfer Llysgenhadon Ifanc Arian ac Aur Ceredigion

Cyfleoedd amhrisiadwy ar gyfer Llysgenhadon Ifanc Arian ac Aur Ceredigion

14/11/2018

Bu'n wythnosau prysur i Lysgenhadon Chwaraeon Ifanc Ceredigion.


Diwrnod Hwyl Cynhwysol wedi'i gynnal mewn partneriaeth

Diwrnod Hwyl Cynhwysol wedi'i gynnal mewn partneriaeth

14/11/2018

Darparwyd diwrnod hwyl cynhwysol i dros 50 o bobl ifanc ag anableddau yn ystod hanner tymor mis Hydref.


Noson deyrnged i sêr Dyffryn Aeron

Noson deyrnged i sêr Dyffryn Aeron

13/11/2018

Ar 09 Tachwedd, cynhaliwyd noson deyrnged i ddathlu dau seren theatr leol, Aeron Davies a Grett Jenkins.


Proses gwerthuso tendrau Cylch Caron yn mynd rhagddo

Proses gwerthuso tendrau Cylch Caron yn mynd rhagddo

13/11/2018

Mae'r cyfnod gwahoddiad i dendro ar gyfer dylunio ac adeiladu canolfan iechyd, gofal cymdeithasol a thai integredig newydd, Cylch Caron yn Nhregaron, wedi cau. Mae’r cyflwyniadau a dderbyniwyd yn cael eu gwerthuso ar hyn o bryd.


Noson Lawen yn dod i Theatr Felinfach

Noson Lawen yn dod i Theatr Felinfach

12/11/2018

Bydd Noson Lawen yn cael ei gynnal yn Theatr Felinfach ar 16 Tachwedd am 7:30yh. Bydd y noson o ddiddanu yn cael ei arwain gan Hywel (Gas) Lloyd ac Arwel (Cwmcoedog) Davies.


Ffair Nadolig Edwardaidd Amgueddfa Ceredigion

Ffair Nadolig Edwardaidd Amgueddfa Ceredigion

12/11/2018

Bydd Amgueddfa Ceredigion yn cynnal Ffair Nadolig unigryw.


Partneriaeth Lleihau Niwed ac Atal wedi lansio yn ystod wythnos Diogelu

Partneriaeth Lleihau Niwed ac Atal wedi lansio yn ystod wythnos Diogelu

12/11/2018

Mae partneriaeth aml-asiantaeth wedi'i anelu at atal a lleihau niwed rhag camddefnyddio sylweddau ymhlith plant a phobl ifanc Ceredigion wedi ei lansio.


Agor Gardd Goffa Ysgol Bro Teifi a dadorchuddio Cofeb Rhyfel yn ei leoliad newydd

Agor Gardd Goffa Ysgol Bro Teifi a dadorchuddio Cofeb Rhyfel yn ei leoliad newydd

09/11/2018

Agorwyd Gardd Goffa Ysgol Bro Teifi yn swyddogol ar 9 Tachwedd 2018, sy’n gartref newydd i Gofeb Rhyfel cyn disgyblion Ysgol Ramadeg Llandysul, a gollodd eu bywydau yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf a’r Ail Ryfel Byd.


Canolfan Bwyd Cymru yn croesawu ymwelwyr o Dref Yosano, Japan

Canolfan Bwyd Cymru yn croesawu ymwelwyr o Dref Yosano, Japan

08/11/2018

Croesawyd ymwelwyr o Dref Yosano, Japan i Ganolfan Bwyd Cymru ddydd Mercher, 07 Tachwedd, 2018.


Te prynhawn i ffarwelio aelod o staff hirdymor Ysgol y Dderi

Te prynhawn i ffarwelio aelod o staff hirdymor Ysgol y Dderi

07/11/2018

Ar ddiwedd yr hanner tymor diwethaf, cynhaliwyd te parti yn Ysgol Y Dderi i ddathlu ymddeoliad Mair Spate, ar ôl gweithio am 42 o flynyddoedd yn casglu arian cinio.


Gofalwyr yn cwrdd â Chynghorwyr mewn bore coffi

Gofalwyr yn cwrdd â Chynghorwyr mewn bore coffi

07/11/2018

Daeth Gofalwyr sy’n gofalu am aelod o’r teulu neu gyfaill, a Chynghorwyr i fore coffi a gynhaliwyd yn arbennig ar gyfer Gofalwyr a Chynghorwyr ym Mhenmorfa, Aberaeron ar 8 Hydref. Roedd y digwyddiad yn gyfle i Gynghorwyr wrando ar bryderon y rhai sy’n gofalu am rywrai sy’n annwyl iddynt a’r heriau sy’n eu hwynebu.


Strategaeth Cyfranogiad Plant a Phobl Ifanc newydd ar gyfer 2018-2021

Strategaeth Cyfranogiad Plant a Phobl Ifanc newydd ar gyfer 2018-2021

07/11/2018

Cafodd Strategaeth Cyfranogiad Plant a Phobl Ifanc newydd ar gyfer 2018-2021 ei gymeradwyo mewn cyfarfod Cabinet ar 6 Tachwedd 2018.


Gwahoddiad i drigolion gefnogi cyfarfod nesaf Lleihau Trosedd

Gwahoddiad i drigolion gefnogi cyfarfod nesaf Lleihau Trosedd

06/11/2018

Fel rhan o’i ymgyrch blynyddol i leihau troseddau o fewn y sir, mae Partneriaeth Diogelwch Cymunedol Ceredigion yn gwahodd preswylwyr i gyfarfod cyhoeddus o’r Bartneriaeth Lawn a’r Grŵp Strategol.


Gofyn am sylwadau ar ddatblygu’r iaith Gymraeg yn Ysgol Bro Pedr

Gofyn am sylwadau ar ddatblygu’r iaith Gymraeg yn Ysgol Bro Pedr

06/11/2018

Mae cyfle i gael dweud eich dweud ar ddatblygu cyfrwng iaith i’r Gymraeg yn y Cyfnod Sylfaen yn Ysgol Bro Pedr, Llambed nawr ar agor.


Glanfa Bren Aberystwyth gam yn agosach yn dilyn cymeradwyaeth cyllid

Glanfa Bren Aberystwyth gam yn agosach yn dilyn cymeradwyaeth cyllid

06/11/2018

Mae cais Cronfa Cymunedau Arfordirol ar gyfer adnewyddu'r lanfa bren yn Aberystwyth i ddod â theithiau cychod pleser yn ôl i lan y môr wedi bod yn llwyddiannus.


Lansiad Cymorth Cartrefi Cynnes ar gyfer cartrefi bregus

Lansiad Cymorth Cartrefi Cynnes ar gyfer cartrefi bregus

05/11/2018

Mae cyllid wedi cael ei gadarnhau y bydd yn helpu cartrefi bregus yng Ngheredigion i baratoi ar gyfer y gaeaf.


Ceredigion yn rhannu profiad yng ngweithdy ffoaduriaid Ewropeaidd

Ceredigion yn rhannu profiad yng ngweithdy ffoaduriaid Ewropeaidd

05/11/2018

Roedd Ceredigion yn cynrychioli Awdurdodau Lleol y DU mewn cyfarfod Ewropeaidd i drafod ymagwedd gymunedol i ailsefydlu ffoaduriaid.


Arloesi Bwyd Cymru i fynychu Sioe Arloesedd Busnes y Fferm 2018

Arloesi Bwyd Cymru i fynychu Sioe Arloesedd Busnes y Fferm 2018

02/11/2018

Bydd Arloesi Bwyd Cymru yn arddangos yn y sioe Arloesedd Busnes y Fferm yn NEC Birmingham ar 7 a 8 Tachwedd 2018.


Oriau agor newydd Safle Gwastraff Cartref Rhydeinon

Oriau agor newydd Safle Gwastraff Cartref Rhydeinon

02/11/2018

Yn dilyn ymarfer ymgynghoriad cyhoeddus, penderfynodd Cabinet Cyngor Sir Ceredigion i gadw Safle Gwastraff Cartref Rhydeinon, ger Llanarth ar agor gyda newid mewn oriau agor.


Wythnos Genedlaethol Diogelu yn ffocysu ar Gam-fanteisio eleni

Wythnos Genedlaethol Diogelu yn ffocysu ar Gam-fanteisio eleni

02/11/2018

Bydd Wythnos Genedlaethol Diogelu, a chynhelir rhwng 12 a 16 Tachwedd yn ffocysu eleni ar godi ymwybyddiaeth o’r risgiau o gam-fanteisio.


Galw ar rieni i gofrestru am y Cynnig Gofal Plant cyn dechrau tymor ysgol newydd

Galw ar rieni i gofrestru am y Cynnig Gofal Plant cyn dechrau tymor ysgol newydd

01/11/2018

Mae galwadau newydd yn cael eu gwneud i rieni sy’n gweithio i gofrestru am y Cynnig Gofal Plant yng Ngheredigion. Mae’r galwadau yn cael eu gwneud cyn i’r grŵp diweddaraf o blant teirblwydd oed ddod yn gymwys am y cynllun ar ddechrau’r tymor ysgol newydd yn Ionawr 2019.


Sesiynau arfer dda y cyfryngau cymdeithasol yn y Gymraeg ar gyfer busnesau Ceredigion

Sesiynau arfer dda y cyfryngau cymdeithasol yn y Gymraeg ar gyfer busnesau Ceredigion

01/11/2018

Bydd cyfle i fusnesau a mudiadau Aberystwyth a Llambed fanteisio ar sesiynau gwybodaeth am ddim ac yn cynnig cyfleoedd i rwydweithio a rhannu arfer da ar ddefnyddio cyfryngau cymdeithasol yn y Gymraeg.


Cefnogaeth wedi ei roi at ymgyrch Lucy’s Law

Cefnogaeth wedi ei roi at ymgyrch Lucy’s Law

01/11/2018

Mewn cyfarfod o’r Cyngor Llawn ar 25 Hydref, cefnogodd y Cyngor gynnig yn cefnogi ymgyrch Lucy’s Law. Mae’n dilyn cyfarfod y Pwyllgor Cymunedau Iachach ar 19 Medi ble wnaeth y pwyllgor ystyried a chefnogi’r ymgyrch mewn egwyddor.


Hyfforddiant Tylino Babanod

Hyfforddiant Tylino Babanod

31/10/2018

Cynhaliwyd Hyfforddiant Tylino Babanod yng Nghanolfan Integredig i Bant Bach Enfys Teifi, Aberteifi yn ddiweddar.


Sesiynau galw heibio llifogydd Ceredigion i’w cynnal

Sesiynau galw heibio llifogydd Ceredigion i’w cynnal

26/10/2018

Mae sesiynau galw-heibio yn cael eu cynnal i bobl yng Ngheredigion a gafodd eu heffeithio gan lifogydd yn dilyn Storm Callum. Bydd y sesiwn gyntaf yn cael ei gynnal yn Llambed ar 30 Hydref.


Rhybudd diogelwch yn dilyn tynnu Pwmpen Polystyren o silffoedd siop yn Aberystwyth

Rhybudd diogelwch yn dilyn tynnu Pwmpen Polystyren o silffoedd siop yn Aberystwyth

25/10/2018

Cyhoeddwyd hysbysiad diogelwch ynglŷn â phwmpen polystyren i’ch cerfio eich hun ac mae Gwasanaeth Safonau Masnach Cyngor Sir Ceredigion yn tynnu’r mater i sylw siopwyr.


Cyngor yn cefnogi cynnig menywod WASPI

Cyngor yn cefnogi cynnig menywod WASPI

25/10/2018

Ar 25 Hydref, cefnogodd Cyngor Sir Ceredigion gynnig yn adnabod ymgyrch WASPI (Menywod yn erbyn Anghydraddoldeb Pensiwn y Wladwriaeth).


Cynhadledd Atal Gwastraff yn denu busnesau o bob cwr o Gymru

Cynhadledd Atal Gwastraff yn denu busnesau o bob cwr o Gymru

22/10/2018

Mynychodd dros 40 o fusnesau bwyd a diod o bob cwr o Gymru i’r Gynhadledd Atal Gwastraff yng Nghanolfan Bwyd Cymru ar ddydd Mawrth, 16 Hydref.


Cynnal ffair busnes Cymraeg yn y Gweithle cyntaf Ceredigion llwyddiannus

Cynnal ffair busnes Cymraeg yn y Gweithle cyntaf Ceredigion llwyddiannus

19/10/2018

Daeth busnesau bychain ardal Aberteifi at ei gilydd ar gyfer digwyddiad arbennig ddydd Iau, 4 Hydref 2018. Roedd y Ffair Fusnes yn gyfle i rwydweithio, dysgu wrth ei gilydd a rhannu profiadau o ddefnyddio’r Gymraeg mewn Busnes.


Staff y Cyngor yn dangos eu cefnogaeth i Ddiwrnod Shwmae Su’mae

Staff y Cyngor yn dangos eu cefnogaeth i Ddiwrnod Shwmae Su’mae

19/10/2018

Cafodd diwrnod Shwmae Su’mae eu dathlu ar draws Cymru dydd Llun, 15 Hydref, i annog pobl i ddechrau pob sgwrs gyda ‘Shwmae’ neu ‘Su’mae’! I nodi’r diwrnod Shwmae Su’mae eleni, cynhaliwyd cystadleuaeth coginio i staff yng Nghyngor Sir Ceredigion yn ystod eu sesiwn wythnosol o Glwb Cinio Cymraeg.


Parcio am ddim yng Ngheredigion am y tair dydd Sadwrn cyn y Nadolig

Parcio am ddim yng Ngheredigion am y tair dydd Sadwrn cyn y Nadolig

17/10/2018

Bydd parcio yn rhad ac am ddim ym mhob maes parcio Talu ac Arddangos Cyngor Sir Ceredigion am y tri dydd Sadwrn cyn y Nadolig y flwyddyn yma.


Sioe David Davies Llandinam yn dod i Dregaron

Sioe David Davies Llandinam yn dod i Dregaron

17/10/2018

Bydd cyfle arbennig i bobl Tregaron ddysgu am un o ddiwydianwyr mwyaf llwyddiannus Cymru sef David Davies Llandinam gyda pherfformiad gan gwmni Mewn Cymeriad.


Cynnal ymweliad i waith Teithio Llesol newydd

Cynnal ymweliad i waith Teithio Llesol newydd

17/10/2018

Ymwelodd Cyfarwyddwr Sustrans Cymru, Steve Brooks â gwaith i’r Rhwydwaith Teithio Llesol Aberystwyth ar 26 Medi. Datblygwyd y rhwydwaith o welliannau ar gyfer cerddwyr ac o ran beicio a hygyrchedd cyffredinol mewn partneriaeth â Llywodraeth Cymru a Sustrans.


Drama Dwyn i Gof, Meic Povey, yn dod i Theatr Felinfach

Drama Dwyn i Gof, Meic Povey, yn dod i Theatr Felinfach

16/10/2018

Mae Dwyn i Gof yn ddrama ddifyr a phryfoclyd sy’n cyfuno’r dwys a’r digrif wrth sôn am bwnc cyfredol, sydd ‘ar feddwl’ pawb y dyddiau hyn, ac yn cael ei gronni yn nrama olaf Meic Povey i Bara Caws.


Cam ymlaen i ddatblygu’r iaith Gymraeg yn Ysgol Bro Pedr

Cam ymlaen i ddatblygu’r iaith Gymraeg yn Ysgol Bro Pedr

16/10/2018

Bydd ymgynghoriad yn cael ei gynnal ar ddatblygu cyfrwng iaith i’r Gymraeg yn y Cyfnod Sylfaen yn Ysgol Bro Pedr, Llambed.


Margaret Jones: Dathlu’r 100

Margaret Jones: Dathlu’r 100

16/10/2018

Mae Amgueddfa Ceredigion yn dathlu penblwydd y darlunydd gwobrwyol o Geredigion, Margaret Jones, yn 100 mlwydd oed gydag arddangosfa unigryw.


Wythnos Fabwysiadu Genedlaethol – ydych chi’n gallu rhoi cartref i blentyn?

Wythnos Fabwysiadu Genedlaethol – ydych chi’n gallu rhoi cartref i blentyn?

15/10/2018

Mae cael teulu caredig a lle i alw yn gartref yn rhywbeth y mai nifer o blant yn cymryd yn ganiataol; ond, mae yna blant yng Ngheredigion sydd dal yn edrych am gartref. Fel rhan o Wythnos Fabwysiadu Genedlaethol, sy’n digwydd rhwng 15 a 21 Hydref, gofynnir i bobl i ystyried agor eu cartrefi a’u calonnau i’r rheini sy’n aros i gael teulu.


Gwahodd trigolion i fod yn rhan o brosiect Pen Dinas

Gwahodd trigolion i fod yn rhan o brosiect Pen Dinas

15/10/2018

Mae trigolion yn cael eu gwahodd i fod yn rhan o brosiect i wella Bryngaer Pen Dinas.


Digwyddiad tendrau ar gyfer busnesau Ceredigion

Digwyddiad tendrau ar gyfer busnesau Ceredigion

15/10/2018

Mae digwyddiad caffael yn cael ei gynnal i fusnesau Ceredigion ddatblygu ar eu cyflwyniadau tendro ac i ennill contractau sector cyhoeddus.


Cynnydd wedi’i wneud tuag at Amcanion Llesiant a Gwella’r Cyngor

Cynnydd wedi’i wneud tuag at Amcanion Llesiant a Gwella’r Cyngor

15/10/2018

Bydd adroddiad perfformiad sy’n amlinellu’r cynnydd tuag at gyrraedd Amcanion Llesiant a Gwella Cyngor Sir Ceredigion yn cael ei ystyried gan Gabinet y Cyngor a’r Cyngor Llawn ym mis Hydref 2018.


Cyhoeddi cyngor diogelwch pwysig wrth i waith glanhau fynd rhagddo

Cyhoeddi cyngor diogelwch pwysig wrth i waith glanhau fynd rhagddo

15/10/2018

Gyda’r gwaith glanhau ar ôl llifogydd yn dilyn Storm Callum yn mynd rhagddo, mae gwybodaeth diogelwch pwysig yn cael ei gyhoeddi i drigolion Ceredigion.


Diweddariad Storm Callum

Diweddariad Storm Callum

14/10/2018

Dyma’r diweddaraf o ran heolydd a phontydd am 19:45, 14.10.2018.


Diwrnod yn fy Mywyd gan Huw Owen, Swyddog Hyfforddi Cymraeg Gwaith, Cyngor Sir Ceredigion

Diwrnod yn fy Mywyd gan Huw Owen, Swyddog Hyfforddi Cymraeg Gwaith, Cyngor Sir Ceredigion

12/10/2018

Mae dysgu Cymraeg wedi bod yn rhan fawr o’m bywyd ers blynyddoedd maith. Pan oeddwn yn yr ysgol uwchradd arferwn fwynhau ymweld â dosbarthiadau nos i sgwrsio â dysgwyr ar Gynllun Pontio CYD.


Cae chwarae Aberaeron yn cael statws Cae Canmlwyddiant

Cae chwarae Aberaeron yn cael statws Cae Canmlwyddiant

12/10/2018

Mae parc a adnabyddir fel Parc Sgwâr yng nghanol Aberaeron wedi cael ei ddynodi fel Cae Canmlwyddiant ac wedi ei enwi fel Cae Canmlwyddiant Ceredigion Centenary Field - Cae Sgwâr / Square Field, Aberaeron.


Strategaeth iaith newydd i Geredigion ar gyfer 2018-2023

Strategaeth iaith newydd i Geredigion ar gyfer 2018-2023

12/10/2018

Mae strategaeth iaith newydd i Geredigion wedi cael ei gymeradwyo ar gyfer y cyfnod 2018-2023. Cymeradwywyd y strategaeth gan Gabinet Cyngor Sir Ceredigion mewn cyfarfod ar 25 Medi 2018.


Lansiad prosiect e-sgol yng Ngheredigion fel rhan o Gynllun Gweithredu Addysg Wledig Llywodraeth Cymru

Lansiad prosiect e-sgol yng Ngheredigion fel rhan o Gynllun Gweithredu Addysg Wledig Llywodraeth Cymru

11/10/2018

Mae e-sgol, menter newydd a chyffrous dan nawdd Llywodraeth Cymru i ddatblygu cyfleoedd e-ddysgu, wedi cael ei lansio yng Ngheredigion.


