Mae'r Cyngor wedi gwneud Gorchymyn Cyngor Sir Ceredigion (Gwahardd a Chyfyngu ar Aros a Llwytho a Dadlwytho) 2019 (Stryd Morgan, Aberteifi) (Gorchymyn Diwygio Rhif 8) 2023 yn weithredol o 17/10/2023. Effaith hyn fydd gosod lle troedio i gerddwyr yn lle’r pum cilfan aros cyfyngedig ar ochr ddwyreiniol y gyffordd rhwng Stryd Morgan a Stryd y Santes Fair, a gosod gorsaf bwmpio i leddfu llifogydd, a chynyddu hyd y gilfan aros cyfyngedig ar ochr dde-ddwyreiniol Stryd Morgan - i’r de o’r gyffordd â Pwllhai - o 13.9 metr i 17.9 metr. 

Os credwch fod y Gorchymyn hwn yn annilys oherwydd nad yw'n cydymffurfio â’r gofynion cyfreithiol, gallwch wneud cais i'r Uchel Lys erbyn 23/11/2023.


Datganiad o’r Rhesymau

Bwriedir gwneud Gorchymyn Cyngor Sir Ceredigion (Gwahardd a Chyfyngu ar Aros a Llwytho a Dadlwytho) 2019 (Stryd Morgan, Aberteifi) (Gorchymyn Diwygio Rhif 8) 2023 er mwyn sicrhau mynediad o Stryd y Santes Fair i gyfleuster carthffosiaeth newydd i leddfu llifogydd. Hefyd, er mwyn gwella’r mynediad i gerddwyr o Stryd Morgan i Stryd y Santes Fair.

Gorchymyn

Y Cynlluniau sydd i’w gosod i mewn – CE81 H26

Y Gorchymyn i'w ddiwygio

Y Cynlluniau sydd i’w dirymu - CE81 H26

Safle

Mae’r cyfnod o ymgynghoriad cyhoeddus ar gyfer Gorchymyn Cyngor Sir Ceredigion (Terfynau Cyflymder 20mya, 30mya, 40mya a 50mya a Ffyrdd Heb Gyfyngiad) (Cydgrynhoi) 2014 (Lleihau'r Terfyn Cyflymder Cenedlaethol mewn Lleoliadau Amrywiol) (Gorchymyn Diwygio Rhif 23) 2023,  wedi cau ac y mae’r Gorchymyn Rheoli Traffig bellach yn weithredol.  Y dyddiad cau ar gyfer unrhyw apêl i’r Uchel Lys oedd 10/10/23.  Mae manylion y terfynau cyflymder newydd fel y'u cyflwynwyd yn ystod yr ymgynghoriad cyhoeddus ar gael drwy ddefnyddio’r ddolen gyswllt ar y map rhyngweithiol isod. 

Map Rhyngweithiol