Mae Cyngor Sir Ceredigion a sefydliadau partner yn dod yn fwyfwy pryderus am nifer yr achosion positif o COVID-19 yn ardal Aberteifi.

Dros yr wythnos ddiwethaf, bu nifer sylweddol o achosion ac mae tystiolaeth drwy waith y Tîm Olrhain Cysylltiadau bod trosglwyddo cymunedol eang. Credir bod nifer o ddigwyddiadau sy’n lledaeu’n eang wedi arwain at y sefyllfa hon.

Yn dilyn cyfarfod o Dîm Rheoli Digwyddiadau Aberteifi a gynhaliwyd ddydd Sul, 22 Tachwedd 2020, penderfynwyd y bydd yr ysgolion canlynol ar gau o ddydd Llun, 23 Tachwedd 2020 ac y byddant yn ailagor ddydd Llun, 7 Rhagfyr 2020 a bydd disgyblion yn cael eu haddysgu o bell:

 • Ysgol Uwchradd Aberteifi
 • Ysgol Gynradd Aberteifi
 • Ysgol Gynradd Penparc
 • Ysgol Gynradd Aberporth
 • Ysgol Gynradd T.Llew Jones
 • Ysgol Gynradd Llechryd; a
 • Ysgol Gynradd Cenarth.

Bydd Meithrinfeydd Dechrau'n Deg yn Aberteifi ac Aberporth hefyd ar gau tan ddydd Llun, 7 Rhagfyr 2020.

Bydd Llyfrgell Aberteifi ar gau tan ddydd Llun, 7 Rhagfyr 2020. Bydd y Gwasanaeth Llyfrgell yn cysylltu ag unrhyw un sydd wedi archebu'r gwasanaeth clicio a chasglu. Ar gyfer unrhyw ymholiadau ffoniwch 01970 633717.

Nid yw'r penderfyniadau hyn wedi'u gwneud yn ysgafn ond mae angen gweithredu'n gyflym er mwyn osgoi lledaenu'r feirws ymhellach yn ein cymunedau. Gofynnwn i'r cyswllt cymdeithasol hwnnw gael ei gadw mor sylfaenol â phosibl yn ystod y 14 diwrnod hyn.

Rhaid i bob cyswllt a gadarnhawyd o achosion positif aros gartref am 14 diwrnod er mwyn lleihau'r posibilrwydd o ledaenu'r feirws i deulu, ffrindiau a'r gymuned ehangach. Mae'r Ysgol wedi cysylltu â rhieni'r holl ddisgyblion hyn a byddant hefyd yn cael eu cefnogi gan Dîm Olrhain Cyswllt Ceredigion.

Rhaid i unrhyw un sydd â symptomau, waeth pa mor fach, ddilyn canllawiau hunanynysu a threfnu prawf ar unwaith, gan adael cartref yn unig i gael prawf. Ni ddylai unrhyw un fynd i'r gwaith na gadael y tŷ os oes ganddynt unrhyw symptomau. Gallwch wneud cais am brawf ar https://llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19 neu drwy ffonio 119.

Peidiwch ag oedi cyn archebu prawf os oes gennych unrhyw symptomau – nid oes angen teimlo cywilydd ynglŷn â'r angen i gael prawf. Ond dim ond os oes gennych unrhyw symptomau y dylech gael prawf. Nid yw prawf negyddol un diwrnod yn golygu na fyddwch yn bositif ar ddiwrnod arall. Dyna pam mae'r 14 diwrnod nesaf yn hanfodol i atal lledaeniad y feirws. Os ydych wedi cael eich adnabod fel cyswllt, rhaid i chi ddal i hunanynysu am y 14 diwrnod llawn, gwaeth beth fo canlyniad prawf negyddol.

Rydym yn gofyn i drigolion Aberteifi a'r cyffiniau ddilyn y canllawiau'n llym fel y gallwn gadw ein gilydd yn ddiogel:

 • Cadwch bellter cymdeithasol o 2m oddi wrth ei gilydd pan fyddwch allan – dan do ac yn yr awyr agored;
 • Golchwch eich dwylo'n rheolaidd;
 • Cyfyngu ar eich cyswllt cymdeithasol;
 • Gweithio o gartref lle bynnag y bo’n bosibl;
 • Gwisgwch fasg mewn mannau cyhoeddus dan do, siopau ac ar drafnidiaeth gyhoeddus.

Mae symptomau COVID-19 arferol fel a ganlyn, ond byddwch yn wyliadwrus o unrhyw newidiadau eraill yn eich iechyd:

 • Tymheredd uchel;
 • Peswch newydd a pharhaus;
 • Methu arogli neu flasu neu golli eich synnwyr o arogl neu flas.

Gyda’n gilydd, gallwn gadw Ceredigion yn ddiogel.

22/11/2020