Oherwydd pandemig Covid-19, nid yw’r cyfleuster hwn ar gael ar hyn o bryd.

Changing Places LogoMae yno filoedd o bobl anabl - yn cynnwys 40,000 o bobl ag anableddau dysgu dwys a lluosog - sy'n methu cael mynediad i doiledau cyhoeddus sy'n bodloni'u hanghenion.

Mae toiledau 'Changing Places' yn wahanol i'r toiledau safonol i bobl anabl, gyda mwy o gyfarpar a lle i fodloni anghenion pobl ag anableddau dwys, a'u gofalwyr.

Mae Cyngor Sir Ceredigion yn falch o gynnig y cyfleusterau 'Changing Places' hyn i drigolion ac ymwelwyr anabl Ceredigion:-

Manylion

Swyddfeydd y Cyngor Sir:-
Cyngor SirCeredigion
Canolfan Rheidol
Rhodfa Padarn
Aberystwyth
SY23 3UE
01970 633005

Oriau Agor
Llun – Iau 9.00am – 5.00pm
Gwener 9.00am – 4.30pm

Cyfarpar
Mainc newid
Uchder amrywiol
Maint oedolyn
Yn sefyll ar ei phen ei hun
Smirthwaite
Teclyn Codi
Trac ar y nenfwd
Guldman
Tolied ar ganol y wal
Bin mawr ar gyfer padiau
Larwm argyfwng
Llawr gwrthlithro
Sgrin/llen er preifatrwydd

Gofod
Lle digonol ar gyfer unigolyn anabl pan nad ydyw yn ei gadair /chadair olwyn, y gadair olwyn, ac un neu ddau ofalwr.
Maint yr ystafell = lled 3.5m x hyd 3.1m

Diogelwch
Nid oes clo ar y toiled – ond ceir swyddogion diogelwch, gweinyddion yr adeilad, staff gwasanaeth cwsmer a glanhawyr ar y safle drwy'r amser pan fo'r adeilad ar agor.

Hylendid
Glân
Wedi'u cynnal a'u cadw'n dda

Lle
Llawr gwaelod – oddeutu 7 metr o'r brif fynedfa (ar y dde).

Arwyddion
Defnyddir arwyddion 'Changing Places' ar y cyfleusterau.

Pwy all ddefnyddio'r toiled 'Changing Places'
Unrhyw un yn yr ardal sy'n dymuno'i ddefnyddio.