Ein nod fel Gwasanaeth Llyfrgell Ysgolion Ceredigion yw cefnogi dysgu a llythrennedd, ac annog darllen fel pleser.

Gwnawn hyn drwy ddarparu adnoddau cyfoes o safon uchel er mwyn atgyfnerthu cwricwlwm yr ysgol gyfan. Rydym hefyd yn darparu ystod eang o weithgareddau hwyliog wedi eu seilio ar lyfrau ac ar ddarllen i blant yn ein llyfrgelloedd ac mewn ysgolion. Gallwn hefyd gynnig cyngor, hyfforddiant a chymorth ymarferol i staff ysgolion er mwyn gwella a datblygu eu llyfrgelloedd ysgolion er lles y disgyblion.

Mae’r gwasanaeth yn rhad ac am ddim i holl ysgolion Cynradd Ceredigion.

Beth allwn ei gynnig?

 • Ystod eang o adnoddau thematig cyfoes o ansawdd safonol uchel sydd wedi eu dewis a’u targedu yn ofalus ar gyfer gofynion ysgolion unigol
 • Adnoddau a chefnogaeth berthnasol ar gyfer mentrau hybu darllen a gwella lefelau darllen mewn ysgolion
 • Cyngor a chefnogaeth broffesiynol i’r ysgol wrth ddatblygu llyfrgell neu ganolfan adnoddau dysgu
 • Cefnogaeth i ddatblygu sgiliau gwybodaeth llyfrgell berthnasol yn y disgyblion er mwyn hyrwyddo dysgu annibynnol a phersonol
 • Hyfforddiant er mwyn cynnal a datblygu sgiliau athrawon a / neu staff atodol sy’n ymwneud â llyfrgelloedd ysgolion

Manteision i ysgolion?

 • Gwella’r adnoddau sy’n cael eu cynnig gan yr ysgol i’r plentyn unigol ac i’r dosbarth cyfan
 • Hyrwyddo cyrraedd safonau uchel mewn llythrennedd
 • Datblygu dysgwyr annibynnol
 • Creu diwylliant o ddarllen mewn ysgolion gan feithrin arferion gydol oes o ddarllen fel pleser
 • Arbed arian trwy dderbyn ystod o adnoddau sydd wedi eu targedu’n benodol ar gyfer anghenion y dosbarth, ac sy’n cael eu cyfnewid yn gyson – hyn yn sicrhau perthnasedd i gwricwlwm sy’n newid yn gyson
 • Arbed amser staff yr ysgol trwy ddefnyddio ein harbenigedd neu’n cymorth ni yn y llyfrgell
 • Gwasanaeth sy’n rhad ac am ddim!

Rhowch wybod i ni beth yw eich thema fel ysgol / dosbarth am y tymor sydd i ddod ac mi wnawn ni ddarparu bocs o lyfrau safonol sy’n cynnwys ystod eang o deitlau er mwyn cefnogi’ch dysgu, ac wedi’i deilwra’n arbennig ar gyfer eich ysgol neu’ch dosbarth chi.

