Cystadleuaeth i ddylunio murlun ar gyfer Promenâd Aberystwyth!

11/12/2018

Ydych chi rhwng 11 a 25 oed â syniadau creadigol ar sut i roi delwedd newydd i Bromenâd Aberystwyth?


Hyfforddwr Ceredigion yn cael ei wobrwyo ‘Hyfforddwr Cymuned DU y Flwyddyn’

07/12/2018

Yn y Gwobrwyau Hyfforddi DU 2018 ar ddydd Iau, 29 Tachwedd, cafodd Hyfforddwr Pêl-fasged o Geredigion, Lee Coulson ei wobrwyo yn Hyfforddwr Cymuned DU y Flwyddyn ar gyfer 2018.


Hwylio draw i’r Bandstand ar gyfer wythnos Archwilio eich Archif

03/12/2018

‘Hwylio draw i’r Bandstand!’ oedd y cri ar Bromenâd Aberystwyth wrth i swyddfa archifau'r sir, Archifdy Ceredigion, gynnal amrywiaeth o ddigwyddiadau arbennig ar thema forwrol yn y Bandstand i ddathlu wythnos Archwilio eich Archif o 19 i 23 Tachwedd.


Diwrnod ym Mywyd Annett Birkett, Peiriannydd mewn Draeniad Tir, Cyswllt Cynllunio ac Amddiffyn yr Arfordir

28/11/2018

Rwy’n dod o Brandenburg, tref hardd gyda llynnoedd ac afonydd o’i hamgylch tu allan i Berlin yn yr Almaen, ble mae fy nheulu yn dal i ffermio. Cefais fy nghodi a’m magu gyda dealltwriaeth am bwysigrwydd draeniad y tir i amaethyddiaeth a ffermio. Sbardunodd hyn fy niddordeb mewn peirianneg o oedran cynnar.


Addewid wedi ei arwyddo i newid goleuadau i fylbiau arbed arian LED erbyn 2022

28/11/2018

Mae newid goleuadau stryd i ddefnyddio bylbiau Deuodau Allyrru Golau (LED) wedi arbed dros £1m dros 10 mlynedd yng Ngheredigion. Yn 2017/18, arbedwyd 985 tunnell o garbon rhag cael ei ryddhau i’r amgylchedd o gymharu ag allyriadau golau stryd yn 2007/08.


Dyfodol darparu gwybodaeth i ymwelwyr yn Aberteifi i’w ystyried ar ôl penderfynu cau’r Canolfan Groeso

28/11/2018

Bydd y ffordd y mae gwybodaeth i ymwelwyr yn Aberteifi yn cael ei gynnig yn cael ei ystyried ymhellach ar ôl penderfyniad i gau Canolfan Groeso’r dref.


Llysgenhadon Ifanc yn ennill Gwobr Arloesol Cenedlaethol

27/11/2018

Enillodd pedwar Arweinydd Ifanc o Geredigion Wobr Arloesol Genedlaethol am eu gwaith fel Llysgenhadon Ifanc Efydd dros y flwyddyn ddiwethaf.


Strategaeth newydd yn anelu i leihau ac atal digartrefedd yng Ngheredigion

27/11/2018

Bydd pobl fregus o dan fygythiad o ddigartrefedd yn cael y cynnig o gefnogaeth well i aros yn eu cartrefi o dan strategaeth ddigartrefedd newydd yng Ngheredigion.


Cwmni Actorion Theatr Felinfach yn cyflwyno Pan – to – a – to – a – to 50

26/11/2018

Mae’n amser Panto unwaith eto yn Theatr Felinfach - un o brif brosiectau cymunedol y Theatr a phinacl ar flwyddyn o waith cyfranogol. Eleni, mae’n anodd credu bod y Panto yn dathlu ei ben-blwydd yn 50 oed ac mae un aelod o’r cast wedi ymddangos ym mhob un ohonynt!


Cynllun peilot yn cynnwys bagiau newydd sy’n gwrthsefyll gwylanod

26/11/2018

Ar 13 Tachwedd, fe wnaeth Cyngor Sir Ceredigion estyn ei chynllun peilot casglu gwastraff yn Aberystwyth ar hyd Stryd Cambria a rhannau o Ffordd Alexandra. Bydd trigolion yn gallu rhoi eu gwastraff mewn i sachau cryf wedi’u darparu gan y Cyngor.


Gwasanaeth Cyfiawnder Ieuenctid ac Atal Ceredigion yn cyrraedd rownd derfynol Gwobrau Cymunedol y DU

23/11/2018

Ar 14 Tachwedd 2018, cyrrhaeddodd tîm Gwasanaeth Cyfiawnder Ieuenctid ac Atal Ceredigion (GCIAC) rownd derfynol Gwobrau Cymunedol Howard League.


Cefnogi unigolion Ceredigion drwy Cymunedau dros Waith

23/11/2018

Mae 68 o unigolion wedi cael cefnogaeth yn ystod y pedwar mis cyntaf prosiect newydd yng Ngheredigion.


Hyfforddiant ‘cyntaf i’r ddamwain’ am ddim i feicwyr modur

22/11/2018

Cynhelir hyfforddiant am ddim i feicwyr modur yng Ngorsaf Tân Aberystwyth ar 13 Rhagfyr o 6:30yh hyd 9:30yh.


Wynebau newydd ar Gyngor Ieuenctid Ceredigion

22/11/2018

Ar Hydref 26, cynhaliwyd cyfarfod yn Siambr y Cyngor, Penmorfa, Aberaeron i groesawu aelodau newydd i Gyngor Ieuenctid Cyngor Sir Ceredigion; tair blynedd ers iddo gael ei sefydlu.


Clybiau Chwaraeon Ceredigion yn elwa o dros £126,000 mewn grantiau yn 2017/18

20/11/2018

Mae clybiau a sefydliadau chwaraeon yng Ngheredigion wedi elwa o dros £126,000 o gyllid yn ystod 2017/18 trwy Grantiau Datblygu a Grantiau Cist Gymunedol, wedi’i wobrwyo gan Chwaraeon Cymru a’i ddarparu gan Ceredigion Actif.


Diwrnod Hawliau Gofalwyr: digwyddiad am ddim ar gyfer Gofalwyr

20/11/2018

Cynhelir Diwrnod Hawliau Gofalwyr ar 30 Tachwedd yn Yr Hen Goleg, Aberystwyth. Bydd y digwyddiad yn helpu Gofalwyr i wybod beth yw eu hawliau, i helpu Gofalwyr ddod o hyd i’r help maent yn haeddu, a chodi ymwybyddiaeth o anghenion gofalwyr.


Noson agored yn Hyfforddiant Ceredigion Training

16/11/2018

Cafwyd noson agored lwyddiannus i'r cyhoedd yn Hyfforddiant Ceredigion Training (HCT) ar nos Fercher, 07 Tachwedd.


Cymunedau a staff yn cael eu diolch am gefnogaeth llifogydd mis wedi Storm Callum

16/11/2018

Mae cymunedau a staff wedi cael eu diolch am eu gwaith yn ystod llifogydd Storm Callum. Fe wnaeth y llifogydd ym mis Hydref greu difrod mawr i gartrefi, busnesau, heolydd a phontydd yn ne Ceredigion. Y llifogydd yma oedd y digwyddiad o lifogydd mwyaf mewn 31 o flynyddoedd yng Ngheredigion.


Gobaith i ddisgleirio mewn cystadleuaeth sgiliau rhanbarthol trin gwallt

15/11/2018

Bydd Bayley Harries yn cystadlu mewn cystadleuaeth fawreddog sy'n rhoi cyfle i hyfforddeion a phrentisiaid ifanc ddangos eu sgiliau mewn amrywiaeth eang o yrfaoedd galwedigaethol.


Gig Nadolig Pwerdy Iaith Aberaeron

15/11/2018

Bydd Pwerdy Iaith Aberaeron yn dathlu’r Nadolig gyda gig arbennig yng nghwmni Patrobas ac Eleri Llwyd ar nos Wener, 14 Rhagfyr.


Prentisiaid yn dechrau eu gyrfaoedd o fewn y sir

15/11/2018

Yn dilyn ymgyrch recriwtio lwyddiannus a gynhaliwyd dros yr haf, cymerodd pedwar o bobl ifanc o Geredigion eu camau cyntaf yn eu gyrfa yn ddiweddar.


Cyfleoedd amhrisiadwy ar gyfer Llysgenhadon Ifanc Arian ac Aur Ceredigion

14/11/2018

Bu'n wythnosau prysur i Lysgenhadon Chwaraeon Ifanc Ceredigion.


Diwrnod Hwyl Cynhwysol wedi'i gynnal mewn partneriaeth

14/11/2018

Darparwyd diwrnod hwyl cynhwysol i dros 50 o bobl ifanc ag anableddau yn ystod hanner tymor mis Hydref.


Noson deyrnged i sêr Dyffryn Aeron

13/11/2018

Ar 09 Tachwedd, cynhaliwyd noson deyrnged i ddathlu dau seren theatr leol, Aeron Davies a Grett Jenkins.


Proses gwerthuso tendrau Cylch Caron yn mynd rhagddo

13/11/2018

Mae'r cyfnod gwahoddiad i dendro ar gyfer dylunio ac adeiladu canolfan iechyd, gofal cymdeithasol a thai integredig newydd, Cylch Caron yn Nhregaron, wedi cau. Mae’r cyflwyniadau a dderbyniwyd yn cael eu gwerthuso ar hyn o bryd.


Noson Lawen yn dod i Theatr Felinfach

12/11/2018

Bydd Noson Lawen yn cael ei gynnal yn Theatr Felinfach ar 16 Tachwedd am 7:30yh. Bydd y noson o ddiddanu yn cael ei arwain gan Hywel (Gas) Lloyd ac Arwel (Cwmcoedog) Davies.


Ffair Nadolig Edwardaidd Amgueddfa Ceredigion

12/11/2018

Bydd Amgueddfa Ceredigion yn cynnal Ffair Nadolig unigryw.


Partneriaeth Lleihau Niwed ac Atal wedi lansio yn ystod wythnos Diogelu

12/11/2018

Mae partneriaeth aml-asiantaeth wedi'i anelu at atal a lleihau niwed rhag camddefnyddio sylweddau ymhlith plant a phobl ifanc Ceredigion wedi ei lansio.


Agor Gardd Goffa Ysgol Bro Teifi a dadorchuddio Cofeb Rhyfel yn ei leoliad newydd

09/11/2018

Agorwyd Gardd Goffa Ysgol Bro Teifi yn swyddogol ar 9 Tachwedd 2018, sy’n gartref newydd i Gofeb Rhyfel cyn disgyblion Ysgol Ramadeg Llandysul, a gollodd eu bywydau yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf a’r Ail Ryfel Byd.


Canolfan Bwyd Cymru yn croesawu ymwelwyr o Dref Yosano, Japan

08/11/2018

Croesawyd ymwelwyr o Dref Yosano, Japan i Ganolfan Bwyd Cymru ddydd Mercher, 07 Tachwedd, 2018.


Te prynhawn i ffarwelio aelod o staff hirdymor Ysgol y Dderi

07/11/2018

Ar ddiwedd yr hanner tymor diwethaf, cynhaliwyd te parti yn Ysgol Y Dderi i ddathlu ymddeoliad Mair Spate, ar ôl gweithio am 42 o flynyddoedd yn casglu arian cinio.


Gofalwyr yn cwrdd â Chynghorwyr mewn bore coffi

07/11/2018

Daeth Gofalwyr sy’n gofalu am aelod o’r teulu neu gyfaill, a Chynghorwyr i fore coffi a gynhaliwyd yn arbennig ar gyfer Gofalwyr a Chynghorwyr ym Mhenmorfa, Aberaeron ar 8 Hydref. Roedd y digwyddiad yn gyfle i Gynghorwyr wrando ar bryderon y rhai sy’n gofalu am rywrai sy’n annwyl iddynt a’r heriau sy’n eu hwynebu.


Strategaeth Cyfranogiad Plant a Phobl Ifanc newydd ar gyfer 2018-2021

07/11/2018

Cafodd Strategaeth Cyfranogiad Plant a Phobl Ifanc newydd ar gyfer 2018-2021 ei gymeradwyo mewn cyfarfod Cabinet ar 6 Tachwedd 2018.


Gwahoddiad i drigolion gefnogi cyfarfod nesaf Lleihau Trosedd

06/11/2018

Fel rhan o’i ymgyrch blynyddol i leihau troseddau o fewn y sir, mae Partneriaeth Diogelwch Cymunedol Ceredigion yn gwahodd preswylwyr i gyfarfod cyhoeddus o’r Bartneriaeth Lawn a’r Grŵp Strategol.


Gofyn am sylwadau ar ddatblygu’r iaith Gymraeg yn Ysgol Bro Pedr

06/11/2018

Mae cyfle i gael dweud eich dweud ar ddatblygu cyfrwng iaith i’r Gymraeg yn y Cyfnod Sylfaen yn Ysgol Bro Pedr, Llambed nawr ar agor.


Glanfa Bren Aberystwyth gam yn agosach yn dilyn cymeradwyaeth cyllid

06/11/2018

Mae cais Cronfa Cymunedau Arfordirol ar gyfer adnewyddu'r lanfa bren yn Aberystwyth i ddod â theithiau cychod pleser yn ôl i lan y môr wedi bod yn llwyddiannus.


Lansiad Cymorth Cartrefi Cynnes ar gyfer cartrefi bregus

05/11/2018

Mae cyllid wedi cael ei gadarnhau y bydd yn helpu cartrefi bregus yng Ngheredigion i baratoi ar gyfer y gaeaf.


Ceredigion yn rhannu profiad yng ngweithdy ffoaduriaid Ewropeaidd

05/11/2018

Roedd Ceredigion yn cynrychioli Awdurdodau Lleol y DU mewn cyfarfod Ewropeaidd i drafod ymagwedd gymunedol i ailsefydlu ffoaduriaid.


Arloesi Bwyd Cymru i fynychu Sioe Arloesedd Busnes y Fferm 2018

02/11/2018

Bydd Arloesi Bwyd Cymru yn arddangos yn y sioe Arloesedd Busnes y Fferm yn NEC Birmingham ar 7 a 8 Tachwedd 2018.


Oriau agor newydd Safle Gwastraff Cartref Rhydeinon

02/11/2018

Yn dilyn ymarfer ymgynghoriad cyhoeddus, penderfynodd Cabinet Cyngor Sir Ceredigion i gadw Safle Gwastraff Cartref Rhydeinon, ger Llanarth ar agor gyda newid mewn oriau agor.


Wythnos Genedlaethol Diogelu yn ffocysu ar Gam-fanteisio eleni

02/11/2018

Bydd Wythnos Genedlaethol Diogelu, a chynhelir rhwng 12 a 16 Tachwedd yn ffocysu eleni ar godi ymwybyddiaeth o’r risgiau o gam-fanteisio.


Galw ar rieni i gofrestru am y Cynnig Gofal Plant cyn dechrau tymor ysgol newydd

01/11/2018

Mae galwadau newydd yn cael eu gwneud i rieni sy’n gweithio i gofrestru am y Cynnig Gofal Plant yng Ngheredigion. Mae’r galwadau yn cael eu gwneud cyn i’r grŵp diweddaraf o blant teirblwydd oed ddod yn gymwys am y cynllun ar ddechrau’r tymor ysgol newydd yn Ionawr 2019.


Sesiynau arfer dda y cyfryngau cymdeithasol yn y Gymraeg ar gyfer busnesau Ceredigion

01/11/2018

Bydd cyfle i fusnesau a mudiadau Aberystwyth a Llambed fanteisio ar sesiynau gwybodaeth am ddim ac yn cynnig cyfleoedd i rwydweithio a rhannu arfer da ar ddefnyddio cyfryngau cymdeithasol yn y Gymraeg.


Cefnogaeth wedi ei roi at ymgyrch Lucy’s Law

01/11/2018

Mewn cyfarfod o’r Cyngor Llawn ar 25 Hydref, cefnogodd y Cyngor gynnig yn cefnogi ymgyrch Lucy’s Law. Mae’n dilyn cyfarfod y Pwyllgor Cymunedau Iachach ar 19 Medi ble wnaeth y pwyllgor ystyried a chefnogi’r ymgyrch mewn egwyddor.


Hyfforddiant Tylino Babanod

31/10/2018

Cynhaliwyd Hyfforddiant Tylino Babanod yng Nghanolfan Integredig i Bant Bach Enfys Teifi, Aberteifi yn ddiweddar.


Sesiynau galw heibio llifogydd Ceredigion i’w cynnal

26/10/2018

Mae sesiynau galw-heibio yn cael eu cynnal i bobl yng Ngheredigion a gafodd eu heffeithio gan lifogydd yn dilyn Storm Callum. Bydd y sesiwn gyntaf yn cael ei gynnal yn Llambed ar 30 Hydref.


Rhybudd diogelwch yn dilyn tynnu Pwmpen Polystyren o silffoedd siop yn Aberystwyth

25/10/2018

Cyhoeddwyd hysbysiad diogelwch ynglŷn â phwmpen polystyren i’ch cerfio eich hun ac mae Gwasanaeth Safonau Masnach Cyngor Sir Ceredigion yn tynnu’r mater i sylw siopwyr.


Cyngor yn cefnogi cynnig menywod WASPI

25/10/2018

Ar 25 Hydref, cefnogodd Cyngor Sir Ceredigion gynnig yn adnabod ymgyrch WASPI (Menywod yn erbyn Anghydraddoldeb Pensiwn y Wladwriaeth).


