Mae Grŵp Gweithredu Lleol Pysgodfeydd Bae Ceredigion (GGLlP) yn gofyn i breswylwyr , grwpiau a sefydliadau sydd wedi'u lleoli mewn cymunedau pysgodfeydd i anfon eu syniadau ar ddatblygu lles cymdeithasol, economaidd ac amgylcheddol arfordir Bae Ceredigion a dyfroedd mewndirol o Landudoch i Abermaw.

Gall GGLlP Bae Ceredigion, a weinyddir gan Gyngor Sir Ceredigion, helpu i wireddu syniadau trwy weithgareddau fel datblygu prosiectau, gwerthuso, astudiaethau dichonoldeb, rhwyddhad, hyfforddi, mentora a phrosiectau peilot. Mae rhaid i bob prosiect ddod o dan un o'r pum amcan yn eu strategaeth datblygu leol. Mae'r meysydd hyn yn cynnwys:

  • Ychwanegu gwerth, creu swyddi, denu pobl ifanc a hyrwyddo arloesedd ar bob cam o'r gadwyn gyflenwi o gynhyrchion pysgodfeydd a dyframaeth
  • Hyrwyddo lles cymdeithasol ac etifeddiaeth ddiwylliannol mewn ardaloedd pysgodfeydd a dyframaeth, gan gynnwys pysgodfeydd, dyframaeth a threftadaeth ddiwylliannol forwrol
  • Cefnogi arallgyfeirio y tu mewn neu'r tu allan i bysgodfeydd masnachol, dysgu gydol oes a chreu swyddi mewn ardaloedd pysgodfeydd a dyframaeth
  • Cryfhau rôl cymunedau pysgodfeydd mewn datblygu lleol a llywodraethu adnoddau pysgodfeydd lleol a gweithgareddau morwrol
  • Gwella a manteisio ar asedau amgylcheddol yr ardaloedd pysgodfeydd a dyframaeth, gan gynnwys gweithrediadau i liniaru newid yn yr hinsawdd

Gellir darparu'r cymorth refeniw hefyd ar gyfer meysydd Datblygu Prosiectau, Prosiectau Peilot, Astudiaethau Dichonoldeb, Rhwyddhad, Hyfforddi, Mentora ac Ymgynghori.

Mae gwaith cymorth GGLlP Bae Ceredigion ar gyfer cymunedau pysgodfeydd eisoes wedi bod yn llwyddiannus gyda digwyddiadau fel Diwrnod ar y Cei i ddathlu gwaith y pysgotwyr a’r menywod sydd wrth wraidd y diwydiant.

Y Cynghorydd Rhodri Evans yw'r aelod Cabinet sy'n gyfrifol am yr Economi ac Adfywio. Dywedodd, “Nod GGLlP Bae Aberteifi yw cynorthwyo cymunedau arfordirol a’r diwydiant pysgota lleol i wella ffyniant economaidd ac ansawdd bywyd yn yr ardal. Gyda GGLlP yn cynnal gweledigaeth gref wrth symud ymlaen ar gyfer Bae Aberteifi, dyma gyfle perffaith i bobl gyflwyno syniadau a allai fod ganddynt i adeiladu pysgota lleol llwyddiannus, cynaliadwy, hyfyw yn economaidd a diwydiannau cysylltiedig i gwrdd â heriau cyfredol ac yn y dyfodol. ”

Cyllidwyd y prosiect hwn drwy Gronfa’r Môr a Physgodfeydd Ewrop, a ariennir gan Lywodraeth Cymru a’r Undeb Ewropeaidd.

Gellir dod o hyd i fwy o wybodaeth am GGLlP drwy glicio ar y linc yma: https://www.ceredigion.gov.uk/busnes/grŵp-gweithredu-lleol-pysgodfeydd-flag-bae-ceredigion/

I drafod eich syniadau ac i gael gwybodaeth ynghylch cymhwysedd cefnogaeth, cysylltwch ag Alison Kinsey, Cydlynydd GGLlP Bae Aberteifi trwy e-bostio alison.kinsey@ceredigion.gov.uk  neu ffonio 01545 574162.

 

23/09/2019