Mae ymddygiad gwrthgymdeithasol yn cynnwys cymdogion sy’n swnllyd neu’n ymddwyn yn ddifrïol, taflu sbwriel a graffiti. Gall achosi i chi deimlo’n ofnus, yn grac ac o dan fygythiad.

Mae’r Awdurdod Lleol a’r Heddlu, ynghyd â sefydliadau eraill, yn cydweithio mewn Partneriaeth Diogelwch Cymunedol i fynd i’r afael â phroblemau ymddygiad gwrthgymdeithasol.

Cwynion am Sŵn

Mae gan bawb hawl i fwynhau llonyddwch yn eu cartrefi. Os ydych yn teimlo bod sŵn gormodol yn effeithio ar y llonyddwch hwn, er enghraifft cŵn sy’n cyfarth yn barhaus, sŵn o dafarndai neu glybiau’n hwyr y nos neu sŵn peiriannau, gall yr Awdurdod Lleol ymchwilio i weld beth sy’n achosi’r broblem. Gall hyn arwain at gymryd camau yn erbyn y sawl sy’n creu’r sŵn. Os ydych am wneud cwyn, cysylltwch â Gwasanaeth Diogelu’r Cyhoedd drwy anfon e-bost at publicprotection@ceredigion.gov.uk neu drwy ffonio 01545 572 105.

Mae niwsans sŵn yn cael ei asesu ar y sail hon

 • a yw’r sŵn yn ‘rhesymol’ o ystyried yr ardal
 • pa mor aml y mae’r sŵn yn digwydd
 • ar faint o bobl y mae’r sŵn yn effeithio

Caiff pob achos ei asesu yn ôl teilyngdod ac ar sail pa mor sensitif yw unigolyn cyffredin. Y peth cyntaf y bydd yr Awdurdod Lleol yn ei wneud fydd gofyn i chi lenwi ‘dyddiadur’ i bennu pa fath o sŵn sydd i’w glywed, pa mor aml y mae’n digwydd a phryd y mae’n digwydd. O wneud hynny, bydd modd i’r swyddog sy’n ymchwilio bennu a yw’r sŵn yn peri niwsans, pa mor aml y mae’n digwydd a pha mor ddifrifol yw’r sŵn.

Byddem hefyd yn eich annog chi i ddefnyddio’r Ap Sŵn, y gallwch ei lawrlwytho i’ch ffôn i recordio sŵn. Gallwch gyflwyno eich cwyn drwy’r Ap Sŵn.

Os oes rheswm dros wneud hynny, caiff y sŵn ei recordio am 6 diwrnod cyn cymryd unrhyw gamau gorfodi. Bydd y sawl sy’n creu’r sŵn yn cael gwybod am yr ymchwiliad cyn i unrhyw sŵn gael ei recordio. Mewn achosion difrifol, gall yr Awdurdod Lleol roi hysbysiad diddymu i gyfyngu ar amseroedd neu lefel y sŵn a gall roi dirwyon o hyd at £20,000.

Os yw’r sŵn yn dod o safle neu ddigwyddiad trwyddedig, dylech gysylltu ag Adain Drwyddedu’r Awdurdod Lleol drwy ffonio 01545 572179 neu e-bostio publicprotection@ceredigion.gov.uk.

Perthi uchel

Yn aml gall anghydfodau ynghylch perthi terfyn arbennig o uchel fod yn ddadleuol. Ni all yr Awdurdod Lleol ymwneud â hwy ond o dan amgylchiadau penodol ac ar ôl i chi roi cynnig ar ffyrdd eraill o ddatrys y broblem. Siaradwch â’ch cymydog, defnyddiwch wasanaeth cyfryngu a chadwch gofnodion o bob cam a gymerir. Bydd yn rhaid i chi dalu am unrhyw wasanaeth mae’r Awdurdod Lleol yn ei gynnig.