Cynhadledd Atal Gwastraff yn denu busnesau o bob cwr o Gymru

22/10/2018

Mynychodd dros 40 o fusnesau bwyd a diod o bob cwr o Gymru i’r Gynhadledd Atal Gwastraff yng Nghanolfan Bwyd Cymru ar ddydd Mawrth, 16 Hydref.


Cynnal ffair busnes Cymraeg yn y Gweithle cyntaf Ceredigion llwyddiannus

19/10/2018

Daeth busnesau bychain ardal Aberteifi at ei gilydd ar gyfer digwyddiad arbennig ddydd Iau, 4 Hydref 2018. Roedd y Ffair Fusnes yn gyfle i rwydweithio, dysgu wrth ei gilydd a rhannu profiadau o ddefnyddio’r Gymraeg mewn Busnes.


Staff y Cyngor yn dangos eu cefnogaeth i Ddiwrnod Shwmae Su’mae

19/10/2018

Cafodd diwrnod Shwmae Su’mae eu dathlu ar draws Cymru dydd Llun, 15 Hydref, i annog pobl i ddechrau pob sgwrs gyda ‘Shwmae’ neu ‘Su’mae’! I nodi’r diwrnod Shwmae Su’mae eleni, cynhaliwyd cystadleuaeth coginio i staff yng Nghyngor Sir Ceredigion yn ystod eu sesiwn wythnosol o Glwb Cinio Cymraeg.


Parcio am ddim yng Ngheredigion am y tair dydd Sadwrn cyn y Nadolig

17/10/2018

Bydd parcio yn rhad ac am ddim ym mhob maes parcio Talu ac Arddangos Cyngor Sir Ceredigion am y tri dydd Sadwrn cyn y Nadolig y flwyddyn yma.


Sioe David Davies Llandinam yn dod i Dregaron

17/10/2018

Bydd cyfle arbennig i bobl Tregaron ddysgu am un o ddiwydianwyr mwyaf llwyddiannus Cymru sef David Davies Llandinam gyda pherfformiad gan gwmni Mewn Cymeriad.


Cynnal ymweliad i waith Teithio Llesol newydd

17/10/2018

Ymwelodd Cyfarwyddwr Sustrans Cymru, Steve Brooks â gwaith i’r Rhwydwaith Teithio Llesol Aberystwyth ar 26 Medi. Datblygwyd y rhwydwaith o welliannau ar gyfer cerddwyr ac o ran beicio a hygyrchedd cyffredinol mewn partneriaeth â Llywodraeth Cymru a Sustrans.


Drama Dwyn i Gof, Meic Povey, yn dod i Theatr Felinfach

16/10/2018

Mae Dwyn i Gof yn ddrama ddifyr a phryfoclyd sy’n cyfuno’r dwys a’r digrif wrth sôn am bwnc cyfredol, sydd ‘ar feddwl’ pawb y dyddiau hyn, ac yn cael ei gronni yn nrama olaf Meic Povey i Bara Caws.


Cam ymlaen i ddatblygu’r iaith Gymraeg yn Ysgol Bro Pedr

16/10/2018

Bydd ymgynghoriad yn cael ei gynnal ar ddatblygu cyfrwng iaith i’r Gymraeg yn y Cyfnod Sylfaen yn Ysgol Bro Pedr, Llambed.


Margaret Jones: Dathlu’r 100

16/10/2018

Mae Amgueddfa Ceredigion yn dathlu penblwydd y darlunydd gwobrwyol o Geredigion, Margaret Jones, yn 100 mlwydd oed gydag arddangosfa unigryw.


Wythnos Fabwysiadu Genedlaethol – ydych chi’n gallu rhoi cartref i blentyn?

15/10/2018

Mae cael teulu caredig a lle i alw yn gartref yn rhywbeth y mai nifer o blant yn cymryd yn ganiataol; ond, mae yna blant yng Ngheredigion sydd dal yn edrych am gartref. Fel rhan o Wythnos Fabwysiadu Genedlaethol, sy’n digwydd rhwng 15 a 21 Hydref, gofynnir i bobl i ystyried agor eu cartrefi a’u calonnau i’r rheini sy’n aros i gael teulu.


Gwahodd trigolion i fod yn rhan o brosiect Pen Dinas

15/10/2018

Mae trigolion yn cael eu gwahodd i fod yn rhan o brosiect i wella Bryngaer Pen Dinas.


Digwyddiad tendrau ar gyfer busnesau Ceredigion

15/10/2018

Mae digwyddiad caffael yn cael ei gynnal i fusnesau Ceredigion ddatblygu ar eu cyflwyniadau tendro ac i ennill contractau sector cyhoeddus.


Cynnydd wedi’i wneud tuag at Amcanion Llesiant a Gwella’r Cyngor

15/10/2018

Bydd adroddiad perfformiad sy’n amlinellu’r cynnydd tuag at gyrraedd Amcanion Llesiant a Gwella Cyngor Sir Ceredigion yn cael ei ystyried gan Gabinet y Cyngor a’r Cyngor Llawn ym mis Hydref 2018.


Cyhoeddi cyngor diogelwch pwysig wrth i waith glanhau fynd rhagddo

15/10/2018

Gyda’r gwaith glanhau ar ôl llifogydd yn dilyn Storm Callum yn mynd rhagddo, mae gwybodaeth diogelwch pwysig yn cael ei gyhoeddi i drigolion Ceredigion.


Diweddariad Storm Callum

14/10/2018

Dyma’r diweddaraf o ran heolydd a phontydd am 19:45, 14.10.2018.


Diwrnod yn fy Mywyd gan Huw Owen, Swyddog Hyfforddi Cymraeg Gwaith, Cyngor Sir Ceredigion

12/10/2018

Mae dysgu Cymraeg wedi bod yn rhan fawr o’m bywyd ers blynyddoedd maith. Pan oeddwn yn yr ysgol uwchradd arferwn fwynhau ymweld â dosbarthiadau nos i sgwrsio â dysgwyr ar Gynllun Pontio CYD.


Cae chwarae Aberaeron yn cael statws Cae Canmlwyddiant

12/10/2018

Mae parc a adnabyddir fel Parc Sgwâr yng nghanol Aberaeron wedi cael ei ddynodi fel Cae Canmlwyddiant ac wedi ei enwi fel Cae Canmlwyddiant Ceredigion Centenary Field - Cae Sgwâr / Square Field, Aberaeron.


Strategaeth iaith newydd i Geredigion ar gyfer 2018-2023

12/10/2018

Mae strategaeth iaith newydd i Geredigion wedi cael ei gymeradwyo ar gyfer y cyfnod 2018-2023. Cymeradwywyd y strategaeth gan Gabinet Cyngor Sir Ceredigion mewn cyfarfod ar 25 Medi 2018.


Lansiad prosiect e-sgol yng Ngheredigion fel rhan o Gynllun Gweithredu Addysg Wledig Llywodraeth Cymru

11/10/2018

Mae e-sgol, menter newydd a chyffrous dan nawdd Llywodraeth Cymru i ddatblygu cyfleoedd e-ddysgu, wedi cael ei lansio yng Ngheredigion.


Stori a Llun: Staff Hyfforddiant Ceredigion yn pobi cacs er budd elusen ganser

09/10/2018

Cafodd staff a dysgwyr Hyfforddiant Ceredigion hwyl wrth gymryd rhan ym More Coffi Macmillan, ar fore Gwener, 28 Medi. Daeth cyfanswm yr arian a gasglwyd i dros £160, a fydd yn mynd tuag at wasanaethau gofal a chymorth i bobl sy’n cael eu heffeithio gan ganser.


Ysgol Henry Richard yn agor ei drysau i groesawu’r adran cynradd

08/10/2018

Ar ddydd Llun, 1 Hydref, croesawodd Ysgol Henry Richard yr adran gynradd i’r ysgol, yn dilyn cwblhad estyniad i’r ysgol. Mae’r estyniad yn cynnwys adeilad newydd i’r ysgol gynradd ac ailwampiad o’r adeilad uwchradd.


Clwb Ieuenctid Aberaeron yn rhoi rhywbeth yn ôl i'w cymuned

04/10/2018

Yn ystod tymor yr hydref, mae Aelodau Clwb Ieuenctid Aberaeron wedi bod yn brysur yn trefnu gweithgareddau cymunedol a hyrwyddo'r clwb ieuenctid i drigolion y dref.


Clybiau Chwaraeon Ceredigion yn elwa o wobrau grantiau gwerth £20,000

03/10/2018

Llwyddodd 14 o glybiau chwaraeon o bob rhan o Geredigion i gael dros £1,300 yr un trwy Gronfa'r Gist Gymunedol, er mwyn sicrhau bod pobl yn fwy actif yn eu cymunedau.


Tîm Creadigol Newydd yn Theatr Felinfach

03/10/2018

Mae Tîm Creadigol newydd wedi cael eu hapwyntio yn Theatr Felinfach. Bydd aelodau newydd y tîm - Lowri Angharad Briddon a Sioned Hâf Thomas yn chwarae rôl ganolog ym mhroses greadigol y Theatr.


Disgyblion Ceredigion yn perfformio Fflashmob y Cynhaeaf

03/10/2018

Ar fore dydd Sadwrn, 29 Medi, syfrdanwyd tref Aberteifi wrth i dros 100 o blant ymgynnull i berfformio dawns Fflashmob. Cafwyd perfformiad o’r ddawns a grëwyd yn arbennig fel rhan o Ŵyl y Cynhaeaf y dref ar y Cei, yn y Castell ac ar Sgwâr y Dref gyda cherddoriaeth Ail Symudiad yn gyfeiliant iddynt.


Llyfryn i hyrwyddo’r iaith Gymraeg mewn busnes yng Ngheredigion

02/10/2018

Mae busnesau y sir bellach yn elwa yn dilyn lansiad llyfryn newydd “Cymraeg yn y Gweithle” gan Cered: Menter Iaith Ceredigion.


Llysgenhadon ifanc yn barod i ddarparu cyfleoedd o weithgaredd corfforol ym mhob Ysgol Gynradd yng Ngheredigion

02/10/2018

Tuag at ddiwedd mis Medi, fe wnaeth pob Llysgennad Ifanc Ceredigion fynychu sesiynau hyfforddiant un diwrnod ar draws Ceredigion mewn tair gwahanol ganolfan hamdden i ddysgu sgiliau arweinyddiaeth newydd a sut i baratoi a darparu cyfleoedd gweithgaredd corfforol diogel o fewn eu hysgolion.


Fforymau Landlordiaid ar Gynllun Trwyddedu Ychwanegol

02/10/2018

Cynhelir Fforymau Landlordiaid yn Aberystwyth ac Aberaeron i drafod Adolygiad o’r Cynllun Trwyddedu Ychwanegol ym mis Hydref 2018 i gael barn preswylwyr lleol, landlordiaid a thenantiaid.


Noson Coffa T.Llew Jones yn Llyfrgell Aberystwyth

01/10/2018

Cynhelir noson arbennig i gofio’r gwaith hynod awdur llyfrau plant mwyaf adnabyddus Cymru, T.Llew Jones, yn Llyfrgell Aberystwyth am 07:30yh ar ddydd Mercher, 10 Hydref.


Strategaeth Dai newydd i Geredigion ar gyfer 2018-2023

01/10/2018

Mae gan Geredigion Strategaeth Dai newydd ar gyfer 2018-2023. Cymeradwywyd y Strategaeth, ‘Tai i Bawb’ gan Gabinet Cyngor Sir Ceredigion ar 25 Medi 2018.


Sefydliadau’n ymuno i hysbysu trigolion Ceredigion am arwyddion sgam

28/09/2018

Cynhaliwyd digwyddiad ‘Ffrindiau yn Erbyn Sgamiau’ yn Y Bandstand yn Aberystwyth ar 27 Medi, lle cafodd trigolion Ceredigion y siawns i ddysgu mwy am sut y gallant ddiogelu eu hunan yn erbyn sgamiau.


Gofyn barn ar ddyfodol ysgolion

26/09/2018

Mae ymgynghoriadau ar ddyfodol darpariaeth addysg mewn tair ysgol gynradd yng Ngheredigion bellach ar agor i roi barn.


Pobl ifanc Ceredigion yn cymryd rhan yn ymgynghoriad ieuenctid mwyaf Ewrop

26/09/2018

Ar 09 Tachwedd 2018, bydd Esme Freeman, Aelod Seneddol Ifanc (ASI) Ceredigion yn ymuno â dros 300 o ASI eraill i gymryd rhan yn dadl flynyddol Senedd Ifanc Prydain yn Siambr y Tŷ’r Cyffredin, Llundain, sy’n cael ei gadeirio gan Siaradwr Tŷ’r Cyffredin, Rt Hon John Bercow AS.


Cyrsiau’r Hydref gyda prif ddarparwr addysg oedolion Ceredigion, Dysgu Bro

26/09/2018

Mae’n bleser gan Dysgu Bro gyflwyno cyrsiau newydd, yn ogystal â’r ffefrynnau sy’n bodoli eisoes, i oedolion sy’n dysgu yng Ngheredigion yn ystod tymor yr Hydref.


Cyfnod newydd i Dŷ Coffi’r Colisewm

26/09/2018

Bydd Tîm newydd i’w gweld yn Nhŷ Coffi’r Colisewm, o 08 Hydref gan ddechrau cyfnod newydd i caffi Amgueddfa Ceredigion.


Gŵyl Nefi Bananas Nyth Cacwn!

26/09/2018

Cynhyrfu’r cof a goglis y cyhyre wherthin - dyna fydd digwyddiad cyntaf Yr Ŵyl Ddrama eleni yn ei wneud, sef cydweithredu rhwng Theatr Felinfach a Theatr Gydweithredol Troedyrhiw.


Y diweddaraf ar safle Tŷ Belgrave, Aberystwyth

25/09/2018

Yn dilyn y gwaith ymchwiliol o ganlyniad i'r tân yn Nhŷ Belgrave yn Aberystwyth, mae Glan-y-Môr bellach wedi'i ailagor yn rhannol gyda threfniadau rheoli traffig yn eu lle, ond bydd Ffordd y Môr yn parhau i fod ar gau am y tymor canolig.


Gofyn barn ar Strategaeth Anabledd Dysgu newydd

25/09/2018

Hoffai Bwrdd Partneriaeth Anabledd Dysgu Ceredigion wybod beth yw eich barn am y Strategaeth Anabledd Dysgu; strategaeth newydd ar gyfer pobl ag anabledd dysgu a’u teuluoedd a’u gofalwyr.


Digwyddiad i roi eich barn ar Gynllun Amddiffyn Arfordirol Aberystwyth

24/09/2018

Mae cynlluniau ar y gweill ar gyfer Cynllun Amddiffyn Arfordirol arfaethedig yn Aberystwyth gyda digwyddiadau i chi roi eich barn.


Eithriad Treth y Cyngor i’r rheiny sy’n gadael gofal wedi ei gymeradwyo

24/09/2018

Cymeradwywyd eithriad Treth y Cyngor ar gyfer y rheiny sy’n gadael gofal hyd at 25 oed gan y Cyngor ar 20 Medi 2018.


Arwyr yr Arfordir Llan-non

21/09/2018

Yn ystod yr Hydref fe fydd Cered: Menter Iaith Ceredigion yn cefnogi criw o drigolion Llan-non i gynnal cyfres o weithgareddau amgylcheddol cyfrwng Cymraeg dan y faner Arwyr yr Arfordir. Bydd y rhaglen o weithgareddau yn cychwyn trwy gasglu plastig oddi ar draeth y pentref ar ddydd Sadwrn, 29 Medi.


Gostyngiad o 70% o bobl ifanc yng Ngheredigion wedi’u canfod yn euog o droseddau mewn 12 mlynedd

21/09/2018

Mae data, wedi’i diweddaru gan y Weinyddiaeth Gyfiawnder, yn dangos bod y nifer o bobl ifanc yng Ngheredigion wedi’u canfod yn euog o droseddau, wedi gostwng gan bron 70% mewn 12 mlynedd.


Rhaglen llawn dop o weithgareddau haf Gwasanaeth Ceredigion Actif

20/09/2018

Cynhaliodd Gwasanaeth Actif Ceredigion raglen weithgareddau cynhwysfawr am bedair wythnos dros yr haf unwaith eto eleni.


Dathlu llwyddiant myfyrwyr Academi Bro

20/09/2018

Cafwyd cyfle yn ddiweddar i ddathlu gyda dau o fyfyrwyr Academi Bro Ceredigion wrth iddynt gwblhau eu prosiectau terfynol.


Llyfrgelloedd Ceredigion yn ffocysu ar lles am Wythnos Llyfrgelloedd

20/09/2018

Mae Llyfrgelloedd Ceredigion wedi trefnu amrywiaeth o ddigwyddiadau i ddathlu Wythnos Llyfrgelloedd, sydd yn cael ei gynnal rhwng 08 Hydref a 13 Hydref eleni.


Disgyblion Ysgol Penrhyncoch yn derbyn Hyfforddiant Byr ar Gynhwysiant Anabledd

20/09/2018

Ar ôl ymgeisio yng nghystadleuaeth Cymry Coch Chwaraeon Cymru, derbyniodd Ysgol Gynradd Penrhyncoch ymweliad gan Jordan Howe, Medalwr Paralympaidd a'r Gymanwlad a Kane Charig, Medal Arian y Gymanwlad.


Cynllun Hyblygrwydd ECO Ceredigion yn ennill y gwobr uchaf am Brosiect Aml-fesur

19/09/2018

Enillodd Cynllun Hyblygrwydd ECO Cyngor Sir Ceredigion wobr am y Prosiect Aml-fesur gorau yng Ngwobrau Effeithlonrwydd Ynni’r DU, a gynhaliwyd ar 7 Medi yn Birmingham.


