Mae baw ci yn broblem sy’n gallu difetha mwynhad pawb o’r awyr agored. Yn ogystal â bod yn annymunol i edrych arno, neu’n waeth i’w gamu ynddo, gall baw ci hefyd fod yn beryglus. Er mwyn mynd i’r afael â hyn, mae Cyngor Sir Ceredigion wedi lansio menter newydd drwy ddarparu negeseuon dros dro sy'n nodi'n glir ‘Eich Ci Eich Cyfrifoldeb’ er mwyn annog perchnogion cŵn i gymryd cyfrifoldeb.

Dywedodd y Cynghorydd Ellen Ap Gwynn, Arweinydd Cyngor Sir Ceredigion: “Yn rhan o Caru Ceredigion rydym yn gobeithio gweithio gyda'n cymunedau lleol i gael dylanwad cadarnhaol ar faterion sy'n peri pryder neu sy'n bwysig iddynt. Gyda golwg ar godi ymwybyddiaeth o'r mater hwn ymhellach a cheisio cael dylanwad cadarnhaol ar ymddygiad, rydym yn falch o lansio Eich Ci Eich Cyfrifoldeb.”

I ddechrau, bydd y negeseuon yn ymddangos mewn ardaloedd wedi'u targedu lle mae problemau a phryderon hysbys ynghylch baw ci. Bydd hyn yn cynnwys parciau, llwybrau beicio a cherdded yn ogystal â strydoedd a mannau cyhoeddus eraill. Yn ystod y sefyllfa bresennol o ran y Coronafeirws (COVID-19) mae hi hyd yn oed yn fwy pwysig bod pawb yn chwarae eu rhan ac yn gwneud y peth iawn, ac mae hyn yn cynnwys glanhau ar ôl eu cŵn.

Y Cynghorydd Dafydd Edwards yw’r aelod Cabinet dros Briffyrdd a Gwasanaethau Amgylcheddol ynghyd â Thai. Dywedodd: “Mae ymgyrch Eich Ci Eich Cyfrifoldeb yn enghraifft amlwg o Caru Ceredigion ar waith. Hoffem ddiolch i'r holl berchnogion cŵn cyfrifol hynny sy'n gwneud y peth iawn, a byddem yn annog pawb i wneud eu rhan er mwyn sicrhau bod Ceredigion yn cael ei chadw'n lân. Hoffwn hefyd atgoffa perchnogion cŵn bod modd rhoi bagiau sy’n cynnwys baw ci mewn biniau sbwriel cyffredinol ar strydoedd yng Ngheredigion. Mae hyn yn ei gwneud mor hawdd â phosibl i bobl gael gwared ar faw ci mewn modd cyfreithiol a chyfrifol. ”

Un o'r lleoedd cyntaf y mae neges Eich Ci Eich Cyfrifoldeb yn cael ei defnyddio yw Llandysul. Mae gan y Cyngor berthynas waith gadarnhaol eisoes gyda grŵp lleol o wirfoddolwyr yn y dref sy'n cefnogi ymdrechion i gadw Llandysul yn lân.

Mae’r Cynghorydd Keith Evans, sef y Cynghorydd Sir sy’n cynrychioli Tref Llandysul, yn cymryd rhan weithredol yng ngwaith y grŵp. Dywedodd: “Mae’n wych pan all grwpiau lleol a’r Cyngor Sir weithio gyda’i gilydd ar atebion arloesol fel hyn a all gael dylanwad cadarnhaol ar faterion. Mae baw ci wedi bod yn fater hirsefydlog a gobeithiwn y bydd y dull newydd hwn yn gwneud i bob perchennog ci feddwl a deall mai eu cyfrifoldeb nhw yw glanhau ar ôl eu cŵn.”

Bydd llwyddiant Eich Ci Eich Cyfrifoldeb yn cael ei fonitro ac ystyrir opsiynau ar gyfer ei gyflwyno mewn mannau eraill.

 

26/03/2020