Cwynion am ymddygiad mewn Tai Amlfeddiannaeth

Os caiff yr Awdurdod Lleol gŵyn am ymddygiad gwrthgymdeithasol o Dŷ Amlfeddiannaeth, byddwn yn mynd i’r afael â hyn trwy landlord a rheolwyr yr eiddo. Mae dyletswydd ar unigolyn sy’n gyfrifol am Dŷ Amlfeddiannaeth i’w reoli’n briodol ac mae hyn yn cynnwys rheoli ymddygiad y tenantiaid.

Troi allan

Gall ymddygiad gwrthgymdeithasol fod yn sail i droi tenant allan o adeilad, hyd yn oed os yw’r denantiaeth ond newydd ddechrau. Dylai landlordiaid sydd eisiau cael gwared ar denantiaid gwrthgymdeithasol o’u heiddo geisio cyngor cyfreithiol am y ffordd gywir o wneud hyn.

Landlordiaid sy’n ymddwyn yn wrthgymdeithasol

Os yw’ch landlord yn ymddwyn mewn ffordd fygythiol tuag atoch, edrychwch ar ein tudalennau ar Aflonyddu a Throi Allan yn Anghyfreithlon i gael mwy o wybodaeth.

Yr hyn y gallwch ei wneud

 • Meddyliwch sut y bydd eraill yn ystyried eich ymddygiad ac ymddygiad y sawl sy’n ymweld â chi
 • Ystyriwch eich lefelau sŵn eich hunan, e.e. cŵn yn cyfarth neu gerddoriaeth
 • Os ydych yn profi ymddygiad gwrthgymdeithasol, cadwch ddyddiadur gan nodi’r hyn sy’n digwydd a phryd mae’n digwydd
 • Ffoniwch yr heddlu os yw’r ymddygiad yn ymosodol neu’n fygythiol

Sbardun Cymunedol – Beth yw hwn?

Yn 2014, cyhoeddodd y Swyddfa Gartref ganllawiau diwygiedig er mwyn cynorthwyo'r defnydd effeithiol o bwerau newydd i fynd i'r afael ag ymddygiad gwrthgymdeithasol (YG), a oedd yn cynnwys mesur newydd o'r enw ‘Y Sbardun Cymunedol’ (a elwir Adolygiad Achos YG hefyd). Mae'r Sbardun Cymunedol yn caniatáu i ddioddefwyr YG parhaus ofyn am adolygiad o'u hachos, gan sicrhau bod asiantaethau yn atebol am y ffordd y rhoddir sylw i YG. Er mwyn bodloni'r trothwy ar gyfer gweithredu'r Sbardun Cymunedol, rhaid bod yr ymgeisydd wedi:

 • Adrodd tri digwyddiad ar wahân sy'n ymwneud â'r un broblem dros y chwe mis diwethaf i'r Cyngor, yr Heddlu neu landlord, ac nid oes unrhyw gamau effeithiol wedi cael eu cymryd; neu
 • Adrodd am un digwyddiad neu drosedd lle'r oedd casineb yn gymhelliad* (oherwydd hil, crefydd, anabledd, cyfeiriadedd rhywiol neu hunaniaeth trawsryweddol i'r heddlu yn ystod y chwe mis diwethaf ac nid oes unrhyw gamau effeithiol wedi cael eu cymryd; neu
 • Mae unigolyn ar lefel uchel briodol o fewn awdurdod cyfrifol yn adolygu'r dystiolaeth a gyflwynwyd gan yr holl bartïon ac maent o'r farn bod tystiolaeth ddigonol i ysgogi adolygiad o'r achos waeth beth fo rôl ymgeisydd y Sbardun Cymunedol

*Caiff trosedd gasineb ei diffinio fel unrhyw drosedd a gyflawnir yn erbyn unigolyn neu eiddo a gaiff ei chymell gan elyniaeth tuag at rywun ar sail eu hanabledd go iawn neu dybiedig, eu hil, eu crefydd, eu hunaniaeth rhyw neu eu cyfeiriadedd rhywiol, ac y mae'n ffactor wrth bennu'r sawl sy'n destun yr erledigaeth. Nid oes yn rhaid bod dioddefwr yn aelod o grŵp ac yn wir, gallai unrhyw un fod yn ddioddefwr trosedd gasineb.

