Gall aelodau'r cyhoedd ddod i gyfarfodydd y BGC fel sylwedyddion. Rhestrir dyddiadau ac amseroedd cyfarfodydd hyd at ddiwedd 2018 isod:

Dyddiad Amser Lleoliad
Dydd Llun 16eg Ebrill 2018 10:00 Y Seddon, The Old College, Prifysgol Aberystwyth
Dydd Llun 18fed Mehefin 2018 10:00 Cyngor Sir Ceredigion, Canolfan Rheidol, Aberystwyth
Dydd Llun 17eg Medi 2018 10:00 I'w gadarnhau
Dydd Llun 3ydd Rhagfyr2018 10:00 I'w gadarnhau

Gall aelodau'r cyhoedd gyflwyno cwestiynau i'w hystyried gan y BGC. Noder bod yn rhaid i gwestiynau o'r fath ymwneud â swyddogaethau statudol neu raglen waith y BGC. Ni chaiff cwestiynau sy'n ymwneud â gwaith sefydliadau unigol ymateb gan y BGC ond cânt eu hanfon i'r sefydliad unigol fel y bo'n briodol. Os hoffech gyflwyno cwestiwn defnyddiwch y ffurflen gyswllt ar-lein.

Agenda, Cofnodion ac Adroddiadau