Mae'r Cerdyn Gofalwr yn gerdyn adnabod sy'n cynnwys llun, a gyhoeddir gan Gyngor Sir Ceredigion i Ofalwyr sy'n 18 oed a throsodd, sydd wedi cofrestru gyda Gwasanaeth Gwybodaeth i Ofalwyr Cyngor Sir Ceredigion ac sy'n gofyn am gael cerdyn Gofalwr.

Rhoddir Cerdyn Gofalwr Ifanc i Ofalwyr 18 oed ac iau sy'n gofyn am gerdyn.

Mae'r Cerdyn Gofalwr yn cadarnhau bod yr unigolyn a ddangosir ar y cerdyn yn Ofalwr a bod ganddynt gyfrifoldebau gofalu.

Ymgeisiwch am Gerdyn Gofalwr

Gallwch wneud cais am Gerdyn Gofalwr trwy lenwi'r ffurflen gais ar-lein islaw. Bydd angen i chi lanlwytho llun o'ch hun i'w ddefnyddio ar y cerdyn.

Ffurflen Gais Cerdyn Gofalwyr

Pwy ddylwn i gysylltu â nhw os byddaf yn ei chael hi'n anodd, neu os bydd angen help arnaf i wneud cais am Gerdyn Gofalwr Ceredigion?

Os nad ydych chi'n gallu troi at y rhyngrwyd er mwyn gwneud cais ar-lein am y Cerdyn Gofalwr neu os bydd angen help arnoch wrth wneud cais am y Cerdyn Gofalwr, gallwch ffonio Cyngor Sir Ceredigion ar 01970 633564 gan ofyn am help. Gallwch anfon e-bost at yr Uned Gofalwyr hefyd, unedgofalwyr@ceredigion.gov.uk er mwyn gofyn am help. Wrth anfon neges e-bost, nodwch eich rhif ffôn hefyd er mwyn i ni allu datrys y mater yn gyflym.

Faint o amser y bydd fy Ngherdyn Gofalwr yn ei gymryd cyn fy nghyrraedd?

Byddwn yn anfon eich cerdyn atoch yn y post, ac fe ddylai gyrraedd cyn pen 21 diwrnod gwaith.

Mae'r Cerdyn Gofalwr ar gyfer Gofalwyr. Mae Gofalwr yn rhywun sy'n gofalu am ffrind neu aelod o'r teulu, nad ydynt yn gallu ymdopi ar eu pen eu hunain oherwydd bod ganddynt anabledd, salwch corfforol neu feddyliol neu eu bod yn cael eu heffeithio gan gamddefnyddio sylweddau neu alcohol.

Gallwch wneud cais am y Cerdyn Gofalwr os ydych chi neu'r unigolyn yr ydych yn gofalu amdanynt yn byw yng Ngheredigion.

Nid yw'r Cerdyn Gofalwr ar gyfer gweithwyr gofal sy'n darparu gofal i bobl fel eu gwaith am dâl.

Lansiwyd y Cerdyn Gofalwr er mwyn ymateb i geisiadau gan Ofalwyr yn ystod pandemig Covid-19. Yn ystod misoedd cynnar y pandemig, roedd nifer o Ofalwyr wedi cysylltu â Chyngor Sir Ceredigion i ofyn am rywbeth y gallent ei ddefnyddio i brofi eu bod yn gofalu am rywun.

Mae'r Cerdyn Gofalwr yn dangos bod deiliad y cerdyn yn Ofalwr. Gallwch ddefnyddio'r cerdyn i ddangos bod gennych chi gyfrifoldebau gofalu.

A fyddech cystal â lanlwytho llun (ffoto o’r pen a’r ysgwyddau) o ansawdd da ohonoch eich hun i’w ddefnyddio ar y cerdyn. Gallwch ofyn i aelod o’r teulu neu ffrind i gymryd llun ar ffôn neu ddyfais arall. Ni ddylai maint eich llun fod dros 2MB os ydych yn ei lanlwytho ar-lein.

Os nad ydych yn gallu lanlwytho eich llun, anfonwch lun mewn neges e-bost at unedgofalwyr@ceredigion.gov.uk neu ffoniwch Cyngor Sir Ceredigion ar 01970 633564 i gael help wrth gyflwyno llun.

Gallwch bostio llun neu anfon llun mewn neges e-bost, gan ddefnyddio manylion y cyfeiriadau a nodir ar ddiwedd y ffurflen hon. Os byddwch yn postio llun, rhaid i chi nodi’ch enw a’ch dyddiad geni ar gefn eich llun.

