Skip to main content

Ceredigion County Council website

Gwneud Cais i ddod yn Llywodraethwr

Mathau o Lywodraethwyr:

 • Rhiant-Lywodraethwr: wedi ' i ethol gan rieni neu wedi ' i benodi gan y corff llywodraethu i gynrychioli buddiannau rhieni
 • Athro-Lywodraethwr: etholwyd gan eu cyd-staff addysgu
 • Staff-Lywodraethwr: wedi ' i ethol gan a chan staff nad ydynt yn addysgu a gyflogir i weithio yn yr ysgol
 • Llywodraethwyr Awdurdod Lleol: Penodwyd gan yr all
 • Llywodraethwyr Cymunedol: wedi'u penodi gan y corff llywodraethu i gynrychioli buddiannau ' r ysgol yn y gymuned ehangach
 • Aelod nad yw'n Llywodraethwr/Cyswllt: gall corff llywodraethu benodi aelodau nad ydynt yn llywodraethwyr i fynychu cyfarfodydd llawn o ' r corff llywodraethu neu i wasanaethu ar un neu fwy o bwyllgorau. Ni chaiff Aelodau nad ydynt yn llywodraethwyr bleidleisio yng nghyfarfodydd y corff llywodraethu ond gellir rhoi pleidlais iddynt mewn cyfarfodydd Pwyllgor

Gwneud cais am swydd wag benodol mewn ysgol:

Llenwch y Ffurflen Enwebu Llywodraethwyr cyn 10y.b ar fore'r dyddiad cau.

Ffurflen Ethol Llywodraethwyr

Ffurflen Ethol Llywodraethwyr

Cofrestr Buddiannau Busnes (RP1/2) - Nodiadau Canllaw

Cofrestru Buddiant i ddod yn Llywodraethwr neu'n Llywodraethwr Cyswllt:

Os oes gennych ddiddordeb mewn rhoi eich enw yn y banc i ddod yn Llywodraethwr Cyswllt lle byddai galw arnoch i eistedd ar rai pwyllgorau neu fod yn rhan o rai prosiectau lle gellir defnyddio'ch sgiliau, cwblhewch y Ffurflen Mynegiant o Ddiddordeb.

Dychwelwch ffurflenni i:

Ebost: llywodraethwyr@ceredigion.gov.uk
Post: Gwasanaeth Cefnodi Llywodraethwyr, Ail Lawr, Canolfan Rheidol, Rhodfa Padarn, Llanbadarn Fawr, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3UE

Cyfyngiadau o ran bod yn gymwys:

 • A governor who has not completed the mandatory training within the given timeframe
 • A governor who, without the consent of the governing body, has failed to attend a meeting of the governing body for a period of six months from the date of the last meeting
 • Anyone who has been adjudged to be bankrupt until he or she has been discharged from bankruptcy
 • Ni all unrhyw un fod yn aelod o fwy na dau gorff llywodraethol
 • Ni all unrhyw un dan ddeunaw oed adeg ei benodi neu ei ethol, fod yn llywodraethwr
 • Llywodraethwr sydd, heb gwblhau’r hyfforddiant
 • Llywodraethwr sydd, heb ganiatâd y corff llywodraethol, wedi methu â mynychu cyfarfodydd o’r corff llywodraethol am gyfnod o chwe mis o ddyddiad y cyfarfod diwethaf
 • Unrhyw un sydd wedi’i ddyfarnu’n fethdalwr tan iddo/i gael ei r/rhyddhau o’r methdaliad
 • Unrhyw un sydd wedi derbyn Gorchymyn Datgymhwyso o dan Ddeddf Datgymhwyso Cyfarwyddwyr Cwmnïau 1986 neu sydd wedi methu â gwneud taliadau yn unol â Gorchymyn Gweinyddu Llys Sirol o dan y Ddeddf Methdaliad 1986
 • Unrhyw un sydd wedi’i ddiswyddo o elusen trwy Orchymyn y Comisiwn Elusennau neu’r Uchel Lys oblegid camreolaeth neu gamymddygiad wrth weinyddu elusen yr oedd ef/hi yn gyfrifol amdani
 • Athrawon neu rai sy’n gweithio gyda phlant neu bobl ifanc sydd â’u henwau wedi ymddangos ar restr y rhai sydd â’u cyflogaeth wedi’i gwahardd neu’i chyfyngu
 • Unrhyw droseddwr sydd:
  • o fewn y pum mlynedd diwethaf wedi’i garcharu, heb yr opsiwn o dalu dirwy, am gyfnod o dri mis o leiaf
  • o fewn yr 20 mlynedd diwethaf wedi’i ddedfrydu am gyfnod o 2½ mlynedd o garchar o leiaf
  • ar unrhyw adeg wedi’i garcharu am gyfnod o bum mlynedd o leiaf
  • wedi’i ddedfrydu am greu niwsans ar eiddo ysgol wladol o dan Adran 547 y Ddeddf Addysg 1996
 • Unrhyw un sydd wedi’i ddyfarnu’n anaddas i fod yn berchennog o ysgol annibynnol neu’n athro mewn sefydliad o’r fath o dan Adran 470 neu 471 y Ddeddf Addysg 1996
 • FALLE BYDD ANGEN GWIRIAD DATGELU GWYBODAETH (DBS) YN EICH RÔL