Detholiad o Themâu ac Adnoddau Gwasanaeth Llyfrgell Ysgolion Ceredigion

 • Adeiladau yn cynnwys:
  Tai, Cartrefi ac adeiladau ar draws y byd, Adeiladau crefyddol, Cestyll, Ysgolion
 • Amser yn cynnwys:
  Tymhorau
 • Anifeiliaid a Chreaduriaid yn cynnwys:
  Adar, Anifeiliaid anwes, Anifeiliaid y fferm, Anifeiliaid gwaed cynnes, Anifeiliaid gwaed oer, Bwystfilod Bach, Creaduriaid y môr, Cynefinoedd anifeiliaid, Deinosoriaid, Pysgod
 • Bwyd a Ffermio yn cynnwys:
  Bwyd, Coginio, Ffermio, Garddio, Anifeiliaid y fferm
 • Byd Natur yn cynnwys:
  Afonydd a llynnoedd, Môr, Planhigion, Pyllau dŵr, Y Tywydd
 • Celf a Chelfyddyd yn cynnwys:
  Arlunwyr enwog, Technegau celf, Crefft, Cerddoriaeth, Dawns, Ffotograffiaeth, Gweithgareddau diwrnod glawog
 • Chwaraeon a Hamdden yn cynnwys:
  Gemau Olympaidd Athletau, Nofio, Pêl-droed, Pêl-fasged, Rygbi, (ayyb)
 • Crefydd a Moeseg yn cynnwys:
  Beiblau, Y Nadolig, Y Pasg, Straeon a chymeriadau o’r Beibl, Dewi Sant / Seintiau eraill, Gweddiau a gwasanaethau, Gwerslyfrau Ysgol Sul, Arferion crefyddol, Adeiladau crefyddol, Crefyddau’r byd, Bwdaeth, Cristnogaeth, Hindwaeth, Iddewiaeth, Islam , Siciaeth, (ayyb)
 • Cymuned yn cynnwys:
  Cyfraith a threfn, Ailgylchu, Dillad, Môr-ladron, Fforwyr, Trychinebau, Ysgolion
 • Daearyddiaeth yn cynnwys:
  Gwledydd y byd, Amgylchedd, Ecoleg, Egni ffosil, Egni adnewyddol, Cynefinoedd, Fforestydd glaw, Ffurfiau tir, Creigiau, Llosgfynyddoedd, Rhewlifoedd, Ynysoedd, Mynyddoedd, Dan y ddaear / Ogofau, Mapio, Atlasau a baneri, Y Tywydd
 • Dathliadau yn cynnwys:
  Dathliadau crefyddol, Dathliadau tymhorol
 • Fi fy hun / Y Corff
  Esgyrn, Gwaed, Synhwyrau, Symud (ayyb)
 • Y Gofod yn cynnwys:
  Sêr a phlanedau, Teithio yn y gofod
 • Gwyddoniaeth a Thechnoleg yn cynnwys:
  Deunyddiau a newid, Dŵr, Lliw a golau, Sŵn, Symud a grymoedd, Trydan a magneteg / Egni, Dyfeisiadau, Cyfathrebu, Teganau,
 • Hanes yn cynnwys:
  Pobl Gynnar, Asteciaid, Celtiaid, Eifftiaid, Groegiaid, Rhufeiniaid, Llychlynwyr, Oesoedd Canol, Tuduriaid, Oes Fictoria, Rhyfel Byd Cyntaf, Ail Ryfel Byd, Ugeinfed Ganrif, Hanes Cymru, Hanes y Byd, (ayyb)
 • Iaith a Llenyddiaeth yn cynnwys:
  Barddoniaeth Cymraeg, Barddoniaeth Saesneg, Chwedlau Cymru, Chwedlau’r byd, Geiriaduron
 • Mathemateg
 • Trafnidiaeth / Teithio yn cynnwys:
  Awyrennau, Beiciau / Beiciau modur, Ceir, Llongau, Trênau, Peiriannau mawr / Tractorau, Ffyrdd, Camlesi, Pontydd, Twneli, Môr-ladron

 

Gallwn ddarparu casgliad amrywiol o lyfrau ffuglen ar eich cyfer, sy’n addas ar gyfer plant o oed meithrin i dop CA2 +. Rhowch wybod beth yw’ch anghenion / pa oedran plant sydd yn eich dosbarth ac anfonwn gasgliad o lyfrau stori Cymraeg a / neu Saesneg atoch sy’n cynnwys cymysgedd o’r teitlau diweddaraf yn ogystal â rhai o’r hen ffefrynnau a chlasuron.

Mae croeso i ysgolion neu ddosbarthiadau ymweld â’n llyfrgelloedd yma yng Ngheredigion. Gallwch drefnu ymweliad naill ai drwy gysylltu â’ch llyfrgell leol neu drwy gysylltu gyda’r llyfrgellydd plant delyth.huws@ceredigion.gov.uk Gallwn drefnu amser stori neu weithgaredd yn seiliedig ar lyfrau ar gyfer eich dosbarth, a bydd staff profiadol wastad ar gael er mwyn helpu’ch disgyblion i ddewis llyfrau addas.

