Skip to main content

Ceredigion County Council website

Adrodd Problem

Fedrwch adrodd problemau ar-lein i ni ynglŷn a cerbydau wedi eu adael, graffiti, problemau gyda'r priffyrdd neu palmantau, hawliau ffordd, sŵn gan gymdogion, problemau defnyddwyr ayyb.

Er mwyn adrodd problem gyda goleuadau stryd / croesfannau, cliciwch yma

Adrodd Problem

Cerbyd wedi ei adael, Cyngor i Ddefnyddwyr, Gadael sbwriel yn anghyfreithlon, Llwybrau Troed, Llwybrau Ceffyl a Chilffyrdd Cyfyngedig (Hawliau Tramwy Cyhoeddus), Gyrru anghyfreithlon oddi ar y ffordd , Swn gan gymdogion, Baw Cwn

Ffurflen Adrodd Problem


Priffydd

Draeniau wedi blocio, Eiddo neu adnoddau'r Cyngor sydd wedi eu difrodi, Gorlifo, Troedffordd / Ymylon palmant / Palmant, Graffito, Torri glaswellt, Tyllau caead, Gwaith ar y ffordd, Ffordd ar gau, Gwaith ar y ffordd, Coed peryglus/coed sy'n gor-hongian, Anifail wedi marw

Priffydd - Ffurflen Adrodd Problem

A fyddech cystal â nodi y byddwn yn ymdrin â phroblemau caiff eu nodi drwy'r we yn ystod oriau swyddfa arferol yn unig (Dydd Llun – Dydd Iau 8:45am - 5:00pm, dydd Gwener 8:45am i 4:30pm)

Os bydd argyfwng yn ymwneud â Phriffyrdd y tu allan i oriau swyddfa ffoniwch:

  • Gogledd Ceredigion 01970 625277
  • De Ceredigion 01239 851604