"Mae Gwasanaeth Cyfiawnder Ieuenctid Ceredigion yn cynnwys gweithwyr proffesiynol hyfforddedig o’r Awdurdod Lleol, yr Heddlu, yr Ymddiriedolaeth Prawf, Gwasanaethau Cymdeithasol, (partneriaid Statudol) a phartneriaid eraill gan gynnwys Iechyd (Gan gynnwys CAMHS), Addysg, Camddefnyddio Alcohol a Chyffuriau a Gyrfa Cymru.

Mae Gwasanaeth Troseddau Ieuenctid (GTI neu TTI) yn gwasanaethu pob awdurdod lleol yng Nghymru a Lloegr ar gyfer pobl ifanc 10 i 17 oed (a darpariaeth ataliol tan 8 oed).

Gan bod GCI yn cynnwys cynrychiolwyr o ystod eang o wasanaethau, mae modd iddo ymateb i anghenion troseddwyr ifanc mewn ffordd gynhwysfawr. Mae GCI yn asesu anghenion pob person ifanc gan ddefnyddio offeryn asesu cenedlaethol er mwyn nodi problemau penodol sy’n peri i’r person ifanc droseddu, gan fesur y risg o ran y niwed difrifol y gallent ei achosi i eraill a chan ddarparu ymyrraeth gymesur a nodir trwy gyfrwng y broses asesu hon. Yn ogystal, bydd GCI yn rheoli’r holl Orchmynion Llys a’r gweithgarwch penderfynu cyn mynd i’r llys, a bydd yn paratoi adroddiadau ar gyfer y Llys a Phaneli Cyfeirio. Bydd gofyn i’r person ifanc fynychu cyfarfodydd rheolaidd gyda’u swyddog goruchwylio, a fydd yn canolbwyntio ar eu troseddu a’r ffactorau y gallent leihau’r tebygolrwydd y bydd y person ifanc yn aildroseddu. Caiff cyfeiriadau eu gwneud i asiantaethau eraill pan fo hynny’n briodol.

Yn ogystal, mae GCI yn darparu rhaglenni ataliol a gweithgareddau strwythuredig er mwyn dargyfeirio pobl ifanc rhag troseddu ac ymddwyn mewn ffordd wrthgymdeithasol. Cyflawnir y gwaith hwn trwy gyfrwng cytundeb gwirfoddol rhwng y person ifanc a’u partner/gofalwr.

Yn ogystal, bydd GCI yn ceisio cynorthwyo’r sawl y byddant yn cael eu niweidio gan weithredoedd pobl ifanc sy’n troseddu er mwyn ceisio gwella’r niwed a achoswyd. Gelwir y broses hon yn Gyfiawnder Adferol hefyd ac fe allai gynnwys gweithgarwch neu weithredu uniongyrchol gan y person ifanc i’r person yr achoswyd y niwed iddynt. Ar brydiau, mae modd trefnu bod y person ifanc y maent wedi troseddu yn cyfarfod â’r unigolyn a niweidiwyd, ac mae hyn yn ddymunol, er mwyn iddynt ymddiheuro mewn ffordd bersonol ac uniongyrchol am y niwed a achoswyd”.

Manylion cyswllt:

Rheolwr Cyfiawnder Ieuenctid Gwasanaeth
Canolfan Rheidol
Rhodfa Padarn
Llanbadarn Fawr
Aberystwyth
Ceredigion
SY23 3UE

Ffôn: 01970 633730

liammc@ceredigion.gov.uk  

grp.ceredigionyot@ceredigion.CJSM.net