Gan ddefnyddio ei bwerau o dan adran 56 o Ddeddf Tai 2004 ac ar ôl ymgynghori â thrigolion y sir, penderfynodd Cyngor Sir Ceredigion gyflwyno Cynllun Trwyddedu Ychwanegol mewn rhannau penodol o’r sir yr oedd yn tybio y byddent yn elwa ar gynllun o’r fath. Mae hyn yn golygu bod angen i berchnogion rhai mathau ychwanegol o Dai Amlfeddiannaeth yn yr ardaloedd hyn wneud cais i gael trwydded Tai Amlfeddiannaeth. Mae’r gofynion trwyddedu gorfodol ar gyfer Tai Amlfeddiannaeth (Rhan 2, Deddf Tai 2004) yn dal i fod yn berthnasol i’r sir gyfan.

O ran Tai Amlfeddiannaeth y mae tri neu ragor o bobl yn byw ynddynt, gan ffurfio dwy neu ragor o aelwydydd, mae’r wardiau a ganlyn wedi’u cynnwys:

 • Aberystwyth - Gogledd
 • Aberystwyth - Canol
 • Aberystwyth - Penparcau
 • Aberystwyth - Rheidol
 • Aberystwyth - Bronglais
 • Llanbadarn Fawr - Padarn
 • Llanbadarn Fawr - Sulien
 • Faenor
 • Borth
 • Tirymynach
 • Llanfarian
 • Lampeter

IO ran Tai Amlfeddiannaeth adran 257, mae’r sir gyfan wedi’i chynnwys.

Daeth y cynllun trwyddedu ychwanegol hwn i rym ar 14eg Ebrill 2014 a bydd ar waith am bum mlynedd.