Stori a Llun: Staff Hyfforddiant Ceredigion yn pobi cacs er budd elusen ganser

Stori a Llun: Staff Hyfforddiant Ceredigion yn pobi cacs er budd elusen ganser

09/10/2018

Cafodd staff a dysgwyr Hyfforddiant Ceredigion hwyl wrth gymryd rhan ym More Coffi Macmillan, ar fore Gwener, 28 Medi. Daeth cyfanswm yr arian a gasglwyd i dros £160, a fydd yn mynd tuag at wasanaethau gofal a chymorth i bobl sy’n cael eu heffeithio gan ganser.


Ysgol Henry Richard yn agor ei drysau i groesawu’r adran cynradd

Ysgol Henry Richard yn agor ei drysau i groesawu’r adran cynradd

08/10/2018

Ar ddydd Llun, 1 Hydref, croesawodd Ysgol Henry Richard yr adran gynradd i’r ysgol, yn dilyn cwblhad estyniad i’r ysgol. Mae’r estyniad yn cynnwys adeilad newydd i’r ysgol gynradd ac ailwampiad o’r adeilad uwchradd.


Clwb Ieuenctid Aberaeron yn rhoi rhywbeth yn ôl i'w cymuned

Clwb Ieuenctid Aberaeron yn rhoi rhywbeth yn ôl i'w cymuned

04/10/2018

Yn ystod tymor yr hydref, mae Aelodau Clwb Ieuenctid Aberaeron wedi bod yn brysur yn trefnu gweithgareddau cymunedol a hyrwyddo'r clwb ieuenctid i drigolion y dref.


Clybiau Chwaraeon Ceredigion yn elwa o wobrau grantiau gwerth £20,000

Clybiau Chwaraeon Ceredigion yn elwa o wobrau grantiau gwerth £20,000

03/10/2018

Llwyddodd 14 o glybiau chwaraeon o bob rhan o Geredigion i gael dros £1,300 yr un trwy Gronfa'r Gist Gymunedol, er mwyn sicrhau bod pobl yn fwy actif yn eu cymunedau.


Tîm Creadigol Newydd yn Theatr Felinfach

Tîm Creadigol Newydd yn Theatr Felinfach

03/10/2018

Mae Tîm Creadigol newydd wedi cael eu hapwyntio yn Theatr Felinfach. Bydd aelodau newydd y tîm - Lowri Angharad Briddon a Sioned Hâf Thomas yn chwarae rôl ganolog ym mhroses greadigol y Theatr.


Disgyblion Ceredigion yn perfformio Fflashmob y Cynhaeaf

Disgyblion Ceredigion yn perfformio Fflashmob y Cynhaeaf

03/10/2018

Ar fore dydd Sadwrn, 29 Medi, syfrdanwyd tref Aberteifi wrth i dros 100 o blant ymgynnull i berfformio dawns Fflashmob. Cafwyd perfformiad o’r ddawns a grëwyd yn arbennig fel rhan o Ŵyl y Cynhaeaf y dref ar y Cei, yn y Castell ac ar Sgwâr y Dref gyda cherddoriaeth Ail Symudiad yn gyfeiliant iddynt.


Llyfryn i hyrwyddo’r iaith Gymraeg mewn busnes yng Ngheredigion

Llyfryn i hyrwyddo’r iaith Gymraeg mewn busnes yng Ngheredigion

02/10/2018

Mae busnesau y sir bellach yn elwa yn dilyn lansiad llyfryn newydd “Cymraeg yn y Gweithle” gan Cered: Menter Iaith Ceredigion.


Llysgenhadon ifanc yn barod i ddarparu cyfleoedd o weithgaredd corfforol ym mhob Ysgol Gynradd yng Ngheredigion

Llysgenhadon ifanc yn barod i ddarparu cyfleoedd o weithgaredd corfforol ym mhob Ysgol Gynradd yng Ngheredigion

02/10/2018

Tuag at ddiwedd mis Medi, fe wnaeth pob Llysgennad Ifanc Ceredigion fynychu sesiynau hyfforddiant un diwrnod ar draws Ceredigion mewn tair gwahanol ganolfan hamdden i ddysgu sgiliau arweinyddiaeth newydd a sut i baratoi a darparu cyfleoedd gweithgaredd corfforol diogel o fewn eu hysgolion.


Fforymau Landlordiaid ar Gynllun Trwyddedu Ychwanegol

Fforymau Landlordiaid ar Gynllun Trwyddedu Ychwanegol

02/10/2018

Cynhelir Fforymau Landlordiaid yn Aberystwyth ac Aberaeron i drafod Adolygiad o’r Cynllun Trwyddedu Ychwanegol ym mis Hydref 2018 i gael barn preswylwyr lleol, landlordiaid a thenantiaid.


Noson Coffa T.Llew Jones yn Llyfrgell Aberystwyth

Noson Coffa T.Llew Jones yn Llyfrgell Aberystwyth

01/10/2018

Cynhelir noson arbennig i gofio’r gwaith hynod awdur llyfrau plant mwyaf adnabyddus Cymru, T.Llew Jones, yn Llyfrgell Aberystwyth am 07:30yh ar ddydd Mercher, 10 Hydref.


Strategaeth Dai newydd i Geredigion ar gyfer 2018-2023

Strategaeth Dai newydd i Geredigion ar gyfer 2018-2023

01/10/2018

Mae gan Geredigion Strategaeth Dai newydd ar gyfer 2018-2023. Cymeradwywyd y Strategaeth, ‘Tai i Bawb’ gan Gabinet Cyngor Sir Ceredigion ar 25 Medi 2018.


Sefydliadau’n ymuno i hysbysu trigolion Ceredigion am arwyddion sgam

Sefydliadau’n ymuno i hysbysu trigolion Ceredigion am arwyddion sgam

28/09/2018

Cynhaliwyd digwyddiad ‘Ffrindiau yn Erbyn Sgamiau’ yn Y Bandstand yn Aberystwyth ar 27 Medi, lle cafodd trigolion Ceredigion y siawns i ddysgu mwy am sut y gallant ddiogelu eu hunan yn erbyn sgamiau.


Gofyn barn ar ddyfodol ysgolion

Gofyn barn ar ddyfodol ysgolion

26/09/2018

Mae ymgynghoriadau ar ddyfodol darpariaeth addysg mewn tair ysgol gynradd yng Ngheredigion bellach ar agor i roi barn.


Pobl ifanc Ceredigion yn cymryd rhan yn ymgynghoriad ieuenctid mwyaf Ewrop

Pobl ifanc Ceredigion yn cymryd rhan yn ymgynghoriad ieuenctid mwyaf Ewrop

26/09/2018

Ar 09 Tachwedd 2018, bydd Esme Freeman, Aelod Seneddol Ifanc (ASI) Ceredigion yn ymuno â dros 300 o ASI eraill i gymryd rhan yn dadl flynyddol Senedd Ifanc Prydain yn Siambr y Tŷ’r Cyffredin, Llundain, sy’n cael ei gadeirio gan Siaradwr Tŷ’r Cyffredin, Rt Hon John Bercow AS.


Cyrsiau’r Hydref gyda prif ddarparwr addysg oedolion Ceredigion, Dysgu Bro

Cyrsiau’r Hydref gyda prif ddarparwr addysg oedolion Ceredigion, Dysgu Bro

26/09/2018

Mae’n bleser gan Dysgu Bro gyflwyno cyrsiau newydd, yn ogystal â’r ffefrynnau sy’n bodoli eisoes, i oedolion sy’n dysgu yng Ngheredigion yn ystod tymor yr Hydref.


Cyfnod newydd i Dŷ Coffi’r Colisewm

Cyfnod newydd i Dŷ Coffi’r Colisewm

26/09/2018

Bydd Tîm newydd i’w gweld yn Nhŷ Coffi’r Colisewm, o 08 Hydref gan ddechrau cyfnod newydd i caffi Amgueddfa Ceredigion.


Gŵyl Nefi Bananas Nyth Cacwn!

Gŵyl Nefi Bananas Nyth Cacwn!

26/09/2018

Cynhyrfu’r cof a goglis y cyhyre wherthin - dyna fydd digwyddiad cyntaf Yr Ŵyl Ddrama eleni yn ei wneud, sef cydweithredu rhwng Theatr Felinfach a Theatr Gydweithredol Troedyrhiw.


Y diweddaraf ar safle Tŷ Belgrave, Aberystwyth

Y diweddaraf ar safle Tŷ Belgrave, Aberystwyth

25/09/2018

Yn dilyn y gwaith ymchwiliol o ganlyniad i'r tân yn Nhŷ Belgrave yn Aberystwyth, mae Glan-y-Môr bellach wedi'i ailagor yn rhannol gyda threfniadau rheoli traffig yn eu lle, ond bydd Ffordd y Môr yn parhau i fod ar gau am y tymor canolig.


Gofyn barn ar Strategaeth Anabledd Dysgu newydd

Gofyn barn ar Strategaeth Anabledd Dysgu newydd

25/09/2018

Hoffai Bwrdd Partneriaeth Anabledd Dysgu Ceredigion wybod beth yw eich barn am y Strategaeth Anabledd Dysgu; strategaeth newydd ar gyfer pobl ag anabledd dysgu a’u teuluoedd a’u gofalwyr.


Digwyddiad i roi eich barn ar Gynllun Amddiffyn Arfordirol Aberystwyth

Digwyddiad i roi eich barn ar Gynllun Amddiffyn Arfordirol Aberystwyth

24/09/2018

Mae cynlluniau ar y gweill ar gyfer Cynllun Amddiffyn Arfordirol arfaethedig yn Aberystwyth gyda digwyddiadau i chi roi eich barn.


Eithriad Treth y Cyngor i’r rheiny sy’n gadael gofal wedi ei gymeradwyo

Eithriad Treth y Cyngor i’r rheiny sy’n gadael gofal wedi ei gymeradwyo

24/09/2018

Cymeradwywyd eithriad Treth y Cyngor ar gyfer y rheiny sy’n gadael gofal hyd at 25 oed gan y Cyngor ar 20 Medi 2018.


Arwyr yr Arfordir Llan-non

Arwyr yr Arfordir Llan-non

21/09/2018

Yn ystod yr Hydref fe fydd Cered: Menter Iaith Ceredigion yn cefnogi criw o drigolion Llan-non i gynnal cyfres o weithgareddau amgylcheddol cyfrwng Cymraeg dan y faner Arwyr yr Arfordir. Bydd y rhaglen o weithgareddau yn cychwyn trwy gasglu plastig oddi ar draeth y pentref ar ddydd Sadwrn, 29 Medi.


Gostyngiad o 70% o bobl ifanc yng Ngheredigion wedi’u canfod yn euog o droseddau mewn 12 mlynedd

Gostyngiad o 70% o bobl ifanc yng Ngheredigion wedi’u canfod yn euog o droseddau mewn 12 mlynedd

21/09/2018

Mae data, wedi’i diweddaru gan y Weinyddiaeth Gyfiawnder, yn dangos bod y nifer o bobl ifanc yng Ngheredigion wedi’u canfod yn euog o droseddau, wedi gostwng gan bron 70% mewn 12 mlynedd.


Rhaglen llawn dop o weithgareddau haf Gwasanaeth Ceredigion Actif

Rhaglen llawn dop o weithgareddau haf Gwasanaeth Ceredigion Actif

20/09/2018

Cynhaliodd Gwasanaeth Actif Ceredigion raglen weithgareddau cynhwysfawr am bedair wythnos dros yr haf unwaith eto eleni.


Dathlu llwyddiant myfyrwyr Academi Bro

Dathlu llwyddiant myfyrwyr Academi Bro

20/09/2018

Cafwyd cyfle yn ddiweddar i ddathlu gyda dau o fyfyrwyr Academi Bro Ceredigion wrth iddynt gwblhau eu prosiectau terfynol.


Llyfrgelloedd Ceredigion yn ffocysu ar lles am Wythnos Llyfrgelloedd

Llyfrgelloedd Ceredigion yn ffocysu ar lles am Wythnos Llyfrgelloedd

20/09/2018

Mae Llyfrgelloedd Ceredigion wedi trefnu amrywiaeth o ddigwyddiadau i ddathlu Wythnos Llyfrgelloedd, sydd yn cael ei gynnal rhwng 08 Hydref a 13 Hydref eleni.


Disgyblion Ysgol Penrhyncoch yn derbyn Hyfforddiant Byr ar Gynhwysiant Anabledd

Disgyblion Ysgol Penrhyncoch yn derbyn Hyfforddiant Byr ar Gynhwysiant Anabledd

20/09/2018

Ar ôl ymgeisio yng nghystadleuaeth Cymry Coch Chwaraeon Cymru, derbyniodd Ysgol Gynradd Penrhyncoch ymweliad gan Jordan Howe, Medalwr Paralympaidd a'r Gymanwlad a Kane Charig, Medal Arian y Gymanwlad.


Cynllun Hyblygrwydd ECO Ceredigion yn ennill y gwobr uchaf am Brosiect Aml-fesur

Cynllun Hyblygrwydd ECO Ceredigion yn ennill y gwobr uchaf am Brosiect Aml-fesur

19/09/2018

Enillodd Cynllun Hyblygrwydd ECO Cyngor Sir Ceredigion wobr am y Prosiect Aml-fesur gorau yng Ngwobrau Effeithlonrwydd Ynni’r DU, a gynhaliwyd ar 7 Medi yn Birmingham.


Uno i sefyll yn erbyn sgamiau

Uno i sefyll yn erbyn sgamiau

18/09/2018

Bydd cyfle i drigolion Ceredigion ddysgu mwy am sut y gallant ddiogelu eu hunan yn erbyn sgamiau mewn digwyddiad yn Y Bandstand, Aberystwyth ar 27 Medi rhwng 9:30yb a 1:30yp.


Cynnal Ffair ‘Cymraeg yn y Gweithle’ cyntaf Ceredigion

Cynnal Ffair ‘Cymraeg yn y Gweithle’ cyntaf Ceredigion

18/09/2018

Bydd Ffair ‘Cymraeg yn y Gweithle’ cynta’r sir yn cael ei gynnal i annog a chefnogi busnesau sydd am gynyddu eu darpariaeth ddwyieithog yn eu gwaith bob dydd.


Stori a Llun: Ysgolion Aberystwyth yn cymryd rhan yn Ras yr Iaith

Stori a Llun: Ysgolion Aberystwyth yn cymryd rhan yn Ras yr Iaith

17/09/2018

Ar 4 Gorffennaf, ymunodd pum ysgol gynradd yn Ras yr Iaith. Gwisgodd blant o Ysgol Llanilar, Ysgol Plascrug Ysgol Llwyn yr Eos, Ysgol Padarn Sant a Ysgol Gymraeg eu hesgidiau rhedeg ac ymuno â Rhodri Francis, Swyddog Datblygu Cered, i redeg cymal Aberystwyth y ras.


Cerddorfa Iwcs a Hwyl newydd sbon

Cerddorfa Iwcs a Hwyl newydd sbon

17/09/2018

Ydych chi’n gallu chwarae’r ukulele ac am ymuno â cherddorfa ukulele? Neu ydych chi eisiau dysgu sgil newydd a chymdeithasu mewn awyrgylch Gymraeg? Beth am ymuno â Cherddorfa Iwcs a Hwyl?


Cynnal Cynhadledd Safonau Cymru yng Ngheredigion

Cynnal Cynhadledd Safonau Cymru yng Ngheredigion

14/09/2018

Cynhaliwyd Cynhadledd Safonau Cymru 2018 yn Aberystwyth ar ddydd Gwener 14 Medi 2018.


Cynllun Atgyfeirio Ymarfer Corff ar gael i drigolion Ceredigion

Cynllun Atgyfeirio Ymarfer Corff ar gael i drigolion Ceredigion

11/09/2018

Mae Cynllun Atgyfeirio Ymarfer Corff Cymru (NERS) wedi’i chynllunio i gynorthwyo unigolion Ceredigion i fanteisio ar fuddion ymarfer corff pleserus, o ansawdd uchel ac o dan oruchwyliaeth, i wella eu hiechyd a’u lles, a glustnodwyd gan eu Meddyg Cyffredinol.


Statws Llysgennad Ifanc Platinwm i ddisgybl o Geredigion

Statws Llysgennad Ifanc Platinwm i ddisgybl o Geredigion

10/09/2018

Cafodd Osian Davies, disgybl o Ysgol Bro Teifi, ei ddewis i fod yn Lysgennad Ifanc Platinwm yng Ngheredigion ym mis Awst.


Gofyn barn ar adolygiad o bolisi Hapchwarae

Gofyn barn ar adolygiad o bolisi Hapchwarae

10/09/2018

Gofynnir barn trigolion Ceredigion, busnesau, deiliaid trwyddedau a’u cynhyrchwyr a’r adolygiad Cyngor Sir Ceredigion ar ei bolisi Hapchwarae cyfredol. Mae’r polisi yn cynnwys betio, hapchwarae, casinos, loteri a bingo.


Gwasanaeth Ieuenctid Ceredigion yn cymryd rhan mewn Prosiect Cyfnewid Ieuenctid Rhyngwladol yn yr Eidal!

Gwasanaeth Ieuenctid Ceredigion yn cymryd rhan mewn Prosiect Cyfnewid Ieuenctid Rhyngwladol yn yr Eidal!

07/09/2018

Bu Gwasanaeth Ieuenctid Ceredigion yn cymryd rhan mewn Prosiect Cyfnewid Ieuenctid Rhyngwladol yn yr Eidal, gyda Grwpiau Ieuenctid eraill o Wlad Pwyl, Sbaen, Malta a’r Eidal. Ymunodd y grŵp â 32 o bobl ifanc eraill rhwng 14-17 oed ac wyth Gweithiwr Ieuenctid o’r Eidal, Sbaen, Malta a Gwlad Pwyl rhwng 19 ac 26 o Awst.


Dathliad Diwrnod Owain Glyndŵr yn Llandysul

Dathliad Diwrnod Owain Glyndŵr yn Llandysul

07/09/2018

Bydd cyfle arbennig i bobl Llandysul ddathlu diwrnod Owain Glyndŵr eleni gyda pherfformiad arbennig yn Llyfrgell y dref.


Rhaglen o weithgareddau llwyddiannus dros yr haf

Rhaglen o weithgareddau llwyddiannus dros yr haf

06/09/2018

Darparwyd rhaglen gynhwysfawr o weithgareddau dros bum wythnos yn ystod gwyliau’r haf gan Wasanaeth Ieuenctid Ceredigion. Trefnwyd gweithdai, gweithgareddau, teithiau, digwyddiadau a phrosiectau a’u darparu i bobl ifanc rhwng 11 a 25 oed ar draws y sir.


Meini prawf am newid y rhwydwaith graeanu’r ffyrdd Ceredigion i ystyried yr effaith uchder

Meini prawf am newid y rhwydwaith graeanu’r ffyrdd Ceredigion i ystyried yr effaith uchder

06/09/2018

Gyda’r Gaeaf yn agosáu, mae’r meini prawf sy’n cael ei ddefnyddio i benderfynu pa ffyrdd yng Ngheredigion yn cael eu trîn â halen pan ceir rhagolygon o amodau rhewllyd neu eira wedi cael ei newid i adlewyrchu effaith uchder ar dymheredd wyneb ffyrdd. Mae’r datblygiad yma yn dilyn penderfyniad Cabinet ar 04 Medi 2018.


Gwasanaeth Ieuenctid Ceredigion yn darparu prosiect syrffio i bobl ifanc!

Gwasanaeth Ieuenctid Ceredigion yn darparu prosiect syrffio i bobl ifanc!

05/09/2018

Bu Gwasanaeth Ieuenctid Ceredigion yn cydlynu ac yn cymryd rhan mewn Prosiect Syrffio wyth wythnos, mewn partneriaeth ag Ysgol Syrffio Walkin’ on Water, dros yr Haf.


Estyniad i Gylch Meithrin Llangeitho wedi ei adeiladu ar ôl Grant Cymunedol y Cyngor

Estyniad i Gylch Meithrin Llangeitho wedi ei adeiladu ar ôl Grant Cymunedol y Cyngor

04/09/2018

Cafodd estyniad newydd ei agor yng Nghylch Meithrin Llangeitho ar 04 Medi. Ariannwyd yr estyniad yn bennaf trwy grant Cymunedol y Cyngor a grant o’r Loteri Genedlaethol.


