Bydd Cyngor Sir Ceredigion yn cynnal Fforymau Landlordiaid ynghylch Adolygiad Trwyddedu Ychwanegol ar gyfer pob landlord ac asiant yng Ngheredigion ym Mhrifysgol Aberystwyth, Neuadd Penbryn, Campws Penglais, Aberystwyth, SY23 3BY ddydd Mawrth 16 Hydref am 5.30pm ac yn swyddfeydd Cyngor Sir Ceredigion, Penmorfa, Aberaeron, SA46 0PA ddydd Iau, 18 Hydref 2018 am 5:30 pm.

Bydd hwn yn gyfle i elwa o’r gwahanol gyflwyniadau a’r wybodaeth a ddarperir yn y digwyddiadau, gan gynnwys yr adolygiad o'r Cynllun Trwyddedu Ychwanegol sy'n cael ei weithredu yn y Sir. Bydd digon o gyfle hefyd i drafod materion sy'n berthnasol i’r ddeddfwriaeth newydd sy’n ymwneud â'r Sector Rhentu Preifat yng Ngheredigion, gan gynnwys Deddf Rhentu Cartrefi (Cymru) 2016 a rhagor o wybodaeth am Uwchraddiadau a Mesurau Insiwleiddio Trwy Gynllun Cymhwysedd Hyblyg Rhwymedigaeth Cwmnïau Ynni (ECO) yr Awdurdod Lleol (LA FLEX).

Cynorthwywch ni trwy fwcio lle ymlaen llaw trwy anfon neges at tai@ceredigion.gov.uk neu drwy ffonio 01545 572185 er mwyn rhoi eich enw, cyfeiriad e-bost a nifer y cynrychiolwyr a fydd yn mynychu’r digwyddiad. Am fwy o wybodaeth ewch i dudalen Adolygiad o Trwyddedu Ychwanegol 2018.

Fforwm Landlordiaid - Adolygiad Trwyddedu Ychwanegol


Sefydlwyd Grŵp Llywio Landlordiaid sy’n cynnwys nifer fach o landlordiaid. Mae’n rhoi awgrymiadau i dîm Diogelu Iechyd y Cyhoedd Cyngor Sir Ceredigion ynghylch fformat a chynnwys y fforymau.

Os oes gennych unrhyw awgrymiadau neu os hoffech fod yn rhan o’r grŵp llywio, anfonwch e-bost at hmo.housing@ceredigion.gov.uk neu llenwch y ffurflen adborth atodedig a’i hanfon at:

Diogelu Iechyd y Cyhoedd
Canolfan Rheidol
Rhodfa Padarn
Aberystwyth
SY23 3UE

Fel arall, gallwch ffonio 01970 633369 a gofyn i siarad â swyddog Tai Amlfeddiannaeth.