Rhaid gwneud pob adroddiad cyn pen 30 diwrnod o'r digwyddiad ac mae'n rhaid gwneud y cais am yr adolygiad cyn pen 6 mis o'r adroddiad cyntaf. Caiff adroddiad a wneir i sawl asiantaeth ar yr un pryd neu oddeutu'r un pryd ynghylch yr un digwyddiad ei ystyried fel un adroddiad. Nid yw'n fwriad adolygu achosion hanesyddol, neu'r rhai a adroddwyd yn ddiweddar yn unig, lle nad yw asiantaethau wedi cael cyfle rhesymol i ymateb.

Sut allaf i ddefnyddio'r Sbardun Cymunedol?

Ar draws rhanbarth Dyfed-Powys, Heddlu Dyfed-Powys yw'r pwynt cyswllt ar gyfer y Sbardun Cymunedol. Gellir gwneud cais ar-lein, mewn neges e-bost, trwy ffonio 101 neu trwy ofyn am ffurflen gais yn ysgrifenedig – Am fanylion pellach, trowch at wefan Heddlu Dyfed-Powys. Nid y dioddefwr ei hun yn unig sy'n gallu defnyddio'r Sbardun Cymunedol, er bod yn rhaid i'r sawl sy'n defnyddio'r Sbardun Cymunedol ar eu rhan sicrhau eu caniatâd cyn gwneud cais. Ar ôl sicrhau caniatâd, gall y Sbardun Cymunedol gael ei ddefnyddio gan unrhyw unigolyn megis aelod o'r teulu, ffrind, gofalwr, cynghorydd, Aelod Cynulliad Cymru, Aelod Seneddol neu unrhyw unigolyn proffesiynol arall ar ran dioddefwr. Gall y Sbardun Cymunedol gael ei ddefnyddio gan unigolyn o unrhyw oed.

Beth fydd yn digwydd nesaf?

Ar ôl cael cais i ddefnyddio'r Sbardun Cymunedol, bydd yr ymgeisydd yn cael llythyr cydnabyddiaeth cyn pen 5 diwrnod gwaith. Bydd asiantaethau yn ystyried y cais ac yn cysylltu â'r dioddefwr cyn pen 15 diwrnod gwaith i'w hysbysu os ydynt wedi bodloni'r trothwy. Os cytunir y bodlonwyd y trothwy, bydd asiantaethau partner yn cynnal adolygiad achos lle y caiff gwybodaeth sy'n ymwneud â'r achos, gan gynnwys unrhyw gamau a gymerwyd yn flaenorol, ei hystyried, a chaiff penderfyniad ei wneud ynghylch a yw camau gweithredu ychwanegol yn bosibl. Hysbysir yr ymgeisydd o ganlyniad yr adolygiad panel. Gellir gwneud apêl i Swyddfa Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu (OPCC) pan fodlonir un o'r mesurau canlynol;

 • Mae'r penderfyniad a roddwyd, a oedd yn amlinellu pam nad oedd yr achos wedi bodloni'r trothwy ar gyfer adolygiad Sbardun Cymunedol, wedi methu cynnig digon o fanylder er mwyn deall pam nas cynhaliwyd adolygiad
 • Mae'r adolygiad o'r Sbardun Cymunedol wedi methu ystyried proses, polisi neu brotocol perthnasol;
 • Mae'r adolygiad o'r Sbardun Cymunedol wedi methu ystyried gwybodaeth ffeithiol berthnasol

Rhaid gwneud apeliadau i Swyddfa Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu (OPCC) cyn pen 28 diwrnod. Bydd y 28 diwrnod yn cychwyn o ddyddiad;

 • Y llythyr sy'n hysbysu'r ymgeisydd nad yw eu cais wedi bodloni'r trothwy ar gyfer adolygiad o'r achos; neu'r
 • Llythyr sy'n eu hysbysu o ganlyniad adolygiad achos