Safle Gwastraff Rhydeinon i barhau ar agor

Safle Gwastraff Rhydeinon i barhau ar agor

04/09/2018

Bydd Safle Gwastraff Rhydeinon yn parhau i fod ar agor am dri diwrnod yr wythnos yn dilyn penderfyniad Cabinet ac ymgynghoriad cyhoeddus. Bydd yr oriau agor newydd yn golygu y bydd y safle ar agor i’r cyhoedd ar ddydd Mercher, a bydd ar agor am oriau ychwanegol ar ddydd Sadwrn a dydd Sul.


Cyngor yn cymeradwyo Datganiad Blynyddol Atal-Caethwasiaeth cyntaf

Cyngor yn cymeradwyo Datganiad Blynyddol Atal-Caethwasiaeth cyntaf

04/09/2018

Mae Datganiad Blynyddol Atal-Caethwasiaeth cyntaf y Cyngor wedi cael ei gadarnhau yn dilyn cymeradwyaeth y Cabinet ar 04 Medi. Mabwysiadwyd hefyd Cynllun Gweithredu Atal-Caethwasiaeth y bydd nawr yn cael ei weithredu.


Cynnal ymgynghoriad ar amodau trwyddedu ar gyfer sefydliadau bridio cŵn yn y cartref

Cynnal ymgynghoriad ar amodau trwyddedu ar gyfer sefydliadau bridio cŵn yn y cartref

28/08/2018

Mae ymgynghoriad cyhoeddus yn cael ei gynnal ar amodau trwyddedu ar gyfer sefydliadau bridio cŵn yn y cartref yng Ngheredigion. Dyma gyfle i unigolion i gynnig adborth ar amodau trwyddedu ar gyfer sefydliadau bridio yn y cartref a osodir gan Gyngor Sir Ceredigion.


Lansio’r Cynllun Peilot Cymraeg Gwaith

Lansio’r Cynllun Peilot Cymraeg Gwaith

28/08/2018

Lansiwyd Cynllun Peilot Cymraeg Gwaith Cyngor Sir Ceredigion mewn digwyddiad arbennig ar ddydd Gwener, 10 Awst yn Shwmae Caerdydd yn Adeilad y Pierhead ar faes yr Eisteddfod Genedlaethol. Aeth grŵp o ddysgwyr y Cyngor ar daith i’r Eisteddfod i fynychu’r lansiad.


Llwyddiannau TGAU yn Ysgolion Ceredigion

Llwyddiannau TGAU yn Ysgolion Ceredigion

23/08/2018

Mae'r canlyniadau TGAU a gyhoeddwyd heddiw (23 Awst) gan CBAC yn dangos bod ysgolion Ceredigion yn parhau i gynnal safonau eithriadol o uchel.


Galw am fod yn wyliadwrus o rêfs anghyfreithlon

Galw am fod yn wyliadwrus o rêfs anghyfreithlon

23/08/2018

Mae Cyngor Sir Ceredigion a Heddlu Dyfed-Powys yn gofyn i ffermwyr, tirfeddianwyr lleol a chynghorau cymuned fod yn ymwybodol dros y penwythnos Gŵyl Banc o arwyddion rhybudd am unrhyw ddigwyddiadau anghyfreithlon megis rêfs sy'n cael eu cynllunio ar eu tir.


 Llwyddiant o achrediad i ysgolion sydd yn Ymwybodol o Awtistiaeth ar draws Ceredigion

Llwyddiant o achrediad i ysgolion sydd yn Ymwybodol o Awtistiaeth ar draws Ceredigion

22/08/2018

Ar ddiwedd tymor yr haf, cwblhaodd pum ysgol gynradd ac un ysgol gyfun prosiect cenedlaethol ‘Dysgu gydag Awtistiaeth’ yn llwyddiannus ac wedi elwa trwy dderbyn achrediad cenedlaethol Ysgolion sydd yn Ymwybodol o Awtistiaeth.


Arddangosfa Canolfan Padarn yn dathlu ‘Blwyddyn y Môr’

Arddangosfa Canolfan Padarn yn dathlu ‘Blwyddyn y Môr’

22/08/2018

Dros y misoedd diwethaf, mae grŵp o oedolion ag anableddau dysgu yng nghanolfan gwasanaethau dydd Canolfan Padarn, Llanbadarn wedi bod yn gweithio gydag artist llwybr celf lleol Jeni Pain (The Shed by the Stream). Fe wnaethant archwilio pwnc 'Blwyddyn y Môr' mewn seramig, gan gynnwys trafod yr hyn y mae'r môr yn ei olygu i ni, yr hyn rydym yn ei garu am Aberystwyth a'r materion sy'n ymwneud â llygredd plastig.


Oediad mewn agor adran gynradd Ysgol Henry Richard

Oediad mewn agor adran gynradd Ysgol Henry Richard

21/08/2018

Ni fydd gwaith adeiladu ar estyniad adran gynradd Ysgol Henry Richard, Tregaron wedi ei gwblhau erbyn dechrau’r tymor newydd.


Rhaglen INSPIRE ar gyfer pobl ifanc wedi lansio gan Wasanaeth Ieuenctid Ceredigion

Rhaglen INSPIRE ar gyfer pobl ifanc wedi lansio gan Wasanaeth Ieuenctid Ceredigion

20/08/2018

Mae rhaglen datblygiad personol a chymdeithasol newydd ar gyfer pobl ifanc wedi cael ei lansio yng Ngheredigion gan Wasanaeth Ieuenctid Ceredigion. Mae Inspire yn rhaglen 12 wythnos ar gyfer pobl ifanc rhwng 16 a 25 oed.


Cyngerdd dathlu 40 mlynedd Ail Symudiad

Cyngerdd dathlu 40 mlynedd Ail Symudiad

16/08/2018

Yn dathlu 40 mlynedd o fodolaeth eleni, mae Ail Symudiad yn dod a’u cerddoriaeth i Theatr Felinfach am noson gydag Argyfwng Canol Oed.


Twf 6% mewn graddau A*-A wrth i ysgolion Ceredigion lwyddo yng nghanlyniadau Lefel ‘A’

Twf 6% mewn graddau A*-A wrth i ysgolion Ceredigion lwyddo yng nghanlyniadau Lefel ‘A’

16/08/2018

Mae canlyniadau Safon Uwch a gyhoeddwyd heddiw (16 Awst) gan CBAC yn dangos bod ysgolion Ceredigion yn cyrraedd safonau uchel.


Ar Log yn lansio taith genedlaethol â pherfformiad yn Theatr Felinfach

Ar Log yn lansio taith genedlaethol â pherfformiad yn Theatr Felinfach

15/08/2018

Yn ystod Eisteddfod Genedlaethol Cymru yng Nghaerdydd eleni, fe wnaeth Ar Log, grŵp gwerin broffesiynol cyntaf Cymru, ryddhau albwm newydd sef Ar Log VII ac maent yn gwneud eu ffordd i Theatr Felinfach!


Gwahoddiad i Wasanaeth Ieuenctid Ceredigion gymryd rhan mewn Prosiect Cyfnewid Ieuenctid Rhyngwladol yn yr Eidal

Gwahoddiad i Wasanaeth Ieuenctid Ceredigion gymryd rhan mewn Prosiect Cyfnewid Ieuenctid Rhyngwladol yn yr Eidal

15/08/2018

Bydd Gwasanaeth Ieuenctid Ceredigion yn cymryd rhan mewn Prosiect Cyfnewid Ieuenctid Rhyngwladol yn yr Eidal, gyda Grwpiau Ieuenctid eraill o Wlad Pwyl, Sbaen a Malta.


Lansio Peilot Gwastraff yn Aberystwyth

Lansio Peilot Gwastraff yn Aberystwyth

13/08/2018

Mae cynllun peilot newydd wedi ei lansio ar Rodfa’r Gogledd, Aberystwyth er mwyn helpu hyrwyddo arferion positif yn ymwneud â gwastraff yng nghanol y dref.


Ceredigion yn dathlu Canmlwyddiant y Llu Awyr Brenhinol

Ceredigion yn dathlu Canmlwyddiant y Llu Awyr Brenhinol

09/08/2018

Ar ddydd Iau, 9 Awst, cynhaliwyd digwyddiad i nodi canmlwyddiant y Llu Awyr Brenhinol ym Maes Awyr Gorllewin Cymru, Aberporth.


Cymorth i archwilio cyfleoedd a buddiannau ynni adnewyddadwy mewn cymunedau gwledig

Cymorth i archwilio cyfleoedd a buddiannau ynni adnewyddadwy mewn cymunedau gwledig

07/08/2018

Mae cymorth ar gael i grwpiau lleol sydd â diddordeb mewn cynhyrchu ynni cynaliadwy ac arbed arian. Gall Grŵp Gweithredu Lleol Cynnal y Cardi, a weinyddir gan Gyngor Sir Ceredigion, helpu cymunedau gwledig lleol i danio’u syniadau am brosiectau ynni adnewyddadwy gyda chymorth sydd ar gael dan y thema LEADER ‘ynni adnewyddadwy ar lefel gymunedol’.


Ffurflen gofrestru ar-lein y Cynnig Gofal Plant yn weithredol ar gyfer lansiad mis Medi

Ffurflen gofrestru ar-lein y Cynnig Gofal Plant yn weithredol ar gyfer lansiad mis Medi

07/08/2018

Mae rhieni sy’n gweithio, o blant tair a phedair oed yn cael eu hannog i ddefnyddio ffurflen gofrestru ar-lein ar gyfer y Cynnig Gofal Plant sydd wedi ei ariannu o flaen y lansiad yng Ngheredigion ym mis Medi.


Cyngor Sir Ceredigion yn Lansio Cynllun Prentisiaeth Newydd

Cyngor Sir Ceredigion yn Lansio Cynllun Prentisiaeth Newydd

03/08/2018

Mae Cyngor Sir Ceredigion yn lansio cynllun prentisiaeth newydd a fydd yn helpu pobl ifanc sy’n byw yng Ngheredigion gael profiad gwaith a hyfforddiant gwerthfawr. Bydd y cynllun yn derbyn ceisiadau o ddydd Llun 13 Awst tan ddydd Llun 10 Medi 2018.


Tynnu sylw at Gaethwasiaeth Fodern yng Ngheredigion

Tynnu sylw at Gaethwasiaeth Fodern yng Ngheredigion

02/08/2018

Mewn cyfarfod ar 18 Gorffennaf, argymhellwyd bod Cynllun Gweithredu a Datganiad Blynyddol parthed Caethwasiaeth Fodern yn derbyn cymeradwyaeth terfynol.


Diwrnod yn ein bywydau, Trudy a Rhian, Cynorthwywyr Gwybodaeth yng Nghanolfan Groeso Aberaeron

Diwrnod yn ein bywydau, Trudy a Rhian, Cynorthwywyr Gwybodaeth yng Nghanolfan Groeso Aberaeron

02/08/2018

Mae Trudy Jones a Rhian Evans, aelodau o’r Tîm Gwasanaethau Twristiaeth Ceredigion, yn rhannu diwrnod yn eu swyddi fel Cynorthwywyr Gwybodaeth yng Nghanolfan Groeso Aberaeron.


Edrych ymhellach i’r posibilrwydd o adleoli Theatr Felinfach

Edrych ymhellach i’r posibilrwydd o adleoli Theatr Felinfach

31/07/2018

Bydd adleoliad posibl o Theatr Felinfach yn cael ei ystyried ymhellach ar ôl i astudiaeth ddichonoldeb gael ei gwblhau i ystyried opsiynau dylunio posibl ar gyfer y Theatr.


Lansio Dewis Cymru yng Ngheredigion

Lansio Dewis Cymru yng Ngheredigion

31/07/2018

Lansiwyd gwefan newydd sy’n darparu ffynhonell siop-un-stop ar gyfer gwybodaeth ar gefnogi llesiant yng Ngheredigion ac yn genedlaethol ar 26 Gorffennaf yn Sioe Frenhinol Cymru. Adnodd ar-lein yw Dewis Cymru sydd â chyfarwyddiadur (directory) sy’n dangos ystod o gyfleoedd, digwyddiadau a gwasanaethau yn y gymuned.


Cyfle i Gyngor Ieuenctid Ceredigion i ddweud eu barn

Cyfle i Gyngor Ieuenctid Ceredigion i ddweud eu barn

26/07/2018

Ar 13 Gorffennaf 2018, fe wnaeth Cyngor Ieuenctid Ceredigion gymryd drosodd Siambr y Cyngor i gynnal sesiwn trafodaeth gyntaf yng Ngheredigion, wedi’i drefnu a’i arwain gan Gyngor Ieuenctid Ceredigion. Roedd y digwyddiad yn gyfle gwych i Gyngor Ieuenctid Ceredigion ofyn cwestiynau ynglŷn â materion sy'n effeithio ar bobl ifanc i banel o bobl sy’n dylanwadu a gwneud penderfyniadau.


Noson o ganeuon a straeon y môr

Noson o ganeuon a straeon y môr

26/07/2018

Yng ngwir draddodiad ei arwyddair gwreiddiol bydd y Coliseum, Aberystwyth, sef cartref Amgueddfa Ceredigion erbyn hyn, yn cynnal noson ysblennydd o ‘adloniant heb aflednais’ ar nos Sadwrn 4 Awst, i ddathlu Blwyddyn y Môr yng Nghymru.


Gofyn barn ar Gynllun arfaethedig i Wella Hawliau Tramwy Ceredigion

Gofyn barn ar Gynllun arfaethedig i Wella Hawliau Tramwy Ceredigion

26/07/2018

Gofynnir barn ar Gynllun arfaethedig i Wella Hawliau Tramwy Ceredigion.


Gŵyl Fwyd Môr i’r Tir Aberystwyth yn addo ystod o gynnyrch lleol o safon

Gŵyl Fwyd Môr i’r Tir Aberystwyth yn addo ystod o gynnyrch lleol o safon

25/07/2018

Promenâd Aberystwyth yw’r lle i fod ar ddydd Sul, 12 Awst 2018 mewn Gŵyl sy’n clymu’r môr a’r tir. Mae Gŵyl Fwyd Môr i’r Tir Aberystwyth yn dychwelyd i’r Promenâd gyda mynediad am ddim i fwynhau cynnyrch lleol ac amrywiaeth i ddiddanu’r teulu cyfan.


Adroddiad Monitro Safonau’r Gymraeg wedi ei gyhoeddi

Adroddiad Monitro Safonau’r Gymraeg wedi ei gyhoeddi

25/07/2018

Mae Cyngor Sir Ceredigion wedi cyhoeddi ei Adroddiad Monitro Safonau’r Gymraeg ac mae ar gael i’r cyhoedd ddarllen.


Dyfeiswyr Direidi mewn llyfrgelloedd ar draws Ceredigion

Dyfeiswyr Direidi mewn llyfrgelloedd ar draws Ceredigion

24/07/2018

Lansiwyd Sialens Ddarllen yr Haf 2018 yn Llyfrgelloedd Ceredigion ar ddydd Sadwrn, 14 Gorffennaf a fydd yn rhedeg hyd ddydd Sadwrn, 29 Medi.


Dathliadau lleol yn rhoi cydnabyddiaeth i Lysgenhadon Ifanc

Dathliadau lleol yn rhoi cydnabyddiaeth i Lysgenhadon Ifanc

24/07/2018

Cafodd disgyblion o ysgolion cynradd ar draws Ceredigion eu gwobrwyo â thystysgrifau’n ddiweddar mewn cydnabyddiaeth o’u cyflawniadau fel Llysgenhadon Ifanc Efydd am 2018.


Rhaglen Gweithgareddau’r Haf gan Wasanaeth Ieuenctid Ceredigion

Rhaglen Gweithgareddau’r Haf gan Wasanaeth Ieuenctid Ceredigion

23/07/2018

Bydd Gwasanaeth Ieuenctid Ceredigion yn cyflwyno rhaglen gynhwysfawr o weithgareddau dros bum wythnos yn ystod gwyliau’r haf eleni eto. Bydd y rhaglen yn cynnig dros deg o wahanol brosiectau, gweithgareddau, gweithdai a digwyddiadau i bobl ifanc rhwng 11-25 oed ar draws y sir.


Gofyn barn i gynorthwyo llunio cynllun economaidd Canolbarth Cymru

Gofyn barn i gynorthwyo llunio cynllun economaidd Canolbarth Cymru

20/07/2018

Mae angen barn busnesau Canolbarth Cymru ar ddyfodol economi’r ardal a mesurau i hybu twf.


Rhaglen Gwyliau Haf yng Nghanolfannau Hamdden Ceredigion

Rhaglen Gwyliau Haf yng Nghanolfannau Hamdden Ceredigion

20/07/2018

Mae amserlen brysur o weithgareddau cynhwysol wedi’u trefnu i’r plant dros wyliau’r haf ar draws Canolfannau Hamdden yn y sir sy’n cael eu rhedeg gan Gyngor Sir Ceredigion.


Annog lleoliadau gofal plant i gofrestru fel darparwyr ar gyfer lansiad y Cynnig Gofal Plant yng Ngheredigion

Annog lleoliadau gofal plant i gofrestru fel darparwyr ar gyfer lansiad y Cynnig Gofal Plant yng Ngheredigion

19/07/2018

Mae darparwyr gofal plant yn cael eu hannog i gofrestru ar gyfer Cynnig Gofal Plant y Llywodraeth. Mae Cyngor Sir Ceredigion yn galw ar holl ddarparwyr gofal plant Ceredigion i gwblhau’r ffurflen gofrestru ar-lein.


Brownies Penrhyn-coch yn cyfansoddi cân!

Brownies Penrhyn-coch yn cyfansoddi cân!

19/07/2018

Cafodd Brownies Penrhyn-coch llongyfarch am gyfansoddi cân Gymraeg newydd yn ddiweddar. Roedd y gweithdai yn rhan o raglen o weithgareddau Cymraeg a drefnwyd gan Cered - Menter Iaith Ceredigion.


Carafán llawn hwyl yr amgueddfa a gweithgareddau traddodiadol gwyliau glan môr ar Brom Aberystwyth yn ystod yr haf

Carafán llawn hwyl yr amgueddfa a gweithgareddau traddodiadol gwyliau glan môr ar Brom Aberystwyth yn ystod yr haf

18/07/2018

Bydd y sinema leiaf mewn carafán theatr ar y Prom yn Aberystwyth am dri phrynhawn Sadwrn yn ystod yr haf.


Ail weithdy Dyfodol Economaidd Ceredigion wedi ei gynnal

Ail weithdy Dyfodol Economaidd Ceredigion wedi ei gynnal

17/07/2018

Cynhaliwyd ail Weithdy ar 09 Gorffennaf i Gynghorwyr Sir drafod dyfodol economaidd Ceredigion, gan ddod â rhai o sefydliadau mwyaf y sir at ei gilydd i rannu'r hyn sydd ganddynt i'w gynnig a sut y gall gweithio partneriaethol rhwng busnesau a Chyngor Sir Ceredigion edrych yn y dyfodol.


Dathlu dysgu gydol oes yng Ngheredigion gyda Gwobrau Ysbrydoli! Ceredigion

Dathlu dysgu gydol oes yng Ngheredigion gyda Gwobrau Ysbrydoli! Ceredigion

17/07/2018

Ar ddiwedd Wythnos Addysg Oedolion, cynhaliodd Partneriaeth Dysgu Oedolion Ceredigion eu Gwobrau Ysbrydoli lle cyflwynwyd wyth gwobr. Cydnabuwyd cyflawniadau yr oedolion sy'n dysgu, o bob rhan o Geredigion, sydd wedi goresgyn heriau a rhwystrau.


Galw ar bobl ifanc i helpu creu’r breichled cyfeillgarwch hiraf yng Ngheredigion!

Galw ar bobl ifanc i helpu creu’r breichled cyfeillgarwch hiraf yng Ngheredigion!

17/07/2018

Bydd Tîm Teulu, ar y cyd â Chanolfan Deuluol Penparcau, yn ymgeisio i greu’r freichled cyfeillgarwch hiraf yng Ngheredigion yn ystod Gŵyl Diwrnod Chwarae Pobl Ifanc eleni. Mae’r Ŵyl yn cael ei chynnal ar 1 Awst yn y Cae Sgwâr, Aberaeron gan Ray Ceredigion a’r cyfan am ddim i’w fwynhau.


