Gallwch gysylltu â chydlynydd FLAG drwy ddefnyddio’r cyfeiriad ebost neu’r rhif ffôn isod.

Os oes gennych syniad ynghylch prosiect a fydd yn helpu i gyflawni nodau’r rhaglen neu a fydd yn helpu i sicrhau bod y rhaglen FLAG yn llwyddiannus, dylech gysylltu â’r cydlynydd.

FLAGCyflwyno grŵp Gweithredu Lleol Pysgodfeydd Bae Ceredigion (FLAG) 2017 - 2020

Yn cefnogi cymunedau pysgota a’r diwydiant pysgota ym Mae Ceredigion o Landudoch i Abermo.

Acronym ar gyfer y Grŵp Gweithredu Lleol Pysgodfeydd yw FLAG (Fisheries Local Action Group) a chaiff ei ariannu drwy Gronfa’r Môr a Physgodfeydd Ewrop a Llywodraeth Cymru.

Nod cyffredinol FLAG Bae Ceredigion yw hyrwyddo’r gwaith o ddatblygu cymunedau ac ardaloedd pysgodfeydd mewn modd cynaliadwy.

Partneriaeth rhwng y sector preifat a’r sector gwirfoddol, a rhwng y sector cymunedol a’r sector cyhoeddus, yw FLAG. Ei nod yw cynorthwyo cymunedau arfordirol yr ardal a’r diwydiant pysgota lleol i wella ffyniant economaidd ac ansawdd bywyd yn yr ardal. Mae arian gan Gronfa’r Môr a Physgodfeydd Ewrop wedi’i sicrhau i’w gwneud yn bosibl i raglen weithgarwch gael ei datblygu a’i chyflawni yn ardal FLAG.

Mae’r arian ar gael ar gyfer y diwydiant pysgota, cymunedau pysgota a grwpiau a sefydliadau sy’n ymwneud â lles cymdeithasol, economaidd ac amgylcheddol arfordir Bae Ceredigion.

Cronfa’r Môr a Physgodfeydd Ewrop

Mae cyllid FLAG yn rhan o Gronfa’r Môr a Physgodfeydd Ewrop y bwriedir iddi weithredu tan 2020.
Mae Llywodraeth Cymru ar ran y Sefydliad Rheoli Morol yn goruchwylio rhaglen gyffredinol y Gronfa yng Nghymru. Bydd y cyllid yn cefnogi gwaith datblygu cynaliadwy yn y sector pysgota a’r sector dyframaethu ac ym maes gwarchod yr amgylchedd morol, yn ogystal â thwf a swyddi mewn cymunedau arfordirol.

Grŵp Gweithredu Lleol Pysgodfeydd Bae Ceredigion (FLAG)

Mae FLAG yn elfen annatod o fod yn rhaglen a arweinir gan y gymuned, sy’n hyrwyddo ac yn hybu cydweithio a gweithio mewn partneriaeth. Mae’n cynnwys cynrychiolwyr o’r sector cyhoeddus, y sector preifat, y sector gwirfoddol a’r sector cymunedol ac yn canolbwyntio ar y diwydiant pysgota a buddiannau morol/arfordirol.

Aelodau FLAG

Cynrychiolwyr y Sector Cymunedol

 • Hanes Aberporth
 • Cymdeithas Genweirwyr Aberystwyth
 • Ffederasiwn Genweirwyr Môr Cymru
 • Ymddiriedolaeth Natur De a Gorllewin Cymru
 • Cynnal y Cardi

Cynrychiolwyr y Sector Cyhoeddus

 • Cyngor Sir Ceredigion
 • Cyngor Tref Ceinewydd
 • Cyngor Tref Aberdyfi
 • Prifysgol Aberystwyth
 • Seafish Wales

Cynrychiolwyr y Sector Preifat

 • Cymdeithas Pysgotwyr Bae Ceredigion
 • Cymdeithas Pysgotwyr Pysgod Cregyn Gorllewin Cymru
 • Marina Aberystwyth
 • New Quay Boat Trips
 • Swallow Boats

Cynghorwyr

 • Twristiaeth Canolbarth Cymru
 • Clwb Cychod Aberystwyth
 • Cyfoeth Naturiol Cymru

Er mwyn codi ei broffil, mae FLAG yn bwriadu cynnal ei gyfarfodydd mewn amryw leoliadau ledled ei ardal yn ystod y flwyddyn. O wneud hynny, bydd modd cyfathrebu’n fwy helaeth ag amryw gymunedau pysgota a bydd modd i aelodau FLAG o’r cymunedau dan sylw hysbysebu’r ffaith y bydd y grŵp yn bresennol ac yn fwy na pharod i sgwrsio’n anffurfiol ag unrhyw rai sydd â diddordeb yng ngwaith y grŵp ac mewn syniadau posibl ynghylch prosiectau.

