Mae’r Cyngor Sir wedi gosod ei gyllideb ar gyfer 2017-2018 ar £135.2m sy’n golygu y ceir cynnydd yn Nhreth y Cyngor o 4.0%. Mae’r Grant Cynnal Refeniw a’r Trethi Annomestig Cenedlaethol sy’n daladwy i’r Cyngor wedi cynyddu 0.9% o’i gymharu â 2016-17 ar ôl rhoi cyfrif am y grantiau a drosglwyddir i’r setliad.

Mae’r Cyngor hefyd yn casglu Treth y Cyngor ar ran Heddlu Dyfed-Powys (6.9% o gynnydd) a’r Cynghorau Tref a Chymuned (cynnydd cyfartalog 1.04%). Yn gyffredinol, y mae Treth y Cyngor ar gyfer eiddo band D wedi cynyddu 4.36%.

Mae’r Llywodraeth Cymru yn gosod ASESIAD GWARIANT SAFONOL i Gynghorau bob blwyddyn. Dyma’r swm a asesir gan y Llywodraeth fel y swm angenrheidiol i ddarparu lefel safonol o wasanaethau yn yr ardal. Asesiad Gwariant Safonol Cyngor Sir Ceredigion ym 2017-2018 yw £134.2m.

Mae yna rhaglen wariant cyfalaf o £14m wedi ei gynllunio am 2017-2018.

Mae'r Cyngor yn disgwyl gwario ar y gwasanaethau yma yn 2017-2018:

  CYLLIDEB 2017-2018 
  Gwariant Gros Incwm Grantiau Gwariant Net
Gwasanaethau £000's £000's £000's £000's
Y Grŵp Arweiniol 1,109 0 0 1,109
Cyfreithiol a Democrataidd 2,793 297 0 2,496
Perfformiad a'r Economi 5,121 1,199 1,443 2,479
Cyllid 7,233 730 17,423                   (10,920)
T.G.Ch a Chwsmeriaid 1,683 353 0 1,330
Adnoddau Dynol ac Iechyd a Diogelwch 833 20 207 606
Teuluoedd a Phlant 9,904 647 1,136 8,121
Gofal Cymdeithasol i Oedolion a Chomisiynu 45,167 13,799 3,217 28,151
Ffordd o Fyw 10,692 2,262 675 7,755
Dysgu 74,830 4,693 8,247 61,890
Cefnogi Polisi 2,871 59 1,379 1,433
Technegol 40,656 4,643 4,222 31,791
Gwariant ar Wasanaethau'r Cyngor 202,892 28,702 37,949 136,241
Swm o'r Cronfeydd                    (5,104)                        (5,104)
Darpariaeth wrth Gefn                        114                            114
Taliadau gwariant cyfalaf yn erbyn y Gronfa Gyffrinedol                         (27)                             (27)
Ardollau a Archebiannau:        
Gwasanaeth Tân                     3,829                         3,829
Asiantaeth Amgylchedd Traeniad Diwydiannol                            8                                8
Archebiannau Cynghorau Cymuned 964     964
Anghenion Cyllidol 202,676 28,702 37,949 136,025
Adio: Gostyngiad Trethi Annomestig                         148                            148
  202,824     136,173
Wedi ei Gyllido o:        
Grantiau Penodol 37,949      
Incwm Arall 28,702      
Crynswth y Cyllid Allanol 97,937     97,937
I'w Gwrdd Gan: Talwyr Treth y Cyngor 38,236     38,236


Mae angen CRONFEYDD ar gyfer gwariant sy'n cal ei ddisgwyl yn y dyfodol ac I ariannu gwariant cyn derbyn incwm. Mae eisiau cronfeydd hefyd I gwrdd a gwariant sydd heb ei ddisgwyl neu unrhyw ddiffyg mewn incwm. Dangosir amcangyfrif gweddillion cronfeydd y Cyngor isod:

  Amcangyfrif Amcangyfrif
  31.03.2017 31.03.2018
  £000's £000's
Cronfeydd wedi Clustnodi 12,577 7,473
Cronfa Cyffredinol 4,806 4,806
Cyfanswm 17,383 12,279


Mae'r Dreth y Cyngor sylfaenol yn daladwy ar anheddau ym Mand 'D', ac mae rhan o'r ffigwr yma'n ddyledus am anheddau yn y bandiau eraill. Gweler cyferbyn Treth y Cyngor sy'n ddyledus I bwrpas Cyngor Sir a'r Heddlu Dyfed-Powys:-

