Mae’r Cyngor Sir wedi gosod ei gyllideb ar gyfer 2018-2019 ar £140.2m sy’n golygu y ceir cynnydd yn Nhreth y Cyngor o 4.95%.

Mae’r Grant Cynnal Refeniw a’r Trethi Annomestig Cenedlaethol sy’n daladwy i’r Cyngor wedi cynyddu 0.4% o’i gymharu â 2017-18 ar ôl rhoi cyfrif am y grantiau a drosglwyddir i’r setliad.

Mae’r Cyngor hefyd yn casglu Treth y Cyngor ar ran Heddlu Dyfed-Powys (5.0% o gynnydd) a’r Cynghorau Tref a Chymuned (cynnydd cyfartalog 7.71%). Yn gyffredinol, y mae Treth y Cyngor ar gyfer eiddo band D wedi cynyddu 5.02%. 

Mae’r Llywodraeth Cymru yn gosod ASESIAD GWARIANT SAFONOL i Gynghorau bob blwyddyn. Dyma’r swm a asesir gan y Llywodraeth fel y swm angenrheidiol i ddarparu lefel safonol o wasanaethau yn yr ardal. Asesiad Gwariant Safonol Cyngor Sir Ceredigion ym 2018-2019 yw £138.3m.

Mae yna rhaglen wariant cyfalaf o £16m wedi ei gynllunio am 2018-2019

Mae'r Cyngor yn disgwyl gwario ar y gwasanaethau yma yn 2018-2019:

  CYLLIDEB 2018-2019
  Gwariant Gros Incwm Grantiau Gwariant Net
Gwasanaethau £000's £000's £000's £000's
Y Grŵp Arweiniol 1,778 0 0 1,778
Cyfreithiol a Democrataidd 2,771 320 0 2,451
Perfformiad a'r Economi 5,001 1,235 1,172 2,594
Cyllid 15,106 627 17,805 (3,326)
Adnoddau Dynol ac Iechyd a Diogelwch 984 47 207 730
Teuluoedd a Phlant 10,145 638 1,092 8,415
Gofal Cymdeithasol i Oedolion a Chomisiynu 44,080 12,371 2,657 29,052
Ffordd o Fyw 10,782 2,268 636 7,878
Dysgu 77,024 4,468 8,303 64,253
Cefnogi Polisi 3,037 59 1,379 1,599
T.G.Ch a Chwsmeriaid 1,979 335 0 1,644
Technegol 27,369 4,811 3,052 19,506
Gwariant ar Wasanaethau'r Cyngor 200,056 27,179 36,303 136,574
Swm o'r Cronfeydd (3,071)     (3,071)
Darpariaeth wrth Gefn 150     150
Taliadau gwariant cyfalaf yn erbyn y Gronfa Gyffrinedol 2,465     2,465
Ardollau a Archebiannau:        
Gwasanaeth Tân 3,937     3,937
Asiantaeth Amgylchedd Traeniad Diwydiannol 10     10
Archebiannau Cynghorau Cymuned 1,032     1,032
Anghenion Cyllidol 204,579 27,179 36,303 141,097
Adio: Gostyngiad Trethi Annomestig 179     179
  204,758     141,276
Wedi ei Gyllido o:        
Grantiau Penodol 36,303      
Incwm Arall 27,179      
Crynswth y Cyllid Allanol 101,251     101,251
I'w Gwrdd Gan: Talwyr Treth y Cyngor 40,025     40,025


Mae angen CRONFEYDD ar gyfer gwariant sy'n cael ei ddisgwyl yn y dyfodol ac i ariannu gwariant cyn derbyn incwm. Mae eisiau cronfeydd hefyd i gwrdd a gwariant sydd heb ei ddisgwyl neu unrhyw ddiffyg mewn incwm. Dangosir amcangyfrif gweddillion cronfeydd y Cyngor isod:

  Amcangyfrif Amcangyfrif
  31.03.2017 31.03.2018
  £000's £000's
Cronfeydd wedi Clustnodi 12,342 9,271
Cronfa Cyffredinol 4,800 4,800
Cyfanswm 17,142 14,071


Mae'r Dreth y Cyngor sylfaenol yn daladwy ar anheddau ym Mand 'D', ac mae rhan o'r ffigwr yma'n ddyledus am anheddau yn y bandiau eraill. Gweler cyferbyn Treth y Cyngor sy'n ddyledus I bwrpas Cyngor Sir a'r Heddlu Dyfed-Powys:-

