Mae Cyngor Sir Ceredigion yn bartner ym Mhartneriaeth Rheilffordd Cambria, sef grŵp sy'n cynnwys Cynghorau Sir Ceredigion, Powys, Gwynedd a Swydd Amwythig a Threnau Arriva Cymru.

Bydd y Bartneriaeth yma'n ymwneud â Llinell y Cambria: y llinell o'r Amwythig i Aberystwyth a llinell Machynlleth i Pwllheli, gyda gorsafoedd Aberystwyth a'r Borth yng Ngheredigion.

Ceir yng Ngheredigion hefyd rheilffordd stem lein fach gul Dyffryn Rheidol. Dyma'r rheilffordd stem olaf dan berchnogaeth Rheilffordd Brydeinig, ac y mae'n parhau i redeg fel rheilffordd i dwristiaid. Bydd y llinell yn rhedeg o Aberystwyth i Bontarfynach, taith sy'n parhau am oddeutu un awr i'r naill gyfeiriad.

Gorsafoedd

Mae dwy brif orsaf reilffordd yng Ngheredigion:


Aberystwyth - Iard yr Orsaf, Ffordd Alexandra, Aberystwyth, Ceredigion SY23 1LH
Cliciwch yma i weld yr orsaf yma ar fap

Swyddfa Docynnau ar agor:

 • Llun - Gwener: 07:10 - 17:40
 • Sadwrn: 07:15 - 17:40
 • Sul: ar gau

Y Borth - Rhes y Cambria, Borth, Ceredigion SY24 5HT
Cliciwch yma i weld yr orsaf yma ar fap

Swyddfa Docynnau ar agor:

 • Heb staff

Bydd gorsaf Aberystwyth hefyd yn galluogi teithwyr i newid trafnidiaeth a pharhau ar eu taith drwy ddefnyddio rhwydwaith bysiau TrawsCymru. Am fwy o wybodaeth Gwefan TrawsCymru.

Yn ogystal mae Gorsaf Reilffordd Machynlleth yr ochr draw i'r ffin yn ardal gludiant bwysig ar gyfer preswylwyr Ceredigion sy'n teithio i'r dwyrain ar hyd Prif Linell Cambria ac i'r gogledd ar hyd Arfordir Cambrian.


Machynlleth - Heol y Doll, Machynlleth, Powys, SY20 8BL

Swyddfa Docynnau ar agor:

 • Llun - Sadwrn: 05:15 - 18:15
 • Sul: 08:30 - 17:30

Bydd trenau sy'n teithio o Birmingham fel arfer yn rhannu i ddau wasanaeth ar ôl cyrraedd Machynlleth, - bydd rhan o'r cabanau yn mynd am Aberystwyth a'r rhan arall am Linell Arfordir Cambria i Bwllheli.

Dylai teithwyr ofyn am gymorth oddi wrth staff yr orsaf neu griw'r trên o ran pa gabanau y dylent deithio arnynt.

Gwybodaeth bellach

Drwy Drafnidiaeth Canolbarth Cymru, Partneriaeth Cludiant Rhanbarthol Awdurdodau lleol ar gyfer Canolbarth Cymru a Phartneriaeth Rheilffyrdd Cambria a chyrff eraill bydd Cyngor Sir Ceredigion yn ceisio gweithio gyda phartneriaid yn y diwydiant rheilffordd er mwyn:

 • Gwella ansawdd, a pha mor ddibynadwy ac aml y bydd gwasanaethau i deithwyr i Geredigion a Chanolbarth Cymru ac oddi yno;
 • Gwella diogelwch, capasiti a gallu'r isadeiledd i gymryd y gwaith yma yn y dyfodol wrth wasanaethu Canolbarth Cymru;
 • Gwella gwasanaethau a chyfleusterau teithwyr rheilffordd sydd ar gael i'r gymuned gyfan;
 • Gwella'r cyfleoedd ar gyfer newid trafnidiaeth rhwng y rheilffordd a dulliau eraill o gludiant ac o deithio – megis cerdded, seiclo, bysiau, cludiant cymunedol a cherbydau preifat
 • Ymchwilio a chefnogi cyfleoedd dilys economaidd i drosglwyddo nwyddau o'r ffordd i'r rheilffordd.

Am fwy o wybodaeth ewch i wefan TraCC.

O dan Ddeddf Rheilffyrdd (2005) a Deddf Trafnidiaeth Cymru (2006), bydd gan Gynulliad Cenedlaethol Cymru a Llywodraeth Cynulliad Cymru bwerau a chyfrifoldebau penodol ar gyfer cynllunio a darparu cefnogaeth i wasanaethau rheilffordd yng Nghymru. Caiff y polisïau ac argymhellion cyfredol eu gosod yn Strategaeth Trafnidiaeth Cymru (2008) a'r Cynllun Trafnidiaeth Cenedlaethol (2009). Gellir cael mwy o wybodaeth yma.

Ad-dalu'r cerdyn rheilffordd

 • Bydd y scêm ad-dalu cardiau rheilffordd yn gorffen ar 31 Mawrth 2016
 • Bydd ceisiadau am ad-daliadau am gardiau a brynwyd neu adnewyddwyd hyd at neu ar 31 Mawrth 2016 yn cael ei talu
 • Ni fydd ad-daliadau yn cael ei talu am gardiau a brynwyd neu adnewyddwyd ar neu ôl 1 Ebrill 2016