Cefndir i Cynllun Llesiant Lleol Ceredigion

Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015

Daeth Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 i’r grym yn Ebrill 2016. Mae’r ddeddf yma yn gofyn i gyrff y sector cyhoeddus dod at ei gilydd trwy’r Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus (BGS) ar gyfer eu hardal leol.

Asesiad o Lesiant Lleol

Mae’r Asesiad o Lesiant Lleol yn ofyniad statudol o dan Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015, a'i phwrpas yw gosod allan beth sydd yn bwysig i bobl a chymunedau Ceredigion o ran llesiant.

Asesiad o Lesiant Lleol Ceredigion 2022

Dyma’r ail Asesiad sydd wedi’i chyhoeddi gan BGC Ceredigion ers cyflwyno’r Ddeddf. Caiff yr Asesiad ei lywio gan gasglu data, ymchwil a thystiolaeth, wrth wrando ar bobl a rhanddeiliaid, ac wrth ystyried tueddiadau’r dyfodol a’r pethau rydym yn medru rhagweld bydd yn digwydd yfory, y mae angen inni ddechrau cynllunio ar ei gyfer heddiw. Mae’r Asesiad yn darparu sylfaen dystiolaeth i gyfarwyddo'r Cynllun Llesiant Lleol, a fydd yn penderfynu beth fydd BGC Ceredigion yn gwneud dros y 5 mlynedd nesaf i wella llesiant pobl a chymunedau y Sir.

Cymeradwyodd y BGC Asesiad o Lesiant Lleol Ceredigion 2022, ar ddechrau mis Mawrth 2022. Mae’r Asesiad ac atodiadau 1-12 (sydd yn cynnwys y fethodoleg, gwybodaeth ymgysylltu, ffynonellau a bylchau data a’r proffiliau cymunedol) wedi’i leoli o dan y ddolen dogfennau perthnasol i’r dde.

Cynllun Llesiant Lleol

Mae'n ofynnol i'r BGC osod Amcanion Llesiant sydd wedi eu cynllunio i wneud y mwyaf o'i gyfraniad yng Ngheredigion i gyflawni’r Nodau Llesiant cenedlaethol. Bydd y rhain yn ffurfio sail Cynllun Llesiant Lleol 5 mlynedd sydd yn nodi sut y bydd y Bwrdd yn cydweithio i wella llesiant economaidd, cymdeithasol, amgylcheddol a diwylliannol Ceredigion.

Cafodd y Cynllun Llesiant Lleol diwethaf i’w cymeradwyo yn 2018, mae’r Cynllun wedi’i leoli o dan y ddolen dogfennau perthnasol i’r dde. Er mwyn datblygu’r Cynllun, roedd y BGC wedi cynnal nifer o weithdai i aelodau er mwyn ystyried ac archwilio’r canfyddiadau o’r Asesiad o Lesiant Lleol 2017. Daeth dau faes clir i'r amlwg sy'n ffurfio’r Egwyddorion Arweiniol o Gydnerthedd Cymunedol a Chydnerthedd Unigol ar gyfer y Cynllun a chafodd chwe Amcan Llesiant i'w hadnabod. Datblygwyd y camau gweithredu yn y Cynllun Llesiant Lleol drwy ddigwyddiadau ymgysylltu â staff rheng flaen y gwasanaeth cyhoeddus, rhanddeiliaid a’r cyhoedd. Bu Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru hefyd yn ystyried y Cynllun.

Cynhaliwyd ymgynghoriad cyhoeddus 12 wythnos o 5ed Hydref 2017 i’r 3ydd Ionawr 2018. Gellir gweld Adroddiad Cryno a Dadansoddi’r Ymgynghoriad yma.

Cynigiwyd a chytunwyd ar y newidiadau yn dilyn y cyfnod ymgynghori gan y Bwrdd a dechreuodd y broses o gytuno ar y Cynllun terfynol ym mis Chwefror 2018.

Cymeradwyodd aelodau’r Bwrdd y Cynllun Llesiant Lleol trwy eu trefniadau llywodraethol cyn i’r Bwrdd gytuno ar y fersiwn derfynol ar y 16eg o Ebrill 2018. Cyhoeddwyd Cynllun Llesiant Lleol Ceredigion ar 1af o Fai 2018.

Mae’r Cynllun Llesiant Lleol newydd (2023-2028), a fydd yn adeiladau ar Asesiad o Lesiant Lleol Ceredigion 2022, yn cael ei ddatblygu ar hyn o bryd. Bydd y Cynllun Llesiant Lleol drafft yn destun ymgynghoriad cyhoeddus yn ystod haf 2022, a bydd y Cynllun yn cael ei gyhoeddi yn 2023.