Uno i sefyll yn erbyn sgamiau

18/09/2018

Bydd cyfle i drigolion Ceredigion ddysgu mwy am sut y gallant ddiogelu eu hunan yn erbyn sgamiau mewn digwyddiad yn Y Bandstand, Aberystwyth ar 27 Medi rhwng 9:30yb a 1:30yp.


Cynnal Ffair ‘Cymraeg yn y Gweithle’ cyntaf Ceredigion

18/09/2018

Bydd Ffair ‘Cymraeg yn y Gweithle’ cynta’r sir yn cael ei gynnal i annog a chefnogi busnesau sydd am gynyddu eu darpariaeth ddwyieithog yn eu gwaith bob dydd.


Stori a Llun: Ysgolion Aberystwyth yn cymryd rhan yn Ras yr Iaith

17/09/2018

Ar 4 Gorffennaf, ymunodd pum ysgol gynradd yn Ras yr Iaith. Gwisgodd blant o Ysgol Llanilar, Ysgol Plascrug Ysgol Llwyn yr Eos, Ysgol Padarn Sant a Ysgol Gymraeg eu hesgidiau rhedeg ac ymuno â Rhodri Francis, Swyddog Datblygu Cered, i redeg cymal Aberystwyth y ras.


Cerddorfa Iwcs a Hwyl newydd sbon

17/09/2018

Ydych chi’n gallu chwarae’r ukulele ac am ymuno â cherddorfa ukulele? Neu ydych chi eisiau dysgu sgil newydd a chymdeithasu mewn awyrgylch Gymraeg? Beth am ymuno â Cherddorfa Iwcs a Hwyl?


Cynnal Cynhadledd Safonau Cymru yng Ngheredigion

14/09/2018

Cynhaliwyd Cynhadledd Safonau Cymru 2018 yn Aberystwyth ar ddydd Gwener 14 Medi 2018.


Cynllun Atgyfeirio Ymarfer Corff ar gael i drigolion Ceredigion

11/09/2018

Mae Cynllun Atgyfeirio Ymarfer Corff Cymru (NERS) wedi’i chynllunio i gynorthwyo unigolion Ceredigion i fanteisio ar fuddion ymarfer corff pleserus, o ansawdd uchel ac o dan oruchwyliaeth, i wella eu hiechyd a’u lles, a glustnodwyd gan eu Meddyg Cyffredinol.


Statws Llysgennad Ifanc Platinwm i ddisgybl o Geredigion

10/09/2018

Cafodd Osian Davies, disgybl o Ysgol Bro Teifi, ei ddewis i fod yn Lysgennad Ifanc Platinwm yng Ngheredigion ym mis Awst.


Gofyn barn ar adolygiad o bolisi Hapchwarae

10/09/2018

Gofynnir barn trigolion Ceredigion, busnesau, deiliaid trwyddedau a’u cynhyrchwyr a’r adolygiad Cyngor Sir Ceredigion ar ei bolisi Hapchwarae cyfredol. Mae’r polisi yn cynnwys betio, hapchwarae, casinos, loteri a bingo.


Gwasanaeth Ieuenctid Ceredigion yn cymryd rhan mewn Prosiect Cyfnewid Ieuenctid Rhyngwladol yn yr Eidal!

07/09/2018

Bu Gwasanaeth Ieuenctid Ceredigion yn cymryd rhan mewn Prosiect Cyfnewid Ieuenctid Rhyngwladol yn yr Eidal, gyda Grwpiau Ieuenctid eraill o Wlad Pwyl, Sbaen, Malta a’r Eidal. Ymunodd y grŵp â 32 o bobl ifanc eraill rhwng 14-17 oed ac wyth Gweithiwr Ieuenctid o’r Eidal, Sbaen, Malta a Gwlad Pwyl rhwng 19 ac 26 o Awst.


Dathliad Diwrnod Owain Glyndŵr yn Llandysul

07/09/2018

Bydd cyfle arbennig i bobl Llandysul ddathlu diwrnod Owain Glyndŵr eleni gyda pherfformiad arbennig yn Llyfrgell y dref.


Rhaglen o weithgareddau llwyddiannus dros yr haf

06/09/2018

Darparwyd rhaglen gynhwysfawr o weithgareddau dros bum wythnos yn ystod gwyliau’r haf gan Wasanaeth Ieuenctid Ceredigion. Trefnwyd gweithdai, gweithgareddau, teithiau, digwyddiadau a phrosiectau a’u darparu i bobl ifanc rhwng 11 a 25 oed ar draws y sir.


Meini prawf am newid y rhwydwaith graeanu’r ffyrdd Ceredigion i ystyried yr effaith uchder

06/09/2018

Gyda’r Gaeaf yn agosáu, mae’r meini prawf sy’n cael ei ddefnyddio i benderfynu pa ffyrdd yng Ngheredigion yn cael eu trîn â halen pan ceir rhagolygon o amodau rhewllyd neu eira wedi cael ei newid i adlewyrchu effaith uchder ar dymheredd wyneb ffyrdd. Mae’r datblygiad yma yn dilyn penderfyniad Cabinet ar 04 Medi 2018.


Gwasanaeth Ieuenctid Ceredigion yn darparu prosiect syrffio i bobl ifanc!

05/09/2018

Bu Gwasanaeth Ieuenctid Ceredigion yn cydlynu ac yn cymryd rhan mewn Prosiect Syrffio wyth wythnos, mewn partneriaeth ag Ysgol Syrffio Walkin’ on Water, dros yr Haf.


Estyniad i Gylch Meithrin Llangeitho wedi ei adeiladu ar ôl Grant Cymunedol y Cyngor

04/09/2018

Cafodd estyniad newydd ei agor yng Nghylch Meithrin Llangeitho ar 04 Medi. Ariannwyd yr estyniad yn bennaf trwy grant Cymunedol y Cyngor a grant o’r Loteri Genedlaethol.


Safle Gwastraff Rhydeinon i barhau ar agor

04/09/2018

Bydd Safle Gwastraff Rhydeinon yn parhau i fod ar agor am dri diwrnod yr wythnos yn dilyn penderfyniad Cabinet ac ymgynghoriad cyhoeddus. Bydd yr oriau agor newydd yn golygu y bydd y safle ar agor i’r cyhoedd ar ddydd Mercher, a bydd ar agor am oriau ychwanegol ar ddydd Sadwrn a dydd Sul.


Cyngor yn cymeradwyo Datganiad Blynyddol Atal-Caethwasiaeth cyntaf

04/09/2018

Mae Datganiad Blynyddol Atal-Caethwasiaeth cyntaf y Cyngor wedi cael ei gadarnhau yn dilyn cymeradwyaeth y Cabinet ar 04 Medi. Mabwysiadwyd hefyd Cynllun Gweithredu Atal-Caethwasiaeth y bydd nawr yn cael ei weithredu.


Cynnal ymgynghoriad ar amodau trwyddedu ar gyfer sefydliadau bridio cŵn yn y cartref

28/08/2018

Mae ymgynghoriad cyhoeddus yn cael ei gynnal ar amodau trwyddedu ar gyfer sefydliadau bridio cŵn yn y cartref yng Ngheredigion. Dyma gyfle i unigolion i gynnig adborth ar amodau trwyddedu ar gyfer sefydliadau bridio yn y cartref a osodir gan Gyngor Sir Ceredigion.


Lansio’r Cynllun Peilot Cymraeg Gwaith

28/08/2018

Lansiwyd Cynllun Peilot Cymraeg Gwaith Cyngor Sir Ceredigion mewn digwyddiad arbennig ar ddydd Gwener, 10 Awst yn Shwmae Caerdydd yn Adeilad y Pierhead ar faes yr Eisteddfod Genedlaethol. Aeth grŵp o ddysgwyr y Cyngor ar daith i’r Eisteddfod i fynychu’r lansiad.


Llwyddiannau TGAU yn Ysgolion Ceredigion

23/08/2018

Mae'r canlyniadau TGAU a gyhoeddwyd heddiw (23 Awst) gan CBAC yn dangos bod ysgolion Ceredigion yn parhau i gynnal safonau eithriadol o uchel.


Galw am fod yn wyliadwrus o rêfs anghyfreithlon

23/08/2018

Mae Cyngor Sir Ceredigion a Heddlu Dyfed-Powys yn gofyn i ffermwyr, tirfeddianwyr lleol a chynghorau cymuned fod yn ymwybodol dros y penwythnos Gŵyl Banc o arwyddion rhybudd am unrhyw ddigwyddiadau anghyfreithlon megis rêfs sy'n cael eu cynllunio ar eu tir.


Llwyddiant o achrediad i ysgolion sydd yn Ymwybodol o Awtistiaeth ar draws Ceredigion

22/08/2018

Ar ddiwedd tymor yr haf, cwblhaodd pum ysgol gynradd ac un ysgol gyfun prosiect cenedlaethol ‘Dysgu gydag Awtistiaeth’ yn llwyddiannus ac wedi elwa trwy dderbyn achrediad cenedlaethol Ysgolion sydd yn Ymwybodol o Awtistiaeth.


Arddangosfa Canolfan Padarn yn dathlu ‘Blwyddyn y Môr’

22/08/2018

Dros y misoedd diwethaf, mae grŵp o oedolion ag anableddau dysgu yng nghanolfan gwasanaethau dydd Canolfan Padarn, Llanbadarn wedi bod yn gweithio gydag artist llwybr celf lleol Jeni Pain (The Shed by the Stream). Fe wnaethant archwilio pwnc 'Blwyddyn y Môr' mewn seramig, gan gynnwys trafod yr hyn y mae'r môr yn ei olygu i ni, yr hyn rydym yn ei garu am Aberystwyth a'r materion sy'n ymwneud â llygredd plastig.


Oediad mewn agor adran gynradd Ysgol Henry Richard

21/08/2018

Ni fydd gwaith adeiladu ar estyniad adran gynradd Ysgol Henry Richard, Tregaron wedi ei gwblhau erbyn dechrau’r tymor newydd.


Rhaglen INSPIRE ar gyfer pobl ifanc wedi lansio gan Wasanaeth Ieuenctid Ceredigion

20/08/2018

Mae rhaglen datblygiad personol a chymdeithasol newydd ar gyfer pobl ifanc wedi cael ei lansio yng Ngheredigion gan Wasanaeth Ieuenctid Ceredigion. Mae Inspire yn rhaglen 12 wythnos ar gyfer pobl ifanc rhwng 16 a 25 oed.


Cyngerdd dathlu 40 mlynedd Ail Symudiad

16/08/2018

Yn dathlu 40 mlynedd o fodolaeth eleni, mae Ail Symudiad yn dod a’u cerddoriaeth i Theatr Felinfach am noson gydag Argyfwng Canol Oed.


Twf 6% mewn graddau A*-A wrth i ysgolion Ceredigion lwyddo yng nghanlyniadau Lefel ‘A’

16/08/2018

Mae canlyniadau Safon Uwch a gyhoeddwyd heddiw (16 Awst) gan CBAC yn dangos bod ysgolion Ceredigion yn cyrraedd safonau uchel.


Ar Log yn lansio taith genedlaethol â pherfformiad yn Theatr Felinfach

15/08/2018

Yn ystod Eisteddfod Genedlaethol Cymru yng Nghaerdydd eleni, fe wnaeth Ar Log, grŵp gwerin broffesiynol cyntaf Cymru, ryddhau albwm newydd sef Ar Log VII ac maent yn gwneud eu ffordd i Theatr Felinfach!


Gwahoddiad i Wasanaeth Ieuenctid Ceredigion gymryd rhan mewn Prosiect Cyfnewid Ieuenctid Rhyngwladol yn yr Eidal

15/08/2018

Bydd Gwasanaeth Ieuenctid Ceredigion yn cymryd rhan mewn Prosiect Cyfnewid Ieuenctid Rhyngwladol yn yr Eidal, gyda Grwpiau Ieuenctid eraill o Wlad Pwyl, Sbaen a Malta.


Lansio Peilot Gwastraff yn Aberystwyth

13/08/2018

Mae cynllun peilot newydd wedi ei lansio ar Rodfa’r Gogledd, Aberystwyth er mwyn helpu hyrwyddo arferion positif yn ymwneud â gwastraff yng nghanol y dref.


Ceredigion yn dathlu Canmlwyddiant y Llu Awyr Brenhinol

09/08/2018

Ar ddydd Iau, 9 Awst, cynhaliwyd digwyddiad i nodi canmlwyddiant y Llu Awyr Brenhinol ym Maes Awyr Gorllewin Cymru, Aberporth.


Cymorth i archwilio cyfleoedd a buddiannau ynni adnewyddadwy mewn cymunedau gwledig

07/08/2018

Mae cymorth ar gael i grwpiau lleol sydd â diddordeb mewn cynhyrchu ynni cynaliadwy ac arbed arian. Gall Grŵp Gweithredu Lleol Cynnal y Cardi, a weinyddir gan Gyngor Sir Ceredigion, helpu cymunedau gwledig lleol i danio’u syniadau am brosiectau ynni adnewyddadwy gyda chymorth sydd ar gael dan y thema LEADER ‘ynni adnewyddadwy ar lefel gymunedol’.


Ffurflen gofrestru ar-lein y Cynnig Gofal Plant yn weithredol ar gyfer lansiad mis Medi

07/08/2018

Mae rhieni sy’n gweithio, o blant tair a phedair oed yn cael eu hannog i ddefnyddio ffurflen gofrestru ar-lein ar gyfer y Cynnig Gofal Plant sydd wedi ei ariannu o flaen y lansiad yng Ngheredigion ym mis Medi.


Cyngor Sir Ceredigion yn Lansio Cynllun Prentisiaeth Newydd

03/08/2018

Mae Cyngor Sir Ceredigion yn lansio cynllun prentisiaeth newydd a fydd yn helpu pobl ifanc sy’n byw yng Ngheredigion gael profiad gwaith a hyfforddiant gwerthfawr. Bydd y cynllun yn derbyn ceisiadau o ddydd Llun 13 Awst tan ddydd Llun 10 Medi 2018.


Tynnu sylw at Gaethwasiaeth Fodern yng Ngheredigion

02/08/2018

Mewn cyfarfod ar 18 Gorffennaf, argymhellwyd bod Cynllun Gweithredu a Datganiad Blynyddol parthed Caethwasiaeth Fodern yn derbyn cymeradwyaeth terfynol.


Diwrnod yn ein bywydau, Trudy a Rhian, Cynorthwywyr Gwybodaeth yng Nghanolfan Groeso Aberaeron

02/08/2018

Mae Trudy Jones a Rhian Evans, aelodau o’r Tîm Gwasanaethau Twristiaeth Ceredigion, yn rhannu diwrnod yn eu swyddi fel Cynorthwywyr Gwybodaeth yng Nghanolfan Groeso Aberaeron.


Edrych ymhellach i’r posibilrwydd o adleoli Theatr Felinfach

31/07/2018

Bydd adleoliad posibl o Theatr Felinfach yn cael ei ystyried ymhellach ar ôl i astudiaeth ddichonoldeb gael ei gwblhau i ystyried opsiynau dylunio posibl ar gyfer y Theatr.


Lansio Dewis Cymru yng Ngheredigion

31/07/2018

Lansiwyd gwefan newydd sy’n darparu ffynhonell siop-un-stop ar gyfer gwybodaeth ar gefnogi llesiant yng Ngheredigion ac yn genedlaethol ar 26 Gorffennaf yn Sioe Frenhinol Cymru. Adnodd ar-lein yw Dewis Cymru sydd â chyfarwyddiadur (directory) sy’n dangos ystod o gyfleoedd, digwyddiadau a gwasanaethau yn y gymuned.


Cyfle i Gyngor Ieuenctid Ceredigion i ddweud eu barn

26/07/2018

Ar 13 Gorffennaf 2018, fe wnaeth Cyngor Ieuenctid Ceredigion gymryd drosodd Siambr y Cyngor i gynnal sesiwn trafodaeth gyntaf yng Ngheredigion, wedi’i drefnu a’i arwain gan Gyngor Ieuenctid Ceredigion. Roedd y digwyddiad yn gyfle gwych i Gyngor Ieuenctid Ceredigion ofyn cwestiynau ynglŷn â materion sy'n effeithio ar bobl ifanc i banel o bobl sy’n dylanwadu a gwneud penderfyniadau.


Noson o ganeuon a straeon y môr

26/07/2018

Yng ngwir draddodiad ei arwyddair gwreiddiol bydd y Coliseum, Aberystwyth, sef cartref Amgueddfa Ceredigion erbyn hyn, yn cynnal noson ysblennydd o ‘adloniant heb aflednais’ ar nos Sadwrn 4 Awst, i ddathlu Blwyddyn y Môr yng Nghymru.


Gofyn barn ar Gynllun arfaethedig i Wella Hawliau Tramwy Ceredigion

26/07/2018

Gofynnir barn ar Gynllun arfaethedig i Wella Hawliau Tramwy Ceredigion.


Gŵyl Fwyd Môr i’r Tir Aberystwyth yn addo ystod o gynnyrch lleol o safon

25/07/2018

Promenâd Aberystwyth yw’r lle i fod ar ddydd Sul, 12 Awst 2018 mewn Gŵyl sy’n clymu’r môr a’r tir. Mae Gŵyl Fwyd Môr i’r Tir Aberystwyth yn dychwelyd i’r Promenâd gyda mynediad am ddim i fwynhau cynnyrch lleol ac amrywiaeth i ddiddanu’r teulu cyfan.


Adroddiad Monitro Safonau’r Gymraeg wedi ei gyhoeddi

25/07/2018

Mae Cyngor Sir Ceredigion wedi cyhoeddi ei Adroddiad Monitro Safonau’r Gymraeg ac mae ar gael i’r cyhoedd ddarllen.


