Dyddiad/Amser y Cwest Enw Dyddiad Marwolaeth Man Marwolaeth
19/06/19
14:10 Tristan Keith Silver 11 oed o Tregaron, Ceredigion 04/05/18 Ysbyty Athrofaol Cymru, Cardiff
02/07/19
14:10 John Neil Chisholm, 62 oed o Llanbedr Pont Steffan, Ceredigion 28/11/18 Llanbedr Pont Steffan, Ceredigion
24/07/19
10:55 Murray John Jones 31 oed o Llandre, Aberystwyth 02/01/19 Llandre, Aberystwyth
11:25 Aaron David Eaton 19 oed o Tremain, Aberteifi 12/01/19 Tremain, Aberteifi
12:00 Anthony Alexander Porter 55 oed o Ysbyty Ystwyth, Aberystwyth 24/01/19 Ysbyty Bronglais, Aberystwyth
14:10 Gertrude Joan Gaynor Jones 83 oed o Aberaeron, Ceredigion 19/03/18 Aberaeron, Ceredigion
18/09/19
14:10 Louise Yvonne Duckworth 36 oed o Aberporth, Ceredigion 18/05/19 Aberporth, Ceredigion
14:45 Phoebe Louise Williams 23 oed o Aberystwyth, Ceredigion 28/05/19 Aberystwyth, Ceredigion
02/10/19
14:10 Joanna Catherine Glover 35 oed o Aberystwyth, Ceredigion 26/02/19 Aberystwyth, Ceredigion
14:10 Craig David Sheppard 35 oed o Aberystwyth, Ceredigion 01/04/19 Aberystwyth, Ceredigion
05/11/19
14:10 Adam Dewulf-Peters 26/01/19 Ysbyty Bronglais, Aberystwyth
Dyddiad Agorwyd Enw Dyddiad Marwolaeth Man Marwolaeth
15/05/19 Mavis Long 77 oed o Pennant, Llanon, Ceredigion 10/05/19 Pennant, Llanon, Ceredigion
26/06/19 Marie Lena Gilmore 48 oed o Penparcau, Aberystwyth, Ceredigion 20/06/19 Penparcau, Aberystwyth
10/07/19 Richard Collins 63 oed o Taliesin, Ceredigion 08/07/19 Taliesin, Ceredigion
22/08/19 Darrel Griffiths 66 oed o Cross Inn, Llandysul, Ceredigion 21/08/19 Cross Inn, Llandysul, Ceredigion

Mae crwneriaid yn cofnodi ac ymchwilio i farwolaethau sydyn, annisgwyl a threisgar. Uwch Grwner Ei Mawrhydi ar gyfer Ceredigion, yw Mr P L Brunton.

Ni hysbysir y crwner am bob marwolaeth, yn y rhan fwyaf o achosion, gall meddyg teulu neu feddyg ysbyty gyhoeddi Tystysgrif Feddygol yr achos marwolaeth fel y gellir ei gofrestru gan y cofrestrydd.

Pryd mae’n fater i’r crwner?

Dylid hysbysu’r crwner am farwolaeth pan fydd meddyg yn gwybod neu'n cael achos rhesymol i amau bod y farwolaeth:

  • Wedi digwydd o ganlyniad i wenwyno, y defnydd o gyffur a reolir, cynnyrch meddyginiaethol, neu gemegyn gwenwynig;
  • Wedi digwydd o ganlyniad i drawma, trais neu anaf corfforol, boed yn fwriadol neu fel arall;
  • Yn gysylltiedig ag unrhyw driniaeth neu lawdriniaeth o natur feddygol neu debyg;
  • Wedi digwydd o ganlyniad i hunan-niweidio, (gan gynnwys methiant gan yr ymadawedig i warchod eu bywyd eu hunain) boed yn fwriadol neu fel arall;
  • Wedi digwydd o ganlyniad i anaf neu afiechyd a dderbyniwyd yn ystod, neu y gellir ei briodoli i, waith yr ymadawedig;
  • Wedi digwydd o ganlyniad i ddamwain, gwenwyno neu afiechyd hysbysadwy;
  • Wedi digwydd o ganlyniad i esgeulustod neu fethiant gofal gan berson arall;
  • Fel arall yn annaturiol.

        (Nid yw hon yn rhestr gyflawn)

Beth mae’r crwner yn ei wneud?

Bydd crwneriaid yn ceisio sefydlu achos meddygol marwolaeth. Os yw'r achos yn dal i fod yn amheus ar ôl post mortem, bydd cwest yn cael ei gynnal. Os yw'r archwiliad yn dangos bod y farwolaeth wedi bod yn un naturiol, efallai na fydd angen cwest a bydd y crwner yn anfon ffurflen at y cofrestrydd marwolaethau fel y gall y perthnasau gofrestru'r farwolaeth a gall y cofrestrydd roi tystysgrif claddu.

Cwestau

Cynhelir cwest i gofnodi:

  • Pwy oedd yr ymadawedig
  • Pryd, ble a’r rheswm meddygol dros farwolaeth ef neu hi

Pan gyrhaeddir casgliad, mae'r crwner yn cofnodi'r manylion sydd eu hangen ar gyfer cofrestru'r farwolaeth.

Nid yw cwest yn pennu unrhyw gwestiwn o atebolrwydd sifil neu atebolrwydd troseddol ar ran person a enwir.

Fel arfer Cynhelir Cwestau ar gyfer Ceredigion yn:
Canolfan Cyfiawnder Aberystwyth
Y Lanfa
Trefechan
Aberystwyth
Ceredigion
SY23 1AS

Cofrestru Marwolaethau

Os bydd y crwner yn penderfynu bod angen cynnal cwest, yna ni chaiff y farwolaeth ei chofrestru nes bod y cwest wedi'i gwblhau, fodd bynnag bydd y Crwner yn cyhoeddi Tystysgrif Marwolaeth Dros Dro os oes angen i weinyddu materion yr ymadawedig hyd nes bydd cofrestriad llawn.

Ar ddiwedd y cwest bydd y Crwner yn anfon manylion yr ymadawedig i'r cofrestrydd ar gyfer yr ardal lle digwyddodd y farwolaeth. Mae’r swyddfa gofrestru ar gyfer Ceredigion yn:

Canolfan Rheidol
Rhodfa Padarn
Llanbadarn Fawr
Aberystwyth
SY23 3UE

Ffôn: 01970 633580

Cysylltwch

Swyddfa’r Crwner

Gallwch gysylltu â Swyddfa'r Crwner gan ddefnyddio'r manylion isod:

Uwch Grwner EM
6 Pen Uchaf Stryd Portland
Aberystwyth
Ceredigion
SY23 2DU

E-bost: peter.brunton@bruntonandco.co.uk

Rhif ffôn: 01970 612567

Ffacs: 01970 615572

Swyddog Crwner Ceredigion yw:

Mr Eric James
Heddlu Dyfed Powys, Gorsaf Heddlu Aberystwyth, Boulevard De Saint Brieuc, Aberystwyth, Ceredigion SY23 1PH.
Oriau gwaith Dydd Llun i Ddydd Iau, 07.00y.b. - 2.30y.p.

Cyswllt ffôn uniongyrchol - 07966 648812
(os bydd angen cyswllt llinell dir arnoch chi mae’n rhaid i chi ffonio rhif cyswllt di-frys canolog Heddlu Dyfed- Powys - 0845 3302000 a gofyn am estyniad 35623).

Ffacs: 01970 630605

E-bost: eric.james@dyfed-powys.pnn.police.uk


Ffurflen Cyswllt Ar-lein

Ffurflen Ar-lein