Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda, Ceredigion, Sir Benfro, Sir Gaerfyrddin, ynghyd â phartneriaid trydydd sector, wedi cychwyn Strategaeth Mamolaeth a Blynyddoedd Cynnar 2022-26, gan ddangos pwysigrwydd blaenoriaethu gwasanaethau plant integredig.

Mae amcanion y Strategaeth yn canolbwyntio ar wasanaethau blynyddoedd cynnar a mamolaeth integredig i bob plentyn. Cyflawnir hyn drwy gydweithio rhwng awdurdodau lleol, partneriaid dielw a sefydliadau iechyd.

Yn ystod lansiad swyddogol Strategaeth Mamolaeth a Blynyddoedd Cynnar 2022-26 cafwyd siaradwyr ysbrydoledig, a fu’n trafod pynciau’n ymwneud â gwasanaethau mamolaeth a blynyddoedd cynnar a sut y gellir cefnogi teuluoedd ledled Gorllewin Cymru.

Tynnodd Dr. Iram Siraj OBE o Brifysgol Rhydychen sylw at bwysigrwydd datblygiad plentyndod cynnar a'r angen am wasanaethau integredig. Siaradodd am ba mor sylweddol yw cynnwys rhanddeiliaid, cydweithio aml-asiantaeth, a nodi plant mewn perygl yn gynnar i’r achos. At hynny, cydnabu'r anawsterau ariannol y mae llawer o deuluoedd yn eu hwynebu wrth gael mynediad at ofal plant fforddiadwy.

Pwysleisiodd Claire Law, cyfarwyddwr y Ganolfan Datblygiad Cynnar Plant, ddefnyddioldeb dull seiliedig ar le ar gyfer gwella canlyniadau i deuluoedd.

Amlygodd Amy McNaughton, Ymgynghorydd Iechyd y Cyhoedd ar gyfer y rhaglen 1000 Diwrnod Cyntaf yng Nghymru, bwysigrwydd strategaeth iechyd cyhoeddus ar gyfer helpu rhieni a theuluoedd.

Roedd y digwyddiad lansio hwn yn gyfle i ddangos sut roedd gweithwyr proffesiynol a theuluoedd ar draws y rhanbarth wedi elwa o fodel integredig seiliedig ar le o ddarparu gwasanaethau mamolaeth a blynyddoedd cynnar.

Mae’r blaenoriaethau a gadarnhawyd gan y Strategaeth Mamolaeth a Blynyddoedd Cynnar yn cyd-fynd â’r ymchwil a gyflwynwyd gan y siaradwyr gwadd yn y lansiad, gan gynnwys effaith tlodi, datblygiad plentyndod cynnar, a datblygu polisi cynhwysol. Mae’r cam cyntaf hwn yn nhaith y Strategaeth yn rhagweld effaith gadarnhaol ar genedlaethau’r dyfodol.

I gael rhagor o wybodaeth, darllenwch y Strategaeth Mamolaeth a Blynyddoedd Cynnar ar gyfer Gorllewin Cymru yma: https://strategaethblynyddoeddcynnargorllewin.cymru/

28/03/2024