Gall aelodau'r cyhoedd ddod i gyfarfodydd y BGC fel sylwedyddion. Rhestrir dyddiadau ac amseroedd cyfarfodydd hyd at ddiwedd 2023 isod:

Dyddiad Amser Lleoliad
Dydd Llun 6ed o Fawrth 13:30 - 15:30 Ar Lein
Dydd Llun 24ain o Ebrill 14:00 - 15:00 Ar Lein
Dydd Mawrth 13eg o Fehefin 14:00 - 16:00 Ar Lein
Dydd Llun 4ydd o Fedi 14:00 - 16:00 Ar Lein
Dydd Llun 4ydd o Ragfyr 14:00 - 16:00 Ar Lein

Gall aelodau'r cyhoedd gyflwyno cwestiynau i'w hystyried gan y BGC. Noder bod yn rhaid i gwestiynau o'r fath ymwneud â swyddogaethau statudol neu raglen waith y BGC. Ni chaiff cwestiynau sy'n ymwneud â gwaith sefydliadau unigol ymateb gan y BGC ond cânt eu hanfon i'r sefydliad unigol fel y bo'n briodol. Os hoffech gyflwyno cwestiwn defnyddiwch y ffurflen gyswllt ar-lein.

Agenda, Cofnodion ac Adroddiadau