Mae Cynllun ECO4 Flex ar gau hyd nes y clywir yn wahanol. Ni fydd ceisiadau yn cael eu derbyn/prosesu ar hyn o bryd.

Mae ceisiadau newydd gan ddarparwyr/gosodwyr ECO4 Flex sy’n dymuno ymuno â Chynllun Cymhwysedd Hyblyg ECO4 Cyngor Sir Ceredigion bellach wedi cau. Rydym yn gobeithio adolygu hyn yn ystod ail gam y cynllun ym mis Ebrill 2023.

Lansiwyd ECO4 yn 2022 a bydd yn rhedeg tan fis Mawrth 2026. Bydd y cynllun yn canolbwyntio ar gefnogi aelwydydd incwm isel ac agored i niwed a bydd yn gwella’r cartrefi lleiaf ynni effeithlon gan helpu i fodloni ymrwymiadau tlodi tanwydd a sero carbon net y Llywodraeth. Gall awdurdodau lleol wirfoddoli i gymryd rhan yn ECO4 Flex i nodi aelwydydd cymwys.

Mae ECO4 Flex yn cael ei reoleiddio gan Ofgem ac mae’r mesurau a osodir yn cael eu hariannu gan y cwmnïau ynni. Cyngor Sir Ceredigion sy'n gyfrifol am benderfynu pwy fydd yn gymwys ar gyfer ECO4 Flex yn y Sir. Bydd hyn yn cael ei sefydlu ar sail y wybodaeth a ddarparwyd yn y ffurflen gais ynghyd â'r dystiolaeth ategol. Rhoddir datganiadau i'r rhai sy'n gymwys ac a allai elwa o welliannau.

I fod yn gymwys, rhaid i eiddo fod yn eiddo domestig preifat a feddiannir (naill ai cartrefi perchen-feddianwyr neu aelwydydd yn y sector rhentu preifat). Rhaid i’r eiddo a’r aelwyd lynu at o leiaf un o’r tri llwybr a amlinellir isod (Diffiniadau: TPY = Tystysgrif Perfformiad Ynni, GAS = Gweithdrefn Asesu Safonol):

Llwybr 1: Eiddo TPY/GAS bandiau D-G (bandiau E, F neu G ar gyfer aelwydydd yn y sector rhentu preifat) ac aelwydydd ag incwm o lai na £31,000. Mae'r cap hwn yn berthnasol beth bynnag fo  maint, cyfansoddiad neu ranbarth yr eiddo.

Llwybr 2: Eiddo TPY/GAS bandiau E-G ac aelwydydd sy’n bodloni cyfuniad o ddau brocsi cyfeiriwch at y ffurflen gais a’r llythyr amgaeedig am ragor o wybodaeth).

Llwybr 3: Eiddo Bandiau TPY/GAS D-G (bandiau E, F neu G ar gyfer aelwydydd yn y sector rhentu preifat) ac aelwydydd y mae eu meddyg neu feddyg teulu wedi nodi eu bod ar incwm isel ac yn agored i niwed, gyda phreswylydd y gallai ei gyflwr iechyd gael ei effeithio ymhellach trwy fyw mewn cartref oer. Gall y cyflyrau iechyd hyn fod yn rhai cardiofasgwlaidd, anadlol, gwrthimiwnedd, neu symudedd cyfyngedig.

Beth os nad oes TPY cyfredol ar gyfer eich eiddo?

Gallwch wirio a oes Tystysgrif Perfformiad Ynni dilys ar eich eiddo drwy fynd i www.gov.uk/find-energy-certificate. Os nad oes TPY dilys ar gyfer eich eiddo ar hyn o bryd, yna gallwch drefnu i'ch eiddo gael ei asesu gan Aseswr Ynni Domestig achrededig (AYD). Bydd tâl am y gwasanaeth hwn (gall hyn amrywio rhwng aseswyr). Bydd yr AYD yn cynnal yr asesiad ynni ac yn cyhoeddi Tystysgrif Perfformiad Ynni. Gallwch ddod o hyd i’ch AYD ​​agosaf ar wefan Llywodraeth y DU drwy fynd i www.gov.uk/find-energy-certificate. Fel arall, gallwch gysylltu ag un o osodwyr ECO4 Flex cymeradwy y Cyngor o’r rhestr isod; yn yr achos hwn, cysylltwch â Gwasanaethau Tai’r Cyngor ar 01545 572105.

Sut i wneud cais

Dylai pob aelwyd a allai fod yn gymwys wneud cais drwy Gyngor Sir Ceredigion neu drwy un o ddarparwyr/gosodwyr ECO4 Flex cymeradwy Cyngor Sir Ceredigion. Gellir lawrlwytho ffurflen gais a llythyr eglurhaol o'r dudalen we hon neu fel arall gallwch gysylltu â'r Gwasanaeth Tai ar 01545 572105 i ofyn am fersiynau papur drwy’r post.

Nid yw Cymhwysedd a Datganiad gan Gyngor Sir Ceredigion yn gwarantu y bydd mesur yn cael ei osod yn eich cartref, gan mai’r gosodwr a’r cyflenwyr ynni fydd yn penderfynu’n derfynol a fydd cyllid ar gael.