1. Beth yw llywodraethwr?
 2. Mathau o lywodraethwyr
 3. Tymor gwasanaeth
 4. Amser i ffwrdd o gwaith
 5. Datgamhqysiad

Beth yw llywodraethwr?

Mae llywodraethwr:-

 • yn wirfoddolwr
 • yn gofidio am addysgu, dysgu a phlant
 • yn cynrychioli pobl y gymuned leol a staff yr ysgol
 • yn rhan o dîm sy'n derbyn cyfrifoldeb am bopeth a wna'r ysgol
 • â'r amser i fynychu cyfarfodydd tymhorol ac achlysuron eraill pan fo angen
 • yn barod i ddysgu
 • yn gallu gweithredu fel ffrind sy'n cefnogi'r ysgol ond sy'n gallu cadw llygad beirniadol ar y ffordd y mae'r ysgol yn gweithio a'r safon a gyflawnir ganddi
 • yn gweithredu fel cyswllt rhwng y rhieni, y gymuned leol a'r ysgol

yn ôl i'r brig

Mathau o lywodraethwyr

Rhiant Lywodraethwyr

Fe'u hetholir gan rieni'r disgyblion cofrestredig ac mae'n rhaid iddynt fod yn rhieni ar ddisgyblion sydd yn yr ysgol ar adeg eu hetholiad.

Llywodraethwyr yr Awdurdod Addysg Lleol (AALl)

Mae llywodraethwyr AALl yn Gynghorwyr Sir neu aelodau sydd wedi'u henwebu gan gyrff llywodraethol a'u cadarnhau gan y Cyngor Sir yng nghyfarfod eu Cabinet.

Athrawon a Staff Lywodraethwyr

Fe'u hetholir gan, ac o blith, staff addysgu ac ategol yr Ysgol.

Llywodraethwyr Cymunedol

Unigolion yw'r rhain a benodir gan y corff llywodraethol. Wrth benderfynu pwy y dylid ei benodi, dylai llywodraethwyr sicrhau bod y corff yn adlewyrchu diddordebau cytbwys. Mae'n ddymunol cynnwys cynrychiolaeth o'r gymuned fusnes leol.

Llywodraethwyr Cymunedol Ychwanegol

Fe'u henwebir gan y Cyngor Cymuned sy'n gwasanaethu'r ardal.

Llywodraethwyr Sylfaenol

Penodir Llywodraethwyr Sylfaenol gan y Bwrdd Esgobaethol neu'r ymddiriedolaeth wirfoddol a sefydlodd yr ysgol. Mae hyn yn berthnasol i ysgolion gwirfoddol a reolir neu ysgolion gwirfoddol a gynorthwyir o fewn y Sir.

yn ôl i'r brig

Tymor gwasanaeth

Mae pob llywodraethwr yn gwasanaethu am dymor o bedair blynedd o gychwyn eu hetholiad new benodiad, ond gallant ymddiswyddo ar unrhyw adeg trwy gyflwyno hysbysiad ysgrifenedig i Glerc y corff llywodraethol.

Nid oes raid i riant lywodraethwyr ymddiswyddo os bydd eu plant yn gadael yr ysgol yn ystod eu tymor gwasanaeth a gallant barhau tan i'w cyfnod o bedair blunedd ddirwyn i ben. Mae prifathrawon, athrawon a staff lywodraethwyr sy'n gadael yr ysgol yn peidio â bod yn aelodau o'r corff yn otomatig.

Gellir ailethol new ailbenodi llywodraethwr am dymor pellach. Fodd bynnag, ni ellir ailethol new ailbenodi rhiant lywodraethwyr os nad ydynt bellach yn rhieni ar ddisgyblion a gofrestrwyd yn yr ysgol.

yn ôl i'r brig

Amser i ffwrdd o gwaith

Yn ôl cyfraith cyflogaeth, maen't rhaid i gyflogwyr roi "amser rhesymol" i ffwrdd o'r gwaith fel y gall gweithwyr sy'n llywodraethwyr ysgol gyflawni'u dyletswyddau. Mae'n rhaid i'r gweithiwr a'r cyflogwyr gytuno ar yr hyn a dybiant yw "amser rhesymol i ffwrdd o'r gwaith".

yn ôl i'r brig

Datgamhqysiad

Gall llywodraethwyr sydd wastad yn colli cyfarfodydd heb ganiatâd eu cyd-aelodau, gael eu datgymhwyso. Os na all llywodraethwyr fynychu cyfarfodydd, dylent yrru'u hymddiheuriadau at y Cadeirydd drwy'r ysgol, eu cyd-lywodraethwyr neu Adain Llywodraethwyr yr AALL.

Hefyd, mae yna nifer o resymau eraill dros ddatgymhwyso llywodraethwyr rhag bod yn aelodau o'r corff a thynnir eich sylw at y copi o'r "Llywodraethwyr Ysgolion: Canllaw i'r Gyfraith" a anfonwyd atoch eisoes. Gellir cael copïau pellach o'r Canllawiau hyn o'r adran Pethau a Lawrlwythwyd ar y tudalen yma.

yn ôl i'r brig

Ymholiadau Cyffredinol - Cefnogaeth Llywodraethwyr:

Ebost: governors@ceredigion.gov.uk
Post: Adain Llywodraethwyr
Canolfan Rheidol
Llanbadarn Fawr
Aberystwyth
Ceredigion
SY23 3UE

Arweinydd Tîm - Angela Evans

Ebost: angela.jones3@ceredigion.gov.uk
Ffôn: 01970 633637

Uwch Swyddog Cefnogi Llywodraethwyr - Pauline Lucas

Ebost: pauline.lucas@ceredigion.gov.uk
Ffôn: 01970 633676

Swyddog Cefnogi Llywodraethwyr - Wendy Rattray

Ebost: wendy.rattray@ceredigion.gov.uk
Ffôn: 01970 633616