Deddf Gofal Plant 2006

Mae Deddf Gofal Plant 2006 yn egluro ac yn ehangu ar rôl hanfodol Awdurdodau Lleol fel arweinwyr strategol wrth ddarparu gofal plant yn lleol. Mae’r Ddeddf Gofal Plant yn atgyfnerthu’r fframwaith y mae Awdurdodau Lleol eisoes yn gweithio o’i fewn – mewn partneriaeth â’r sectorau preifat, gwirfoddol, annibynnol, cymunedol ac a gynhelir – i lywio a diogelu gwasanaethau plant, ac mae’n canolbwyntio yn benodol ar ddarparu:

  • gofal plant digonol, cynaliadwy a hyblyg sy’n ymateb i anghenion rhieni;
  • gwybodaeth, cyngor a chymorth i rieni, darpar rieni a’r rheini sydd â chyfrifoldeb rhieni neu ofal am blentyn, mewn perthynas â gofal plant.

Canllawiau Statudol Gofal Plant

Aseseiad o Ddigonolrwydd Gofal Plant

Mae Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Ceredigion ar ran Cyngor Sir Ceredigion wedi cynnal arolwg gofal plant i gasglu barn rhieni, gofalwyr a chyflogwyr – yn ogystal a phlant a phobl ifanc. Mae’r awdurdod lleol yn ofynnol yn gyfreithiol i gwblhau asesiad Gofal Plant (CSA) fel dyletswydd statudol y Ddeddf gofal Plant 2006.