Dyfeiswyr Direidi mewn llyfrgelloedd ar draws Ceredigion

24/07/2018

Lansiwyd Sialens Ddarllen yr Haf 2018 yn Llyfrgelloedd Ceredigion ar ddydd Sadwrn, 14 Gorffennaf a fydd yn rhedeg hyd ddydd Sadwrn, 29 Medi.


Dathliadau lleol yn rhoi cydnabyddiaeth i Lysgenhadon Ifanc

24/07/2018

Cafodd disgyblion o ysgolion cynradd ar draws Ceredigion eu gwobrwyo â thystysgrifau’n ddiweddar mewn cydnabyddiaeth o’u cyflawniadau fel Llysgenhadon Ifanc Efydd am 2018.


Rhaglen Gweithgareddau’r Haf gan Wasanaeth Ieuenctid Ceredigion

23/07/2018

Bydd Gwasanaeth Ieuenctid Ceredigion yn cyflwyno rhaglen gynhwysfawr o weithgareddau dros bum wythnos yn ystod gwyliau’r haf eleni eto. Bydd y rhaglen yn cynnig dros deg o wahanol brosiectau, gweithgareddau, gweithdai a digwyddiadau i bobl ifanc rhwng 11-25 oed ar draws y sir.


Gofyn barn i gynorthwyo llunio cynllun economaidd Canolbarth Cymru

20/07/2018

Mae angen barn busnesau Canolbarth Cymru ar ddyfodol economi’r ardal a mesurau i hybu twf.


Rhaglen Gwyliau Haf yng Nghanolfannau Hamdden Ceredigion

20/07/2018

Mae amserlen brysur o weithgareddau cynhwysol wedi’u trefnu i’r plant dros wyliau’r haf ar draws Canolfannau Hamdden yn y sir sy’n cael eu rhedeg gan Gyngor Sir Ceredigion.


Annog lleoliadau gofal plant i gofrestru fel darparwyr ar gyfer lansiad y Cynnig Gofal Plant yng Ngheredigion

19/07/2018

Mae darparwyr gofal plant yn cael eu hannog i gofrestru ar gyfer Cynnig Gofal Plant y Llywodraeth. Mae Cyngor Sir Ceredigion yn galw ar holl ddarparwyr gofal plant Ceredigion i gwblhau’r ffurflen gofrestru ar-lein.


Brownies Penrhyn-coch yn cyfansoddi cân!

19/07/2018

Cafodd Brownies Penrhyn-coch llongyfarch am gyfansoddi cân Gymraeg newydd yn ddiweddar. Roedd y gweithdai yn rhan o raglen o weithgareddau Cymraeg a drefnwyd gan Cered - Menter Iaith Ceredigion.


Carafán llawn hwyl yr amgueddfa a gweithgareddau traddodiadol gwyliau glan môr ar Brom Aberystwyth yn ystod yr haf

18/07/2018

Bydd y sinema leiaf mewn carafán theatr ar y Prom yn Aberystwyth am dri phrynhawn Sadwrn yn ystod yr haf.


Ail weithdy Dyfodol Economaidd Ceredigion wedi ei gynnal

17/07/2018

Cynhaliwyd ail Weithdy ar 09 Gorffennaf i Gynghorwyr Sir drafod dyfodol economaidd Ceredigion, gan ddod â rhai o sefydliadau mwyaf y sir at ei gilydd i rannu'r hyn sydd ganddynt i'w gynnig a sut y gall gweithio partneriaethol rhwng busnesau a Chyngor Sir Ceredigion edrych yn y dyfodol.


Dathlu dysgu gydol oes yng Ngheredigion gyda Gwobrau Ysbrydoli! Ceredigion

17/07/2018

Ar ddiwedd Wythnos Addysg Oedolion, cynhaliodd Partneriaeth Dysgu Oedolion Ceredigion eu Gwobrau Ysbrydoli lle cyflwynwyd wyth gwobr. Cydnabuwyd cyflawniadau yr oedolion sy'n dysgu, o bob rhan o Geredigion, sydd wedi goresgyn heriau a rhwystrau.


Galw ar bobl ifanc i helpu creu’r breichled cyfeillgarwch hiraf yng Ngheredigion!

17/07/2018

Bydd Tîm Teulu, ar y cyd â Chanolfan Deuluol Penparcau, yn ymgeisio i greu’r freichled cyfeillgarwch hiraf yng Ngheredigion yn ystod Gŵyl Diwrnod Chwarae Pobl Ifanc eleni. Mae’r Ŵyl yn cael ei chynnal ar 1 Awst yn y Cae Sgwâr, Aberaeron gan Ray Ceredigion a’r cyfan am ddim i’w fwynhau.


Gofyn barn ar Strategaeth Iaith Ceredigion arfaethedig

16/07/2018

Gofynnir barn ar Strategaeth Iaith Ceredigion arfaethedig 2018-2023.


Hwyl yr Haf – eich canllaw ar gyfer y gwyliau haf yng Ngogledd Ceredigion

12/07/2018

Mae Cered: Menter Iaith Ceredigion wedi lansio Hwyl yr Haf 2018 sef canllaw llawn gweithgareddau Cymraeg a dwyieithog i blant, pobl ifanc a theuluoedd yng ngogledd Ceredigion, yn dilyn llwyddiant prosiect peilot Hwyl yr Haf yn ystod gwyliau haf 2017.


Diwrnod ym Mywyd Emyr Lloyd, Llyfrgellydd Cynorthwyol, Llyfrgell Aberystwyth

11/07/2018

Ces fy magu ger yr afon Ystwyth ym mhentref bach Llanafan gan fynychu’r ysgol leol ac yna Ysgol Uwchradd Tregaron, fel ag yr oedd yn cael ei alw ar y pryd. Mwynheais fy nghyfnod yn yr ysgol ond erbyn y diwedd, cefais ddigon ar fyd ysgol ac ar ôl cwblhau’r Lefel A, penderfynais fynd amdani a dechrau gweithio. Gweithiais mewn archfarchnad yn Aberystwyth yn gyntaf ond wedyn daeth y cyfle i ymuno â’r byd llyfrau.


Datrysiad wedi ei gymeradwyo ar gyfer Y Strand, Ger y Cei yn Aberteifi

10/07/2018

Bydd datrysiad arfaethedig ar gyfer anghydfod ynghylch tir yn arwain at adnewyddu’r Strand, Ger y Cei yn Aberteifi os ellir trafod telerau yn llwyddiannus.


Ymgynghori ar ddyfodol ysgolion cynradd Beulah a Threwen yn ogystal ag Ysgol Gynradd Cilennin

10/07/2018

Bydd ymgynghoriad yn cael ei gynnal ynghylch dyfodol darpariaeth addysg yn Ysgol Gynradd Beulah ac Ysgol Gynradd Trewen. Cynhelir hefyd ymgynghoriad arall ynghylch dyfodol darpariaeth addysg yn Ysgol Gynradd Cilcennin. Gwnaethpwyd y penderfyniadau yma yn unol ag argymhellion Panel Adolygu Ysgolion y Cyngor.


Cynllun Gwella Beicwyr Modur Ceredigion am ddim trwy gydol yr haf

09/07/2018

Mae Cynllun Gwella Beicwyr Modur Ceredigion yn cynnig hyfforddiant i feicwyr modur cymwys sy’n byw yng Ngheredigion ac mae’r cwrs ar gael rhad ac am ddim trwy gydol yr haf eleni.


Dathlu chwaraeon yng Ngwobrau Chwaraeon Ceredigion 2018

09/07/2018

Cynhaliwyd Gwobrau Chwaraeon Ceredigion 2018 gan Gyngor Chwaraeon Ceredigion ar ddydd Gwener, 06 Gorffennaf ym Mhenmorfa, Aberaeron.


Ein sgwrs barhaus i'ch helpu chi

04/07/2018

Gofynnir i drigolion ar draws Ceredigion, trwy ymgyrch ymgysylltu, sut y gall y Cyngor roi llais iddynt o ran cryfhau cymunedau a dylunio gwasanaethau yn y dyfodol.


Syrffio ar y Sgwâr!

04/07/2018

Mae’n amser cyffrous iawn yn Theatr Felinfach wrth i aelodau brwdfrydig yr Ysgol Berfformio baratoi i gyflwyno ei sioe gerdd gyntaf ‘Syrffio ar y Sgwâr!’. Cynhelir y perfformiad am 7yh ar nos Sadwrn ,14 Gorffennaf.


Cerbydau deubwrpas newydd ar gyfer cynnal a chadw’r priffyrdd trwy gydol y flwyddyn

03/07/2018

Mae pedwar cerbyd deubwrpas wedi cyrraedd Ceredigion. Byddant yn perfformio tasgau cyffredinol cynnal a chadw priffyrdd ac yn trosi fel graenwyr i berfformio gweithgareddau cynnal a chadw yn y gaeaf yn ôl yr angen.


Gwasanaeth Ieuenctid yn dathlu Wythnos Gwaith Ieuenctid 2018

03/07/2018

Bu Gwasanaeth Ieuenctid Ceredigion yn dathlu Wythnos Gwaith Ieuenctid rhwng 23 a 30 Mehefin, sef wythnos wedi’i chlustnodi ar gyfer dathlu Gwaith Ieuenctid ar draws Cymru gyfan.


Gwobrwyo adeiladwyr Ceredigion am ansawdd eu hadeiladu

03/07/2018

Cafodd adeiladwyr a datblygwyr yng Ngheredigion eu cydnabod yn ddiweddar am eu hymrwymiad i waith adeiladu o ansawdd o fewn y sir.


Noson Agored wedi ei gynnal yng Nghanolfan Ieuenctid Aberteifi

03/07/2018

Fel rhan o ddathliadau Wythnos Gwaith Ieuenctid 2018, cynhaliwyd noson agored, gan Gwasanaeth Ieuenctid Ceredigion yn eu Canolfan yn Aberteifi.


Sioe Ysgol Gynradd Llanarth ‘Ein Milltir Sgwâr’ yn dathlu Cymreictod a hanes

03/07/2018

Cynhelir sioe gan ddisgyblion Ysgol Gynradd Llanarth o dan arweiniad Tîm Creadigol Theatr Felinfach ar nos Lun, 9 Gorffennaf.


Arddangosfa Gwneud Sblash yn nodi Blwyddyn y Môr

02/07/2018

Mae ‘Gwneud Sblash’ yn arddangosfa newydd yn Amgueddfa Ceredigion, Aberystwyth ac mae’n bwrw golwg ar weithgareddau glan môr gan gynnwys yr ymdrochi a’r gwyliau haf gogoneddus sy’n nodweddu’r wlad hon.


Teithio nôl mewn amser o 2018 i 1818

02/07/2018

Mae Amgueddfa Ceredigion wedi bod yn gweithio gyda Prosiect Ysgolion Ohio i ddathlu daucanmlwyddiant yr allfudo cyntaf o Geredigion i Ohio ar 1 Ebrill 1818.


Dweud eich dweud ar Safle Gwastraff Cartref Rhydeinon

28/06/2018

Mae’r Cyngor yn croesawu ymatebion i ymgynghoriad ar ddefnydd a dyfodol Safle Gwastraff Cartref Rhydeinon sydd wedi ei lansio yn ddiweddar.


Ffioedd wedi eu gosod i gartrefi gofal y sector annibynnol am 2018-2019

28/06/2018

Ar 19 Mehefin 2018, cymeradwywyd ffioedd dros leoliadau yng nghartrefi gofal y sector annibynnol yng Ngheredigion am y cyfnod 2018 i 2019.


Rhedeg dros yr iaith yn Aberystwyth!

26/06/2018

Fe fydd Ras Yr Iaith 2018 yn cymryd lle rhwng 4 a 6 Gorffennaf ac fe fydd cymal olaf y diwrnod cyntaf yn cymryd lle yn Aberystwyth am 6y.h. gyda llwybr 2.7km o hyd o gwmpas canol y dref a’r Promenâd.


Trigolion Ceredigion yn cael eu annog i edrych ar eu manylion ar y Gofrestr Etholiadol

25/06/2018

Mae trigolion Ceredigion yn cael eu annog i edrych ac i ddiweddaru eu gwybodaeth sydd ar y gofrestr etholiadol.


Trinwyr gwallt Hyfforddiant Ceredigion Training yn cipio’r prif wobrau yn Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd 2018

25/06/2018

Yn dilyn eu llwyddiant yn Rhagbrofion y Cystadleuaethau Gwallt a Harddwch yn Eisteddfod yr Urdd ym mis Mai, fe gynrychiolodd disgyblion a phrentisiaid trin gwallt Hyfforddiant Ceredigion Training (HCT) y Sir yn Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd yn Llanfair-ym-muallt ar 1 Mehefin. Unwaith eto, fe ddangosodd trinwyr gwallt HCT dalent rhagorol gyda’u dyluniadau penigamp.


Cymuned yn dangos cefnogaeth i Ofalwyr yng Ngheredigion

22/06/2018

Ar 15 Mehefin yn Llanina Arms cafodd Wythnos Gofalwyr ei ddathlu gan Uned Gofalwyr Cyngor Sir Ceredigion ar y cyd â phartneriaid trwy gynnal digwyddiad am ddim i Ofalwyr a oedd yn bwriadu i helpu gofalwyr i aros yn ‘iach ac mewn cyswllt'.


Francine Stock yn trafod ffilmiau yn Amgueddfa Ceredigion, mewn cysylltiad â Gŵyl y Gelli

22/06/2018

Bydd y cyflwynydd Radio a Theledu, Francine Stock, yn dewis pedair o'i hoff ffilmiau er mwyn eu trafod yn Amgueddfa Ceredigion, Aberystwyth ar 14 Gorffennaf am 7yh. Gyda chlipiau o’r detholiad o ffilmiau, a gafodd eu dangos ar hyd y degawdau yn hen Sinema'r Coliseum, bydd hi'n esbonio ei dewis, gyda gwybodaeth gefndirol am y modd y cafodd y ffilmiau eiconig hyn eu creu.


Meithrinfeydd a cyn-ysgolion yn ymuno yn rhaglen Ceredigion Actif ‘Ffit yn 5’

22/06/2018

Mae rhaglen Ceredigion Actif ‘Ffit yn 5’, menter i gynyddu lefelau gweithgaredd plant sy’n rhedeg mewn dros 30 o ysgolion cynradd Ceredigion yn barod, nawr ar gael mewn meithrinfeydd a cyn-ysgolion ar draws y sir.


Tad mabwysiadol yn dathlu Sul y Tadau

22/06/2018

Ar ddydd Sul, 17 Mehefin, dathlwyd Sul y Tadau gan deuluoedd ledled y sir, ond nid tadau biolegol oedd yr unig rai i nodi’r diwrnod.


Arian grant ar gael i wella meysydd chwarae yng Ngheredigion

21/06/2018

Mae’r Cyngor wedi cael £100,800 o Gronfa Datblygu Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru er mwyn ariannu gwaith cyfalaf mewn pedwar maes chwarae yng Ngheredigion. Ar 19 Mehefin, awdurdododd Cabinet y Cyngor dechreuad y prosiect.


Cydnabod a dathlu llwyddiannau staff

21/06/2018

Dathlwyd llwyddiannau a chyflawniadau staff Cyngor Sir Ceredigion mewn cyfarfod Cyngor ar 21 Mehefin 2018.


Gofyn barn ar welliannau mynediad arfaethedig i Fryngaer Pendinas

21/06/2018

Gofynnir barn ar welliannau mynediad arfaethedig i Fryngaer Pendinas ym Mhenparcau.


Stori a Llun: Llwyddiant yn Eisteddfod Canolfan Meugan

21/06/2018

Cynhaliwyd Eisteddfod gan Ganolfan Meugan a Chanolfan Steffan i’r defnyddwyr gwasanaeth ar 7 Mehefin yn Neuadd Felinfach.


Strategaeth Gaffael newydd yn ffocysu ar gryfhau economi leol

21/06/2018

Bydd gan Strategaeth Gaffael ar gyfer 2018-2022 ffocws cryf ar gefnogi a chryfhau’r economi leol wrth sicrhau budd i bobl a chymunedau Ceredigion.


Cyn-berchennog Busnes Bwyd â phla o lygod yn cael ei erlyn a’i gael yn euog

20/06/2018

Ar 18 Mehefin 2018, plediodd Mr Rysul Asad o 5 Gloster Row, Aberteifi a chyn-berchennog Gulshan, Chancery Lane, Aberteifi, yn euog i 10 trosedd hylendid bwyd cyn Ynadon yng Nghanolfan Gyfiawnder Aberystwyth.


Datblygiad Canolfan Adnoddau Integredig Cylch Caron yn symud yn nes

20/06/2018

Mae'r cynllun arfaethedig ar gyfer Canolfan Adnoddau Integredig Cylch Caron yn Nhregaron wedi symud yn nes at gael ei wireddu, yn dilyn cwblhau cam cyn-cymhwyso y Gwahoddiad i Dendr yn llwyddiannus.


Dathliadau deucanmlwyddiant Cymru - Ohio

20/06/2018

Bydd yr artist lleol Gwenllian Beynon a tri o’i myfyrwyr yn cyflwyno hanes eu taith i Ohio ar nos Wener, 29 Mehefin am 7:30yh yn Theatr Felinfach.


Diwrnod ym Mywyd Gareth Davies, Arweinydd Tîm Gwasanaethau Parcio, Tîm Gorfodi Parcio Sifil Ceredigion

20/06/2018

Yn wreiddiol o Sanclêr, rwyf wedi cael gwaith amrywiol yn y gorffennol, o hyfforddi i fod yn adeiladwr pan adawais yr ysgol, i weithio o fewn yr adran cofnodion meddygol yn Ysbyty Cyffredinol Gorllewin Cymru. Astudiais am radd mewn Cyfraith ym Mryste ac wedi bwriadu hyfforddi i fod yn y gwasanaeth prawf yn wreiddiol. Fodd bynnag, symudais i Geredigion yn 2004 ar ôl cwrdd â fy ngwraig a dechrau gweithio mewn cwmni potelu dŵr ffynnon lleol. Mwynheais y swydd mas draw gan ei fod wedi helpu imi ddatblygu perthynas da gyda’r gymuned leol trwy siarad â chwsmeriaid yn rheolaidd.


