Allwedd / Legend
 • Ffiniau Wardiau Cynghorau Tref a Chymuned
  Town and Community Council Ward Boundaries
 • Terfyn cyflymder 20mya
  20mph speed limit
 • Terfyn cyflymder 20/30mya newidiol
  Variable 20/30mph speed limit
 • Terfyn cyflymder 30mya
  30mph speed limit
 • Terfyn cyflymder 40mya
  40mph speed limit
 • Terfyn cyflymder 50mya
  50mph speed limit
Newidiadau i’r Terfyn Cyflymder Cenedlaethol
Changes to the National Speed Limit
Terfynau cyflymder presennol
Current speed limits
Terfynau cyflymder arfaethedig
Proposed speed limits
Cyfyngiadau / Limitations

Mae’r mapiau hyn at ddibenion ymgysylltu yn unig ac nid rhain yw’r mapiau cyfreithiol terfynol. Maent yn defnyddio map sylfaen diweddaraf Arolwg Ordnans. Mae’r terfynau cyflymder newydd, a’r rhannau lle bwriedir cadw terfyn cyflymder o 30mya, wedi’u hamlygu gydag amlinelliad du a chefndir melyn golau. Llywodraeth Cymru sy’n gyfrifol am Gefnffyrdd yr A487 a’r A44. Mae ffyrdd eraill lle na nodir terfyn yn ddarostyngedig i derfynau cyflymder cenedlaethol (e.e. 60mya ar gyfer ceir).

These maps are for consultation purposes only and are not legally definitive. They make use of the most recently available Ordnance Survey base map. New speed limits, and sections of 30mph speed limits to be retained, are highlighted with a black outline and pale yellow background. A487 & A44 Trunk Roads are the responsibility of the Welsh Government. Other roads where a limit is not indicated are subject to national speed limits (e.g. 60mph for cars).