Gofyn barn ar Strategaeth Iaith Ceredigion arfaethedig

Gofyn barn ar Strategaeth Iaith Ceredigion arfaethedig

16/07/2018

Gofynnir barn ar Strategaeth Iaith Ceredigion arfaethedig 2018-2023.


Hwyl yr Haf – eich canllaw ar gyfer y gwyliau haf yng Ngogledd Ceredigion

Hwyl yr Haf – eich canllaw ar gyfer y gwyliau haf yng Ngogledd Ceredigion

12/07/2018

Mae Cered: Menter Iaith Ceredigion wedi lansio Hwyl yr Haf 2018 sef canllaw llawn gweithgareddau Cymraeg a dwyieithog i blant, pobl ifanc a theuluoedd yng ngogledd Ceredigion, yn dilyn llwyddiant prosiect peilot Hwyl yr Haf yn ystod gwyliau haf 2017.


Diwrnod ym Mywyd Emyr Lloyd, Llyfrgellydd Cynorthwyol, Llyfrgell Aberystwyth

Diwrnod ym Mywyd Emyr Lloyd, Llyfrgellydd Cynorthwyol, Llyfrgell Aberystwyth

11/07/2018

Ces fy magu ger yr afon Ystwyth ym mhentref bach Llanafan gan fynychu’r ysgol leol ac yna Ysgol Uwchradd Tregaron, fel ag yr oedd yn cael ei alw ar y pryd. Mwynheais fy nghyfnod yn yr ysgol ond erbyn y diwedd, cefais ddigon ar fyd ysgol ac ar ôl cwblhau’r Lefel A, penderfynais fynd amdani a dechrau gweithio. Gweithiais mewn archfarchnad yn Aberystwyth yn gyntaf ond wedyn daeth y cyfle i ymuno â’r byd llyfrau.


Datrysiad wedi ei gymeradwyo ar gyfer Y Strand, Ger y Cei yn Aberteifi

Datrysiad wedi ei gymeradwyo ar gyfer Y Strand, Ger y Cei yn Aberteifi

10/07/2018

Bydd datrysiad arfaethedig ar gyfer anghydfod ynghylch tir yn arwain at adnewyddu’r Strand, Ger y Cei yn Aberteifi os ellir trafod telerau yn llwyddiannus.


Ymgynghori ar ddyfodol ysgolion cynradd Beulah a Threwen yn ogystal ag Ysgol Gynradd Cilennin

Ymgynghori ar ddyfodol ysgolion cynradd Beulah a Threwen yn ogystal ag Ysgol Gynradd Cilennin

10/07/2018

Bydd ymgynghoriad yn cael ei gynnal ynghylch dyfodol darpariaeth addysg yn Ysgol Gynradd Beulah ac Ysgol Gynradd Trewen. Cynhelir hefyd ymgynghoriad arall ynghylch dyfodol darpariaeth addysg yn Ysgol Gynradd Cilcennin. Gwnaethpwyd y penderfyniadau yma yn unol ag argymhellion Panel Adolygu Ysgolion y Cyngor.


Cynllun Gwella Beicwyr Modur Ceredigion am ddim trwy gydol yr haf

Cynllun Gwella Beicwyr Modur Ceredigion am ddim trwy gydol yr haf

09/07/2018

Mae Cynllun Gwella Beicwyr Modur Ceredigion yn cynnig hyfforddiant i feicwyr modur cymwys sy’n byw yng Ngheredigion ac mae’r cwrs ar gael rhad ac am ddim trwy gydol yr haf eleni.


Dathlu chwaraeon yng Ngwobrau Chwaraeon Ceredigion 2018

Dathlu chwaraeon yng Ngwobrau Chwaraeon Ceredigion 2018

09/07/2018

Cynhaliwyd Gwobrau Chwaraeon Ceredigion 2018 gan Gyngor Chwaraeon Ceredigion ar ddydd Gwener, 06 Gorffennaf ym Mhenmorfa, Aberaeron.


Ein sgwrs barhaus i'ch helpu chi

Ein sgwrs barhaus i'ch helpu chi

04/07/2018

Gofynnir i drigolion ar draws Ceredigion, trwy ymgyrch ymgysylltu, sut y gall y Cyngor roi llais iddynt o ran cryfhau cymunedau a dylunio gwasanaethau yn y dyfodol.


Syrffio ar y Sgwâr!

Syrffio ar y Sgwâr!

04/07/2018

Mae’n amser cyffrous iawn yn Theatr Felinfach wrth i aelodau brwdfrydig yr Ysgol Berfformio baratoi i gyflwyno ei sioe gerdd gyntaf ‘Syrffio ar y Sgwâr!’. Cynhelir y perfformiad am 7yh ar nos Sadwrn ,14 Gorffennaf.


Cerbydau deubwrpas newydd ar gyfer cynnal a chadw’r priffyrdd trwy gydol y flwyddyn

Cerbydau deubwrpas newydd ar gyfer cynnal a chadw’r priffyrdd trwy gydol y flwyddyn

03/07/2018

Mae pedwar cerbyd deubwrpas wedi cyrraedd Ceredigion. Byddant yn perfformio tasgau cyffredinol cynnal a chadw priffyrdd ac yn trosi fel graenwyr i berfformio gweithgareddau cynnal a chadw yn y gaeaf yn ôl yr angen.


Gwasanaeth Ieuenctid yn dathlu Wythnos Gwaith Ieuenctid 2018

Gwasanaeth Ieuenctid yn dathlu Wythnos Gwaith Ieuenctid 2018

03/07/2018

Bu Gwasanaeth Ieuenctid Ceredigion yn dathlu Wythnos Gwaith Ieuenctid rhwng 23 a 30 Mehefin, sef wythnos wedi’i chlustnodi ar gyfer dathlu Gwaith Ieuenctid ar draws Cymru gyfan.


Gwobrwyo adeiladwyr Ceredigion am ansawdd eu hadeiladu

Gwobrwyo adeiladwyr Ceredigion am ansawdd eu hadeiladu

03/07/2018

Cafodd adeiladwyr a datblygwyr yng Ngheredigion eu cydnabod yn ddiweddar am eu hymrwymiad i waith adeiladu o ansawdd o fewn y sir.


Noson Agored wedi ei gynnal yng Nghanolfan Ieuenctid Aberteifi

Noson Agored wedi ei gynnal yng Nghanolfan Ieuenctid Aberteifi

03/07/2018

Fel rhan o ddathliadau Wythnos Gwaith Ieuenctid 2018, cynhaliwyd noson agored, gan Gwasanaeth Ieuenctid Ceredigion yn eu Canolfan yn Aberteifi.


Sioe Ysgol Gynradd Llanarth ‘Ein Milltir Sgwâr’ yn dathlu Cymreictod a hanes

Sioe Ysgol Gynradd Llanarth ‘Ein Milltir Sgwâr’ yn dathlu Cymreictod a hanes

03/07/2018

Cynhelir sioe gan ddisgyblion Ysgol Gynradd Llanarth o dan arweiniad Tîm Creadigol Theatr Felinfach ar nos Lun, 9 Gorffennaf.


Arddangosfa Gwneud Sblash yn nodi Blwyddyn y Môr

Arddangosfa Gwneud Sblash yn nodi Blwyddyn y Môr

02/07/2018

Mae ‘Gwneud Sblash’ yn arddangosfa newydd yn Amgueddfa Ceredigion, Aberystwyth ac mae’n bwrw golwg ar weithgareddau glan môr gan gynnwys yr ymdrochi a’r gwyliau haf gogoneddus sy’n nodweddu’r wlad hon.


Teithio nôl mewn amser o 2018 i 1818

Teithio nôl mewn amser o 2018 i 1818

02/07/2018

Mae Amgueddfa Ceredigion wedi bod yn gweithio gyda Prosiect Ysgolion Ohio i ddathlu daucanmlwyddiant yr allfudo cyntaf o Geredigion i Ohio ar 1 Ebrill 1818.


Dweud eich dweud ar Safle Gwastraff Cartref Rhydeinon

Dweud eich dweud ar Safle Gwastraff Cartref Rhydeinon

28/06/2018

Mae’r Cyngor yn croesawu ymatebion i ymgynghoriad ar ddefnydd a dyfodol Safle Gwastraff Cartref Rhydeinon sydd wedi ei lansio yn ddiweddar.


Ffioedd wedi eu gosod i gartrefi gofal y sector annibynnol am 2018-2019

Ffioedd wedi eu gosod i gartrefi gofal y sector annibynnol am 2018-2019

28/06/2018

Ar 19 Mehefin 2018, cymeradwywyd ffioedd dros leoliadau yng nghartrefi gofal y sector annibynnol yng Ngheredigion am y cyfnod 2018 i 2019.


Rhedeg dros yr iaith yn Aberystwyth!

Rhedeg dros yr iaith yn Aberystwyth!

26/06/2018

Fe fydd Ras Yr Iaith 2018 yn cymryd lle rhwng 4 a 6 Gorffennaf ac fe fydd cymal olaf y diwrnod cyntaf yn cymryd lle yn Aberystwyth am 6y.h. gyda llwybr 2.7km o hyd o gwmpas canol y dref a’r Promenâd.


Trigolion Ceredigion yn cael eu annog i edrych ar eu manylion ar y Gofrestr Etholiadol

Trigolion Ceredigion yn cael eu annog i edrych ar eu manylion ar y Gofrestr Etholiadol

25/06/2018

Mae trigolion Ceredigion yn cael eu annog i edrych ac i ddiweddaru eu gwybodaeth sydd ar y gofrestr etholiadol.


Trinwyr gwallt Hyfforddiant Ceredigion Training yn cipio’r prif wobrau yn Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd 2018

Trinwyr gwallt Hyfforddiant Ceredigion Training yn cipio’r prif wobrau yn Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd 2018

25/06/2018

Yn dilyn eu llwyddiant yn Rhagbrofion y Cystadleuaethau Gwallt a Harddwch yn Eisteddfod yr Urdd ym mis Mai, fe gynrychiolodd disgyblion a phrentisiaid trin gwallt Hyfforddiant Ceredigion Training (HCT) y Sir yn Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd yn Llanfair-ym-muallt ar 1 Mehefin. Unwaith eto, fe ddangosodd trinwyr gwallt HCT dalent rhagorol gyda’u dyluniadau penigamp.


Cymuned yn dangos cefnogaeth i Ofalwyr yng Ngheredigion

Cymuned yn dangos cefnogaeth i Ofalwyr yng Ngheredigion

22/06/2018

Ar 15 Mehefin yn Llanina Arms cafodd Wythnos Gofalwyr ei ddathlu gan Uned Gofalwyr Cyngor Sir Ceredigion ar y cyd â phartneriaid trwy gynnal digwyddiad am ddim i Ofalwyr a oedd yn bwriadu i helpu gofalwyr i aros yn ‘iach ac mewn cyswllt'.


Francine Stock yn trafod ffilmiau yn Amgueddfa Ceredigion, mewn cysylltiad â Gŵyl y Gelli

Francine Stock yn trafod ffilmiau yn Amgueddfa Ceredigion, mewn cysylltiad â Gŵyl y Gelli

22/06/2018

Bydd y cyflwynydd Radio a Theledu, Francine Stock, yn dewis pedair o'i hoff ffilmiau er mwyn eu trafod yn Amgueddfa Ceredigion, Aberystwyth ar 14 Gorffennaf am 7yh. Gyda chlipiau o’r detholiad o ffilmiau, a gafodd eu dangos ar hyd y degawdau yn hen Sinema'r Coliseum, bydd hi'n esbonio ei dewis, gyda gwybodaeth gefndirol am y modd y cafodd y ffilmiau eiconig hyn eu creu.


Meithrinfeydd a cyn-ysgolion yn ymuno yn rhaglen Ceredigion Actif ‘Ffit yn 5’

Meithrinfeydd a cyn-ysgolion yn ymuno yn rhaglen Ceredigion Actif ‘Ffit yn 5’

22/06/2018

Mae rhaglen Ceredigion Actif ‘Ffit yn 5’, menter i gynyddu lefelau gweithgaredd plant sy’n rhedeg mewn dros 30 o ysgolion cynradd Ceredigion yn barod, nawr ar gael mewn meithrinfeydd a cyn-ysgolion ar draws y sir.


Tad mabwysiadol yn dathlu Sul y Tadau

Tad mabwysiadol yn dathlu Sul y Tadau

22/06/2018

Ar ddydd Sul, 17 Mehefin, dathlwyd Sul y Tadau gan deuluoedd ledled y sir, ond nid tadau biolegol oedd yr unig rai i nodi’r diwrnod.


Arian grant ar gael i wella meysydd chwarae yng Ngheredigion

Arian grant ar gael i wella meysydd chwarae yng Ngheredigion

21/06/2018

Mae’r Cyngor wedi cael £100,800 o Gronfa Datblygu Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru er mwyn ariannu gwaith cyfalaf mewn pedwar maes chwarae yng Ngheredigion. Ar 19 Mehefin, awdurdododd Cabinet y Cyngor dechreuad y prosiect.


Cydnabod a dathlu llwyddiannau staff

Cydnabod a dathlu llwyddiannau staff

21/06/2018

Dathlwyd llwyddiannau a chyflawniadau staff Cyngor Sir Ceredigion mewn cyfarfod Cyngor ar 21 Mehefin 2018.


Gofyn barn ar welliannau mynediad arfaethedig i Fryngaer Pendinas

Gofyn barn ar welliannau mynediad arfaethedig i Fryngaer Pendinas

21/06/2018

Gofynnir barn ar welliannau mynediad arfaethedig i Fryngaer Pendinas ym Mhenparcau.


Stori a Llun: Llwyddiant yn Eisteddfod Canolfan Meugan

Stori a Llun: Llwyddiant yn Eisteddfod Canolfan Meugan

21/06/2018

Cynhaliwyd Eisteddfod gan Ganolfan Meugan a Chanolfan Steffan i’r defnyddwyr gwasanaeth ar 7 Mehefin yn Neuadd Felinfach.


Strategaeth Gaffael newydd yn ffocysu ar gryfhau economi leol

Strategaeth Gaffael newydd yn ffocysu ar gryfhau economi leol

21/06/2018

Bydd gan Strategaeth Gaffael ar gyfer 2018-2022 ffocws cryf ar gefnogi a chryfhau’r economi leol wrth sicrhau budd i bobl a chymunedau Ceredigion.


Cyn-berchennog Busnes Bwyd â phla o lygod yn cael ei erlyn a’i gael yn euog

Cyn-berchennog Busnes Bwyd â phla o lygod yn cael ei erlyn a’i gael yn euog

20/06/2018

Ar 18 Mehefin 2018, plediodd Mr Rysul Asad o 5 Gloster Row, Aberteifi a chyn-berchennog Gulshan, Chancery Lane, Aberteifi, yn euog i 10 trosedd hylendid bwyd cyn Ynadon yng Nghanolfan Gyfiawnder Aberystwyth.


Datblygiad Canolfan Adnoddau Integredig Cylch Caron yn symud yn nes

Datblygiad Canolfan Adnoddau Integredig Cylch Caron yn symud yn nes

20/06/2018

Mae'r cynllun arfaethedig ar gyfer Canolfan Adnoddau Integredig Cylch Caron yn Nhregaron wedi symud yn nes at gael ei wireddu, yn dilyn cwblhau cam cyn-cymhwyso y Gwahoddiad i Dendr yn llwyddiannus.


Dathliadau deucanmlwyddiant Cymru - Ohio

Dathliadau deucanmlwyddiant Cymru - Ohio

20/06/2018

Bydd yr artist lleol Gwenllian Beynon a tri o’i myfyrwyr yn cyflwyno hanes eu taith i Ohio ar nos Wener, 29 Mehefin am 7:30yh yn Theatr Felinfach.


Diwrnod ym Mywyd Gareth Davies, Arweinydd Tîm Gwasanaethau Parcio, Tîm Gorfodi Parcio Sifil Ceredigion

Diwrnod ym Mywyd Gareth Davies, Arweinydd Tîm Gwasanaethau Parcio, Tîm Gorfodi Parcio Sifil Ceredigion

20/06/2018

Yn wreiddiol o Sanclêr, rwyf wedi cael gwaith amrywiol yn y gorffennol, o hyfforddi i fod yn adeiladwr pan adawais yr ysgol, i weithio o fewn yr adran cofnodion meddygol yn Ysbyty Cyffredinol Gorllewin Cymru. Astudiais am radd mewn Cyfraith ym Mryste ac wedi bwriadu hyfforddi i fod yn y gwasanaeth prawf yn wreiddiol. Fodd bynnag, symudais i Geredigion yn 2004 ar ôl cwrdd â fy ngwraig a dechrau gweithio mewn cwmni potelu dŵr ffynnon lleol. Mwynheais y swydd mas draw gan ei fod wedi helpu imi ddatblygu perthynas da gyda’r gymuned leol trwy siarad â chwsmeriaid yn rheolaidd.


Dysgwyr o Geredigion yn Enillwyr Cenedlaethol

Dysgwyr o Geredigion yn Enillwyr Cenedlaethol

19/06/2018

Gwobrwywyd pedwar dysgwr o Geredigion am safon eu Cymraeg ysgrifenedig yng Ngŵyl Haf Merched y Wawr ym Machynlleth ar Ddydd Sadwrn, 19 Mai.


Paratoadau yn mynd rhagddo i ddarparu’r Cynnig Gofal Plant i Gymru

Paratoadau yn mynd rhagddo i ddarparu’r Cynnig Gofal Plant i Gymru

19/06/2018

O fis Medi 2018, bydd teuluoedd yng Ngheredigion ymysg y rheini yng Nghymru sy’n gallu hawlio 30 awr o addysg gynnar a gofal plant wedi ei ariannu gan y Llywodraeth am hyd at 48 wythnos o’r flwyddyn fel rhan o’r Cynnig Gofal Plant i Gymru.


Perfformiadau gan artist BMX yn wobr i Ysgolion Ceredigion

Perfformiadau gan artist BMX yn wobr i Ysgolion Ceredigion

19/06/2018

Yn dilyn ymdrech a llwyddiant nodedig yn y sialens ‘Big Pedal’ eleni, cafodd pedwar ysgol o Geredigion eu gwobrwyo gydag ymweliad o Yinka Thomas, artist BMX enwog iawn ynghyd â chefnogaeth Matti Hemmings, daliwr record y byd.


Stori a Llun: Arweinwyr o Eglwys Madagascar yn ymweld â Cheredigion i ddathlu deucanmlwyddiant

Stori a Llun: Arweinwyr o Eglwys Madagascar yn ymweld â Cheredigion i ddathlu deucanmlwyddiant

18/06/2018

Ar ddydd Iau, 7 Mehefin, cwrddodd nifer o bwysigion o Fadagascar gydag aelodau Cyngor Sir Ceredigion fel rhan o ddathliadau y cafodd eu cynnal yng Ngheredigion i ddathlu deucanmlwyddiant o’r cenhadon cyntaf a deithiodd o ardal Aberaeron i Fadagascar.


Noson Agored Canolfan Ieuenctid Aberteifi

Noson Agored Canolfan Ieuenctid Aberteifi

14/06/2018

Fel rhan o ddathliadau Wythnos Gwaith Ieuenctid 2018, bydd Gwasanaeth Ieuenctid Ceredigion yn cynnal noson agored yng Nghanolfan Ieuenctid Aberteifi.


Diwrnod agored yng Nghanolfan Bwyd Cymru i arddangos cyfleusterau cynhyrchwyr o’r radd flaenaf

Diwrnod agored yng Nghanolfan Bwyd Cymru i arddangos cyfleusterau cynhyrchwyr o’r radd flaenaf

13/06/2018

Mae Canolfan Bwyd Cymru, sydd wedi’i leoli ym Mharc Busnes Horeb, Llandysul yn agor ei drysau i’r cyhoedd ar 26 Mehefin, o 10yb i 4yp. Mae’r Ganolfan yn ganolfan technoleg bwyd pwrpasol sy’n cynnig cyngor, gwasanaethau technegol a hyfforddiant i fusnesau newydd, busnesau bach a chanolig a chynhyrchwyr bwyd sydd eisoes ar waith.