Dysgwyr o Geredigion yn Enillwyr Cenedlaethol

19/06/2018

Gwobrwywyd pedwar dysgwr o Geredigion am safon eu Cymraeg ysgrifenedig yng Ngŵyl Haf Merched y Wawr ym Machynlleth ar Ddydd Sadwrn, 19 Mai.


Paratoadau yn mynd rhagddo i ddarparu’r Cynnig Gofal Plant i Gymru

19/06/2018

O fis Medi 2018, bydd teuluoedd yng Ngheredigion ymysg y rheini yng Nghymru sy’n gallu hawlio 30 awr o addysg gynnar a gofal plant wedi ei ariannu gan y Llywodraeth am hyd at 48 wythnos o’r flwyddyn fel rhan o’r Cynnig Gofal Plant i Gymru.


Perfformiadau gan artist BMX yn wobr i Ysgolion Ceredigion

19/06/2018

Yn dilyn ymdrech a llwyddiant nodedig yn y sialens ‘Big Pedal’ eleni, cafodd pedwar ysgol o Geredigion eu gwobrwyo gydag ymweliad o Yinka Thomas, artist BMX enwog iawn ynghyd â chefnogaeth Matti Hemmings, daliwr record y byd.


Stori a Llun: Arweinwyr o Eglwys Madagascar yn ymweld â Cheredigion i ddathlu deucanmlwyddiant

18/06/2018

Ar ddydd Iau, 7 Mehefin, cwrddodd nifer o bwysigion o Fadagascar gydag aelodau Cyngor Sir Ceredigion fel rhan o ddathliadau y cafodd eu cynnal yng Ngheredigion i ddathlu deucanmlwyddiant o’r cenhadon cyntaf a deithiodd o ardal Aberaeron i Fadagascar.


Noson Agored Canolfan Ieuenctid Aberteifi

14/06/2018

Fel rhan o ddathliadau Wythnos Gwaith Ieuenctid 2018, bydd Gwasanaeth Ieuenctid Ceredigion yn cynnal noson agored yng Nghanolfan Ieuenctid Aberteifi.


Diwrnod agored yng Nghanolfan Bwyd Cymru i arddangos cyfleusterau cynhyrchwyr o’r radd flaenaf

13/06/2018

Mae Canolfan Bwyd Cymru, sydd wedi’i leoli ym Mharc Busnes Horeb, Llandysul yn agor ei drysau i’r cyhoedd ar 26 Mehefin, o 10yb i 4yp. Mae’r Ganolfan yn ganolfan technoleg bwyd pwrpasol sy’n cynnig cyngor, gwasanaethau technegol a hyfforddiant i fusnesau newydd, busnesau bach a chanolig a chynhyrchwyr bwyd sydd eisoes ar waith.


Annog y cyhoedd i fwynhau edrych ar y dolffiniaid o bell

12/06/2018

Gyda'r haf ar ei ffordd, yn denu ymwelwyr i fwynhau arfordir cyfoethog bywyd gwyllt Ceredigion, mae'r Cyngor yn annog aelodau'r cyhoedd i gymryd rhan mewn gweithgareddau arfordirol heb amharu ar fywyd gwyllt a chynefinoedd arbennig Bae Ceredigion. Daw'r alwad hon ar ôl i unigolion fynd yn agos at y dolffiniaid ym Mae Ceredigion yn ddiweddar a nofio yn eu mysg.


Stori a Llun: Cyfraniad i elusen lleol

07/06/2018

Wrth i flwyddyn y Cynghorydd Lynford Thomas fel Cadeirydd y Cyngor am 2017-2018 ddod i ben, cynhaliwyd cinio swyddogol Cadeirydd y Cyngor. Yn ystod y digwyddiad cafodd casgliad i’w wneud ar gyfer cefnogi elusen a ddewiswyd gan y Cadeirydd, sef DASH Ceredigion.


Ceredigion yn dod yn agos i’r brig yn Eisteddfod yr Urdd

04/06/2018

Mae talent a doniau disglair ieuenctid Ceredigion wedi dod a’r sir i’r ail safle yng nghynghrair llwyddiannau Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd Brycheiniog a Maesyfed eleni ar faes y Sioe, Llanelwedd rhwng 28 Mai a 2 Mehefin.


Galw am aelodau newydd i Fforwm Mynediad Lleol Ceredigion

04/06/2018

Mae galw am aelodau newydd i fod yn rhan o Fforwm Mynediad Lleol Ceredigion.


Nwyddau Newydd yn Amgueddfa Ceredigion

31/05/2018

Lansiodd Amgueddfa Ceredigion gasgliad newydd sbon o anrhegion unigryw a grëwyd gan bedwar arlunydd lleol, sef Becky Knight, Carys Boyle, Felix Cannadam a Ruth Jên Evans, yn ddiweddar.


Llun a Stori – Canolfan Dydd Aberystwyth yn dathlu’r Briodas Frenhinol

30/05/2018

Fe ddathlodd Canolfan Dydd Aberystwyth y Briodas Frenhinol â chinio arbennig a llwncdestun.


Allyriadau carbon y Cyngor wedi ei leihau dros 20% mewn 5 mlynedd

29/05/2018

Dangosodd adolygiad blynyddol olaf Cynllun Rheoli Carbon y Cyngor bod allyriadau carbon y Cyngor wedi lleihau 21.15% yn y pum mlynedd diwethaf.


Cymuned Ceredigion yn helpu Gofalwyr i aros yn ‘iach a mewn cyswllt'

29/05/2018

I ddathlu Wythnos Gofalwyr eleni, sy’n cael ei gynnal rhwng 11 a 17 Mehefin, bydd yr Uned Gofalwyr yn cynnal digwyddiad i ddathlu gofalwyr ddydd Gwener, 15 Mehefin yng Ngwesty Llanina, Llanarth.


Canolfan Padarn wedi codi arian yn y Ras am Fywyd

25/05/2018

Cymerodd staff a defnyddwyr gwasanaeth Canolfan Padarn ran yn y Ras am Fywyd a gynhaliwyd yn Aberystwyth ddydd Sul 13 Mai.


Dathlu Wythnos Addysg Oedolion

25/05/2018

Bydd Ceredigion yn dathlu Wythnos Addysg Oedolion sef gŵyl ddysgu flynyddol fwyaf yn y DU. Mae dros 10,000 o oedolion yng Nghymru yn cymryd rhan mewn gweithgareddau i nodi’r wythnos yn flynyddol.


Gwefan newydd i’r Gwasanaeth Ieuenctid Ceredigion

25/05/2018

Mae Gwasanaeth Ieuenctid Ceredigion wedi creu gwefan newydd sydd wedi ei ddatblygu yn dilyn ymgynghoriad â phobl ifanc.


Dathlu Wythnos Gwaith Ieuenctid 2018

24/05/2018

Bydd Gwasanaeth Ieuenctid Ceredigion yn dathlu Wythnos Gwaith Ieuenctid rhwng 23 a 30 Mehefin, sy’n wythnos sydd wedi’i chlustnodi ar gyfer dathlu gwaith ieuenctid ar draws Cymru gyfan.


Fforwm Anabledd Ceredigion 2018/19 – Helpu i lunio gwasanaethau yng Ngheredigion

24/05/2018

A ydych chi'n berson anabl sy'n byw yng Ngheredigion, yn weithiwr cymorth, gofalwr neu gynrychiolydd sy'n gweithio gyda phobl anabl yn y sir? Os felly, dewch i ymuno â Fforwm Anabledd Ceredigion.


Lansio prosiect Clybiau Codio yn Eisteddfod yr Urdd

24/05/2018

Mae’n bleser gan Cered - Menter Iaith Ceredigion a Code Club, sydd yn rhan o’r Raspberry Pi Foundation, gyhoeddi lansiad prosiect Clybiau Codio. Cynhelir y lansiad ar stondin Mentrau Iaith Cymru yn Eisteddfod yr Urdd 2018, bore dydd Mawrth 29 Mai, rhwng 10yb a 12yp.


Pecyn o welliannau Teithio Llesol a gwblhawyd yn ddiweddar yn Aberystwyth

24/05/2018

Cafodd gwelliannau teithio llesol yn Aberystwyth eu cwblhau yn ddiweddar ar ôl i Gyngor Sir Ceredigion sicrhau arian grant cyfalaf ychwanegol oddi wrth Lywodraeth Cymru o £249,000.


Amgueddfa’n Taflu Goleuni ar y Gorffennol

23/05/2018

Mae goleuadau Amgueddfa Ceredigion wedi’u hailwampio’n llwyr, diolch i grantiau ariannol o £116,558 oddi wrth Adain Amgueddfeydd, Archifau a Llyfrgelloedd Llywodraeth Cymru a’r Gronfa Datblygu Cymunedau Gwledig.


Coffáu rôl yr RNLI yn y Rhyfel Byd Cyntaf gydag Arddangosfa Newydd yn Amgueddfa Ceredigion

23/05/2018

Mae Amgueddfa Ceredigion yn cynnal arddangosfa’r RNLI ‘Gobaith yn y Rhyfel Mawr’, sy’n anrhydeddu dewrder a phenderfyniad y rhai fu’n achub bywydau ar y môr, fel rhan o ddigwyddiadau coffau canmlwyddiant y Rhyfel Byd Cyntaf. Mae’r arddangosfa ryngweithiol, sy’n addas ar gyfer y teulu cyfan, yn canolbwyntio ar chwe stori achub ddewr oddi ar arfordir y Deyrnas Unedig ac Iwerddon. Mae hefyd yn edrych ar hanes difyr gorsafoedd Bad Achub Y Borth, Aberystwyth, Cei Newydd ac Aberteifi.


Cyfle i Gyngor Ieuenctid Ceredigion i ddweud eu barn

23/05/2018

Ar 13 Gorffennaf 2018, bydd Cyngor Ieuenctid Ceredigion yn cymryd drosodd Siambr y Cyngor i gynnal sesiwn trafodaeth gyntaf yng Ngheredigion, wedi’i drefnu a’i arwain gan Gyngor Ieuenctid Ceredigion. Bydd y digwyddiad yn gyfle gwych i Gyngor Ieuenctid Ceredigion ofyn cwestiynau ynglŷn â materion sy'n effeithio ar bobl ifanc i banel o bobl sy’n dylanwadu ar benderfyniadau a pholisïau, ac ar bobl ifanc yn lleol ac yn genedlaethol.


Lansio Ap Bys a Bawd

23/05/2018

Ydych chi hoffi canu hwiangerddi Cymraeg? Ydych chi’n rhiant neu’n warchodwr i blantos bach? Mae ap newydd sbon yn cael ei lansio’r wythnos nesaf yn Eisteddfod yr Urdd a fydd wrth eich bodd.


Amgueddfa Ceredigion yn galw am luniau o wyliau glan môr ar gyfer arddangosfa newydd

22/05/2018

Mae Amgueddfa Ceredigion am gael eich lluniau o wyliau glan môr i fod yn rhan o arddangosfa newydd sy’n dathlu perthynas y genedl â glan môr.


Chwilio am syniadau i geisio helpu gwella cymunedau gwledig lleol Ceredigion

22/05/2018

Hoffai Grŵp Gweithredu Lleol Cynnal y Cardi glywed gan unigolion, grwpiau cymunedol a sefydliadau cymwys sydd â syniadau arloesol a allai wella'r profiad o fyw a gweithio yng Ngheredigion.


Dweud eich dweud ar Orfodi Corfforaethol

22/05/2018

Gofynnir barn ar Bolisi Gorfodi Corfforaethol newydd a gynhyrchwyd gan Gyngor Sir Ceredigion.


Gwobrwyo Medal yr Ymerodraeth Brydeinig am wasanaethau i Pêl-fasged Anabl

22/05/2018

Gwobrwywyd Medal yr Ymerodraeth Brydeinig i Lee Coulson mewn seremoni a gynhaliwyd ar 19 Mai yn Siambr y Cyngor, Neuadd Cyngor Ceredigion, Aberaeron. Gwobrwywyd y fedal iddo am wasanaethau i Bêl-fasged Anabl yn wirfoddol ac yn elusennol.


Ad-drefniant portffolios Cabinet wedi ei gyhoeddi yng Nghyfarfod Blynyddol y Cyngor

18/05/2018

Cyhoeddwyd ad-drefniant portffolios y Cabinet yng Nghyfarfod Blynyddol y Cyngor ar 18 Mai 2018. Gwnaethpwyd y cyhoeddiad gan Arweinydd y Cyngor, y Cynghorydd Ellen ap Gwynn.


Cynghorydd Hag Harris wedi ei ethol yn Gadeirydd Cyngor Sir Ceredigion 2018-2019

18/05/2018

Etholwyd y Cynghorydd Hag Harris yn Gadeirydd y Cyngor am 2018-2019 yn y Cyfarfod Blynyddol y cynhaliwyd gan Gyngor Sir Ceredigion ar ddydd Gwener 18 Mai 2018.


Myfyrwyr yn creu cysylltiad Dylan Thomas

18/05/2018

Os yw Hawl Tramwy Cyhoeddus yn cyfuno golygfeydd arfordirol a mynyddoedd gwych, yn cwmpasu tir fferm, cymoedd coediog a nentydd byrlymus, yn darparu llwybr oddi ar y ffordd rhwng pentref arfordirol a phentref bach mewndirol ac, ar ben hyn oll, gyda chysylltiadau hanesyddol â pherson llenyddol, yna mae'n haeddu gofal. Mae'r llwybr dan sylw yn rhedeg o Lanon tuag at Pennant.


Baneri glas i hedfan dros draethau Ceredigion yr haf hwn

17/05/2018

Bydd y Faner Las yn hedfan dros bump o draethau mwyaf poblogaidd Ceredigion dros yr haf hwn. Mae traethau’r Borth, Gogledd Aberystwyth, Harbwr Cei Newydd, Llangrannog a Thresaith unwaith eto wedi eu gwobrwyo â’r Faner Las ar gyfer 2018. Yn ogystal, mae traethau Ceredigion wedi ennill 4 Gwobr Arfordir Glas a 13 Gwobr Glan Môr.


Cynnal Gemau Chwarae Unedig i daclo cydraddoldeb

17/05/2018

I gyd-fynd gyda Gemau'r Gymanwlad, cynhaliwyd Gemau Chwarae Unedig Ceredigion ar 25 Ebrill ym Mhrifysgol Aberystwyth.


Digwyddiad Theatr Felinfach i hel atgofion ar ôl 50 mlynedd o’r Panto

17/05/2018

Mae’r Panto yn dathlu ei ben-blwydd yn 50 oed y flwyddyn yma. Y Panto yw un o brif brosiectau cymunedol Theatr Felinfach ac mae’n binacl ar flwyddyn o waith cyfranogi.


Diwrnod ym Mywyd Julie Lomas, Cydlynydd Gwyliau Bwyd a Diod / Cydlynydd Marchnad Ffermwyr Aberystwyth

16/05/2018

Yn wreiddiol o Donypandy yng Nghymoedd Rhondda, gadawais i’r ysgol ar ôl fy Lefel ‘O’ (ydw, dw i wir yr oedran yna!) a threuliais 12 blynedd fel Swyddog Treth i Cyllid y Wlad yng Nghaerdydd.


Trinwyr gwallt Hyfforddiant Ceredigion Training yn dangos eu doniau

16/05/2018

Daeth myfyrwyr trin gwallt o bob cwr o'r sir i Hyfforddiant Ceredigion Training (HCT) ar ddydd Mercher, 02 Mai, i ddangos eu sgiliau.


Cadw arfordir Ceredigion yn lân

11/05/2018

Mae dau fath o fin newydd wedi eu gosod yn agos i rai o prif draethau Ceredigion i helpu cadw arfordir y sir yn lân.


Ceredigion yn paratoi at ŵyl feicio

11/05/2018

Bydd OVO Energy Tour Series yn dychwelyd i Aberystwyth ar ddydd Sadwrn 26 Mai – yr unig rownd Gymraeg o'r daith o amgylch trefi a dinasoedd Prydain. Mae Cyngor Sir Ceredigion yn falch o westeio’r digwyddiad eto eleni gyda chefnogaeth ariannol gan Gyngor Tref Aberystwyth ac Advancing Aberystwyth ar y Blaen i sicrhau’r digwyddiad ar gyfer Aberystwyth.


Ewch ar daith o amgylch Canolfan Bwyd Cymru heb symud cam!

10/05/2018

Yn ddiweddar, cafodd Canolfan Bwyd Cymru daith rithwir 'Ganolfan Arloesi a Gweithgynhyrchu' wedi ei greu i alluogi pobl i weld y cyfleusterau sydd ar gael yno o bell.


Gwella sgiliau gwirfoddolwyr i helpu i ofalu am yr amgylchedd leol

10/05/2018

Mae'n debyg y byddai waliau ystafell y biliards yn Llanerchaeron yn medru dweud sawl stori pe bai nw’n gallu siarad. Ond mae’n amheus eu bod nhw erioed wedi gweld cwrs hyfforddi peiriant torri porfa yn y fath gymhlethdod o’r blaen. Dyma leoliad y cwrs, a fenthycwyd yn garedig gan yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol am y diwrnod, i’r grŵp a oedd yn cynnwys rhai o wirfoddolwyr ‘Mabwysiadu Llwybr’ Cyngor Sir Ceredigion.