Dylai’r llun:

 • fod yn llun lliw a dynnwyd yn ddiweddar
 • bod yn llun ohonoch chi yn unig (dim pobl arall nac anifeiliaid anwes)
 • bod wedi cael ei dynnu yn erbyn cefndir golau
 • eich dangos chi yn wynebu ymlaen a dylai’ch pen a’ch ysgwyddau fod yn y llun
 • dangos eich wyneb llawn
 • eich dangos chi yng nghanol y llun
 • os ydych chi’n gwisgo sbectol, dylai ddangos eich llygaid yn glir, gan osgoi llewych ar y lensys

Dylech fod yn ymwybodol o’r cyfyngiadau canlynol.

Ni ddylech:

 • wisgo het neu orchudd pen oni bai bod hynny am resymau meddygol neu grefyddol
 • cyflwyno llun lle y mae’r llygaid yn goch
 • cyflwyno llun lle yr ydych chi yn y pellter neu lle y mae modd gweld pobl arall
 • cyflwyno delweddau amhriodol neu anweddus
 • cyflwyno llun yr ydych chi wedi’u olygu er mwyn newid eich ymddangosiad neu sy’n defnyddio hidlydd
 • cyflwyno delwedd o rywun arall neu ddelweddau wedi’u diogelu gan hawlfraint

Fformat y ffeil

Dylai’r ddelwedd fod yn ffeil .jpg neu jpeg a dylai fod yn llai nag 2MB.

Mae'r Cerdyn Gofalwr yn rhywbeth newydd i Geredigion ac rydym yn gweithio gyda busnesau lleol a sefydliadau eraill er mwyn pennu'r buddion a'r gostyngiadau y bydd y Cerdyn Gofalwr yn eu cynnig i chi.

Mae'r buddion a'r gostyngiadau a restrir isod ar gael i ddeiliaid y Cerdyn Gofalwr ar hyn o bryd. Caiff y wybodaeth hon ei diweddaru pan fydd buddion neu ostyngiadau newydd ar gael.

Prawf o rôl gofalu wrth ofyn am frechiadau am ddim rhag y ffliw

Mae gofalwyr yn gymwys i gael brechiad am ddim rhag y ffliw. Gellir defnyddio'r Cerdyn Gofalwr fel prawf o'ch rôl gofalu er mwyn hawlio'ch brechiadau am ddim rhag y ffliw. Gallwch ofyn i'ch meddygfa am eich brechiad am ddim rhag y ffliw neu eich fferyllfa leol (nid yw pob fferyllfa yn cynnig brechiadau rhag y ffliw).

Sesiynau hyfforddiant am ddim gyda Dysgu Bro

Mae Dysgu Bro yn darparu amrediad o gyfleoedd dysgu i oedolion megis cyrsiau i wella sgiliau TG a sgiliau digidol i gyrsiau ffordd o fyw a chreadigol. Bydd sesiwn hyfforddiant gyntaf unrhyw gwrs hyfforddiant Dysgu Bro ar gael yn rhad ac am ddim i ddeiliaid y Cerdyn Gofal. Am ragor o wybodaeth am gyrsiau hyfforddiant, trowch at www.dysgubro.org.uk neu ffoniwch 01970 633540.

Mae'r archfarchnadoedd a restrir isod yn cynorthwyo Gofalwyr trwy ganiatáu iddynt ddefnyddio eu siopau yn ystod sesiynau siopa blaenoriaeth penodol. Caiff y wybodaeth hon ei diweddaru os bydd archfarchnadoedd eraill yn penderfynu cynnig mynediad i Ofalwyr i amseroedd siopa blaenoriaeth neu slotiau dosbarthu blaenoriaeth.

Morrisons, Aberystwyth

Mae croeso i ddeiliaid y Cerdyn Gofalwr ddefnyddio'r siop yn ystod amseroedd blaenoriaeth ar gyfer gweithwyr GIG a gweithwyr allweddol, sef rhwng 06:00yb - 07:00yb o ddydd Llun i ddydd Sadwrn ac o 9yb ar ddydd Sul hyn o bryd (ar 21 Ebrill 2021). Am y wybodaeth ddiweddaraf, trowch at wefan Morrisons (Saesneg yn unig).

Marks and Spencer, Aberystwyth

Mae croeso i ddeiliaid y Cerdyn Gofalwr ddefnyddio'r siop yn ystod amseroedd blaenoriaeth ar gyfer gweithwyr GIG a gweithwyr allweddol, sef rhwng 08:00 - 09:00 o ddydd Mawrth i ddydd Gwener ar hyn o bryd (ar 1 Hydref 2020). Am y wybodaeth ddiweddaraf, trowch at wefan Marks and Spencer: www.marksandspencer.com/c/help/covid-19

Tesco, Aberystwyth

Mae croeso i ddeiliaid y Cerdyn Gofalwr ddefnyddio'r siop yn ystod amseroedd siopa blaenoriaeth, ar ddydd Mercher ar hyn o bryd (ar 1 Hydref 2020). Am yr amseroedd diweddaraf, trowch at wefan Tesco: www.tesco.com/store-locator/uk/?bid=4630

