Ynglŷn â Thîm Cymunedol Ceredigion ar gyfer Anableddau Dysgu (CTLD): pwy ydym ni?

Mae Tîm Cymunedol Ceredigion ar gyfer Anableddau Dysgu yn dîm ar y cyd rhwng nifer o staff gofal iechyd a chymdeithasol o Gyngor Sir Ceredigion a Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda. Mae’r tîm yn darparu pethau arbenigol fel asesiadau, cymorth, cyngor ac ymyrraeth therapiwtig i oedolion ag anabledd dysgu sy’n byw yng Ngheredigion.

Mae’r Tîm yn anelu at eich cefnogi chi neu aelod o’ch teulu i fwyhau ei annibyniaeth, diogelwch a lles ble bynnag fo hynny’n bosib o fewn ei gymuned.

Mae’r Tîm yn gweithio gyda phobl ag anableddau dysgu a’u gofalwyr trwy ddarparu gwasanaethau iechyd arbenigol fel therapi galwedigaethol arbenigol, ffisiotherapi, iaith a lleferydd, nyrsio cymunedol, a chymorth seicolegol a seiciatreg. Hefyd, mae gennym weithwyr cymdeithasol a fydd yn asesu anghenion.

Hefyd, efallai bod gennych ddiddordeb mewn Cymorth yn y Cartref.

Sut i gael mynediad at ein gwasanaeth:

Bydd angen i chi gysylltu â Porth Gofal

Ffôn: 01545 574000
Ffacs: 01545 574002
E-bost: contact-socservs@ceredigion.gov.uk