Annog y cyhoedd i fwynhau edrych ar y dolffiniaid o bell

Annog y cyhoedd i fwynhau edrych ar y dolffiniaid o bell

12/06/2018

Gyda'r haf ar ei ffordd, yn denu ymwelwyr i fwynhau arfordir cyfoethog bywyd gwyllt Ceredigion, mae'r Cyngor yn annog aelodau'r cyhoedd i gymryd rhan mewn gweithgareddau arfordirol heb amharu ar fywyd gwyllt a chynefinoedd arbennig Bae Ceredigion. Daw'r alwad hon ar ôl i unigolion fynd yn agos at y dolffiniaid ym Mae Ceredigion yn ddiweddar a nofio yn eu mysg.


Stori a Llun: Cyfraniad i elusen lleol

Stori a Llun: Cyfraniad i elusen lleol

07/06/2018

Wrth i flwyddyn y Cynghorydd Lynford Thomas fel Cadeirydd y Cyngor am 2017-2018 ddod i ben, cynhaliwyd cinio swyddogol Cadeirydd y Cyngor. Yn ystod y digwyddiad cafodd casgliad i’w wneud ar gyfer cefnogi elusen a ddewiswyd gan y Cadeirydd, sef DASH Ceredigion.


Ceredigion yn dod yn agos i’r brig yn Eisteddfod yr Urdd

Ceredigion yn dod yn agos i’r brig yn Eisteddfod yr Urdd

04/06/2018

Mae talent a doniau disglair ieuenctid Ceredigion wedi dod a’r sir i’r ail safle yng nghynghrair llwyddiannau Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd Brycheiniog a Maesyfed eleni ar faes y Sioe, Llanelwedd rhwng 28 Mai a 2 Mehefin.


Galw am aelodau newydd i Fforwm Mynediad Lleol Ceredigion

Galw am aelodau newydd i Fforwm Mynediad Lleol Ceredigion

04/06/2018

Mae galw am aelodau newydd i fod yn rhan o Fforwm Mynediad Lleol Ceredigion.


Nwyddau Newydd yn Amgueddfa Ceredigion

Nwyddau Newydd yn Amgueddfa Ceredigion

31/05/2018

Lansiodd Amgueddfa Ceredigion gasgliad newydd sbon o anrhegion unigryw a grëwyd gan bedwar arlunydd lleol, sef Becky Knight, Carys Boyle, Felix Cannadam a Ruth Jên Evans, yn ddiweddar.


Llun a Stori – Canolfan Dydd Aberystwyth yn dathlu’r Briodas Frenhinol

Llun a Stori – Canolfan Dydd Aberystwyth yn dathlu’r Briodas Frenhinol

30/05/2018

Fe ddathlodd Canolfan Dydd Aberystwyth y Briodas Frenhinol â chinio arbennig a llwncdestun.


Allyriadau carbon y Cyngor wedi ei leihau dros 20% mewn 5 mlynedd

Allyriadau carbon y Cyngor wedi ei leihau dros 20% mewn 5 mlynedd

29/05/2018

Dangosodd adolygiad blynyddol olaf Cynllun Rheoli Carbon y Cyngor bod allyriadau carbon y Cyngor wedi lleihau 21.15% yn y pum mlynedd diwethaf.


Cymuned Ceredigion yn helpu Gofalwyr i aros yn ‘iach a mewn cyswllt'

Cymuned Ceredigion yn helpu Gofalwyr i aros yn ‘iach a mewn cyswllt'

29/05/2018

I ddathlu Wythnos Gofalwyr eleni, sy’n cael ei gynnal rhwng 11 a 17 Mehefin, bydd yr Uned Gofalwyr yn cynnal digwyddiad i ddathlu gofalwyr ddydd Gwener, 15 Mehefin yng Ngwesty Llanina, Llanarth.


Canolfan Padarn wedi codi arian yn y Ras am Fywyd

Canolfan Padarn wedi codi arian yn y Ras am Fywyd

25/05/2018

Cymerodd staff a defnyddwyr gwasanaeth Canolfan Padarn ran yn y Ras am Fywyd a gynhaliwyd yn Aberystwyth ddydd Sul 13 Mai.


Dathlu Wythnos Addysg Oedolion

Dathlu Wythnos Addysg Oedolion

25/05/2018

Bydd Ceredigion yn dathlu Wythnos Addysg Oedolion sef gŵyl ddysgu flynyddol fwyaf yn y DU. Mae dros 10,000 o oedolion yng Nghymru yn cymryd rhan mewn gweithgareddau i nodi’r wythnos yn flynyddol.


Gwefan newydd i’r Gwasanaeth Ieuenctid Ceredigion

Gwefan newydd i’r Gwasanaeth Ieuenctid Ceredigion

25/05/2018

Mae Gwasanaeth Ieuenctid Ceredigion wedi creu gwefan newydd sydd wedi ei ddatblygu yn dilyn ymgynghoriad â phobl ifanc.


Dathlu Wythnos Gwaith Ieuenctid 2018

Dathlu Wythnos Gwaith Ieuenctid 2018

24/05/2018

Bydd Gwasanaeth Ieuenctid Ceredigion yn dathlu Wythnos Gwaith Ieuenctid rhwng 23 a 30 Mehefin, sy’n wythnos sydd wedi’i chlustnodi ar gyfer dathlu gwaith ieuenctid ar draws Cymru gyfan.


Fforwm Anabledd Ceredigion 2018/19 – Helpu i lunio gwasanaethau yng Ngheredigion

Fforwm Anabledd Ceredigion 2018/19 – Helpu i lunio gwasanaethau yng Ngheredigion

24/05/2018

A ydych chi'n berson anabl sy'n byw yng Ngheredigion, yn weithiwr cymorth, gofalwr neu gynrychiolydd sy'n gweithio gyda phobl anabl yn y sir? Os felly, dewch i ymuno â Fforwm Anabledd Ceredigion.


Lansio prosiect Clybiau Codio yn Eisteddfod yr Urdd

Lansio prosiect Clybiau Codio yn Eisteddfod yr Urdd

24/05/2018

Mae’n bleser gan Cered - Menter Iaith Ceredigion a Code Club, sydd yn rhan o’r Raspberry Pi Foundation, gyhoeddi lansiad prosiect Clybiau Codio. Cynhelir y lansiad ar stondin Mentrau Iaith Cymru yn Eisteddfod yr Urdd 2018, bore dydd Mawrth 29 Mai, rhwng 10yb a 12yp.


Pecyn o welliannau Teithio Llesol a gwblhawyd yn ddiweddar yn Aberystwyth

Pecyn o welliannau Teithio Llesol a gwblhawyd yn ddiweddar yn Aberystwyth

24/05/2018

Cafodd gwelliannau teithio llesol yn Aberystwyth eu cwblhau yn ddiweddar ar ôl i Gyngor Sir Ceredigion sicrhau arian grant cyfalaf ychwanegol oddi wrth Lywodraeth Cymru o £249,000.


Amgueddfa’n Taflu Goleuni ar y Gorffennol

Amgueddfa’n Taflu Goleuni ar y Gorffennol

23/05/2018

Mae goleuadau Amgueddfa Ceredigion wedi’u hailwampio’n llwyr, diolch i grantiau ariannol o £116,558 oddi wrth Adain Amgueddfeydd, Archifau a Llyfrgelloedd Llywodraeth Cymru a’r Gronfa Datblygu Cymunedau Gwledig.


Coffáu rôl yr RNLI yn y Rhyfel Byd Cyntaf gydag Arddangosfa Newydd yn Amgueddfa Ceredigion

Coffáu rôl yr RNLI yn y Rhyfel Byd Cyntaf gydag Arddangosfa Newydd yn Amgueddfa Ceredigion

23/05/2018

Mae Amgueddfa Ceredigion yn cynnal arddangosfa’r RNLI ‘Gobaith yn y Rhyfel Mawr’, sy’n anrhydeddu dewrder a phenderfyniad y rhai fu’n achub bywydau ar y môr, fel rhan o ddigwyddiadau coffau canmlwyddiant y Rhyfel Byd Cyntaf. Mae’r arddangosfa ryngweithiol, sy’n addas ar gyfer y teulu cyfan, yn canolbwyntio ar chwe stori achub ddewr oddi ar arfordir y Deyrnas Unedig ac Iwerddon. Mae hefyd yn edrych ar hanes difyr gorsafoedd Bad Achub Y Borth, Aberystwyth, Cei Newydd ac Aberteifi.


Cyfle i Gyngor Ieuenctid Ceredigion i ddweud eu barn

Cyfle i Gyngor Ieuenctid Ceredigion i ddweud eu barn

23/05/2018

Ar 13 Gorffennaf 2018, bydd Cyngor Ieuenctid Ceredigion yn cymryd drosodd Siambr y Cyngor i gynnal sesiwn trafodaeth gyntaf yng Ngheredigion, wedi’i drefnu a’i arwain gan Gyngor Ieuenctid Ceredigion. Bydd y digwyddiad yn gyfle gwych i Gyngor Ieuenctid Ceredigion ofyn cwestiynau ynglŷn â materion sy'n effeithio ar bobl ifanc i banel o bobl sy’n dylanwadu ar benderfyniadau a pholisïau, ac ar bobl ifanc yn lleol ac yn genedlaethol.


Lansio Ap Bys a Bawd

Lansio Ap Bys a Bawd

23/05/2018

Ydych chi hoffi canu hwiangerddi Cymraeg? Ydych chi’n rhiant neu’n warchodwr i blantos bach? Mae ap newydd sbon yn cael ei lansio’r wythnos nesaf yn Eisteddfod yr Urdd a fydd wrth eich bodd.


Amgueddfa Ceredigion yn galw am luniau o wyliau glan môr ar gyfer arddangosfa newydd

Amgueddfa Ceredigion yn galw am luniau o wyliau glan môr ar gyfer arddangosfa newydd

22/05/2018

Mae Amgueddfa Ceredigion am gael eich lluniau o wyliau glan môr i fod yn rhan o arddangosfa newydd sy’n dathlu perthynas y genedl â glan môr.


Chwilio am syniadau i geisio helpu gwella cymunedau gwledig lleol Ceredigion

Chwilio am syniadau i geisio helpu gwella cymunedau gwledig lleol Ceredigion

22/05/2018

Hoffai Grŵp Gweithredu Lleol Cynnal y Cardi glywed gan unigolion, grwpiau cymunedol a sefydliadau cymwys sydd â syniadau arloesol a allai wella'r profiad o fyw a gweithio yng Ngheredigion.


Dweud eich dweud ar Orfodi Corfforaethol

Dweud eich dweud ar Orfodi Corfforaethol

22/05/2018

Gofynnir barn ar Bolisi Gorfodi Corfforaethol newydd a gynhyrchwyd gan Gyngor Sir Ceredigion.


Gwobrwyo Medal yr Ymerodraeth Brydeinig am wasanaethau i Pêl-fasged Anabl

Gwobrwyo Medal yr Ymerodraeth Brydeinig am wasanaethau i Pêl-fasged Anabl

22/05/2018

Gwobrwywyd Medal yr Ymerodraeth Brydeinig i Lee Coulson mewn seremoni a gynhaliwyd ar 19 Mai yn Siambr y Cyngor, Neuadd Cyngor Ceredigion, Aberaeron. Gwobrwywyd y fedal iddo am wasanaethau i Bêl-fasged Anabl yn wirfoddol ac yn elusennol.


Ad-drefniant portffolios Cabinet wedi ei gyhoeddi yng Nghyfarfod Blynyddol y Cyngor

Ad-drefniant portffolios Cabinet wedi ei gyhoeddi yng Nghyfarfod Blynyddol y Cyngor

18/05/2018

Cyhoeddwyd ad-drefniant portffolios y Cabinet yng Nghyfarfod Blynyddol y Cyngor ar 18 Mai 2018. Gwnaethpwyd y cyhoeddiad gan Arweinydd y Cyngor, y Cynghorydd Ellen ap Gwynn.


Cynghorydd Hag Harris wedi ei ethol yn Gadeirydd Cyngor Sir Ceredigion 2018-2019

Cynghorydd Hag Harris wedi ei ethol yn Gadeirydd Cyngor Sir Ceredigion 2018-2019

18/05/2018

Etholwyd y Cynghorydd Hag Harris yn Gadeirydd y Cyngor am 2018-2019 yn y Cyfarfod Blynyddol y cynhaliwyd gan Gyngor Sir Ceredigion ar ddydd Gwener 18 Mai 2018.


Myfyrwyr yn creu cysylltiad Dylan Thomas

Myfyrwyr yn creu cysylltiad Dylan Thomas

18/05/2018

Os yw Hawl Tramwy Cyhoeddus yn cyfuno golygfeydd arfordirol a mynyddoedd gwych, yn cwmpasu tir fferm, cymoedd coediog a nentydd byrlymus, yn darparu llwybr oddi ar y ffordd rhwng pentref arfordirol a phentref bach mewndirol ac, ar ben hyn oll, gyda chysylltiadau hanesyddol â pherson llenyddol, yna mae'n haeddu gofal. Mae'r llwybr dan sylw yn rhedeg o Lanon tuag at Pennant.


Baneri glas i hedfan dros draethau Ceredigion yr haf hwn

Baneri glas i hedfan dros draethau Ceredigion yr haf hwn

17/05/2018

Bydd y Faner Las yn hedfan dros bump o draethau mwyaf poblogaidd Ceredigion dros yr haf hwn. Mae traethau’r Borth, Gogledd Aberystwyth, Harbwr Cei Newydd, Llangrannog a Thresaith unwaith eto wedi eu gwobrwyo â’r Faner Las ar gyfer 2018. Yn ogystal, mae traethau Ceredigion wedi ennill 4 Gwobr Arfordir Glas a 13 Gwobr Glan Môr.


Cynnal Gemau Chwarae Unedig i daclo cydraddoldeb

Cynnal Gemau Chwarae Unedig i daclo cydraddoldeb

17/05/2018

I gyd-fynd gyda Gemau'r Gymanwlad, cynhaliwyd Gemau Chwarae Unedig Ceredigion ar 25 Ebrill ym Mhrifysgol Aberystwyth.


Digwyddiad Theatr Felinfach i hel atgofion ar ôl 50 mlynedd o’r Panto

Digwyddiad Theatr Felinfach i hel atgofion ar ôl 50 mlynedd o’r Panto

17/05/2018

Mae’r Panto yn dathlu ei ben-blwydd yn 50 oed y flwyddyn yma. Y Panto yw un o brif brosiectau cymunedol Theatr Felinfach ac mae’n binacl ar flwyddyn o waith cyfranogi.


Diwrnod ym Mywyd Julie Lomas, Cydlynydd Gwyliau Bwyd a Diod / Cydlynydd Marchnad Ffermwyr Aberystwyth

Diwrnod ym Mywyd Julie Lomas, Cydlynydd Gwyliau Bwyd a Diod / Cydlynydd Marchnad Ffermwyr Aberystwyth

16/05/2018

Yn wreiddiol o Donypandy yng Nghymoedd Rhondda, gadawais i’r ysgol ar ôl fy Lefel ‘O’ (ydw, dw i wir yr oedran yna!) a threuliais 12 blynedd fel Swyddog Treth i Cyllid y Wlad yng Nghaerdydd.


Trinwyr gwallt Hyfforddiant Ceredigion Training yn dangos eu doniau

Trinwyr gwallt Hyfforddiant Ceredigion Training yn dangos eu doniau

16/05/2018

Daeth myfyrwyr trin gwallt o bob cwr o'r sir i Hyfforddiant Ceredigion Training (HCT) ar ddydd Mercher, 02 Mai, i ddangos eu sgiliau.


Cadw arfordir Ceredigion yn lân

Cadw arfordir Ceredigion yn lân

11/05/2018

Mae dau fath o fin newydd wedi eu gosod yn agos i rai o prif draethau Ceredigion i helpu cadw arfordir y sir yn lân.


Ceredigion yn paratoi at ŵyl feicio

Ceredigion yn paratoi at ŵyl feicio

11/05/2018

Bydd OVO Energy Tour Series yn dychwelyd i Aberystwyth ar ddydd Sadwrn 26 Mai – yr unig rownd Gymraeg o'r daith o amgylch trefi a dinasoedd Prydain. Mae Cyngor Sir Ceredigion yn falch o westeio’r digwyddiad eto eleni gyda chefnogaeth ariannol gan Gyngor Tref Aberystwyth ac Advancing Aberystwyth ar y Blaen i sicrhau’r digwyddiad ar gyfer Aberystwyth.


Ewch ar daith o amgylch Canolfan Bwyd Cymru heb symud cam!

Ewch ar daith o amgylch Canolfan Bwyd Cymru heb symud cam!

10/05/2018

Yn ddiweddar, cafodd Canolfan Bwyd Cymru daith rithwir 'Ganolfan Arloesi a Gweithgynhyrchu' wedi ei greu i alluogi pobl i weld y cyfleusterau sydd ar gael yno o bell.


Gwella sgiliau gwirfoddolwyr i helpu i ofalu am yr amgylchedd leol

Gwella sgiliau gwirfoddolwyr i helpu i ofalu am yr amgylchedd leol

10/05/2018

Mae'n debyg y byddai waliau ystafell y biliards yn Llanerchaeron yn medru dweud sawl stori pe bai nw’n gallu siarad. Ond mae’n amheus eu bod nhw erioed wedi gweld cwrs hyfforddi peiriant torri porfa yn y fath gymhlethdod o’r blaen. Dyma leoliad y cwrs, a fenthycwyd yn garedig gan yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol am y diwrnod, i’r grŵp a oedd yn cynnwys rhai o wirfoddolwyr ‘Mabwysiadu Llwybr’ Cyngor Sir Ceredigion.


Codi baneri enfys mewn cefnogaeth i Ddiwrnod Rhyngwladol

Codi baneri enfys mewn cefnogaeth i Ddiwrnod Rhyngwladol

09/05/2018

Bydd Cyngor Sir Ceredigion yn dangos eu cefnogaeth i Ddiwrnod Rhyngwladol yn erbyn Homoffobia, Trawsffobia a Bi-ffobia (IDAHOT) ar ddydd Iau, 17 Mai gan godi baneri enfys tu allan i swyddfeydd y Cyngor yn Penmorfa, Aberaeron a Chanolfan Rheidol, Aberystwyth.


Cynllun Llesiant Lleol Ceredigion wedi ei lansio

Cynllun Llesiant Lleol Ceredigion wedi ei lansio

09/05/2018

Lansiwyd Cynllun Llesiant Lleol cyntaf Ceredigion mewn digwyddiad gyda Chomisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru, Sophie Howe.


Eich amser i wneud gwahaniaeth yn ystod Wythnos Gweithredu yn Erbyn Dementia

Eich amser i wneud gwahaniaeth yn ystod Wythnos Gweithredu yn Erbyn Dementia

09/05/2018

Bydd Cyngor Sir Ceredigion yn dechrau Wythnos Gweithredu yn Erbyn Dementia, sydd yn digwydd rhwng 21 a 27 Mai, trwy gynnal sesiwn gwybodaeth Cyfeillgarwch Dementia ar ddydd Llun, 21 Mai am 2yp yn Y Pwerdy, Llandysul.


Cymeradwyo Polisi Metel Sgrap newydd

Cymeradwyo Polisi Metel Sgrap newydd

08/05/2018

Mewn cyfarfod ar 08 Mai 2018, fe wnaeth Cabinet y Cyngor gymerdwyo Polisi Metel Sgrap newydd. Mae’r polisi’n sicrhau hygyrchedd ac eglurder i’r rhai sy’n ceisio cael Casglwyr neu Drwydded Safle gan y Cyngor.


Gweinidogion ac arweinyddion yn cyfarfod i drafod Bargen Twf Canolbarth Cymru

Gweinidogion ac arweinyddion yn cyfarfod i drafod Bargen Twf Canolbarth Cymru

08/05/2018

Roedd dau o weinidogion amlwg y DU a Llywodraeth Cymru yn Llandrindod ar ddydd Iau, 26 Ebrill, i drafod Bargen Twf Canolbarth Cymru gydag arweinyddion cyngor y rhanbarth.


Llwyddiant i Brentisiaid Plymio Hyfforddiant Ceredigion Training

Llwyddiant i Brentisiaid Plymio Hyfforddiant Ceredigion Training

08/05/2018

Mae adran Plymio Hyfforddiant Ceredigion Training (HCT) wedi bod yn dathlu llwyddiant dau brentis, Shannon Haf Burril a Robert Davies, mewn cystadleuaeth masnach ledled DU yn ddiweddar.