Codi baneri enfys mewn cefnogaeth i Ddiwrnod Rhyngwladol

09/05/2018

Bydd Cyngor Sir Ceredigion yn dangos eu cefnogaeth i Ddiwrnod Rhyngwladol yn erbyn Homoffobia, Trawsffobia a Bi-ffobia (IDAHOT) ar ddydd Iau, 17 Mai gan godi baneri enfys tu allan i swyddfeydd y Cyngor yn Penmorfa, Aberaeron a Chanolfan Rheidol, Aberystwyth.


Cynllun Llesiant Lleol Ceredigion wedi ei lansio

09/05/2018

Lansiwyd Cynllun Llesiant Lleol cyntaf Ceredigion mewn digwyddiad gyda Chomisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru, Sophie Howe.


Eich amser i wneud gwahaniaeth yn ystod Wythnos Gweithredu yn Erbyn Dementia

09/05/2018

Bydd Cyngor Sir Ceredigion yn dechrau Wythnos Gweithredu yn Erbyn Dementia, sydd yn digwydd rhwng 21 a 27 Mai, trwy gynnal sesiwn gwybodaeth Cyfeillgarwch Dementia ar ddydd Llun, 21 Mai am 2yp yn Y Pwerdy, Llandysul.


Cymeradwyo Polisi Metel Sgrap newydd

08/05/2018

Mewn cyfarfod ar 08 Mai 2018, fe wnaeth Cabinet y Cyngor gymerdwyo Polisi Metel Sgrap newydd. Mae’r polisi’n sicrhau hygyrchedd ac eglurder i’r rhai sy’n ceisio cael Casglwyr neu Drwydded Safle gan y Cyngor.


Gweinidogion ac arweinyddion yn cyfarfod i drafod Bargen Twf Canolbarth Cymru

08/05/2018

Roedd dau o weinidogion amlwg y DU a Llywodraeth Cymru yn Llandrindod ar ddydd Iau, 26 Ebrill, i drafod Bargen Twf Canolbarth Cymru gydag arweinyddion cyngor y rhanbarth.


Llwyddiant i Brentisiaid Plymio Hyfforddiant Ceredigion Training

08/05/2018

Mae adran Plymio Hyfforddiant Ceredigion Training (HCT) wedi bod yn dathlu llwyddiant dau brentis, Shannon Haf Burril a Robert Davies, mewn cystadleuaeth masnach ledled DU yn ddiweddar.


Cydnabyddiaeth i Ddysgwyr Cymraeg yn nathliadau Cymraeg yn y Gweithle

04/05/2018

Cynhaliwyd digwyddiad ar 30 Ebrill yng Nghanolfan Rheidol, Aberystwyth i gydnabod staff Cyngor Sir Ceredigion a fynychodd hyfforddiant Cymraeg yn y gweithle yn ystod y flwyddyn ddiwethaf.


Ffair Wanwyn yn nodi pen-blwydd y Farchnad Ffermwyr

04/05/2018

Eleni, mae’r Ffair Wanwyn yn nodi pen-blwydd arbennig Marchnad Ffermwyr Aberystwyth yn 18 oed.


Ymgynghori ar strategaeth trais a chamdriniaeth

04/05/2018

Mae awdurdodau yn rhanbarth canolbarth a gorllewin Cymru yn ceisio sylwadau mewn perthynas â'u strategaeth newydd ynghylch mynd i'r afael â thrais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol.


Lansiad Llyfryn Byw a Bod

03/05/2018

Cynhyrchwyd llyfryn newydd Byw a Bod trwy gydweithio Theatr Felinfach, Cered, ac Adran Addysg Ceredigion.


Cwblhau cynlluniau priffyrdd ym Mhenrhyn-coch ac yn IBERS

01/05/2018

Mae 'Cynllun Llwybrau Diogel mewn Cymunedau' ym Mhenrhyn-coch yn dilyn gwaith adeiladu 'Cam 2' wedi ei gwblhau yn ddiweddar ar ddarn newydd y llwybr troed rhwng yr Ysgol a'r Swyddfa Bost a'r gwelliannau ar gyffordd ystâd breswyl Glan Ffrwd.


Ethol Esme fel Aelod Seneddol Ifanc newydd Ceredigion

01/05/2018

Ar 20 Ebrill 2018, etholwyd Esme Freeman fel Aelod Seneddol Ifanc (ASI) newydd Ceredigion, gan Gyngor Ieuenctid y Sir, i gynrychioli Ceredigion yn Senedd Ieuenctid y DI yn 2018-2019.


Gofyn i drigolion gefnogi’r cyfarfod nesaf Lleihau Trosedd

30/04/2018

Fel rhan o’i ymgyrch blynyddol i lefelau troseddau o fewn y sir, mae Partneriaeth Diogelwch Cymunedol Ceredigion yn gwahodd preswylwyr i gyfarfod cyhoeddus o’r Bartneriaeth Lawn a’r Grŵp Strategol am 2pm yn Siambr y Cyngor, Penmorfa, Aberaeron, ar Ddydd Iau 10 Mai, 2018.


Gosod Gatiau Talu mewn Toiledau Cyhoeddus yn Llanbedr Pont Steffan a Ceinewydd

30/04/2018

Bydd y gatiau talu a osodwyd yn y cyfleusterau cyhoeddus yn Stryd y Farchnad, Llanbedr Pont Steffan a Stryd Ioan, Ceinewydd bellach yn weithredol ar 1 Mai 2018 yn dilyn penderfyniad y Cabinet a wnaed ar 13 Chwefror 2018.


Bywyd newydd i ardd Canolfan Ieuenctid Aberaeron

25/04/2018

Mae Gwasanaeth Ieuenctid Ceredigion (GIC) wedi llwyddo i ddefnyddio cyllid i ddatblygu'r ardd yng Nghanolfan Ieuenctid Aberaeron.


Diwrnod ym Mywyd Wendy Fitzpatrick, Mentor Gweithffyrdd+

25/04/2018

Mae fy mywyd yn y byd gwaith wedi bod yn amrywiol dros y blynyddoedd; Rwyf wedi gweithio fel argraffwr, chwistrellwr paent ceginau mewn amrywiaeth o ffatrïoedd ac hefyd gyrrwr tryc fforch godi.


Drama Theatr Genedlaethol Cymru, Estron, yn dod i Theatr Felinfach

25/04/2018

Perfformir cynhyrchiad ESTRON gan Hefin Robinson ar lwyfan Theatr Felinfach ar nos Sadwrn, 5 Mai am 7:30yh.


Gwasanaeth Ieuenctid Ceredigion yn gwobrwyo dros 400 o bobl ifanc

25/04/2018

Ar nos Fawrth, 17 Ebrill, cafodd dros 400 o bobl ifanc a’u teuluoedd o bob cwr o Geredigion wahoddiad i fynych Seremoni Wobrwyo Gwasanaeth Ieuenctid Ceredigion. Roedd y noson yn gyfle i ddathlu a chydnabod cyflawniadau a llwyddiannau’r holl bobl ifanc sydd wedi ymgysylltu â Gwasanaeth Ieuenctid Ceredigion (GIC) yn ystod y flwyddyn ddiwethaf.


Statws Archifau Achrededig wedi’i rhoi i Archifdy Ceredigion

24/04/2018

Ar ddydd Iau, 19 Ebrill, fe ddathlodd Archifdy Ceredigion bod yr Archifdy wedi cael ei wobrwyo’r statws o Archifau Achrededig. Dadorchuddiwyd y plac ‘Gwasanaeth Archifau Achrededig’ gan Gadeirydd Cyngor Sir Ceredigion, y Cynghorydd Lynford Thomas.


Gwobrwyo Siarter Iaith Aur i Gyngor Chwaraeon Ceredigion

23/04/2018

Gwobrwywyd y Siarter Iaith Aur i Gyngor Chwaraeon Ceredigion (CChC) am ddefnydd busnes dyddiol a datblygu cymunedau yng Ngheredigion.


Tîm Diogelwch y Ffyrdd yn cefnogi Wythnos Diogelwch y Teulu

18/04/2018

Mae’n Wythnos Diogelwch y Teulu rhwng 23 a 27 Ebrill ac i godi ymwybyddiaeth o faterion diogelwch sy’n ymwneud â seddi car plant, mae Tîm Diogelwch y Ffyrdd Cyngor Sir Ceredigion yn dymuno tynnu sylw at y gwasanaeth gwirio seddau ceir plant sy’n rhad ac am ddim y maent yn darparu i drigolion Ceredigion.


Cabarela cyntaf Ceredigion yn dod i Theatr Felinfach!

17/04/2018

Ar nos Wener, 27 Ebrill am 8yh bydd sioe wahanol i’r arfer yn Theatr Felinfach o’r enw Cabarela. Noson anffurfiol bydd hyn, yn cynnwys amryw o artistiaid hwyliog yn cael eu cyflwyno gan fersiwn Cymru o '4 poofs and a piano' ; 3 chwaer a deuawd jazz! Mae’r gair Cabarela yn gyfuniad o chabaret a Sorela; grŵp acapella gwerin Cymraeg sy’n cynnwys tair chwaer o Aberystwyth.


Codwyd arian i Sport Relief

17/04/2018

Cynhaliwyd digwyddiad chwaraeon Rhyng-Safleoedd Cefnogaeth Gymunedol yn ddiweddar yn y Ganolfan Hamdden yng Ngwersyll yr Urdd, Llangrannog, i godi arian tuag at Sport Relief.


Grant priffyrdd i hybu rhaglen gwella ffyrdd y Cyngor

17/04/2018

Caiff rhaglen y Cyngor parthed gwaith adnewyddu ac ailwynebu ffyrdd ei gyflymu ar ôl derbyn bron £1.2m o arian grant o Lywodraeth Cymru. Ar 17 Ebrill 2018, cytunodd y Cabinet y bydd yr arian grant yn cael ei ddefnyddio ar gyfer adnewyddu ffyrdd yng Ngheredigion yn ôl amodau’r grant.


Safleoedd atgyweirio beiciau wedi eu gosod yn Aberystwyth

17/04/2018

Mae safle atgyweirio beiciau newydd gyda phwmp integredig wedi cael ei osod tu allan i Ganolfan Hamdden Plascrug yn ddiweddar. Gosodwyd y safle gan Gyngor Sir Ceredigion gan ddefnyddio arian grant o Gronfa Trafnidiaeth Leol Llywodraeth Cymru.


Ymgynghoriad cyhoeddus i’w gynnal ar safle gwastraff domestig Rhydeinon

17/04/2018

Mewn cyfarfod Cabinet ar 17 Ebrill, penderfynodd Cabinet Cyngor Sir Ceredigion gynnal ymgynghoriad cyhoeddus ynghylch Safle Gwastraff Domestig Rhydeinon, ger Llanarth. Penderfynodd y Cabinet hefyd i ymestyn y contract ar gyfer y safle gwastraff domestig am gyfnod o 6 mis.


Cyngor yn cytuno ymateb i gynigion ffiniau ward

16/04/2018

Mewn cyfarfod o’r Cyngor Llawn ar 12 Ebrill, cytunodd Cynghorwyr Sir Ceredigion ar ymateb i’w gyflwyno i adolygiad y Comisiwn Ffiniau a Democratiaeth Leol Cymru ar drefniadau etholiadol. Mae’r ymateb yn manylu barn y Cyngor o gynigion y Comisiwn i newid ffiniau wardiau yng Ngheredigion.


Cynhyrchiad Derec Williams, Penri Roberts a Linda Gittins, ‘Y Cylch’ yn dod i Theatr Felinfach

16/04/2018

Ar nos Sadwrn, 21 Ebrill am 7:30yh bydd cwmni Ysgol Theatr Maldwyn yn perfformio cynhyrchiad newydd a chyffrous o’r sioe ‘Y Cylch’ yn Theatr Felinfach a ysgrifennwyd yn wreiddiol yn 1983. Stori wedi ei lleoli mewn clwb nos yw hon, sy’n alegori ar sut mae bywyd yn troi mewn cylch ac sy’n cynnwys caneuon cofiadwy, nodweddiadol o sioeau Theatr Maldwyn dros y blynyddoedd gan y triawd Derec Williams, Penri Roberts a Linda Gittins.


Cyfle i chi ddweud eich dweud ar Hygyrchedd gyda’r Ymgynghoriad Teithio Ymgyfnewid Bow Street

13/04/2018

Mae Adran Drafnidiaeth y DU wedi rhoi cyllid i Lywodraeth Cymru ar gyfer adeiladu cyfnewidfa drafnidiaeth gyhoeddus newydd yn Bow Street. Mae’r cynnig yn cynnwys ailagor gorsaf drenau Bow Street a bydd yn cynnwys maes parcio, cyfleusterau beicio, cysylltiadau cerddwyr a safleoedd bws. Bydd y prosiect yn cael ei darparu gan Drafnidiaeth Cymru.


Gwobrwyo Medal yr Ymerodraeth Brydeinig i Wasanaethau Gwirfoddol i Bobl Anabl yng Ngheredigionn

11/04/2018

Gwobrwywyd Medal yr Ymerodraeth Brydeinig i Tony Hawkins yn flaenorol o Landysul mewn seremoni a gynhaliwyd ar 16 Mawrth. Gwobrwywyd y fedal iddo am wasanaethau gwirfoddol i bobl anabl yng Ngheredigion.


Adolygiad Trosedd Ac Anhrefn Blynyddol Ceredigion

06/04/2018

Mae Partneriaeth Diogelwch Cymunedol Ceredigion ar hyn o bryd yn cynnal Asesiad o faterion yn ymwneud â materion trosedd ac anhrefn o fewn y Sir.


Cyfnod newydd ar gyfer Pwyllgor Safonau a Moeseg

06/04/2018

Yn ddiweddar, mae'r Pwyllgor Moeseg a Safonau wedi croesawu pedwar aelod newydd yn dilyn diwedd tymor dau arall.


Cyrsiau i’w cynnal ar gyfer gyrwyr hŷn ym mis Mai a mis Medi

05/04/2018

Cynhelir cwrs ar gyfer gyrwyr hŷn sydd yn 65 blwydd oed neu yn hŷn yn Aberystwyth ar 1 a 2 Mai 2018. Cynhelir y cwrs mewn partneriaeth gan Gyngor Sir Ceredigion a Heddlu Dyfed Powys. Bydd yr un cwrs yn cael ei gynnal eto ar 4 a 5 Medi.


Cyngor yn annog pobl i fod yn ymwybodol o alwadau sgâm

04/04/2018

Mae Cyngor Sir Ceredigion yn annog trigolion i fod yn ymwybodol o alwadau sgâm ar ôl derbyn adroddiadau yn ddiweddar o alwadau sgâm wedi’i dderbyn gan drigolion Ceredigion o alwyr yn honni eu bod o’r ‘Cyngor lleol.’


Gwasanaeth Ieuenctid Ceredigion i gynnal seremoni wobrwyo blynyddol

03/04/2018

Bydd Gwasanaeth Ieuenctid Ceredigion (GIC) yn cynnal ei seremoni wobrwyo flynyddol ar 17 Ebrill, yn Theatr Felinfach rhwng 4-7yp. Bydd y seremoni yn gyfle i ddathlu a chydnabod cyflawniadau a llwyddiannau’r holl bobl ifanc sydd wedi ymgysylltu â GIC yn ystod y flwyddyn ddiwethaf.


Ffocws Gwasanaethau Dysgu Ceredigion ar Ddysgwyr gydag Awtistiaeth

29/03/2018

Nodwyd ar ddydd Llun 26 Mawrth ddechreuad Wythnos Ymwybyddiaeth Awtistiaeth y Byd 2018. I gyd-fynd â hyn, trefnwyd gan Dîm Anghenion Addysgol Arbennig/Anghenion Dysgu Ychwanegol Ceredigion (AAA/ADY) i’r siaradwr a'r newyddiadurwr enwog, Dean Beadle, roi cyflwyniad i gynulleidfa o staff ysgolion, staff gwasanaethau dysgu ac asiantaethau partneriaeth ar ddydd Llun 26 Mawrth. Rhannodd Dean ei brofiadau personol doniol a rhoddodd mewnwelediad o ddysgu a byw gydag awtistiaeth er mwyn cynyddu ymhellach ymwybyddiaeth o awtistiaeth a'i oblygiadau addysgol.


Gwasanaeth Casglu Gwastraff Newydd i Geredigion

29/03/2018

Cymeradwywyd model gwasanaeth casglu gwastraff newydd i Geredigion gan y Cabinet mewn cyfarfod ar 27 Mawrth 2018.


Gweithffyrdd+ yn helpu sicrhau mwy o gyfleoedd gwaith gyda busnesau lleol

29/03/2018

Mae Gweithffyrdd+ yn cynnig hyfforddiant a chyfleoedd profiad gwaith gyda thâl i bobl sydd wedi bod yn ddi-waith am gyfnod hir er mwyn eu helpu ar y llwybr yn ôl i gyflogaeth. Fe wnaeth Amanda Needham, 57 elwa o’u cefnogaeth a dod o hyd i swydd mewn siop fferm a bistro Cymraeg a agorodd yn ddiweddar.


Safle Ysgol Dyffryn Teifi i gael ei rannu a’i osod ar werth

27/03/2018

Caiff safle’r cyn Ysgol Dyffryn Teifi yn Llandysul ei osod ar werth ar y farchnad agored mewn tri darn o dir.


Strategaeth TGCh a Gwasanaethau Digidol pum mlynedd yn edrych i’r dyfodol

27/03/2018

Mae Strategaeth TGCh a Gwasanaethau Digidol pum mlynedd newydd sydd yn ymdrîn ag ystod o gyfleoedd a heriau sy’n wynebu Cyngor Sir Ceredigion wedi cael ei gymeradwyo.


