Ffurflen Gais

Ffurflen Ethol Llywodraethwyr | Ffurflen Ethol Llywodraethwyr

Cofrestr Buddiannau Busnes (RP1/2) - Nodiadau Canllaw

Llenwch y ffurflen gais a’i ddanfon at:

Adran Cefnogi Llywodraethwyr,
Ail Lawr, Canolfan Rheidol,
Rhodfa Padarn,
Llanbadarn Fawr,
Aberystwyth,
Ceredigion,
SY23 3UE

Cyn 10 o’r gloch y bore ar y diwrnod cau.

Lle bynnag y bo modd, mae’n rhaid llenwi seddi ar gyfer rhiant, athro a staff lywodraethwyr trwy etholiad. Yr awdurdod lleol sy’n gyfrifol am drefnu’r etholiadau hyn yn ogystal â phenderfynu:

 • pryd a ble y caiff yr etholiad ei gynnal
 • sut y dylid cyflwyno enwebiadau
 • pa ddull pleidleisio a ddefnyddir; ac
 • a ddylid penodi swyddog canlyniadau neu swyddog llywyddu (swyddog yng ngofal y broses bleidleisio)

Hefyd, caiff yr Awdurdod Lleol osod dyddiadau cymhwyso i ymgeiswyr sy’n sefyll mewn etholiad. Ni ellir gosod unrhyw leiafswm ar gyfer nifer y pleidleisiau y gellid eu bwrw i ethol rhiant, athro neu staff lywodraethwyr.

Cyfyngiadau Ar Deilyngdod:

 • Ni all unrhyw un fod yn aelod o fwy na dau gorff llywodraethol
 • Ni all unrhyw un dan ddeunaw oed adeg ei benodi neu ei ethol, fod yn llywodraethwr
 • Llywodraethwr sydd, heb ganiatâd y corff llywodraethol, wedi methu â mynychu cyfarfodydd o’r corff llywodraethol am gyfnod o chwe mis o ddyddiad y cyfarfod diwethaf
 • Unrhyw un sydd wedi’i ddyfarnu’n fethdalwr tan iddo/i gael ei r/rhyddhau o’r methdaliad
 • Unrhyw un sydd wedi derbyn Gorchymyn Datgymhwyso o dan Ddeddf Datgymhwyso Cyfarwyddwyr Cwmnïau 1986 neu sydd wedi methu â gwneud taliadau yn unol â Gorchymyn Gweinyddu Llys Sirol o dan y Ddeddf Methdaliad 1986
 • Unrhyw un sydd wedi’i ddiswyddo o elusen trwy Orchymyn y Comisiwn Elusennau neu’r Uchel Lys oblegid camreolaeth neu gamymddygiad wrth weinyddu elusen yr oedd ef/hi yn gyfrifol amdani
 • Athrawon neu rai sy’n gweithio gyda phlant neu bobl ifanc sydd â’u henwau wedi ymddangos ar restr y rhai sydd â’u cyflogaeth wedi’i gwahardd neu’i chyfyngu
 • Unrhyw droseddwr sydd:
  • o fewn y pum mlynedd diwethaf wedi’i garcharu, heb yr opsiwn o dalu dirwy, am gyfnod o dri mis o leiaf
  • o fewn yr 20 mlynedd diwethaf wedi’i ddedfrydu am gyfnod o 2½ mlynedd o garchar o leiaf
  • ar unrhyw adeg wedi’i garcharu am gyfnod o bum mlynedd o leiaf
  • wedi’i ddedfrydu am greu niwsans ar eiddo ysgol wladol o dan Adran 547 y Ddeddf Addysg 1996
 • Unrhyw un sydd wedi’i ddyfarnu’n anaddas i fod yn berchennog o ysgol annibynnol neu’n athro mewn sefydliad o’r fath o dan Adran 470 neu 471 y Ddeddf Addysg 1996
 • FALLE BYDD ANGEN GWIRIAD DATGELU GWYBODAETH (DBS) YN EICH RÔL