Cydnabyddiaeth i Ddysgwyr Cymraeg yn nathliadau Cymraeg yn y Gweithle

Cydnabyddiaeth i Ddysgwyr Cymraeg yn nathliadau Cymraeg yn y Gweithle

04/05/2018

Cynhaliwyd digwyddiad ar 30 Ebrill yng Nghanolfan Rheidol, Aberystwyth i gydnabod staff Cyngor Sir Ceredigion a fynychodd hyfforddiant Cymraeg yn y gweithle yn ystod y flwyddyn ddiwethaf.


Ffair Wanwyn yn nodi pen-blwydd y Farchnad Ffermwyr

Ffair Wanwyn yn nodi pen-blwydd y Farchnad Ffermwyr

04/05/2018

Eleni, mae’r Ffair Wanwyn yn nodi pen-blwydd arbennig Marchnad Ffermwyr Aberystwyth yn 18 oed.


Ymgynghori ar strategaeth trais a chamdriniaeth

Ymgynghori ar strategaeth trais a chamdriniaeth

04/05/2018

Mae awdurdodau yn rhanbarth canolbarth a gorllewin Cymru yn ceisio sylwadau mewn perthynas â'u strategaeth newydd ynghylch mynd i'r afael â thrais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol.


Lansiad Llyfryn Byw a Bod

Lansiad Llyfryn Byw a Bod

03/05/2018

Cynhyrchwyd llyfryn newydd Byw a Bod trwy gydweithio Theatr Felinfach, Cered, ac Adran Addysg Ceredigion.


Cwblhau cynlluniau priffyrdd ym Mhenrhyn-coch ac yn IBERS

Cwblhau cynlluniau priffyrdd ym Mhenrhyn-coch ac yn IBERS

01/05/2018

Mae 'Cynllun Llwybrau Diogel mewn Cymunedau' ym Mhenrhyn-coch yn dilyn gwaith adeiladu 'Cam 2' wedi ei gwblhau yn ddiweddar ar ddarn newydd y llwybr troed rhwng yr Ysgol a'r Swyddfa Bost a'r gwelliannau ar gyffordd ystâd breswyl Glan Ffrwd.


Ethol Esme fel Aelod Seneddol Ifanc newydd Ceredigion

Ethol Esme fel Aelod Seneddol Ifanc newydd Ceredigion

01/05/2018

Ar 20 Ebrill 2018, etholwyd Esme Freeman fel Aelod Seneddol Ifanc (ASI) newydd Ceredigion, gan Gyngor Ieuenctid y Sir, i gynrychioli Ceredigion yn Senedd Ieuenctid y DI yn 2018-2019.


Gofyn i drigolion gefnogi’r cyfarfod nesaf Lleihau Trosedd

Gofyn i drigolion gefnogi’r cyfarfod nesaf Lleihau Trosedd

30/04/2018

Fel rhan o’i ymgyrch blynyddol i lefelau troseddau o fewn y sir, mae Partneriaeth Diogelwch Cymunedol Ceredigion yn gwahodd preswylwyr i gyfarfod cyhoeddus o’r Bartneriaeth Lawn a’r Grŵp Strategol am 2pm yn Siambr y Cyngor, Penmorfa, Aberaeron, ar Ddydd Iau 10 Mai, 2018.


Gosod Gatiau Talu mewn Toiledau Cyhoeddus yn Llanbedr Pont Steffan a Ceinewydd

Gosod Gatiau Talu mewn Toiledau Cyhoeddus yn Llanbedr Pont Steffan a Ceinewydd

30/04/2018

Bydd y gatiau talu a osodwyd yn y cyfleusterau cyhoeddus yn Stryd y Farchnad, Llanbedr Pont Steffan a Stryd Ioan, Ceinewydd bellach yn weithredol ar 1 Mai 2018 yn dilyn penderfyniad y Cabinet a wnaed ar 13 Chwefror 2018.


Bywyd newydd i ardd Canolfan Ieuenctid Aberaeron

Bywyd newydd i ardd Canolfan Ieuenctid Aberaeron

25/04/2018

Mae Gwasanaeth Ieuenctid Ceredigion (GIC) wedi llwyddo i ddefnyddio cyllid i ddatblygu'r ardd yng Nghanolfan Ieuenctid Aberaeron.


Diwrnod ym Mywyd Wendy Fitzpatrick, Mentor Gweithffyrdd+

Diwrnod ym Mywyd Wendy Fitzpatrick, Mentor Gweithffyrdd+

25/04/2018

Mae fy mywyd yn y byd gwaith wedi bod yn amrywiol dros y blynyddoedd; Rwyf wedi gweithio fel argraffwr, chwistrellwr paent ceginau mewn amrywiaeth o ffatrïoedd ac hefyd gyrrwr tryc fforch godi.


Drama Theatr Genedlaethol Cymru, Estron, yn dod i Theatr Felinfach

Drama Theatr Genedlaethol Cymru, Estron, yn dod i Theatr Felinfach

25/04/2018

Perfformir cynhyrchiad ESTRON gan Hefin Robinson ar lwyfan Theatr Felinfach ar nos Sadwrn, 5 Mai am 7:30yh.


Gwasanaeth Ieuenctid Ceredigion yn gwobrwyo dros 400 o bobl ifanc

Gwasanaeth Ieuenctid Ceredigion yn gwobrwyo dros 400 o bobl ifanc

25/04/2018

Ar nos Fawrth, 17 Ebrill, cafodd dros 400 o bobl ifanc a’u teuluoedd o bob cwr o Geredigion wahoddiad i fynych Seremoni Wobrwyo Gwasanaeth Ieuenctid Ceredigion. Roedd y noson yn gyfle i ddathlu a chydnabod cyflawniadau a llwyddiannau’r holl bobl ifanc sydd wedi ymgysylltu â Gwasanaeth Ieuenctid Ceredigion (GIC) yn ystod y flwyddyn ddiwethaf.


Statws Archifau Achrededig wedi’i rhoi i Archifdy Ceredigion

Statws Archifau Achrededig wedi’i rhoi i Archifdy Ceredigion

24/04/2018

Ar ddydd Iau, 19 Ebrill, fe ddathlodd Archifdy Ceredigion bod yr Archifdy wedi cael ei wobrwyo’r statws o Archifau Achrededig. Dadorchuddiwyd y plac ‘Gwasanaeth Archifau Achrededig’ gan Gadeirydd Cyngor Sir Ceredigion, y Cynghorydd Lynford Thomas.


Gwobrwyo Siarter Iaith Aur i Gyngor Chwaraeon Ceredigion

Gwobrwyo Siarter Iaith Aur i Gyngor Chwaraeon Ceredigion

23/04/2018

Gwobrwywyd y Siarter Iaith Aur i Gyngor Chwaraeon Ceredigion (CChC) am ddefnydd busnes dyddiol a datblygu cymunedau yng Ngheredigion.


Tîm Diogelwch y Ffyrdd yn cefnogi Wythnos Diogelwch y Teulu

Tîm Diogelwch y Ffyrdd yn cefnogi Wythnos Diogelwch y Teulu

18/04/2018

Mae’n Wythnos Diogelwch y Teulu rhwng 23 a 27 Ebrill ac i godi ymwybyddiaeth o faterion diogelwch sy’n ymwneud â seddi car plant, mae Tîm Diogelwch y Ffyrdd Cyngor Sir Ceredigion yn dymuno tynnu sylw at y gwasanaeth gwirio seddau ceir plant sy’n rhad ac am ddim y maent yn darparu i drigolion Ceredigion.


Cabarela cyntaf Ceredigion yn dod i Theatr Felinfach!

Cabarela cyntaf Ceredigion yn dod i Theatr Felinfach!

17/04/2018

Ar nos Wener, 27 Ebrill am 8yh bydd sioe wahanol i’r arfer yn Theatr Felinfach o’r enw Cabarela. Noson anffurfiol bydd hyn, yn cynnwys amryw o artistiaid hwyliog yn cael eu cyflwyno gan fersiwn Cymru o '4 poofs and a piano' ; 3 chwaer a deuawd jazz! Mae’r gair Cabarela yn gyfuniad o chabaret a Sorela; grŵp acapella gwerin Cymraeg sy’n cynnwys tair chwaer o Aberystwyth.


Codwyd arian i Sport Relief

Codwyd arian i Sport Relief

17/04/2018

Cynhaliwyd digwyddiad chwaraeon Rhyng-Safleoedd Cefnogaeth Gymunedol yn ddiweddar yn y Ganolfan Hamdden yng Ngwersyll yr Urdd, Llangrannog, i godi arian tuag at Sport Relief.


Grant priffyrdd i hybu rhaglen gwella ffyrdd y Cyngor

Grant priffyrdd i hybu rhaglen gwella ffyrdd y Cyngor

17/04/2018

Caiff rhaglen y Cyngor parthed gwaith adnewyddu ac ailwynebu ffyrdd ei gyflymu ar ôl derbyn bron £1.2m o arian grant o Lywodraeth Cymru. Ar 17 Ebrill 2018, cytunodd y Cabinet y bydd yr arian grant yn cael ei ddefnyddio ar gyfer adnewyddu ffyrdd yng Ngheredigion yn ôl amodau’r grant.


Safleoedd atgyweirio beiciau wedi eu gosod yn Aberystwyth

Safleoedd atgyweirio beiciau wedi eu gosod yn Aberystwyth

17/04/2018

Mae safle atgyweirio beiciau newydd gyda phwmp integredig wedi cael ei osod tu allan i Ganolfan Hamdden Plascrug yn ddiweddar. Gosodwyd y safle gan Gyngor Sir Ceredigion gan ddefnyddio arian grant o Gronfa Trafnidiaeth Leol Llywodraeth Cymru.


Ymgynghoriad cyhoeddus i’w gynnal ar safle gwastraff domestig Rhydeinon

Ymgynghoriad cyhoeddus i’w gynnal ar safle gwastraff domestig Rhydeinon

17/04/2018

Mewn cyfarfod Cabinet ar 17 Ebrill, penderfynodd Cabinet Cyngor Sir Ceredigion gynnal ymgynghoriad cyhoeddus ynghylch Safle Gwastraff Domestig Rhydeinon, ger Llanarth. Penderfynodd y Cabinet hefyd i ymestyn y contract ar gyfer y safle gwastraff domestig am gyfnod o 6 mis.


Cyngor yn cytuno ymateb i gynigion ffiniau ward

Cyngor yn cytuno ymateb i gynigion ffiniau ward

16/04/2018

Mewn cyfarfod o’r Cyngor Llawn ar 12 Ebrill, cytunodd Cynghorwyr Sir Ceredigion ar ymateb i’w gyflwyno i adolygiad y Comisiwn Ffiniau a Democratiaeth Leol Cymru ar drefniadau etholiadol. Mae’r ymateb yn manylu barn y Cyngor o gynigion y Comisiwn i newid ffiniau wardiau yng Ngheredigion.


Cynhyrchiad Derec Williams, Penri Roberts a Linda Gittins, ‘Y Cylch’ yn dod i Theatr Felinfach

Cynhyrchiad Derec Williams, Penri Roberts a Linda Gittins, ‘Y Cylch’ yn dod i Theatr Felinfach

16/04/2018

Ar nos Sadwrn, 21 Ebrill am 7:30yh bydd cwmni Ysgol Theatr Maldwyn yn perfformio cynhyrchiad newydd a chyffrous o’r sioe ‘Y Cylch’ yn Theatr Felinfach a ysgrifennwyd yn wreiddiol yn 1983. Stori wedi ei lleoli mewn clwb nos yw hon, sy’n alegori ar sut mae bywyd yn troi mewn cylch ac sy’n cynnwys caneuon cofiadwy, nodweddiadol o sioeau Theatr Maldwyn dros y blynyddoedd gan y triawd Derec Williams, Penri Roberts a Linda Gittins.


Cyfle i chi ddweud eich dweud ar Hygyrchedd gyda’r Ymgynghoriad Teithio Ymgyfnewid Bow Street

Cyfle i chi ddweud eich dweud ar Hygyrchedd gyda’r Ymgynghoriad Teithio Ymgyfnewid Bow Street

13/04/2018

Mae Adran Drafnidiaeth y DU wedi rhoi cyllid i Lywodraeth Cymru ar gyfer adeiladu cyfnewidfa drafnidiaeth gyhoeddus newydd yn Bow Street. Mae’r cynnig yn cynnwys ailagor gorsaf drenau Bow Street a bydd yn cynnwys maes parcio, cyfleusterau beicio, cysylltiadau cerddwyr a safleoedd bws. Bydd y prosiect yn cael ei darparu gan Drafnidiaeth Cymru.


Gwobrwyo Medal yr Ymerodraeth Brydeinig i Wasanaethau Gwirfoddol i Bobl Anabl yng Ngheredigion

Gwobrwyo Medal yr Ymerodraeth Brydeinig i Wasanaethau Gwirfoddol i Bobl Anabl yng Ngheredigion

11/04/2018

Gwobrwywyd Medal yr Ymerodraeth Brydeinig i Tony Hawkins yn flaenorol o Landysul mewn seremoni a gynhaliwyd ar 16 Mawrth. Gwobrwywyd y fedal iddo am wasanaethau gwirfoddol i bobl anabl yng Ngheredigion.


 Adolygiad Trosedd Ac Anhrefn Blynyddol Ceredigion

Adolygiad Trosedd Ac Anhrefn Blynyddol Ceredigion

06/04/2018

Mae Partneriaeth Diogelwch Cymunedol Ceredigion ar hyn o bryd yn cynnal Asesiad o faterion yn ymwneud â materion trosedd ac anhrefn o fewn y Sir.


Cyfnod newydd ar gyfer Pwyllgor Safonau a Moeseg

Cyfnod newydd ar gyfer Pwyllgor Safonau a Moeseg

06/04/2018

Yn ddiweddar, mae'r Pwyllgor Moeseg a Safonau wedi croesawu pedwar aelod newydd yn dilyn diwedd tymor dau arall.


Cyrsiau i’w cynnal ar gyfer gyrwyr hŷn ym mis Mai a mis Medi

Cyrsiau i’w cynnal ar gyfer gyrwyr hŷn ym mis Mai a mis Medi

05/04/2018

Cynhelir cwrs ar gyfer gyrwyr hŷn sydd yn 65 blwydd oed neu yn hŷn yn Aberystwyth ar 1 a 2 Mai 2018. Cynhelir y cwrs mewn partneriaeth gan Gyngor Sir Ceredigion a Heddlu Dyfed Powys. Bydd yr un cwrs yn cael ei gynnal eto ar 4 a 5 Medi.


Cyngor yn annog pobl i fod yn ymwybodol o alwadau sgâm

Cyngor yn annog pobl i fod yn ymwybodol o alwadau sgâm

04/04/2018

Mae Cyngor Sir Ceredigion yn annog trigolion i fod yn ymwybodol o alwadau sgâm ar ôl derbyn adroddiadau yn ddiweddar o alwadau sgâm wedi’i dderbyn gan drigolion Ceredigion o alwyr yn honni eu bod o’r ‘Cyngor lleol.’


Gwasanaeth Ieuenctid Ceredigion i gynnal seremoni wobrwyo blynyddol

Gwasanaeth Ieuenctid Ceredigion i gynnal seremoni wobrwyo blynyddol

03/04/2018

Bydd Gwasanaeth Ieuenctid Ceredigion (GIC) yn cynnal ei seremoni wobrwyo flynyddol ar 17 Ebrill, yn Theatr Felinfach rhwng 4-7yp. Bydd y seremoni yn gyfle i ddathlu a chydnabod cyflawniadau a llwyddiannau’r holl bobl ifanc sydd wedi ymgysylltu â GIC yn ystod y flwyddyn ddiwethaf.


Ffocws Gwasanaethau Dysgu Ceredigion ar Ddysgwyr gydag Awtistiaeth

Ffocws Gwasanaethau Dysgu Ceredigion ar Ddysgwyr gydag Awtistiaeth

29/03/2018

Nodwyd ar ddydd Llun 26 Mawrth ddechreuad Wythnos Ymwybyddiaeth Awtistiaeth y Byd 2018. I gyd-fynd â hyn, trefnwyd gan Dîm Anghenion Addysgol Arbennig/Anghenion Dysgu Ychwanegol Ceredigion (AAA/ADY) i’r siaradwr a'r newyddiadurwr enwog, Dean Beadle, roi cyflwyniad i gynulleidfa o staff ysgolion, staff gwasanaethau dysgu ac asiantaethau partneriaeth ar ddydd Llun 26 Mawrth. Rhannodd Dean ei brofiadau personol doniol a rhoddodd mewnwelediad o ddysgu a byw gydag awtistiaeth er mwyn cynyddu ymhellach ymwybyddiaeth o awtistiaeth a'i oblygiadau addysgol.


Gwasanaeth Casglu Gwastraff Newydd i Geredigion

Gwasanaeth Casglu Gwastraff Newydd i Geredigion

29/03/2018

Cymeradwywyd model gwasanaeth casglu gwastraff newydd i Geredigion gan y Cabinet mewn cyfarfod ar 27 Mawrth 2018.


Gweithffyrdd+ yn helpu sicrhau mwy o gyfleoedd gwaith gyda busnesau lleol

Gweithffyrdd+ yn helpu sicrhau mwy o gyfleoedd gwaith gyda busnesau lleol

29/03/2018

Mae Gweithffyrdd+ yn cynnig hyfforddiant a chyfleoedd profiad gwaith gyda thâl i bobl sydd wedi bod yn ddi-waith am gyfnod hir er mwyn eu helpu ar y llwybr yn ôl i gyflogaeth. Fe wnaeth Amanda Needham, 57 elwa o’u cefnogaeth a dod o hyd i swydd mewn siop fferm a bistro Cymraeg a agorodd yn ddiweddar.


Safle Ysgol Dyffryn Teifi i gael ei rannu a’i osod ar werth

Safle Ysgol Dyffryn Teifi i gael ei rannu a’i osod ar werth

27/03/2018

Caiff safle’r cyn Ysgol Dyffryn Teifi yn Llandysul ei osod ar werth ar y farchnad agored mewn tri darn o dir.


Strategaeth TGCh a Gwasanaethau Digidol pum mlynedd yn edrych i’r dyfodol

Strategaeth TGCh a Gwasanaethau Digidol pum mlynedd yn edrych i’r dyfodol

27/03/2018

Mae Strategaeth TGCh a Gwasanaethau Digidol pum mlynedd newydd sydd yn ymdrîn ag ystod o gyfleoedd a heriau sy’n wynebu Cyngor Sir Ceredigion wedi cael ei gymeradwyo.


Dwy flynedd o welliannau Teithio Llesol gwerth £336,750 wedi ei gwblhau yn Aberteifi

Dwy flynedd o welliannau Teithio Llesol gwerth £336,750 wedi ei gwblhau yn Aberteifi

22/03/2018

Cwblhawyd gwaith i ledu’r droedffordd ar Ffordd Pont y Cleifion yn ddiweddar, sy’n ddiweddglo ar welliannau a oedd yn rhan o becyn grant dwy flynedd Teithio Llesol yn Aberteifi, gan Gyngor Sir Ceredigion.


Prosiect newydd i gefnogi pobl ifanc ddi-waith

Prosiect newydd i gefnogi pobl ifanc ddi-waith

19/03/2018

Gyda chefnogaeth yr Undeb Ewropeaidd, mae prosiect mawr wedi’i lansio gyda’r nod o gefnogi pobl ifanc NEET (y rhai nad ydynt mewn Addysg, Cyflogaeth na Hyfforddiant) ar draws Gorllewin Cymru.


Cymeradwyo cenfogaeth i Eisteddfod Genedlaethol Ceredigion yn 2020

Cymeradwyo cenfogaeth i Eisteddfod Genedlaethol Ceredigion yn 2020

16/03/2018

Mewn cyfarfod Cabinet ar 6 Mawrth, cytunodd Cabinet Cyngor Sir Ceredigion i gefnogi’r Eisteddfod Genedlaethol sy’n dod i’r sir yn 2020.


Ceredigion yn troi’n goch mewn cefnogaeth i Athletwyr Cymraeg

Ceredigion yn troi’n goch mewn cefnogaeth i Athletwyr Cymraeg

15/03/2018

Ar 23 Mawrth, bydd ysgolion, clybiau chwaraeon a Chyngor Sir Ceredigion yn cael y cyfle i droi’n goch i dangos eu cefnogaeth i’r athletwyr Cymraeg a fydd yn cynrychioli Cymru yn Gemau’r Gymanwlad yn Awstralia ym mis Ebrill gyda diwrnod ‘Cymru Coch’.