Rhowch wybod y canlynol wrth drefnu:

 • Y dyddiad a’r amser yr hoffech ymweld
 • Nifer y plant fydd yn dod
 • Os oes thema benodol yr hoffech i ni ei thrafod, neu os yw’n ymweliad penagored.

Beth am annog eich disgyblion hefyd i ymweld â’r llyfrgell yn eu hamser eu hunain, i ymuno yn Sialens Ddarllen yr Haf, neu ryw weithgaredd arall sy’n ymwneud â darllen er mwyn pleser a hamdden?

Cynllun hyrwyddo darllen llwyddiannus a phoblogaidd iawn gan blant Ceredigion yw Sialens Ddarllen yr Haf. Mae’n gynllun blynyddol sy’n annog plant o bob oed i fwynhau darllen fel pleser y tu allan i’r ysgol dros wyliau’r haf, ac yn gymorth pwysig iawn i gynnal eu sgiliau darllen a llythrennedd yn ystod y cyfnod hwn. Gall plant gymryd rhan mewn her newydd a chyffrous bob blwyddyn, gan ddewis pa lyfrau i’w darllen ac ennill gwobrau gwych ar hyd eu taith ddarllen drwy’r cynllun. Bydd pob plentyn sy’n llwyddo i gwblhau Sialens Ddarllen yr Haf yn derbyn tystysgrif a medal yn dathlu eu camp. Trefnir y Sialens gan y Reading Agency, gyda chefnogaeth y Cyngor Llyfrau yma yng Nghymru.

Rydym yn anfon allan taflenni gwybodaeth am Sialens Ddarllen yr Haf i bob ysgol yng Ngheredigion cyn ddiwedd Tymor yr Haf, a gofynnwn yn garedig i chi eu dosbarthu i’r plant yn eich ysgol er mwyn hyrwyddo’r cynllun a’u hannog i barhau i ddarllen dros yr haf. Rydym hefyd yn ymweld â rhai ysgolion er mwyn hyrwyddo’r cynllun yn ystod wythnosau diwethaf Tymor yr Haf, ac yn anfon medalau a thystysgrifau allan i’r ysgolion yn Nhymor yr Hydref i chi eu dosbarthu i’r plant sy’n llwyddo i gwblhau’r sialens yn ystod y gwasanaeth boreol. Yn sicr, dyma uchafbwynt blynyddol y Gwasanaeth Llyfrgell i Blant!

Dwy gystadleuaeth hwyliog i blant Blynyddoedd 3, 4, 5 a 6 yw Darllen Dros Gymru a Bookslam. Mae nhw’n annog plant i ddwli ar ddarllen wrth drafod llyfrau Cymraeg a llyfrau o ddiddordeb Cymreig, tra’n meithrin agweddau cadarnhaol a hirdymor tuag at ddarllen fel pleser a byd llyfrau yn gyffredinol.

Mae Darllen Dros Gymru a Bookslam yn gystadlaethau cenedlaethol dan nawdd Cyngor Llyfrau Cymru, y naill yn canolbwyntio ar lyfrau Cymraeg, a’r llall yn canolbwyntio ar lyfrau Saesneg o Gymru ac sy’n ymwneud â Chymru. Mae’r ddwy gystadleuaeth yn agored i holl ysgolion Cymru a chaiff rownd Ceredigion ei chynnal ar y cyd rhwng y Gwasanaeth Llyfrgell i Ysgolion a’r Awdurdod Addysg.

Mae Darllen Dros Gymru a Bookslam yn gyfle i ysgolion gefnogi datblygiad sgiliau llythrennedd, dehongli, trafod a chyflwyno eu disgyblion, ac yn cyd-fynd â gofynion y Siarter Iaith a’r Cwricwlwm i Gymru. Maent hefyd yn cynnig hyblygrwydd i athrawon weithio ar lefel grŵp neu ddosbarth. Am fwy o wybodaeth edrychwch ar wefan Darllen Dros Gymru a Bookslam, neu cysylltwch â delyth.huws@ceredigion.gov.uk

Am fwy o wybodaeth am y Gwasanaeth Llyfrgell i Ysgolion cysylltwch â Delyth Huws: delyth.huws@ceredigion.gov.uk