Mae Cynllun Datblygu Lleol Ceredigion (CDLl1) yn nodi polisïau cynllunio lleol y Cyngor a datblygu dyraniadau tir.

Mae adolygiad ffurfiol o CDLl1 wedi awgrymu bod angen diweddaru'r cynllun i adlewyrchu newidiadau mewn deddfwriaeth a gwybodaeth ers ei Fabwysiadu yn 2013.

Y Strategaeth a Ffefrir yw'r cyhoeddiad ffurfiol cyntaf yn y broses baratoi o'r Cynllun Datblygu Lleol Newydd (CDLl2).

Bydd ymgynghoriad ar y strategaeth a ffefrir ar gyfer CDLl2 yn dechrau ar 28 Mehefin ac yn cau am hanner dydd ar 12 Medi 2019.

Mae'r cam hwn o'r ymgynghoriad yn cynnwys y dogfennau canlynol:

Y Strategaeth a Ffefrir

Mae hyn yn cynnwys:

  • y prif faterion y mae angen i'r system gynllunio fynd i'r afael â hwy
  • gweledigaeth ar gyfer y Sir y gellir ei chyflawni trwy gynllunio defnydd tir,
  • amcanion i gyflawni'r weledigaeth y strategaeth a ffefrir (y dull dewisol o ymdrin â thwf o ran lefel a lleoliad datblygiad)
  • set o bolisïau strategol a fydd yn helpu i gyflawni'r weledigaeth a'r amcanion ac felly'n mynd i'r afael â'r materion.

CDL2l Y Strategaeth a Ffefrir 2019

Ffurflen Ymateb y Strategaeth a Ffefrir 2019 Dwy

Mae Fersiwn Hawdd ei Ddarllen o'r Strategaeth a Ffefrirar gael:

Fersiwn Hawdd ei Ddarllen o'r Strategaeth a Ffefrir

Adroddiad Arfarniad Cynaliadwyedd Cychwynnol

Er mwyn sicrhau bod y Strategaeth a Ffefrir yn gynaliadwy, cynhaliodd y Cyngor Arfarniad Cynaliadwyedd, sy'n ystyried effeithiau'r Strategaeth a Ffefrir ar yr amgylchedd, yr economi a'r gymuned.

Adroddiad Arfarniad o Gynaliadwyedd Cychwynnol 2019

Adroddiad Arfarniad o Gynaliadwyedd Cychwynnol Atodiadau 2019

Crynodeb Annhechnegol Adroddiad Arfarniad o Gynaliadwyedd Cychwynnol 2019

Ffurflen Ymateb Adroddiad Cychwynnol Arfarnu Cynaliadwyedd 2019

Adroddiad Sgrinio Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd

Mae angen gwirio'r effeithiau posibl y gallai'r Strategaeth a Ffafrir eu cael ar safleoedd Ewropeaidd Ceredigion, sy'n cynnwys bywyd gwyllt gwarchodedig a chynefinoedd. Gelwir hyn yn Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd. Mae hon yn broses barhaus ond mae'r canlyniadau hyd yn hyn wedi'u nodi yn yr Adroddiad Sgrinio sy'n rhan o'r ymgynghoriad hwn.

Adroddiad Sgrinio Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd 2019

Atodiad Adroddiad Sgrinio Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd 2019

Ffurflen Ymateb Adroddiad Sgrinio Asesu Rheoliadau’r Cynefinoedd 2019 Dwy

Ochr yn ochr â'r Strategaeth a Ffefrir mae'r dogfennau canlynol ar gael er gwybodaeth:

Crynodeb Gweithredol y Strategaeth a Ffefrir

CDLl2 Crynodeb Gweithredol y Strategaeth Ffefrir 2019

Polisïau Defnydd Tir Drafft ar gyfer CDLl2

CDLl Polisïau Defnydd Tir Drafft i'r Strategaeth a Ffefrir 2019

Polisïau Rheoli Datblygu Drafft ar gyfer CDLl2

CDLl2 Polisïau Rheoli Datblygiad Drafft i'r Strategaeth a Ffefrir 2019

Polisïau Dileu Drafft o LDP1 ar gyfer CDLl2

Polisïau Drafft a Ddilëwyd i CDLl2 o CDLl1 2019

Papurau Cefndir

Cytundeb Cyflawni, gan gynnwys y Cynllun Cynnwys Cymunedau

Adroddiad Adolygu

Candidate Site Register (CSR)

Cofrestr Safleoedd Ymgeisiol i'r Strategaeth a Ffefrir 2019 Dwy

Mae'r Safleoedd Posib a gyflwynwyd yn 2018 hefyd ar gael i'w gweld ar Fapiau Ceredigion.

Ni fydd unrhyw sylwadau a dderbynnir ar safleoedd ymgeiswyr penodol yn cael eu trin fel rhan o broses ymgynghori'r Strategaeth a Ffefrir. Fodd bynnag, edrychir ar unrhyw sylwadau o'r fath wrth asesu safleoedd yn ddiweddarach.

Mae Asesiad Effaith Iechyd ac Asesiad Effaith Integredig o'r Strategaeth a Ffefrir hefyd wedi cael ei gynnal

Adroddiad Asesiad Cyflym o Effaith ar Iechyd y Strategaeth a Ffefrir 2019

Offeryn integredig sy’n sylfaen ar gyfer proses benderfynu effeithiol CDLl 2019