Band Gwerth Annedd o Gwerth Anedd hyd at Rhan o'r Dreth Sylfaenol Cyngor Ceredigion Heddlu Dyfed-Powys
  £ £   £    p £    p
A - 44,000 6ed/9                              779.09                                 142.58
B 44,001 65,000 7fed/9                              908.93                                 166.34
C 65,001 91,000 8fed/9                           1,038.78                                 190.11
D 91,001 123,000 9fed/9                           1,168.63                                 213.87
E 123,001 162,000 11eg/9                           1,428.33                                 261.40
F 162,001 223,000 13eg/9                           1,688.02                                 308.92
G 223,001 324,000 15fed/9                           1,947.72                                 356.45
H 324,001 424,000 18fed/9                           2,337.26                                 427.74
I 424,001  -  21ain/9                           2,726.80                                 499.03


Mae eitemau arbennig chwanegol yn ddyledus I archebiannau Cynghorau Tref/Cymuned fel a gwelir ar y rhestr isod:

EITEMAU ARBENNIG TRETH Y CYNGOR 2017-2018
Tref neu Gymuned Archebiant 2016-2017 Archebiant 2017-2018 Treth y Cyngor (Band D)
                      £      c                     £      c                            £   c
Aberystwyth 264,034.00 280,611.90 75.44
Aberaeron 36,606.00 38,010.00 50.92
Aberteifi 81,946.80 83,995.47 46.57
Llanbedr Pont Steffan 41,000.00 41,000.00 43.40
Cei Newydd 15,757.49 16,072.64 21.36
Borth 18,814.25 18,814.25 25.32
Ceulanamaesmawr 12,000.00 12,000.00 27.92
Blaenrheidol 3,550.00 3,800.00 18.74
Genau'r Glyn 7,500.00 8,000.00 23.93
Llanbadarn Fawr 32,091.00 32,091.00 36.66
Llangynfelin 8,000.00 8,000.00 29.80
Llanfarian 13,230.00 14,700.00 20.17
Llangwyryfon 2,600.00 2,850.00 11.07
Llanilar 7,200.00 7,400.00 16.25
Llanrhystud 8,500.00 8,500.00 19.45
Melindwr 7,000.00 7,000.00 13.97
Pontarfynach 3,500.00 3,500.00 14.51
Tirymynach 18,000.00 19,000.00 21.56
Trawsgoed 4,500.00 4,500.00 10.17
Trefeurig 13,000.00 13,000.00 17.52
Faenor 17,458.00 28,868.00 36.21
Ysgubor-y-Coed 3,200.00 3,500.00 21.74
Llanddewi Brefi 8,000.00 8,000.00 27.33
Llangeitho 5,500.00 5,500.00 14.79
Lledrod 1,500.00 1,500.00 4.99
Nantcwnlle 2,000.00 2,000.00 5.38
Tregaron 17,500.00 17,500.00 32.13
Ysbyty Ystwyth 2,000.00 2,000.00 9.72
Ystrad Fflur 7,070.00 7,070.00 22.49
Ystrad Meurig 2,682.43 1,941.60 12.00
Ciliau Aeron 3,800.00 3,800.00 9.16
Henfynyw 5,500.00 5,500.00 11.16
Llanarth 8,000.00 8,000.00 10.24
Llandysiliogogo 6,180.00 9,680.00 17.61
Llainfair Clydogau 3,500.00 3,500.00 11.51
Llanfihangel Ystrad 9,000.00 9,950.00 15.10
Llangybi 3,000.00 3,000.00 11.10
Llanllwchaearn 8,500.00 9,000.00 19.28
Llansantffraed 11,940.00 11,940.00 21.87
Llanwenog 8,000.00 9,500.00 16.26
Llanwnnen 3,200.00 3,200.00 15.41
Dyffryn Arth 6,000.00 5,000.00 9.09
Aberporth 41,088.36 41,088.36 35.81
Beulah 20,000.00 20,000.00 23.78
Llandyfriog 11,000.00 11,000.00 13.46
Llandysul 39,007.00 40,564.20 32.74
Llangoedmor 24,000.00 28,000.00 47.83
Llangrannog 8,000.00 10,000.00 23.41
Penbryn 9,250.00 8,000.00 11.17
Troedyraur 8,000.00 8,000.00 12.38
Y Ferwig 15,000.00 15,000.00 24.22
Cyfanswm 917,705.33 964,447.42