​Pennu’r Rhent

Nid oes unrhyw reolau ynghylch pennu’r rhent ar gyfer eich eiddo. Serch hynny, dylech gadw mewn cof y rhent sy’n cael ei godi gan eraill yn yr ardal i sicrhau nad yw’ch rhent chi tu hwnt i gyrraedd y farchnad. Gall hefyd fod yn werth ystyried cyfraddau’r lwfans tai (budd-dal tai) lleol, oherwydd gall y cyfraddau hynny bennu’r hyn sy’n fforddiadwy i denant. Cewch fwy o wybodaeth drwy ymweld a'r dudalen Ceredigion Housing Options.

Dylai’r landlordiaid a’r tenantiaid gytuno ar swm y rhent a’r trefniadau talu. Dylent hefyd benderfynu sut a phryd y bydd y rhent yn cael ei adolygu. Dylid cynnwys y wybodaeth hon yn y cytundeb tenantiaeth.

Os yw’r cytundeb tenantiaeth yn para am gyfnod penodol o chwe mis neu ragor (cyfnod penodol), dylai’r cytundeb nodi naill ai:

  • fod y rhent yn sefydlog drwy gydol y cyfnod, neu
  • fod y rhent yn cael ei adolygu’n rheolaidd – a dylai gynnwys gwybodaeth sy’n nodi sut y caiff ei adolygu

Dim ond os bydd y tenant yn cytuno y caiff landlord gynyddu rhent tenantiaeth cyfnod penodol. Os nad yw’r tenant yn cytuno, dim ond pan ddaw’r cyfnod penodol i ben y gellir cynyddu’r rhent.

Os yw’r denantiaeth yn denantiaeth gyfnodol (yn treiglo o fis i fis), dylai’r cytundeb nodi pa mor aml y bydd y rhent yn cael ei adolygu. Gall y ddau barti gytuno i gynyddu’r rhent ar gyfer tenantiaeth gyfnodol ar unrhyw adeg a dylid cadarnhau’r cynnydd yn ysgrifenedig. Dylech gynnwys cymal yn y cytundeb sy’n caniatáu i’r rhent gynyddu’n flynyddol. Fel arfer, ni chaiff landlordiaid gynyddu’r rhent yn amlach nag unwaith y flwyddyn oni bai fod y tenant yn cytuno.

Treth Incwm

Os ydych yn gosod eiddo, bydd fel arfer rhaid i chi dalu Treth Incwm ar y rhent rydych chi’n ei gael. Bydd swm y dreth i’w dalu’n dibynnu ar faint yr elw rydych chi’n ei wneud a maint eich incwm arall, wedi tynnu’ch lwfans treth personol.

Os byddwch yn gosod ystafell yn eich cartref, fe all y cynllun ‘Rhentu Ystafell’ fod yn berthnasol i chi. Os felly, cewch ennill hyd at £4250 heb dalu treth.

I gael gwybodaeth fanylach, mynnwch air â chyfrifydd neu ewch i wefan Cyllid a Thollau Ei Mawrhydi.

Cymorth i Adnewyddu Eiddo

Mae gan Gyngor Sir Ceredigion amryw o gynlluniau grant a chynlluniau benthyca i’ch helpu i osod mesurau arbed ynni, i atgyweirio ac i adnewyddu eiddo, i ddefnyddio eiddo gwag eto neu i addasu eiddo ar gyfer pobl anabl. I gael mwy o wybodaeth, ewch i’r tudalennau ynghylch cymorth ariannol.