Tesco, Aberteifi

Mae croeso i ddeiliaid y Cerdyn Gofalwr ddefnyddio'r siop yn ystod amseroedd siopa blaenoriaeth, ar ddydd Mercher ar hyn o bryd (ar 1 Hydref 2020). Am yr amseroedd diweddaraf, trowch at wefan Tesco: www.tesco.com/store-locator/uk/?bid=2215

Sainsburys, Llanbedr Pont Steffan

Os ailgyflwynir amseroedd blaenoriaeth (nid ydynt yn cael eu gweithredu ar hyn o bryd ar 1 Hydref 2020), bydd hawl gan ddeiliaid y Cerdyn Gofalwr ddod i'r siop yn ystod yr amseroedd a gedwir ar gyfer gweithwyr GIG a gweithwyr allweddol. Yn flaenorol, roedd hyn rhwng 07:00 - 08:00. Am yr amseroedd diweddaraf, trowch at wefan Sainsburys: stores.sainsburys.co.uk/2218/lampeter

Co-op, Llanbedr Pont Steffan

Ar hyn o bryd (ar 1 Hydref 2020), gall Gofalwyr fanteisio ar amseroedd siopa blaenoriaeth rhwng 08:00 - 09:00 o ddydd Llun i ddydd Sadwrn a rhwng 10:00 - 11:00 ar ddydd Sul. Ni fydd angen eich bod yn ddeiliad Cerdyn Gofalwr er mwyn cael gwneud hyn. Am yr amseroedd diweddaraf, trowch at wefan Co-op: www.coop.co.uk/coronavirus/updates-on-our-stores

 • Darparir y Cerdyn Gofalwr i Ofalwyr di-dâl sy’n 18 oed neu’n hŷn ac sy’n byw yng Ngheredigion neu sy’n gofalu am rywun sy’n byw yng Ngheredigion.
 • Mae’r Cerdyn Gofalwr ar gael i aelodau’r Gwasanaeth Gwybodaeth i Ofalwyr.
 • O bryd i’w gilydd, gall Cyngor Sir Ceredigion ofyn i’r sawl sy’n ymgeisio am Gerdyn Gofalwr ddarparu tystiolaeth o’i rôl fel gofalwr, er enghraifft llythyr dyfarniad Lwfans Gofalwr, llythyr oddi wrth feddyg neu unrhyw dystiolaeth briodol arall.
 • Mae’r Cerdyn Gofalwr yn ddilys am 2 flynedd o’i ddyddiad cyhoeddi. Y gofalwr sy’n gyfrifol am wneud cais i Gyngor Sir Ceredigion i adnewyddu’r cerdyn.
 • Rhaid cydymffurfio â’r amodau a thelerau hyn er mwyn defnyddio’r cerdyn.
 • Rhaid i ofalwyr y mae eu rôl gofalu wedi dod i ben hysbysu Cyngor Sir Ceredigion o’r ffaith nad ydynt yn Ofalwr mwyach, ond gallant barhau i ddefnyddio’r cerdyn am 3 mis pellach, yna bydd yn rhaid iddynt ddychwelyd y cerdyn i Gyngor Sir Ceredigion.
 • Mae manylion adnabod ffotograffig ar Gardiau Gofalwyr, ynghyd â chyfeirnod a dyddiad dod i ben. Defnyddir y Cerdyn Gofalwr at ddibenion adnabod a dylid ei ddefnyddio gan ddeiliad y cerdyn ar y cyd ag unrhyw ostyngiad neu wasanaeth a gynigir yn unig.
 • Mae Cyngor Sir Ceredigion yn cadw’r hawl i newid ymddangosiad ac amodau’r Cerdyn Gofalwr, neu derfynu’r Cynllun Cerdyn Gofalwr ar unrhyw adeg.
 • Os ydych chi wedi colli eich Cerdyn Gofalwr, cysylltwch â Chyngor Sir Ceredigion ar 01970 633564 a bydd modd anfon cerdyn newydd atoch. Efallai y codir tâl bach am anfon cardiau newydd.
 • Mae Cyngor Sir Ceredigion yn cadw’r hawl i newid amodau a thelerau’r cytundeb hwn ar unrhyw adeg. Os byddwn yn gwneud hynny, byddwn yn eich hysbysu yn ysgrifenedig o leiaf 30 diwrnod cyn gwneud unrhyw newidiadau o’r fath, gan roi manylion i chi am y newidiadau a wnaethpwyd.

Rydw i'n Ofalwr, felly a oes yn rhaid i mi wneud cais am Gerdyn Gofalwr?

Nac oes, nid oes yn rhaid i chi wneud cais am Gerdyn Gofalwr os nad ydych yn dymuno gwneud hynny. Eich dewis chi ydyw.

