Mewn rhannau o ganol trefi Aberystwyth, Llanbedr Pont Steffan ac Aberteifi mae cyfyngiadau ar yfed yn gyhoeddus. Fe welwch chi arwyddion yn yr ardaloedd hynny ymhob tref sy’n destun Gorchymyn Gwarchod Gwagleoedd Cyhoeddus.

Poster gorchymyn yfed alcohol mewn gorchmynion gwarchod gwagleoedd cyhoeddus 2017

Beth yw Gorchymyn Gwarchod Gwagleoedd Cyhoeddus?

Mae Deddf Ymddygiad Gwrthgymdeithasol, Troseddu a Phlismona 2014 yn gwneud i ffwrdd â’r hen Orchmynion Mannau Cyhoeddus Dynodedig ac yn creu Gorchmynion Gwarchod Gwagleoedd Cyhoeddus yn eu lle, sy’n galluogi awdurdodau lleol i ddynodi mannau cyhoeddus lle bydd cyfyngiadau ar yfed diod feddwol. Mae pobl hefyd yn galw’r ardaloedd dan sylw’n ‘barthau di-alcohol’ a’r gorchmynion yn ‘orchmynion yfed ar y stryd’.

Mae’r pwerau hyn yn helpu’r Heddlu i fynd i’r afael â niwsans, aflonyddwch neu anhrefn sy’n gysylltiedig ag yfed diod feddwol yn yr ardaloedd dan sylw. Y nod yw lleihau troseddu sy’n ymwneud ag alcohol, a chadw Ceredigion yn lle diogel a braf i fyw, gweithio ac ymweld ag ef.

Ble sy’n cyfrif fel man cyhoeddus?

Unrhyw le y mae’r cyhoedd yn medru mynd iddo, gan gynnwys strydoedd, ffyrdd, palmentydd, lleiniau glaswellt, mannau i gerddwyr, seddi, mannau amwynder, parciau a meysydd parcio.

Ni fydd rhai mannau penodol byth yn dod yn fannau cyhoeddus gwarchodedig. Lleoedd yw’r rhain sydd wedi’u hawdurdodi drwy drwydded, gan gynnwys tafarndai a chlybiau. Caiff safleoedd sy’n destun Hysbysiad Digwyddiad Dros Dro eu heithrio hefyd.

Pa bwerau sydd gan yr Heddlu mewn ardal sy’n destun Gorchymyn Gwarchod Gwagleoedd Cyhoeddus?

Mae’r heddlu’n meddu ar y grym i gadw rheolaeth dros yfed diod feddwol o fewn y man sydd wedi’i warchod. Os credant fod rhywun yn yfed diod feddwol neu’n bwriadu gwneud maent yn gallu:

  • mynnu nad yw’n yfed y ddiod feddwol honno
  • a/neu ofyn iddo/iddi ildio’r ddiod feddwol

Gall y swyddog hefyd gael gwared â’r ddiod feddwol.

Ni fydd y Gorchymyn Gwarchod Gwagleoedd Cyhoeddus yn ei gwneud yn drosedd i yfed diod feddwol yn y man sydd wedi’i warchod. Fodd bynnag, bydd methu ag ufuddhau gofynion y swyddog heb esgus rhesymol yn drosedd y gellid arestio rhywun amdani.

Mae’r cosbau’n cynnwys:

  • cael eich arestio a’ch erlyn gan arwain at ddirwy lefel 2 (uchafswm o £500 ar hyn o bryd)