Cyfarfu Cabinet y Cyngor ddydd Mawrth 17 Mawrth i drafod yr argymhelliad a gyflwynwyd gan y Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau Corfforaethol ddydd Llun 16 Mawrth ynglŷn â dyfodol y cyn gartref gofal, Penparcau.

Yn dilyn y drafodaeth yn y Cabinet, penderfynwyd peidio â chefnogi'r argymhelliad a roddwyd gerbron gan y Pwyllgor. Bydd penderfyniad gwreiddiol y Cabinet a wnaed ar 25 Chwefror yn cael ei weithredu'n awr.

Argymhellodd y Pwyllgor y dylai'r Cabinet ohirio symud ymlaen cartref i werthu’r cartref gofal am 6 mis, o ystyried y sefyllfa bresennol o ran y coronafirws, ac yna yn dilyn y cyfarfod hwnna, bod y Pwyllgorau Trosolwg a Craffu Adnoddau Corfforaethol a Chymunedau Iachach yn ailystyried dyfodol Nyrsio EMI yng Ngheredigion. Gwnaed yr argymhelliad wedi i gynghorwyr ddefnyddio proses galw i mewn y Cyngor i adolygu penderfyniad y Cabinet ar 25 Chwefror 2020.

Y Cynghorydd Rhodri Evans yw'r aelod Cabinet dros yr Economi ac Adfywio. Dywedodd, "Mae'r Cyngor wedi mynd ati i geisio ailddefnyddio'r cartref gofal yn briodol dros gyfnod hir o amser. Ar y dechrau, ymgymerodd y Cyngor ag ymarfer caffael i nodi darparwr rhwng 2015 a 2017 ac ers i 2018 geisio gwerthu'r eiddo am ddefnydd a ffefrir ers hynny. Mae'r ddau ddull wedi bod yn aflwyddiannus. Ar ôl ystyried yn ofalus, mae bellach yn bryd ystyried opsiynau eraill ar gyfer gwaredu'r ased hwn a denu buddsoddiad yn yr eiddo. Yna gellir defnyddio'r arian a godir o'r gwerthiant tuag at gefnogi gwasanaeth sy'n darparu gofal mewn mannau eraill yn y sir.

Bydd y Cyngor yn parhau i drafod opsiynau gyda Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda er mwyn darparu gwell darpariaeth gofal i’r rheini sy’n eiddil eu meddwl.”

Bydd y Cyngor yn cysylltu â Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig gyda’r gobaith y gellir cytuno ar werthiant o fewn 3 mis. Mae hyn oherwydd yr angen parhaus am dai fforddiadwy yn y sir. Os na ellir cyflawni hyn, caiff y tir ei werthu ar y farchnad agored heb nodi unrhyw ddefnydd penodol.

18/03/2020