Mae pump prosiect wedi cyrraedd y brig a derbyn cymorth gan Gronfa Ffyniant Gyffredin y DU, drwy law Ffyniant Bro, i helpu pobl reoli eu harian a gwella eu lles.

Mae'r gronfa sydd hyd at £5 miliwn wedi'i ddyfarnu gan Gronfa Ffyniant Gyffredin y DU o dan ei thema Lluosi (gwella sgiliau rhifedd) ac fe'i gweinyddir gan Dîm Cynnal y Cardi yng Nghyngor Sir Ceredigion.

Mae CFfGDU yn rhan ganolog o agenda Ffyniant Bro uchelgeisiol Llywodraeth y Deyrnas Unedig, ac yn rhan sylweddol o’r cymorth y mae’n ei ddarparu i leoedd ledled y DU. Mae’n darparu arian dros gyfnod o dair blynedd i’w fuddsoddi’n lleol. Mae Rhanbarth Canolbarth Cymru wedi cael £42 miliwn rhwng 1 Ebrill 2022 a 31 Mawrth 2025 a dyrannwyd £14 miliwn i Geredigion.

Prif nod y Gronfa yw meithrin balchder mewn lle a gwella cyfleoedd bywyd ledled y DU.

Dywedodd y Cynghorydd Clive Davies, Aelod Cabinet Ceredigion dros yr Economi ac Adfywio: “Llongyfarchiadau i’r prosiectau sydd wedi bod yn llwyddiannus yn y rownd ariannu ddiweddaraf hon, mae’r rhain yn ychwanegu at y gweithgareddau sydd eisoes wedi’u hariannu ledled Ceredigion gan ddarparu gwasanaethau a chymorth i’n cymunedau a’n busnesau. Byddwn yn annog unrhyw brosiect arall a allai elwa i fanteisio i’r eithaf ar gyfleoedd o’r fath sydd ar gael drwy Gronfa Ffyniant Gyffredin y Deyrnas Unedig a chysylltu â Cynnal y Cardi am ragor o wybodaeth.”

Y prosiectau sydd wedi bod yn llwyddiannus o dan y thema Lluosi (gwella sgiliau rhifedd) yw:

  • Jig-So Canolfan Deuluol Aberteifi

Bydd prosiect Jig-So's Un, Dau, Tri yn rhoi cyfleoedd i rieni / gofalwyr gymryd rhan ystyrlon mewn gweithgareddau sy'n seiliedig ar nifer i ddatblygu sgiliau a hyder. Bydd Jig-so yn darparu cyrsiau, sesiynau a gweithgaredd 1:1 i ddatblygu llythrennedd rhifiadol mewn ffordd anffurfiol a phleserus sydd yn ei dro yn hybu gallu rhieni a gofalwyr i ddefnyddio mathemateg yn eu bywyd bob dydd, gartref, i gefnogi eu plant ac yn y gwaith. Yn ogystal, bydd cymorth a chyngor i fynd i'r afael â rheolaeth ariannol a dyled yn cefnogi cyllidebau cartrefi a theuluoedd incwm isel, gan arwain at well lles.

  • Cymunedau'n Cyfrif

Bydd prosiect Cymunedau'n Cyfri yn cael ei weinyddu gan CAVO i alluogi cymorth a chefnogaeth i ddarparu gweithgareddau cymunedol i wella sgiliau rhifedd. Bydd cyrsiau hefyd yn cefnogi pobl i gynyddu eu gallu i ymdopi â heriau costau byw cynyddol sy'n cwmpasu pynciau fel cyllidebu ariannol, coginio ar gyllideb a deall costau ynni. Bydd gweithgareddau'n cael eu darparu drwy rwydwaith o Hybiau Cymunedol a nodwyd ledled Ceredigion ynghyd â lleoliadau awyr agored fel gerddi cymunedol a choetir. Bydd cyfleoedd ar-lein hefyd yn cael eu cynnig. Bydd cysylltiadau'n cael eu sefydlu gyda Darparwyr Dysgu Oedolion yng Ngheredigion i annog atgyfeiriadau a chyfeirio.

  • Rhaglen Luosi Rhieni Canolbarth Cymru

Equal Education Partners Ltd. Rhaglen hybrid yw hon, sy'n cynnwys darpariaeth ar-lein ac wyneb yn wyneb, gyda chefnogaeth platfform dysgu ar-lein ar alw. Cyrsiau i rieni sydd am gynyddu eu sgiliau rhifedd er mwyn helpu eu plant a helpu gyda'u cynnydd eu hunain. Bydd cyflwyno'r rhaglen ar gael yn ddwyieithog a bydd yn cynnwys gyfuniad o ddosbarthiadau wyneb yn wyneb ac ar-lein, yn ogystal ag astudio hunangyfeiried o'n platfform dysgu ar-lein. Bydd y rhaglen yn canolbwyntio ar ymgyfarwyddo â chynnwys Mathemateg/rhifedd y Cwricwlwm i Gymru yn ogystal ag uwchsgilio â dulliau a thechnegau.

  • Money Mystery

The Family Place.  Bydd y cwrs hon yn cynnwys pedair sesiwn cefnogol hwn yn canolbwyntio ar faterion ymarferol sy'n ymwneud â bywyd bob dydd sy'n ymwneud ag arian, wedi'u cynllunio'n benodol ar gyfer oedolion a allai ei chael hi'n anodd. Y nod yw ymgysylltu'n wirioneddol â'r cyfranogwyr, eu helpu i deimlo eu bod yn cael digon o gefnogaeth i fod yn chwilfrydig am ymarferoldeb ariannol bywyd bob dydd, a rhoi hyder iddynt gan ddefnyddio sgiliau mathemateg. Mae'r cwrs yn cynnwys cyllidebu a chynllunio taith ddirgelwch, y maent wedyn yn ei mynychu. Gall mwy o hyder hefyd eu hannog i gymryd camau pellach tuag at gymhwyster mathemateg yn y dyfodol.

  • Lluosi

Coleg Ceredigion. Mae Coleg Ceredigion yn cynnig cyflwyno model amlweddog, hyblyg a phwrpasol o sgiliau rhifedd sy'n Lluosi. Yn cyd-fynd â gwaith parhaus yn y gymuned, bydd Lluosi yn darparu rhaglen o hyfforddiant a chymwysterau rhifedd i ddiwallu anghenion cyflogwyr a gweithwyr, yn y sectorau preifat a chyhoeddus. Bydd hyn yn cael ei gyflawni drwy ymgysylltu'n effeithiol â chyflogwyr a datblygu gweithlu

Gallwch ddarllen rhagor am gyfleoedd trwy Gronfa Ffyniant Gyffredin y DU yng Ngheredigion ar ein gwefan: Cronfa Ffyniant Gyffredin y Deyrnas - Cyngor Sir Ceredigion

09/02/2024