Gwerthu 2 Llain Fforddiadwy Hunan-adeiladu yn Ciliau Aeron yn y dyfodol

Mae cynllun peilot newydd yn cael ei dreialu gan Gyngor Sir Ceredigion i ddarparu cyfleoedd i bobl leol gael eu troed ar yr ysgol eiddo trwy brynu llain o dir am bris gostyngol. Am fwy o wybodaeth ewch i'r tudalen Cynllun peilot i ddarparu lleiniau fforddiadwy i ddiwallu anghenion tai lleol.

Mae'r Cyngor yn berchen ar amrywiaeth o eiddo, ac o bryd i'w gilydd bydd yn gwerthu rhai ohonynt neu'n eu gosod ar rent, i dendro, i logi neu trwydded ar gyfer.

Caiff y dudalen hon ei diweddaru pan fydd unrhyw gyfle newydd yn codi.

Ar Werth

Hen Gartref Gofal Bodlondeb

Hen Gartref Gofal Bodlondeb

 • Wedi'i werthu yn amodol ar Gontract
 • Cyfleoedd datblygu amrywiol yn amodol ar ganiatad
Hen Gartref Gofal Bodlondeb - Manylion Eiddo

I'w Osod

Unedau Deor, Canolfan Bwyd Cymru, Llandysul

Unedau Deor, Canolfan Bwyd Cymru, Llandysul

 • Rhent blynyddol yn dechrau o £6,500 y flwyddyn
 • Pum mlynedd yw'r cyfnod hiraf y gellir rhentu
 • 156 metr sgwâr (yr ardal fewnol)
 • Ardal Gynhyrchu 13m x 17m
 • Lle Swyddfa, Toiled, Ystafell Staff
 • Ardal Hylendid, Ardal Golchi Offer
 • Prif Gyflenwad Dŵr a Thrydan - cynnwys cyflenwad teirgwedd
Unedau Deor, Canolfan Bwyd Cymru, Llandysul - Manylion Eiddo
Hen Ystafell Arddangos Nwy Coedlan y Parc, Aberystwyth

Hen Ystafell Arddangos Nwy Coedlan y Parc, Aberystwyth

 • Prydles Dan Drafodaeth
 • Rhent £21,000 y flwyddyn
 • Cyfnod Arfaethedig y Brydles yw 10 Mlynedd (I'w drafod)
 • Adeilad dymunol iawn mewn man canolog yn agos at Tesco a Marks & Spencer
 • I'w weld trwy apwyntiad yn unig
Hen Ystafell Arddangos Nwy Coedlan y Parc, Aberystwyth - Manylion Eiddo
Tir Pori yn Blaen-pant, Llanwenog

Tir Pori yn Blaen-pant, Llanwenog

 • Tir yn unig
 • Gweler y cynllun i gael syniad o'r lleoliad
 • Trwydded i ganiatáu i ddefaid bori hyd 31 Mawrth 2023
 • £2415
 • Ar gyfer y cyfnod rhwng 01/12/2022 a 31/03/2022

NODWCH FOD Y DYDDIAD AR GYFER CYFLWYNO CYNIGION WEDI’I YMESTYN HYD AT 5.00 P.M. DDYDD LLUN Y 28AIN O DACHWEDD 2022

Tir Pori yn Blaen-pant, Llanwenog - Manylion Eiddo

I'w Dendro

Ar hyn o bryd nid oes eiddo ar gael i’w dendro.

I'w Logi

Ar hyn o bryd nid oes eiddo ar gael i’w logi.

Trwydded Ar Gyfer

Bandstand Promenâd

Bandstand Promenâd

 • Ar gael i'w logi
 • Bydd ar gael yn ystod y dydd, nosweithiau neu benwythnosau
 • Mae angen archebu o leiaf 3 wythnos ymlaen llaw
Bandstand Promenâd - Manylion Eiddo
Neuadd y Farchnad, Aberystwyth

Neuadd y Farchnad, Aberystwyth

 • Mae unedau ar gael o dro i dro dan Drwydded yn Neuadd y Farchnad
 • Unedau Hybu Busnes Allanol am gyfnod o 12 mis yn unig
 • Unedau Mewnol ar gael am gyfnodau hirach
 • I'w weld trwy apwyntiad yn unig

Os hoffech rentu stondin neu uned yn Neuadd y Farchnad Aberystwyth, cysylltwch â’r Adran Ystadau drwy ddefnyddio’r ffurflen hon

Neuadd y Farchnad Aberystwyth - Ffurflen Gais

Neuadd y Farchnad, Aberystwyth - Manylion Eiddo

Cysylltwch

Allech chi gysylltu â ni ar y ffyrdd canlynol:

Ein Ffurflen Cyswllt Ar-lein

Ffurflen Ar-lein

Post:

Cyngor Sir Ceredigion

Canolfan Rheidol
Rhodfa Padarn
Llanbadarn Fawr
Aberystwyth
Ceredigion
SY23 3UE

Ffôn:

01545 570881