Taliadau Lwfansau Aelodau

Lwfansau Cyflogau Aelodau 2017-2018

Rhestr o Gydnabyddiaeth Ariannol Aelodau

Paratowyd y Rhestr o Gydnabyddiaeth Ariannol Aelodau (y Rhestr) hon gan Gyngor Sir Ceredigion, drwy ddefnyddio’r pwerau a roddwyd gan Fesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2011 ac fel y’i diwygiwyd gan Adrannau 62 i 67, Deddf Llywodraeth Leol (Democratiaeth) (Cymru) 2013; Rheoliadau Panel Annibynnol Cymru ar Gydnabyddiaeth Ariannol; ac Adroddiad y Panel Annibynnol ar Gydnabyddiaeth Ariannol, dyddiedig Chwefror 2018.

Atodlen Cydnabyddiaeth Ariannol Aelodau