Rheolau a chanllawiau ar wahardd symud 6 ac 20 diwrnod ac eithriadau

Defaid / geifr / gwartheg

Bydd bob rhan o eiddo, gan gynnwys y rheiny o dan yr un rheolaeth a'r rheiny sy'n gynwysedig yn yr Awdurdod Meddiannaeth Unigol yn glwm wrth y rheol gwahardd symud am 6 niwrnod os derbynnir anifail i mewn iddynt oni bai bod eithriad penodol yn bodoli. Bydd y cyfnod gwahardd symud am 6 diwrnod yn dechrau gyda diwrnod 1 sef y diwrnod ar ôl i'r anifail gyrraedd. Felly os bydd anifail yn cyrraedd ar ddydd Llun, diwrnod 1 fydd dydd Mawrth a diwrnod 6 fydd dydd Sul. Byddwch yn rhydd i symud anifeiliaid ar ôl y 6ed diwrnod, ac yn yr achos yma, mi fyddai hynny ar ddydd Llun.

Moch

Bydd symud mochyn i mewn i'r eiddo yn gweithredu rheol gwahardd symud 20 diwrnod ar unrhyw fochyn a rheol gwahardd symud 6 niwrnod ar ddefaid, gwartheg neu eifr ar yr eiddo hwnnw. Bydd symud gwartheg, defaid neu eifr i eiddo lle cedwir un neu fwy o foch yn gweithredu rheol gwahardd symud 6 niwrnod ar y moch hynny.

Eithriadau

Symud i'r lladd-dy

Gall anifeiliaid symud oddi ar eiddo yn uniongyrchol i'r lladd-dy, canolfan gasglu, canolfan gasglu benodol i'r lladd-dy neu farchnad gigydda benodol os caiff da byw eu symud i'r eiddo o fewn y 6 niwrnod blaenorol ai peidio ( neu 20 niwrnod ar gyfer unrhyw fochyn ar ddaliad lle y mae moch eraill wedi symud i mewn iddo). Ni all unrhyw anifail ddod nôl o farchnad gigydda benodol neu ganolfan gasglu i'r lladd-dy i'r daliad lle y daeth ohono, nac ychwaith symud i unrhyw le arall oni bai am y lladd-dy. Wrth ymdrin â 'marchnadoedd lladd penodol' rhaid i chi wirio 'statws' y farchnad os hoffech chi fanteisio ar yr eithriad yma. Ni allwch chi symud anifeiliaid i'w lladd i storfa 'cymysg' a marchnad da byw i'r lladd-dy os byddwch chi'n glwm wrth y rheol 6 niwrnod oherwydd presenoldeb 'anifeiliaid stôr' yn y farchnad.

Awdurdodau Meddiannaeth Unigol (SOAs)

Ni fydd symudiadau rhwng eiddo a gysylltir ag Awdurdod Meddiannaeth Unigol ac a gymeradwywyd gan y DVM yn gweithredu rheol gwahardd symud ar yr eiddo lle caiff yr anifeiliaid eu symud iddo ac ni fydd angen ychwaith gadw at reol gwahardd symud yn yr eiddo lle y bydd yn gadael. Fodd bynnag bydd unrhyw symudiadau i unrhyw eiddo Awdurdod Meddiannaeth Unigol o du allan y grŵp cysylltiedig o eiddo yn golygu na ellir symud oddi ar unrhyw un o'r eiddo yn yr Awdurdod Meddiannaeth Unigol am 6 niwrnod (neu 20 niwrnod ar gyfer unrhyw foch ar ddaliad lle y caiff moch eu symud i mewn iddo) oni bai fod ryw eithriad yn briodol.

Uned Ynysu

Bydd yn rhaid i unrhyw uned ynysu gael ei chymeradwyo gan DEFRA

Gellir ond defnyddio unedau ynysu ar gyfer:-

  • Moch sy'n magu – Angen datganiad
  • Geifr sy'n magu – Angen datganiad
  • Hyrddod Magu (O 1 Awst i 30 Tachwedd bob blwyddyn) – Angen datganiad
  • Teirw Magu (O 1 Awst i 30 Tachwedd bob blwyddyn) – Angen datganiad
  • Anifeiliaid Sioe (eu symud i faes y sioe ac oddi yno) – Nid oes angen Ffurflen Ddatgan ar gyfer hyn

Os ydych am ddefnyddio uned ynysu er mwyn sicrhau eithriad o'r gwaharddiad symud chwe diwrnod, bydd yn rhaid i chi lanw Ffurflen Ddatgan. Gallwch gael ffurflenni datgan a manylion llawn am y rheolau ar wahardd symud o'r tab lawrlwythwyd. Fel arall, cysylltwch â ni ar 01545 572275 ac fe bostiwn y dogfennau atoch. Ar ôl cwblhau'r ffurflenni datgan dylech eu hanfon yn ôl atom gyda'ch Trwydded Symud Anifeiliaid ynghlwm.

NODER:

Bydd defaid tac yn dychwelyd i'r daliad lle ddaeth yr anifail ohono yn gweithredu'r rheol gwahardd symud 6 niwrnod ar yr eiddo hwnnw. Hoffem eich atgoffa y bydd y rheol gwahardd symud 6 niwrnod yn briodol i ddefaid tac yn ogystal ag unrhyw dda byw eraill ar yr eiddo ac mi ddylech sicrhau felly na chaiff y defaid yma eu casglu o'ch eiddo tra bydd y rheol gwahardd symud dal mewn grym.

Bydd Gorchymyn Rheoli Clefydau (Cymru) 2003 yn eich caniatáu i symud anifeiliaid o dan Drwydded Gyffredinol. Mae'n amod o'r drwydded honno y bydd yn rhaid cadw at yr holl ddeddfwriaeth eraill. Gall methiant i ddweud hyn olygu diddymu'r Drwydded Gyffredinol a byddai angen i chi ysgrifennu yn gofyn am drwydded symud anifeiliaid unigol cyn y gallwch symud unrhyw anifail.