Cyfarfodydd yn ystod 2018

 • 06/06/18 - 18:30 - Aberystwyth
 • 18/07/18 - 18:00 - Aberdyfi
 • 12/09/18 - 18:00 - Aberteifi
 • 24/10/18 - 18:30 - Aberystwyth
 • 12/12/18 - 18:30 - Aberystwyth

Y Cynllun Datblygu Lleol

Mae FLAG wedi datblygu strategaeth ar sail anghenion yr ardal a nodau rhaglen Cronfa’r Môr a Physgodfeydd Ewrop. Mae copi llawn o’r strategaeth ar gael gan y cydlynydd ac ar y wefan. Dim ond prosiectau sy’n cyd-fynd â nodau’r strategaeth ac sy’n ategu’r nodau hynny y bydd FLAG yn eu cefnogi.

Pa rai o flaenoriaethau’r rhaglen y bwriedir eu cyllido?

Mae cyllid ar gael ar gyfer y blaenoriaethau canlynol:

 • Ychwanegu gwerth, creu swyddi, denu pobl ifanc a hybu arloesedd yn ystod pob cam o’r gadwyn gyflenwi sy’n gysylltiedig â nwyddau pysgodfeydd a dyframaethu
 • Hybu arallgyfeirio y tu mewn neu’r tu allan i bysgodfeydd masnachol, hybu dysgu gydol oes a hybu camau i greu swyddi mewn pysgodfeydd ac ardaloedd dyframaethu
 • Gwella asedau amgylcheddol pysgodfeydd ac ardaloedd dyframaethu a manteisio arnynt, gan gynnwys gwaith i leihau’r newid yn yr hinsawd
 • Hybu lles cymdeithasol a threftadaeth ddiwylliannol mewn pysgodfeydd ac ardaloedd dyframaethu, gan gynnwys treftadaeth ddiwylliannol sy’n ymwneud â physgodfeydd, dyframaethu a’r môr
 • Atgyfnerthu’r rôl y mae cymunedau pysgodfeydd yn ei chyflawni ym maes datblygu lleol ac ym maes llywodraethu adnoddau pysgodfeydd lleol a gweithgareddau morol

Mae enghreifftiau o brosiectau posibl wedi’u cynnwys yn y Strategaeth Datblygu Lleol.

Nod cyffredinol FLAG yw cynyddu’r cyfraniad y gall y diwydiant pysgota ei wneud i waith adfywio cymdeithasol ac economaidd cynaliadwy yng nghymunedau pysgodfeydd Bae Ceredigion.

Mae cyllid FLAG ar gael ar gyfer prosiectau cymwys, ac ar hyn o bryd nid oes isafswm nac uchafswm wedi’u pennu ar gyfer ceisiadau. Wedi dweud hynny, bydd FLAG yn ystyried effaith bosibl unrhyw brosiect wrth bennu’r symiau a gymeradwyir.

Galwad Agored am Syniadau Ynghylch Prosiectau

Gwahoddir datganiadau o ddiddordeb mewn rhoi gweithgarwch FLAG ar waith yn ardal FLAG Bae Ceredigion (sy’n ymestyn o Landudoch i Abermo) drwy alwad agored. Nod FLAG yw cefnogi ymatebion arloesol i’r cyfleoedd neu’r heriau y mae ein cymunedau pysgodfeydd yn eu hwynebu.

Gan adeiladu ar lwyddiannau’r rhaglen ddiwethaf, sef Cronfa Pysgodfeydd Ewrop, mae FLAG Bae Ceredigion wedi cael rhagor o gyllid i gyflawni mentrau arloesol tan 2020. Mae’r prosiect hwn wedi cael cyllid drwy Gronfa’r Môr a Physgodfeydd Ewrop, a chaiff ei ariannu gan yr Undeb Ewropeaidd a Llywodraeth Cymru.

Mae FLAG am glywed gan unrhyw un sydd â syniadau priodol ynghylch prosiectau.

Mae’r cyfle hwn yn agored i bobl, cymunedau, busnesau neu sefydliadau lleol sydd am gefnogi eu cymunedau pysgodfeydd.

 • Y cam cyntaf yw cyflwyno datganiad o ddiddordeb sy’n cynnwys eich syniadau. Yn ystod y cam hwn, bydd FLAG yn asesu’r graddau y mae’r prosiect yn gymwys ac yn cyd-fynd â’r Strategaeth Datblygu Lleol. Yna, bydd y camau nesaf yn cael eu trafod

Logo Cronfeydd Strwythurol a Buddsoddi Ewropeaidd