Gall aelodau'r cyhoedd ddod i gyfarfodydd y BGC fel sylwedyddion. Rhestrir dyddiadau ac amseroedd cyfarfodydd hyd at ddiwedd 2018 isod:

Dyddiad Amser Lleoliad
Dydd Llun 3ydd Rhagfyr 10yb Siambr y Cyngor, Penmorfa, Aberaeron, SA46 0PA
Dydd Llun 11eg Chwefror 10yb Hen Neuadd, Adeilad Dewi Sant, Prifysgol Cymru y
Drindod Dewi Sant, Campws Llambed, SA48 7ED
Dydd Llun 8fed Ebrill 2yh Ystafell Ystwyth, Penmorfa, Aberaeron, SA46 0PA
Dydd Llun 17eg Mehefin 10yb Y Seddon, Yr Hen Goleg, Aberystwyth, SY23 2AX
Dydd Llun 9fed Medi 10yb Y Man a'r Lle, Campws Coleg Ceredigion, Maes y Parc,
Aberteifi, Ceredigion SA43 1AB
Dydd Llun 2ail Rhagfyr 10yb Ystafell Penbryn, Canolfan Bwyd Cymru, Horeb, Llandysul,
Ceredigion, SA44 4JG

Gall aelodau'r cyhoedd gyflwyno cwestiynau i'w hystyried gan y BGC. Noder bod yn rhaid i gwestiynau o'r fath ymwneud â swyddogaethau statudol neu raglen waith y BGC. Ni chaiff cwestiynau sy'n ymwneud â gwaith sefydliadau unigol ymateb gan y BGC ond cânt eu hanfon i'r sefydliad unigol fel y bo'n briodol. Os hoffech gyflwyno cwestiwn defnyddiwch y ffurflen gyswllt ar-lein.

Agenda, Cofnodion ac Adroddiadau