Mae’r Cyngor yn ymrwymo i ganiatáu i ddatblygiad ddigwydd dim ond os yw’n ddatblygiad cynaliadwy sy’n cynnwys mesurau perthnasol i ddiogelu'r amgylchedd.

Mae amgylchedd naturiol ein hardal yn un o safon. Mae Afon Teifi yn Ardal Cadwraeth Arbennig. Yn yr ardal hon mae ambell i leoliad o arwyddocâd cenedlaethol a rhyngwladol o ran bywyd gwyllt. Felly mae Afon Teifi wedi'i dynodi'n Ardal Cadwraeth Arbennig (SAC) o dan Reoliadau Cadwraeth Cynefinoedd a Rhywogaethau 2017, fel y'i diwygiwyd ("y Rheoliadau Cynefinoedd").

Yn ddiweddar, cawsom lythyr oddi wrth Gyfoeth Naturiol Cymru ynghylch y lefelau uchel o ffosffadau a geir yn Afon Teifi. Mae'r un llythyr wedi'i anfon hefyd at Awdurdodau Cynllunio Lleol eraill yng Nghymru mewn perthynas ag afon Teifi yn ogystal â chrynofeydd dŵr eraill mewn Ardaloedd Cadwraeth Arbennig.

Yng ngoleuni dyfarniad llys (y “Dutch Case” fel y’i gelwir) ac o ystyried cyflwr anffafriol SAC Afon Teifi, mae Cyfoeth Naturiol Cymru wedi rhoi gwybod i Gyngor Sir Ceredigion y dylai awdurdodau cymwys gynnal Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd (HRA) cyn penderfynu ar gais cynllunio a allai arwain at ragor o ffosffadau yn y dalgylch.

Mae Cyngor Sir Ceredigion yn 'awdurdod cymwys' o dan y Rheoliadau Cynefinoedd ac mae hyn yn golygu ei bod yn ofynnol yn ôl y gyfraith i'r Cyngor asesu effaith bosib prosiectau a chynlluniau ar safleoedd o bwys rhyngwladol, gan gynnwys Ardal Cadwraeth Arbennig Afon Teifi. Yn ei rôl fel awdurdod cymwys, rhaid i'r Cyngor gynnal 'Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd' ar unrhyw gais cynllunio perthnasol sy'n dod o fewn y ffin a'r dalgylch, fel y dangosir yn y cynllun (mae dolen ato isod). Os oes 'Effaith Sylweddol yn Debygol', rhaid i'r Cyngor gynnal 'Asesiad Priodol' er mwyn penderfynu, yn wyddonol sicr, na fyddai 'Effaith Niweidiol ar Integriti’ y safle dynodedig yn sgil y cynllun neu'r prosiect, boed hynny ar ei ben ei hun neu ar y cyd â chynlluniau a phrosiectau eraill.

Mae'r Cyngor yn rhoi sylw i hyn wrth ystyried a ellir rhoi caniatâd cynllunio. Os na ellir profi na fyddai’n cael effaith andwyol ar integriti, ni ellir rhoi caniatâd cynllunio heb ystyried yn ddwys eto o dan y Rheoliadau Cynefinoedd. Mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn ymgynghorai statudol ar asesiadau priodol ac mae’n rhoi cyngor i awdurdodau cymwys ynghylch safleoedd a ddynodwyd yn ardaloedd cadwraeth arbennig, ymhlith pethau eraill. Rhaid i Awdurdodau Cynllunio Lleol roi sylw i'r cyngor a roddir gan Gyfoeth Naturiol Cymru wrth wneud penderfyniadau cynllunio (ar ddatblygiadau unigol a chynlluniau datblygu lleol). Dylid rhoi cryn bwys ar gyngor Cyfoeth Naturiol Cymru ond mae gan awdurdodau cymwys hawl i wyro oddi wrth y cyngor os oes modd iddynt roi rhesymau cryf dros wneud hynny.

Dyma’r mathau o ddatblygiadau y mae'r gofyniad hwn yn effeithio arnynt (nid yw’r rhestr yn cynnwys popeth):

  • Unedau preswyl newydd - gan gynnwys llety gwyliau, safleoedd/lleiniau sipsiwn & teithwyr, llety myfyrwyr, cartrefi gofal ac ati
  • Datblygiadau masnachol - arwynebedd llawr newydd at ddibenion masnachol gan gynnwys estyniadau, newid defnydd o un busnes i'r llall lle cynyddir nifer y staff a/neu i ddefnydd a fyddai'n cael effaith ar ddŵr gwastraff
  • Datblygiadau Amaethyddol - ysguboriau ychwanegol, storfeydd slyri ac ati
  • Hysbysiadau blaenorol o ddatblygiad amaethyddol lle, o ganlyniad i'r datblygiad, bydd maint neu ddwyster y dŵr gwastraff a ryddheir yn cynyddu
  • Peiriant Treulio AnaerobigAtyniadau twristaidd
  • Datblygiad a ganiateir wrth eiddo sy'n bodoli eisoes (e.e. estyniadau) sy'n cynyddu faint o ddŵr brwnt sy’n draenio (e.e. am fod mwy o bobl yn byw yno)

Mae dogfennau canllawiau cynllunio dros dro Cyfoeth Naturiol Cymru (mae dolenni iddynt isod) yn nodi rhagor o wybodaeth am y mathau o ddatblygiadau y mae'r cyfarwyddyd hwn yn effeithio arnynt a'r mathau nad ydynt yn cael eu heffeithio.

Cyfoeth Naturiol Cymru / Targedau ffosffad llymach yn newid ein barn am gyflwr afonydd Cymru (naturalresources.wales)

Gallwch fod yn sicr ein bod yn gweithio gyda'n tîm Ecoleg a Chyfoeth Naturiol Cymru i gyflwyno gweithdrefnau priodol i’n proses o wneud penderfyniadau a hynny cyn gynted â phosib. Byddwn yn diweddaru'r nodyn hon a’r wefan cyn gynted ag y gallwn er mwyn rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i chi am y cynnydd a wneir.

Os oes gennych gwestiynau o gwbl, cysylltwch â planning@ceredigion.gov.uk
Gwasanaethau Cynllunio
Cyngor Sir Ceredigion

Chwefror 2021