Skip to main content

Ceredigion County Council website

Un o fentrau Llywodraeth Cymru yw Dechrau’n Deg. Mae’n darparu cymorth a chyfleoedd i deuluoedd â phlant o dan bedair oed.

Mae’n darparu pedwar gwasanaeth craidd, sef:

 • Gwasanaeth Iechyd y Blynyddoedd Cynnar
 • Gofal Plant
 • Cymorth Magu Plant
 • Cymorth Cynnar o ran Iaith

A ydych chi’n gymwys?

Oes gennych chi blentyn rhwng 0-3 mlwydd ac 11 mis ac yn byw yng Ngheredigion?

Os felly, rhowch eich côd post yn y blwch i weld os ydych yn gymwys ar gyfer Dechrau’n Deg.

 Sut gallwn ni eich helpu chi?

 • Gwasanaeth Iechyd y Blynyddoedd Cynnar. Mae Tîm Iechyd y Blynyddoedd Cynnar yn cynnwys Ymwelwyr Iechyd a Gweithwyr Teuluoedd sy’n gallu darparu cymorth dwys pan fo’i angen. Rhif Canolfan yr Ymwelwyr Iechyd: 07970 501 609 (9am – 5pm, dydd Llun – dydd Gwener, nid ar benwythnosau nac ar wyliau’r banc. Sylwch na all y gwasanaeth hwn dderbyn negeseuon testun.)
 • Gofal plant sesiynol o’r ansawdd uchaf, wedi’i ariannu, i blant dwy i dair oed. Darperir y gwasanaeth gofal plant mewn lleoliad o’ch dewis chi am ddwy awr a hanner y dydd, bum diwrnod yr wythnos, 39 wythnos y flwyddyn.
 • Cymorth magu plant drwy waith 1:1 neu mewn grwpiau lleol. Gall gofalu am blant ifanc fod yn gryn her a does neb yn gwybod yr atebion i gyd. Am y rheswm hwn, rydym yn darparu rhaglenni a chymorth magu plant drwy sesiynau 1:1 neu grwpiau lleol i drafod testunau fel:
 • Paratoi i fod yn rhieni
 • Bwydo ar y fron, symud o laeth i brydau bwyd (diddyfnu), a deiet iach
 • Trefn ddyddiol, cysgu, a hyfforddi i ddefnyddio’r toiled
 • Rhianta cadarnhaol
 • Cydnerthedd a lles emosiynol
 • Ymdrin ag ymddygiad plant, a’i reoli
 • Problemau cyffredin eraill sy’n codi wrth fagu plant
 • Cymorth ymarferol pan fo’i angen, e.e. cael gafael ar dalebau banciau bwyd, offer diogelwch yn y cartref, a chyngor a chymorth i wneud yn siŵr bod eich cartref yn ddiogel a’i fod yn lle braf i’ch plant chwarae ynddo
 • Cyfeirio at gymorth a gwasanaethau eraill
 • Cymorth i ddatblygu sgiliau lleferydd, iaith a chyfathrebu plant, drwy gymorth 1:1 neu gymorth grŵp, i feithrin sgiliau ac ymwybyddiaeth

www.facebook.com/TeuluoeddCeredigionFamilies

dewis.wales

I gael mwy o wybodaeth am sut gallai Dechrau’n Deg helpu’ch teulu chi, gwyliwch fideo Llywodraeth Cymru am raglen Dechrau’n Deg.