At Sylw Cyn-bersonel y Lluoedd Arfog

The Armed Forces Community in Wales


vgPorth y Cyn-filwyr/ Veteran’s Gateway

Y pwynt cyswllt cyntaf ar gyfer cyn-filwyr sy’n chwilio am gymorth.

Mae dros 2,500 o elusennau milwrol yn bodoli.

Lansiwyd y gwasanaeth mewn ymateb i adolygiad yr Arglwydd Ashcroft yn 2014, Veterans’ Transition Review, a alwodd am symleiddio’r system gefnogaeth i gyn-filwyr i greu:

  • Un ganolfan gyswllt 24/7
  • Un rhif ffôn am ddim
  • Cyfeiriad gwefan
  • Atgyfeirio cleientiaid ar unwaith i’r person priodol
  • Hawdd i gael cymorth yn fyd-eang

Porth y Cyn-filwyr


Grantiau

Grantiau o hyd at £100,000 ar gael i sefydliadau sy'n gweithio gyda Chymuned y Lluoedd Arfog! Mae'r gymuned hon yn cynnwys cyn-filwyr, personél sy'n gwasanaethu, eu gwŷr/gwragedd a'u dibynyddion. 

Mae Ymddiriedolaeth Cronfa Cyfamod y Lluoedd Arfog yn dyfarnu grantiau drwy raglenni ariannu penodol, pob un â'i nod(au) ei hun yn aml yn seiliedig ar ymgynghori â'r gymuned.

Bydd Ymddiriedolaeth Cronfa Cyfamod y Lluoedd Arfog yn agor ffrydiau ariannu newydd i barhau i gefnogi prosiectau elusennol presennol sy'n gweithio gyda Chymuned y Lluoedd Arfog.

Rhaglen Cyn-filwyr Force for Change: yn dyfarnu grantiau o hyd at £10,000 ar gyfer prosiectau cymunedol sy'n lleihau ynysu ac yn hyrwyddo integreiddio; yn cefnogi adferiad ar ôl COVID mewn cymunedau Lluoedd Arfog lleol y mae ynysu yn effeithio arnynt.

Rhaglen Cynnal Cefnogaeth i Gymunedau'r Lluoedd Arfog:  Bydd y rhaglen newydd hon gwerth £6 miliwn yn darparu cyllid ar gyfer prosiectau elusennol presennol sy'n cefnogi cymunedau'r Lluoedd Arfog, ond y mae angen cymorth tymor byr arnynt i barhau, o ganlyniad i effaith pandemig Covid ar eu hincwm elusennol.

Os ydych yn cynrychioli elusen neu sefydliad sy'n rhoi cymorth i aelodau sy'n gwasanaethu a chyn-aelodau o'r Lluoedd Arfog Prydeinig sydd mewn angen, gallwch wneud cais hefyd am grant gan Sefydliad y Cyn-filwyr.  I gael rhagor o fanylion am y grant hwn cliciwch yma.


Ar 19eg Gorffennaf 2015 llwyddodd Neil Davies, Darren Bradley, Gary Pemberthy a Paul James, oll yn gyn-filwyr o Geredigion, i gwblhau taith feicio anferth wrth fynd 135 yr holl ffordd o’r Goedfa Genedlaethol yn Swydd Stafford i Aberystwyth.

photo

Aethant ar gefn eu beiciau i nodi 70 mlynedd ers diwedd yr Ail Ryfel Byd, ac i gofio aberth yr aelodau hynny o luoedd y Cynghreiriaid a gollasant eu bywydau er mwyn ein rhyddid ni.

Cynhaliodd y tîm wasanaeth coffa yn y Goedfa Genedlaethol y noswaith cyn y reid, a buont hefyd yn codi arian tuag at y prosiect lleol gwych, Veteran Films.

Prosiect cyfryngol yw Veteran Films, sydd â’r nod o roi hyfforddiant a chymorth i gyn-filwyr sydd ag anawsterau iechyd meddwl, a darparu gweithgareddau cathartig ar eu cyfer.

Hyrwyddwr Lluoedd Arfog Ceredigion yn croesawu lansiad o gerdyn adnabod i Gyn-filwyr Lluoedd Arfog DU

Ar 18fed Chwefror, lansiodd y Weinyddiaeth Amddiffyn cerdyn adnabod newydd i gyn-filwyr y bydd pob unigolyn sy'n gadael y gwasanaeth yn ei dderbyn, i nodi eu hamser yn y lluoedd arfog.

Bydd y cardiau yn galluogi cyn-filwyr i wirio eu gwasanaeth yn hawdd i wasanaethau megis y GIG, y Cyngor, ac elusennau, gan eu helpu i gael cefnogaeth a gwasanaethau lle bo'u hangen.

Croesawodd y Cynghorydd Paul Hinge, Hyrwyddwr Lluoedd Arfog Cyngor Sir Ceredigion, a chyn-filwr ei hun, y newyddion am y cerdyn adnabod newydd. Dywedodd, “Mae hyn yn mynd peth o'r ffordd i gydnabod bod personél gwasanaeth y lluoedd arfog wedi rhoi’n anhunanol i’r gwasanaeth eu gwlad, heb ffafriaeth na rhagfarn. Rwy'n croesawu'r cerdyn adnabod cyn-filwyr hwn ac yn gobeithio y bydd yn rhoi cydnabyddiaeth symbolaidd a nodedig o wasanaeth yr unigolyn nawr eu bod wedi dod yn gyn-filwyr ar ôl cwblhau eu gwasanaeth. Dylai hyn helpu’r gymdeithas i ddangos gwerthfawrogiad ar gyfer yr amser y mae pob person sydd wedi gwasanaethu'r wlad hon, pan fyddant yn ailintegreiddio nôl i'r gymdeithas.”

Caiff y cerdyn adnabod cyn-filwr ei gyflwyno mewn dau gam:

  • Cam 1: Bydd y cerdyn adnabod cyn-filwyr yn cael ei ddarparu i bob unigolyn sy'n gadael y gwasanaeth yn unig, fel rhan o'r broses ryddhau o 18fed Chwefror ymlaen, ac yn ôl-weithredol, i'r rhai a adawodd ar, neu ar ôl 17eg Rhagfyr 2018.
  • Cam 2: Anogir ceisiadau gan gymuned ehangach cyn-filwyr ar ôl cytuno ar y broses. Bydd gwybodaeth am sut i wneud cais ar gael yn nes at yr amser, cyn diwedd 2019.

Cysylltwch â rhif llinell gymorth UK Veterans ar 0808 1914 218 i gael rhagor o wybodaeth neu ewch i www.veterans-uk.info.