Ceredigion i gefnogi Awr Ddaear

Ceredigion i gefnogi Awr Ddaear

14/03/2018

Am 8:30yh ar ddydd Sadwrn 24 Mawrth, bydd Cyngor Sir Ceredigion yn ymuno a channoedd o filiynau o bobl ar draws y byd sydd yn mynd i ddiffodd eu goleuadau am awr i ddangos eu cefnogaeth o weithred ar newid hinsawdd.


Cynnal Gweithdy ar Ddyfodol Economaidd Ceredigion

Cynnal Gweithdy ar Ddyfodol Economaidd Ceredigion

14/03/2018

Cynhaliwyd Gweithdy ar gyfer Aelodau Etholedig i drafod Dyfodol Economaidd Ceredigion ar ddydd Iau, 8 Mawrth, gan ddod a rhai o sefydliadau mwyaf y sir at ei gilydd i rannu'r hyn sydd ganddynt i’w gynnig a sut y gall gwaith partneriaethol edrych yn y dyfodol.


Diwrnod ym Mywyd Kayleigh Tonkins, Swyddog Diogelwch y Ffyrdd

Diwrnod ym Mywyd Kayleigh Tonkins, Swyddog Diogelwch y Ffyrdd

14/03/2018

Rwyf wedi bod yn marchogaeth ceffylau brwd ers yn 7 oed, pan symudodd fy nheulu o Ddyfnaint i Landdewi Brefi, Ceredigion. Dros y blynyddoedd, rydw i wedi cael digon o brofiadau agos at gael damwain ar ffyrdd gwledig Ceredigion tra mas gyda fy chwiorydd a ffrindiau ar gefn ceffyl neu ar feiciau. Ar bob achlysur, rydw i wedi meddwl y gall mwy gael ei wneud i addysgu a chynghori pobl er mwyn gwneud gwahaniaeth i ddiogelwch defnyddwyr ffordd, yn enwedig defnyddwyr ffordd bregus. Wedi dweud hynny, byddwn i byth wedi dychmygu dechrau gyrfa mewn diogelwch y ffyrdd; roeddwn i’n awyddus i ddilyn gyrfa mewn marchogaeth yn wreiddiol!


Chwifio’r Faner i’r Gymanwlad yng Ngheredigion

Chwifio’r Faner i’r Gymanwlad yng Ngheredigion

12/03/2018

Ar 12 Mawrth, Diwrnod y Gymanwlad, cafodd baner y Gymanwlad ei chodi yn swyddfeydd y Cyngor ym Mhenmorfa, Aberaeron i chwifio a dathlu’r teulu o genhedlau sy’n cwmpasu’r ddaear.


Estyn diolch i’r gwirfoddolwyr codi sbwriel

Estyn diolch i’r gwirfoddolwyr codi sbwriel

12/03/2018

Bu 29 o wirfoddolwyr yn rhoi o’u hamser i’r casgliadau sbwriel y cafodd eu trefnu gan Gyngor Sir Ceredigion yn ystod mis Chwefror. Rhoddwyd cyfanswm o 55 awr gan y gwirfoddolwyr i gasglu sbwriel a gwastraff o’r traethau, coedwigoedd ac o warchodfeydd natur ledled Ceredigion.


Llwyddiant Bwrsari Pobl Ifanc

Llwyddiant Bwrsari Pobl Ifanc

12/03/2018

Bu Gwasanaeth Ieuenctid Ceredigion yn ddigon ffodus i dderbyn cynnig hael gan West Wales Holiday Cottages i gynorthwyo pobl ifanc â bwrsari arian parod yn ddiweddar.


Noson o gomedi a chân Cymraeg

Noson o gomedi a chân Cymraeg

12/03/2018

Cynhelir noson o gomedi stand-yp Cymraeg gyda Noel James, Sion Owens a’r Welsh Whisperer yn Theatr Felinfach ar Nos Sadwrn, 24 Mawrth am 8:00yh.


Galw am syniadau adfywio mewn chwe Tref Canolbarth Cymru

Galw am syniadau adfywio mewn chwe Tref Canolbarth Cymru

09/03/2018

Mae Partneriaeth Tyfu Canolbarth Cymru yn chwilio am sefydliadau gyda syniadau da a'r gallu i weithredu'r syniadau hynny gyda rhywfaint o gymorth mewn unrhyw un o chwe tref yng Nghanolbarth Cymru.


Cyflwyno cynlluniau Minaeron i Lywodraeth Cymru

Cyflwyno cynlluniau Minaeron i Lywodraeth Cymru

07/03/2018

Mae cynlluniau i droi hen bloc swyddfa yn Aberaeron i mewn i Ganolfan Gofal Integredig newydd sbon gyda gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol wedi'u hanfon at swyddogion Llywodraeth Cymru i'w hystyried.


Safle cartref gofal Bodlondeb i’w osod ar werth

Safle cartref gofal Bodlondeb i’w osod ar werth

07/03/2018

Bydd safle’r cyn gartref preswyl Bodlondeb ym Mhenparcau, Aberystwyth yn cael ei osod ar werth gan flaenoriaethu prynwyr sydd yn bwriadu darparu cartref gofal nyrsio i bobl Eiddil eu Meddwl (EMI) / Dementia. Mae’r datblygiad yn dilyn penderfyniad Cabinet a wnaed ar 6 Mawrth 2018.


Dangos ffilm a chynnal sgwrs ar Brofiadau Niweidiol yn ystod Plentyndod

Dangos ffilm a chynnal sgwrs ar Brofiadau Niweidiol yn ystod Plentyndod

05/03/2018

Dangoswyd ffilm o CADERNID: Bioleg Straen a Gwyddor Gobaith ar 22 Chwefror i gynnal sgwrs o gwmpas Profiadau Niweidiol yn ystod Plentyndod (ACE).


Gwasanaethau Cyngor yn dychwelyd i’r arfer ar ôl tywydd gaeafol, ond rhai amhariadau yn parhau

Gwasanaethau Cyngor yn dychwelyd i’r arfer ar ôl tywydd gaeafol, ond rhai amhariadau yn parhau

05/03/2018

Gyda’r eira ac iâ yn dadlaith ledled Ceredigion, mae gwasanaethu y Cyngor yn dychwelyd i’r arfer, ond mae’r cyflwr tywydd yn parhau i amharu ar rai gwasanaethau.


Ysgol Penglais: Yr Ysgol cyntaf yng Ngheredigion i dderbyn gwobr Efydd Buddsoddwyr mewn Gofalwyr

Ysgol Penglais: Yr Ysgol cyntaf yng Ngheredigion i dderbyn gwobr Efydd Buddsoddwyr mewn Gofalwyr

05/03/2018

Ar 27 Chwefror, cafodd Ysgol Penglais eu gwobrwyo gyda gwobr Efydd Buddsoddwyr mewn Gofalwyr, mewn cydnabyddiaeth am eu cefnogaeth ac ymrwymiad i ofalwyr a’u teuluoedd – yr ysgol gyntaf yng Ngheredigion i dderbyn y wobr hon.


Diweddariad ar amhariadau oherwydd y tywydd 02-03-2018 15:00

Diweddariad ar amhariadau oherwydd y tywydd 02-03-2018 15:00

02/03/2018

Er nad yw eira wedi bod mor drwm â'r disgwyl mewn rhai mannau o’r sir, mae'r gwynt wedi bod yn achosi peth problemau dros nos yng Ngheredigion, gan gynnwys coed yn cwympo a lluwchfeydd eira ac rydym nawr yn profi glaw rhewllyd mewn rhai ardaloedd.


Hanes cydweithio rhwng gwirfoddolwyr a’r tîm Hawliau Tramwy Cyhoeddus Gan Jill Lowry

Hanes cydweithio rhwng gwirfoddolwyr a’r tîm Hawliau Tramwy Cyhoeddus Gan Jill Lowry

02/03/2018

Heb gymorth a chefnogaeth eu gwirfoddolwyr ymroddgar, medrus a brwdfrydig ni fyddai Tîm Hawliau Tramwy Cyhoeddus Cyngor Sir Ceredigion yn medru gwneud y gwaith cynnal a chadw ar lwybrau troed a llwybrau ceffylau.


Dathlu’r Gymraeg ar ddydd Gŵyl Dewi

Dathlu’r Gymraeg ar ddydd Gŵyl Dewi

01/03/2018

I nodi dydd Gŵyl Dewi, mae Cyngor Sir Ceredigion wedi canmol aelodau o staff sydd wedi mynychu hyfforddiant Cymraeg yn y gweithle yn ystod y flwyddyn ddiwethaf.


Diweddariad ar amhariad oherwydd rhagolygon tywydd

Diweddariad ar amhariad oherwydd rhagolygon tywydd

01/03/2018

Gyda rhybuddion yn parhau i fod ar waith ar gyfer eira a rhew, a’r tywydd lleol yn newid yn gyflym, mae Cyngor Sir Ceredigion yn barod i sicrhau bod amhariadau yn cael eu cadw i’r lleiafswm posib gyda adnoddau'n cael eu canolbwyntio ar faterion a allai godi.


Amhariad i wasanaethau oherwydd rhagolygon tywydd

Amhariad i wasanaethau oherwydd rhagolygon tywydd

28/02/2018

Gyda rhagolygon o lefelau aflonyddgar o eira a thymheredd oer iawn, mae Cyngor Sir Ceredigion wedi rhoi cyngor i bob ysgol i gau a phenderfynu i gau canolfannau gofal dydd ar ddydd Iau 01 Mawrth, a dydd Gwener 02 Mawrth, 2018. Bydd gwasanaethau casglu gwastraff yn cael eu gohirio ar y diwrnodau yma hefyd.


Cymeradwyo cynlluniau am ymrwymiad i hyrwyddo effeithlonrwydd ynni

Cymeradwyo cynlluniau am ymrwymiad i hyrwyddo effeithlonrwydd ynni

27/02/2018

Cymeradwywyd Cyngor Sir Ceredigion am eu hymdrechion yn seiliedig ar nifer o gynlluniau ac ymyriadau a gyflwynwyd yn y Sir mewn seremoni Wobrwyo.


Cymeradwyo cynnig i gefnogi lleihau defnydd o blastig yng Ngheredigion

Cymeradwyo cynnig i gefnogi lleihau defnydd o blastig yng Ngheredigion

23/02/2018

Mewn cyfarfod o’r Cyngor Llawn ar 22 Chwefror 2018, cymeradwyodd y Cyngor yn unfrydol i gefnogi cynnig i leihau y defnydd o blastig ac i gefnogi cynlluniau lleihau plastig yng Ngheredigion.


Cynnydd i Dreth y Cyngor i leihau’r effaith ar wasanaethau craidd

Cynnydd i Dreth y Cyngor i leihau’r effaith ar wasanaethau craidd

23/02/2018

Mewn cyfarfod o’r Cyngor Llawn ar ddydd Iau 22 Chwefror 2018, penderfynodd aelodau ar lefel Treth y Cyngor ar gyfer 2018-2019. Y cynnydd cyflawn i Dreth y Cyngor bydd 5.02%. Bydd elfen y Cyngor o’r dreth yn cynyddu 4.95%.


Gweledigaeth newydd ar gyfer cludo nwyddau wedi lawnsio ar y cyd

Gweledigaeth newydd ar gyfer cludo nwyddau wedi lawnsio ar y cyd

23/02/2018

Cyflwynwyd gweledigaeth newydd ar gyfer gwella’r diwydiant cludo nwyddau ar hyd a lled y Gororau a’r Canolbarth er mwyn hybu datblygu economaidd ac effeithlonrwydd trwy lansiad ar ddydd Mercher, 21 Chwefror.


Diwrnod ym Mywyd – Steffan Rees, Swyddog Datblygu Cymunedol

Diwrnod ym Mywyd – Steffan Rees, Swyddog Datblygu Cymunedol

16/02/2018

Crwtyn o Bontyberem, Cwm Gwendraeth, Sir Gaerfyrddin ydwyf yn wreiddiol ond rwyf wedi byw yn Aberystwyth ers 2010. Astudiais radd mewn Daearyddiaeth Ddynol ac yna gradd meistr mewn Polisi Amgylcheddol a Rhanbarthol ym Mhrifysgol Aberystwyth. Yn dilyn fy nghyfnod yn y coleg ger y lli, bues i’n gweithio am gyfnod fel Ymgynghorydd Ymchwil gyda chwmni ymgynghori lleol gan deithio ar hyd a lled Cymru yn cynnal ymchwil a gwerthusiadau o bob math.


Gwahodd Tendrau ar gyfer Cylch Caron

Gwahodd Tendrau ar gyfer Cylch Caron

16/02/2018

Gwahoddir tendrau ar gyfer dylunio ac adeiladu canolfan iechyd, gofal cymdeithasol a thai newydd integredig yn Nhregaron, Cylch Caron.


Chwilio am syniadau arloesol er mwyn helpu i lunio dyfodol Ceredigion wledig

Chwilio am syniadau arloesol er mwyn helpu i lunio dyfodol Ceredigion wledig

15/02/2018

Mae Grŵp Gweithredu Lleol (GGLl) Cynnal y Cardi yn chwilio am syniadau prosiect arloesol a arweinir gan y gymuned a allai wneud gwahaniaeth go iawn i fywydau’r bobl sy'n byw a gweithio yng Ngheredigion.


Drama ‘Y Tad’ yn dod i Theatr Felinfach

Drama ‘Y Tad’ yn dod i Theatr Felinfach

14/02/2018

Bydd drama ‘Y Tad’ yn dod i Theatr Felinfach ar 2 a 3 Mawrth 2018. Mae’r ddrama - sydd yn ymdrîn â’r thema gyfoes, dementia – wedi ysgogi’r Theatr i gael hyfforddiant ar ddementia fel eu bod yn medru deall yn well sut gall y cyflwr effeithio eu defnyddwyr.


Giatiau talu i’w gosod yn nhoiledau cyhoeddus Llambed a Cheinewydd

Giatiau talu i’w gosod yn nhoiledau cyhoeddus Llambed a Cheinewydd

14/02/2018

Bydd giatiau sy’n codi tâl yn cael eu gosod yn nhoiledau cyhoeddus yn Llambed a Cheinewydd yn dilyn penderfyniad Cabinet 13 Chwefror 2018.


Gwirfoddolwyr Ifanc yn derbyn cydnabyddiaeth gan gwirfoddolwyr y mileniwm

Gwirfoddolwyr Ifanc yn derbyn cydnabyddiaeth gan gwirfoddolwyr y mileniwm

14/02/2018

Mae Gwirfoddolwyr Ifanc Ceredigion yn rhaglen sy’n cael ei gydlynu gan Wasanaeth Ieuenctid Ceredigion, ac yn cynnig cymorth a chyfleoedd i bobl ifanc sy’n dymuno gwirfoddoli ac ennill profiad mewn sefydliadau Gwaith Ieuenctid. Cafodd dau wirfoddolwr ifanc gydnabyddiaeth gan wirfoddolwyr y mileniwm.


Safle Ysgol Cwrtnewydd i gael ei ail-bwrpasu i gynnal Gwasanaeth Ieuenctid Ceredigion

Safle Ysgol Cwrtnewydd i gael ei ail-bwrpasu i gynnal Gwasanaeth Ieuenctid Ceredigion

14/02/2018

Bydd safle’r cyn Ysgol Cwrtnewydd yn cael ei ail-bwrpasu er mwyn cynnal Gwasanaeth Ieuenctid Ceredigion yn dilyn penderfyniad Cabinet a wnaed ar 13 Chwefror 2018. Bydd y penderfyniad yn galluogi’r Gwasanaeth Ieuenctid i gynnig amryw o gyfleoedd i bobl ifanc rhwng 11 a 25 blwydd oed yn y sir.


Mannau cyhoeddus i wefru ceir trydanol i’w darparu ym mhrif swyddfeydd y Cyngor

Mannau cyhoeddus i wefru ceir trydanol i’w darparu ym mhrif swyddfeydd y Cyngor

13/02/2018

Bydd y broses o osod tendrau ar gyfer darparu mannau cyhoeddus i wefru ceir trydanol yn swyddfeydd y Cyngor yn dechrau ar ôl i Gabinet Cyngor Sir Ceredigion gymeradwyo prosiect ar 13 Chwefror 2018.


O Barêd i Barêd

O Barêd i Barêd

12/02/2018

Fe fydd Cered: Menter Iaith Ceredigion yn brysur rhwng 1 a 4 Mawrth gyda digwyddiadau i ddathlu Gŵyl Dewi yn Aberystwyth a Llambed.


Digwyddiadau codi sbwriel i’w cynnal yng Ngheredigion ym mis Chwefror

Digwyddiadau codi sbwriel i’w cynnal yng Ngheredigion ym mis Chwefror

09/02/2018

Cynhelir cyfres o ddigwyddiadau codi sbwriel ledled Ceredigion ym mis Chwefror 2018. Bydd y digwyddiadau ar agor i’r cyhoedd a chaiff eu hwyluso gan swyddogion Cyngor Sir Ceredigion. Byddent yn darparu offer codi sbwriel yn ogystal â diodydd a byrbrydau.


Ffilm diogelwch ar Snapchat yn ennill gwobr ym Mae Caerdydd

Ffilm diogelwch ar Snapchat yn ennill gwobr ym Mae Caerdydd

07/02/2018

Enillodd ffilm fer a grëwyd gan ddisgyblion drama Blwyddyn 12 Ysgol Gyfun Gymunedol Penweddig yr ail wobr mewn cystadleuaeth genedlaethol. Mae’r ffilm fer, sy’n ffocysu ar godi ymwybyddiaeth ar ddiogelwch ar-lein rhwng pobl ifanc, ac yn amlygu ac annog trafodaeth am y risgiau yn ymwneud â’r camddefnydd o Snapchat yn benodol. Hwyluswyd y prosiect gan Wasanaeth Ieuenctid Ceredigion, ar y cyd â Phrifysgol Aberystwyth ac Ysgol Gyfun Gymunedol Penweddig.


Cyfle i ddweud eich dweud am Wasanaethau Anableddau Dysgu

Cyfle i ddweud eich dweud am Wasanaethau Anableddau Dysgu

02/02/2018

Mae Grŵp Strategaeth Anableddau Dysgu Cyngor Sir Ceredigion am glywed eich barn am wasanaethau anableddau dysgu i ddatblygu strategaeth newydd ar gyfer pobl sydd ag anableddau dysgu a'u gofalwyr.


Cyngor yn cymeradwyo cynnig yn pryderu am effaith posib Credyd Cynhwysol ar Geredigion

Cyngor yn cymeradwyo cynnig yn pryderu am effaith posib Credyd Cynhwysol ar Geredigion

01/02/2018

Mewn cyfarfod o’r Cyngor Llawn ar 24 Ionawr 2018, fe gymeradwyodd Cyngor Sir Ceredigion gynnig yn nodi pryder dros gyflwyniad Credyd Cynhwysol yng Ngheredigion ym mis Medi 2018.


Grŵp Cymunedol yn rhedeg Canolfan Hamdden Tregaron

Grŵp Cymunedol yn rhedeg Canolfan Hamdden Tregaron

31/01/2018

Mae’r cyfrifoldeb am redeg y gwasanaethau yng Nghanolfan Hamdden Tregaron wedi cael ei drosglwyddo i grŵp cymunedol ar ôl cwblhau prydles rhwng Cyngor Sir Ceredigion a Hamdden Caron Leisure.


Arian wedi’i godi gan Lysgenhadon Cymunedol Aberystwyth ar gyfer Ysbyty Bronglais

Arian wedi’i godi gan Lysgenhadon Cymunedol Aberystwyth ar gyfer Ysbyty Bronglais

30/01/2018

Bu Llysgenhadon Cymunedol Aberystwyth - is-grŵp o Wasanaeth Ieuenctid Ceredigion - yn brysur yn codi cyfanswm o £103.17 ar gyfer elusen leol trwy werthu crefftau yn Ffair Nadolig Ysgol Gyfun Gymunedol Penweddig ar 24 Tachwedd 2017.


Coleg Ceredigion: Coleg cyntaf i dderbyn y wobr Efydd Buddsoddwyr mewn Gofalwyr

Coleg Ceredigion: Coleg cyntaf i dderbyn y wobr Efydd Buddsoddwyr mewn Gofalwyr

29/01/2018

Mae Coleg Ceredigion wedi cael ei gydnabod am ei gefnogaeth ac ymrwymiad i ofalwyr a’u teuluoedd.


