Cafodd Cynllun Llesiant Lleol Ceredigion ei gytuno gan Fwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Ceredigion ar 16eg o Ebrill 2018 a’i gyhoeddi ar 1af o Fai 2018.

Cynllun Llesiant Lleol Ceredigion 2018-2023

Cefndir i Gynllun Llesiant Lleol Ceredigion

Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015

Daeth Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 i rym ym mis Ebrill 2016. Mae'r Ddeddf newydd hon yn mynnu bod cyrff sector cyhoeddus yn dod at ei gilydd trwy Fwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus (BGC) ar gyfer eu hardaloedd lleol.

Asesiad o Lesiant Lleol

Mae’r Asesiad o Lesiant Lleol yn ofyniad statudol o dan ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015, a’i bwrpas yw i nodi’r hyn sydd yn bwysig i bobl a chymunedau yng Ngheredigion o rhan llesiant.

Cafodd Asesiad o Lesiant Lleol Ceredigion, y gellir ei weld yma, ei lywio gan waith ymgysylltu ac arolwg helaeth gyda dinasyddion a rhanddeiliaid, a thrwy ystyried gwybodaeth berthnasol megis data, tystiolaeth ac ymchwil sy'n bodoli eisoes. Cafodd Asesiad o Lesiant Lleol Ceredigion ei gymeradwyo a'i gyhoeddi gan y BGC ar ddiwedd mis Mawrth 2017. Gellir gweld yr adroddiad ymgysylltu llawn a'r adroddiad crynodeb ar yr ymgynghoriad ar yr Asesiad yma ar y tab Dogfennau Perthnasol.

Mae canfyddiadau'r Asesiad o Lesiant Lleol wedi eu defnyddio gan y BGC i nodi a chynllunio'r camau gweithredu ar y cyd y bydd yn eu cymryd i wella llesiant yng Ngheredigion yn awr ac yn y dyfodol.

Cynllun Llesiant Lleol

Mae'n ofynnol i'r BGC osod Amcanion Llesiant sydd wedi eu cynllunio i wneud y mwyaf o'i gyfraniad yng Ngheredigion i gyflawni Nodau Llesiant cenedlaethol. Bydd y rhain yn ffurfio sail Cynllun Llesiant Lleol 5 mlynedd sydd yn nodi sut y bydd y Bwrdd yn cydweithio i wella llesiant economaidd, cymdeithasol, amgylcheddol a diwylliannol Ceredigion.

Cafodd y ffactorau a ystyriwyd yn yr Asesiad a nodir uchod eu harchwilio mewn ystod o weithdai gydag aelodau Grwpiau Gweithredol y BGC ac aelodau y BGC. Daeth dau faes clir i'r amlwg sy'n ffurfio’r Egwyddorion Arweiniol o Gydnerthedd Cymunedol a Chydnerthedd Unigol ar gyfer y Cynllun.

Yn y gweithdai, nodwyd 6 Amcan Llesiant hefyd i eistedd o dan yr Egwyddorion Arweiniol, a gyda'i gilydd, mae'r rhain yn sail i'r Cynllun Llesiant Lleol drafft, a fydd yn arwain ein gwaith dros y 5 mlynedd nesaf a thu hwnt.

Datblygwyd y camau gweithredu o fewn y Cynllun Llesiant Lleol drafft trwy dri digwyddiad '#CyfnewidfaSyniadau' a oedd yn cynnwys gweithdai i staff rheng flaen y gwasanaeth cyhoeddus a sesiynau galw heibio cyhoeddus, a gwybodaeth ategol a gafwyd trwy Weithdy Cynghrair ar y Cyd (Cynghrair y Trydydd Sector, Cynghrair Cynhalwyr a Fforwm Pobl Hŷn). Cyfrannodd aelodau o staff a'r cyhoedd yn y digwyddiadau hyn a oedd yn canolbwyntio ar ddatblygu gweithredoedd posibl a oedd yn gyraeddadwy ac yn berthnasol i'r sgôp ychwanegol a ddarperir trwy gyfuno ymdrechion y sefydliadau BGC unigol. Cafodd y Cynllun drafft hefyd ei ystyried gan Gomisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol Cymru ac wedi ei lywio gan nifer o randdeiliaid a phartneriaid.

Cynhaliwyd ymgynghoriad cyhoeddus 12 wythnos o 5ed Hydref 2017 i’r 3ydd Ionawr 2018. Gellir gweld Adroddiad Cryno a Dadansoddi’r Ymgynghoriad yma. Cynigiwyd a chytunwyd ar y newidiadau yn dilyn y cyfnod ymgynghori gan y Bwrdd a dechreuodd y broses o gytuno ar y Cynllun terfynol ym mis Chwefror 2018.

Cymeradwyodd aelodau’r Bwrdd y Cynllun Llesiant Lleol trwy eu trefniadau llywodraethol cyn i’r Bwrdd gytuno ar y fersiwn derfynol ar y 16eg o Ebrill 2018. Cyhoeddwyd Cynllun Llesiant Lleol Ceredigion ar 1af o Fai 2018.