Skip to main content

Ceredigion County Council website

Cynllun Atal Twyll Cenedlaethol

Mae'n ofynnol i Gyngor Sir Ceredigion yn unol â'r gyfraith ddiogelu'r arian cyhoeddus a weinyddir ganddo. Gall rannu gwybodaeth a roddir iddo â chyrff eraill sy'n gyfrifol am archwilio neu weinyddu arian cyhoeddus er mwyn atal a chanfod twyll.

Archwilydd Cyffredinol Cymru (yr Archwilydd Cyffredinol) sy'n archwilio cyfrifon Cyngor Sir Ceredigion. Mae hefyd yn gyfrifol am gynnal ymarferion paru data.

Mae paru data yn cynnwys cymharu cofnodion cyfrifiadurol a ddelir gan un corff yn erbyn cofnodion cyfrifiadurol eraill a ddelir gan yr un corff neu gorff arall i weld i ba raddau maent yn paru. Gwybodaeth bersonol yw'r data hwn fel arfer. Mae paru data cyfrifiadurol yn golygu bod modd nodi ceisiadau a thaliadau a allai fod yn dwyllodrus. Os caiff data eu paru, gallai ddynodi bod anghysondeb y mae angen ymchwilio iddo ymhellach. Ni ellir tybio a oes achos o dwyll, gwall neu esboniad arall hyd nes y cynhelir ymchwiliad.

Ar hyn o bryd, mae'r Archwilydd Cyffredinol yn ei gwneud yn ofynnol i Gyngor Sir Ceredigion gymryd rhan mewn ymarfer paru data er mwyn helpu i atal a chanfod twyll. Mae'n ofynnol i ni roi setiau penodol o ddata i'r Archwilydd Cyffredinol i'w paru ar gyfer pob ymarfer, a nodir y rhain yng nghanllawiau'r Swyddfa Archwilio Cymru, y gellir cael gafael arnynt yn www.wao.gov.uk/cy/ein-gwaith/menter-twyll-genedlaethol.

Mae’r Archwilydd Cyffredinol yn cynnal ymarferion paru data o dan ei bwerau statudol yn Neddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2004 (Deddf 2004).

Mae Cod Ymarfer yn berthnasol i ymarferion paru data gan yr Archwilydd Cyffredinol. Gellir cael gafael ar y Cod Ymarfer hwn yn www.audit.wales.

I gael rhagor o wybodaeth am bwerau cyfreithiol yr Archwilydd Cyffredinol a'r rhesymau pam ei fod yn paru gwybodaeth benodol, gweler y wefan, neu cysylltwch â Swyddfa Archwilio Cymru, 24 Heol y Gadeirlan, Caerdydd CF11 9LJ neu e-bostiwch nhw ar nfi@archwilio.cymru.