Dwy flynedd o welliannau Teithio Llesol gwerth £336,750 wedi ei gwblhau yn Aberteifi

22/03/2018

Cwblhawyd gwaith i ledu’r droedffordd ar Ffordd Pont y Cleifion yn ddiweddar, sy’n ddiweddglo ar welliannau a oedd yn rhan o becyn grant dwy flynedd Teithio Llesol yn Aberteifi, gan Gyngor Sir Ceredigion.


Prosiect newydd i gefnogi pobl ifanc ddi-waith

19/03/2018

Gyda chefnogaeth yr Undeb Ewropeaidd, mae prosiect mawr wedi’i lansio gyda’r nod o gefnogi pobl ifanc NEET (y rhai nad ydynt mewn Addysg, Cyflogaeth na Hyfforddiant) ar draws Gorllewin Cymru.


Cymeradwyo cenfogaeth i Eisteddfod Genedlaethol Ceredigion yn 2020

16/03/2018

Mewn cyfarfod Cabinet ar 6 Mawrth, cytunodd Cabinet Cyngor Sir Ceredigion i gefnogi’r Eisteddfod Genedlaethol sy’n dod i’r sir yn 2020.


Ceredigion yn troi’n goch mewn cefnogaeth i Athletwyr Cymraeg

15/03/2018

Ar 23 Mawrth, bydd ysgolion, clybiau chwaraeon a Chyngor Sir Ceredigion yn cael y cyfle i droi’n goch i dangos eu cefnogaeth i’r athletwyr Cymraeg a fydd yn cynrychioli Cymru yn Gemau’r Gymanwlad yn Awstralia ym mis Ebrill gyda diwrnod ‘Cymru Coch’.


Ceredigion i gefnogi Awr Ddaear

14/03/2018

Am 8:30yh ar ddydd Sadwrn 24 Mawrth, bydd Cyngor Sir Ceredigion yn ymuno a channoedd o filiynau o bobl ar draws y byd sydd yn mynd i ddiffodd eu goleuadau am awr i ddangos eu cefnogaeth o weithred ar newid hinsawdd.


Cynnal Gweithdy ar Ddyfodol Economaidd Ceredigion

14/03/2018

Cynhaliwyd Gweithdy ar gyfer Aelodau Etholedig i drafod Dyfodol Economaidd Ceredigion ar ddydd Iau, 8 Mawrth, gan ddod a rhai o sefydliadau mwyaf y sir at ei gilydd i rannu'r hyn sydd ganddynt i’w gynnig a sut y gall gwaith partneriaethol edrych yn y dyfodol.


Diwrnod ym Mywyd Kayleigh Tonkins, Swyddog Diogelwch y Ffyrdd

14/03/2018

Rwyf wedi bod yn marchogaeth ceffylau brwd ers yn 7 oed, pan symudodd fy nheulu o Ddyfnaint i Landdewi Brefi, Ceredigion. Dros y blynyddoedd, rydw i wedi cael digon o brofiadau agos at gael damwain ar ffyrdd gwledig Ceredigion tra mas gyda fy chwiorydd a ffrindiau ar gefn ceffyl neu ar feiciau. Ar bob achlysur, rydw i wedi meddwl y gall mwy gael ei wneud i addysgu a chynghori pobl er mwyn gwneud gwahaniaeth i ddiogelwch defnyddwyr ffordd, yn enwedig defnyddwyr ffordd bregus. Wedi dweud hynny, byddwn i byth wedi dychmygu dechrau gyrfa mewn diogelwch y ffyrdd; roeddwn i’n awyddus i ddilyn gyrfa mewn marchogaeth yn wreiddiol!


Chwifio’r Faner i’r Gymanwlad yng Ngheredigion

12/03/2018

Ar 12 Mawrth, Diwrnod y Gymanwlad, cafodd baner y Gymanwlad ei chodi yn swyddfeydd y Cyngor ym Mhenmorfa, Aberaeron i chwifio a dathlu’r teulu o genhedlau sy’n cwmpasu’r ddaear.


Estyn diolch i’r gwirfoddolwyr codi sbwriel

12/03/2018

Bu 29 o wirfoddolwyr yn rhoi o’u hamser i’r casgliadau sbwriel y cafodd eu trefnu gan Gyngor Sir Ceredigion yn ystod mis Chwefror. Rhoddwyd cyfanswm o 55 awr gan y gwirfoddolwyr i gasglu sbwriel a gwastraff o’r traethau, coedwigoedd ac o warchodfeydd natur ledled Ceredigion.


Llwyddiant Bwrsari Pobl Ifanc

12/03/2018

Bu Gwasanaeth Ieuenctid Ceredigion yn ddigon ffodus i dderbyn cynnig hael gan West Wales Holiday Cottages i gynorthwyo pobl ifanc â bwrsari arian parod yn ddiweddar.


Noson o gomedi a chân Cymraeg

12/03/2018

Cynhelir noson o gomedi stand-yp Cymraeg gyda Noel James, Sion Owens a’r Welsh Whisperer yn Theatr Felinfach ar Nos Sadwrn, 24 Mawrth am 8:00yh.


Galw am syniadau adfywio mewn chwe Tref Canolbarth Cymru

09/03/2018

Mae Partneriaeth Tyfu Canolbarth Cymru yn chwilio am sefydliadau gyda syniadau da a'r gallu i weithredu'r syniadau hynny gyda rhywfaint o gymorth mewn unrhyw un o chwe tref yng Nghanolbarth Cymru.


Cyflwyno cynlluniau Minaeron i Lywodraeth Cymru

07/03/2018

Mae cynlluniau i droi hen bloc swyddfa yn Aberaeron i mewn i Ganolfan Gofal Integredig newydd sbon gyda gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol wedi'u hanfon at swyddogion Llywodraeth Cymru i'w hystyried.


Safle cartref gofal Bodlondeb i’w osod ar werth

07/03/2018

Bydd safle’r cyn gartref preswyl Bodlondeb ym Mhenparcau, Aberystwyth yn cael ei osod ar werth gan flaenoriaethu prynwyr sydd yn bwriadu darparu cartref gofal nyrsio i bobl Eiddil eu Meddwl (EMI) / Dementia. Mae’r datblygiad yn dilyn penderfyniad Cabinet a wnaed ar 6 Mawrth 2018.


Dangos ffilm a chynnal sgwrs ar Brofiadau Niweidiol yn ystod Plentyndod

05/03/2018

Dangoswyd ffilm o CADERNID: Bioleg Straen a Gwyddor Gobaith ar 22 Chwefror i gynnal sgwrs o gwmpas Profiadau Niweidiol yn ystod Plentyndod (ACE).


Gwasanaethau Cyngor yn dychwelyd i’r arfer ar ôl tywydd gaeafol, ond rhai amhariadau yn parhau

05/03/2018

Gyda’r eira ac iâ yn dadlaith ledled Ceredigion, mae gwasanaethu y Cyngor yn dychwelyd i’r arfer, ond mae’r cyflwr tywydd yn parhau i amharu ar rai gwasanaethau.


Ysgol Penglais: Yr Ysgol cyntaf yng Ngheredigion i dderbyn gwobr Efydd Buddsoddwyr mewn Gofalwyr

05/03/2018

Ar 27 Chwefror, cafodd Ysgol Penglais eu gwobrwyo gyda gwobr Efydd Buddsoddwyr mewn Gofalwyr, mewn cydnabyddiaeth am eu cefnogaeth ac ymrwymiad i ofalwyr a’u teuluoedd – yr ysgol gyntaf yng Ngheredigion i dderbyn y wobr hon.


Diweddariad ar amhariadau oherwydd y tywydd 02-03-2018 15:00

02/03/2018

Er nad yw eira wedi bod mor drwm â'r disgwyl mewn rhai mannau o’r sir, mae'r gwynt wedi bod yn achosi peth problemau dros nos yng Ngheredigion, gan gynnwys coed yn cwympo a lluwchfeydd eira ac rydym nawr yn profi glaw rhewllyd mewn rhai ardaloedd.


Hanes cydweithio rhwng gwirfoddolwyr a’r tîm Hawliau Tramwy Cyhoeddus Gan Jill Lowry

02/03/2018

Heb gymorth a chefnogaeth eu gwirfoddolwyr ymroddgar, medrus a brwdfrydig ni fyddai Tîm Hawliau Tramwy Cyhoeddus Cyngor Sir Ceredigion yn medru gwneud y gwaith cynnal a chadw ar lwybrau troed a llwybrau ceffylau.


Dathlu’r Gymraeg ar ddydd Gŵyl Dewi

01/03/2018

I nodi dydd Gŵyl Dewi, mae Cyngor Sir Ceredigion wedi canmol aelodau o staff sydd wedi mynychu hyfforddiant Cymraeg yn y gweithle yn ystod y flwyddyn ddiwethaf.


Diweddariad ar amhariad oherwydd rhagolygon tywydd

01/03/2018

Gyda rhybuddion yn parhau i fod ar waith ar gyfer eira a rhew, a’r tywydd lleol yn newid yn gyflym, mae Cyngor Sir Ceredigion yn barod i sicrhau bod amhariadau yn cael eu cadw i’r lleiafswm posib gyda adnoddau'n cael eu canolbwyntio ar faterion a allai godi.


Amhariad i wasanaethau oherwydd rhagolygon tywydd

28/02/2018

Gyda rhagolygon o lefelau aflonyddgar o eira a thymheredd oer iawn, mae Cyngor Sir Ceredigion wedi rhoi cyngor i bob ysgol i gau a phenderfynu i gau canolfannau gofal dydd ar ddydd Iau 01 Mawrth, a dydd Gwener 02 Mawrth, 2018. Bydd gwasanaethau casglu gwastraff yn cael eu gohirio ar y diwrnodau yma hefyd.


Cymeradwyo cynlluniau am ymrwymiad i hyrwyddo effeithlonrwydd ynni

27/02/2018

Cymeradwywyd Cyngor Sir Ceredigion am eu hymdrechion yn seiliedig ar nifer o gynlluniau ac ymyriadau a gyflwynwyd yn y Sir mewn seremoni Wobrwyo.


Cymeradwyo cynnig i gefnogi lleihau defnydd o blastig yng Ngheredigion

23/02/2018

Mewn cyfarfod o’r Cyngor Llawn ar 22 Chwefror 2018, cymeradwyodd y Cyngor yn unfrydol i gefnogi cynnig i leihau y defnydd o blastig ac i gefnogi cynlluniau lleihau plastig yng Ngheredigion.


Cynnydd i Dreth y Cyngor i leihau’r effaith ar wasanaethau craidd

23/02/2018

Mewn cyfarfod o’r Cyngor Llawn ar ddydd Iau 22 Chwefror 2018, penderfynodd aelodau ar lefel Treth y Cyngor ar gyfer 2018-2019. Y cynnydd cyflawn i Dreth y Cyngor bydd 5.02%. Bydd elfen y Cyngor o’r dreth yn cynyddu 4.95%.


Gweledigaeth newydd ar gyfer cludo nwyddau wedi lawnsio ar y cyd

23/02/2018

Cyflwynwyd gweledigaeth newydd ar gyfer gwella’r diwydiant cludo nwyddau ar hyd a lled y Gororau a’r Canolbarth er mwyn hybu datblygu economaidd ac effeithlonrwydd trwy lansiad ar ddydd Mercher, 21 Chwefror.


Diwrnod ym Mywyd – Steffan Rees, Swyddog Datblygu Cymunedol

16/02/2018

Crwtyn o Bontyberem, Cwm Gwendraeth, Sir Gaerfyrddin ydwyf yn wreiddiol ond rwyf wedi byw yn Aberystwyth ers 2010. Astudiais radd mewn Daearyddiaeth Ddynol ac yna gradd meistr mewn Polisi Amgylcheddol a Rhanbarthol ym Mhrifysgol Aberystwyth. Yn dilyn fy nghyfnod yn y coleg ger y lli, bues i’n gweithio am gyfnod fel Ymgynghorydd Ymchwil gyda chwmni ymgynghori lleol gan deithio ar hyd a lled Cymru yn cynnal ymchwil a gwerthusiadau o bob math.


Gwahodd Tendrau ar gyfer Cylch Caron

16/02/2018

Gwahoddir tendrau ar gyfer dylunio ac adeiladu canolfan iechyd, gofal cymdeithasol a thai newydd integredig yn Nhregaron, Cylch Caron.


Chwilio am syniadau arloesol er mwyn helpu i lunio dyfodol Ceredigion wledig

15/02/2018

Mae Grŵp Gweithredu Lleol (GGLl) Cynnal y Cardi yn chwilio am syniadau prosiect arloesol a arweinir gan y gymuned a allai wneud gwahaniaeth go iawn i fywydau’r bobl sy'n byw a gweithio yng Ngheredigion.


Drama ‘Y Tad’ yn dod i Theatr Felinfach

14/02/2018

Bydd drama ‘Y Tad’ yn dod i Theatr Felinfach ar 2 a 3 Mawrth 2018. Mae’r ddrama - sydd yn ymdrîn â’r thema gyfoes, dementia – wedi ysgogi’r Theatr i gael hyfforddiant ar ddementia fel eu bod yn medru deall yn well sut gall y cyflwr effeithio eu defnyddwyr.


Giatiau talu i’w gosod yn nhoiledau cyhoeddus Llambed a Cheinewydd

14/02/2018

Bydd giatiau sy’n codi tâl yn cael eu gosod yn nhoiledau cyhoeddus yn Llambed a Cheinewydd yn dilyn penderfyniad Cabinet 13 Chwefror 2018.


Gwirfoddolwyr Ifanc yn derbyn cydnabyddiaeth gan gwirfoddolwyr y mileniwm

14/02/2018

Mae Gwirfoddolwyr Ifanc Ceredigion yn rhaglen sy’n cael ei gydlynu gan Wasanaeth Ieuenctid Ceredigion, ac yn cynnig cymorth a chyfleoedd i bobl ifanc sy’n dymuno gwirfoddoli ac ennill profiad mewn sefydliadau Gwaith Ieuenctid. Cafodd dau wirfoddolwr ifanc gydnabyddiaeth gan wirfoddolwyr y mileniwm.


Safle Ysgol Cwrtnewydd i gael ei ail-bwrpasu i gynnal Gwasanaeth Ieuenctid Ceredigion

14/02/2018

Bydd safle’r cyn Ysgol Cwrtnewydd yn cael ei ail-bwrpasu er mwyn cynnal Gwasanaeth Ieuenctid Ceredigion yn dilyn penderfyniad Cabinet a wnaed ar 13 Chwefror 2018. Bydd y penderfyniad yn galluogi’r Gwasanaeth Ieuenctid i gynnig amryw o gyfleoedd i bobl ifanc rhwng 11 a 25 blwydd oed yn y sir.


Mannau cyhoeddus i wefru ceir trydanol i’w darparu ym mhrif swyddfeydd y Cyngor

13/02/2018

Bydd y broses o osod tendrau ar gyfer darparu mannau cyhoeddus i wefru ceir trydanol yn swyddfeydd y Cyngor yn dechrau ar ôl i Gabinet Cyngor Sir Ceredigion gymeradwyo prosiect ar 13 Chwefror 2018.


O Barêd i Barêd

12/02/2018

Fe fydd Cered: Menter Iaith Ceredigion yn brysur rhwng 1 a 4 Mawrth gyda digwyddiadau i ddathlu Gŵyl Dewi yn Aberystwyth a Llambed.


Digwyddiadau codi sbwriel i’w cynnal yng Ngheredigion ym mis Chwefror

09/02/2018

Cynhelir cyfres o ddigwyddiadau codi sbwriel ledled Ceredigion ym mis Chwefror 2018. Bydd y digwyddiadau ar agor i’r cyhoedd a chaiff eu hwyluso gan swyddogion Cyngor Sir Ceredigion. Byddent yn darparu offer codi sbwriel yn ogystal â diodydd a byrbrydau.


Ffilm diogelwch ar Snapchat yn ennill gwobr ym Mae Caerdydd

07/02/2018

Enillodd ffilm fer a grëwyd gan ddisgyblion drama Blwyddyn 12 Ysgol Gyfun Gymunedol Penweddig yr ail wobr mewn cystadleuaeth genedlaethol. Mae’r ffilm fer, sy’n ffocysu ar godi ymwybyddiaeth ar ddiogelwch ar-lein rhwng pobl ifanc, ac yn amlygu ac annog trafodaeth am y risgiau yn ymwneud â’r camddefnydd o Snapchat yn benodol. Hwyluswyd y prosiect gan Wasanaeth Ieuenctid Ceredigion, ar y cyd â Phrifysgol Aberystwyth ac Ysgol Gyfun Gymunedol Penweddig.


Cyfle i ddweud eich dweud am Wasanaethau Anableddau Dysgu

02/02/2018

Mae Grŵp Strategaeth Anableddau Dysgu Cyngor Sir Ceredigion am glywed eich barn am wasanaethau anableddau dysgu i ddatblygu strategaeth newydd ar gyfer pobl sydd ag anableddau dysgu a'u gofalwyr.


Cyngor yn cymeradwyo cynnig yn pryderu am effaith posib Credyd Cynhwysol ar Geredigion

01/02/2018

Mewn cyfarfod o’r Cyngor Llawn ar 24 Ionawr 2018, fe gymeradwyodd Cyngor Sir Ceredigion gynnig yn nodi pryder dros gyflwyniad Credyd Cynhwysol yng Ngheredigion ym mis Medi 2018.


