Mae Cronfa Ffyniant Gyffredin y DU (UKSPF) yn un o bileri canolog agenda Ffyniant Bro Llywodraeth y DU ac yn elfen sylweddol o'i chefnogaeth i lefydd ar draws y DU.

Mae Cronfa Ffyniant Cyffredin y DU (UKSPF) yn un o bileru canolog agenda Ffyniant Bro Llywodraeth y DU a bydd yn darparu cyllid newydd ar gyfer buddsoddiad lleol hyd at fis Mawrth 2025.

Mae dogfen Cynllun Buddsoddi Rhanbarthol Canolbarth Cymru ar gyfer Cronfa Ffyniant Cyffredin y DU 2022-25 a gynhyrchwyd gan Awdurdodau Lleol Ceredigion a Phowys yn dilyn ôl troed Tyfu Canolbarth Cymru yn nodi’r blaenoriaethau ar gyfer buddsoddi dyraniad UKSPF o £42.4m yng Nghanolbarth Cymru yn ystod y tair blynedd nesaf, hyd at fis Mawrth 2025.

Mae Prosbectws Cronfa Ffyniant Cyffredin y DU yn rhoi trosolwg cynhwysfawr o’r gronfa.

Fel y nodir yng nghanllawiau'r SPF, bydd Ceredigion a Phowys yn defnyddio eu dyraniadau SPF drwy fuddsoddi ar draws y meysydd buddsoddi sy’n flaenoriaeth iddynt ac a restrir isod;

  1. Cymunedau a Lle
  2. Cefnogi Busnesau Lleol
  3. Pobl a Sgiliau
  4. Lluosi

Cynllun Buddsoddi Rhanbarthol Canolbarth Cymru ar gyfer Cronfa Ffyniant Gyffredin y DU 2022-25

Cyhoeddwyd y cyfle cyntaf i gyflwyno ceisiadau ar 9 Mawrth, 2023.

Agorodd ceisiadau ar gyfer yr UKSPF yng Ngheredigion ar 20 Mawrth 2023.

Sut i Wneud Cais:

Dylai pob ymgeisydd lawr lwytho ffurflen gais a'r ddogfen ganllaw. Sgroliwch i lawr am ddolenni i'r rhain a dogfennau atodol.

Prosiect Craidd

Bydd Cyngor Sir Ceredigion yn gweithredu rhai prosiectau craidd a bydd y gwaith cyflawni yn dechrau cyn gynted â phosibl. Mae'n bwysig nad yw ceisiadau a gyflwynir o dan unrhyw alwadau yn dyblygu'r prosiectau craidd yn eu cyfanrwydd neu'n rhannol. Rhagwelir bydd y prosiectau craidd yn rhedeg hyd at 31 Rhagfyr 2024 (yn amodol ar gyllid). Mae'r prosiectau craidd yn cyfuno gweithgaredd i'w gweithredu gan y Cyngor Sir ei hun trwy gomisiynu neu drwy weithredu fel cynlluniau grant fydd yn cynnig cyllid i drydydd parti. Rhoddir manylion y prosiectau craidd isod. Lle gall cais gael cyllid drwy gynllun grant prosiect craidd, ni ddylid ei gyflwyno drwy unrhyw alwadau.

Bydd ceisiadau rhanbarthol yn cael eu hystyried; cysylltwch â'r tîm drwy UKSPF@ceredigion.gov.uk i drafod ymhellach.

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 11:59pm dydd Sul 16 Ebrill 2023 a 11:59pm dydd Sul 14 Mai 2023.

Mae yna ddau ddyddiad cau wedi ei gosod i alluogi'r ymgeiswyr hynny sydd yn methu cwrdd â’r dyddiad cau cyntaf oherwydd bod y dystiolaeth a chaniatâd ddim yn lle.

I’r ymgeiswyr hynny sydd yn barod i gyflwyno cais erbyn y dyddiad cau cyntaf byddem yn argymell bod y cais yn cael ei gyflwyno erbyn y dyddiad hynny gan mae cyntaf i’r felin gaiff falu.

Anfonwch eich ceisiadau wedi'u cwblhau i UKSPF@ceredigion.gov.uk.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau, cysylltwch â thîm Ceredigion ar UKSPF@ceredigion.gov.uk.

Pecyn Gais a Dogfennau Atodol

I gael rhagor o wybodaeth am y manylion pwysig y dylai sefydliadau feddwl amdanynt cyn gwneud cais, ewch i dudalen Cronfa Ffyniant Gyffredin Canolbarth Cymru ar wefan Tyfu Canolbarth Cymru.

Am fwy o wybodaeth e-bostiwch: