Mae Treth y Cyngor yn daladwy ar gyfer y rhan fwyaf o anheddau. Y mae yna, fodd bynnag, rai eithriadau lle na fydd yn rhaid talu Treth y Cyngor ar eu cyfer.

Dosbarth Crynodeb
A.

Annedd heb ddodrefn:
a) lle bo angen gwneud gwaith trwsio, neu lle bo ar y gweill neu eisoes wedi'i wneud er mwyn ei gwneud yn addas i fyw ynddi, neu
b) lle bo gwaith adeiladu naill ai ar y gweill neu eisoes wedi'i wneud.

Bydd yr eithriad yn gymwys am y cyfnod byrraf o'r ddau isod:
- Cyfnod o 12 mis
- Cyfnod yn dechrau ar y diwrnod y symudwyd y dodrefn allan o'r annedd ac yn diweddu 6 mis ar ôl i'r gwaith trwsio neu adeiladu mawr gael ei gwblhau i raddau helaeth.

B.

Annedd sy'n eiddo i Elusen a fu'n wag am lai na 6 mis.

C.

Annedd sy'n wag a heb ddodrefn i bob pwrpas ac a fu felly am lai na 6 mis, neu eiddo sydd wrthi yn cael ei chodi neu sydd i bob pwrpas wedi'i chodi ond a fu'n wag a heb ddodrefn am lai na 6 mis ers ei chwblhau.

D.

Annedd sy'n wag oherwydd bod y sawl sy'n rhwymedig i dalu yn y carchar.

E.

Annedd sy'n wag oherwydd bod y sawl sy'n rhwymedig i dalu yn glaf tymor hir mewn ysbyty neu gartref gofal.

F.

Eiddo sy'n wag a lle bo'r sawl sy'n rhwymedig i dalu yn gynrychiolydd personol y cyn-breswylydd ymadawedig a lle bu llai na 6 mis ers i'r ewyllys gael ei brofi neu i lythyrau gweinyddu gael eu cyflwyno.

G.

Annedd y gwaherddir ei meddiannu yn ôl y gyfraith.

H.

Annedd sy'n wag ac yn cael ei chadw ar gyfer gweinidog yr efengyl.

I.

Annedd sy'n wag oherwydd bod y sawl sy'n rhwymedig i dalu yn derbyn gofal mewn eiddo arall.

J.

Annedd sy'n wag oherwydd bod y sawl sy'n rhwymedig i dalu yn darparu gofal mewn eiddo arall.

K.

Annedd sy'n wag oherwydd bod y sawl sy'n rhwymedig i dalu yn fyfyriwr sy'n byw mewn eiddo arall.

L.

Annedd sy'n wag oherwydd iddi gael ei hawlio'n ôl gan y sawl a roddodd forgais ar ei chyfer.

M.

Neuadd Breswyl i fyfyrwyr.

N.

Annedd lle bo'r preswylwyr i gyd yn fyfyrwyr. Bydd yr eithriad yn dal i fod yn gymwys lle bydd g?r neu wraig i fyfyriwr nad yw'n Brydeiniwr yn cael ei wahardd, oherwydd telerau'r fisa i gael mynediad i'r Deyrnas Unedig, rhag cael swydd na derbyn budd-daliadau.

O.

Annedd sy'n eiddo i'r Gweinidog Gwladol dros Amddiffyn.

P.

Anheddau lle bo'r preswylwyr yn aelodau o luoedd ar ymweliad (yn unol ag ystyr Rhan 1 Deddf Lluoedd ar Ymweliad 1952).

Q.

Annedd sy'n wag a lle bo'r sawl sy'n rhwymedig i dalu yn ymddiriedolwr mewn achos o fethdalu

R.

Annedd yn cynnwys llain neu angorfa lle nad oes yno garafán na chwch.

S.

Annedd lle bo'r preswylydd neu'r preswylwyr o dan 18 oed.

T.

Annedd wag sy'n rhan o eiddo sengl sy'n cynnwys annedd arall na ellir ei gosod ar wahân heb dorri rheolau Cynllunio.

U.

Annedd lle bo'r preswylwyr yn bobl sy'n dioddef o salwch meddwl difrifol yn unig neu bobl sy'n dioddef o salwch meddwl difrifol ynghyd ag un neu ragor o fyfyrwyr.

V.

Annedd lle bo'r sawl sy'n rhwymedig i dalu yn Ddiplomat neu'n gweithio i rai Sefydliadau Rhyngwladol arbennig.

W.

Anecs neu ran annibynnol i'r eiddo lle bo perthynas oedrannus neu anabl yn byw a gweddill y teulu yn byw yn y rhan arall o'r eiddo.