Ydych chi’n oedolyn a fu’n sâl neu wedi cael damwain ac yn bellach yn ei chael hi’n anodd edrych ar ôl eich hun, yn methu ymdopi â bywyd o ddydd i ddydd megis gofal personol, paratoi prydau a symud oddi amgylch? Os ydych am aros yn annibynnol yn eich cartref eich hun cyhyd ag sy'n bosibl, mae cymorth ar gael i chi.

Gwasanaeth Galliogi

Mae’n bosib y bydd y Gwasanaeth Galliogi a dargedwyd yn medru eich cynorthwyo a’ch cefnogi i ailennill eich annibyniaeth er mwyn i chi fedru aros yn eich cartref neu ddychwelyd gartref ar ôl cyfnod yn yr Ysbyty neu mewn gartref preswyl. Bydd angen i chi gael eich asesu i weld a ydych yn gymwys i dderbyn y gwasnaeth hwn.

Gwasanaeth tymor byr ydyw (hyd at 6 wythnos) ac y mae am ddim. Ond os byddwch chi’n parhau i fod angen gofal ar ôl y cyfnod hwn, mae’n bosib y bydd yn rhaid i chi dalu amdano. Fodd bynnag, gallwch ofyn am asesiad ariannol i weld faint o arian (os o gwbl) y bydd yn ofynnol i chi gyfrannu at y tâl.

Byddwch chi’n cael eich cefnogi gan dîm sy’n cynnwys Therapyddion Galwedigaethol, Gweithwyr Cymdeithasol, Swyddogion Asesu ac Adolygu, Cynorthwywyr Gofal Cymdeithasol a Therapi a Chynorthwywyr Gwasanaeth Galliogi a dargedwyd ac os bydd angen cael mynediad i weithwyr proffesiynol eraill (e.e. nyrsys). Byddant yn gweithio gyda chi yn eich cartref eich hun gyda chynllun a luniwyd ac a gytunwyd ar gyfer eich anghenion, gyda chamau gweithredu a nodau i chi anelu i’w cyflawni. Gobeithio ar ddiwedd y cyfnod y byddwch wedi llwyddo yn hyn o beth fodd bynnag os bydd angen rhywfaint o gefnogaeth arnoch cânt eu trafod gyda chi cyn y bydd y rhaglen yn dod i ben. Os yw eich anghenion yn rhai tymor hir, bydd eich achos yn cael ei gyfeirio at y Tîm Oedolion, a gofynnir i’r sector annibynnol ddarparu eich gofal. Codir tâl ar gyfer hyn, ond byddwch yn cael cynnig asesiad ariannol i weld faint o’r tâl hwn y bydd angen i chi ei dalu, os o gwbl.

Sut ellir cael mynediad i’r gwasanaeth?

Mae’n bosib i chi gyfeirio eich hun at y Porth Gofal fydd yn ymgymryd ag asesiad cychwynnol. Mae eu rhif ffôn fel a ganlyn 01545 574000.

Os ystyrir Gwasanaeth Galliogi fel y gwasanaeth mwyaf priodol i ddiwallu eich anghenion bydd rhywun o’r gwasanaeth yn ymweld â chi yn eich cartref.

Gallwch hefyd gael eich cyfeirio at y Gwasanaeth gan naill ai eich Meddyg Teulu neu eich Nyrs Gymunedol.

Os ydych chi’n yr ysbyty mae’n bosib y bydd y staff sy’n gofalu amdanoch yn eich cyfeirio at y gwasanaeth.

Os nad ydych yn gymwys neu nid ydych yn dymuno derbyn gwasanaeth gan y Gwasanaethau Cymdeithasol, mae nifer o asiantaethau preifat ar gael sy’n gallu darparu gofal yn y cartref. Gallwch gysylltu â nhw yn uniongyrchol a derbyn y cymorth yr ydych ei eisiau ar delerau preifat.

Mae’n bosib y byddant hefyd yn gallu cynnig gwasanaethau ychwanegol nas cynigir gan y Gwasanaethau Cymdeithasol, er enghraifft siopa a glanhau. Mae staff yr asiantaethau a restrir ar Dewis Cymru wedi derbyn hyfforddiant, wedi’u gwirio gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (a’r Heddlu) ac wedi eu cofrestru gan Arolygiaeth Gofal Cymru.

Bydd y ddolen isod yn mynd â chi i wefan Dewis Cymru, sef cyfeirlyfr o wasanaethau y gall pobl ei ddefnyddio er mwyn cael gwybod am wasanaethau a chyfleoedd sydd ar gael yn lleol ac yn genedlaethol.

Mae rhagor o wybodaeth ynglŷn â Dewis ar gael ar wefan Dewis Cymru.