Band Gwerth Annedd o Gwerth Annedd hyd at Rhan o'r Dreth Sylfaenol Cyngor Ceredigion Heddlu Dyfed-Powys
  £ £   £ £
A - 44,000 6ed/9 817.65 149.71
B 44,001 65,000 7fed/9 953.93 174.66
C 65,001 91,000 8fed/9 1,090.20 199.61
D 91,001 123,000 9fed/9 1,226.48 224.56
E 123,001 162,000 11eg/9 1,499.03 274.46
F 162,001 223,000 13eg/9 1,771.58 324.36
G 223,001 324,000 15fed/9 2,044.13 374.27
H 324,001 424,000 18fed/9 2,452.96 449.12
I 424,001 - 21ain/9 2,861.79 523.97


Mae eitemau arbennig chwanegol yn ddyledus I archebiannau Cynghorau Tref/Cymuned fel a gwelir ar y rhestr isod:

EITEMAU ARBENNIG TRETH Y CYNGOR 2018-2019
Tref neu Gymuned Archebiant 2017-2018 Archebiant 2018-2019 Treth y Cyngor (Band D)
  £ £ £
Aberystwyth 280,611.90 327,901.00 89.25
Aberaeron 38,010.00 38,386.00 51.94
Aberteifi 83,995.47 83,995.47 46.45
Llanbedr Pont Steffan 41,000.00 41,000.00 43.70
Cei Newydd 16,072.64 16,072.64 21.49
Borth 18,814.25 18,858.00 25.56
Ceulanamaesmawr 12,000.00 13,500.00 31.64
Blaenrheidol 3,800.00 3,900.00 19.26
Genau'r Glyn 8,000.00 8,250.00 24.31
Llanbadarn Fawr 32,091.00 36,832.00 42.08
Llangynfelin 8,000.00 8,250.00 30.95
Llanfarian 14,700.00 14,700.00 20.14
Llangwyryfon 2,850.00 3,012.00 11.80
Llanilar 7,400.00 7,500.00 16.73
Llanrhystud 8,500.00 8,600.00 19.63
Melindwr 7,000.00 7,000.00 13.82
Pontarfynach 3,500.00 3,500.00 14.46
Tirymynach 19,000.00 17,500.00 21.58
Trawsgoed 4,500.00 4,500.00 10.09
Trefeurig 13,000.00 13,000.00 17.53
Faenor 28,868.00 30,311.40 38.08
Ysgubor-y-Coed 3,500.00 3,500.00 23.35
Llanddewi Brefi 8,000.00 8,000.00 26.91
Llangeitho 5,500.00 5,500.00 14.92
Lledrod 1,500.00 1,650.00 5.43
Nantcwnlle 2,000.00 2,300.00 6.21
Tregaron 17,500.00 17,500.00 32.02
Ysbyty Ystwyth 2,000.00 3,000.00 14.53
Ystrad Fflur 7,070.00 7,140.70 22.98
Ystrad Meurig 1,941.60 1,950.84 12.00
Ciliau Aeron 3,800.00 3,800.00 9.20
Henfynyw 5,500.00 6,000.00 12.29
Llanarth 8,000.00 8,400.00 10.78
Llandysiliogogo 9,680.00 9,680.00 18.00
Llainfair Clydogau 3,500.00 3,500.00 11.64
Llanfihangel Ystrad 9,950.00 9,950.00 15.01
Llangybi 3,000.00 3,000.00 10.88
Llanllwchaearn 9,000.00 9,000.00 19.28
Llansantffraed 11,940.00 14,000.00 26.17
Llanwenog 9,500.00 8,000.00 13.83
Llanwnnen 3,200.00 3,465.00 17.10
Dyffryn Arth 5,000.00 6,000.00 10.93
Aberporth 41,088.36 41,088.36 36.76
Beulah 20,000.00 20,000.00 23.38
Llandyfriog 11,000.00 9,000.00 11.01
Llandysul 40,564.20 41,405.13 33.72
Llangoedmor 28,000.00 30,000.00 52.32
Llangrannog 10,000.00 10,000.00 23.22
Penbryn 8,000.00 8,500.00 11.93
Troedyraur 8,000.00 10,000.00 15.32
Y Ferwig 15,000.00 20,000.00 32.26
Cyfanswm 964,447.42 1,031,898.54