Mae Cyngor Sir Ceredigion yn mynd ati bob blwyddyn i gynnal archwiliadau topograffig a LiDAR (Canfod a Mesur â Golau Laser) ar nifer o draethau’r sir.

Defnyddir y data yn sail ar gyfer adroddiad blynyddol sy’n rhoi crynodeb o’r modd y mae proffiliau’r traethau wedi newid ar hyd cyfnod o ddeuddeg mis. Mae’r Cyngor wedi bod yn casglu data ers tro byd bellach, sy’n golygu fod modd adnabod tueddiadau hirdymor yn y modd y mae’r traethau’n cronni ac yn erydu.

Ar hyn o bryd mae Cyngor Sir Ceredigion yn archwilio pymtheg o draethau, sef:

 • Pen yr Ergyd/Aber Afon Teifi
 • Aberporth
 • Tresaith
 • Llangrannog
 • Bae’r Ceinewydd
 • Llanina
 • Aberaeron Traeth y De
 • Aberaeron Traeth y Gogledd
 • Aberarth
 • Llansantffraed
 • Llanrhystud
 • Tan-y-bwlch
 • Y Ro Fawr (De Aberystwyth)
 • Rhodfa Fuddug a Glan-y-môr (Gogledd Aberystwyth)
 • Y Borth

Y nod wrth gadw golwg ar y traethau yw dylanwadu ar arferion a phenderfyniadau lleol o ran rheoli’r arfordir. Wrth i bob blwyddyn fynd heibio mae swm y data’n cynyddu, sy’n ei gwneud yn haws adnabod newidiadau a thueddiadau hirdymor. Mae’n golygu bod unrhyw benderfyniadau i ymyrryd yn seiliedig ar well gwybodaeth, a hefyd bod modd ystyried gwahanol ffyrdd o ymyrryd.

Dyluniwyd cynlluniau amddiffyn yr arfordir ar Draeth y Gogledd yn Aberaeron ac yn Y Borth (Camau 1 a 2) ar sail y data a gasglwyd, sydd hefyd o fudd wrth ddylunio amddiffynfeydd i’r dyfodol yn Aberystwyth a Thraeth y De yn Aberaeron.

Ar ôl i Lywodraeth Cymru gymeradwyo Cynllun Rheoli Traethlin Gorllewin Cymru 2, gellir defnyddio’r data i lunio rhagolygon o ran y modd y bydd arfordir Ceredigion yn debygol o esblygu yn y tymor hir.

Mae dadansoddi’r data hanesyddol yng Nghynllun Rheoli’r Draethlin hefyd wedi bod yn ddefnyddiol wrth ddatblygu’r rhaglen ar gyfer cadw golwg ar draethau, ac wrth greu darlun cynhwysfawr o esblygiad y traethau hynny.

Ceredigion Beach Profile Monitoring Volume I 2012-2013