Mae gen i Gerdyn Argyfwng Gofalwr yn barod, a yw'r cerdyn hwn yn ei ddisodli?

Nid yw'r Cerdyn Gofalwr yn disodli'r Cerdyn Argyfwng Gofalwr ar hyn o bryd, ond gallai hyn newid yn y dyfodol.

Os nad oes gennych chi Gerdyn Argyfwng Gofalwr neu gynllun wrth gefn, cysylltwch â Phorth Gofal Gofal Cymdeithasol ar 01545 574000 am ragor o wybodaeth.

A oes angen fy mod yn byw gyda'r unigolyn yr wyf yn gofalu amdanynt er mwyn gwneud cais am Gerdyn Gofalwr?

Nac oes, nid oes yn rhaid eich bod yn byw gyda'r unigolyn yr ydych yn gofalu amdanynt. Rhaid eich bod chi neu'r unigolyn yr ydych yn gofalu amdanynt yn byw yng Ngheredigion.

A oes angen i mi fod yn aelod o Wasanaeth Gwybodaeth i Ofalwyr Ceredigion er mwyn gwneud cais am Gerdyn Gofalwr?

Oes, mae angen i chi fod yn aelod o'r Gwasanaeth Gwybodaeth i Ofalwyr er mwyn gwneud cais am Gerdyn Gofalwr. Gallwch ymuno â'r Gwasanaeth Gwybodaeth i Ofalwyr pan fyddwch yn gwneud cais am y cerdyn.

Nid ydw i'n cael Lwfans Gofalwr, a ydw i'n gallu gwneud cais am y cerdyn?

Ydych, rydych yn gallu gwneud cais am Gerdyn Gofalwr hyd yn oed os nad ydych yn cael Lwfans Gofalwr.

A yw'r Cerdyn Gofalwr ar gael am ddim?

Ydy, mae'r Cerdyn Gofalwr ar gael yn rhad ac am ddim.

Rydw i'n byw ar ffin Ceredigion, yn Sir Gaerfyrddin neu yn Sir Benfro, yn yr un modd â'r unigolyn yr wyf yn gofalu amdanynt, ond rydym yn defnyddio gwasanaethau yng Ngheredigion ac yn siopa yng Ngheredigion. A ydw i'n gallu gwneud cais am Gerdyn Gofalwr?

Yn anffodus, nid ydych yn gallu gwneud cais am Gerdyn Gofalwr yng Ngheredigion gan bod yn rhaid i chi neu'r unigolyn yr ydych yn gofalu amdanynt fod yn byw yng Ngheredigion er mwyn gwneud cais am Gerdyn Gofalwr. Fodd bynnag, rydym yn gweithio gyda Chynghorau Sir Sir Benfro a Sir Gaerfyrddin, manwerthwyr a darparwyr gwasanaeth er mwyn sicrhau bod cardiau sydd gan Ofalwyr ar draws rhanbarth Hywel Dda yn cael eu cydnabod yn yr un modd yn y dyfodol, a bod deiliaid cardiau yn gallu manteisio ar yr un buddion. Mawr obeithiwn y byddwn yn sicrhau cytundeb pawb i ddweud, os bydd gennych chi Gerdyn Gofalwr a gyhoeddwyd gan Gynghorau Sir Sir Benfro neu Sir Gaerfyrddin, y byddwch yn gallu manteision ar yr un buddion yng Ngheredigion ac y gall Gofalwr sy'n dal Cerdyn Gofalwr a gyhoeddwyd yng Ngheredigion, ac i'r gwrthwyneb.

Beth os nad wyf yn gofalu am rywun mwyach?

Os bydd eich rôl gofalu wedi dod i ben, rhaid i chi hysbysu Cyngor Sir Ceredigion o'r ffaith nad ydych yn Ofalwr mwyach. Gallwch barhau i ddefnyddio'r cerdyn am 3 mis pellach, yna bydd yn rhaid dychwelyd y cerdyn i Gyngor Sir Ceredigion.

Mae Gofalwyr eraill yn fy aelwyd, a oes modd rhoi un cerdyn i aelwyd neu deulu?

Nac oes, rhaid i bob Gofalwr sy'n dymuno cael cerdyn wneud cais am eu cerdyn eu hunain.

Am ba mor hir y mae'r Cerdyn Gofalwr yn ddilys?

Mae'r Cerdyn Gofalwr yn ddilys am 2 flynedd a'ch cyfrifoldeb chi fel deiliad y cerdyn yw ei adnewyddu.

Gallwch gysylltu ag Uned Gofalwyr Cyngor Sir Ceredigion gan ddefnyddio'r manylion cyswllt a nodir isod am ragor o wybodaeth:

Ffôn: 01970 633564
E-bost: unedgofalwyr@ceredigion.gov.uk