Grŵp Cymunedol yn rhedeg Canolfan Hamdden Tregaron

31/01/2018

Mae’r cyfrifoldeb am redeg y gwasanaethau yng Nghanolfan Hamdden Tregaron wedi cael ei drosglwyddo i grŵp cymunedol ar ôl cwblhau prydles rhwng Cyngor Sir Ceredigion a Hamdden Caron Leisure.


Arian wedi’i godi gan Lysgenhadon Cymunedol Aberystwyth ar gyfer Ysbyty Bronglais

30/01/2018

Bu Llysgenhadon Cymunedol Aberystwyth - is-grŵp o Wasanaeth Ieuenctid Ceredigion - yn brysur yn codi cyfanswm o £103.17 ar gyfer elusen leol trwy werthu crefftau yn Ffair Nadolig Ysgol Gyfun Gymunedol Penweddig ar 24 Tachwedd 2017.


Coleg Ceredigion: Coleg cyntaf i dderbyn y wobr Efydd Buddsoddwyr mewn Gofalwyr

29/01/2018

Mae Coleg Ceredigion wedi cael ei gydnabod am ei gefnogaeth ac ymrwymiad i ofalwyr a’u teuluoedd.


Cyngor yn hawlildio ffi cofrestru marwolaeth plant

26/01/2018

Bydd y ffi statudol ar gyfer tystysgrifau wrth gofrestru marwolaeth plant yn cael eu hawlildio yng Ngheredigion ar sail tosturi. Mae hawlildio’r ffi yn dilyn penderfyniad a wnaed gan Gabinet Cyngor Sir Ceredigion ar 23 Ionawr 2018.


Gofyn am adborth ar Bolisi Delwyr Metel Sgrap

26/01/2018

Mae Polisi newydd yn cael ei gyflwyno y bwriedir roi cyngor ac arweiniad i’r unigolion neu’r busnesau hynny sy’n bwriadu delio mewn metel sgrap neu gasglu metel sgrap ac mae adborth yn cael ei groesawu ar y drafft.


Cymeradwyo lansio prosiect Clybiau Codio trwy’r Gymraeg

25/01/2018

Bydd gwaith i gynnal Clybiau Codio Cymraeg eu hiaith yn dechrau ar ôl derbyn cymeradwyiaeth Cabinet Cyngor Sir Ceredigion.


Cyngor yn galw ar sefydliadau lleol, grwpiau cymunedol a busnesau bach i fynychu digwyddiadau gwybodaeth Dewis Cymru

25/01/2018

Cynhelir cyfres o ddigwyddiadau ymgysylltu cymunedol ledled Ceredigion i gefnogi sefydliadau lleol, gan gynnwys grwpiau cymunedol a busnesau bach, i uwch-lwytho eu manylion ar gyfarwyddiadur (directory) ar-lein Cymru gyfan. Unwaith iddo gael ei sefydlu, bydd trigolion Ceredigion yn gallu darganfod yr adnoddau helaeth sydd yn y sir.


Canmoliaeth a diolch i staff am eu gwaith yn ystod glaw trwm

22/01/2018

Mae staff y cafodd eu galw i mewn i’r gwaith ar brynhawn dydd Sul, 21 Ionawr i weithio drwy'r amhariad yng Ngheredigion wedi cael eu canmol a'u diolch am eu gwaith caled.


Glaw trwm yn amharu ar y sir

22/01/2018

Fe weithiodd staff y Cyngor oriau hir yn dilyn amhariad yn ystod glawiad trwm ar ddydd Sul, 21 Ionawr 2018. Caewyd tair heol a medrwyd yrru ar rai ffyrdd ond â gofal mawr.


‘Puss in Boots’ gan Y Little Mill Players

22/01/2018

Eleni bydd y Little Mill Players yn perfformio ‘Puss in Boots’ yn Theatr Felinfach ar Nos Iau 25 a Nos Wener 26 Ionawr am 7.30yh yn ogystal ag ar Ddydd a Nos Sadwrn 27 Ionawr am 2.30yp a 7.30yh.


Cyfamod Cymunedol Lluoedd Arfog Ceredigion wedi ei ailddatgan

19/01/2018

Mewn cyfarfod ar 15 Ionawr 2018, fe wnaeth llofnodwyr Cyfamod Cymunedol Lluoedd Arfog Ceredigion ailddatgan eu hymrwymiad i’r Cyfamod Cymunedol a’r gwaith y mae yn ei wneud. Cynhaliwyd yr ailddatganiad yn Siambr y Cyngor ym Mhenmorfa, Aberaeron.


Diwrnod ym Mywyd – Ian Williams, Cynorthwyydd Technegol (Prosiectau)

19/01/2018

Cefais i fy ngeni a’m magu yn ardal Aberystwyth, gan fyw yn ardal Pont-rhyd-y-groes am dros 30 mlynedd gyda fy ngwraig a 3 merch, a dod yn dad-cu’n diweddar hefyd. Mae’n bleser i mi gallu rhoi cefnogaeth a bod yn rhan o'r gymuned leol a nifer o sefydliadau gwirfoddol. Nôl yn 2010, enillais i wobr Gwirfoddolwyr Ceredigion CAVO am 'Ymddiriedolwr y Flwyddyn' ac rwyf hefyd wedi bod yn glerc i Gyngor Cymuned Ysbyty Ystwyth am 18 mlynedd.


Llwyddiant wrth i Gyngerdd Tra Bo Dau werthu allan

18/01/2018

Cynhaliwyd Cyngerdd yng nghwmni Rhys Meirion ac Aled Wyn Davies yn Theatr Felinfach ar Nos Sadwrn, 13 Ionawr, gyda’r noson wedi gwerthu allan ymhell cyn camu ar y llwyfan.


Mae’n Hen Bryd

17/01/2018

Y mis Ionawr yma, mae Amgueddfa Ceredigion yn falch o arddangos gwaith celf gan y peintiwr portreadau Seren Morgan Jones, sy’n wreiddiol o Aberystwyth.


Ffilm diogelwch ar Snapchat gan ddisgyblion Ceredigion wedi lawnsio

16/01/2018

Hwylusodd Gwasanaeth Ieuenctid Ceredigion, ar y cyd gyda Phrifysgol Aberystwyth ac Ysgol Gyfun Gymunedol Penweddig, brosiect gyda disgyblion i greu ffilm fer yn focysu ar godi ymwybyddiaeth ar ddiogelwch ar-lein rhwng pobl ifanc, i amlygu ac i annog trafodaeth am y risgiau o gwmpas y camddefnydd o Snapchat yn benodol.


Llwyddiant o’r Diwrnod Hawliau Gofalwyr Cenedlaethol

15/01/2018

Ar Ddiwrnod Cenedlaethol Hawliau Gofalwyr, sef dydd Gwener 24 Tachwedd, cynhaliwyd digwyddiad ym Mhenmorfa, Aberaeron, a gynlluniwyd i rymuso Gofalwyr i wybod, deall a manteisio ar eu hawliau, yn Neuadd Cyngor Ceredigion, Penmorfa, Aberaeron.


Cartref Gofal yn cau ei ddrysau am y tro olaf

12/01/2018

Mae Cartref Gofal Preswyl Bodlondeb wedi cau ei ddrysau am y tro olaf ar ôl i'r preswyliwr olaf symud i mewn i gartref newydd.


£750,000 o arian grant ychwanegol i wella'r priffyrdd yng Ngheredigion

12/01/2018

Mae Cyngor Sir Ceredigion wedi sicrhau bron i £750,000 o arian grant ychwanegol i wella mwy o briffyrdd yn y sir. Daw'r arian hwn o Gronfa Drafnidiaeth Leol a Grant Cyfalaf Diogelwch ar y Ffyrdd Llywodraeth Cymru.


Gig Cymraeg diwedd blwyddyn i 1,200 o ddisgyblion Ceredigion

09/01/2018

Yn dilyn lansiad CERI SIARAD - siarter iaith Ysgolion Cynradd Ceredigion – ym Mis Medi trefnwyd gig ar 15 Rhagfyr i blant ysgolion Ceredigion.


Gwobrwyo Medal yr Ymerodraeth Brydeinig am ofal bugeiliol i’r Gwasanaeth Tân ac Achub yn Nghymru ac am waith elusennol helaeth

05/01/2018

Gwobrwywyd Medal yr Ymerodraeth Brydeinig i Paul Thomas o Sarnau mewn seremoni a gynhaliwyd ar 19 Rhagfyr yn Siambr y Cyngor, Aberaeron. Gwobrwywyd y fedal iddo am ofal bugeiliol i’r Gwasanaeth Tân ac Achub yng Nghymru ac am ei waith elusennol helaeth.


Chwilio am syniadau i gefnogi cymunedau a diwydiant pysgota Bae Ceredigion

03/01/2018

Sicrhawyd cyllid ar gyfer y diwydiant pysgota, cymunedau pysgota, grwpiau a sefydliadau sy'n ymwneud â lles cymdeithasol, economaidd ac amgylcheddol arfordir a dyfroedd mewndirol Bae Ceredigion o Landudoch i'r Bermo.


Cwrs gwaith coed wedi ei ddarparu yng Nghanolfan Meugan

22/12/2017

Mae Tiwtoriaid Tir Coed, Kelly Cutler ac Eifion Wakefield, wedi bod yn arwain gweithgareddau gwaith coed i ddefnyddwyr gwasanaeth yng Nghanolfan Meugan, canolfan cymorth cymunedol sy'n cynorthwyo oedolion sydd ag anableddau dysgu a'r henoed yn Aberteifi.


Dathlu’r Gorau o’r Diwydiant Twristiaeth

22/12/2017

Mae Croeso Cymru yn gwahodd enwebiadau ar gyfer Gwobrau Twristiaeth Cymru 2018.


Llwyddiant grant yn gwella Parc Sglefrio Aberteifi

21/12/2017

Mae Cyfeillion Parc Sglefrio Aberteifi, Cyngor Sir Ceredigion a Chyngor Tref Aberteifi wedi bod yn llwyddiannus gan dderbyn grant cydweithredol ‘Gwobr i Bawb’ o £4,704 i wella Parc Sglefrio Aberteifi.


Casgliad o eitemau trydanol am ddim yn ystod mis Ionawr

20/12/2017

Ydych chi wedi derbyn eitem electronig neu drydanol fel anrheg Nadolig? Oes angen cael gwared ar eitem trydanol diangen arnoch? Yn ystod Ionawr 2018 bydd Cyngor Sir Ceredigion yn gweithio mewn partneriaeth â European Reycling Platform (ERP) i gynnig casgliadau o eitemau trydanol am ddim i holl drigolion Ceredigion..


Cylch Caron wedi ymrwymo i symud ymlaen

20/12/2017

Mae cynlluniau i ddatblygu canolfan iechyd, gofal cymdeithasol a thai integredig newydd yn Nhregaron yn parhau i gael eu hadolygu yn dilyn proses dendro aflwyddiannus gychwynnol.


Clybiau lleol yn elwa o grantiau Ceredigion Actif

18/12/2017

Ar ddydd Mawrth, 12 Rhagfyr, dosbarthwyd £14,214 i glybiau chwaraeon lleol trwy’r Gist Gymunedol gan Ceredigion Actif, mewn partneriaeth â Chwaraeon Cymru.


Cymhennu Ceredigion

15/12/2017

Mae cyfres o bosteri i hyrwyddo Cymhennu Ceredigion wedi eu creu gan Gyngor Sir Ceredigion a’u lansio mewn Cyfarfod Fforwm Anabledd Ceredigion ar 13 Rhagfyr.


Diwrnod ym Mywyd Anneliese Mowbray, Meistres y Gwisgoedd, Theatr Felinfach

14/12/2017

Pa swydd arall sy’n gallu brolio eu bod nhw wedi creu’r ffrog briodas sipsi mwyaf mewn maint a’r un mwyaf tew yng Ngorllewin Cymru? Hwn oedd fy her i rhai blynyddoedd yn ôl pan ofynnwyd i mi greu ffrog y fonesig ar gyfer pantomeim Nadolig Theatr Felinfach.


Trefniadau’r Nadolig ar gyfer ailgylchu a gwastraff yng Ngheredigion

14/12/2017

Bydd trefniadau casglu gwastraff dros y Nadolig a’r Flwyddyn Newydd yn newid trwy gael eu darparu ddiwrnod yn hwyrach na’r arfer ar yr wythnosau sy’n dechrau 25 Rhagfyr 2017 a 1 Ionawr 2018. Bydd y Safleoedd Gwastraff Cartref hefyd ar gau ar ddiwrnod Nadolig a Dydd Calan.


Arian wedi ei godi tuag at diffibriliwr trwy Sêl Nadolig yng Nghanolfan Meugan / Yr Hafod

12/12/2017

Cynhaliwyd Sêl Nadolig llwyddiannus ar ddydd Gwener 24 Tachwedd yng Nghanolfan Meugan. Aeth yr holl elw, dros £1,000, yn mynd tuag at diffibriliwr i'w leoli yng Nghanolfan Meugan/Yr Hafod ac adnoddau pellach i’r Ganolfan, neu rodd i elusen, i gael eu dewis gan y defnyddwyr gwasanaeth.


Cyngor yn cymeradwyo cynnig yn gwrthwynebu cynllun i israddio Gorsaf Bad Achub Ceinewydd

11/12/2017

Mewn cyfarfod o’r Cyngor Llawn ar 7 Rhagfyr, cymeradwyodd y Cyngor yn unfrydol gynnig yn cefnogi Gorsaf Bad Achub Ceinewydd. Mae’r cynnig mewn ymateb i gynllun y Sefydliad Cenedlaethol Brenhinol y Badau Achub RNLI i israddio Gorsaf Bad Achub Ceinewydd i fod yn Fad Achub y Glannau pan fydd cyfnod ei Bad Achub Bob Tywydd yn dod i ben yn 2020.


Cyngor yn mabwysiadu polisi Caethwasiaeth Fodern

07/12/2017

Mae Cyngor Sir Ceredigion wedi dod yn un o Gynghorau cyntaf Cymru i fabwysiadu polisi i daclo Caethwasiaeth Fodern. Cymeradwywyd y Polisi Atal Caethwasiaeth gan y Cyngor Llawn ar 7 Rhagfyr.


Amser wedi ei roi i ddatblygu Parc Natur Penglais

06/12/2017

Mae gwirfoddolwyr, gan gynnwys myfyrwyr, wedi rhoi tua 500 awr o'u hamser i ddatblygu Parc Natur Penglais. Ynghyd â chymorth Cyngor Sir Ceredigion, mae'r Grŵp wedi adeiladu tua 100 cam mewn 5 lle gwahanol sydd wedi gwneud y parc yn le gwych i gerdded, chwarae a mwynhau o gwmpas nifer o lwybrau yn ddiogel.


Cered yn bwriadu defnyddio arian grant i ddarparu cyrsiau codio yn y Gymraeg

05/12/2017

Mae Cered: Menter Iaith Ceredigion yn bwriadu rhedeg cyrsiau codio trwy gyfrwng y Gymraeg. Mae hyn yn dilyn ennill grant Cymraeg 2050 i hybu defnydd o’r iaith Gymraeg.


Canolfan Bwyd Cymru yn Sioe Arloesi Busnes Fferm 2017

01/12/2017

Roedd y Tîm o Ganolfan Bwyd Cymru yn sioe Arloesi Busnes Fferm 2017 trwy gynnig cyngor a chymorth i fusnesau yn y diwydiant bwyd a diod.


Wil Rees yn cynrychioli Ceredigion yn nigwyddiad Senedd Ieuenctid y DU 2017

28/11/2017

Ar 10 Tachwedd 2017, cynhaliwyd trafodaeth flynyddol Senedd Ieuenctid y DU gyda dros 200 o aelodau ifanc yn ymgasglu yn Senedd y Tŷ’r Cyffredin y cadeiriwyd gan y Gwir Anrhy. John Bercow AS. Cynrychiolwyd pobl ifanc Ceredigion gan Aelod Seneddol Ieuenctid (ASI) Wil Rees, cyn Is-Gadeirydd Cyngor Ieuenctid Ceredigion a cyn ddisgybl Ysgol Gyfun Gymunedol Penweddig, sydd nawr yn fyfyriwr gwleidyddiaeth ym Mhrifysgol Caerdydd.


Mae anabledd yn hafal i amrywiaeth, nid anfantais

27/11/2017

Bydd Diwrnod Rhyngwladol Pobl ag Anabledd yn cael ei gynnal ar 3 Rhagfyr gyda’r nod o godi ymwybyddiaeth ar gynhwysiad cymdeithasol.


Cynllun yn codi arian trwy ymarfer corff

24/11/2017

Mae aelodau'r Cynllun Atgyfeirio Ymarfer Corff Cenedlaethol yn Nhregaron wedi codi cyfanswm o £1,763 at achos da.


Datblygu hyder pobl ifanc wrth ddefnyddio'r Gymraeg trwy gelf graffiti

24/11/2017

Mae Gwasanaeth Ieuenctid Ceredigion wedi llwyddo i ennill grant gan Lywodraeth Cymru i gynorthwyo pobl ifanc i wella eu defnydd o'r Gymraeg.


Newyddion ymrwymiad y Canghellor i Dwf Canolbarth Cymru yn cael ei groesawu

24/11/2017

Croesawodd Cadeirydd y Partneriaeth Economaidd Ranbarthol, y Cynghorydd Ellen ap Gwynn, gynigion ar Fargen Twf ar gyfer Canolbarth Cymru, sy’n nodi cynlluniau i adeiladu economi Gymreig sy’n addas ar gyfer y dyfodol.


Dros 500 o aelodau newydd trwy ddrysau Llyfrgelloedd Ceredigion

23/11/2017

O ganlyniad i’r gweithgareddau yn ystod Wythnos Genedlaethol y Llyfrgell, denodd Llyfrgelloedd Ceredigion 501 o bobl newydd i ymuno â hwy.