Cyngor yn hawlildio ffi cofrestru marwolaeth plant

Cyngor yn hawlildio ffi cofrestru marwolaeth plant

26/01/2018

Bydd y ffi statudol ar gyfer tystysgrifau wrth gofrestru marwolaeth plant yn cael eu hawlildio yng Ngheredigion ar sail tosturi. Mae hawlildio’r ffi yn dilyn penderfyniad a wnaed gan Gabinet Cyngor Sir Ceredigion ar 23 Ionawr 2018.


Gofyn am adborth ar Bolisi Delwyr Metel Sgrap

Gofyn am adborth ar Bolisi Delwyr Metel Sgrap

26/01/2018

Mae Polisi newydd yn cael ei gyflwyno y bwriedir roi cyngor ac arweiniad i’r unigolion neu’r busnesau hynny sy’n bwriadu delio mewn metel sgrap neu gasglu metel sgrap ac mae adborth yn cael ei groesawu ar y drafft.


Cymeradwyo lansio prosiect Clybiau Codio trwy’r Gymraeg

Cymeradwyo lansio prosiect Clybiau Codio trwy’r Gymraeg

25/01/2018

Bydd gwaith i gynnal Clybiau Codio Cymraeg eu hiaith yn dechrau ar ôl derbyn cymeradwyiaeth Cabinet Cyngor Sir Ceredigion.


Cyngor yn galw ar sefydliadau lleol, grwpiau cymunedol a busnesau bach i fynychu digwyddiadau gwybodaeth Dewis Cymru

Cyngor yn galw ar sefydliadau lleol, grwpiau cymunedol a busnesau bach i fynychu digwyddiadau gwybodaeth Dewis Cymru

25/01/2018

Cynhelir cyfres o ddigwyddiadau ymgysylltu cymunedol ledled Ceredigion i gefnogi sefydliadau lleol, gan gynnwys grwpiau cymunedol a busnesau bach, i uwch-lwytho eu manylion ar gyfarwyddiadur (directory) ar-lein Cymru gyfan. Unwaith iddo gael ei sefydlu, bydd trigolion Ceredigion yn gallu darganfod yr adnoddau helaeth sydd yn y sir.


Canmoliaeth a diolch i staff am eu gwaith yn ystod glaw trwm

Canmoliaeth a diolch i staff am eu gwaith yn ystod glaw trwm

22/01/2018

Mae staff y cafodd eu galw i mewn i’r gwaith ar brynhawn dydd Sul, 21 Ionawr i weithio drwy'r amhariad yng Ngheredigion wedi cael eu canmol a'u diolch am eu gwaith caled.


Glaw trwm yn amharu ar y sir

Glaw trwm yn amharu ar y sir

22/01/2018

Fe weithiodd staff y Cyngor oriau hir yn dilyn amhariad yn ystod glawiad trwm ar ddydd Sul, 21 Ionawr 2018. Caewyd tair heol a medrwyd yrru ar rai ffyrdd ond â gofal mawr.


‘Puss in Boots’ gan Y Little Mill Players

‘Puss in Boots’ gan Y Little Mill Players

22/01/2018

Eleni bydd y Little Mill Players yn perfformio ‘Puss in Boots’ yn Theatr Felinfach ar Nos Iau 25 a Nos Wener 26 Ionawr am 7.30yh yn ogystal ag ar Ddydd a Nos Sadwrn 27 Ionawr am 2.30yp a 7.30yh.


Cyfamod Cymunedol Lluoedd Arfog Ceredigion wedi ei ailddatgan

Cyfamod Cymunedol Lluoedd Arfog Ceredigion wedi ei ailddatgan

19/01/2018

Mewn cyfarfod ar 15 Ionawr 2018, fe wnaeth llofnodwyr Cyfamod Cymunedol Lluoedd Arfog Ceredigion ailddatgan eu hymrwymiad i’r Cyfamod Cymunedol a’r gwaith y mae yn ei wneud. Cynhaliwyd yr ailddatganiad yn Siambr y Cyngor ym Mhenmorfa, Aberaeron.


Diwrnod ym Mywyd – Ian Williams, Cynorthwyydd Technegol (Prosiectau)

Diwrnod ym Mywyd – Ian Williams, Cynorthwyydd Technegol (Prosiectau)

19/01/2018

Cefais i fy ngeni a’m magu yn ardal Aberystwyth, gan fyw yn ardal Pont-rhyd-y-groes am dros 30 mlynedd gyda fy ngwraig a 3 merch, a dod yn dad-cu’n diweddar hefyd. Mae’n bleser i mi gallu rhoi cefnogaeth a bod yn rhan o'r gymuned leol a nifer o sefydliadau gwirfoddol. Nôl yn 2010, enillais i wobr Gwirfoddolwyr Ceredigion CAVO am 'Ymddiriedolwr y Flwyddyn' ac rwyf hefyd wedi bod yn glerc i Gyngor Cymuned Ysbyty Ystwyth am 18 mlynedd.


Llwyddiant wrth i Gyngerdd Tra Bo Dau werthu allan

Llwyddiant wrth i Gyngerdd Tra Bo Dau werthu allan

18/01/2018

Cynhaliwyd Cyngerdd yng nghwmni Rhys Meirion ac Aled Wyn Davies yn Theatr Felinfach ar Nos Sadwrn, 13 Ionawr, gyda’r noson wedi gwerthu allan ymhell cyn camu ar y llwyfan.


Mae’n Hen Bryd

Mae’n Hen Bryd

17/01/2018

Y mis Ionawr yma, mae Amgueddfa Ceredigion yn falch o arddangos gwaith celf gan y peintiwr portreadau Seren Morgan Jones, sy’n wreiddiol o Aberystwyth.


Ffilm diogelwch ar Snapchat gan ddisgyblion Ceredigion wedi lawnsio

Ffilm diogelwch ar Snapchat gan ddisgyblion Ceredigion wedi lawnsio

16/01/2018

Hwylusodd Gwasanaeth Ieuenctid Ceredigion, ar y cyd gyda Phrifysgol Aberystwyth ac Ysgol Gyfun Gymunedol Penweddig, brosiect gyda disgyblion i greu ffilm fer yn focysu ar godi ymwybyddiaeth ar ddiogelwch ar-lein rhwng pobl ifanc, i amlygu ac i annog trafodaeth am y risgiau o gwmpas y camddefnydd o Snapchat yn benodol.


Llwyddiant o’r Diwrnod Hawliau Gofalwyr Cenedlaethol

Llwyddiant o’r Diwrnod Hawliau Gofalwyr Cenedlaethol

15/01/2018

Ar Ddiwrnod Cenedlaethol Hawliau Gofalwyr, sef dydd Gwener 24 Tachwedd, cynhaliwyd digwyddiad ym Mhenmorfa, Aberaeron, a gynlluniwyd i rymuso Gofalwyr i wybod, deall a manteisio ar eu hawliau, yn Neuadd Cyngor Ceredigion, Penmorfa, Aberaeron.


Cartref Gofal yn cau ei ddrysau am y tro olaf

Cartref Gofal yn cau ei ddrysau am y tro olaf

12/01/2018

Mae Cartref Gofal Preswyl Bodlondeb wedi cau ei ddrysau am y tro olaf ar ôl i'r preswyliwr olaf symud i mewn i gartref newydd.


£750,000 o arian grant ychwanegol i wella'r priffyrdd yng Ngheredigion

£750,000 o arian grant ychwanegol i wella'r priffyrdd yng Ngheredigion

12/01/2018

Mae Cyngor Sir Ceredigion wedi sicrhau bron i £750,000 o arian grant ychwanegol i wella mwy o briffyrdd yn y sir. Daw'r arian hwn o Gronfa Drafnidiaeth Leol a Grant Cyfalaf Diogelwch ar y Ffyrdd Llywodraeth Cymru.


Gig Cymraeg diwedd blwyddyn i 1,200 o ddisgyblion Ceredigion

Gig Cymraeg diwedd blwyddyn i 1,200 o ddisgyblion Ceredigion

09/01/2018

Yn dilyn lansiad CERI SIARAD - siarter iaith Ysgolion Cynradd Ceredigion – ym Mis Medi trefnwyd gig ar 15 Rhagfyr i blant ysgolion Ceredigion.


Gwobrwyo Medal yr Ymerodraeth Brydeinig am ofal bugeiliol i’r Gwasanaeth Tân ac Achub yn Nghymru ac am waith elusennol helaeth

Gwobrwyo Medal yr Ymerodraeth Brydeinig am ofal bugeiliol i’r Gwasanaeth Tân ac Achub yn Nghymru ac am waith elusennol helaeth

05/01/2018

Gwobrwywyd Medal yr Ymerodraeth Brydeinig i Paul Thomas o Sarnau mewn seremoni a gynhaliwyd ar 19 Rhagfyr yn Siambr y Cyngor, Aberaeron. Gwobrwywyd y fedal iddo am ofal bugeiliol i’r Gwasanaeth Tân ac Achub yng Nghymru ac am ei waith elusennol helaeth.


Chwilio am syniadau i gefnogi cymunedau a diwydiant pysgota Bae Ceredigion

Chwilio am syniadau i gefnogi cymunedau a diwydiant pysgota Bae Ceredigion

03/01/2018

Sicrhawyd cyllid ar gyfer y diwydiant pysgota, cymunedau pysgota, grwpiau a sefydliadau sy'n ymwneud â lles cymdeithasol, economaidd ac amgylcheddol arfordir a dyfroedd mewndirol Bae Ceredigion o Landudoch i'r Bermo.


Cwrs gwaith coed wedi ei ddarparu yng Nghanolfan Meugan

Cwrs gwaith coed wedi ei ddarparu yng Nghanolfan Meugan

22/12/2017

Mae Tiwtoriaid Tir Coed, Kelly Cutler ac Eifion Wakefield, wedi bod yn arwain gweithgareddau gwaith coed i ddefnyddwyr gwasanaeth yng Nghanolfan Meugan, canolfan cymorth cymunedol sy'n cynorthwyo oedolion sydd ag anableddau dysgu a'r henoed yn Aberteifi.


Dathlu’r Gorau o’r Diwydiant Twristiaeth

Dathlu’r Gorau o’r Diwydiant Twristiaeth

22/12/2017

Mae Croeso Cymru yn gwahodd enwebiadau ar gyfer Gwobrau Twristiaeth Cymru 2018.


Llwyddiant grant yn gwella Parc Sglefrio Aberteifi

Llwyddiant grant yn gwella Parc Sglefrio Aberteifi

21/12/2017

Mae Cyfeillion Parc Sglefrio Aberteifi, Cyngor Sir Ceredigion a Chyngor Tref Aberteifi wedi bod yn llwyddiannus gan dderbyn grant cydweithredol ‘Gwobr i Bawb’ o £4,704 i wella Parc Sglefrio Aberteifi.


Casgliad o eitemau trydanol am ddim yn ystod mis Ionawr

Casgliad o eitemau trydanol am ddim yn ystod mis Ionawr

20/12/2017

Ydych chi wedi derbyn eitem electronig neu drydanol fel anrheg Nadolig? Oes angen cael gwared ar eitem trydanol diangen arnoch? Yn ystod Ionawr 2018 bydd Cyngor Sir Ceredigion yn gweithio mewn partneriaeth â European Reycling Platform (ERP) i gynnig casgliadau o eitemau trydanol am ddim i holl drigolion Ceredigion..


Cylch Caron wedi ymrwymo i symud ymlaen

Cylch Caron wedi ymrwymo i symud ymlaen

20/12/2017

Mae cynlluniau i ddatblygu canolfan iechyd, gofal cymdeithasol a thai integredig newydd yn Nhregaron yn parhau i gael eu hadolygu yn dilyn proses dendro aflwyddiannus gychwynnol.


Clybiau lleol yn elwa o grantiau Ceredigion Actif

Clybiau lleol yn elwa o grantiau Ceredigion Actif

18/12/2017

Ar ddydd Mawrth, 12 Rhagfyr, dosbarthwyd £14,214 i glybiau chwaraeon lleol trwy’r Gist Gymunedol gan Ceredigion Actif, mewn partneriaeth â Chwaraeon Cymru.


Cymhennu Ceredigion

Cymhennu Ceredigion

15/12/2017

Mae cyfres o bosteri i hyrwyddo Cymhennu Ceredigion wedi eu creu gan Gyngor Sir Ceredigion a’u lansio mewn Cyfarfod Fforwm Anabledd Ceredigion ar 13 Rhagfyr.


Diwrnod ym Mywyd Anneliese Mowbray, Meistres y Gwisgoedd, Theatr Felinfach

Diwrnod ym Mywyd Anneliese Mowbray, Meistres y Gwisgoedd, Theatr Felinfach

14/12/2017

Pa swydd arall sy’n gallu brolio eu bod nhw wedi creu’r ffrog briodas sipsi mwyaf mewn maint a’r un mwyaf tew yng Ngorllewin Cymru? Hwn oedd fy her i rhai blynyddoedd yn ôl pan ofynnwyd i mi greu ffrog y fonesig ar gyfer pantomeim Nadolig Theatr Felinfach.


Trefniadau’r Nadolig ar gyfer ailgylchu a gwastraff yng Ngheredigion

Trefniadau’r Nadolig ar gyfer ailgylchu a gwastraff yng Ngheredigion

14/12/2017

Bydd trefniadau casglu gwastraff dros y Nadolig a’r Flwyddyn Newydd yn newid trwy gael eu darparu ddiwrnod yn hwyrach na’r arfer ar yr wythnosau sy’n dechrau 25 Rhagfyr 2017 a 1 Ionawr 2018. Bydd y Safleoedd Gwastraff Cartref hefyd ar gau ar ddiwrnod Nadolig a Dydd Calan.


Arian wedi ei godi tuag at diffibriliwr trwy Sêl Nadolig yng Nghanolfan Meugan / Yr Hafod

Arian wedi ei godi tuag at diffibriliwr trwy Sêl Nadolig yng Nghanolfan Meugan / Yr Hafod

12/12/2017

Cynhaliwyd Sêl Nadolig llwyddiannus ar ddydd Gwener 24 Tachwedd yng Nghanolfan Meugan. Aeth yr holl elw, dros £1,000, yn mynd tuag at diffibriliwr i'w leoli yng Nghanolfan Meugan/Yr Hafod ac adnoddau pellach i’r Ganolfan, neu rodd i elusen, i gael eu dewis gan y defnyddwyr gwasanaeth.


Cyngor yn cymeradwyo cynnig yn gwrthwynebu cynllun i israddio Gorsaf Bad Achub Ceinewydd

Cyngor yn cymeradwyo cynnig yn gwrthwynebu cynllun i israddio Gorsaf Bad Achub Ceinewydd

11/12/2017

Mewn cyfarfod o’r Cyngor Llawn ar 7 Rhagfyr, cymeradwyodd y Cyngor yn unfrydol gynnig yn cefnogi Gorsaf Bad Achub Ceinewydd. Mae’r cynnig mewn ymateb i gynllun y Sefydliad Cenedlaethol Brenhinol y Badau Achub RNLI i israddio Gorsaf Bad Achub Ceinewydd i fod yn Fad Achub y Glannau pan fydd cyfnod ei Bad Achub Bob Tywydd yn dod i ben yn 2020.


Cyngor yn mabwysiadu polisi Caethwasiaeth Fodern

Cyngor yn mabwysiadu polisi Caethwasiaeth Fodern

07/12/2017

Mae Cyngor Sir Ceredigion wedi dod yn un o Gynghorau cyntaf Cymru i fabwysiadu polisi i daclo Caethwasiaeth Fodern. Cymeradwywyd y Polisi Atal Caethwasiaeth gan y Cyngor Llawn ar 7 Rhagfyr.


Amser wedi ei roi i ddatblygu Parc Natur Penglais

Amser wedi ei roi i ddatblygu Parc Natur Penglais

06/12/2017

Mae gwirfoddolwyr, gan gynnwys myfyrwyr, wedi rhoi tua 500 awr o'u hamser i ddatblygu Parc Natur Penglais. Ynghyd â chymorth Cyngor Sir Ceredigion, mae'r Grŵp wedi adeiladu tua 100 cam mewn 5 lle gwahanol sydd wedi gwneud y parc yn le gwych i gerdded, chwarae a mwynhau o gwmpas nifer o lwybrau yn ddiogel.


Cered yn bwriadu defnyddio arian grant i ddarparu cyrsiau codio yn y Gymraeg

Cered yn bwriadu defnyddio arian grant i ddarparu cyrsiau codio yn y Gymraeg

05/12/2017

Mae Cered: Menter Iaith Ceredigion yn bwriadu rhedeg cyrsiau codio trwy gyfrwng y Gymraeg. Mae hyn yn dilyn ennill grant Cymraeg 2050 i hybu defnydd o’r iaith Gymraeg.


Canolfan Bwyd Cymru yn Sioe Arloesi Busnes Fferm 2017

Canolfan Bwyd Cymru yn Sioe Arloesi Busnes Fferm 2017

01/12/2017

Roedd y Tîm o Ganolfan Bwyd Cymru yn sioe Arloesi Busnes Fferm 2017 trwy gynnig cyngor a chymorth i fusnesau yn y diwydiant bwyd a diod.


Wil Rees yn cynrychioli Ceredigion yn nigwyddiad Senedd Ieuenctid y DU 2017

Wil Rees yn cynrychioli Ceredigion yn nigwyddiad Senedd Ieuenctid y DU 2017

28/11/2017

Ar 10 Tachwedd 2017, cynhaliwyd trafodaeth flynyddol Senedd Ieuenctid y DU gyda dros 200 o aelodau ifanc yn ymgasglu yn Senedd y Tŷ’r Cyffredin y cadeiriwyd gan y Gwir Anrhy. John Bercow AS. Cynrychiolwyd pobl ifanc Ceredigion gan Aelod Seneddol Ieuenctid (ASI) Wil Rees, cyn Is-Gadeirydd Cyngor Ieuenctid Ceredigion a cyn ddisgybl Ysgol Gyfun Gymunedol Penweddig, sydd nawr yn fyfyriwr gwleidyddiaeth ym Mhrifysgol Caerdydd.


Mae anabledd yn hafal i amrywiaeth, nid anfantais

Mae anabledd yn hafal i amrywiaeth, nid anfantais

27/11/2017

Bydd Diwrnod Rhyngwladol Pobl ag Anabledd yn cael ei gynnal ar 3 Rhagfyr gyda’r nod o godi ymwybyddiaeth ar gynhwysiad cymdeithasol.


Cynllun yn codi arian trwy ymarfer corff

Cynllun yn codi arian trwy ymarfer corff

24/11/2017

Mae aelodau'r Cynllun Atgyfeirio Ymarfer Corff Cenedlaethol yn Nhregaron wedi codi cyfanswm o £1,763 at achos da.


Datblygu hyder pobl ifanc wrth ddefnyddio'r Gymraeg trwy gelf graffiti

Datblygu hyder pobl ifanc wrth ddefnyddio'r Gymraeg trwy gelf graffiti

24/11/2017

Mae Gwasanaeth Ieuenctid Ceredigion wedi llwyddo i ennill grant gan Lywodraeth Cymru i gynorthwyo pobl ifanc i wella eu defnydd o'r Gymraeg.


Newyddion ymrwymiad y Canghellor i Dwf Canolbarth Cymru yn cael ei groesawu

Newyddion ymrwymiad y Canghellor i Dwf Canolbarth Cymru yn cael ei groesawu

24/11/2017

Croesawodd Cadeirydd y Partneriaeth Economaidd Ranbarthol, y Cynghorydd Ellen ap Gwynn, gynigion ar Fargen Twf ar gyfer Canolbarth Cymru, sy’n nodi cynlluniau i adeiladu economi Gymreig sy’n addas ar gyfer y dyfodol.


Dros 500 o aelodau newydd trwy ddrysau Llyfrgelloedd Ceredigion

Dros 500 o aelodau newydd trwy ddrysau Llyfrgelloedd Ceredigion

23/11/2017

O ganlyniad i’r gweithgareddau yn ystod Wythnos Genedlaethol y Llyfrgell, denodd Llyfrgelloedd Ceredigion 501 o bobl newydd i ymuno â hwy.